Revision. Convenio Colectivo de Empresa de AGUAS MINERALES DE CALDAS DE BOHI, S.A. (25000442011994) de Lleida

Empresa Provincial. Versión anterior. NO VIGENTE. Validez desde 01 de Enero de 2009

TIEMPO DE LECTURA:

 • Código: 2500442
 • Código Nuevo: 25000442011994
 • Tipo: Empresa
 • Ámbito: Lleida
 • Boletín Oficial de Lleida nº 181 del 19/09/2017

  ...Horas extraordinarias... ...Días naturales... ...Convenio colectivo de empresa... ...Centro de trabajo... ...Salario base... ...Pagas extraordinarias... ...Indivisibilidad... ...Representación de los trabajadores... ...Jornada anual... ...Calendario laboral... ...Interinidad... ...Grupo profesional... ...Convenio colectivo... ...Jornada laboral... ...Comisión Paritaria... ...Convenio colectivo... ...Comisión negociadora... ...Jornada laboral...

 • Código: 2500442
 • Código Nuevo: 25000442011994
 • Tipo: Empresa
 • Ámbito: Lleida
 • Boletín Oficial de Lleida nº 12 del 20/01/2016

  ...Jornada laboral... ...Comisión negociadora... ...Horas extraordinarias... ...Días naturales... ...Responsabilidad... ...Convenio colectivo de empresa... ...Centro de trabajo... ...Salario base... ...Pagas extraordinarias... ...Indivisibilidad... ...Representación de los trabajadores... ...Jornada anual... ...Calendario laboral... ...Grupo profesional... ...Convenio colectivo... ...Comisión Paritaria... ...Convenio colectivo...

 • Código: 2500442
 • Código Nuevo: 25000442011994
 • Tipo: Empresa
 • Ámbito: Lleida
 • Boletín Oficial de Lleida nº 182 del 04/10/2013

  Convenio Colectivo de Empresa de AGUAS MINERALES DE CALDAS DE BOHI, S.A. Acord de revisio salarial per a l any 2013 del Conveni collectiu de treball de l empresa Aigues Minerals de Caldes de Boi, SA AGUAS MINERALES DE CALDAS DE BOHI, S.A. Convenio Colectivo de Empresa de AGUAS MINERALES DE CALDAS DE BOHI, S.A. (25000442011994) de Lleida Resolució de 26 de setembre de 2013 per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l acord de revisió salarial per a l any 2013 del Conven...

 • Código: 2500442
 • Código Nuevo: 25000442011994
 • Tipo: Empresa
 • Ámbito: Lleida
 • Boletín Oficial de Lleida nº 173 del 23/09/2013

  Convenio Colectivo de Empresa de AGUAS MINERALES DE CALDAS DE BOHI, S.A. Resolucion de 16 de septiembre de 2013 por la cual se dispone la inscripcion y la publicacion del Convenio colectivo de trabajo de la empresa Aguas Minerales Caldas de Bohi, S.A. de la localidad de Caldes de Boi (L Alta Ribagorça) para los años 2012 a 2013 (codigo de Convenio numero 25000442011994) AGUAS MINERALES DE CALDAS DE BOHI, S.A. Convenio Colectivo de Empresa de AGUAS MINERALES DE CALDAS DE BOHI, S.A. (25000442011994) de Lleida Visto el texto del Convenio colectivo de trabajo de la empresa Aguas Minerales Caldas de Bohí, S.A. de la localidad de Caldes de Boí (L Alta Ribago...

 • Código: 2500442
 • Código Nuevo: 25000442011994
 • Tipo: Empresa
 • Ámbito: Lleida
 • Boletín Oficial de Lleida nº 102 del 24/07/2010

  Convenio Colectivo de Empresa de AGUAS MINERALES DE CALDAS DE BOHI, S.A. Resolucio de 19 de juliol de 2010, per la qual es disposa la inscripcio i la publicacio de l Acord de revisio salarial per a l any 2009 del Conveni col lectiu de treball de l empresa Aigues Minerals de Caldes de Boi SA de la localitat de Boi (Alta Ribagorça), (codi de conveni num. 2500442). AGUAS MINERALES DE CALDAS DE BOHI, S.A. Convenio Colectivo de Empresa de AGUAS MINERALES DE CALDAS DE BOHI, S.A. (25000442011994) de Lleida Preambulo Vist el text de l'Acord de revisió salarial per a l'any 2009 del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Aigües Minera

