C. Colectivo , Revision. Convenio Colectivo de Empresa de AYUNTAMIENTO DE MACEDA. PERSONAL LABORAL de Ourense

Empresa Provincial. Versión VIGENTE. Validez desde 01 de Enero de 2017 en adelante

TIEMPO DE LECTURA:

  • Tipo: Empresa
  • Ámbito: Ourense
  • Boletín Oficial de Ourense nº 66 del 21/03/2018

    ...Convenio Colectivo de Empresa de AYUNTAMIENTO DE MACEDA. PERSONAL LABORAL de Ourense Unha vez visto o texto do Convenio colectivo para o persoal laboral ao servizo do Concello de Maceda para os anos 20172020, aprobado pola mesa de... ...Horas extraordinarias... ...Convenio colectivo... ...Comité de empresa... ...Puesto de trabajo... ...Recibo de salarios... ...Comisión negociadora...
Tipo Título F. Publicación Boletin F. Vigor Vigencia PDF
C. Colectivo , Revision Resolucion desta xefatura territorial pola que se acorda a publicacion do Convenio colectivo para o persoal laboral ao servizo do Concello de Maceda para os anos 2017-2020 21/03/2018 Boletín Oficial de Ourense 01/01/2017 Vigente Documento oficial en PDF
Resolucion desta xefatura territorial pola que se acorda a publicacion do Convenio colectivo para o persoal laboral ao servizo do Concello de Maceda para os anos 2017-2020 (Boletín Oficial de Ourense núm. 66 de 21/03/2018)

Unha vez visto o texto do Convenio colectivo para o persoal laboral ao servizo do Concello de Maceda para os anos 20172020, aprobado pola mesa de negociación do 27 de novembro de 2017 e 22 de xaneiro de 2018, ratificado polo Pleno realizado o día 25 de xaneiro de 2018, e de conformidade co que dispón o artigo 90.2 e 3 do Real decreto lexislativo 2/2015, do 23 de outubro, polo que se aproba o Texto refundido da Lei do Estatuto dos traballadores [BOE 255, do 24 de outubro de 2015], o Real decreto 713/2010, do 28 de maio, sobre rexistro e depósito de convenios e acordos colectivos de traballo [BOE 143, do 12 de xuño de 2010] e o Real decreto 2412/82, do 24 de xullo, sobre traspaso de funcións e servizos da Administración do Estado á Comunidade Autónoma de Galicia, en materia de traballo [BOE 232, do 28 de setembro de 1982] e as demais normas aplicables do dereito común, esta xefatura territorial resolve:

Primeiro.- Ordenar a súa inscrición e depósito no Rexistro de Convenios e Acordos Colectivos de Traballo da Comunidade Autónoma de Galicia, creado mediante a Orde do 29 de outubro de 2010 [DOG 222, do 18 de novembro de 2010] e notificación ás representacións empresarial e social da Comisión Negociadora.

Segundo.- Dispoñer a súa publicación no Boletín Oficial da Provincia.

Convenio colectivo para o persoal laboral ao servizo do Concello de Maceda

Capítulo I. Ámbito de aplicación

Artigo 1.- Ámbito persoal Todas as normas contidas neste convenio aplicaránselle ao persoal laboral, fixo ou temporal ao servizo do Concello de Maceda.

No que atinxe ao persoal temporal seranlle de aplicación todas as normas que sexan compatibles coa natureza da súa situación laboral.

Artigo 2.- Ámbito temporal, entrada en vigor, vixencia e denuncia

Este acordo colectivo terá unha vixencia desde o 1 de xaneiro de 2017 ata o 31 de decembro de 2020 (catro anos) e o seu contido prorrogarase automática e indefinidamente até que as partes, por acordo, o substitúan por outro novo. Con independencia da data da súa aprobación para os efectos deste convenio produciranse do seguinte xeito:

a) Retroactivamente ao 1º de xaneiro do 2017.

* Incremento do 1% da masa salarial previsto na Lei de orzamentos do Estado para 2017.

* Dereitos e obrigas normativas

b) Adiadamente ao 1º de xaneiro de 2018.

* Retribucións derivadas dos complementos de perigosidade, penosidade, toxicidade, dispoñibilidade, especial dedicación, responsabilidade e antigüidade.

O pagamento dos atrasos derivados do 1% do incremento estabelecido pola Lei de Orzamentos do Estado para 2017 realizarase xunto coa nómina de xaneiro do 2018. Igualmente, con esa nómina, tamén se comezarán a pagar as retribucións complementarias estabelecidas neste convenio.

Acórdase que a esta norma convencional lle sexa de aplicación o principio de ultractividade, continuando vixente mentres non sexa renovada por outro convenio pactado polas partes lexitimadas.

A denuncia do convenio ten de realizarse, por escrito, por algunha das partes que o negociaron, así como por calquera outra parte legalmente lexitimada. Sendo o prazo de aviso previo dous meses antes da expiración do acordo.

Capítulo II. Garantías

Artigo 3.- Garantías As condicións recollidas neste convenio forman un todo orgánico e indivisible e para os efectos da súa aplicación práctica, serán consideradas global e conxuntamente quedando subordinadas a calquera disposición xeral de rango superior que puidera ter efectos máis favorables para os empregados públicos. As melloras deste convenio poderán ser compensadas e absorbidas en cómputo anual con aquelas melloras iguais ou equivalentes que dentro do seu ámbito temporal puidesen establecerse por disposición legal.

Artigo 4.- Reserva de negociación Quedan reservadas á negociación colectiva todas aquelas materias que directa ou indirectamente afecten as condicións de traballo do persoal deste concello, particularmente, as retribucións, oferta de emprego, sistemas de selección, promoción e provisión de postos de traballo, xornada laboral, calendario de vacacións, réxime disciplinario, xestión de servizos e métodos de traballo, seguranza e hixiene e dereitos sindicais e de participación.

Artigo 5. Comisión Paritaria Despois da súa aprobación, no prazo máximo de 30 días constituirase unha Comisión Paritaria para seguimento do convenio, composta por 6 membros: 3 en representación do concello e 3 representantes legais dos/as traballadores/as.

