Revision. Convenio Colectivo de Empresa de L ARCA DEL MARESME, S.L.L. (08015012012008) de Barcelona

Empresa Provincial. Versión anterior. NO VIGENTE. Validez desde 01 de Enero de 2009

Volver al Convenio

TIEMPO DE LECTURA:

 • Código: 0815012
 • Código Nuevo: 08015012012008
 • Tipo: Empresa
 • Ámbito: Barcelona
 • Boletín Oficial de Barcelona nº 213 del 13/11/2017

  ...Comissió Negociadora de modificació i ampliació de la vigència del Conveni col·lectiu de treball de l? empresa L? Arca del Maresme Empresa d? Inserció, SLL, subscrit pels representants de l? empresa i pels dels seus treballadors el dia 13 de juliol de 2017, i de conformitat amb el que disposen l? article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d? octubre; l? article 2.1.a) del Reial decret 713... ...Convenio Colectivo de Empresa de L ARCA DEL MARESME, S.L.L. (08015012012008) de Barcelona RESOLUCIÓ de 19 d? octubre de 2017, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l? Acord de la Comissió Negociadora de Modificació i...

 • Código: 0815012
 • Código Nuevo: 08015012012008
 • Tipo: Empresa
 • Ámbito: Barcelona
 • Boletín Oficial de Barcelona nº 84 del 04/05/2015

  ...de la vigència del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa L'Arca del Maresme Empresa d'Inserció, SLL (serveis i manteniment), subscrit pels representants de l'empresa i pels dels seus treballadors el dia 8 de gener de 2015, i de conformitat amb el que disposen l'article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels... ...Convenio Colectivo de Empresa de L ARCA DEL MARESME, S.L.L. (08015012012008) de Barcelona Vist el text de l'Acord de la Comissió Negociadora de modificació i ampliació de la vigència del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa L'Arca...

 • Código: 0815012
 • Código Nuevo: 08015012012008
 • Tipo: Empresa
 • Ámbito: Barcelona
 • Boletín Oficial de Barcelona nº 23 del 04/02/2014

  Convenio Colectivo de Empresa de L ARCA DEL MARESME, S.L.L. RESOLUCIO de 14 d octubre de 2013, per la qual es disposa la inscripcio i la publicacio del Conveni col lectiu de treball de l empresa L Arca del Maresme Empresa d Insercio SLL (Serveis i Manteniment) per als anys 2014-2015 (Codi de conveni num. 08015012012008) L ARCA DEL MARESME, S.L.L. Convenio Colectivo de Empresa de L ARCA DEL MARESME, S.L.L. (08015012012008) de Barcelona Vist el text del Conveni col·lectiu de treball de l empresa L Arca del Maresme Empresa d Inserció SLL (Serveis i Manteniment) subscrit pels represe...

 • Código: 0815012
 • Código Nuevo: 08015012012008
 • Tipo: Empresa
 • Ámbito: Barcelona
 • Boletín Oficial de Barcelona nº 165 del 27/08/2012

  Convenio Colectivo de Empresa de L ARCA DEL MARESME, S.L.L. RESOLUCIO de 18 de juny de 2012, per la qual es disposa la inscripcio i la publicacio de l Acord de revisio de l IPC per a l any 2011 del Conveni col lectiu de treball de l empresa UTE l Arca del Maresme-Cespa (codi de conveni num. 08016072012009) L ARCA DEL MARESME, S.L.L. Convenio Colectivo de Empresa de L ARCA DEL MARESME, S.L.L. (08015012012008) de Barcelona Preambulo Vist el text de l Acord de revisió de l IPC per a l any 2011 del Conveni col·lectiu de treball de l empresa UTE L ARCA DEL MAR

 • Código: 0815012
 • Código Nuevo: 08015012012008
 • Tipo: Empresa
 • Ámbito: Barcelona
 • Boletín Oficial de Barcelona nº 55 del 19/03/2012

  Convenio Colectivo de Empresa de L ARCA DEL MARESME, S.L.L. RESOLUCIO de 6 de febrer de 2012, per la qual es disposa la inscripcio i la publicacio del Conveni col lectiu de treball de l empresa L Arca del Maresme SLL per als anys 2012 i 2013 (codi de conveni num. 0815012) L ARCA DEL MARESME, S.L.L. Convenio Colectivo de Empresa de L ARCA DEL MARESME, S.L.L. (08015012012008) de Barcelona Vist el text del Conveni col·lectiu de treball de l empresa L Arca del Maresme SLL, subscrit pels representants de l empresa i pels dels seus treba...

 • Código: 0815012
 • Código Nuevo: 08015012012008
 • Tipo: Empresa
 • Ámbito: Barcelona
 • Boletín Oficial de Barcelona nº 68 del 20/03/2010

