C. Colectivo. Convenio Colectivo de Empresa de AYUNTAMIENTO DE LLEIDA. PERSONAL LABORALY FUNCIONARIO de Lleida

Empresa Provincial. Versión VIGENTE. Validez desde 01 de Enero de 2010 en adelante

TIEMPO DE LECTURA:

Tipo Título F. Publicación Boletin F. Vigor Vigencia PDF
C. Colectivo Inscripcio i publicacio de l Acord mixt de funcionaris i laborals, regulador de les condicions de treball del personal funcionari i laboral de l Ajuntament de Lleida per als anys 2010 a 2012 (codi de conveni num. 2500021) Convenio afectado por 09/12/2010 Boletín Oficial de Lleida 01/01/2010 Vigente Documento oficial en PDF
Convenio Colectivo
Tipo Título F. Publicación Boletin F. Vigor PDF
C. Colectivo Inscripcio i publicacio de l Acord mixt de funcionaris i laborals, regulador de les condicions de treball del personal funcionari i laboral de l Ajuntament de Lleida per als anys 2010 a 2012 (codi de conveni num. 2500021) 09/12/2010 Boletín Oficial de Lleida 01/01/2010 Documento oficial en PDF
Convenio afectado por
Tipo Título F. Publicación Boletin F. Vigor PDF
Correccion Resolucio de 7 d abril de 2011 de correccio d errades de la Resolucio d 1 de desembre de 2010, per la qual es disposa la inscripcio i la publicacio de l Acord mixt de funcionaris i laborals, regulador de les condicions de treball del personal funcionari i laboral de l Ajuntament de Lleida per als anys 2010 a 2012 (codi conveni num. 2500021), publicat al Butlleti Oficial de la Provincia num. 172 de data 9 de desembre de 2010. 14/04/2011 Boletín Oficial de Lleida 14/04/2011 Documento oficial en PDF
Sentencia/Laudo Resolucio dictada pel Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, Sala Contenciosa Administrativa, Seccio Quarta, en relacio amb el recurs contencios administratiu numero 146/2011, contra aprovacio de l Acord de condicions laborals, comuns als empleats publics de l Ajuntament de Lleida 2010-2012 (BOP 9/12/2010) i l Annex resum de l expedient d adequacio del cataleg de l Ajuntament de Lleida i dels seus organismes autonoms (BOP 25/01/2011) 19/03/2011 Boletín Oficial de Lleida 21/03/2011 Documento oficial en PDF

Inscripcio i publicacio de l Acord mixt de funcionaris i laborals, regulador de les condicions de treball del personal funcionari i laboral de l Ajuntament de Lleida per als anys 2010 a 2012 (codi de conveni num. 2500021) (Boletín Oficial de Lleida núm. 172 de 09/12/2010)

Preambulo

D 1 de desembre de 2010, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l Acord mixt de funcionaris i laborals, regulador de les condicions de treball del personal funcionari i laboral de l Ajuntament de Lleida per als anys 2010 a 2012 (codi de conveni núm. 2500021).

Vist el text l Acord mixt de funcionaris i laborals, regulador de les condicions de treball del personal funcionari i laboral de l Ajuntament de Lleida per als anys 2010 a 2012 subscrit per les parts negociadores el dia 25 d octubre de 2010 i de conformitat amb el que disposen l article 38.6 de la Llei 7/2007, de 12 d abril, de l Estatut bàsic de l empleat públic (BOE de 13.4.2007), i l article 170 de la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma, de l Estatut d autonomia de Catalunya, i altres normes d aplicació,

Resolc:


1.

Disposar la inscripció de l Acord mixt de funcionaris i laborals, regulador de les condicions de treball del personal funcionari i laboral de l Ajuntament de Lleida per als anys 2010 a 2012 (codi de conveni núm. 2500021), al Registre de convenis dels Serveis Territorials del Departament de Treball a Lleida.


2.

Disposar que el text esmentat es publiqui al Butlletí Oficial de la Província de Lleida.

Notifiqueu aquesta Resolució a la Comissió Negociadora del Conveni.

Lleida, 1 de desembre de 2010

La directora, Pilar Nadal i Reimat


ACORD

Mixt de funcionaris i laborals, regulador de les condicions de treball del personal funcionari i laboral de l Ajuntament de Lleida per als anys 2010 a 2012

Transcripció literal del text signat per les parts

Acord de condicions laborals comunes dels empleats públics de l Ajuntament de Lleida 2010-2012


CAPÍTOL I Disposicions de caràcter general

 


Article 1. Àmbit funcional i parts que ho concerten

El present Acord té com a objecte la regulació de les condicions de treball comuns dels empleats/des públics/ques de l Ajuntament de Lleida.

Les parts que ho concerten són els representants de la organització sindical present en la Mesa General de Negociació i els representants legals de l Ajuntament de Lleida signants del present acord.


Article 2. Àmbit d aplicació

1. El present acord, afecta en la seva totalitat el personal funcionari de carrera i personal laboral que presta serveis a l Ajuntament i als seus organismes autònoms adherits a l Acord i, també afecta, llevat de l estructura del sistema retributiu, el personal pertanyent als cossos d habilitació estatal i el personal eventual de confiança i de caràcter directiu.

2. Igualment és aplicable a tot el personal que porti més de 6 mesos continuats ocupant interinament o mitjançant un contracte laboral temporal un lloc inclòs en la relació de llocs de treball de l Ajuntament, excepte aquells drets reservats per llei al funcionari de carrera.

3. El personal dels organismes autònoms municipals amb personalitat jurídica pròpia podrà adherir-se al present Acord mitjançant un conveni subscrit pels seus òrgans directius i els/les representants sindicals.

4. No estan sotmesos a aquest acord el personal contractat, participants de plans d ocupació, de tallers d ocupació, d escoles taller i projectes similars en l àmbit del foment de la ocupació, sempre i quan la relació contractual es derivi de subvencions concedides per part de qualsevol altra administració pública.


Article. 3 àmbit temporal

El present Acord entrarà en vigor un cop aprovat per part del Ple de l Ajuntament, el dia següent de la seva publicació al DOGC i serà vigent fins el 31.12.2012, sens perjudici dels acords per als quals s estableix expressament efectes econòmics a partir d una data determinada.


Article 4. Pròrroga i denúncia

Aquest Acord, s entén prorrogat tàcitament, per períodes anuals successius, si no es produeix l oportuna denúncia, per qualsevol de les parts, abans dels darrers tres mesos de la seva vigència.

Un cop denunciat el present Acord, ha de seguir vigent a tots els efectes fins a l entrada en vigor del nou text que el substitueixi.


Article 5. Clàusula de garantia "ad personam"

S han de respectar els drets adquirits per mitjà de qualsevol acord o disposició de caràcter individual que no vulneri l ordenament jurídic propi, ni contradigui les disposicions d aquest acord.

Qualsevol pacte posterior més favorable ha de prevaler sobre el que aquí s estableixi.


Article 6. Clàusula d indivisibilitat

1. El contingut d aquest Acord constitueix un tot orgànic i indivisible, que ha de ser considerat globalment i conjuntament a efectes de la seva aplicació.

2. Si la jurisdicció administrativa o laboral deixa sense efecte alguna estipulació de les compreses en l Acord s haurà de produir l adaptació, mitjançant la corresponent Mesa General de Negociació.

3. Qualsevol millora social, laboral o econòmica que s estableixi legislativament per a la funció pública, serà d aplicació de forma automàtica per al personal funcionari o laboral.


Article 7. Participació

A fi de millorar la qualitat i la transparència de la gestió dels centres i dels serveis, la Corporació i la representació del personal es comprometen a promoure conjuntament la participació democràtica en tots els àmbits. També es comprometen a col·laborar per aconseguir uns nivells més elevats d eficàcia de la gestió municipal. A tal fi, es fixa com a objectiu comú dotar els/les ciutadans/es d uns millors serveis públics, mitjançant la modernització de l administració i uns mètodes més àgils de treball.


Article 8. Interpretació i vigilància. Comissió paritària

1. Es constituirà una Comissió Paritària, integrada per cinc persones designades per la Corporació i cinc persones designades de les organitzacions sindicals signants amb representació a l Ajuntament de Lleida i els seus Organismes Autònoms.

2. La presidència de la Comissió recaurà en el o la Regidor/a de l àmbit. Actuarà com a secretari o secretària una de les persones integrants de la Comissió. Es podrà nomenar un/a secretari/a d actes.

3. La Comissió Paritària té les funcions següents:

a) Interpretació del text de l Acord i de la seva aplicació.

b) Resolució de tots els assumptes que siguin sotmesos a la seva decisió respecte a qualsevol de les condicions establertes en l Acord. Els acords presos en el sí de la Comissió Paritària tindran caràcter vinculant.

c) Vigilància i/o seguiment del contingut del present Acord.

d) Mediació i conciliació en el tractament de les qüestions i dels conflictes de caràcter individual o col·lectiu que se li plantegin pels interessats dins l àmbit de regulació de l Acord.

e) Totes les activitats que tendeixin a una major eficàcia pràctica de l Acord, que s hagin establert en el seu text o qualsevol altra que se li pugui atribuir, a l empara de disposicions que es promulguin en el futur.

4. El règim de funcionament de la Comissió serà:

a) Les reunions han de tenir, amb caràcter ordinari, una periodicitat mínima bimestral, i s han de fer el primer dilluns de cada mes senar. També se n podran fer, amb caràcter extraordinari, a petició de qualsevol de les parts. De totes les sessions, tant ordinàries com extraordinàries, se n estendrà l acta corresponent.

b) Aquesta Comissió Paritària s ha de constituir en un termini màxim de quinze dies a partir de la signatura d Aquest Acord.

c) La Comissió quedarà constituïda, en primera convocatòria, per les dues terceres parts de les persones que l integren, i en segona convocatòria, que s ha de fer sempre el mateix dia que la primera, mitja hora després, per la majoria absoluta de membres.

d) Correspon a la Presidència convocar i moderar les sessions.

e) El secretari/a exercirà les funcions pròpies del seu càrrec en els òrgans col·legiats, entre les quals s inclouen la confecció de les actes i de les convocatòries. Aquestes seran personals, per escrit i hi haurà de figurar l ordre del dia a tractar, i adjuntar l esborrany de l acta de la sessió anterior. El/la secretari/a disposarà dels recursos humans o tècnics suficients per al desenvolupament de la seva activitat.

f) L ordre del dia es confeccionarà amb els punts fixats per la presidència i aquells altres que proposin per escrit qualsevol de les parts 72 hores abans de l inici de la sessió.

g) Les convocatòries ordinàries s han de notificar amb 72 hores d antelació, com a mínim, i s hauran de realitzar en un termini màxim de 5 dies hàbils comptats a partir del següent a l establert a l apartat a) del punt 4; les convocatòries extraordinàries s han de notificar amb 24 hores d antelació i realitzar-se en un termini màxim de 5 dies hàbils posteriors a la presentació de la sol·licitud efectuada per qualsevol de les parts.

h) La Comissió Paritària pot utilitzar els serveis ocasionals o permanents de persones assessores, amb veu i sense vot. Aquestes seran nomenades lliurement per cadascuna de les parts, en nombre no superior a dues per part.

i) Tots els acords de la Comissió Paritària requereixen el consens d ambdues parts.

j) En cas de discrepància sobre la interpretació i/o aplicació d algun aspecte del present acord, sempre i quan no afecti a qüestions de legalitat les parts se sotmetran expressament i voluntàriament als mecanismes de mediació i conciliació del Consorci d Estudis Mediació i Conciliació a l Administració Local (CEMICAL) d acord amb les normes i estatuts de funcionament d aquest organisme.

k) A fi de tractar de forma àgil els assumptes que es considerin urgents i que no puguin esperar a la convocatòria ordinària de la Comissió Paritària, s estableix una Comissió Permanent, que estarà integrada per 4 membres de la Comissió Paritària, dos per part de la Corporació, dos per la dels representants sindicals. Aquesta Comissió Permanent funcionarà d acord amb el règim de funcionament de la Comissió Paritària, i es reunirà a petició de qualsevol de les parts en un termini màxim de 24 hores. De les resolucions que s adoptin, se n donarà compte a la Comissió Paritària en la primera sessió posterior.


Article 9. L organització del treball

L organització del treball és facultat i responsabilitat de l Ajuntament, a través dels seus òrgans de direcció, d acord a la Llei 9/1987, de 12 de juny, d Òrgans de Representació, Determinació de les Condicions de Treball i Participació del Personal al servei de les Administracions Públiques i la Llei 7/2007, de 12 d abril, de l Estatut Bàsic de l empleat públic.


CAPÍTOL II Condicions econòmiques

 


Article 10. Règim retributiu

L estructura i el règim de les retribucions són els establerts legalment per a la funció pública local i, en particular, els que resulten del Reial Decret 861/1986, de retribucions dels funcionaris de l Administració local, i del Reglament català del personal al servei de les entitats locals (Decret 214/1990).

L increment general de retribucions per als anys de vigència de l Acord serà el que, amb caràcter general, prevegi anualment la corresponent llei general de pressupostos de l Estat.

Aquest increment s aplicarà al personal funcionari i laboral de forma proporcional a tots els conceptes retributius de caràcter fix i periòdic.

De conformitat amb la legislació vigent, podran dur-se a terme adequacions retributives, relatives al contingut dels llocs de treball o derivades de la variació del nombre d efectius o del grau de consecució dels objectius fixats en el present Acord, a fi i efecte de permetre també polítiques de modernització racionalització i millora de la gestió.


Article 11. Retribucions

Les retribucions del personal es classifiquen en bàsiques i complementàries:

Les retribucions bàsiques són les que retribueixen la pertinença a un cos o una escala a un determinat grup o subgrup de classificació, i per la seva antiguitat.

Les retribucions bàsiques, que es determinen per la llei general de pressupostos estan integrades per:

El sou assignat a cada subgrup o grup de classificació: A1, A2, C1,C2i agrupacions professionals (E)

Els triennis consisteixen en una quantitat igual per a cada grup, que genera un/a empleat/ada públic/a per cada tres anys de servei.

S abonaran dues pagues extraordinàries una al mes de Juny i l altra al mes de Desembre, que inclouran el sou base, els triennis i la resta de complements i el seu import serà el que s estableixi en el regim retributiu de la Llei General de Pressupostos de l Estat de cada any.

Les retribucions complementàries són:

a. Complement de destinació:

L assignat en el catàleg/relació de llocs de treball.

Els imports per a cada nivell de complement de destinació vindran determinats per la Llei de Pressupostos Generals de l Estat de cada any.

Pels diversos llocs de treball la distribució de nivells de destinació es realitzarà amb els intervals de nivell màxim i mínim per a cada cos i grup establerts.

A efectes de grau personal consolidat, el personal que ocupi un lloc de treball amb el mateix nivell de complement de destinació inicial o de partida assignat a la seva categoria d enquadrament professional, passarà a obtenir el complement de destinació immediatament superior en dos nivells de conformitat amb el que prevegi la normativa vigent.

b. Complement específic: L assignat en el catàleg/relació de llocs de treball per retribuir cada lloc atenent diferents factors derivats de les exigències del seu contingut, com l especial dificultat tècnica, el grau de dedicació, la responsabilitat, la incompatibilitat, la perillositat, la penositat i la toxicitat.

El complement específic és un complement de lloc de treball, per la qual cosa la quantitat total determinada per cada lloc, la percebrà el/la empleat/ada públic/a, que en cada moment l ocupi. La seva modificació o assignació es realitza mitjançant la modificació del catàleg/relació de llocs de treball. En conseqüència, el complement específic no genera cap dret personal de caràcter consolidable.

La Corporació està obligada a comunicar per escrit, a cada persona afectada, les possibles variacions que per aquest concepte figurin en la nòmina com a conseqüència del canvi de lloc de treball, canvi de condicions de treball d un determinat lloc o altres situacions que les poguessin afectar.

Dins les condicions del lloc de treball es retribuiran els factors següents que fan referència als anteriors criteris del complement específic esmentat:

Factor 1: Catàleg És el concepte assignat a cada lloc de treball i s obté per la puntuació total dels factors següents: Coneixements bàsics, coneixements específics, pràctica professional, autonomia i iniciativa, responsabilitat per la funció, responsabilitat per treball d altres i responsabilitat per relacions.

Factor 2: Perillositat - penositat - toxicitat Assignat a aquells llocs de treball que així es determini en el catàleg/relació de llocs de treball, en els quals el seu contingut implica que el/la titular, en el seu habitual desenvolupament estarà exposat a un potencial risc per a la seva salut, derivat de les condicions de penositat, perillositat o toxicitat.

Aquest concepte ve determinat per a cadascun dels 5 nivells que integren la classificació en el catàleg/relació de llocs de treball i comporta els sub-factors següents: esforç físic, condicions ambientals i riscos.

Factor 3: Festivitat Assignat a aquells llocs que comporten treballar els dissabtes, els diumenges i els festius del calendari laboral.

Factor 4: Nocturnitat Assignat a aquells llocs de treball que comporten treballar de forma habitual en horaris compresos entre les 22.30 i les 6.30 h.

Factor 5: Jornada de dedicació especial: Compren dos supòsits:

1. Assignat a aquells llocs de treball relacionats en el catàleg/relació de llocs de treball, que comportin la realització d una jornada de 40 hores setmanals, en jornada continuada o partida. La jornada de dedicació especial d estiu és de 35 hores de treball efectiu setmanal.

2. Assignat a aquells llocs de treball relacionats en el catàleg/relació de llocs de treball, que no poden efectuar la reducció de jornada prevista per la jornada d estiu. Es percebrà pels períodes en que realment s efectuï aquesta jornada, d acord amb els següents punts:

· Qui treballi el mes sencer el cobrarà en la seva totalitat.

· Els assumptes personals i altres permisos similars, s entendran com a treballats per al càlcul del complement.

· El període de vacances no dóna dret a percebre el complement.

· Les baixes per malaltia comuna no donen dret a percebre el complement, i per tant s abonarà proporcionalment als dies en que s ha estat d alta durant el mes.

· Les baixes a conseqüència d accidents de treball, s entendran com a períodes treballats per al càlcul del complement.

Factor 6: Incompatibilitat. Assignat a aquells llocs de treball relacionats en el catàleg/relació de llocs de treball que comportin la impossibilitat de l exercici d activitats públiques i privades, llevat de les activitats compatibles a que les fa referència els articles 2,3,4.2 i 7 de la llei 21/1987, de 26 de novembre d incompatibilitats del personal al servei de la Generalitat de Catalunya.

Factor 7: Rotatiu Compren dos supòsits: Assignat a aquells llocs de treball que realitzin les tasques corresponents en torns alternatius i habituals de: matí-tarda-nit,

Els que facin matí-nit, tarda-nit i matí-tarda.

Factor 8: Jornada partida Assignat a aquells llocs de treball, que per les seves característiques requereixen realitzar la seva jornada laboral de forma ordinària en jornada partida de matí i tarda d acord amb els diferents horaris establerts en el Reglament de Règim Intern.

Factor 9: Guàrdia-reforç Assignat a aquells llocs de treball que han d efectuar serveis de guàrdies i han d estar localitzables durant les mateixes.

La quantitat vindrà determinada per l aplicació de la fórmula següent: nombre total d hores de guàrdia, dividit pel nombre d empleats/ades públics/ques que les realitzen, multiplicat per les ¾ parts d una hora extra normal i dividit per 12.

Factor 10:Guàrdiaretén Assignat a aquells llocs de treball que té fixada una borsa anual d hores, tenint aquestes hores la consideració d hores ordinàries.

Factor 11: Menyscapte de diners Assignat a aquells llocs de treball que tinguin com a contingut, la responsabilitat de justificacions econòmiques derivades de l arqueig de caixa o de la recaptació, cobrament de rebuts o taxes. Percebran el complement A aquell personal que realitzin les abans esmentades tasques, de forma principal o exclusiva i els que les realitzin de forma no habitual percebran el complement B.

Factor 12: Servei de gala Assignat als/les agents de la Guàrdia Urbana que prestin serveis protocol·laris en actes de l Ajuntament uniformats/ades de gala.

Factor 13: Guàrdia de Barri Assignat als llocs de treball de la Guàrdia Urbana de la Unitat de Policia de Barri.

Factor 14: Atenció al públic: Assignat als llocs de treball identificats en el catàleg/relació llocs de treball que tenen atribuïdes tasques d informació, d atenció al ciutadà i/o registre de documents l exercici de les quals representi com a mínim un 75% del temps total de treball de les persones que els ocupa.

Factor 15: Adequació: És el factor assignat a aquells llocs de treball relacionats en el Catàleg/Relació de Llocs de Treball que valora la adequació retributiva global de les característiques de cada lloc i el seu pagament es farà efectiu amb la nòmina de Setembre.

c- Complement de productivitat: El complement de productivitat està destinat a retribuir l especial rendiment, l activitat extraordinària, l interès, la iniciativa i la consecució d objectius amb què el personal exerceix la seva feina. En cap cas, les quanties assignades per complement de productivitat, originaran cap tipus de dret econòmic de caràcter individual. La seva aplicació i quantificació es farà d acord amb una regulació específica que es recull en l annex 1.

Els imports de les quantitats que corresponen als conceptes que integren el complement específic, es determinen en el Catàleg/Relació de Llocs de Treball de l Ajuntament de Lleida.

d- Complement Personal Transitori El Complement Personal Transitori (CPT), és un complement de caràcter absorbible, que s aplicarà al/la empleat/da públic/a quan percebi unes retribucions superiors a les establertes en el catàleg/relació de llocs de treball i referents al lloc de treball que ocupa. Aquest complement no pot ser assimilat per les pagues establertes per compensar les pèrdues de poder adquisitiu


Article 12. Gratificacions per serveis extraordinaris

1. Conscients les parts signants del present Acord de la importància de regular aquests tipus de serveis, i amb l objectiu d afavorir la creació d ocupació, s ha de tendir a suprimir les hores extraordinàries d acord amb els següents criteris:

a. Supressió total i absoluta de les hores extraordinàries habituals i continuades.

b. Manteniment, sempre que no es puguin utilitzar les diverses modalitats de contractació temporal o parcial previstes legal o reglamentàriament, de les hores extraordinàries, limitant-se a supòsits de necessitats eventuals, casos de emergència i altres circumstàncies de caràcter excepcional derivades de l activitat o servei respectiu.

En el supòsit de causes imprevistes, excepcionals, per acumulació de tasques, etc s ha de procurar utilitzar les modalitats contemplades en la normativa d aplicació per a la incorporació de personal de suport, de manera preferent a la realització d hores extraordinàries pel personal de l Ajuntament.

2. S entén per hora o servei extraordinari qualsevol tipus de treball efectuat, amb caràcter voluntari, que excedeixi de la jornada ordinària, excepte per aquells llocs de treball que tinguin assignat un complement específic que porti implícita una major dedicació horària.