A comisión deberá estar presidida por quen designen as partes de mutuo acordo, e polo mesmo procedemento será designado o secretario. Cada unha das partes pode estar asistida polos seus asesores/as. As partes poderán presentar perante a Comisión Paritaria do convenio os diferentes conflitos e irregularidades que poidan xurdir da interpretación e aplicación do convenio, co gallo de que a comisión emita o ditame e, consecuentemente, se utilicen as medidas legais que procedan. Esta comisión reunirase a petición de calquera das partes dentro dos tres días seguintes á súa solicitude.

As súas funcións consistirán na emisión de ditames sobre os seguintes temas:

a) Interpretación dos artigos ou cláusulas deste documento.

b) Vixilancia do cumprimento do convenio.

c) Actualización das normas do convenio e ordenanzas, estudando a necesidade da súa incorporación procedéndose en consecuencia.

d) Cadros de persoal e postos de traballo.

e) Cantas outras actividades leven á eficacia práctica do convenio e todas as recollidas ao longo do corpo deste.

f) Elaboración dos protocolos internos para garantir o dereito á igualdade de oportunidades entre homes e mulleres.

g) Ditaminar calquera tipo de reclamación que se formule polos traballadores/as en relación cos seus dereitos laborais.

As funcións ou actividades desta comisión non impedirán en ningún caso o libre exercicio da xurisdición administrativa e contencioso-laboral prevista na lexislación vixente.

A Comisión Paritaria elaborará as súas propias normas de funcionamento interno e o seu calendario de reunións. Os acordos tomaranse por unanimidade ou por acordo conxunto de ambas as dúas partes.

Artigo 6.- Resolución de conflitos e supostos de non aplicación previstos no artigo 82.3 do ET.

Os conflitos colectivos, tras a correspondente negociación sen acordo no seo da Comisión Negociadora ou Mesa Xeral de Negociación, someteranse ao ditame da Comisión Paritaria. No caso de non se chegar a acordo no ámbito da comisión ou non emitirse o ditame, as partes someterán o contencioso ás distintas modalidades de resolución de conflitos establecidos no AGA (Acordo Interprofesional Galego sobre Procedementos Extraxudiciais para a Solución de Conflitos Colectivos de Traballo) nos termos contemplados en tal acordo.

Os supostos de non aplicación de convenio, previstos no artigo 82.3 do Estatuto dos traballadores/as, tras a correspondente negociación sen acordo no seo da Comisión de Negociación ou Mesa Xeral de Negociación, someteranse ao ditame da Comisión Paritaria que disporá dun prazo máximo de sete días para pronunciarse sobre os mesmos, a contar dende o día da solicitude por algunha das partes. No caso de non se chegar a acordo no ámbito da Comisión Paritaria ou non emitirse o Ditame, as partes someterán a non aplicación ás distintas modalidades de resolución de conflitos do AGA nos termos referidos no parágrafo anterior.

Capítulo III. Organización do traballo

Artigo 7.- A organización do traballo A organización práctica do traballo será competencia do alcalde, a quen lle corresponde a iniciativa con suxeición á lexislación vixente. Cando diso se deriven repercusións sobre as condicións de traballo dos empregados públicos, procederá á negociación cos representantes dos traballadores/as, de conformidade co disposto neste convenio e na lexislación xeral vixente. O alcalde está facultado para delegar as súas competencias.

Artigo 8.- Clasificación profesional A clasificación profesional ten por obxecto a determinación, ordenación e definición das diferentes categorías ás que poidan ser asignados os empregados públicos, así como a atribución dos complementos económicos recollidos neste convenio a esas categorías.

Artigo 9.- Traballos de superior e/ou inferior categoría A realización de traballos de superior e inferior categoría responderá a necesidades excepcionais, imprevisibles e perentorias e durará o mínimo tempo imprescindible.

a) A Alcaldía fará a adscrición dun traballador/a laboral a un posto de superior categoría, logo do informe non vinculante dos delegados/as de persoal ou sindicais dos traballadores/as. Dende o primeiro día, o operario/a percibirá as retribucións asignadas á categoría á que se lle adscriba.

O máximo de tempo no que un traballador/a pode estar nesta situación é de tres meses, transcorridos os cales outro traballador/a ocupará o seu lugar.

b) Ningún traballador/a poderá realizar traballos de categorías inferiores, cunha duración superior a 20 días. En calquera caso o traballador/a percibirá as retribucións correspondentes ao posto de orixe.

c) Os postos cubertos por estes sistemas incluiranse obrigatoriamente na seguinte oferta de emprego.

Artigo 10.- Segunda actividade A Corporación, escoitados os representantes legais dos traballadores/as, concretará, dentro das medidas de reorganización, os postos de traballos que poden ser considerados aptos para a creación dunha escala auxiliar dentro da relación de postos de traballo. Trala aprobación do presente acordo, formarase esa escala auxiliar, definindo as funcións que terá que realizar o persoal adscrito a eses postos. Á escala auxiliar adscribirase o persoal que teña diminuídas as súas facultades e sexa considerado así por servizos médicos competentes. Especial atención merecerán neste apartado os maiores de 60 anos. O empregado/a público pasará á escala auxiliar nos seguintes casos: por incapacidade para o exercicio das súas funcións habituais e voluntariamente ao cumprir os 60 anos.

Todos os empregados/as públicos que pasen á escala auxiliar conservarán as seguintes retribucións:

* No caso de pase a 2ª actividade, voluntario, conservarán o 100% do complemento de destino.

* No caso de pase a 2ª actividade, por diminución de facultades, incapacidades ou equivalentes, só conservarán o dereito a percibir o complemento de destino que corresponda ao grao consolidado do empregado/a público.

* A respecto do complemento específico asignaráselle o que corresponda ao posto de 2ª actividade ao que sexa adscrito/a, consonte co estabelecido na RPT do concello.

Artigo 11.- Embarazo A empregada pública embarazada terá dereito a que, se o posto de traballo que desenvolve é prexudicial para o seu estado, se lle encomenden funcións de acordo coas súas circunstancias.

Capítulo IV. Oferta de emprego, ingreso, promoción e provisión de postos.

Artigo 12.- Oferta de emprego público As ofertas de emprego do Concello de Maceda regularanse consonte co disposto na lexislación vixente na materia e, en todo caso, garantindo os principios de igualdade, mérito, capacidade e publicidade.

