Modificacion/Interpretacion. Convenio Colectivo de Empresa de AYUNTAMIENTO DE AGER. PERSONAL LABORAL de Lleida

Empresa Provincial. Versión VIGENTE. Validez desde 02 de Agosto de 2008 en adelante

TIEMPO DE LECTURA:

Modificaciones/Revisiones
Tipo Título F. Publicación Boletin F. Vigor PDF
Modificacion/Interpretacion Aprobacio inicial del Conveni regulador de les condicions de treball del personal al servei de l Ajuntament d Ager 02/08/2008 Boletín Oficial de Lleida 02/08/2008

Aprobacio inicial del Conveni regulador de les condicions de treball del personal al servei de l Ajuntament d Ager (Boletín Oficial de Lleida núm. 108 de 02/08/2008)

El Ple de l’Ajuntament en sessió extraordinària, celebrada el dia 21 de juliol de 2008, va adoptar per unanimitat dels assistents el següent acord:

Conveni regulador de les condicions de treball del personal al servei de l’Ajuntament d’Àger.

En desplegament de les facultats que la vigent legislació atribueix als interlocutors socials s’ha concertat entre l’Ajuntament i la representació del personal laboral de l’Ajuntament d’Àger, un conveni col· lectiu de les condicions de treball del personal al servei d’aquest Ajuntament, per a les anualitats entre l’any 2008 i 2011, l’aplicació del qual s’estendrà a tot el personal laboral.

Tanmateix, es consideraran d’aplicació directa, les disposicions legals recollides en el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre (Text refós en matèria de funció pública) i el Decret 214/1990, pel qual s’aprova el Reglament de personal al servei de les entitats locals, especialment en allò que fa referència a conceptes retributius, vacances, llicències permisos, seguretat i higiene en el treball i formació professional i promoció professional, i supletòriament les instruccions que es despleguen en la Resolució de 27 d’abril de 1995, de la Secretaria d’Estat per a l’Administració Pública i en el Decret de Presidència de la Generalitat número 173/1996, de 23 de maig.

En la seva virtut, les parts intervinents sotmeten a l’aprovació plenària el conveni col· lectiu regulador de les condicions de treball del personal laboral al servei de l’Ajuntament d’Àger.

El present acord inicial i provisional se sotmet a informació pública pel termini de 30 dies, perquè els interessat puguin presentar al· legacions o reclamacions, en el cas de no presentarse cap al· legació o reclamació l’acord es considerarà aprovat definitivament.

Àger, 22 de juliol de 2008 L’alcalde, Lluís Ardiaca i Montardit