3. La realització i si s escau el pagament d hores extraordinàries requereix, amb caràcter preceptiu i previ, la següent tramitació, que s ha d efectuar a través de la Gerència de l Àmbit:

a. Proposta motivada, dirigida al o la Paer en Cap, emesa per/la Cap de la Direcció de l Àmbit, Servei o Secció corresponent, on forçosament ha de constar la tasca concreta a realitzar, el nombre de persones necessàries, el període i les hores que s han de realitzar valorades econòmicament.

b. Decret d Alcaldia, si s escau, autoritzant la seva realització.

c. Justificació de les hores realitzades, desglossades per períodes, tasques realitzades i nombre d hores per persona, certificat en l imprès oficial per la persona responsable de l Àmbit, Servei o Secció.

d. En casos de força major, els apartats a i b, s han de substituir per un informe immediatament posterior a la realització, presentat a la Gerència de RRHH i Via Pública, juntament amb la justificació pel/per la responsable que ha ordenat realitzar-les.

e. En tots els supòsits, el pagament s ha d efectuar previ Decret d Alcaldia.

4. Mensualment, la Comissió Paritària ha d analitzar, en base a un informe de la Gerència de RRHH i Via Pública, les propostes corresponents, per tal de donar adequat compliment a allò que es preveu en els apartats anteriors.

5. El còmput anual i per persona d hores extraordinàries no pot excedir de les 80 hores durant l any natural corresponent.

6. Les hores extraordinàries es compensaran prioritàriament amb temps de descans, d acord amb la següent taula:

a. Una hora extraordinària efectuada en dia laborable s ha de compensar amb una hora i mitja de descans.

b. Una hora extraordinària efectuada en dia festiu o nocturna s ha de compensar amb dues hores de descans.

c. Una hora extraordinària efectuada en dia festiu i nocturna s ha de compensar amb dues hores i mitja de descans.

A aquests efectes, té la consideració d hora nocturna l efectuada entre les 22.30 i les 6.30 h, i hora festiva l efectuada els dissabtes, els diumenges i els festius del calendari laboral. Es considerarà jornada festiva des del divendres de 22,30 h al dilluns a les 6,30 h, també tindran aquesta consideració, a partir de les 14,30, les vigílies dels següents dies festius: Reis, divendres sant, Sant Anastasi, Sant Miquel, Tots Sants, Nadal i Cap d Any.

Si el servei nocturn s hagués de perllongar, aquesta perllongació es computarà com a hores extraordinàries nocturnes fins a la finalització d aquest. Les hores de descans acumulades per aquests motius es poden gaudir juntament amb altres períodes.

7. No obstant el previst en el punt anterior, quan no sigui possible la compensació horària, les hores extraordinàries, s abonaran econòmicament d acord amb la taula corresponent en l annex 2.

8. Tota perllongació de jornada d un servei ordinari de qualsevol tipus no previst, efectuat per aquells empleats/ades públics/ques que no gaudeixin d horari flexible, tindrà la consideració d hora estructural.

9. Les hores extraordinàries s han de computar mensualment i, si s han d abonar, s efectuarà un cop determinades, en un termini màxim de dos mesos

10. Serveis específics de la Guàrdia Urbana.

A aquests efectes, té la consideració d hora nocturna l efectuada entre les 22.30 i les 6.30 h, i hora festiva l efectuada els dissabtes, els diumenges i els festius del calendari laboral. Es considerarà jornada festiva des del divendres de 22,30 h al dilluns a les 6,30 h, també tindran aquesta consideració, a partir de les 14,30, les vigílies dels següents dies festius: Reis, divendres sant, Sant Anastasi, Sant Miquel, Tots Sants, Nadal i Cap d Any.

Si el servei nocturn s hagués de perllongar, aquesta perllongació es computarà com a hores extraordinàries nocturnes fins a la finalització d aquest. Les hores de descans acumulades per aquests motius es poden gaudir juntament amb altres períodes. S entendran com a serveis específics aquells serveis extraordinaris, tant en dia laboral com festiu, que per la seva envergadura no es puguin cobrir amb el personal de servei ordinari.

La retribució dels serveis específics de la Guàrdia Urbana, cas que no es compensin amb festius, es realitzarà de forma general per a totes les categories del cos, d acord amb les quantitats que apareixen en la taula corresponent en l annex 3.

11. Serveis específics de Sucs i Raïmat (Intervenció).

Donat que Sucs i Raïmat son entitats municipals descentralitzades i mentre les tasques d intervenció no estiguin incloses en un lloc de treball existent en aquestes entitats, les tasques d intervenció es retribuiran segons l annex 2 de Serveis Extraordinaris.


Article 13. Dietes i desplaçaments

A tot/a empleat/da públic/ca que, de forma circumstancial i degudament autoritzat, hagi d exercir el seu treball fora del terme municipal, li serà d aplicació el règim de compensació per a desplaçaments i dietes vigent en cada moment per a la funció pública local.

Per al personal que en la prestació del seu servei, s hagi de desplaçar mitjançant el vehicle propi percebran la quantitat per quilòmetre assignada en cada moment en la Llei de pressupostos generals de l Estat.


CAPÍTOL III Acció Social

 


Article 14. Fons d acció social

1. Es constitueix un fons amb l objectiu d establir diferents modalitats d ajuts com a mecanismes d acció social per millorar les condicions socials, i educatives dels empleats/des públics.

2. Donat el seu caràcter social, l aplicació del fons d acció social es farà de forma que garanteixi una distribució justa i equitativa.

3. Cada any de vigència de l acord, la dotació del fons d acció social tindrà una variació igual a la mitjana de l IPC de Catalunya i de l IPC de la província de Lleida pels ajuts especials per a familiars discapacitats, els ajuts d escolaritat i per estudis i pels ajuts de prestacions sanitàries.

4. Les adjudicacions dels ajuts, es resoldran, per l òrgan en el temps i en la forma que s estableixi en cada article o annex per cada tipus d ajut.

5. No es deixarà d abonar ni disminuir cap quantitat pressupostada del fons d acció social, mentre hi hagi romanent en qualsevol de les partides sempre que sigui en partides del mateix grup de programa de despesa i dins del mateix exercici.


Article 15. Indemnitzacions per mort o incapacitat

L Ajuntament de Lleida i els Organismes Autònoms adherits a l Acord garantiran al personal comprès en l àmbit d aplicació d aquest acord una indemnització en els casos de mort, incapacitat permanent total, incapacitat permanent absoluta i gran invalidesa, el personal de menys de 65 anys de: 19.834 euros per casos de mort o incapacitat permanent total o absoluta, i de 26.445 euros per casos de gran invalidesa. La incapacitat permanent total o absoluta i la gran invalidesa tindran efecte quan siguin certificades en forma definitiva com a tals per l òrgan oficial corresponent i en el cas de la incapacitat permanent total s aplicarà en aquells supòsits en què no es pugui efectuar una re col·locació del treballador en un altre lloc de treball.

Aquell personal que tingui 65 anys o més veurà reduït els anteriors imports al 40%, és a dir 7.934 euros per casos d incapacitat permanent total o absoluta, i de 10.578 per casos de gran invalidesa, percebent els seus beneficiaris en cas de mort 19.834 euros.

Aquestes quantitats s incrementaran segons la variació igual a la mitjana de l IPC de Catalunya i de l IPC de la província de Lleida anualment durant la vigència del conveni a partir de l 1 de gener del 2010.

Es perdrà el dret a la indemnització en els casos de mort o d invalidesa produïda per causa voluntària.

En el cas de revisió de la incapacitat, si l empleat/da públic/a, es reincorpora de nou a l Ajuntament, l interessat procedirà a la devolució de la indemnització rebuda, seguint el mateix règim que l establert per les bestretes reintegrables.

L Ajuntament de Lleida i els Organismes Autònoms adherits a l Acord poden contractar una pòlissa d assegurança per cobrir les indemnitzacions establertes en aquest article.

Els empleats/des es comprometen a complir les obligacions que l entitat asseguradora contractada imposi, sempre que aquestes no suposin cap minva en el drets establerts.

De les quantitats establertes en aquest article, l Ajuntament i els Organismes Autònoms adherits al present acord poden descomptar les obligacions econòmiques pendents que hagipogut contreure l empleat/ada pública en aplicació del que disposa aquest Acord.

En cas de necessitat justificada l Ajuntament avançarà un 50% de la indemnització a la persona que legalment acrediti la condició de beneficiària, procedint quan s efectuï la liquidació del total per la entitat asseguradora, a recuperar la quantitat avançada.

Les condicions generals establertes en la pòlissa de l assegurança de Vida es facilitaran a la representació sindical i estaran a disposició dels d empleats/ades públics/ques.


Article 16. Pla de pensions

La corporació es compromet a aportar al fons de pensions l import equivalent al 0,3 de la massa salarial per l any 2010 i donat el caràcter plurianual de l acord per la resta d anys s aplicarà allò que prevegi la Llei General de Pressupostos de l Estat. Els organismes autònoms adherits a aquest acord faran la mateixa aportació al fons amb càrrec als seus pressupostos.

La adscripció a aquest Pla de pensions, serà voluntària i es fixa una aportació mínima de 6 euros per persona i mes, d acord amb les especificacions del Pla de Pensions i el Reglament corresponent.


Article 17. Baixes per malaltia o accident

En els casos d incapacitat temporal per malaltia o accident, la totalitat del personal afectat pel present Acord percebrà, durant un període màxim de 18 mesos, la totalitat de les seves corresponents retribucions, tant bàsiques com complementàries, excepció feta de finalització de contracte o del pas a una altra situació.


Article 18. Ajuts especials per a familiars discapacitats

Consisteix en un ajut mensual que es reconeix als empleats/des, que tingui al seu càrrec menors en acolliment simple o preadoptiu o familiars, discapacitats físics, psíquics o sensorials, fins al segon grau de consanguinitat que estiguin a càrrec i convisquin amb l empleat/da o bé estiguin en una residència.

Així mateix aquest ajut es farà extensiu al cònjuge i familiars fins segon grau d afinitat quan l empleat/da públic/ca justifiqui la tutoria legalment reconeguda.

Per a tenir dret a l ajut, el familiar discapacitat no haurà de percebre més del doble del SMI.

L ajut per als empleats/ades públics/ques en els supòsits indicats es fixa per a l any 2010 en:

Grau de discapacitat del 33 al 50%:...........150 euros/mes.

Grau de discapacitat del 51 al 65%:...........180 euros/mes.

Grau de discapacitat superior al 65%:.........235 euros/mes.


Article 19. Premis a la constància

S estableix un premi especial d antiguitat per 25 anys de servei a l Ajuntament, que consisteix en gaudir, per una sola vegada, d una setmana addicional de vacances i en percebre una quantitat única establerta per al 2010 en 116,17 euros.

S estableix també un premi especial d antiguitat per 35 anys de servei a l Ajuntament, que consisteix en gaudir, per una sola vegada, d un mes addicional de vacances i en percebre una quantitat única establerta per al 2010 en 202,74 euros.

El termini per a gaudir d aquest premi s iniciarà a partir del moment de compliment dels 25 o 35 anys a petició de l empleat/da públic/a i estarà sempre condicionat a les necessitats del servei.

Aquests imports s incrementaran anualment segons la mitjana de l IPC de Catalunya i el de la província de Lleida.


Article 20. Ajuts per a estudis i d escolaritat

Per a tots/es els d empleats/ades públics/ques s estableixen ajuts per a estudis i d escolaritat per als seus fills i filles en els termes establerts a l annex 3.

La Comissió Paritària ha de proposar la concessió d aquests ajuts d acord amb el reglament aprovat a l efecte, i que es troba a l annex abans esmentat.

Tant als ajuts per a estudis com als d escolaritat s hi destinarà l any 2010, per a tot el personal al servei de l Ajuntament, 20.074,04 euros i es garanteix, en tot cas, una quantitat mínima dels ajuts d escolaritat d 11.000 euros.

Este documento contiene un PDF, para descargarlo pulse AQUI

Ajuts d escolaritat Escoles Bressol, Primària, ESO, Cicles Formatius, Batxillerat, Accés Universitat majors 25 anys i estudis universitaris: 100 euros per fill/a i curs.


Article 21. Bestretes reintegrables

S estableix el dret al personal comprès en l àmbit d aplicació d aquest acord a sol·licitar una bestreta reintegrable, d un màxim de 6.011 euros, a retornar en 12, 24, ó 36 mensualitats, d acord amb les condicions i els requisits establerts en el Reglament previst en l annex 5.


Article 22. Prestacions sanitàries

Per a tot el personal al servei de l Ajuntament que porti més de sis mesos continuats en actiu s estableix la quantitat per l any 2010 de 104.000 euros.

Dins d aquestes disponibilitats pressupostàries s estableixen diferents ajuts en matèria de prestacions sanitàries, tant per despeses causades pel personal esmentat en el paràgraf anterior, com pels seus beneficiaris. Totes aquestes prestacions es regulen en l annex 6.


Article 23. Ajut per sepeli

S estableix un ajut únic de 200 euros per sepeli a partir de 1 de Gener de 2011, per tots aquells empleats/ades públics/ques en cas de mort del cònjuge o parella de fet i dels fills/es sempre que aquests convisquin i/o estiguin a càrrec de la persona sol·licitant

La sol·licitud s haurà de fer mitjançant el model establert a l efecte, omplint tots els seus apartats i adjuntant la documentació justificativa corresponent.


CAPÍTOL IV Condicions professionals

 


Article 24. Organització del treball

Amb l objectiu de dotar la ciutat d una Administració local eficient, oberta i de qualitat envers els/les ciutadans i ciutadanes, la Corporació i els representants sindicals es comprometen durant la vigència del present Acord, a apostar per modernitzar i millorar l estructura organitzativa actual.

La millora continua del Servei Públic en termes d economia, eficàcia i eficiència constitueix un objectiu fonamental de l organització, tenint en compte la implicació i participació dels empleats/ades públics/ques de l Ajuntament, i els seus representants legals.

Sobre la base de l exposat són principis inspiradors de l organització:

· L adequació de les plantilles que permeti un major i millor nivell en la prestació dels serveis públics.

· Valoració i racionalització dels llocs de treball.

· Programació, seguiment i avaluació de les tasques assignades a cada lloc de treball.

· Potenciar la professionalització i promoció continua dels empleats/ades públics/ques.

· Foment de la participació dels empleats/ades públics/ques i dels seus representants.

· Simplificació del treball i millora dels sistemes i procediments.

· Millora de les condicions ambientals i salut laboral.

· Integració participativa del personal en la implantació de nous sistemes i mètodes de treball i prestació de serveis públics.

L Ajuntament ha d aprofitar els serveis municipals; només ha de recórrer a personal no municipal en casos excepcionals, dels quals se n haurà d informar a la Comissió Paritària.


Article 25. Estructura, funcions i relacions dels llocs de treball

Es crearà una comissió a proposta de la Comissió Paritària, durant l any 2010 per la elaboració d una Relació de Llocs de Treball i la seva valoració inclosa la econòmica de l Ajuntament i de tots els Organismes Autònoms als que sigui d aplicació aquest Acord.

Cadascuna de les parts podrà disposar d assessorament extern.

La relació de llocs de treball definirà el sistema organitzatiu, la tipologia dels llocs estructurals, la jerarquia, així com els requisits necessaris per la seva configuració i els criteris generals dels elements retributius.

La relació dels llocs de treball inclourà l enumeració dels llocs de treball existents, ordenats per Àmbits, i amb l expressió de:

a) Codi.

b) Denominació i descripcions de funcions i tasques.

c) Requisits per ocupar el lloc de treball.

d) Característiques del lloc de treball.

e) Nivell de Complement de Destinació.

f) Quantia del Complement Específic i altres complements assignats.

g) Forma de Provisió.

h) Adscripcions a altres Administracions.

i) Grup o grups de classificació.

j) Qualsevol altra establerta per la normativa d aplicació.

La Corporació es compromet a adequar llocs de treball per persones amb discapacitat.

La comissió que s estableix en el primer paràgraf d aquest article aprovarà el reglament del seu funcionament.


Article 26. Defensa del dret a la dignitat personal

Les parts signants es comprometen a vetllar per la defensa dels drets relacionats amb la dignitat personal, i en particular aquells que fan referència al respecte a la intimitat i a la llibertat sexual.


Article 27. Document d identificació

D acord amb allò que disposa l article 35.b de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, la resolució de 3/02/93 de la Secretaria d Estat per a l Administració Pública, l Ajuntament ha de dotar a tot el personal subjecte a aquest Acord, i que encara no en disposi, del document acreditatiu de la seva condició de empleat/ada públic/a municipal, estant obligats/ades a complir els requisits d identificació que en cada cas s estableixin.

Les dades suficients per a la acreditació seran: àmbit, fotografia, nom i cognoms, lloc de treball i núm. d empleat/da públic/a.

Aquest document acreditatiu o document d identificació serà el mateix que serveix pel control automatitzat de l horari. El Cos de la Guàrdia Urbana es regularà pel seu Reglament específic.


Article 28. Assistència i defensa jurídica

L Ajuntament garanteix l assistència jurídica al personal subjecte a aquest Acord que la demani per raó de conflicte derivat de la prestació del servei. L abast de l assistència jurídica al personal de la Guàrdia Urbana es preveu en aquest Acord i en el Reglament del Cos.

Si com a conseqüència d una actuació durant la prestació del servei, l empleat/da públic/ca es inculpat com a responsable d alguna infracció penal, l Ajuntament es farà càrrec de la seva defensa, bé per mitjà dels seus serveis jurídics o bé encarregantla a lletrats externs i assumint, en aquest cas, els honoraris, així com el dipòsit de les fiances que s assenyalin.

L Ajuntament, prèvia proposta dels serveis jurídics, podrà personar-se com acusació particular en aquells processos penals que afectin al personal de l Ajuntament per causa de l exercici de les seves funcions professionals i ho farà sempre en els casos en que calgui defensar els interessos generals de Corporació.

El personal municipal farà constar en les denúncies l adreça del lloc de treball als efectes de notificacions judicials i altres actes relacionats amb el tema i farà constar el seu núm. d empleat/da públic/a i no les dades personals, sempre que sigui legalment possible.


Article 29. Cobertura de responsabilitat civil

L Ajuntament ha de respondre davant de tercers, de les possibles responsabilitats civils derivades d actes efectuats per tot el personal al servei de la Paeria, en l exercici del seu càrrec.


Article 30. Renovació del permís de conduir

S estableix un sistema d ajuts per a la renovació i/o adequació del permís de conduir del personal autoritzat que, de forma habitual, utilitzi vehicle municipal o particular per raó del seu treball oficial. El Reglament específic d aplicació del present article es troba a l annex 4.


Article 31. Cobertura de danys materials

Si com a conseqüència d una actuació durant la prestació del servei, l empleat/da públic/a pateix un accident o una agressió que suposi un dany per qualsevol equipament personal (ulleres i rellotge). L Ajuntament s ha de fer càrrec de la despesa que comporta la reposició de l objecte personal malmès, fins a un màxim de 150 euros tant per la muntura de les ulleres com pel rellotge. El cost de vidres s abonarà segons factura.


Article 32. Vestuari i equipament

L Ajuntament de Lleida facilitarà els equips de protecció individual necessaris i adequats a tots aquells empleats/ades públics/ques que en l exercici de les seves funcions, estiguin exposats a riscos que no puguin controlar-se suficientment per mitjans tècnics de protecció col·lectiva o mètodes d organització del treball.

L Ajuntament de Lleida facilitarà el vestuari i calçat adequat, a tot aquell personal que, per raons de la tasca que realitza, es determini que han de dur uniforme, roba identificativa, de treball o especial.

El Reglament específic de desenvolupament del present article es troba a l annex 7.


Article 33. Jubilació del personal

1. Jubilació L edat de jubilació per a tot el personal afectat pel present Acord és de 65 anys.

Per al tot el personal de l Ajuntament, l edat de jubilació establerta amb caràcter general de 65 anys, s ha de considerar sens perjudici que l empleat/da públic/ca pugui completar els períodes de carència per gaudir d una pensió de jubilació. En aquest supòsit, la jubilació es produeix en completar-ne els esmentats períodes de carència en la cotització a la Seguretat Social.

Per al personal que, portant 30 anys de servei, vulgui anticipar la seva jubilació a partir dels 62 anys l Ajuntament es farà càrrec mitjançant els instruments de previsió social corresponents de la diferència fins al 100% de la pensió que li pertocaria si ho fes a la edat de jubilació obligatòria de conformitat amb la legalitat vigent.

2. Jubilació parcial Tot el personal inclòs en el present Acord te dret a sol·licitar, a partir dels 61 anys, la jubilació parcial amb un contracte de relleu, sempre que la normativa legal ho reconegui. Si en el moment del càlcul de la base reguladora per establir la quantia a percebre per la jubilació parcial no s arriba al 100%, en funció dels anys cotitzats, l Ajuntament es farà càrrec mitjançant els instruments de previsió social corresponents del% que falti fins a un màxim del 6% fins l edat màxima de jubilació.

L Ajuntament es compromet a realitzar contractes de relleu en tots els casos en què la normativa d aplicació ho permeti i el personal voluntàriament sol·liciti acollir-se a la jubilació anticipada.

El treballador/a que accedeixi a la jubilació parcial podrà compactar els mesos que legalment li pertoqui treballar fins a la jubilació definitiva, en un període de temps.

Els contractes de relleu que arribin a la seva finalització per jubilació del titular de la plaça es convertiran en fixes de plantilla, atesa la legalitat vigent.


Article 34. Funcionarització

L Ajuntament continuarà, amb el procés de funcionarització del personal laboral, d acord amb els criteris de la Disposició Transitòria Segona de l EBEP, de la Disposició Transitòria desena del Decret Legislatiu 1/97 de 31 d octubre i la legislació vigent aplicable.


Article 35. Estabilitat de l ocupació

L Ajuntament de Lleida convocarà anualment, atesa la legalitat vigent, els processos selectius per a cobrir definitivament les places vacants de la plantilla que estiguin ocupades de forma interina o temporal des de fa més de tres anys i que no estiguin reservades a promoció interna o tinguin caràcter reservat.


Article 36. Promoció interna i promoció professional

L Ajuntament i els OOAA adherits a l Acord i al Conveni promouran, prèvia negociació amb la representació sindical, la promoció interna en de tots els grups tant d Administració General com d Administració Especial. En el cas de les places vacants d administratiu d Administració General pertanyent al grup C1 i les de Cos de Gestió, grup A2, s han de reservar totes per la promoció interna, atesa la legalitat vigent.

Tanmateix en l oferta pública d ocupació es determinaran les places reservades a promoció interna, prèvia negociació amb la representació sindical.