Artigo 13.- Promoción interna A promoción interna no concello regularase polo disposto na lexislación vixente na materia.

Artigo 14.- Selección de persoal laboral de novo ingreso O sistema de selección de persoal de novo ingreso, fixo ou temporal, será o que se estableza nas bases reguladoras do réxime de contratacións do concello.

A provisión de postos de traballo, de carácter interno, rexerase polo disposto, nesta materia, na Lei de emprego público de Galicia e no EBEP para os funcionarios/as públicos.

Capítulo V. Vacacións, permisos, licenzas e excedencias

Artigo 15.- Vacacións Todo o persoal acollido a este convenio terá dereito a unhas vacacións retribuídas, cuxa duración será a mesma que a estabelecida para os funcionarios/as na Lei de función pública de Galicia e no Estatuto básico do empregado público. De non levar un ano de servizos, gozaranse as vacacións en proporción aos días traballados.

A distribución dos períodos de vacacións farase por acordo entre o concello e a representación do persoal e deberá terse en conta a natureza específica dos centros e o seu correcto funcionamento.

O calendario de vacacións ultimarase antes do 30 de marzo de cada ano, debéndose efectuar as solicitudes antes do último día do mes de febreiro, con previa articulación das preferencias do seu goce.

As vacacións anuais gozaranse preferentemente no período abranguido entre o día 1 de xullo e o 30 de setembro. Os traballadores/as poderán solicitar o fraccionamento das vacacións en dous períodos, comezando sempre nos días 1 ou 16 de cada mes, como norma xeral. Cando a conveniencia do servizo aconselle o pechamento do centro, o goce das vacacións axustarase a ese período.

En todas as situacións de IT ou baixa maternal que coincidan coas datas nas que deban gozarse as vacacións a súa disposición posporase ás datas posteriores á situación de alta, consonte co estabelecido no artigo 38 do ET.

Todo o persoal laboral vencellado a este convenio gozará como descanso os días 24, 31 de decembro, luns das festas e 22 de maio, ademais dos días festivos locais.

Artigo 16.- Permisos e licenzas Será de aplicación nesta materia, ao persoal laboral do Concello de Maceda, o previsto no Estatuto básico do empregado público e na Lei da función pública de Galicia, para os funcionarios de carreira.

En todas as situacións de IT ou baixa maternal que coincidan coas datas nas que deban gozarse os permisos e licenzas a súa disposición posporase ás datas posteriores á situación de alta, consonte co estabelecido no artigo 38 do ET.

Artigo 17.- Excedencias Regularanse de conformidade coa lexislación vixente, o silencio na solicitude será entendido como positivo para o traballador/a.

Capítulo VI. Xornada laboral e descansos

Artigo 18.- Xornada laboral A xornada laboral será a que legalmente se determine, sen que poida superar as 37,5 horas semanais, de luns a venres, en xornada continuada preferentemente.

A Comisión Paritaria fará o cálculo da xornada anual resultante da xornada semanal pactada e fixará as horas ou días gañadas por convenio no calendario laboral.

O horario ordinario dos distintos servizos municipais será o que por costume se ven realizando.

Respectaranse os usos en materia de xornada de verán do concello.

Os modificacións de xornada e horario deberán ser preceptivamente negociadas co Comité de Empresa, tanto as individuais como as colectivas.

O descanso entre xornada e xornada será como mínimo de 12 horas e o descanso semanal ininterrompido será como mínimo de dia e maio, gozándose preferentemente entre a tarde do sábado e o domingo.

Artigo 19.- Descansos O traballador/a municipal que tivera xornada continuada, terá dereito a gozar dun descanso de 30 minutos durante a súa xornada diaria que se computará para todos os efectos como tempo de traballo efectivo.

O descanso entre xornada e xornada será como mínimo de 12 horas. E o descanso semanal ininterrompido será como mínimo de día e medio, que se gozará preferentemente entre a tarde do sábado e o domingo.

Os/as traballadores/as do retén de obras, limpeza viaria, limpeza de edificios e recollida do lixo que teñan que superar a xornada diaria, terán dereito a compensalo exceso de xornada en tantas horas libres como as excedidas, no día seguinte ao exceso. O/a traballador/a terá que comunicar o goce das horas libres que lle correspondan.

Capítulo VII. Réxime de retribucións

Artigo 20.- Réxime retributivo As retribucións serán aboadas mensualmente, non por día de traballo.

Salario base: é a retribución anual percibida mensualmente pola realización da súa xornada ordinaria en función do seu nivel ou grupo de titulación. A súa contía virá constituída pola cantidade total que, nesta altura, represente o salario bruto mensual de cada traballador/a, excluída a parte proporcional das pagas extras.

Pagas extraordinarias: serán dúas ó ano e terán a seguinte configuración: importe da retribución total mensual.

Serán satisfeitas conxuntamente coas nóminas de xuño e decembro.

Complementos retributivos persoais e de posto: defínense nos artigos 22 a 28 deste acordo.

O persoal laboral contratado a tempo parcial será retribuído proporcionalmente baseándose nas horas traballadas.

Artigo 21.- Horas extraordinarias

Establécese a prohibición como norma xeral, de realizar traballos extraordinarios fóra da xornada normal agás as excepcións que sexan necesarias e cun tempo máximo equivalente a 70 horas extraordinarias anuais. Só se retribuirán aqueles traballos extraordinarios que foran antes autorizados pola Alcaldía ou concelleiro delegado de persoal e comunicados por escrito ao operario/a interesado. Quedan exceptuados da regra anterior os traballos necesarios para previr ou amañar sinistros e outros danos extraordinarios e urxentes, tendo que xustificarse por escrito perante a Corporación neste caso, unha vez realizados, nun prazo non superior a 5 días hábiles. Cando exista a necesidade de realizar traballos extraordinarios repartiranse, se e posible, de maneira equitativa entre o colectivo afectado.

Mensualmente emitirase un informe escrito para os representantes legais dos traballadores/as, relativo a todo o que afecte ao número de xornadas extraordinarias e gratificacións.

O importe de hora extraordinaria será a resultante (en diñeiro ou descansos) das fórmulas seguintes:

Diñeiro: (salario bruto anual/xornada anual) x 2 Descansos: horas extras realizadas x 2 Se tales horas extras se realizan en horario nocturno ou festivo, o coeficiente multiplicador será de 2,75.

