Correccion. Convenio Colectivo de Empresa de AYUNTAMIENTO DE LLEIDA. PERSONAL LABORALY FUNCIONARIO de Lleida

Empresa Provincial. Versión VIGENTE. Validez desde 14 de Abril de 2011 en adelante

Volver al Convenio

TIEMPO DE LECTURA:

Tipo Título F. Publicación Boletin F. Vigor Vigencia PDF
C. Colectivo Inscripcio i publicacio de l Acord mixt de funcionaris i laborals, regulador de les condicions de treball del personal funcionari i laboral de l Ajuntament de Lleida per als anys 2010 a 2012 (codi de conveni num. 2500021) Convenio afectado por 09/12/2010 Boletín Oficial de Lleida 01/01/2010 Vigente Documento oficial en PDF
Resolucio de 7 d abril de 2011 de correccio d errades de la Resolucio d 1 de desembre de 2010, per la qual es disposa la inscripcio i la publicacio de l Acord mixt de funcionaris i laborals, regulador de les condicions de treball del personal funcionari i laboral de l Ajuntament de Lleida per als anys 2010 a 2012 (codi conveni num. 2500021), publicat al Butlleti Oficial de la Provincia num. 172 de data 9 de desembre de 2010. (Boletín Oficial de Lleida núm. 53 de 14/04/2011)

Vist que s'ha detectat una errada al text de la Resolució anteriorment esmentada, es fa necessari detallar i publicar les correccions oportunes.

Atès que aquests Serveis Territorials del Departament d'Empresa i Ocupació a Lleida són competents per a procedir a la rectificació d'inscripció i publicació de l'Acord que ens ocupa, de conformitat amb el que estableix l'article 105.2 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en relació amb l'article 38.6 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic (BOE de 13.4.2007), l'article 6 del Decret 52/2011, de 4 de gener, d'estructuració del Departament d'Empresa i Ocupació, i l'article 6 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i altres normes d'aplicació,

Resolc:

Disposar que les correccions d'errades que es detallen a continuació es publiquin en el Butlletí Oficial de la Província, previ compliment dels tràmits pertinents.

A la pàgina 8, a l'encapçalament de la Resolució, on diu: "(..) "(codi de conveni 2500021)"

Ha de dir: "(..)"(codi de conveni 2501302)"

A la pàgina 8, al primer paràgraf del Resolc, on diu: "(..)"(codi de conveni 2500021)"

Transcripció literal del text signat per les parts

Ha de dir: "(..)"(codi de conveni 2501302)"

Notifiqueu aquesta Resolució a la Comissió Negociadora del Pacte.

Lleida, 7 d'abril de 2011 El director en funcions, Octavi Miarnau i Roca