  Convenio Colectivo de Empresa de L ARCA DEL MARESME, S.L.L. Aprovacio de l Acord de revisio salarial per a l any 2009 del Conveni collectiu de treball de l Arca del Maresme SLL. Codi de conveni num. 0815012 L ARCA DEL MARESME, S.L.L. Convenio Colectivo de Empresa de L ARCA DEL MARESME, S.L.L. (08015012012008) de Barcelona Preambulo Serveis Territorials RESOLUCIÓ Resolució d'11 de març de 2010, de rectificació de la Resolució de 7 de ju
Tipo Título F. Publicación Boletin F. Vigor Vigencia PDF
C. Colectivo , Revision RESOLUCIO de 14 d octubre de 2013, per la qual es disposa la inscripcio i la publicacio del Conveni col lectiu de treball de l empresa L Arca del Maresme Empresa d Insercio SLL (Serveis i Manteniment) per als anys 2014-2015 (Codi de conveni num. 08015012012008) Convenio afectado por 04/02/2014 Boletín Oficial de Barcelona 01/01/2014 Vigente Documento oficial en PDF
C. Colectivo , Revision RESOLUCIO de 6 de febrer de 2012, per la qual es disposa la inscripcio i la publicacio del Conveni col lectiu de treball de l empresa L Arca del Maresme SLL per als anys 2012 i 2013 (codi de conveni num. 0815012) Convenio afectado por 19/03/2012 Boletín Oficial de Barcelona 01/01/2012 No Vigente Documento oficial en PDF
C. Colectivo RESOLUCION TRE/3028/2008, de 20 de junio, por la que se dispone la inscripcion y la publicacion del Convenio colectivo de trabajo de la empresa L Arca del Maresme, SLL, para los años 2008-2011 (codigo de convenio num. 0815012). Convenio afectado por 20/10/2008 Diario Oficial de Cataluña 01/01/2008 No Vigente
Aprovacio de l Acord de revisio salarial per a l any 2009 del Conveni collectiu de treball de l Arca del Maresme SLL. Codi de conveni num. 0815012 (Boletín Oficial de Barcelona núm. 68 de 20/03/2010)

Preambulo

Serveis Territorials

RESOLUCIÓ

Resolució d'11 de març de 2010, de rectificació de la Resolució de 7 de juliol de 2009 de l'Acord de revisió salarial del Conveni Col·lectiu de treball de l'empresa L'Arca del Maresme, SLL per a l'any 2009 (codi de conveni núm. 0815012).

Atès que en data 7 de juliol de 2009 es va dictar resolució per la qual s'ordenava la inscripció en el registre de convenis col·lectius dels Serveis Territorials de Treball a Barcelona del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa del Acord de revisió salarial del Conveni Col·lectiu de treball de l'empresa L'Arca del Maresme, SLL per a l'any 2009 (codi de conveni núm. 0815012) i la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya;

Vist l'article 90.3 de l'Estatut dels treballadors, el qual estableix la possibilitat de publicar els convenis col·lectius, en funció de l'àmbit territorial, en el Diari Oficial de la Comunitat Autònoma o en el Butlletí Oficial de la Província corresponent;

Vist l'article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, relatiu a la possibilitat de rectificar en qualsevol moment els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes;

Resolc:

Rectificar la Resolució dictada per aquests Serveis Territorials en data 7 de juliol de 2009 i en l'expedient 08/0049/08 en el sentit de disposar la publicació de l'Acord de revisió salarial del Conveni Col·lectiu de treball de l'empresa L'Arca del Maresme, SLL per a l'any 2009 (codi de conveni núm. 0815012) en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Notifiqueu aquesta resolució a la Comissió Negociadora del Conveni.

Transcripció literal del text original signat per les parts

Acord de la firma de les taules salarials per a l'any 2009, del conveni col·lectiu de l'empresa l'arca del maresme empresa de inserció, sll

Argentona, 21 de maig de 2009.

Reunits a la seu de l'empresa L'Arca del Maresme E I, SLL sent les 12:00 hores.

Assistents

Representació treballadors:

Antonio Muñoz Torres, Vicente Carrión Martín i Miguel Serra Molina, sent els delegats sindicals que representen legalment la plantilla de treballadors de l'empresa L'Arca del Maresme E I, SLL per tots els centres de treball que aquesta gestiona.

Representació empresarial:

David Domingo i Font en representació de l'empresa L'Arca del Maresme EI, SLL

Ambdues parts es reconeixen la capacitat legal per negociar i d'acord mutu decideixen:


1.

Procedir a la firma de les taules salarials per a l'any 2009 del Conveni col·lectiu de l'empresa L'Arca del Maresme Empresa de Inserció SLL. S'acorda siguin efectives a partir del dia 1 de juny de 2009, sense que aquest fet generi cap tipus d'endarreriments. S'adjunten les taules 2009 definitives firmades per ambdues parts.


2.

S'estableix d'acord mutu la incorporació a les taules salarials, la definició de noves categories professionals, les quals tenen definida la seva retribució bruta mensual i anual.


3.

S'estableix d'acord mutu la modificació del text següent: Capítol 5. Categories professionals. Article 5.3. Categoria Peó: Aquesta categoria professional es reserva bàsicament per a persones en risc d'exclusió social. El seu itinerari d'inserció personalitzat i acreditat per el/la referent social de l'empresa, marcarà la durada del seu contracte, sent el màxim de 3 anys.

Els treballadors/es que en finalitzar el seu procés d'inserció dins de l'empresa, siguin incorporats com a personal d'estructura dins la mateixa, formalitzaran un nou contracte a temps indefinit, sent la seva nova categoria professional la de peó especialista.


4.

S'estableix d'acord mutu que el concepte de la taula salarial "plus higiene", passarà a dir-se "plus higiene", sent el redactat el mateix que consta al conveni:

Els acords signats en la present acta, seran vigents a partir del mes següent a la data la signatura.

Finalitza la sessió a les 13:00 hores, i com a prova de conformitat es procedeix a la firma de la present acta per duplicat en el lloc i data que s'indica al començament del document.

Este documento contiene un PDF, para descargarlo pulse AQUI

Barcelona, 11 de març de 2010.

La Directora dels Serveis Territorials a Barcelona, Raquel Calveras Augé.

062010001349