Na fin do ano os representantes legais dos traballadores/as, unha vez sumadas as horas extraordinarias realizadas por servizo, proporán ao concello a creación dos postos de traballo a tempo completo que resulten de tal operación.

O traballador/a terá dereito a negarse a realizar horas extraordinarias que non sexan para previr ou amañar sinistros e outros danos extraordinarios e urxentes, sempre e cando estean comunicadas por escrito ao interesado/a.

Artigo 22.- Gratificación de nocturnidade

O persoal laboral que realice a súa tarefa en horario nocturno percibirá por cada hora de traballo efectivo a seguinte gratificación: (retribución anual/xornada anual) x 2.

Entenderase como hora nocturna a comprendida entre as 22 horas e as 6 horas do día seguinte.

Artigo 23.- Gratificación de festividade

O persoal laboral municipal que traballe en domingo ou festivo, será recompensado cunha gratificación equivalente á da nocturnidade.

Artigo 24.- Complementos de perigosidade, toxicidade e penosidade:

Os postos de traballo que estean clasificados como perigosos, tóxicos e/ou penosos percibirán por cada un dos complementos citados as seguintes cantidades mensuais:

Perigosidade; Penosidade; Toxicidade Ano 2018: 26,45 € /mes; 26,45 € /mes; 26,45 € /mes Ano 2019: 52,90 € /mes; 52,90 € /mes; 52,90 € /mes Ano 2020 e seguintes: 79,34 € /mes; 79,34 € /mes; 79,34 € /mes A Comisión Paritaria establecerá que postos de traballo contarán co complemento de perigosidade, toxicidade e penosidade, partindo do Anexo I que se achega con este Convenio.

Artigo 25.- Complemento de responsabilidade: Os postos de traballo que estean clasificados de responsabilidade terán atribuído un complemento polo seguinte importe mensual:

Ano 2018: 48,33 € /mes Ano 2019: 96,66 € /mes Ano 2020 e seguintes: 145,00 € /mes A Comisión Paritaria establecerá que postos de traballo contarán co complemento de responsabilidade, partindo do Anexo I que se achega con este convenio.

Artigo 26.- Complemento de dispoñibilidade: Os postos de traballo que estean clasificados coa característica de dispoñibilidade terán atribuído un complemento polo seguinte importen mensual:

Ano 2018: 14,08 € /mes Ano 2019: 28,16 € /mes Ano 2020 e seguinte: 42,24 € mes A Comisión Paritaria establecerá que postos de traballo contaran co complemento de dispoñibilidade, partindo do Anexo I que se achega con este convenio.

Artigo 27.- Complemento de especial dedicación: Os postos de traballo que estean clasificados coa característica de especial dedicación terán atribuído un complemento polo seguinte importe mensual:

Ano 2018: 14,08 € /mes Ano 2019: 28,16 € /mes Ano 2020 e seguinte: 42,24 € mes A Comisión Paritaria establecerá que postos de traballo contaran co complemento de especial dedicación, partindo do Anexo I que se achega con este convenio.

Artigo 28.- Axudas ao custo e quilometraxes

Os traballadores/as laborais contarán coas mesmas axudas de custo de hotel, mantenza e quilometraxe que teñan establecidas, por grupos, os funcionarios.

Artigo 29.- Traballos para outros concellos

No caso de traballar para outros concellos, recibirase a seguinte gratificación: (salario bruto anual/xornada anual) x 1,50.

A orde de traballo para outro concello deberá serlle dada por escrito ó interesado e só terá validez dentro da xornada habitual de traballo, non en descanso semanal.

Artigo 30.- Revisión salarial

Establécese unha revisión salarial anual que será equivalente á que poidan obter os funcionarios públicos.

Artigo 31.- Retribucións no caso de incapacidade temporal

Complementaranse as prestacións da Seguridade Social por Incapacidade temporal, por enfermidade común, profesional ou accidente laboral ata o 100% da retribución do traballador/a.

Os/as traballadores/as percibirán dita porcentaxe até a súa incorporación ao traballo ou adquisición da condición de pensionista.

Artigo 32.- Antigüidade

A antigüidade dos traballadores/as determinarase pola consolidación de trienios.

A antigüidade computarase para os efectos económicos consonte cos criterios legais e/ou xudiciais vixentes na materia para o persoal da Administración Pública.

A cantidade económica que se percibirá, mensualmente, por cada trienio será de 25,00 euros.

Capítulo VIII. Dereitos sociais

Artigo 33.- Fondo social, axudas sociais, anticipos, defensa do operario/a municipal, seguros e coberturas, creba de moeda, premios de xubilación e constancia

Os traballadores/as laborais do Concello de Maceda disporán do mesmo fondo social, axudas sociais, anticipos, defensa do operario municipal, seguros e coberturas, crebas de moeda e premios de xubilación e constancia, que os que poidan dispor os/as funcionarios/as públicos/as do mesmo concello.

Capítulo IX. Seguridade e hixiene

Artigo 34.- Medicina de empresa

O concello dotarase dun servizo de medicina de empresa e dun comité de seguridade e hixiene.

Con carácter xeral, anualmente efectuarase un recoñecemento médico a todos os empregados e empregadas públicos, do que se lles deberá dar coñecemento. Ficará a xuízo do Servizo de Medicina de Empresa e do comité de seguridade e hixiene o tipo de recoñecemento a que deba someterse o persoal laboral. Este recoñecemento, que será voluntario, realizarase preferentemente na xornada laboral.

Poderanse realizar tamén revisións periódicas e específicas ó persoal que realice unha actividade que a faga conveniente.

Ademais do recoñecemento médico xeral, os maiores de 45 anos poderán solicitar, con carácter voluntario, a realización dos seguintes recoñecementos específicos: urolóxico, mamográfico, prostático, xinecolóxico e oftalmolóxico.

Artigo 35.- Comité de Seguridade e Hixiene no traballo

O Comité de Seguridade e Hixiene é un instrumento legal ao servizo do concello para o cumprimento das prescricións legais nesta materia.

Estará constituído por dous/dúas representantes do grupo de goberno e outros/as dous/dúas traballadores/as, e como presidente actuará o concelleiro de réxime interior ou persoa en quen delegue.