 • Código: 2500442
 • Código Nuevo: 25000442011994
 • Tipo: Empresa
 • Ámbito: Lleida
 • Diario Oficial de Cataluña nº 5178 del 22/07/2008

  ...convenio colectivo de empresas... ...convenio de empresa... ...convenios colectivos de empresa... ...convenio de la empresa... ...Resuelvo: 1 Disponer la inscripción del Acuerdo de prórroga y revisión salarial para el año 2008 del Convenio colectivo de trabajo de la... ...Representación de los trabajadores... ...Comisión negociadora... ...Comisión Paritaria... ...Convenio colectivo de empresa...

 • Código: 2500442
 • Código Nuevo: 25000442011994
 • Tipo: Empresa
 • Ámbito: Lleida
 • Diario Oficial de Cataluña nº 5087 del 10/03/2008

  ...Convenio Colectivo de Empresa de AGUAS MINERALES DE CALDAS DE BOHI, S.A. (25000442011994) de Lleida Resuelvo: 1 Disponer la inscripción del Acuerdo de revisión del IPC para el año 2007 del Convenio colectivo de trabajo de la empresa Agua... ...Comisión negociadora...

 • Código: 2500442
 • Código Nuevo: 25000442011994
 • Tipo: Empresa
 • Ámbito: Lleida
 • Diario Oficial de Cataluña nº 4890 del 24/05/2007

  ...Convenio Colectivo de Empresa de AGUAS MINERALES DE CALDAS DE BOHI, S.A. (25000442011994) de Lleida Visto el texto del Acuerdo de revisión del IPC para el año 2006 y de la revisión salarial para el año 2007 del Convenio colectivo de trabajo de la... ...Depósito de convenios colectivos...
Tipo Título F. Publicación Boletin F. Vigor Vigencia PDF
C. Colectivo Conveni col·lectiu de treball de l?empresa Aigües Minerals Caldes de Boí, SA, per als anys 2021 i 2022 Resolució, de 24 de febrer de 2021, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball de l?empresa Aigües Minerals Caldes de Boí, SA, per als anys 2021 i 2022 (codi de conveni núm. 25000442011994). 04/03/2021 Boletín Oficial de Lleida 01/01/2021 Vigente
 • Documento oficial PDF
 • C. Colectivo Resolució de 26 de febrer de 2019, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball de l?empresa Aigües Minerals Caldes de Boí, SA, per als anys 2019 i 2020 (codi de conveni núm. 25000442011994). 05/03/2019 Boletín Oficial de Lleida 01/01/2019 No Vigente
 • Documento oficial PDF
 • C. Colectivo , Revision Conveni collectiu de treball de l empresa Aigues Minerals Caldes de Boi, S.A. 19/09/2017 Boletín Oficial de Lleida 01/01/2017 No Vigente Documento oficial en PDF
  C. Colectivo , Revision Resolucio de 12 de gener de 2016 per la qual es disposa la inscripcio i la publicacio del Conveni collectiu de treball de l empresa Aigues Minerals Caldes de Boi, SA de la localitat de Boi (Alta Ribagorça), per als anys 2014 a 2016 (codi de conveni num. 25000442011994). 20/01/2016 Boletín Oficial de Lleida 01/01/2014 No Vigente Documento oficial en PDF
  C. Colectivo , Revision Resolucion de 16 de septiembre de 2013 por la cual se dispone la inscripcion y la publicacion del Convenio colectivo de trabajo de la empresa Aguas Minerales Caldas de Bohi, S.A. de la localidad de Caldes de Boi (L Alta Ribagorça) para los años 2012 a 2013 (codigo de Convenio numero 25000442011994) Convenio afectado por 23/09/2013 Boletín Oficial de Lleida 01/01/2012 No Vigente Documento oficial en PDF
  Resolucio de 19 de juliol de 2010, per la qual es disposa la inscripcio i la publicacio de l Acord de revisio salarial per a l any 2009 del Conveni col lectiu de treball de l empresa Aigues Minerals de Caldes de Boi SA de la localitat de Boi (Alta Ribagorça), (codi de conveni num. 2500442). (Boletín Oficial de Lleida núm. 102 de 24/07/2010)

  Preambulo

  Vist el text de l'Acord de revisió salarial per a l'any 2009 del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Aigües Minerals de Caldes de Boí SA de la localitat de Boí (Alta Ribagorça), subscrit per les parts negociadores el dia 26 de febrer de 2010, i de conformitat amb el que estableixen l'article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'estatut dels treballadors; l'article 2.b) del Reial decret 1040/1981, de 22 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis col·lectius de treball, i l'article 170 de la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol de reforma de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, i altres normes d'aplicació,

  Resolc:


  1.