Article 37. Provisió de llocs de treball

Tots els Concursos de Mèrits convocats per a la provisió de Llocs de Treball contemplats en la Relació de llocs de treball o els que es puguin fer a partir d aquesta, s hauran de regular pel Reglament elaborat a l efecte, i que es troba a l annex 8.


Article 38. Borses de treball

Les borses de treball pròpies de l Ajuntament i dels seus Organismes Autònoms, creades per a cobrir les baixes i places vacants temporalment es regularan mitjançant el corresponent reglament.


Article 39 Jornada De Treball

La jornada de treball del personal al servei de l Ajuntament de Lleida serà la que es fixa al Reglament de Règim Intern de l annex 10 d aquest Acord. Pel que fa referència a equivalències i reducció de jornada, s estarà al que determinin les normes aplicables al personal funcionari al servei de l Administració General de l Estat i de la Generalitat de Catalunya.

La prestació del treball es farà de conformitat amb les necessitats dels serveis i d allò indicat en aquest article.


Article 40. Vacances, llicències i permisos

Pel que fa referència al règim de jornada, horaris, vacances, permisos, llicències, excedències i altres situacions administratives, s estarà al que disposa el Reglament de Règim Intern, que es troba a l annex 10.

Els aspectes no previstos per aquest Reglament s hauran de regular pel Decret 214/1990 de 30 de juliol, pel qual s aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals. Com a normativa supletòria s haurà d aplicar, respectivament, la legislació de la funció pública del personal al servei de l Administració de la Generalitat i, en defecte d aquesta, la legislació estatal.


Article 41. Règim disciplinari

És d aplicació per a tot el personal afectat pel present Acord el règim disciplinari establert en el Títol V, Capítol VII, des de l article 237 fins al 310, ambdós inclosos, del Decret 214/1990 de 30 de juliol, pel qual s aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals. Allò no previst en aquest Reglament, s ha de regular per la normativa vigent pel personal al servei de l Administració de la Generalitat i, amb caràcter supletori, per la normativa de l Administració de l Estat.

Pel que fa a la Guàrdia Urbana, s ha d aplicar el règim disciplinari inclòs en el Títol VI de la Llei de Policies Locals de Catalunya, i el Reglament específic del Cos.


Article 42. Règim d incompatibilitats

És d aplicació per a tot el personal, afectat per aquest Acord, el règim d incompatibilitats establert en el Títol VI, Capítol II, del Decret 214/1990 de 30 de juliol, pel qual s aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, i la Llei 21/1987 de 26 de novembre, d incompatibilitats del personal al servei de l Administració de la Generalitat. Com a norma supletòria s aplicarà la Llei 53/1984 de 26 de desembre, d incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques.


Article 43. Suplències

L Ajuntament, considerant les necessitats dels serveis, ha d establir els mecanismes adequats en cada cas per cobrir, en la mesura necessària i amb els mètodes legalment establerts, les absències temporals en els llocs de treball del personal subjecte a aquest Acord.


Article 44. Protecció a les víctimes de violència de gènere

L Ajuntament facilitarà, d acord amb la legislació vigent i en aplicació de la Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral Contra la Violència de Gènere, totes aquelles mesures al seu abast que facilitin la protecció de les seves empleades, víctimes de la violència de gènere, incloses les previstes en l Acord de la Mesa General de Negociació.

Així mateix, l empleada pública afectada per violència de gènere que tingui dret a excedència per aquest concepte percebrà, durant els 2 primers mesos, el 100% de les retribucions íntegres.


Article 45. Pla igualtat

En compliment d allò que disposa la Disposició Addicional 8ª de l EBEP en matèria d igualtat d oportunitats en l àmbit laboral entre homes i dones, es crearà, en el termini de sis mesos des de l entrada en vigor d aquest Acord Conveni, un grup de treball per a l elaboració d un Pla d Igualtat de gènere adreçat al desenvolupament i aplicació dels programes d equitat d oportunitats.


Article 46. Pla de carrera

Per tal de garantir el desenvolupament professional del personal, i en compliment de l article 14.c) de l EBEP, el qual fa referència al dret a la progressió en la carrera professional i promoció interna segons els principis constitucionals d igualtat, mèrit i capacitat, l Ajuntament desenvoluparà, a més a més dels sistemes de promoció esmentats en el present Capítol, aquells altres sistemes previstos en l article 16 i següents de l EBEP.

A tal efecte, i en el termini de 6 mesos des de l entrada en vigor del present Acord, es constituirà una Comissió que elaborarà un pla de carrera professional, tenint en compte el que al respecte es determina en el present acord en matèria de formació."


Article 47. Afiliació al col·legi professional

L Ajuntament es farà càrrec de la despesa de la quota d afiliació al Col·legi Professional del personal subjecte a aquest Acord, que requereixi d aquesta col·legiació en l exercici de les seves funcions derivades del seu lloc de treball, i sempre que existeixi una norma de caràcter regulador que així ho determini.


CAPÍTOL V Formació

 


Article 48. Formació professional

1. La formació i el desenvolupament professional del personal municipal és un objectiu prioritari en l estratègia de millora de la qualitat dels serveis que l Ajuntament presta als/les ciutadans/es.

2. Aquest objectiu s aconseguirà atenent les necessitats reals del personal municipal en el seu lloc de treball, i proporcionant les eines i coneixements necessaris per afavorir la modernització d aquest Ajuntament.

3. En conseqüència, les polítiques de formació professional asseguraran, de forma prioritària, la concordança entre els objectius de la Institució i els interessos professionals del personal.

4. L Ajuntament potenciarà la formació del seu personal elaborant polítiques de:

a) Formació del personal per l adaptació al seu nou lloc de treball o a les noves exigències del mateix.

b) Formació per afavorir la promoció professional, és a dir la carrera professional i la promoció interna.

c) Reciclatge i capacitació professional.

5. Es garantirà el dret de tot el personal a accedir als programes formatius en condicions d igualtat i, d acord amb l art. 14.g) de l EBEP, preferentment en horari laboral.


Article 49. Taula de formació

1. La Taula de Formació, de naturalesa paritària, està integrada per cinc membres proposats pels òrgans de representació, que procurarà garantir la representació de les seccions sindicals, i pel mateix nombre de membres en representació de l Ajuntament, designats per l Alcalde.

2. La Taula de Formació es reunirà en sessió ordinària, com a mínim, un cop cada 2 mesos i en sessió extraordinària si així ho sol·licita qualsevol de les parts, en un termini màxim d una setmana.

3. La Taula de Formació elaborarà un Reglament propi de funcionament intern.

4. La Taula de Formació tindrà com a missió fonamental impulsar i supervisar l elaboració, execució i avaluació del Pla de Formació del personal municipal.

5. La Taula de Formació serà informada sobre els programes específics de formació elaborats pel Servei d Organització i Control de Gestió a través del seu Negociat de Formació, d acord amb les propostes fetes pels diferents àmbits i unitats de l Ajuntament, atenent al pressupost aprovat per a formació.


Article 50. Pla de formació

1. El Pla de Formació serà el conjunt de les accions formatives encaminades a aconseguir les competències necessàries pels plans de carrera així com l adequació de la persona al lloc, amb la finalitat d assolir els objectius de millora establerts per l Ajuntament.

2. El Pla de Formació recollirà, entre d altres:

a) El sistema de detecció de les necessitats.

b) Els objectius generals i la descripció de les accions a desenvolupar.

c) Els objectius específics de la formació, les accions i cursos a realitzar.

d) La modalitat de gestió de les accions formatives.

e) Les característiques del procés formatiu.

f) Els recursos, els criteris d accés i els mecanismes de seguiment.

g) Els criteris de selecció dels participants.

h) Els col·lectius afectats, perfil dels destinataris i el nombre total de participants previstos.

i) El cost de les diferents accions formatives i el cost total del Pla.

j) L obligatorietat o no de l assistència per part del personal afectat.

k) El calendari d execució previst.

l) Previsions sobre el seguiment de les accions formatives, tant durant el seu desenvolupament com a la finalització del mateix.

m) Els criteris d avaluació del Pla de Formació.

3. Si la Corporació i les seccions sindicals signants del present Acord elaboren un Pla de Formació per a l Ajuntament, per a ser finançat amb càrrec al fons de formació continua de les Administracions Públiques, aquest serà desenvolupat i gestionat per ambdues parts.


Article 51. Accions formatives

1. Les accions formatives que conformen els programes formatius que desenvolupen el Pla es podran dur a terme mitjançant:

a) Cursos organitzats pel propi Ajuntament i adreçats principalment a persones que ocupen determinats llocs de treball.

b) Cursos organitzats per l Ajuntament, oberts a tot el personal que reuneixi determinades característiques, en els que la convocatòria haurà de ser pública per a que tots els interessats puguin sol·licitar d assistir-hi, establint un termini per a la presentació de sol·licituds.

c) Cursos organitzats per altres administracions o entitats als quals, per raó de la millora del servei o del lloc de treball que s ocupa, hauran d assistir determinades persones, en els que la Corporació es farà càrrec de les despeses del curs i, en el seu cas, de les dietes i els desplaçaments.

d) Cursos, organitzats per altres administracions o entitats, no inclosos en el pla de formació anual de l Ajuntament, i als quals determinades persones sol·licitin d assistir-hi.

2. Als efectes de l apartat anterior, s entén per cursos:

a) Tota reunió constituïda per una o més persones que donen un ensenyament i un nombre determinat d alumnes que assisteixen a les classes, organitzada per qualsevol Administració Pública, Escola o Centre oficial d ensenyament reconegut, com: cursos, cursets, jornades, etc.

b) Tota reunió en la qual un col·lectiu de professionals intercanviïn les seves experiències laborals o estudis en general, com: congressos, simposis, col·loquis, jornades, conferències, etc.

3. Els/les assistents/tes als cursos previstos a l apartat 1 c) i 1.d) d aquest article podran ser requerits/des per l Ajuntament a fi que imparteixin els coneixements adquirits dintre de cursos organitzats pel propi Ajuntament.

4. Les accions formatives efectuades a distància o mitjançant medis telemàtics, rebran el mateix tractament que les accions formatives presencials.


Article 52. Assistència a les accions formatives

1. Per facilitar la formació professional i el desenvolupament del personal, i amb caràcter general, l Ajuntament podrà:

a) Concedir a tot el personal d aquest Ajuntament que estigui dintre de l àmbit d aplicació d aquest Acord, 50 hores l any com a màxim per assistir a cursos de perfeccionament professional, quan el seu contingut estigui directament relacionat amb el lloc de treball que s ocupa o amb la carrera professional a l Administració. Aquest crèdit de 50 hores, és considerat a tots els efectes, hores de treball i per tant podran realitzar-se dins de l horari que cada l empleat/da públic/a tingui assignat. L Ajuntament habilitarà els recursos necessaris per a garantir que els serveis quedin coberts.

En aquelles activitats formatives que l empleat/ada públic/a ha de realitzar obligatòriament, atenent a necessitats i interessos de l organització i amb informe previ del cap, amb la finalitat de complementar els coneixements necessaris al seu lloc de treball actual, es computarà com hores treballades.

b) Concedir permisos retribuïts per a concórrer a exàmens finals i proves d aptitud i avaluació per a l obtenció d un títol acadèmic o professional reconeguts, durant les hores de llur celebració.

c) Concedir permisos no retribuïts, d una durada màxima de tres mesos, per a l assistència a programes formatius de perfeccionament professional, sempre que la gestió del servei i l organització del treball ho permetin.

2. El període de gaudiment dels permisos previstos a l apartat c) d aquest article no podrà acumular-se a altres tipus de permisos i llicències.

3. En els llocs de treball amb horari flexible, quan la formació s efectuï fora de la jornada de treball, es compensarà amb temps d horari flexible, però mai aquest excés d hores per formació es podrà compensar amb temps de descans (dies de festa o assumptes particulars), ni com a hores extraordinàries.

En aquells llocs de treball en que no es gaudeixi d horari flexible, les hores de formació realitzades fora de l horari de treball, poden ser compensades amb temps de descans si el servei així ho permet. Caldrà l autorització prèvia del seu cap superior i que la compensació tingui lloc abans del dos mesos següents a l esmentada formació.

Si el servei no permet aquestes compensacions, prèvia petició del treballador amb informe del seu/seva Gerent i autorització de la Taula de formació, es podrà compensar econòmicament, fins a un màxim de 30 hores/any a raó de 8,00 euros/hora, i actualització del preu/hora segons l IPC.

4. La formació professional directament relacionada amb el lloc de treball i autoritzada per el/la cap, que per motius de programació s hagi dut a terme coincidint amb temps de vacances o dies d assumptes personals, generarà hores de formació, les quals es compensaran amb hores de treball segons s especifica en el punt 3 d aquest article.

La formació realitzada durant els permisos (naixement, maternitat, paternitat, lactància deures sindicals, trasllat de domicili, matrimoni, defunció, accident, hospitalització d un familiar), les absències per malaltia, les baixes laborals, etc, no generarà hores de formació.

5. En els desplaçaments fora de la ciutat per assistir a programes formatius, es consideraran hores de formació les hores lectives del curs, i la resta, fins completar la jornada laboral, Comissió de Servei per desplaçament.

6. L Ajuntament podrà condicionar l assistència a programes específics de postgrau, mestratge o altres cursos d elevat cost a la fixació d un període de permanència a l Ajuntament, així com la quantia de la possible indemnització dels supòsits d incompliment de la citada permanència.

7. En la concessió o denegació de permisos o d autoritzacions per assistir a accions formatives, el sistema d al·legació i la justificació de l assistència s ajustarà als procediments previstos per la Gerència de RRHH i Via Pública, un cop siguin informats per la Taula de Formació.

8. Quan diverses persones d una mateixa gerència o àmbit, servei o secció vulguin realitzar el mateix curs, o un altre diferent en les mateixes dates, caldrà tenir en compte el correcte funcionament del servei. Es garantirà, en tot cas, que tot el personal tingui les mateixes possibilitats de formació, mitjançant la rotació dels permisos.


Article 53. Fons per a la formació

1. Durant la vigència de l Acord, l Ajuntament destinarà un fons de 169.000 euros per implementar polítiques de formació i promoció professional per a tot el personal.

2. La quantitat destinada podrà ser revisada en funció de les subvencions rebudes.

3. En cap cas la participació en una acció formativa suposarà el pagament de gratificacions per serveis extraordinaris.


Article 54. Acords marcs

L Ajuntament de Lleida podrà establir Acords i Convenis Marcs amb la Universitat de Lleida i altres Universitats i Institucions acadèmiques de reconegut prestigi en el disseny i impartició d accions formatives.

Amb l objectiu de millorar la prestació de serveis, es podran dur a terme conjuntament el disseny, la organització i la gestió de les accions formatives, amb l objecte d atendre les necessitats de formació i perfeccionament professional del personal d aquest Ajuntament.


CAPÍTOL VI Prevenció de riscos laborals

 


Article 55. Principis

1. Tot empleat/da públic/a de l Ajuntament de Lleida inclòs en l àmbit d aplicació del present Acord, te dret a una protecció efectiva de la salut en tots aquells aspectes relacionats amb el treball. L esmentat dret, suposa un deure del Govern municipal el qual haurà d aportar els recursos i mitjans necessaris per tal de fer efectiva la prevenció en matèria de seguretat i salut en el treball

2. Les parts entenent que el concepte de Salut, el qual serà objecte de la política preventiva municipal en l àmbit laboral, és l estat de benestar i equilibri de l empleat/da públic/a, en els aspectes físic, psíquic i social.

3. En conseqüència, les parts signants del present Acord, entenen la prevenció com un conjunt d actuacions preventives de caràcter interdisciplinari, adreçades a protegir la salut dels empleats/des públics/ques, les quals s hauran d incorporar i integrar en la organització i execució de les diferents activitats i tasques que efectuen els empleats/des que presten serveis a l administració municipal, als efectes d evitar o reduir el risc al qual poden estar exposats en l exercici dels respectius llocs de treball.

4. La prevenció de riscos laborals implica una conducta activa, permanent i contínua, que afecta, amb el grau de responsabilitat que correspongui, a totes les persones que integren la Corporació municipal, des de l alcalde/sa, equip de govern, gerents, directors/res dels diferents organismes, càrrecs de comandament en la línia jeràrquica, així com els òrgans de representació del personal i cadascun dels empleats/des al servei de l Ajuntament de Lleida.

5. La gestió de la prevenció de la salut en el treball, inclou un conjunt d activitats que tenen com a objectiu la protecció de la salut i la prevenció de les malalties dels empleats/des públics/ques, mitjançant actuacions que incideixen directament sobre els riscos susceptibles de produir danys personals d origen professional, utilitzant per a la seva eliminació o control, les especialitats preventives de seguretat en el treball, la higiene industrial, l ergonomia, la psicosociologia i la medecina del treball.


Article 56. Compromisos

D acord amb els principis exposats, l Ajuntament de Lleida, assumeix els següents compromisos:

a. Assolir el mes alt nivell de seguretat i salut en el treball, assumint l obligació del compliment de la normativa legal, reglamentària controlar els riscos existents, amb la participació i consulta regular i periòdica del Comitè de Seguretat i Salut.

b. Donar compliment, desenvolupar i mantenir permanentment actualitzat el Pla Municipal de Prevenció de Riscos Laborals, aprovat per l Ajuntament ple, que és l eina bàsica en matèria preventiva amb la que compta aquest Ajuntament. El Pla, recull en cada moment el model d organització municipal, estableix els nivells de responsabilitat, els òrgans de gestió i incorpora normes, instruccions i procediments que son d obligat compliment per als diferents estaments de la Corporació

c. Pressupostar i destinar anualment els recursos econòmics necessaris per poder realitzar una planificació efectiva en la gestió de la prevenció de riscos derivats del treball, així com dotar el Servei de Prevenció de Riscos Laborals, de mitjans humans, tècnics i materials que permetin realitzar les activitats preventives amb les degudes garanties de qualitat.

d. Promoure la participació en les activitats preventives, dels empleats/des públics/ques, mitjançant els òrgans de representació legalment establerts.

e. Desenvolupar un programa permanent d activitats formatives i informatives necessàries per dur a terme la política preventiva.

f. Establir un sistema àgil, ascendent i descendent de comunicació en matèria preventiva als efectes de divulgar informacions, instruccions, detectar nous riscos o incidències en matèria preventiva, així com per suggerir o plantejar actuacions de millora.

g. Adoptar les mesures necessàries amb la finalitat que els vehicles, maquinària, eines i altre equipament de treball, compleixin les condicions de seguretat i salut, exigint per part del servei que efectua l adquisició, que atenent la normativa vigent, disposin de les degudes certificacions i marcatges que garanteixin la seguretat i salut dels empleats/des públics/ques que haurà d utilitzar-los. A aquests efectes, i prèviament l adquisició es comunicarà al Servei de Prevenció per tal de que determini les condicions que hauran de complir.

h. Proporcionar als empleats/des públics/ques que per motiu del risc als qual estan exposats en l exercici del seu lloc de treball: els equips de protecció individual, la roba i el calçat adequats per al desenvolupament de les seves funcions.

Els superiors jeràrquics vetllaran per la seva utilització així com pel seu ús efectiu, quan, per la naturalesa dels treballs realitzats, siguin necessaris.

En la determinació de les característiques de les diferents peces, caldrà informe preceptiu del Servei de Prevenció.

i. Aquelles tasques que s hagin d efectuar per part de personal municipal, i que a criteri dels superiors jeràrquics, puguin presentar riscos especials, seran supervisades per un recurs humà preventiu designat a l efecte.

j. Sempre que empleats/des públics/ques efectuïn tasques en centres de treball aliens o que empleats/des d empreses alienes efectuïn tasques en centres de treball de titularitat municipal, els superiors jeràrquics dels mateixos, exigiran el compliment de les normes que regulen la coordinació d activitats empresarials, en especial les instruccions aprovades pel Comitè de Seguretat i Salut.


Article 57. Centres de treball municipals: condicions que han de complir

1. Per preservar la seva salut, tots els empleats/des públics/ques tenen dret a gaudir d unes condicions i entorn de treball que elimini o redueixi al màxim els riscos laborals.

Per donar compliment a aquest dret, l Ajuntament de Lleida, s obliga a:

1.1.Quetot centre de treball de l àmbit municipal disposi de la corresponent avaluació de riscos, en les especialitats preventives que li puguin afectar.

1.2. Que en funció de les avaluacions de riscos, tots els centres de treball municipals compleixin les condicions establertes en el RD 486/1997, de 14 d abril, pel qual s estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els centres de treball, o normativa d aplicació que el substitueixi, en especial en els següents aspectes: Seguretat estructural, espais, terres, tancaments, accessos, etc. Ordre, neteja i manteniment Condicions ambientals i control de radiacions i camps electromagnètics Il·luminació i instal·lació elèctrica. Vestidors, serveis higiènics i locals de descans Material i locals de primers auxilis Prevenció i protecció contra incendis.

2. Centres de Treball existents 2.1. Als efectes de millorar progressivament les condicions dels centres de treball, cada Gerència, àmbit municipal o Organisme Autònom, amb l assistència i assessorament del Servei de Prevenció presentarà anualment en la sessió del Comitè de

Seguretat i Salut corresponent al tercer trimestre, una planificació d actuacions a realitzar pel següent exercici en els diferents centres de treball, per adequar-los a la normativa de seguretat i salut.

El Comitè establirà un ordre de prioritats en funció de la importància i característiques dels riscos existents.

3. Nous Centres de treball.

3.1. Les bases dels processos de licitació, els projectes i memòries valorades, incorporaran el mandat als/les tècnics que realitzin els projectes de construcció, adequació o adaptació, d edificis o locals que hagin de dedicar-se a centres de treball d empleats/des públics/ques, així com als directors d obra, als efectes que els nous centres de treball, compleixin tota la normativa d aplicació, en especial i entre altres:

Norma Bàsica de l Edificació

La normativa de prevenció i protecció contra incendis

El Reglament electrotècnic de baixa tensió

El Reglament d Instal·lacions tèrmiques en edificis

Decret 486/1997 de condicions mínimes dels llocs de treball.

La Gerència d Urbanisme o Organisme municipal promotor de l obra, vetllarà pel compliment d aquesta obligació.

3.2. La Gerència que correspongui o Organisme Municipal promotor de qualsevol obra prevista, ja sigui nova, de reforma o condicionament que afecti a centres de treball on hi prestin serveis empleats/des públics/ques, ho comunicarà al Servei de Prevenció, amb caràcter previ a l inici de les actuacions. El Servei informarà als delegats/des de prevenció, i l assumpte serà tractat en la propera sessió del Comitè de Seguretat i Salut.