As súas funcións serán:

a) Promove-lo coñecemento e a observancia da normativa desta materia.

b) Coñecer e recibir información dos riscos profesionais.

c) Estudar as situacións de perigosidade, accidentes ocorridos, analizar as súas causas e realizar propostas motivadas de prevención.

d) Confeccionar un ficheiro de locais do concello e estudar as súas condicións de seguridade e salubridade, para o que deberá contar co máximo apoio da Corporación.

e) Realizar campañas de mentalización e prevención de accidentes.

f) Pór en coñecemento dos órganos competentes as situacións de perigosidade e risco que se produzan de xeito eventual e con carácter de urxencia.

g) Promover a paralización profesional de traballos ante a presenza dun risco grave e inminente.

h) Realizar planos de evacuación.

i) Estudo do tipo e número de uniformes. A competencia do Comité de Seguranza e Hixiene abrangue tódolos centros de traballo propios ou dependentes do concello.

Os membros do Comité de Seguranza e Hixiene disporán do tempo necesario para asistir ás reunións ou para realizar os cometidos sinalados polo propio comité. O réxime de control será o mesmo que para o Comité de Empresa ou delegados de Persoal.

As conclusións deste comité trasladaranse á Comisión Paritaria.

Artigo 36.- Vestiario

O concello proporcionaralle uniformes de traballo en concordancia co posto e a función que se realice. O Comité de Seguranza e Hixiene informará antes sobre esta materia. Terán dereito a uniforme os postos de traballo que esixan un vestiario especial, como limpadores/as, brigada de obras, retén de servizos varios, etc.

Artigo 37.- Primeiros auxilios

Cada centro de traballo contará imperativamente cos medios precisos de primeiros auxilios en perfectas condicións de utilización en todo momento.

Capítulo X. Dereitos sindicais

Artigo 38.- Liberdade sindical e representación dos operarios/as

A Corporación e os representantes legais dos traballadores/as comprométense a desenvolvelas condicións que permitan o pleno exercicio da liberdade sindical.

A representación do persoal desenvolveranse de conformidade co lexislación vixente na materia e a Lei orgánica de liberdade sindical.

É competencia dos representantes dos empregados a defensa dos intereses xerais e específicos dos empregados públicos e en particular a negociación das súas condicións salariais, sociais e sindicais. Os representantes dos empregados deberán ser informados:

a) Das cuestións que afecten ó persoal e vaian ser tratadas na Comisión Informativa de Persoal. Enviaráselle a orde do día e a acta da reunión anterior. Permitirase na devandita comisión a presenza dos representantes legais dos empregados, para que expoñan as súas opinións.

b) Daráselle audiencia, obrigatoria, en materia de sancións e expedientes disciplinarios, tal e como se establece no capítulo do réxime disciplinario.

c) Informaráselle de tódolos contratos realizados, facilitándolle unha copia básica destes.

d) Da asignación de complementos, gratificacións, honores e distincións.

e) Daráselle audiencia obrigatoria en materia de privatización de servizos que afecten á estabilidade no emprego dos operarios/as municipais.

f) De todas cantas se establecen no corpo deste convenio. Os/as representantes dos/as empregados/as terán a capacidade que o ordenamento xurídico lles outorgue para o exercicio das accións administrativas ou xudiciais que procedan, no ámbito das súas competencias.

Os/as representantes dos/as traballadores/as deberán ser consultados preceptivamente en relación cos cambios de horarios e roldas, reestruturación do cadro de persoal, reorganización deste, así como do resto das cuestións desenvolvidas nos artigos precedentes.

Os/as representantes legais dos/as empregados/as non poderán ser discriminados na súa promoción profesional ou económica. Ningún deles pode ser trasladado nin sancionado durante o exercicio das súas funcións, nin dentro dos catro anos seguintes á expiración do seu mandato, por motivos sindicais.

Cada un dos membros dos órganos de representación, así como o secretario xeral da sección respectiva e os delegados/as de Persoal ou sindicais, disporán de 15 horas mensuais para a realización das súas actividades, coas seguintes especificacións:

a) Quedan fóra de cómputo as horas empregadas na negociación colectiva ou por proposta da Administración.

b) A comunicación do seu uso realizarase con 12 horas de antelación, 24 horas se se ten traballo por quendas, ante o Servizo de Réxime Interior e no propio servizo. No caso de que non poida facerse así respectaranse as necesidades do servizo,

pasando posteriormente notificación ao Servizo de Réxime Interior.

c) Tamén, coa antelación que sexa posible, os membros de comisións negociadoras comunicarán nos seus servizos as devanditas ausencias.

d) Mensualmente poderán ser acumulalas horas dos empregados presentes nos distintos órganos de representación, así como as do delegado da sección sindical nun ou varios dos compoñentes das seccións sindicais, dándoselle coñecemento diso con antelación suficiente á Dirección de Persoal, con expresión de quen acumula, de quen proceden e sempre por decisión do sindicato ao que pertenzan.

e) Os representantes dos empregados públicos deste concello obríganse expresamente a:

' Cumprir e respectar o pactado e negociado coa Corporación.

' Desenvolver labores de estudo e asistencia ó labor sindical.

' Notificarlle á Corporación calquera cambio de membros que se produza no seu seo.

Artigo 39.- Dereito á folga

Recoñecese o dereito de folga, consonte coa Constitución e a súa normativa de desenvolvemento, se ben as partes comprométense a exercelo en último caso.

Os servizos mínimos deberán ser negociados cos representantes dos traballadores/as.

Artigo 40.- Reunións nos centros de traballo

As reunións nos centros de traballo autorizaranse fóra da xornada laboral, agás acordo en contrario. Neste caso concederanse autorizacións ata un máximo de 70 horas anuais; destas, 15 horas corresponderán ás seccións sindicais e o resto aos delegados/as de Persoal, Comité de Empresa e ás convocadas por iniciativa dos propios/as traballadores/as. En calquera caso, a realización de reunións non prexudicará a prestación dos servizos públicos e procurarase que coincida coa entrada ou saída dos empregados/as.

O Comité de Empresa disporá dun local propio nas dependencias municipais e de todo o material de oficina preciso para desenvolvelas súas actividades, que será facilitado polo concello.

