Sentencia/Laudo. Convenio Colectivo de Empresa de AYUNTAMIENTO DE LLEIDA. PERSONAL LABORALY FUNCIONARIO de Lleida

Empresa Provincial. Versión VIGENTE. Validez desde 21 de Marzo de 2011 en adelante

Volver al Convenio

TIEMPO DE LECTURA:

Tipo Título F. Publicación Boletin F. Vigor Vigencia PDF
C. Colectivo Inscripcio i publicacio de l Acord mixt de funcionaris i laborals, regulador de les condicions de treball del personal funcionari i laboral de l Ajuntament de Lleida per als anys 2010 a 2012 (codi de conveni num. 2500021) Convenio afectado por 09/12/2010 Boletín Oficial de Lleida 01/01/2010 Vigente Documento oficial en PDF
Resolucio dictada pel Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, Sala Contenciosa Administrativa, Seccio Quarta, en relacio amb el recurs contencios administratiu numero 146/2011, contra aprovacio de l Acord de condicions laborals, comuns als empleats publics de l Ajuntament de Lleida 2010-2012 (BOP 9/12/2010) i l Annex resum de l expedient d adequacio del cataleg de l Ajuntament de Lleida i dels seus organismes autonoms (BOP 25/01/2011) (Boletín Oficial de Lleida núm. 39 de 19/03/2011)

Preambulo

Atesa la resolució dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala Contenciosa Administrativa, Secció Quarta, en relació amb el recurs contenciós administratiu número 146/2011 interposat per Esperanza Águeda Lasheras García, M. Josefa Salillas Larruy, Tomás Ferré Pérez, Anna Oliver Castaños i Roser Eritja Cornadó, contra aprovació de l Acord de condicions laborals, comuns als empleats públics de l Ajuntament de Lleida 2010-2012 (BOP 9/12/2010) i l Annex resum de l expedient d adequació del catàleg de l Ajuntament de Lleida i dels seus organismes autònoms (BOP 25/01/2011), aquesta Alcaldia per resolució de data 14 de març de 2011 ha acordat:


1r.

Trametre a la secció del Tribunal Superior de Justícia còpia autenticada, completa i foliada de l expedient administratiu, en relació amb el recurs contenciós administratiu núm. 146/2011 interposat per Esperanza Águeda Lasheras García, M. Josefa Salillas Larruy, Tomás Ferré Pérez, Anna Oliver Castaños i Roser Eritja Cornadó, contra aprovació de l Acord de condicions laborals, comuns als empleats públics de l Ajuntament de Lleida 2010-2012 (BOP 9/12/2010) i l Annex resum de l expedient d adequació del catàleg de l Ajuntament de Lleida i dels seus organismes autònoms (BOP 25/01/2011).


2n.

Publicar en el BOP de Lleida el contingut d aquesta resolució per tal que les persones interessades puguin personar-se com a demandats davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala Contenciosa Administrativa, Secció Quarta, dins del termini de nou dies, advertint-los que si compareixen fora de l esmentat termini se ls tindrà per part en els tràmits no preclosos i que en el cas que no es personin continuarà el procediment, sense que se ls hagi de practicar cap notificació.

Lleida, 14 de març de 2011 L alcalde, Àngel Ros Domingo