Article 58. Comunicació a l autoritat laboral

Als efectes del control públic de les condicions de Seguretat i Salut, a l inici d activitat laboral o a la represa de l activitat després de transformacions d importància, en centres de treball on hi presten serveis empleats/des públics/ques, es comunicarà al Servei de Prevenció per tal que comprovi les condicions i a la vegada comuniqui l obertura a l autoritat laboral.


Article 59. Condicions de seguretat i salut en centres i entorns de treball

1. l Ajuntament de Lleida, mitjançant els responsables de les Gerències, organismes, àmbits o serveis municipals, els quals podran requerir l assistència i assessorament del Servei de Prevenció, s obliga a que els diferents col·lectius d empleats/des públics/ques disposin d un entorn de treball, eines, maquinària, vehicles i altre equipament que compleixi les condicions de seguretat, higiene i ergonomia necessàries per la correcta execució de la tasca o servei.

2. En conseqüència, l Ajuntament de Lleida s obliga a adaptar i certificar en condicions de seguretat i salut el material existent, i que en el successiu, en totes les adquisicions de material, vehicles, equips i altres elements que realitzi l Ajuntament de Lleida, s exigirà la certificació CE, i disposar les mesures de seguretat i salut que corresponguin.

3. Les bases dels processos de licitació, incorporaran aquests principis.

4. En l annex 9 el present Acord, es contemplen les condicions bàsiques que s han de complir en els centres i entorn de treball on hi presten serveis empleats/des públics/ques.


Article 60. Mobilitat

Es constituirà en el termini de 6 mesos des de l entrada en vigor d aquest Acord Conveni, un grup de treball composat per representants de la Corporació i delegats de prevenció, amb l objectiu d elaborar un pla de mobilitat vial, d acord amb allò que estableix el RD 404/2010, de 31 de març.


Article. 61. Participació i representació

1. El personal al servei de l Ajuntament, inclòs en l àmbit d aplicació del present Acord, mitjançant els seus/ves representants/es, tenen dret a participar en les qüestions relacionades amb la prevenció de riscos en el treball, en els termes que estableix l article 34 de la Llei 31/1995, de Prevenció de Riscos Laborals.

2. Els òrgans de participació i representació especialitzada en matèria de salut laboral són els/les Delegats/des de Prevenció i el Comitè de Seguretat i Salut.

3. Els/les Delegats/des de Prevenció seran els que corresponguin d acord amb la plantilla, en aplicació del punt 2n de l article 35 de la Llei 31/1995 i es designaran proporcionalment per i entre els/les membres dels òrgans de representació del personal. Els/les Delegats/des de Prevenció tindran les competències i facultats, i gaudiran de les garanties, que els hi atorga l article 36 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals.

4. El Comitè de Seguretat i Salut és l òrgan paritari i col·legiat de participació destinat a la consulta regular i periòdica de les actuacions de l Ajuntament en matèria de prevenció de riscos. Estarà format pels/per les Delegats/des de Prevenció i pel mateix nombre de representants/es de la Corporació, i es regirà per l establert en l article 38 de la Llei 31/1995, i per les seves pròpies normes de funcionament. El Comitè tindrà les competències i facultats que li atorga l article 39 de la Llei 31/1995.

5. La Corporació adoptarà les mesures adequades perquè els membres que integren el Comitè de Seguretat i Salut, rebin la formació requerida així com tota la informació a què tenen dret de conformitat amb l establert en l article 18 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

La Corporació haurà de consultar amb els i les representants/es dels empleats/des públics/ques, amb l antelació suficient, l adopció de les decisions relatives a les matèries enumerades a l article 33.1 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.


Article. 62. Òrgans col·laboradors

En aplicació d allò que es disposa a l article 35.4 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, l Ajuntament de Lleida i la representació dels empleats/des públics/ques, i per facilitar l exercici de les competències reconegudes als delegats/des de prevenció, acorden que determinades funcions a ells/elles assignades també puguin ser exercides per altres òrgans creats a l efecte.

Donada la complexa administració municipal i els nombrosos centres de treball que de ella depenen, per tal de poder fer un seguiment i controlar les condicions de salut i seguretat en el treball i fomentar el millor compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals, s acorda que en tot centre de treball municipal que aculli més de 5 empleats/des, el Comitè de Seguretat i Salut, a proposta dels delegats/des de prevenció, podrà designar d un a tres supervisors/es de prevenció.

La tasca dels supervisors/es de prevenció consistirà bàsicament en informar als delegats/de prevenció, sobre les incidències que es produeixin en el centre de treball en matèria de seguretat i salut, així com efectuar un seguiment de les actuacions realitzades. També vetllaran pel compliment de les instruccions en matèria de coordinació d activitats empresarials.

El Comitè de Seguretat i Salut elaborarà, en un període màxim de tres mesos, l oportuna Instrucció on es regularan les funcions i garanties de la figura del supervisor/a.


Article 63. Servei de prevenció

1. En compliment d allò que es contempla en l article 31 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre de Prevenció de Riscos Laborals i articles 14 i 15 del RD 39/1997 de 17 de gener pel qual s aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, l Ajuntament de Lleida, en funció de la seva plantilla, ha de disposar d un Servei propi de Prevenció Riscos Laborals.

2. El Servei de Prevenció de Riscos Laborals de l Ajuntament, es una unitat especialitzada de caràcter interdisciplinari que incorpora un conjunt de mitjans humans, tècnics i materials per realitzar les seves funcions, assessorant i assistint al govern municipal, als responsables dels diferents departaments i serveis, als/les empleats/des i als seus representants/es i en especial als òrgans de representació especialitzats, en l exercici de la seva tasca.

3. El Servei assumirà bé de forma directa o dirigint i/o supervisant l actuació dels serveis de prevenció concertats, les cinc especialitats preventives: Seguretat, higiene industrial, ergonomia, psicosociologia i medecina del treball.

4. El Servei de Prevenció de Riscos Laborals, desenvoluparà les funcions contemplades en l art. 31 de la Llei 31/1995 i article 15 del RD 39/1997, de 17 de gener i en especial participarà activament en assolir l objectiu de fomentar a l Ajuntament una veritable i efectiva cultura de la prevenció, i en la efectiva integració de la prevenció en el conjunt d activitats municipals. Per assolir aquest objectiu la Corporació es compromet a fomentar la participació activa de tota la línia jeràrquica, en especial els alts comandaments.

5. L organització i funcions del Servei de Prevenció, es contempla en el Pla Municipal de Prevenció de Riscos Laborals.


Article 64. Vigilància de la salut

1. En compliment d allò que es contempla en l article 22 de la Llei 31/1995 de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals i article 37 del RD 39/1997, de 17 de gener, l Ajuntament de Lleida garantirà a tots els empleats/des públics/ques inclosos en l àmbit d aplicació del present Acord, el mateix nivell de prestacions respecte de la vigilància i control del seu estat de salut en funció dels riscos inherents al treball que cadascú desenvolupa. El temps que els empleats/des públics/ques dediquin per a sotmetre s als corresponents reconeixements mèdics de vigilància de la salut laboral, computarà com a temps de treball efectiu.

La vigilància de la salut s efectuarà d acord amb els següents criteris:

Es realitzarà una avaluació inicial de la salut a tot el personal que s incorpori a la plantilla municipal, fet que es fa extensiu a tot el personal que s incorpori de forma temporal, eventual o interina.

Es garantirà un examen mèdic de vigilància de la salut a tot el personal, a intervals periòdics els quals s establiran en funció dels potencials riscos que presenten els diferents llocs de treball.

Tot empleat/da municipal disposarà d una fitxa de salut laboral.

3. Els reconeixements mèdics preventius posteriors a la primera avaluació realitzada a la incorporació de l empleat/da com a membre de la plantilla de l Ajuntament, sols s efectuaran quan l empleat/da presti el seu consentiment, excepte, previ informe dels òrgans de representació del personal en els supòsits en que el reconeixement sigui imprescindible per avaluar els efectes de les condicions de treball sobre la salut dels empleats/des públics/ques o per verificar si l estat de salut de la persona pot constituir un perill per sí mateix, per altres empleats/des o per terceres persones, o quan així s estableixi en una disposició legal.

4. Les mesures de vigilància i control de la salut respectaran sempre el dret a la intimitat i confidencialitat, no podran ser usats amb fins discriminatoris o en perjudici del empleat/da públic/a i els seus resultats seran comunicats únicament a la persona a la qual se li ha realitzat la valoració mèdica.

5. El Servei de Prevenció serà informat de les conclusions globals que es derivin dels reconeixements efectuats a l empleat/da públic/a per determinar si es apte o no pel desenvolupament del seu lloc de treball.


Article 65. Trasllat de lloc de treball

1. Si a un/a empleat/da públic/a, és declarat en la situació d incapacitat total o bé és diagnosticat pels serveis competents, d una patologia que impossibiliti el desenvolupament normal de la seva activitat laboral habitual, la Corporació, de mutu acord amb la persona afectada, li assignarà un altre lloc de treball vacant del mateix o d inferior grup al qual pertanyia en el que no sigui un impediment la incapacitat o limitacions que pateix, percebent les retribucions complementàries del lloc al qual se l adscriu, i, respectant en tot cas la retribució del grup al qual pertany.

La desaparició de la situació d incapacitat o la desaparició de la limitació per causa de patologia mèdica que ha originat el trasllat de lloc de treball, podrà implicar, a criteri de la Corporació, la reincorporació del l empleat/da públic/a al seu lloc de treball de procedència. En cas de conflicte, haurà d intervenir com a mediadora la Comissió Paritària.

2. En aquelles situacions en que, prèvia prescripció dels serveis públics de salut, el contingut de la tasca que es realitza, pugui ocasionar un risc de l embaràs de l empleada municipal, es procedirà al trasllat provisional de lloc de treball, o procedirà la modificació de tasques.


Article. 66. Local i material de primers auxilis

1. L Ajuntament de Lleida disposarà d un local, habilitat a l efecte, on es pugui prestar assistència a primers auxilis i altres possibles atencions sanitàries en casos d accident de treball o indisposicions del personal en centres i hores de treball.

2. Tots els centres de treball i vehicles municipals disposaran de farmacioles, amb el contingut bàsic per prestar primers auxilis. El responsable del centre de treball, dependència o vehicle, que disposi de farmaciola, serà l encarregat de sol·licitar la reposició del material per tal de mantenir sempre complert el seu contingut.

3. Es procurarà que en totes les dependències i centres de treball hi hagin persones que tinguin formació en primers auxilis.


Article 67. Serveis de prevenció aliens

El concert de l activitat preventiva a un o varis Serveis de Prevenció aliens, serà plantejat, amb caràcter previ, davant el Comitè de Seguretat i Salut.


Article 68. Col·laboració amb la inspecció de treball i seguretat social

El personal inclòs en l àmbit d aplicació del present Acord, així com els seus representants, podran requerir i/o col·laborar amb la Inspecció de Treball i Seguretat Social en els termes establerts en l article 40 de la Llei 31/1995.


Article 69. Règim disciplinari

Podrà aplicar-se el règim disciplinari previst en la normativa vigent, davant d incompliments dels empleats/des públic/ques respecte de les obligacions contemplades en la normativa de Prevenció de Riscos Laborals i en les disposicions contingudes en el present Acord i Pla Municipal de Prevenció de Riscos Laborals, així com en casos d encobriment, frau o simulació de falsos accidents de treball o malalties professionals.

PROPOSTA: CAPÍTOL VII

Condicions de representació sindical


Article 70. Llibertat sindical

L Ajuntament garanteix el dret a la lliure sindicació i organització del personal subjecte a aquest Acord, i a la no discriminació, perjudici o sanció per raó de la seva afiliació i de l exercici dels drets sindicals, sense cap mena d exclusió per pertànyer a un determinat cos o lloc de treball.


Article 71. Drets col·lectius

Els/les empleats/ades públics/ques municipals afectats pel present Acord tindran els drets generals que legalment se ls reconeix i en particular:

a) A la lliure sindicació

b) A la negociació col·lectiva

c) A la reunió

d) A l adopció de mesures de conflicte col·lectiu i vaga dins del límits i els termes establerts per la normativa vigent.


Article 72. Competències de les organitzacions sindicals

És competència dels sindicats, a través de les seccions sindicals i

els seus òrgans de representació, la defensa dels interessos generals i específics dels/les empleats/des públics/ques de l Ajuntament en els termes establerts per la Llei 11/1985, de 2 d agost, de Llibertat Sindical i per la Llei 9/1987, de 12 de juny d Òrgans de Representació, determinació de les condicions de treball i participació del personal al servei de les Administracions Públiques.


Article 73. Competències i facultats de la junta de personal i el comitè d empresa

La Junta de Personal i el Comitè d Empresa (a més de les competències marcades per la Llei 9/87 d Òrgans de Representació Sindical, i la Llei Orgànica 11/1985 de Llibertat Sindical) com a òrgan específic de representació de tot el personal subjecte a aquest Acord, té, entre altres, les següents competències:

1. Rebre informació de:

a) Totes aquelles qüestions que afecten a la política i gestió de personal, amb caràcter periòdic i al menys trimestralment, que, com a mínim, han d incloure:

- Trasllat del personal o de les instal·lacions.

- Estadístiques d absentisme i de sinistralitat laboral.

- Estudis especials d ambient i de condicions de treball.

- Mètodes i programes de prevenció.

b) L ordre del dia del Ple de la Corporació, de la Junta de Govern i de les Comissions Informatives de Recursos Humans i d Economia, en la part que continguin assumptes en matèria de personal, prèviament a la seva realització.

c) L obertura d expedients disciplinaris per faltes lleus, greus i molt greus.

d) Tots els expedients de liquidació de quantitats per serveis extraordinaris.

2. Emetre informe, amb caràcter previ, en els assumptes següents:

a) Implantació o revisió de l organigrama, classificació, organització i mètodes de treball.

b) Implantació, revisió, modificació, ampliació o actualització de la Relació i/o el Catàleg de Llocs de Treball.

c) Aplicació i assignació als llocs de treball dels diferents conceptes que integren el complement específic.

d) Quantitats que es poden assignar com a complement de productivitat.

e) Acords i resolucions que suposin una modificació del règim de premis i sancions.

f) Establiment i modificació de la jornada i dels horaris de treball.

g) Règim de permisos, llicències i vacances.

h) Bases de les oposicions, concurs-oposició i concursos. La Junta de Personal i el Comitè d Empresa podran efectuar suggeriments previs en relació a aquests assumptes.

3. S articularan les formes de participació dels òrgans de representació, en els termes que fixa l EBEP, en tots els aspectes referents als processos selectius.

4. Vigilar l acompliment de les normes vigents en matèria de condicions de treball, seguretat i social i ocupació, i exercir, si escau, les accions legals oportunes davant dels organismes competents.

5. Vigilar i controlar les condicions de seguretat i salut en el treball, mitjançant el Comitè de Seguretat i Salut.

6. Participar en la gestió d obres socials per al personal municipal, que tingui o que estableixi l Ajuntament.

7. Col·laborar en l establiment de mesures que procurin el manteniment i l increment de la productivitat.

8. Informar al personal sobre tots els temes i totes les qüestions

establertes en aquest Acord.

9. La lliure expressió individual o col·legiada de les seves opinions en les matèries pròpies del seu àmbit de representació.

10. Tots/es els/les membres de la Junta de Personal i el Comitè d Empresa poden orientar, assessorar i assistir el personal afectat per aquest Acord, en qüestions i peticions de tot tipus que facin referència a la seva relació amb l Ajuntament i als drets i deures que se n deriven.


Article 74. Garanties i drets de la junta de personal i del comitè d empresa

Els/les membres de la Junta de Personal i el Comitè d Empresa tenen les garanties i els drets següents:

1. L accés i la lliure circulació per les dependències de l Ajuntament, sense que es destorbi el normal funcionament de les unitats.

2. La publicació i la lliure distribució de les comunicacions d interès professional, laboral, social i sindical.

3. Audiència en els casos d incoació d expedient disciplinari a un dels seus membres, sens perjudici de l audiència de la persona interessada que es regula en el procediment disciplinari, durant el temps del seu mandat i durant l any immediatament posterior.

4. Un crèdit de 40 hores mensuals per a cada integrant de la Junta de Personal i del Comitè d Empresa, dins la jornada de treball, retribuïdes com a treball efectiu per a l exercici de les funcions de representació. No s han de computar com si fossin aquestes, les hores emprades en reunions amb la Corporació a les quals han estat convocats/des a instància seva, ni tampoc les hores emprades en el període de negociació dels acords o dels Pactes. La utilització de les esmentades hores s haurà de justificar pel procediment legal o reglamentari establert a l efecte i comunicarse a la Gerència de RRHH i Via Pública, sempre que sigui possible amb una setmana d antelació.

5. Les persones integrants de la Junta de Personal i el Comitè d Empresa de la mateixa candidatura, prèvia comunicació a la Gerència de RRHH i Via Pública amb l antelació d una setmana, poden acumular hores sindicals, especificant la persona receptora i la cedent. Aquesta darrera, en aquest cas, haurà de disminuir el seu crèdit d hores en el mateix nombre de les hores cedides. Aquesta acumulació no es pot efectuar en una quantitat superior a 10 hores mensuals a favor dels empleats/ades públic/ques que ocupin llocs de treball de lliure designació.

6. A l efecte de poder exercir amb eficàcia i dedicació les funcions de representació sindical, a proposta de la Junta de Personal i el Comitè d Empresa, el càrrec de president/a o el de secretari/ària de la Junta i del Comitè comporta la dedicació exclusiva a les funcions pròpies del càrrec, amb totes les garanties i tots els drets inherents al càrrec.

7. Un/a representant/a de cada Organització Sindical que hagi signat aquest Acord, tenint en compte el que disposa l apartat anterior, pot acumular, en la mesura que sigui possible, fins el total d hores de la seva jornada laboral.

8. Els/les membres de la Junta de Personal i del Comitè d Empresa no poden ser discriminats/des en la seva promoció econòmica o professional, per raó de l exercici de la seva representació i activitat sindical. Cap dels/de les seus/ves membres no pot ser traslladat/da o sancionat/da durant l exercici de les seves funcions ni tampoc durant l any següent al seu mandat, per raons de la seva activitat i representació sindical. Si per necessitats evidents del servei han de ser traslladats/des, hauran de ser els/les últims/es a ser-ho.

Cas que fos necessari el canvi o la modificació de les seves condicions de treball, prèvia conformitat de la persona implicada, s ha de negociar en el si de la Comissió Paritària. Els canvis de lloc de treball o de les seves condicions no es poden emparar en mesures arbitràries o sancionadores, ni en raons subjectives.

9. Els/les membres de la Junta de Personal i del Comitè d Empresa poden gaudir d aquestes garanties o d aquests drets, llevat dels casos en què es produeixi la seva revocació o dimissió, no solament durant l exercici de les seves funcions, sinó fins al cap d un any de l expiració del seu mandat.

10. Es reconeix el dret d audiència per a tots/es els/les membres de la Junta de Personal i el Comitè d Empresa que hagin de ser traslladats/des per necessitats del servei o per raons organitzatives.


Article 75. Obligacions dels/de les representants/es sindicals

Els/les membres de la Junta de Personal i del Comitè d Empresa s obliguen expressament a:

a) Complir, fer complir i respectar els acords i els pactes signats.

b) Exercir les funcions pròpies de l acció sindical.

c) Guardar reserva professional, ja sigui de manera individual o col·lectiva, en totes aquelles matèries que la Corporació assenyali expressament, en la convocatòria per a les reunions, el seu caràcter confidencial; fins i tot després d haver acabat el seu mandat. Mai cap document lliurat per l Ajuntament podrà utilitzar-se fora de l estricte àmbit de la mateixa o per a finalitats diferents a les que van motivar el seu lliurament.

d) Notificar a l Ajuntament qualsevol canvi de membres que es produeixi.


Article 76. Garantia personal dels/de les representants sindicals

Es considera accident laboral, a tots els efectes, el que pateixin els/les membres de la Junta de Personal i del Comitè d Empresa com a conseqüència de l exercici del seu càrrec representatiu o de direcció de caràcter sindical.


Article 77. Representants/es sindicals amb mandat d àmbit comarcal o superior

Els/les representants/es sindicals que exerceixin càrrecs electius d àmbit comarcal o superior tenen dret a gaudir de les hores necessàries per a exercir les funcions sindicals pròpies del seu càrrec, sempre que les necessitats del servei així ho permetin.


Article 78. Mitjans materials

La Junta de Personal, el Comitè d Empresa i les Seccions Sindicals tenen dret a utilitzar un local adequat per poder dur a terme les seves activitats, i també a disposar dels mitjans materials necessaris, facilitats per la Corporació, per a l acompliment de les seves funcions.


Article 79. Fons social

Es crea un Fons Social per a la cultura, l esport i l oci, al servei de tot el personal de l Ajuntament, la quantia total del qual ascendeix a 9.796 euros/any.

El pressupost anual de la Corporació ha de recollir aquesta quantitat, que estarà a disposició de la representació legal dels/de les empleats/ades públics/ques des del moment que s aprovin els pressupostos. La justificació s efectuarà d acord amb allò que estableixen les bases del pressupost municipal.

A petició dels òrgans de representació dels empleats/ades públics/ques podrà sol·licitar-se que la quantia sobrant d aquest fons es destini a prestacions sanitàries.


Article 80. Legitimació en el procediment administratiu

Es reconeix a la Junta de Personal i al Comitè d Empresa col·legiadament i per decisió majoritària dels/de les seus/ves membres, legitimació per iniciar, en qualitat d interessats/des, els corresponents procediments i per exercitar les accions, per via administrativa o judicial, en tot allò que faci referència a l àmbit de les seves funcions, sempre que no infringeixi el contingut dels pactes i dels acords signats.


Article 81. Dret de vaga

L Ajuntament reconeix el dret de vaga a tot el seu personal, de conformitat amb el que estableix la Constitució. En aquest supòsit, la Corporació i les Organitzacions Sindicals signants d aquest Acords, a través dels/de les seus/ves membres en la Comissió Paritària de la Junta de Personal i del Comitè d Empresa, hauran de negociar els serveis mínims per atendre la comunitat.


Article 82. Organitzacions sindicals

1. Es reconeixen les seccions sindicals acreditades davant l Ajuntament, amb remissió expressa dels estatuts de la organització sindical corresponent i de l acta de constitució de la Secció, amb les competències, garanties i facultats següents:

a) Recollir les reivindicacions professionals, econòmiques, socials i sindicals del personal de l Ajuntament.

b) Representar i defensar els interessos de l organització sindical i dels/de les afiliats/des, i servir d instrument de comunicació entre l organització i la Corporació.

c) Garantir la no discriminació en la seva promoció econòmica i professional per poder complir les tasques que li són pròpies.

d) Disposar del crèdit fixat per la llei per a l acció sindical dels/de les seus/ves membres, amb designació setmanal per part de les Organitzacions sindicals davant de la Gerència de RRHH i Via Pública dels/de les empleats/ades públic/ques autoritzats/des per gaudir-les.