Artigo 41.- Arbitraxe en caso de conflito colectivo

Calquera conflito colectivo que xurda no ámbito deste convenio requirirá para a súa consideración de licitude, o coñecemento previo da Comisión Paritaria, organismo que deberá conciliar unha solución ao conflito.

Capítulo XI. Formación profesional

Artigo 42.- Cursos

O persoal laboral público poderá acceder á realización de calquera curso relacionado co seu posto de traballo convocado polo concello, organización sindical ou calquera outro organismo público, respectándose o principio de igualdade de oportunidades. A asistencia aos cursos terase en conta para a promoción profesional, sempre e cando se expida certificación que amose o aproveitamento das materias impartidas. Anualmente, elaborará un programa destinado á formación permanente do persoal laboral público pola Mesa Xeral.

Capítulo XII. Réxime disciplinario

Artigo 43.- Réxime disciplinario

O réxime disciplinario e o procedemento para a imposición de sancións, con plena observancia e en ausencia do disposto no Estatuto dos traballadores/as e demais lexislación laboral que sexa de aplicación, será o previsto para o persoal laboral ao servizo da Xunta de Galicia. En calquera caso, a imposición de sancións deberá ser comunicada previamente ao Comité de Empresa ou aos/ás delegados/as de Persoal quen deberán emitir, preceptivamente, un informe. O incumprimento desa comunicación aos/ás representantes legais dos traballadores/as produce a nulidade da sanción imposta.

Capítulo XIII. Réxime de extinción de contratos

Artigo 44.- Réxime de extinción de contratos

No caso de que se produza calquera tipo de extinción de contrato, por remate, por despedimento ou obxectivo, individual ou colectivo, e se declare improcedente e/ou inxustificada polos órganos xurisdicionais competentes, será o traballador/a quen terá atribuído o dereito a optar entre percibir a indemnización legal que lle corresponda ou a readmisión no seu posto de traballo.

Cláusulas adicionais

Primeira.- O salario bruto total de cada traballador/a cotizará na súa integridade á Seguridade Social.

Segunda.- Para os anos 2017 a 2020, ademais das melloras salariais que fican pactadas, ou que se poidan pactar, as retribucións experimentarán os incrementos máximos, determinados na Lei de orzamentos xerais do Estado ou normativa análoga para a función pública.

En ningún caso será de aplicación un IPC xeral negativo.

Terceira.- A Comisión Negociadora do convenio reunirase a petición de calquera das partes dentro das 48 horas seguintes á súa solicitude.

Cuarta.- Todas as normas contidas neste convenio obrigan ao Concello de Maceda a polas en vigor nos prazos establecidos nel, independentemente da aprobación ou prórroga dos orzamentos municipais. Neste última caso, o concello obrígase a facer as modificacións orzamentarias que sexan precisas para o cumprimento do convenio.

Quinta.- Privatización de servizos: o Concello de Maceda comprométese a respectar as normas contidas no convenio colectivo, no que atinxe a dereitos dos traballadores/as en materia de privatización de servizos. No caso de privatización dos servizos que actualmente están atendidos pola institución municipal, será preceptivo negociar coa representación dos/as traballadores/as. De aprobarse a privatización dalgún dos servizos municipais, o concello garantirá que os/as traballadores/as afectados/as continúen gozando das mesmas condicións económicas e laborais que xa tiñan, así como o dereito a subrogación no propio concello no caso de recuperarse o servizo privatizado, extinguirse a personalidade xurídica da empresa adxudicataria do servizo ou mudarse a empresa adxudicataria do servizo. No caso de incumprimento das condicións económicas e laborais cos/as traballadores/as dos servizos privatizados o concello garantirá a reincorporación ao ente local dos/as mesmos/as.

Sexta.- Os postos e traballadores/as con dereito a percibir os complementos de penosidade, toxicidade, perigosidade, responsabilidade, dispoñibilidade e especial dedicación, son os que figuran no Anexo I a este convenio.

Sétima.- As partes obríganse a elevar á Mesa Xeral de Negociación todas as cuestións cuxa competencia sexa outorgada pola normativa á mesma.

Oitava.- As partes recoñecen ao todo persoal ao servizo do Concello de Maceda o dereito á xubilación parcial e á xubilación por invalidez nos termos estabelecidos na lexislación laboral vixente.

Novena.- As partes comprométense a desenvolver e especificar, no ámbito da Mesa Xeral de Negociación e durante o 1º ano de vixencia do convenio, todos os artigos deste que remitan xenericamente á lexislación laboral vixente.

Décima.- As partes comprométense a adoptar os acordos necesarios, no ámbito da Mesa Xeral de Negociación e durante o 1º ano de vixencia do convenio, sobre conciliación da vida familiar, planos de igualdade entre o home e a muller e saúde laboral.

Décimo primeira.- As partes que concertan o convenio colectivo son as seguintes:

* Polo Concello de Maceda: Rubén Quintas Rodríguez, con DNI n.º 34980709-D, alcalde José Manuel Gil Carballo, con DNI n.º 34981633-J, concelleiro.

* Pola representación legal dos traballadores/as: Raquel Fernández Araújo, con DNI n.º 76717411-Z, presidenta do Comité de Empresa.

Antonio Fernández Fernández, con DNI n.º 34974302-L, delegado de Persoal.

* Pola representación sindical: Manoel Anxo García Torres, con DNI n.º 76707405-J, CIG de Ourense.

Benxamín Vences Veiga, con DNI n.º 34924271-J, CCOO de Ourense.

Eduardo José González Rodríguez, con DNI n.º 34991776-J, CSI-F Ourense.

Juan Alberto Araújo Gutiérrez, con DNI n.º 34972432-N, CIS-F Ourense.

Ademais, en calidade de secretario municipal, certificando o contido dos acordos concluídos, participou na mesa negociadora don Julio Puga Quintas, con DNI n.º 34605261-J.

Maceda, 22 de xaneiro de 2018.

Anexo I

Do Convenio colectivo para o persoal laboral do Concello de Maceda

As partes que concertan o convenio colectivo para o persoal laboral ao servizo do Concello de Maceda, integradas por:

Concello de Maceda: Rubén Quintas Rodríguez, con DNI n.º 34980709-D, alcaldepresidente.