  Disposar la inscripció de l'Acord de revisió salarial per a l'any 2009 del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Aigües Minerals de Caldes de Boí SA de la localitat de Boí (Alta Ribagorça), (codi de conveni núm. 2500442), al Registre de convenis dels Serveis Territorials del Departament de Treball a Lleida.


  2.

  Disposar que el text esmentat es publiqui al Butlletí Oficial de la Província de Lleida.

  Lleida, 19 de juliol de 2010 La directora en funcions, Pilar Nadal i Reimat


  Acord de revisió salarial per a l'any 2009 del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Aigües Minerals de Caldes de Boí, SA, de la localitat de Boí (Alta Ribagorça).

  Traducció del text original firmat per les parts

  Reunida la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu de l'empresa Aguas Minerales de Caldas de Boí, S.A., es procedeix a signar les taules salarials definitives de l'any 2009, que s'incrementen en el 2.2% (I.P.C. real de Catalunya 2009 1.2% mes 1 punto)

  Lleida, 26 de febrer de 2010

  Assistents

  Empresa: Sr. Cases Ferran U.G.T.: Antonio Rodríguez

  Taula salarial definitiva any. Imports mensuals. Euros.

  2.2%. = I.P.C. real de Catalunya mes 1 punto.

  Este documento contiene un PDF, para descargarlo pulse AQUI

  de2010

  Per la patronal signatura il·legible

  Pel sindicat U.G.T. signatura il·legible

  RESOLUCIÓN

  de 19 de julio de 2010, por la que se dispone la inscripción y la publicación del Acuerdo de revisión salarial para el año 2009 del Convenio colectivo de trabajo de la empresa Aguas Minerales de Caldas de Boí, S.A. de la localidad de Boí (Alta Ribagorza), (código de convenio núm. 2500442).

  Visto el texto del Acuerdo de revisión salarial para el año 2009 del Convenio colectivo de trabajo de la empresa Aguas Minerales de Caldas de Boí, S.A. de la localidad de Boí (Alta Ribagorza), suscrito por las partes negociadoras el día 26 de febrero de 2010, y de conformidad con lo que establecen el artículo 90.2 y 3 del Real decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Estatuto de los trabajadores; el artículo 2.b) del Real decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depósito de convenios colectivos de trabajo; y el artículo 170 de la Ley orgánica 6/2006, de 19 de julio de reforma de Estatuto de autonomía de Cataluña y otras normas de aplicación,

  Resuelvo:


  1.

  Disponer la inscripción del Acuerdo de revisión salarial para el año 2009 del Convenio colectivo de trabajo de la empresa Aguas Minerales de Caldas de Boí, S.A. de la localidad de Boí (Alta Ribagorza) (código de convenio núm. 2500442), en el Registro de convenios de los Servicios Territoriales del Departamento de Trabajo en Lleida.


  2.

  Disponer que el texto mencionado se publique en el Boletín

  Oficial de la Provincia de Lleida.

  Lleida, 19 de julio de 2010 La directora en funciones, Pilar Nadal i Reimat


  Acuerdo de revisión salarial para el año 2009 del Convenio colectivo de trabajo de la empresa Aguas Minerales de Caldas de Boí, S.A de la localidad de Boí (Alta Ribagorza).

  Transcripción literal del texto firmado por las partes

  Reunida la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de la empresa Aguas Minerales de Caldas de Boí, S.A., se procede a firmar las tablas salariales definitivas del año 2009, que se incrementan en el 2.2% (I.P.C. real de Cataluña 2009 1.2% más 1 punto)

  Lleida, 26 de febrero de 2010

  Asistentes

  Empresa: Sr. Cases Ferran U.G.T.: Antonio Rodríguez

  Tabla salarial definitiva año 2009. Importes mensuales. Euros.

  2.2%. = I.P.C. real de Cataluña más 1 punto.

  Este documento contiene un PDF, para descargarlo pulse AQUI

  Por la patronal firma ilegible

  Por el sindicato U.G.T. firma ilegible