2. La Corporació haurà de negociar amb totes les seccions sindicals legalment constituïdes totes i cada una de les matèries a què fa referència l article 32 de la Llei 9/87 de 12 de juny.

3. Els/les delegats/des sindicals tenen les mateixes garanties que les establertes legalment per als/a les membres de la Junta de Personal i del Comitè d Empresa, i també els drets següents:

a) Tenir accés a la mateixa informació i documentació que es posi a disposició de la Junta de Personal i el Comitè d Empresa, i resten obligats/des, els/les delegats/des sindicals, a guardar reserva professional en totes aquelles matèries que la Corporació assenyali, expressament, el seu caràcter reservat. En tot cas, cap document lliurat per l Ajuntament no es pot utilitzar fora de l estricte àmbit d aquesta o per finalitats diferents a les que van motivar el seu lliurament.

b) Assistir a les reunions de la Junta de Personal del Comitè d Empresa, i dels òrgans interns de la Corporació en matèria de seguretat i salut laboral, amb veu però sense vot.

c) Ser escoltats/des per la Corporació abans d adoptar mesures de caràcter col·lectiu que afectin el personal en general, i els/les afiliats/des al seu sindicat en particular.

4. La Corporació ha de proporcionar als/a les delegats/des de les seccions sindicals la informació referent a les matèries que són objecte d aquest article.

5. S ha d aplicar a les seccions legalment constituïdes el que estableix l article 8 del Títol IV de la Llei 11/1985 de 2 d agost.

6. Les seccions sindicals hauran de notificar per escrit a la Corporació el nomenament, la dimissió o la reelecció dels delegats/ades sindicals.


Article 83. Assemblees

1. Poden convocar assemblees la Junta de Personal, el Comitè d Empresa i els col·lectius legitimats, d acord amb l article 41 de la Llei d Òrgans de Representació Sindical, dins l horari laboral. En tot cas, els/les convocants s han de responsabilitzar del seu normal desenvolupament.

2. Quan les reunions tinguin lloc dins la jornada de treball, la convocatòria s haurà de referir a la totalitat del col·lectiu del qual es tracti, llevat de les reunions de les organitzacions sindicals.

3. Per convocar assemblees s ha de comunicar per escrit la convocatòria a l Alcaldia, amb una antelació mínima de dos dies hàbils. En la convocatòria s ha d indicar el dia, l hora i el lloc de l assemblea, l ordre del dia i les dades de qui convoca. Si 24 hores abans de tenir lloc l assemblea, l Administració no formula cap objecció motivada, es podrà fer sense cap altre requisit.


Article 84. Quota sindical

Prèvia sol·licitud per escrit dels/de les interessats/des, sempre que superin un mínim de 50, es descomptarà a través de la nòmina la quota de la organització sindical o de l associació professional i la Corporació l haurà d abonar directament al respectiu sindicat o associació.


Article 85. Mesa general de negociació

1. A l Ajuntament es constituirà una Mesa General de Negociació, en la qual estaran presents els/les representants de l Ajuntament i els/les de les Organitzacions Sindicals més representatives, així com aquelles que hagin obtingut el 10% o més dels representants en les eleccions de la Junta de Personal i del Comitè d Empresa, d acord amb la legislació vigent.

2. La Mesa General de Negociació és l instrument de participació dels/de les empleats/ades públics/ques de l Ajuntament en la determinació de les condicions de treball mitjançant la signatura d acords o pactes.

3. Per a que aquests acords o pactes tinguin validesa i eficàcia serà necessària l aprovació expressa i formal pels òrgans de govern municipals.

4. Les matèries objecte de negociació seran les recollides a l article 32 de la Llei 9/1987, de 12 de juny de Representació i Participació del Personal i aquelles altres reconegudes per les lleis, dintre del marc competencial de les Entitats Locals i el respecte escrupolós a l ordenament jurídic vigent.

5. No seran objecte de negociació les decisions de l Administració Municipal que afectin les seves potestats d organització, l exercici del dret dels ciutadans/es davant dels/de les empleats/ades públics/ques, al procediment de formació dels actes i disposicions administratives i aquells altres àmbits predeterminats per les lleis o sobre els que recau reserva de llei.


Article 86. Mesa de la Guàrdia Urbana

Es crea la Mesa de la Guàrdia Urbana com a òrgan de representació paritària integrada per cinc membres designats per la Corporació i cinc membres designats per l òrgan de representació sindical. En el termini màxim de 6 mesos, s elaborarà el Reglament del seu funcionament.


Disposicions addicionals

 


D.A.1a.

Tots els beneficis i drets pactats en aquest acord, relatius a cònjuges i/o parelles d empleats/ades públics/ques, s aplicaran en la mateixa mesura per a parelles de fet.

En el cas que no tinguin accés a un registre d unions civils, n hi haurà prou amb aportar un certificat de convivència en el cas que se ls sol·liciti acreditar-ho.


D.A 2a.

Amb la finalitat de promoure els principis de la solidaritat i la cooperació així com un model de desenvolupament sostenible, les parts signants d aquest conveni acorden implementar una clàusula eco solidària. Consisteix en implementar un pla d estalvi i eficiència energètica i d aigua, l objectiu del qual es aconseguir el màxim possible d estalvi en la factura d energia i aigua amb la finalitat de crear un fons de solidaritat que serà administrat per les organitzacions dels representants dels empleats/des signants del present acord.

En el termini de 4 mesos des de la signatura del present acord es constituirà un grup de treball, de naturalesa paritària, que redactarà el reglament específic del fons eco solidari.


D.A 3a.

Tots els contractes per obra o servei determinat que superin els 3 anys de durada es convertiran en indefinits, atesa la legalitat vigent.


D.A 4a.

Atesa l aplicació durant els anys 2010 i 2011 de les mesures legislatives, adoptades per a la sostenibilitat de les finances públiques, en funció de la situació econòmica que se n derivi, es procedirà a partir de l any 2012 a l adopció de les mesures que siguin adequades per tal de recuperar gradualment els conceptes retributius de competència d aquest Ajuntament.


Disposicions transitòries

 


D.T. 1.

Amb caràcter transitori i mentre amb les places de sergent cobertes no sigui possible de garantir la cobertura del lloc de cap de servei de la Guàrdia Urbana, els caporals que realitzin per necessitats del servei funcions de cap de servei de la Guàrdia Urbana, percebran un complement de compensació de grup de 59,37 euros mensuals.


Disposicions finals

 


D.F. 1a.

Aquest Acord s ha d entendre automàticament prorrogat anualment si no es denuncia abans de la data límit de l 1 d octubre del 2012 per qualsevol de les parts.


D.F. 2a.

En cas de denúncia d aquest Acord, el seu contingut ha de continuar vigent, en la seva totalitat, fins que se n signi un de nou, la negociació del qual ambdues parts estaran obligades a iniciar, com a mínim, un mes i mig abans de la data de finalització del venciment.


D.F. 3a.

Qualsevol acord pres amb posterioritat a l entrada en vigor d aquest Acord ha de tendir sempre a millorar-ne les condicions econòmiques, socials, professionals, etc. recollides en el present document, sent el contingut d aquest el mínim per a les futures millores de les condicions laborals de l Ajuntament.


ANNEX 1. Reglament regulador de l aplicació del complement de productivitat

Tipus de complements de productivitat

De conformitat amb l establert de l Acord, una de les retribucions complementàries és el complement de productivitat, i aquest haurà de basar-se, entre altres, en la consecució d objectius establerts per la Corporació.

A) Complement de productivitat per consecució d objectius de les diferents àrees municipals.

S estableix un complement de productivitat per a tots els empleats/des afectats pel present Acord, que tindrà com a objectiu incentivar l assistència i el compliment horari.

El complement de productivitat per aquest concepte serà d un import anual màxim de 416 12 euros del qual el pagament efectiu es durà a terme en la nòmina del mes de Febrer.

A efectes d aplicació de les quantitats fixades corresponen a aquells supòsits en que s hagi treballat tot l any, si el període és inferior se ls aplicarà la part proporcional.

En els supòsits en què l empleat/ada públic/a es jubili durant l exercici, el complement es reduirà tenint en compte 12 mensualitats i la corresponent aplicació en 12 parts.

B) Retribució complementària vinculada a la consecució dels objectius específics de l àrea econòmica en les unitats orgàniques de Recaptació Executiva i d Inspecció de Tributs.

L import màxim anual de l esmentat complement de productivitat serà el que es defineix en la següent taula:

Inspectors auxiliars...................4.629,00 euros/anuals

Inspecció tributs .....................1.157,25 euros/anuals

Recapt. Exec.(Cap U.T.) ..............8.193,68 euros/anuals

Recapt.Exec. (Agents executius)........4.629,00 euros/anuals

Recapt.Exec. (Aux. Executius).........2.314,56 euros/annuals

Recapt.Exec.(Personal adm.)...........959,17 euros/anuals

Aquests imports anuals màxims es podran modificar d acord amb la legalitat vigent i prèvia negociació dins de l àmbit de la Comissió Paritària.


ANNEX 2. Serveis extraordinaris

Este documento contiene un PDF, para descargarlo pulse AQUI


ANNEX 3. Reglament de concessió dels ajuts per a estudis i d escolaritat Reglament de concessió dels ajuts per estudis

1. Objecte dels ajuts

D acord amb el pla d ajuts per a estudis, establert en aquest Acord, es fixen ajuts econòmics destinats a compensar, en part, les despeses efectuades pels empleats/ades públics/ques de l Ajuntament per cursar estudis.

2. Àmbit d aplicació

Aquest pla va adreçat al personal de l Ajuntament que reuneixi els següents requisits:

a) Trobar-se en actiu en finalitzar el termini de presentació de sol·licituds.

b) Estar matriculat o inscrit en un centre públic o privat concertat o homologat, per cursar els estudis inclosos en algun dels grups que preveu aquest Reglament en l art 20 de l acord

3. Exclusions

No poden sol·licitar aquests ajuts:

a) Els/les becaris/àries.

b) Els/les que tinguin una titulació del mateix nivell al qual pretenguin accedir.

c) Els/les que, en el Grup III, no s hagin matriculat almenys en dues assignatures.

d) Els/les que no hagin aprovat un mínim de dues assignatures en acabar el curs anterior, si per aquest han obtingut ajuts, llevat de qui acrediti que ha estat per circumstàncies degudament justificades.

4. Sol·licituds

S han de fer mitjançant el model establert a l efecte, omplint tots els seus apartats i adjuntant la següent documentació: fotocòpia de la matrícula i dels justificants del seu pagament. Si quan finalitzi el termini de presentació de sol·licituds no es disposa d aquests documents, s hauran de lliurar en el moment de percebre l ajut.

Les sol·licituds s hauran de presentar abans del 30 de novembre al Registre General o a la Gerència de Recursos Humans Gerència de RRHH i Via Pública, quedant excloses aquelles sol·licituds presentades fora de termini.

5. Criteris de selecció de beneficiaris/àries i de concessió dels ajuts

Se seguirà el següent procediment:

a) Fer una llista de beneficiaris/àries, i atribuir-los els ajuts per a estudis per les quanties que es determinen, en funció de les modalitats i els Grups fixats en l art. 20 d aquest Acord.

Si el total dels ajuts sol·licitats supera la quantitat destinada a aquest concepte, les quantitats concedides per cada ajut es reduiran proporcionalment en la quantia necessària.

b) Si el total dels ajuts per a estudis no arriba a la quantitat destinada per a aquest ajuts, la quantitat restant incrementarà el total dels ajuts d escolaritat.

c) La Comissió Paritària rebrà informació dels empleats/ades públics/ques beneficiaris/es d aquests ajuts.

B) Reglament de concessió dels ajuts d escolaritat

6. Objecte de l ajut

Es fixen ajuts econòmics destinats a compensar, en part, les despeses efectuades pels/per les empleats/ades públics/ques de l Ajuntament per escolaritzar els/les seus/ves fills/es.

7. Àmbit d aplicació

Aquests ajuts van adreçats al personal de l Ajuntament, els quals tinguin fills/es, i que reuneixin els següents requisits:

a) el personal ha de trobar-se en actiu en finalitzar el termini de presentació de sol·licituds.

b) tenir fills/filles que visquin al seu càrrec i que cursin estudis en centres oficials o concertats inclosos en la modalitat prevista per

l article 20 d aquest Acord.

8. Criteri de concessió dels ajuts

En el cas que la quantia dels ajuts sol·licitats sobrepassés la quantitat destinada a aquest efecte, a les factures presentades amb càrrec als conceptes esmentats, se ls aplicarà el percentatge establert, atesa la retribució salarial, segons els següents trams:

Fins a 15.025 30 euros

85%

De 15.025 31 euros a 18.030 36 euros

75%

De 18.030 37 euros a 21.035 42 euros

60%

De 21.035 43 euros a 30.050 61 euros

45%

Més de 30.050 61 euros

25%

9. Sol·licituds

S han de fer mitjançant el model establert a l efecte, omplint tots els seus apartats i adjuntant la següent documentació: fotocòpia de la matrícula i dels justificants del seu pagament, fotocòpia de les declaracions de l Impost de la Renda de tots/es els/les membres de la unitat familiar. Si quan finalitzi el termini de presentació de sol·licituds no es disposa d aquests documents, s hauran de lliurar en el moment de percebre l ajut. No poden sol·licitar aquest ajut els/les becaris/àries.

Les sol·licituds s hauran de presentar abans del 30 de novembre al Registre General o a la Gerència de Recursos Humans a la Gerència de RRHH i Via Pública, quedant excloses aquelles sol·licituds presentades fora de termini.


ANNEX 4. Reglament per a la renovació o adequació dels carnets de conduir

Amb la intenció de clarificar el màxim possible el tipus d ajuts, a qui afecta la concessió, i la regulació per a l obtenció, es crea el següent reglament:

1. Àmbit d aplicació

Afecta a tot el personal autoritzat que de forma habitual utilitzi vehicle municipal o particular per a un correcte desenvolupament de la tasca assignada.

2. Tipus d ajuts

a) Renovació: el pagament per part de la Corporació de totes les despeses derivades de la renovació, excepte les que es produeixin per oblit o negligència del/de la sol·licitant.

b) Adequació: el pagament per part de la Corporació de totes les despeses derivades de l adequació del carnet de conduir si aquesta es produeix per ordre de la Corporació a persona autoritzada. No s inclouran com a despeses subjectes a ajut, les que sobrepassin les considerades com a bàsiques a preus estandarditzats corresponents al tipus de permís de què es tracti.

3. Requisits per a l obtenció dels ajuts

a) Renovació:

- Instància dirigida al Sr. Alcalde sol·licitant l ajut.

- Document acreditatiu, emès pel/per la Cap de Servei o de Secció d adscripció, conforme utilitza un vehicle municipal per a tasques oficials. En cas de denegació del document de conformitat, el/la Cap haurà de motivar la resolució per escrit, i el/la empleat/ada públic/a podrà igualment elevar la sol·licitud, adjuntant aquest informe, a la Comissió Paritària, que decidirà en última instància.

- Factures dels tràmits normals de renovació.

- Fotocòpia del carnet de conduir anterior i del renovat.

b) Adequació:

-Instància dirigida al Sr. Alcalde sol·licitant l ajut.

-Document acreditatiu, emès pel/per la Cap de Servei o de Secció d adscripció, conforme utilitza un vehicle municipal per a tasques oficials. En cas de denegació del document de conformitat, el/la Cap haurà de motivar la resolució per escrit, i el/la empleat/ada públic/a podrà igualment elevar la sol·licitud, adjuntant aquest informe, a la Comissió Paritària, que decidirà en última instància.

-Factures de les despeses normals efectuades per a l adequació.

-Fotocòpia del carnet adequat.


ANNEX 5. Reglament regulador de les prioritats i condicions de la concessió de bestretes reintegrables

L article 21 del Acord de condicions laborals vigent, determina la concessió de bestretes reintegrables. Atès que les esmentades bestretes estan incloses en el Capítol III dins de l àmbit de l Acció Social de l Ajuntament, s ha de garantir que la seva aplicació correspongui a criteris objectius amb la finalitat que els ajuts permetin al personal afectat per l Acord fer front a situacions de necessitat motivades per l increment de despeses.

Atès que la quantitat destinada a aquesta finalitat en els pressupostos municipals és amb efectes de l 1 de Gener de 2010 de 252.000 euros per a tot el personal al servei de l Ajuntament i, per tant, és una xifra determinada i també que el nombre de sol·licituds que es presenten és elevat, cal regular-ne la concessió i determinar una prelació de causes per tal de prioritzar les diferents situacions susceptibles d ajut social. La concessió de bestretes reintegrables, que serà proposada per la Comissió Paritària, es regularà d acord amb els següents criteris:

1r. Condicions generals

a) Es concediran als empleats/des municipals bestretes reintegrables sobre les seves retribucions.

b) Totes les bestretes fixades en l article 21 han de respondre a necessitats que cal fer constar en l imprès de sol·licitud.

c) Si la bestreta ha estat concedida se n haurà de justificar la destinació de les quantitats atorgades mitjançant factures definitives o altres documents acreditatius de la despesa efectuada, que haurà de coincidir amb la motivació especificada en la sol·licitud inicial.

d) El termini de presentació dels justificants s estableix dintre dels 30 dies naturals comptats a partir de l endemà de la data de recepció, per part de la persona interessada, de la quantitat atorgada.

e) Falsejar la causa que motiva la sol·licitud o no presentar els documents justificatius, en temps i forma, obliga la persona interessada a la devolució de les quantitats atorgades en els 5 dies naturals immediatament posteriors a la finalització del termini establert en el paràgraf anterior.

f) En cas de no fer-se efectiva la devolució de quantitats, la Corporació es reserva el dret d iniciar les accions legals oportunes o bé descomptar de la nòmina mensual i de les pagues extraordinàries les quantitats necessàries per saldar el deute, respectant en tot cas la part corresponent a retribucions bàsiques. En aquest supòsit la persona interessada restarà privada del dret a sol·licitar noves bestretes per un termini de 5 anys.

2n. Àmbit d aplicació

Tenen dret a la sol·licitud les bestretes reintegrables establertes en l article 21 el personal comprès en l àmbit d aplicació d aquest acord.

Pel que faal personal laboral temporal i/o funcionaris/àries interins que ocupin provisionalment una plaça vacant de la plantilla. Aquests/es hauran de retornar la bestreta concedida en el termini màxim de 12 mensualitats, o en un termini inferior si la plaça ocupada estigués convocada per cobrir-la definitivament. Finalitzada la situació d interinatge administratiu, i en el supòsit que restessin quantitats a retornar, la persona interessada haurà de liquidar-les en el moment de procedir a la quitança, la totalitat de la qual podrà destinar, la Corporació, a condonar el deute.

3r. Assignació temporal de bestretes

La partida total que els pressupostos municipals assignin per a bestretes reintegrables ha de ser distribuïda en dotze parts iguals. Mensualment, s ha de fer l assignació de bestretes presentades des de la darrera adjudicació, juntament amb les que poden restar pendents de concessions, d acord amb les prioritats i els criteris establerts en aquest Reglament.

4t. Prelació de sol·licituds

Les sol·licituds de bestretes presentades en cada període, s han de classificar i prioritzar d acord als següents blocs que responen a grups de situacions homogènies:

1. Despeses mèdiques i sociosantitàries

2. Adquisició primer habitatge.

3. Despeses derivades de situacions personals o familiars de transcendència legal

4. Obres estructurals primer habitatge

5. Equipament inicial primer habitatge

6. Adquisició o reparació de vehicle particular

7. Plaça aparcament en primer habitatge

8. Altres despeses

4.1 Es consideren despeses mèdiques totes aquelles:

- que no cobreix el sistema sanitari de previsió social;

- que inclouen el/la titular i beneficiaris/àries al seu càrrec;

- que són d accés voluntari i no cobertes totalment o parcial per un altre tipus d ajut.

Les sol·licituds corresponents a aquest Grup que compleixin les característiques exigides s han de concedir en la seva totalitat dins els marges de quantitats establertes.

4.2 Adquisició primer habitatge inclou: despeses notarials, registrals, hipotecàries, impositives, pagament directe, etc., degudament justificades i que afectin a l habitatge habitual.

4.3 Despeses derivades de situacions personals o familiars de transcendència legal, que inclouen aquelles situacions que ocasionin al personal, inclòs en l àmbit d aplicació de l Acord, un increment de despeses originat per modificació del seu estat civil o familiar.

4.4 Obres estructurals primer habitatge són aquelles que suposin una millora de la qualitat d habitabilitat. S hi inclouen instal·lacions inherents a l immoble de caràcter permanent d aigua, gas, electricitat, calefacció, aïllament, etc.

4.5 Equipament inicial primer habitatge inclou la incorporació inicial de béns mobles imprescindibles i substancial per a l habitabilitat de la vivenda habitual.

4.6 Adquisició, substitució o reparació de vehicle particular, que inclou l únic vehicle a disposició del/de la titular.

4.7 Adquisició plaça aparcament, destinada a l ús exclusiu del/de la titular i inherent al primer habitatge.

4.8 Altres despeses, que inclouen totes aquelles despeses no relacionades en els punts anteriors, especialment les de caràcter sumptuari que responen a costums i usos socials.

5è. Condicions particulars

5.1 Té dret a sol·licitar bestretes reintegrables tot el personal inclòs dins de l àmbit d aplicació que preveu el punt 2n d aquest Reglament.

5.2 Periodicitat. A fi d afavorir l obtenció de bestretes reintegrables al major nombre possible de sol·licitants, s estableix una periodicitat mínima entre la finalització d amortització d una bestreta concedida i la presentació d un nova sol·licitud sempre i quan no hi hagi import mensual romanent, en cas que hi hagi romanent aquell mes en concret es concedirà una nova bestreta sense tenir en compte la carència establerta en la taula següent:

Fins a 1202,02 euros ............................3 mesos

De 1202,03 euros a 1803,04 euros..................6 mesos

De 1803,05 euros a 3005,06 euros .................9 mesos

De 3005,07 euros a 6011 euros ...................12 mesos

5.3 Per tal d adequar el nombre i les quantitats sol·licitades al pressupost a concedir, la Comissió Paritària es reserva el dret de proposar la reducció proporcional de les quantitats a fi i efecte

d incloure el major nombre possible de sol·licitants.

Les periodicitats esmentades en el punt 5.2 no s han d aplicar en els casos del punt 4.1 d aquest Reglament, o bé si es tracta de casos excepcionals degudament justificats, cosa que haurà de valorar la Comissió Paritària. Tampoc s han d aplicar en els casos en què s han sol·licitat bestretes que no superen el màxim establert, sent factible sol·licitar una nova bestreta que en cap cas pot superar, sumada amb l anterior amortització o en tràmit d amortització, la quantitat màxima a concedir. En aquest últim cas, la carència d espera serà l establerta per la suma d ambdues bestretes.