José Manuel Gil Carballo, con DNI n.º 34981633-J, concelleiro. Representación do persoal laboral: Raquel Fernández Araújo, con DNI n.º 76717411-Z, presidenta do Comité de Empresa

Antonio Fernández Fernández, con DNI n.º 34974302-L, delegado de Persoal.

Confederación Intersindical Galega (CIG) Manoel Anxo García Torres, con DNI n.º 76707405-J. SN das Comisións Obreiras de Galicia (CCOO) Benxamín Vences Veiga, con DNI n.º 34924271-J. Confederación Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) Eduardo José González Rodríguez, con DNI n.º 34991776-J. Juan Alberto Araújo Gutiérrez, con DNI n.º 34972432-N. Ademais, en calidade de secretario municipal, certificando o contido dos acordos concluídos, actúa don Julio Puga Quintas, con DNI n.º 34605261-J.

Acordan como anexo I do convenio: Que os postos e traballadores con dereito a percibir os complementos de penosidade, toxicidade, perigosidade, responsabilidade, dispoñibilidade e especial dedicación, son os que figuran na táboa adxunta a este anexo e nas cantidades que se consignan, en desenvolvemento do disposto no artigo 2º e na cláusula adicional 7ª do convenio colectivo.

Maceda, 22 de xaneiro de 2018. (Ver tablas páx. 8-11)

Este documento contiene un PDF, para descargarlo pulse AQUI

Una vez visto el texto del Convenio colectivo para el personal laboral al servicio del Ayuntamiento de Maceda para los años 2017-2020, aprobado por la Mesa De Negociación de 27 de noviembre de 2017 y 22 de enero de 2018, ratificado por el Pleno celebrado el día 25 de enero de 2018, y de conformidad con lo que dispone el artículo 90.2 y 3 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores [BOE 255, de 24 de octubre de 2015], el Real decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo [BOE 143, de 12 de junio de 2010] y el Real Decreto 2412/82, de 24 de julio, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Galicia, en materia de trabajo [BOE 232, de 28 de septiembre de 1982] y las demás normas aplicables del derecho común, esta jefatura territorial resuelve:

Primero.- Ordenar su inscripción y depósito en el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo de la Comunidad Autónoma de Galicia, creado mediante la Orden de 29 de octubre de 2010 [DOG 222, de 18 de noviembre de 2010] y notificación a las representaciones empresarial y social de la Comisión Negociadora.

Segundo.- Disponer su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

Convenio colectivo para el personal laboral al servicio del Ayuntamiento de Maceda

Capítulo I. Ámbito de aplicación

Artículo 1.- Ámbito personal Todas las normas contenidas en este convenio se le aplicarán al personal laboral, hizo o temporal al servicio del Ayuntamiento de Maceda.

En el que alcanza al personal temporal le serán de aplicación todas las normas que sean compatibles con la naturaleza de su situación laboral.

Artículo 2.- Ámbito temporal, entrada en vigor, vigencia y denuncia

El presente acuerdo colectivo tendrá una vigencia desde 1 de enero de 2017 hasta 31 de diciembre de 2020 (cuatro años) y su contenido se prorrogará automática e indefinidamente hasta que las partes, por acuerdo, lo sustituyan por otro nuevo. Con independencia de la fecha de su aprobación los efectos del presente convenio se producirán de la siguiente manera:

a) Retroactivamente a 1º de enero de 2017.

* Incremento del 1% de la masa salarial previsto en la Ley de Presupuestos del Estado para 2017

* Derechos y deberes normativos.

b) Adiadamente a 1º de enero de 2018.

* Retribuciones derivadas de los complementos de peligrosidad, penosidad, toxicidad, disponibilidad, especial dedicación, responsabilidad y antigüedad.

El pago de los retrasos derivados del 1% del incremento establecido por la Ley de Presupuestos del Estado para 2017 se realizará junto con la nómina de enero de 2018. Igualmente, con esa nómina, también se comenzarán a pagar las retribuciones complementarias establecidas en este convenio.

Se acuerda que la esta norma convencional le sea de aplicación el principio de ultractividad, continuando vigente mientras no sea renovada por otro Convenio pactado por las partes legitimadas.

La denuncia del convenio tiene que realizarse, por escrito, por alguna de las partes que lo negociaron, así como por cualquier otra parte legalmente legitimada. Siendo el plazo de preaviso dos meses antes de la expiración del acuerdo.

Capítulo II. Garantías

Artículo 3.- Garantías Las condiciones recogidas en este convenio forman un todo orgánico e indivisible y a los efectos de su aplicación práctica, serán consideradas global y conjuntamente quedando subordinadas la cualquier disposición general de rango superior que había podido tener efectos más favorables para los empleados públicos. Las mejoras de este convenio podrán ser compensadas y absorbidas en cómputo anual con aquellas mejoras iguales o equivalentes que dentro de su ámbito temporal pudieran establecerse por disposición legal.

Artículo 4.- Reserva de negociación Quedan reservadas a la negociación colectiva todas aquellas materias que directa o indirectamente afecten a las condiciones de trabajo del personal de este ayuntamiento, particularmente, las retribuciones, oferta de empleo, sistemas de selección, promoción y provisión de puestos de trabajo, jornada laboral, calendario de vacaciones, régimen disciplinario, gestión de servicios y métodos de trabajo, seguranza e higiene y derechos sindicales y de participación.

Artículo 5. Comisión Paritaria Después de su aprobación, en el plazo máximo de 30 días se constituirá una comisión paritaria para seguimiento del convenio, compuesta por 6 miembros: 3 en representación del ayuntamiento y 3 representantes legales de los/las trabajadores/as.

La comisión deberá estar presidida por quien designen las partes de mutuo acuerdo, y por el mismo procedimiento será designado el secretario. Cada una de las partes puede estar asistida por sus asesores/as. Las partes podrán presentar ante la Comisión Paritaria del convenio los diferentes conflictos e irregularidades que puedan surgir de la interpretación y aplicación del convenio, con motivo de que la comisión emita el dictamen y, consecuentemente, se utilicen las medidas legales que procedan. Esta comisión se reunirá la petición de cualquiera de las partes dentro de los tres días siguientes a su solicitud.