6è. Criteris generals de concessió de bestretes

Periòdicament s informarà en la Comissió Paritària amb l informe corresponent de les sol·licituds presentades i de la seva concessió d acord amb el present reglament.


ANNEX 6. Reglament de prestacions sanitàries

Dins de les disponibilitats pressupostàries previstes en l article 22 de l Acord es determinen els següents ajuts en matèria de prestacions sanitàries:

1- Modalitat: Ajut per a tractament odontològic.

Objecte i imports màxims: ajut amb la finalitat de restablir la salut i de compensar en part les despeses originades per tractaments odontològics, durant la vigència d aquest acord, no cobertes pel sistema de la Seguretat Social, per atendre a la persona sol·licitant mateixa o als seus beneficiaris.

Ajuts odontològics:

Dentadura completa,ajutmàxim de...........................................541 euros

Dentadura superior o inferior ajut màxim de ....................................271 euros

Col ·locació peces fixes,cadauna ajut màxim de ..................................124 euros

Peces "removible "o provisional cada una ajut màxim de............................52 euros

Empast,funda,munyo,corona,reconstrucció,amalgama,pulpectomia cada un ajut màxim de ......................................................34 euros

Primera visita odontològica ajut màxim de ......................................22 euros

Neteja dentaria,unaper any .................................................30 euros

Ortodòncia,el80%de la factura,màxim per tractament ..........................600 euros

Endodòncia o des vitalització,cadauna ajut màxim de.............................67 euros

Periodòncia,el80%de l import de la factura fins un màxim de.....................600 euros

Implantacions fixes a l os,el80%de l import de la factura fins un màxim de..........600 euros

Altres prestacions odontòlogues per a tractaments curatius i no estètics fins el 80%de la factura fins un màxim de .....................................600 euros

La persona sol·licitant de l ajut haurà d aportar:

· Instància de sol·licitud de l ajut econòmic on ha de constar les dades personals del sol·licitant, les dades del beneficiari si s escau, els tractaments mèdics que se li han realitzat, la despesa econòmica efectuada i la signatura del titular amb la data de presentació

· Factura original que acrediti de manera desglossada l import del tractament o tractaments realitzats, amb el segell i la signatura del professional. A les factures ha d aparèixer el número de col·legiat del dentista, el NIF/CIF, la data, el nom del beneficiari i els tractaments degudament desglossats (amb l import corresponent) i la data de pagament.

· En el supòsits de sol·licitud d ajut per a beneficiaris, cònjuge, parella de fet o fills/es cal presentar declaració jurada de la persona sol·licitant assegurant que hi conviu i que estan a càrrec seu. Resta exempt de presentar aquest document el empleat/da públic/ca que ja l hagi presentat a RRHH

· Per d altres tractaments odontològics s ha de presentar informe mèdic justificatiu de la realització del tractament, en el qual consti l import total.

· Aquesta documentació es presentarà directament al departament de Salut Publica de l Ajuntament en un termini màxim de tres mesos des de la data de la factura de la despesa realitzada. La instància presentada tindrà registre d entrada i es donarà una còpia al sol·licitant.

2- Modalitat: Ajut per apròtesis oculars

Objecte i imports màxims: ajut amb la finalitat de restablir la salut i de compensar en part les despeses originades per pròtesis oculars no cobertes pel sistema de la Seguretat social, per atenció a la persona sol·licitant mateixa o als seus beneficiaris.

Ajuts oftalmològics:

Muntura ajut màxim de ......................................................73 euros

Vidres:

Cada vidre per dèficit visual,finsa 5 diòptries ajut màxim de.......................55 euros

De 5,01 a 9 diòptries ajut màxim de............................................61 euros

Més de 9,01 diòptries,el75%de la factura fins un màxim de......................151 euros

Vidres Progressius:

Cada vidre fins a 5 diòptries ajut màxim de ......................................61 euros

De 5,01 a 9 diòptries ajut màxim de............................................73 euros

Més de 9,01 diòptries,el75%de la factura fins un màxim de......................181 euros

Vidres Bifocals:cadavidre fins a 5 diòptries ajut màxim de.........................55 euros

De 5,01 a 9 diòptries ajut màxim de............................................61 euros

Més de 9,01diòptries,el75%de la factura fins un màxim de.......................181 euros

Lents de contacte:

D usar i llençar:ajutmàxim per any ..........................................127 euros

Permanents:(dures o toves)una82 euros.,dos 163 euros màxim per any.

Altres prestacions oftalmològiques per a tractaments curatius i no estètics fins el 80%de la factura fins un màxim de 600 euros.

Les ajudes per muntura, vidres o lents de contacte de seran una per any, exceptuant si és per prescripció facultativa degut al canvi de diòptries o si és per trencament o pèrdua degut a accident laboral o per causes del servei efectuat, en ambdós casos es presentarà informe mèdic de l accident laboral o informe del servei efectuat on constarà la pèrdua, durant el mateix, de la pròtesis ocular.

La persona sol·licitant de l ajut haurà d aportar:

Instància de sol·licitud de l ajut econòmic on ha de constar les dades personals del sol·licitant, les dades del beneficiari si s escau, els tractaments mèdics que se li han realitzat, la despesa econòmica efectuada i la signatura del titular amb la data de presentació.

En el supòsits de sol·licitud d ajut per a beneficiaris, cònjuge, parella de fet o fills/es cal presentar declaració jurada de la persona sol·licitant assegurant que hi conviu i que estan a càrrec seu. Resta exempt de presentar aquest document el empleat/da públic/ca que ja l hagi presentat a RRHH.

Factura que acrediti la despesa en què consti la muntura, els vidres o lents de contacte de manera desglossada, el nom del beneficiari, la data, la signatura i el segell

Estudi original de l agudesa visual realitzat per metge oftalmòleg i/o per optic-optometrista col·legiat, indicant el nombre de diòptries en cada un dels ulls (màxima antiguitat de l estudi dos anys). A l informe ha de constar el número de col·legiat, la data de realització de la exploració, el nom del beneficiari i la graduació de les pròtesis oculars necessàries.

Aquesta documentació es presentarà directament al departament de Salut publica de l Ajuntament en un termini màxim de tres mesos des de la data de la factura de la despesa realitzada. La instància presentada tindrà registre d entrada i s entregarà una còpia al sol·licitant.

3. Modalitat: ajut per altres prestacions sanitàries:

Objecte i imports màxims: Ajut amb la finalitat de restablir la salut i de compensar en part les despeses originades per altres prestacions mediques no cobertes pel sistema de la Seguretat Social, per atendre a la persona sol·licitant o als seus beneficiaris

En els ajuts econòmics per a material ortopèdic (exclosos les ortesis per a l´ús esportiu, les ortesis elaborades en fibra de carboni i les faixes preventives) pròtesis auditives, tractaments psiquiàtrics i tractaments de fertilitat, no coberts per la Seguretat Social, i sota prescripció mèdica de la Seguretat Social, es cobrirà fins al 80% de les despeses ocasionades, amb un ajut màxim de 900 euros.

La persona sol·licitant haurà d aportar:

· Instància de sol·licitud de l ajut econòmic on ha de constar les dades personals del sol·licitant, les dades del beneficiari si s escau, els tractaments mèdics que se li han realitzat, la despesa econòmica efectuada i la signatura del titular amb la data de presentació

· En el supòsits de sol·licitud d ajut per a beneficiaris, cònjuge, parella de fet o fills/es cal presentar declaració jurada de la persona sol·licitant assegurant que hi conviu i que estan a càrrec seu. Resta exempt de presentar aquest document el empleat/da públic/ca que ja l hagi presentat a RRHH.

· Prescripció mèdica pel facultatiu de la seguretat social.

· Informe del Servei Català de la Salut indicant que la prestació sol·licitada no està inclosa dins el catàleg de prestacions sanitàries cobertes per la seguretat social.

· Factura desglossada per conceptes i imports

La documentació a presentar, ha de seguir la següent cronologia:

1) Prescripció mèdica de la seguretat social

2) Informe del Servei Català de la Salut conforme la prestació sol·licitada no està contemplada en el seu catàleg.

3) Factura original que acrediti de manera desglossada l import del tractament. Hi ha de constar el segell o NIF del proveïdor, la signatura, la data i el nom del beneficiari (no s acceptaran pressupostos

Aquesta documentació es presentarà directament al departament de Salut publica de l Ajuntament en un termini màxim de tres mesos des de la data de la factura de la despesa realitzada. La instància presentada tindrà registre d entrada i s entregarà una còpia al sol·licitant.

4. Modalitat: ajut per a tractament de persones afectes d intolerància alimentaria.

Objecte i imports màxims: ajut amb la finalitat d establir la salut i compensar en part les despeses originades en alimentació del sol·licitant, cònjuge, parella de fet o fills/es que acreditin patir intolerància alimentària.

L ajut serà de 450 euros anuals.

La persona sol·licitant de l ajut haurà d aportar:

· Instància de sol·licitud de l ajut econòmic on ha de constar les dades personals del sol·licitant, les dades del beneficiari, i si s escau, els tractaments mèdics que se li han realitzat, la despesa econòmica efectuada, exceptuant els casos que sigui per compensar la despesa dels aliments aptes, i la signatura del titular amb la data de presentació.

· Certificat mèdic indicant la intolerància alimentària.

· Factura original que acrediti de manera desglossada la despesa realitzada, exceptuant els casos que sigui per compensar la despesa dels aliments tolerats per les intoleràncies.

· En el supòsits de sol·licitud d ajut per a beneficiaris, cònjuge, parella de fet o fills/es cal presentar declaració jurada de la persona sol·licitant assegurant que hi conviu i que estan a càrrec seu. Resta exempt de presentar aquest document el empleat/da públic/ca que ja l hagi presentat a RRHH.(actualització anual).

· Aquesta documentació es presentarà directament al departament de Salut publica de l Ajuntament en un termini màxim de tres mesos des de la data de la factura de la despesa realitzada. La instància presentada tindrà registre d entrada i s entregarà una còpia al sol·licitant.

5. Modalitat: ajut per a dietes per desplaçament.

Objecte i imports màxims: Ajut amb la finalitat de compensar en part les despeses originades en el desplaçament per acompanyament a treballador/a malalt i/o als seus beneficiaris.

En cas d internament del/la malalt/a (titular o beneficiari) per prescripció mèdica mèdica de la Seguretat Social fora del lloc de residència, l ajuntament cobrirà les despeses ocasionades a l acompanyant, amb un màxim de 43 euros diaris en concepte d allotjament 25 euros i manutenció 18 euros, prèvia presentació

de les factures corresponents.

La persona sol·licitant haurà d aportar:

· Instància de sol·licitud de l ajut econòmic on ha de constar les dades personals del sol·licitant, les dades del beneficiari si s escau, els tractaments mèdics que se li han realitzat, la despesa econòmica efectuada i la signatura del titular amb la data de presentació

· En el supòsits de sol·licitud d ajut per a beneficiaris, cònjuge, parella de fet o fills/es cal presentar declaració jurada de la persona sol·licitant assegurant que hi conviu i que estan a càrrec seu. Resta exempt de presentar aquest document el empleat/da públic/ca que ja l hagi presentat a RRHH.(actualització anual

· Document acreditatiu del centre assistencial de l ingrés per a tractament mèdic del treballador o del beneficiari

· Factura original que acrediti de manera desglossada l import de les dietes. A les factures ha d aparèixer el nom de l establiment, el NIF/CIF, la data, el nom del beneficiari i la data de pagament.

Tota la documentació es presentarà a la secció de salut pública durant l exercici anual. Aquesta secció recollirà totes les sol·licituds presentades, les informarà i les aportarà a la Comissió Paritària, la qual resoldrà anualment totes les sol·licituds presentades. Tanmateix si es presentés una sol·licitud que, per la seva urgència, s hagués de tramitar de forma immediata, s habilitarà un procediment a l efecte.

La resposta a les sol·licituds, tant si són acceptades com si no, es remetrà per escrit, a l interessat/da en un termini màxim de trenta dies desprès de la resolució que s adopti, un cop tractats en la reunió del Comissió Paritària que tindrà lloc durant el primer trimestre de l any.

Per tal de cobrir les despeses econòmiques dels treballadors i/o beneficiaris als que se ls hi ha diagnosticat Gran Malaltia, l Ajuntament contractarà pòlissa d assegurança mèdica que cobreixi els tractaments mèdics curatius-paliatius no inclosos en la cartera de prestacions de la Seguretat Social

L Ajuntament habilitarà un dispensari municipal per prestar assistència mèdica en aquells casos d accident de treball, indisposicions del personal en centres i hores de treball i consultes mèdiques relatives al estat de salut del treballador i/o familiars.

El dispensari serà atès per personal qualificat del departament de Salut Publica (ve de l article 58 equips de primers auxilis).

En el cas d un increment significatiu de la plantilla degut a programes d ocupació o similars, s haurà de negociar la quantia destinada a aquests ajuts.

La Comissió Paritària estudiarà la modificació dels imports i conceptes objecte dels ajuts a efectes de garantir la idoneïtat d aquests.

Durant la vigència de l Acord es procedirà a elaborar un estudi sobre la viabilitat que, respecte de l assistència sanitària, es pugui optar a rebre-la a través d entitats sanitàries privades, a tal efecte es crearà una comissió d estudi amb representació de les dues parts signants d aquest Acord.

En el sí de la Comissió Paritària es designarà una comissió especial per elaborar un reglament que determini l abast, procediment i aplicació d aquests ajuts.


ANNEX 7. Reglament de vestuari i equipament

Article 1. Condicions generals

El present Reglament desenvolupa l article 32 de l Acord de condicions de treball de l Ajuntament de Lleida i te com a objectiu determinar les condicions per les quals s ha de regir la definició i subministrament d equips de protecció individual, vestuari i calçat a aquells empleats/des que, per motiu de la seva tasca a l Ajuntament, els hagin d utilitzar.

El lliurament tant d equips de protecció individual, com de vestuari o calçat, és una conseqüència directa d estar adscrit a un servei o unitat o de desenvolupar determinades tasques o funcions, per a l exercici de les quals, prèviament s ha determinat que es requereix utilitzar equips de protecció individual, o un determinat vestuari, calçat o equipament.

Article 2. Equips de protecció individual

S entén per equips de protecció Individual (EPI S), tots aquells elements dissenyats per protegir diferents parts del cos de l empleat/da, per tal d evitar o reduir els riscos als quals està exposat/da, en l exercici del seu lloc de treball.

S utilitzaran equips de protecció individual sempre que els riscos als quals s està exposat, no puguin controlar-se suficientment per mitjans tècnics de protecció col·lectiva o mètodes d organització del treball.

La determinació dels elements de protecció individual estarà en funció, en cada cas, de l avaluació de riscos dels diferents llocs de treball.

Tot seguit es relacionen els equips i elements que es consideren de protecció individual.

Cascs.

Ulleres de protecció

Pantalles facials

Protecció Auditiva

Protecció respiratòria.

Elements de respiració autònoma

Guants i manoples de protecció

Colzeres

Protectors braços

Armilles i protectors de cos

Faixes i protectors antivibradors

Calçat de seguretat

Protectors cames

Genolleres

Peces de vestuari reflectants o d alta visibilitat

Peces de vestuari de protecció contra riscos físics, químics o biològics

Arnesos per treballs en alçada

Altres

L adquisició i subministrament dels EPI s, excepte el calçat de protecció i les peces de vestuari reflectant o d alta visibilitat, anirà a càrrec de cada Servei, Unitat o Organisme Autònom.

Els responsables del Servei, Unitat o Organisme Autònom d adscripció dels empleats/des als quals se ls hi lliura elements de protecció individual, portaran un control documental del seu lliurament, renovació i instruccions d utilització d acord amb les prescripcions del fabricant, i vetllaran per la seva correcta utilització.

Als empleats/des de nou ingrés que per raons de la seva tasca hagin de disposar EPI s, els responsables del Servei, Unitat o Organisme Autònom d adscripció els hi subministraran en el moment de la seva incorporació. Mentre no disposin dels EPI s corresponents, els empleats/des de nou ingrés, no realitzaran tasques, que per la seva realització precisin la utilització dels abans esmentats equips.

Els empleats/des als quals se ls hi lliuren EPI s, hauran de signar la seva recepció.

Els empleats/ades públics/ques estan obligats/des a utilitzar de forma adequada els Equips de Protecció Individual, a iniciativa pròpia sempre que realitzin una tasca que presenti un determinar risc per la qual l equip proporcioni protecció, o a indicació dels superiors jeràrquics, recursos preventius o normes de procediment en la realització d un treball o utilització d una màquina o equip.

El Servei de Prevenció, a requeriment dels Serveis, Unitats o Organismes Autònoms, determinarà les característiques que han de complir els diferents elements i equips. En tot cas s exigirà el marcat CE.

Article 3. Vestuari i calçat

L Ajuntament de Lleida subministrarà vestuari i calçat a tots aquells empleats/des dels diferents col·lectius adscrits als diferents llocs de treball, que prèviament s hagin determinat, d acord amb els següents criteris:

Col·lectius que estiguin adscrits a aquells Serveis o Unitats que per voluntat municipal han de presentar una imatge corporativa com a empleats/des de l Ajuntament de Lleida.

Col·lectius que per raó de la seva tasca hagin de utilitzar roba de treball com a element de protecció contra riscos laborals i a la vegada hagin d identificar-se com a empleats/des de l Ajuntament de Lleida.

Col·lectius que per disposició legal, reglamentària o per decisió corporativa, hagin d utilitzar uniforme.

La determinació de les peces de vestuari i calçat, estarà en relació directa amb el contingut i funcions dels llocs de treball que executa el personal als quals se ls ha de subministrar.

3.1. Condicions generals Els empleats/des municipals, als quals se ls subministra peces de roba i calça, estan obligats a utilitzar-les durant la seva jornada laboral o prestació del servei. En el mateix sentit, la roba i calçat subministrades, no poden utilitzar-se fora del servei o de la jornada de treball.

Els empleats/ades públics/ques, vestiran les peces de roba i calçat subministrades, adaptades a cada època de l any, en perfecte estat i de forma decorosa.

Als empleats/des de nou ingrés que per raons de la seva tasca hagin de disposar de vestuari i calçat, els responsables del Servei, Unitat o Organisme Autònom sol·licitaran se ls proporcioni un lot complert adequat a l època de l any en que es produeix la incorporació. Els educadors/es que s incorporin a Escoles Bressol i Ludoteques, rebran una bata complementària adequada a l època de l any, en el moment de la seva incorporació.

En el cas que una peça de vestuari o calçat es deteriori abans de la seva reposició periòdica, a causa del treball efectuat, l empleat/ada municipal haurà d informar al/a la seu/seva Cap, el/la qual, avaluada la situació, sol·licitarà la reposició de la peça deteriorada.

Si la peça es deteriora per un mal ús o abús del/de la empleat/ada públic/ca, la Corporació, pot establir les responsabilitats que d això es derivin.

Totes les peces assignades que duguin escuts o anagrames identificatius d aquest Ajuntament, es lliuraran amb els mateixos serigrafiats o degudament incorporats a les diferents peces.

El període de lliurament de les peces de vestuari i calçat assignades serà: Les d hivern, durant el mes d octubre i les d estiu durant el mes de maig.

El personal de nou ingrés o que hagi de cobrir interinitats superiors als 6 mesos, rebrà les peces que corresponguin a l època de l any en que es produeix la seva incorporació.

El personal que hagi de cobrir interinitats per substitució de personal de plantilla, rebrà les peces que corresponguin a l època de l any en que es produeix la seva incorporació, i seran les que correspondria percebre l empleat/da substituït/da llevat de casos excepcionals que valorarà la Comissió de Vestuari, previ informe del Servei o Unitat d adscripció.

El personal en situació d Incapacitat temporal, permisos, llicències excedències, suspensions, etc, rebrà les peces de vestuari i calçat en el moment de la seva reincorporació al lloc de treball, les quals s ajustaran a l època de l any en que es produeixi, sense que es puguin reclamar peces que corresponguin a èpoques de l any en que l empleat/da no estava prestant serveis a l Ajuntament de Lleida.

3.2. Gestió Els empleats/des als quals se ls subministra vestuari i calçat, constaran en un Registre on hi constarà el nom del/de la empleat/ada, les peces lliurades, la data de lliurament i caducitat, i les observacions que corresponguin per pèrdues o deteriorament del material.

Els empleats/des als quals se ls hi lliuren peces de vestuari i calçat, hauran de signar la seva recepció.

Els responsables dels Serveis i Unitats que tinguin adscrit personal al qual se l ha de subministrar vestuari i calçat, elaborarà un mes abans de finalitzar cada exercici, relació actualitzada o previsió del personal, així com suggeriments o canvis a aplicar per al proper exercici, que ho remetrà a la Gerència corresponent.

Es crearà en un termini de quatre mesos, a partir de l entrada en vigor del present Acord - Conveni, una Comissió de Vestuari integrada per representants de la Corporació i representants dels empleats/ades públics/ques, que informarà, sobre la determinació de les peces i les seves característiques, sobre modificacions de col·lectius i peces, així com sobre les licitacions que es realitzin per adjudicar a empreses externes el subministrament de les peces de vestuari i calçat. Mitjançant un Reglament, s establirà la seva composició i funcionament.

El Servei de Prevenció de Riscos Laborals, participarà en la determinació de les diferents peces a subministrar així com les característiques i condicions que en cada cas han de complir les peces de vestuari i calçat que també ha de fer funcions de protecció contra riscos derivats del treball.

3.3. Relació de col·lectius per servei o organisme Tot seguit es relacionen els diferents col·lectius als quals se ls ha de subministrar vestuari i calçat.

Serveis Municipals

· Alcaldia/Majordomia

- Conductors alcaldia

- Conserges protocol

- Conserges d edificis

- Personal Centre Distribució i Manipulació del Paper

- Personal Serveis de neteja

· Gerència Urbanisme

- Brigada d Obres

- Brigada Fusteria

- Brigada Serralleria

- Brigada Pintura

- Personal manteniment edificis

- Tècnics d Obra

· Sostenibilitat i Medi Ambient

- Brigada Medi Ambient

- Personal Canera

- Personal Laboratori

- Brigada de Jardineria

· Gerència Recursos Humans i Via Pública

- Tècnics Servei Prevenció

- Inspectors Via pública

· Gerència Serveis a les Persones

- Materno Infantil

- Salut Escolar

- Personal Mini residències

- Alberg

- Operaris cementiri

- Conserges Centres Cívics

Guàrdia Urbana

· Comandaments

· Agents Guàrdia Urbana, en funció del servei d adscripció.

· Personal tècnic no policial

Organismes Autònoms Institut Municipal de Mercats i Consum

· Vigilants de mercats

Institut Municipal d Ocupació

· Personal CET · Personal serveis de Neteja

· Conserges edificis

· Personal contractat en programes

Institut Municipal d Acció Esportiva

· Personal de neteja

· Mantenidors de Instal·lacions Esportives Municipals

· Brigades de manteniment instal·lacions esportives.

Institut Municipal d Educació

· Conserges Escola · Educadors/es Escoles Bressol

· Educadors/es Ludoteques

La determinació de peces, característiques, colors, època de subministrament, durada, tipus d identificació institucional, s especifiquen en els corresponents annexos.

3.4. Relació de peces de vestuari i calçat per col·lectius

Este documento contiene un PDF, para descargarlo pulse AQUI


ANNEX 8. Reglament de provisió de llocs de treball

La provisió de llocs de treball previstos en la plantilla de l Ajuntament es realitzarà d acord amb el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d abril, pel qual s aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, el Decret Legislatiu 123/97, de 13 de maig, pel qual s aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de l Administració de la Generalitat de Catalunya; el Decret 214/90, de 30 de juliol pel qual s aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, el Decret Legislatiu 1/97,

de 31 d octubre, pel qual s aprova la refosa en un text únic dels preceptes de deteminats textos vigents a Catalunya en matèria de Funció Pública, el Reial Decret 364/1995 de 10 de març, pel qual s aprova el Reglament General d Ingrés del Personal al Servei de l Administració General de l Estat i de Provisió de Llocs de Treball i Promoció Professional dels/de les Funcionaris/àries Civils de l Administració de l Estat i altra normativa d aplicació.

Article 1. Sistemes de provisió de llocs de treball

Els sistemes de provisió de llocs de treball són dos: el general i l extraordinari. El sistema general es realitzarà pel sistema de concurs de mèrits i capacitat, que serà el normal per proveir el lloc de treball, i el sistema de lliure designació.

El sistemes extraordinaris de provisió seran els següents:

a) Comissió de Serveis

b) Encàrrec de funcions

c) Acumulació de tasques

d) Redistribució d efectius

e) Trasllat entre els diferents àmbits i organismes autònoms

f) Reassignació d efectius

g) Mobilitat per trasllat de llocs de treball

h) Adscripció provisional

i) Permuta de llocs de treball

Article 2. Bases

En tots els sistemes emprats per a la provisió de llocs de treball és preceptiva la publicació dels anuncis de convocatòria en els mitjans de publicitat interns de l Ajuntament.

La convocatòria de provisió de llocs de treball ha d incloure les bases per les quals s ha de regir i que són d obligat compliment per la Corporació i pels/per les que hi participin. La convocatòria s ha de fer per Decret d Alcalde.

Un cop finalitzat el termini de presentació d instàncies, l Alcalde o autoritat en qui delegui, ha de dictar resolució en el termini màxim d un mes i ha de declarar aprovada la llista d admesos/es i exclosos/es amb indicació dels motius d exclusió. En dita resolució s han de determinar el lloc, la data i l hora de començament de les proves i l ordre d actuació dels/de les aspirants.

Les bases hauran d incloure, com a mínim, les dades següents:

a) Denominació, nivell, règim retributiu, secció o servei de destinació i altres característiques del lloc de treball a proveir.

b) Condicions i requisits necessaris per a l exercici del lloc a proveir.

c) Mèrits a valorar, barems de puntuació i, si escau, la previsió de memòries, entrevistes, tests professionals, la superació d un curs de formació específica, o altres sistemes d acreditació dels mèrits i capacitats.

d) Composició de les Comissions de Valoració.

e) Puntuació mínima exigida per poder adjudicar les vacants a proveir.

f) Temps mínim com a requisit per a participar en les convocatòries. (art. 62 del Decret 123/97 esmentat).

g) Termini de presentació d instàncies.

h) Sistemes d impugnació

Article 3. Barems de puntuació

La valoració dels mèrits per a cobrir els llocs de treball és basarà, sempre que sigui possible, en els barems que a continuació es determinen.

La valoració dels mèrits s ha de fer sobre un total de 50 punts. Les bases de la convocatòria especificaran que la puntuació màxima que es pot obtenir per a cada un dels dos blocs de mèrits, mèrits generals: 12,5 punts i mèrits específics: 37,5 punts. En tots els concursos de mèrits, la puntuació de cada un dels conceptes

que integren els corresponents blocs de mèrits serà la següent, si be les bases també podran establir la possibilitat de dur a terme proves d aptitud o de capacitació:

a) Mèrits generals (màxim 12,5punts). Es tindran en compte els conceptes següents:

a.1. Antiguitat en qualsevol de les Administracions Públiques: 0.25 punts per any complet de servei (fins a un màxim de 4).

a.2. Expedient acadèmic (en cap cas la suma de les puntuacions de l expedient acadèmic no relacionat amb el lloc de treball superarà els dos punts. No s avaluen les titulacions exigides en la convocatòria per prendre-hi part, ni tampoc els títols acadèmics de nivell inferior que siguin necessaris per assolir les titulacions exigides en la convocatòria ni per assolir altres de nivells superiors que puguin ser agregades com a mèrit) (fins a un màxim de 4).

Llicenciatura

- Relacionada amb el lloc de treball......................3

- No relacionada.....................................2

Diplomatura ..........................................

- Relacionada amb el lloc de treball......................2

- No relacionada ...................................1,25

Màsters i cursos de postgrau relacionats amb el lloc de treball

- D una durada igual o superior a 300 hores.............0,75

- D una durada igual o superior a 150 hores.............0,50

- D una durada inferior a 150 hores....................0,25

Màsters i cursos de postgrau no relacionats amb el lloc de treball

- D una durada igual o superior a 300 hores.............0,50

- D una durada igual o superior a 150 hores.............0,30

- D una durada inferior a 150 hores....................0,20

Doctorat relacionat amb el lloc de treball ..................1

Doctorat no relacionat amb el lloc de treball ..............0,5

BUP, FP2, Cicles de Grau Superior, Accés a Universitat o equivalent ..........................................1

a.3. Grau personal consolidat (fins un màxim d 1 punt).

D igual nivell........................................1

De nivell inferior ..................................0,75

De dos nivells inferior ...............................0,5

a.4. Cursos de formació de caràcter general aplicables a la Funció Pública (informàtica, català, etc.) (finsa un màxim de 3,5)

Català (només es valoraran els cursos amb títol de la Junta Permanent de Català, l Escola d Administració Pública de Catalunya o que per disposició legal o reglamentària siguin equivalents):

Nivell A ........................................0 125

Nivell B .........................................0 25

Nivell C ........................................0 375

Nivell D ..........................................0,5

Llenguatge Administratiu...........................0 375

Idiomes Titulació de les escoles oficials d idiomes o equivalents, 0,125 punts per curs de qualsevol idioma, llevat de català i castellà, i fins a un màxim de 1 punt.

Cursos de formació general i seminaris, jornades i altres (només es valoraran si han estat expedits per centres públics de caràcter oficial)

La valoració de cada curs es farà per hores i quan no constin es farà la conversió de dies per hores en la proporció de 5 hores per un dia i quan no s especifiqui expressament el seu aprofitament es contarà només com assistència.

APROFITAMENT

ASSISTÈNCIA

Més de 80 hores

0,75

0,375

De 40 a 80 hores

0,5

0,25

De 20 a 39 hores

0,375

0,125

De 5 a 19 hores

0,25

0,075

Menys de 5 hores

0,125

0,05

Assistència a congressos i jornades, per cada dia de durada 0,03 punts

b) Mèrits específics (màxim 37,5 punts) b.1. Valoració de l experiència: Aquesta valoració es quantificarà segons la naturalesa dels llocs convocats conforme es determini sempre que sigui possible en les bases de la convocatòria:

- Experiència en el desenvolupament de llocs pertanyent a l àmbit que correspon al convocat, màxim 6 punts.

- El temps de permanència en el lloc de treball de cada nivell, màxim 5 punts.

- Similitud entre el contingut tècnic i especialització dels llocs ocupats pels candidats en relació amb els ofertats, màxim 4 punts.

- Aptituds i rendiments constats des candidats en els llocs anteriorment desenvolupats, màxim 3 punts.

b.2. Cursos de formació i perfeccionament directament relacionats amb el lloc de treball objecte de concurs, màxim 12 punts.

b.3 Impartir cursos de formació i perfeccionament, impartits en centres de caràcter oficial i publicacions, directament relacionats amb el contingut del lloc convocat, fins un màxim de 3 punts.

b.4. Entrevista personal, màxim 4,5 punts.

Les bases de la convocatòria faran constar que, en la valoració dels mèrits, es tindran en consideració els següents aspectes:

- Els justificants hauran de ser necessàriament documents originals o fotocòpies compulsades, sense que la Comissió de Valoració pugui valorar altres que no hagin estat aportats en el moment de presentació de la instància.

- La puntuació mínima exigible per a accedir al lloc de treball a proveir serà de 20 punts.

- En la valoració dels cursos de formació, tant de caràcter general com específic del lloc de treball, es tindran en compte només aquells expedits per centres públics de caràcter oficial.

- En l apartat relatiu a l antiguitat no es consideraran les fraccions inferiors a 1 any.

- En els Cursos de Formació de Català (a.4), el curs de Llenguatge Administratiu es valorarà a més a més de la resta.

- L entrevista personal versarà sobre els mèrits específics adequats a les característiques del lloc de treball, d acord amb allò previst a la convocatòria, i es podrà estendre a la comprovació dels mèrits al·legats.

- Les mencions, felicitacions i medalles que hagin obtingut els/les membres de la Guàrdia Urbana, només es tindran en compte quan els interessats optin a convocatòries de llocs de treball interns de la Guàrdia Urbana.

Article 4. Resolució

Els concursos els ha de resoldre l Alcalde/President de la Corporació en el termini de tres mesos a comptar de la data d aprovació de les bases de la convocatòria, a proposta de l òrgan seleccionador, el qual ha de donar publicitat a la puntuació i proposta de resolució del concurs per mitjans interns de comunicació.

Durant el termini de 20 dies següents a la publicació, els/les interessats/des poden presentar al·legacions, que s entendran desestimades si transcorren 30 dies des que foren presentades, sense que hagi recaigut resolució expressa.

Article 5. Comissions de valoració

Estaran constituïdes per sis membres elegits/des de la forma següent:

President: Cap de Servei de Recursos Humans

Vocals:

- Cap de Secció de Selecció, Promoció i Provisió

- Dos/dues funcionaris/àries o laborals tècnics/ques designats/des pel Paer en Cap

- Dos/dues funcionaris/àries o laborals que pertanyin com a mínim al mateix grup que l exigit per al lloc de treball convocat

El/la Secretari/ària de la Comissió de Valoració serà nomenat/da per l Alcalde entre els/les vocals.

Els/les empleats/ades públics/ques de designació directa, per l Alcalde o per la Junta de Personal o pel Comitè d Empresa, que integrin les Comissions de Valoració, hauran de pertànyer, com a mínim, al mateix grup que l exigit per al lloc de treball convocat. Les Comissions de Valoració podran sol·licitar al/a la Paer en Cap la designació d experts/es en qualitat d assessors/es, amb veu però sense vot.

Les Comissions han de proposar el/la candidat/a que hagi obtingut major puntuació, i es pot condicionar l elecció a la superació d un curs de formació específica per al desenvolupament del lloc de treball.

Article 6. Provisió en igualtat de condicions

1. L Ajuntament pren el compromís d aconseguir la igualtat d oportunitats i la plena integració de les persones en les diferents activitats de la Corporació.

2. L Ajuntament amb la col·laboració dels representants sindicals es treballarà en el desenvolupament de bones pràctiques que possibilitin la prevenció i/o eliminació de qualsevol tipus de discriminació per raó de gènere, sexual, religió o color de la pell.

3. Els empleats/ades públics/ques amb discapacitats podran participar i seran admesos en qualsevol sistema de provisió dels previstos anteriorment, en igualtat de condicions que la resta de participant, sempre que puguin desenvolupar les funcions del lloc de treball. Les convocatòries de provisió de lloc de treball no podran establir exclusions dels aspirants motivades en limitacions psíquiques, físiques o sensorials, sempre que d acord amb l informe emès per l òrgan competent avaluat per la corresponent comissió de valoració, es puguin desenvolupar de forma suficient i autònoma les funcions i tasques assignades al lloc a proveir.


ANNEX 9. Condicions bàsiques de seguretat i salut que s ha de complir en els centres i entorns de treball on hi presten serveis empleats/des públic/ques

Les condicions de l entorn de treball, així com dels vehicles, eines i equipament dels diferents col·lectius als quals estan adscrits els empleats/ades públics/ques, s ajustaran a les següents condicions:

a. Empleats/des que realitzen tasques administratives, d oficina o despatx o en centres municipals.

L Ajuntament de Lleida s obliga a proporcionar equips que incorporin les següents condicions:

Equips informàtics: Disposaran de marcació CE i la seva instal·lació es realitzarà de forma que els elements es disposin en el lloc més adient de la taula o entorn.

En cas d utilitzar equips informàtics portàtils per realitzar tasques habituals d oficina o despatx, per raons de necessitats del servei o per possible evolució tecnològica, es farà sempre amb equips adients i en condicions ergonòmiques òptimes.

CPU, s instal·larà preferentment sota la taula, sobre plataforma mòbil disipativa

Pantalla: Preferentment TFT, mínim 17". Adaptable en inclinació i alçada.

Teclat: situat sobre la taula en lloc còmode que permeti el recolze dels avant braços.

Ratolí: Ergonòmic. Es subministrar amb catifa i coixí per canell.

Cablejat: La longitud dels cables serà la necessària per instal·lar l equip en la posició més adient des del punt de vista operatiu i ergonòmic. S evitarà la utilització de perllongadors.

Els cables s ajuntaran utilitzant recollidors o s uniran amb brides.

Si la tasca ho requereix, es proporcionaran faristols.

Els Endolls múltiples hauran de disposar de marcat CE.

Taules, cadires i mobiliari auxiliar: Seran de materials antiestàtics i incorporaran elements dissipatius.

Les dimensions de la taula estarà en relació amb la tasca a realitzar

La superfície de les taules serà preferentment de color clar i en tot cas, no reflectant.

Els cantons de les taules seran arrodonits.

Per a la situació de les cames es disposarà d una superfície mínima de 60 cms d ample per 40 cms de fons

Les taules que han de disposar d equips informàtics, disposaran canalitzacions pel cablejat.

Les cadires disposaran de marcatge CE i es sustentaran sobre base de cinc braços amb rodes.

L alçada dels respatllers serà com a mínim fins els omòplats.

Si disposa de braços, aquests seran ajustables en alçada.

La cadira incorporarà dispositius d ajustament d alçada i respatller, els quals seran elements preferentment independents.

Les cadires de treball es lliuraran als empleats/des que les hagin d utilitzar, amb el corresponent manual de característiques i instruccions.

Si s utilitzen reposapeus, aquests seran adaptables en alçada i inclinació i dissipatius.

Els mobles prestatgeria es collaran a la paret.

En al cas que en l oficina o despatx calgui manipular arxius situats a una alçada superior a 2m, es proporcionarà el model d escala que sigui més adient.

Telèfon: Si la tasca implica una atenció telefònica habitual, es subministrarà dispositiu preferiblement inalàmbric adaptable al crani, que incorpori auricular i micròfon.

b. Empleats/des que realitzen tasques operatives en brigades, manteniment edificis, cementiri, laboratori, canera i altres de similars condicions:

L Ajuntament de Lleida s obliga a que els accessoris, maquinària, elements i equips de treball disposin el marcatge CE i a certificar tot aquells adquirits amb anterioritat, que presentin riscos pels empleats/des que els utilitzen.

Vehicles: Tots els vehicles que s adscriguin a serveis municipals, compliran a l hora d adquirir-los o incorporaran amb posterioritat, les següents condicions:

Cabina dotada de calefacció, aire condicionat, seients ergonòmics.

Dispositiu de mans lliures per telèfon mòbil.

Airbag per a conductor i acompanyants.

Si el vehicle ha de realitzar serveis en la via pública ha d incorporar senyalització lluminosa homologada que es situarà sobre la cabina.

Tots els vehicles municipals incorporaran el següent equipament:

Triangles de senyalització d avaria

Armilles reflectants a utilitzar en cas d avaria.

Extintor d incendis. Les característiques de l extintor seran les determinades en el RD 1168/1995, de 7 de juliol.

Farmaciola dotada de material de primers auxilis.

Tots els vehicles incorporaran els elements necessaris homologats per adaptar-los a la tasca a la qual es destinen i evitar tot tipus de riscos als empleats/ades públics/ques que els utilitzen com a eina de treball, en especial els destinats a trasllat de persones, animals o productes que presentin riscos de caràcter físic, químic o biològic.

Els vehicles que incorporin grues, cistelles de treball en alçada o altres elements mòbils, disposaran de marcatge CE i incorporaran totes les proteccions necessàries.

Plataformes elevadores: Tots els vehicles mòbils que incorporin plataformes elevadores per a persones, disposaran de marcatge CE o bé s adaptaran amb els mitjans de protecció necessaris que s acreditaran mitjançant la deguda certificació oficial.

Màquines elèctriques: Disposaran de marcatge CE, connexions i comandaments externs homologats i adaptats a la tasca a la qual estan destinats.

Eines manuals: Compliran el marcatge CE.

Vestuari i calçat: L Ajuntament de Lleida proporcionarà als empleats/des que per raó del risc inherent a la seva tasca, el vestuari i calçat que incorpori les condicions de protecció necessàries, d acord amb les condicions establertes en el Reglament de Vestuari i Equipament.

Equips de Protecció Individual: L Ajuntament de Lleida proporcionarà tots aquells elements de protecció individual necessaris en funció de les avaluacions de riscos, per protegir als empleats/des públics/ques dels riscos inherents al contingut dels diferents llocs de treball.

El subministrament es realitzarà d acord amb les condicions establertes en el Reglament de Vestuari i Equipament.

c. Empleats/des adscrits a serveis d atenció a les persones:

L Ajuntament de Lleida s obliga a proporcionar a tots els empleats/des que realitzen tasques en serveis d atenció als ciutadans i ciutadanes, els accessoris i elements que facilitin l execució de les diferents tasques, en les degudes condicions de seguretat, higiene i ergonòmiques necessàries, en funció dels riscos avaluats, en especial els de caràcter físic, biològic o psicosocial.

Als empleats/des que efectuïn tasques sanitàries o d assistència personal se ls hi proporcionarà roba i calçat de treball i si s escau, elements de protecció individual adequats,.

d. Empleats/des adscrits a serveis educatius adreçats a infants: Escoles Bressol i ludoteques.

L Ajuntament de Lleida s obliga a proporcionar a tots els empleats/des que realitzen tasques en activitats municipals de caràcter educatiu, les condicions de seguretat i salut necessàries, en funció dels riscos avaluats, en especial els de caràcter físic, biològic o psicosocial.

Als empleats/des adscrits a Escoles Bressol i Ludoteques municipals, se ls proporcionarà, a més, roba i calçat de treball adequats

e. Empleats/des adscrits a serveis de vigilància, repartiment, control o inspecció en la via pública.

L Ajuntament de Lleida s obliga a proporcionar a tots els empleats/des que realitzen tasques de vigilància, control o inspecció en la via pública, els accessoris, roba i calçat que permetin executar les seves funcions en les necessàries condicions en funció dels riscos avaluats.

f. Guàrdia Urbana

En aplicació de l article 3.2 de la Llei 31/1995de 8 de novembre de Prevenció de Riscos Laborals, L Ajuntament de Lleida, en un termini de sis mesos a comptar des de la data de signatura del present Acord - Conveni, s obliga a regular la protecció de la seguretat i salut específica inherent a les tasques policials que efectua el cos de la Guàrdia Urbana.

Planificació d actuacions preventives

Als efectes de millorar progressivament les condicions de treball, dels col·lectius esmentats en el present annex, l Ajuntament de Lleida, es compromet a efectuar per a cada exercici, una planificació d actuacions a realitzar, per adequar progressivament les condicions de treball a les establertes en l article anterior. Amb caràcter previ, El Comitè de Seguretat i Salut establirà els criteris i ordre de prioritats per substituir o adaptar progressivament aquells elements o instal·lacions que no compleixen les condicions de seguretat i salut.


ANNEX 10. Reglament de règim intern

CAPÍTOL I

Règim horari

Article 1. Jornada i horaris

1. La jornada de treball serà la que ha estat regint fins ara en els acords, establerta en el calendari laboral.

2. El calendari laboral, és l instrument tècnic pel qual es fa la distribució de les jornades i que tindrà en compte el calendari de festes aprovades pels òrgans competents, així com les consideracions particulars que siguin necessàries per aplicar la jornada laboral a cadascun dels diferents col·lectius, en funció de les seves circumstàncies personals i funcionals.

L aprovació del calendari laboral es farà mitjançant Decret d Alcaldia, a proposta de la Comissió de Seguiment i Interpretació d aquest Acord

L aprovació del calendari laboral tindrà en compte les consideracions particulars que siguin necessàries per a cadascun dels col·lectius afectats i es publicarà durant el mes de desembre, anterior a l any d aplicació.

3. S estableix un règim de jornada reduïda de 30 hores setmanals amb reducció proporcional de les retribucions. La Corporació pot també determinar jornades de dedicació inferior a les esmentades, en aquells llocs de treball especials que llurs peculiaritats ho requereixen i aplicar-hi la reducció proporcionada de retribucions. En ambdós casos, les peculiaritats de la jornada de treball en quan a la durada i a la distribució s haurà de preveure en la relació de llocs de treball.

4. Les diferents modalitats de reducció de jornada seran aquelles regulades en la normativa aplicable i en concret l Estatut Bàsic de l Empleat Públic (EBEP) i legislació de conciliació laboral.

5. El personal funcionari i laboral, al qual és d aplicació aquest Acord, podrà sol·licitar la reducció d 1 hora de la jornada que tingui assignada, a partir dels 61 anys d edat, sense reducció salarial. Aquesta reducció horària, no serà d aplicació durant el termini establert com a jornada d estiu, ni les hores resultants de la disminució de la jornada no es podran acumular sota cap concepte. Aquesta mesura tindrà caràcter transitori fins a la regulació normativa de la jubilació parcial per al personal funcionari de l Administració pública. Resta exclòs el personal que opti a la perllongació de la vida laboral fins als 70 anys, excepte que aquesta es realitzi per cobrir el periòde mínim de carència.

6. La distribució de la jornada en quant a horaris de treball, s ha d establir per a cada col·lectiu o servei, segons les respectives característiques i necessitats, a fi i efecte de garantir una correcta cobertura.

7. El control de presència s ha de fer pels sistemes informàtics (en endavant EIn) establerts per la Corporació municipal, el registre en els rellotges de control horari (en endavant RTG), amb la targeta d identificació personal i/o, si no n hi ha, mitjançant llistes de signatures o sistemes informàtics de fitxades en ordinador personal.

8. El temps de descans mínim entre jornades és de 12 hores.

9. Quan per motius excepcionals degudament documentats, amb la finalitat de realitzar una activitat que requereixi unes condicions especials, el/la empleat/ada públic/a i la corporació, podran acordar, amb la corresponent comunicació als representants sindicals, que el/a empleat/ada públic/ca realitzi la jornada laboral en un lloc diferent al seu habitual.

10. Totes les incidències laborals que afectin a l acompliment de l horari laboral, han de ser comunicades amb caràcter previ o si no és possible immediatament desprès al seu esdeveniment a la unitat administrativa de control horari de la Corporació (en endavant CH), mitjançant els sistemes informàtics o documents establerts a l efecte. Aquests amb caràcter general aquests són l aplicatiu e-incidències (EIn) disponible a la intranet municipal i el MUI respectivament.

11. Règim horari:

a) Jornada ordinària: Matí, tarda, partida, nocturna. Com a norma general, les jornades tenen uns trams de flexibilitat i altres de presència obligada, distribuïdes de la següent forma:

Jornada de matí: (Horari del/de la empleat/ada que faci de 8 a 15 hores): De dilluns a divendres De 07:50 a 09:30 - Flexible De 09:30 a 14:00 - Presència Obligada De 14:00 a 15:30 - Flexible De 16:00 a 20:00 - Flexible

Jornada de matí i tarda (Horari del/de la empleat/ada que faci de 8 a 14 i de 16:30 a 19:30 hores):

De dilluns a divendres

De 07:50 a 09:30 - Flexible

De 09:30 a 14:00 - Presència Obligada

De 14:00 a 15:30 - Flexible

De 16:00 a 19:00 - Flexible dins del qual s han de realitzar dos hores de presència obligatòria

De 19:00 a 20:00 - Flexible

b) Jornada de especial dedicació: Assignada a aquells de llocs de treballs que tenen establerta una jornada setmanal de 40 hores, segons les especifitats incloses al capítol II, art. 12, apartat C.

c) Jornada d estiu: Des de l 1 de juny al 30 de setembre, ambdós inclosos, les dos tipologies de jornades seran de 30 hores i 35 hores respectivament, amb les excepcions establertes per als col·lectius afectats al Capítol II, art. 12, apartat c, punt 2 (dedicació especial).

La relació de llocs de treball determinarà aquells llocs que poden acollir-se al sistema d horari flexible. Mentre la relació de llocs de treball no ho determini, els serveis tècnics i administratius de la Paeria poden, amb caràcter general, acollir-se al sistema d horari flexible, excepte en aquells casos en que el personal estigui adscrit a un servei determinat que, pel seu contingut, exigeixi un horari fix o una presència continuada de personal per raó d aquell.

En el cas que el/la empleat/ada públic/a no tingui flexibilitat horària, per les característiques del lloc de treball, tot l horari serà de presència obligada.

La interrupció per dinar serà de 15,30 a 16.00 hores. Alternativament tothom que ho sol·liciti prèviament a CH, podrà optar per la de 16 a 16,30. Encara que es dini en el lloc de treball s hauran de realitzar les fitxades de sortida i entrada i com a norma general no s acceptaran moviments d interrupció inferiors a 30 minuts;.En el cas de dinars de treball es comunicarà d acord a l establer a l art.

1.11 d aquest reglament, indicant el motiu.

Els horaris abans esmentats no recullen totes les singularitats i particularitats de tots els departaments municipals, la jornada, horari i interrupció dels quals pot ésser diferent per necessitats del servei. Aquestes singularitats hauran d ésser recollides a la relació de llocs de treball.

11. Còmput horari: El còmput horari s haurà de fer mensualment i a l efecte de comptabilització, els dies de vacances, de permís i de llicència autoritzats i també els dies de baixa per malaltia o accident, d acord a les tipologies horàries establertes al calendari laboral anual aprovat. En els casos de jornades inferiors a les establertes amb caràcter general, el còmput s haurà de fer segons la dedicació diària.

Amb caràcter mensual es comunicaran els resums horaris als/les empleats/ades públics/ques i aquests podran efectuar les correccions adients en el termini de 10 dies següents a la data de recepció per part del treballador. En tot cas, les rectificacions d horari només s acceptaran fins a dos mesos comptats des del darrer dia del mes en qüestió.

La tramitació de les vacances, permisos i llicències, consulta de l horari, i totes aquelles incidències que estiguin relacionades amb la gestió de personal es farà per mitjans telemàtics, sempre que sigui possible.

En el cas que un/a empleat/ada públic/a estigui de baixa per malaltia quan el Cap immediatament superior rebi l horari mensual d aquest/a haurà de regularitzar el seu full d horari mensual.

12. Pausa: 1. El personal afectat per aquest Conveni amb jornada continuada igual o superior a sis hores, gaudirà d una pausa de 30 minuts, computada com a horari efectiu. Els/les caps de la unitat o servei corresponent han d organitzar el personal adscrit a cada dependència, en torns de 30 minuts a fi i efecte de mantenir cobert el servei. En el cas de dependències que siguin d un sol empleat/ada públic/a. els responsables han d organitzar, per afinitats, l atenció a la dependència en aquest període.

2. En el cas que el control d entrada es faci entre les 9.00 i les 9.30 hores, els minuts que sobrepassin de les 9 hores aniran a compte del temps de pausa.

3. El control dels diferents torns de durada de la pausa s ha d efectuar mitjançant els sistemes de control horari utilitzats i disponible per cada treballador/a o col·lectiu d aquests/es.

4. En el cas dels empleats/ades públics/ques que per les característiques del seu lloc de treball no puguin gaudir d aquest descans, la Comissió Paritària estudiarà la solució cas per cas.

13. Control horari:

1. En els centres de treball dotats amb equip informàtic o mecànic, el control horari s ha de fer, dins els horaris establerts, i per mitjà de la fitxa, en el rellotge que tingui assignat cada empleat/ada públic/a. Per circumstàncies especials relacionades amb el lloc de treball, el/la empleat/ada públic/a podrà sol·licitar, amb el vist i plau del màxim responsable del seu Àmbit, l autorització de poder fitxar en els diferents rellotges de control horari disposats per l administració municipal.

Tot el personal té obligació de fitxar tant a l inici com al final de la jornada de treball i també en les possibles entrades i sortides dels centres de treball que per diferents motius poden efectuar-se al llarg de la jornada.

2. En els casos de pèrdua de la targeta personal o altres causes excepcionals, s haurà de comunicar immediatament al/la cap de la unitat d adscripció i comunicar-ho pels mitjans establerts en aquest reglament a CH, fent constar la causa i les hores d entrada i/o de sortida.

3. En el cas d avaria en el sistema informatitzat de control horari, s haurà d aplicar el control per llista de signatures per departaments i comunicar-ho immediatament després a CH.

4. En els centres de treball on encara no s hagin instal·lat equips de control horari, s ha d utilitzar el sistema de llistes amb signatures o si es disposa d ordinadors personals, sol·licitar a CH un sistema de fitxades mitjançant ordinador personal, el qual a final del mes i correctament validat pel/la cap de la unitat corresponent, es farà arribar mitjançant correu electrònic a aquell per al seu procés informàtic.

14. Compensació d hores: El saldo positiu com negatiu que es doni a final de cada mes, haurà de ser regularitzat, compensant o recuperant hores, durant els dos mesos següents des que es generi el mencionat saldo.

Així mateix, quan el saldo negatiu no es recuperi en els dos mesos següents o bé no s hagi descomptat, a petició de l/la interessat/da de forma alternativa les hores i jornades a compte de dies o hores d assumptes personals, donarà lloc, sempre que no hi hagi justificació, a la deducció proporcional d havers, en la forma establerta en el present Conveni i d acord a la normativa vigent.

Respecte a finals d any, si alguna persona tingués saldo negatiu generat durant els mesos de novembre i desembre, la compensació a dalt referida es podrà compensar fins el dia 20 de gener de l any següent.

Per calcular el valor hora aplicable s ha de prendre, com a base de l abans esmentada deducció, la totalitat de les retribucions íntegres mensuals que percep la persona interessada dividit per trenta i, a la vegada, aquest resultat també s ha de dividir pel nombre d hores que aquesta persona tingui obligació de complir, de mitjana, cada dia.

Article 2. Absències

a) Absències al llarg de la jornada:

1. Tota sortida a l exterior dels diferents centres de treball, requereix obligatòriament registrar-la en els rellotges de control horari, especificant, mitjançant el codi corresponent, si es tracta de sortida per motius del servei o bé per motius particulars, d esmorzar, visita mèdica, etc.

2. Cada sortida a l exterior per motius particulars, requereix l autorització prèvia del/a responsable de la unitat d adscripció. Aquesta incidència s ha de comunicar a CH mitjançant EIn o el MUI.

3. En els casos de visita mèdica s ha d afegir a l imprès de sol·licitud prèviament presentat i un cop finalitzada l`absència, la documentació acreditativa que justifiqui el motiu de la petició, per tal de comptabilitzar el període d absència com a horari de treball. En el cas que s hagi de fer rehabilitació, el justificant es lliurarà per setmanes, mitjançant EIn oMUI.

4. Els serveis municipals fora de Lleida (reunions, desplaçaments a altres Administracions, actes oficials realitzats per necessitats del servei, etc.), per tal de poder comptabilitzar-se dins la jornada de treball, s han de sol·licitar amb anterioritat, mitjançant EIn o el MUI, justificant-les degudament. Com a norma general, únicament es comptabilitzaran les hores teòriques del/s dia/es corresponent/s. Es valoraran els supòsits excepcionals.

5. En tots els supòsits, quan es produeixi un fet que afecti a les obligacions d acompliment horari del personal municipal, aquest ha de comunicar-ho a CH mitjançant els formularis disponibles l EIn o emplenant el model d imprès i, si s escau, aportant el/s corresponent/s justificant/s a CH.

b) Absències d una o vàries jornades: 1. Les absències, únicament poden respondre a raons del servei, a una incapacitat transitòria, derivada de malaltia, accident o maternitat, o bé per gaudir de vacances o d un permís o d una llicència prèviament autoritzades.

c) Absència per incapacitat transitòria derivada de malaltia:

1. És obligació de l afectat/da, comunicar al/la cap del departament, per escrit, verbalment o per qualsevol altre sistema, dins les primeres hores del torn de treball, la causa de l absència al treball. El/la cap de la unitat ho comunicarà, al més aviat possible, mitjançant correu electrònic, a CH. En els casos de reiteració manifesta d absències fins a tres dies, se li pot requerir, a la persona interessada, la justificació mèdica corresponent.

Per tal de justificar el/els dia/es d indisposició sense baixa mèdica, és a dir, d una a tres dies, el/la empleat/ada haurà d emplenar el formulari d Absència per malaltia de l EIn o MUI, podent justificar-la de les següents formes:

Aportant un justificant mèdic en el qual s indiqui clarament els dies d indisposició.

Que el facultatiu/va empleni, signi i segelli l apartat de malaltia sense baixa mèdica que hi ha en la part posterior del MUI.

Que el/la empleat/da empleni la declaració responsable per malaltia.

2. Si l absència es perllonga per més de tres dies naturals, és obligatori presentar la baixa mèdica de la seguretat social signada pel/a facultatiu/a competent, en els models oficials.

3. Si la baixa es perllonga, s hauran de lliurar els justificants de confirmació o de continuïtat de la baixa setmanalment.

4. La situació de baixa finalitza amb la presentació del comunicat mèdic d alta signat pel/a facultatiu/va mèdic competent de l ICS.

5. Tant el comunicat mèdic de baixa com els partes de confirmació s han de fer arribar a CH en el termini màxim de 3 dies. L alta de la IT s ha de lliurar el mateix dia de la incorporació.

d) Absències per maternitat:

Per a les situacions de maternitat, s haurà de lliurar únicament l informe de maternitat emès per l ICS, al més aviat possible.

e) Absències per llicències o permisos:

1. Totes les absències derivades del gaudi de llicències o de permisos, requereixen, amb data prèvia a l inici, que la persona interessada faci la sol·licitud a l EIn o l imprès corresponent i que el/la cap responsable ho autoritzi.

En el supòsit d absències del cap, l autorització o denegació l efectuarà el/la cap immediatament superior a aquell/a i si el treballador no localitza cap responsable del departament ho podrà tramitar directament a la CH, el qual haurà de resoldre.

2. L autorització o denegació de la llicència o permís haurà d ésser comunicada per escrit a l interessat/da abans del dia o dies sol·licitats. La denegació haurà de ser motivada. No es podrà gaudir de la llicència sense haver rebut la comunicació per escrit.

CAPÍTOL II

Vacances, llicències i permisos

Article 3. Vacances

1. El personal té dret a gaudir, al llarg de cada any complet de servei actiu, d un període de vacances retribuïdes, que es reduirà en la proporció que correspongui, si el temps efectivament treballat és menor. El moment en que hom gaudeixi d aquestes vacances pot estar subordinat a les necessitats del servei. Aquells col·lectius que no gaudeixin d horari flexible, podran compensar l excés d hores acumulant el temps de descans al període de vacances d estiu, en el supòsit que les necessitats del servei ho permetin.

2. Es gaudeix anualment d un mes de vacances, amb independència dels dies que tingui el mes, o de 23 dies laborals de vacances, que poden fer-se en un o dos períodes. A efectes del còmput dels 23 dies no seran considerats laborals els dissabtes, els diumenges i els festius del calendari laboral.

En els supòsit de gaudir les vacances en dies laborals, els 23 dies assenyalats en el paràgraf anterior es veuran incrementats segons anys d antiguitat completats a l Administració i d acord a l establer en el següent quadre:

15 anys de servei.........................24 dies laborals

20 anys de servei.........................25 dies laborals

25 anys de servei.........................26 dies laborals

30 o mes anys de servei ....................27 dies laborals

Aquest dret es farà efectiu a partir de l any natural següent al compliment de l antiguitat referida.

3. El període vacacional comprèn, amb caràcter general, des del 15 de juny fins al 15 de setembre.

4. Anualment, i abans del 31 de maig, els diferents departaments i serveis, han de fer arribar a CH, el Pla de Vacances que inclourà els torns i les dates de vacances de tot el personal que tinguin adscrit. En l elaboració del Pla s han de respectar les condicions establertes en aquest article.

5. A sol·licitud de les persones interessades, es poden fer les vacances fora del període establert amb caràcter general, amb la conformitat del/a cap del departament o del servei d adscripció del personal interessat, fen-lo constar en el Pla de Vacances.

6. El personal docent de les Escoles Bressol, tenen al llarg de l any, les mateixes vacances que les que corresponen al personal docent de primària que depèn del Departament d Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. El personal del Conservatori i altres centres docents, tenen al llarg de l any, les mateixes vacances que les que corresponen al personal d Educació Secundària que depenen del Departament d Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

7. Prèviament a l aprovació definitiva dels Plans de Vacances, els casos de controvèrsia o disconformitat en matèria de vacances, es poden acollir a la mediació de la Comissió Paritària.

8. L aprovació definitiva dels Plans de Vacances presentats pels departaments correspon a l Alcaldia.

9. Si en el moment d iniciar el període vacacional el/la empleat/ada es troba en situació de maternitat o d I.T. s ajornarà l inici de les vacances fins a l alta mèdica, sempre que aquestes vacances s efectuïn dins de l anualitat corresponent.

La situació de baixa sobrevinguda durant el període de gaudi de les vacances no les interromp; excepcionalment quedaran interrompudes a partir del primer dia de l esmentada baixa i fins a la data d alta de l empleat/ada sempre que comporti hospitalització, fractura que requereixi immobilització o intervenció quirúrgica. En aquest cas es pactarà el gaudi dels dies restants de vacances, un cop produïda l alta del/de la empleat/ada.

10. En cas de discrepàncies entre empleats/ades per raó dels torns de vacances, es distribuiran de forma consecutiva i rotatòria. La rotació la començarà l empleat/ada de més antiguitat en la Corporació i, en cas de coincidència, el/la de més càrregues familiars.

11. S intentarà adequar els torns de vacances dels empleats/ades que col·laborin amb una ONG, sempre que sigui sol·licitat formalment per l organització mateixa.

12. Període de vacances. Si el període del permís de maternitat, de paternitat o d atenció de fills prematurs coincideix totalment o parcialment amb el període de vacances, la persona afectada gaudeix de les vacances un cop finit el permís. El còmput de les vacances s inicia l endemà de la data de finiment del permís.

Article 4. Llicències

Les llicències estan regulades en la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya; en la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes; en la llei 7/2007, de 12 d abril, de l Estatut bàsic de l empleat públic; en tot el no previst en les anteriors pel decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual s aprova el reglament del personal al servei de les Entitats Locals, així com en l Estatut dels Treballadors.

1. En tots els casos, la presentació, el tràmit i la resolució de les llicències sol·licitades, corresponen a l òrgan de Gerència o àmbit de l Ajuntament de Lleida, sens perjudici que aquest demani un informe al cap del departament d adscripció de la persona sol·licitant.

2. Es poden sol·licitar llicències per les següents causes:

Llicència per cursar estudis.

Llicència per assumptes propis.

Article 5. Permisos

Els permisos estan regulats en la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya; en la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes; en la llei 7/2007, de 12 d abril, de l Estatut bàsic de l empleat públic; en tot el no previst en les anteriors pel decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual s aprova el reglament del personal al servei de les Entitats Locals, així com en l Estatut dels Treballadors.

Es poden sol·licitar permisos retribuïts en els casos següents:

1. Permisos per als quals cal justificació: a) Per naixement de fill, adopció o acolliment. Cinc dies laborables consecutius dins els deu dies següents a la data de naixement.

b) Per ingrés hospitalari de familiars fins a segon grau de consanguinitat o afinitat. Primer grau: de 3 a 5 dies. Segon grau: de 2 a 4 dies.

c) Per mort d un familiar fins a segon grau de consanguinitat o afinitat. Primer grau: de 3 a 5 dies. Segon grau: de 2 a 4 dies. (modificació art. 19 Llei 8/2006)

d) Per acompanyament a les visites mèdiques de fills/filles menors de 16 anys. El temps indispensable.

Per acompanyament de familiars discapacitats, el temps indispensable. Es poden sol·licitar permisos per acompanyament a les visites mèdiques a familiars fins al primer grau d afinitat i consanguinitat, amb disminucions físiques o psíquiques que impedeixen l autonomia personal, així com en aquells supòsits en que malgrat no tenir disminucions psíquiques o físiques es tracti d una malaltia qualificada com a greu.

Així mateix aquest permís es farà extensiu al cònjuge i familiars fins segon grau d afinitat quan l empleat/da públic/ca justifiqui la tutoria legalment reconeguda.

e) Per canvi de domicili. Dos dies.

f) Per exercir funcions sindicals, de formació sindical o de representació sindical.

g) Per a concursar en exàmens finals i altres proves definitives d aptitud i avaluació en centres oficials. 1 dia.

h) Lactància. 1 hora diària o 2 fraccions de 30 minuts durant 20 setmanes. 2 hores en cas de part múltiple. Compactable en jornades senceres.

i) Guarda legal.

j) Reducció de la jornada de treball.

k) Deure inexcusable de caràcter públic o personal. 1 dia o el temps indispensable

l) Permís per matrimoni o formació de parella estable: 15 dies.

m) Permís per matrimoni d un familiar. 1 ó 2 dies.

n) Permís per a atendre fills prematurs. Fins a 12 setmanes.

o) Permisos per a atendre fills discapacitats. El temps indispensable

p) Permís prenatal. El temps indispensable.

q) Permisos per situacions de violència de gènere. Les dones víctimes de situacions de violència de gènere que, per aquest motiu, tinguin faltes d assistència totals o parcials tenen dret que aquestes faltes d assistència es considerin justificades d acord amb el que determinin els serveis socials, policials o de salut corresponents. Així mateix, tenen dret a les hores de flexibilitat horària que, d acord amb cada situació concreta, siguin necessàries per a llur protecció o assistència social.

r) Permís per paternitat. 4 setmanes

s) Permís per maternitat. 16 setmanes.

2.Es podrà concedir un permís sense retribució per a atendre un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, en casos de malaltia greu, durant tres mesos, prorrogables excepcionalment, fins a tres mesos més. Aquest permís és incompatible amb l autorització de compatibilitat, que resta suspesa d ofici fins al finiment del permís. (art. 20 llei 8/2006)

3. Permisos que no requereixen justificació a) Assumptes personals.

1. Tot el personal disposa de 13 dies de permís a l any, per assumptes personals sense justificació, que s han de concedir, a petició de la persona interessada, obligatòriament al llarg de l any. Tanmateix i pel que fa al dia o dies concrets de gaudi, la concessió d aquests dies de permís resta subordinada a les necessitats del servei i, en tots els casos, cal garantir que el departament o Servei de destinació de la persona interessada, haurà d assumir sense danys per a terceres persones o per a la pròpia organització les tasques de la persona a la qual es concedeix el permís. D acord a l establert a la llei 7/2007, de 12 d abril, de l estatut bàsic dels empleats públics, aquests dies es veuran incrementats en 2 dies addicionals al complir el sisè trienni, incrementant-se en 1 dia addicional per cada trienni complert a partir de l octau.

2. Els dies per assumptes personals no es poden acumular, en cap cas, als dies de vacances que gaudeixi el/la empleat/ada. Com a excepció sí que es podran gaudir juntament en el cas de jubilació del/de la empleat/ada o de naixement i adopció de fill/a o acolliment.

3. En el supòsit que no es porti un any de servei, el còmput s ha de fer proporcionalment al temps treballat.

4. En dates assenyalades de l any, com ara les festes de Nadal, Pasqua i altres dates susceptibles de fer ponts, s han d establir torns per tal que cada departament o servei organitzi la distribució del personal a fi i efecte de garantir la igualtat de drets i el normal funcionament de les diferents dependències.

5. El personal docent al que fa referència el punt 6 de l article 3 d aquest Reglament, s ha de regir quant als dies per assumptes personals, pel mateix règim que l establert per al personal docent dels centres públics de les mateixes característiques que depenen del Departament d Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

7. A l efecte de gaudir els dies per assumptes personals, el còmput anual finalitza el dia 20 de gener.

8. Una vegada feta pública la convocatòria d una vaga no es podrà demanar dia d assumptes personals pel dia o dies en els quals estigui convocada la vaga, a excepció feta de causa justificada.