Sus funciones consistirán en la emisión de dictámenes sobre los siguientes temas:

a) Interpretación de los artículos o cláusulas de este documento.

b) Vigilancia del cumplimiento del convenio.

c) Actualización de las normas del convenio y ordenanzas, estudiando la necesidad de su incorporación procediéndose en consecuencia.

d) Plantillas y puestos de trabajo.

e) Cuantas otras actividades lleven a la eficacia práctica del convenio y todas las recogidas al largo del cuerpo de éste.

f) Elaboración de los protocolos internos para garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

g) Dictaminar cualquier tipo de reclamación que se formule por los trabajadores/as en relación con sus derechos laborales.

Las funciones o actividades de esta comisión no impedirán en ningún caso el libre ejercicio de la jurisdicción administrativa y contencioso-laboral prevista en la legislación vigente.

La Comisión Paritaria elaborará sus propias normas de funcionamiento interno y su calendario de reuniones. Los acuerdos se tomarán por unanimidad o por acuerdo conjunto de ambos las dos partes.

Artículo 6.- Resolución de conflictos y supuestos de inaplicación previstos en el artículo 82.3 del ET.

Los conflictos colectivos, tras la correspondiente negociación sin acuerdo en el seno de la Comisión Negociadora o Mesa General de Negociación, se someterán al dictamen de la Comisión Paritaria. En el caso de no se llegar a acuerdo en el ámbito de la comisión o no emitirse el dictamen, las partes someterán el contencioso a las distintas modalidades de resolución de conflictos establecidos en el AGA (Acuerdo Interprofesional Gallego sobre Procedimientos Extrajudiciales para la Solución de Conflictos Colectivos de Trabajo) en los términos contemplados en tal acuerdo.

Los supuestos de inaplicación de convenio, previstos en el artículo 82.3 del Estatuto de los Trabajadores/as, tras la correspondiente negociación sin acuerdo en el seno de la Comisión de Negociación o Mesa General de Negociación, se someterán al dictamen de la Comisión Paritaria que dispondrá de un plazo máximo de siete días para pronunciarse sobre los mismos, a contar desde el día de la solicitud por alguna de las partes. En el caso de no se llegar a acuerdo en el ámbito de la Comisión Paritaria o no emitirse el dictamen, las partes someterán la inaplicación a las distintas modalidades de resolución de conflictos del AGA en los términos referidos en el párrafo anterior.

Capítulo III. Organización del trabajo

Artículo 7.- La organización del trabajo La organización práctica del trabajo será competencia del alcalde, a quien le corresponde la iniciativa con sujeción a la legislación vigente. Cuando de eso se deriven repercusiones sobre las condiciones de trabajo de los empleados públicos, procederá a la negociación con los representantes de los trabajadores/as, de conformidad con lo dispuesto en este convenio y en la legislación general vigente. El alcalde está facultado para delegar sus competencias.

Artículo 8.- Clasificación profesional La clasificación profesional tiene por objeto la determinación, ordenación y definición de las diferentes categorías a las que puedan ser asignados los empleados públicos, así como la atribución de los complementos económicos recogidos en este convenio a esas categorías.

Artículo 9.- Trabajos de superior y/o inferior categoría La realización de trabajos de superior e inferior categoría responderá a necesidades excepcionales, imprevisibles y acuciantes y durará el mínimo tiempo imprescindible.

a) La Alcaldía hará la adscripción de un trabajador/a laboral a un puesto de superior categoría, después del informe no vinculante de los delegados/as de personal o sindicales de los trabajadores/as. Desde lo primero día, el operario/la percibirá las retribuciones asignadas a la categoría a la que se le adscriba.

El máximo de tiempo en el que un trabajador/a puede estar en esta situación es de tres meses, transcurridos las cuales otro trabajador/a ocupará su lugar.

b) Ningún trabajador/a podrá realizar trabajos de categorías inferiores, con una duración superior a 20 días. En cualquier caso, el trabajador/a percibirá las retribuciones correspondientes al puesto de origen.

c) Los puestos cubiertos por estos sistemas se incluirán obligatoriamente en la siguiente oferta de empleo.

Artículo 10.- Segunda actividad La Corporación, escuchados los representantes legales de los trabajadores/as, concretará, dentro de las medidas de reorganización, los puestos de trabajos que pueden ser considerados aptos para la creación de una escala auxiliar dentro de la relación de puestos de trabajo. Tras la aprobación del presente acuerdo, se formará esa escala auxiliar, definiendo las funciones que tendrá que realizar el personal adscrito a esos puestos. A la escala auxiliar se adscribirá el personal que tenga disminuidas sus facultades y sea considerado así por servicios médicos competentes. Especial atención merecerán en este apartado los mayores de 60 años. El empleado/a público pasará a la escala auxiliar en los siguientes casos: por incapacidad para el ejercicio de sus funciones habituales y voluntariamente al cumplir los 60 años.

Todos los empleados/as públicos que pasen a la escala auxiliar conservarán las siguientes retribuciones:

* En el caso de pase a 2ª actividad, voluntario, conservarán el 100% del complemento de destino.

* En el caso de pase a 2ª actividad, por disminución de facultades, incapacidades o equivalentes, sólo conservarán el derecho a percibir el complemento de destino que corresponda al grado consolidado del empleado/a público.

* Con respeto al complemento específico se le asignará lo que corresponda al puesto de 2ª actividad al que sea adscrito/a, de acuerdo con lo establecido en la RPT del ayuntamiento.

Artículo 11.- Embarazo La empleada pública embarazada tendrá derecho a que, si el puesto de trabajo que desarrolla es perjudicial para su estado, se le encomienden funciones de acuerdo con sus circunstancias.

Capítulo IV. Oferta de empleo, ingreso, promoción y provisión de puestos.

Artículo 12.- Oferta de empleo público Las ofertas de empleo del Ayuntamiento de Maceda se regularán según lo dispuesto en la legislación vigente en la materia y, en todo caso, garantizando los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.

Artículo 13.- Promoción interna La promoción interna en el ayuntamiento se regulará por lo dispuesto en la legislación vigente en la materia.

Artículo 14. - Selección de personal laboral de nuevo ingreso El sistema de selección de personal de nuevo ingreso, fijo o temporal, será el que se establezca en las bases reguladoras del régimen de contrataciones del ayuntamiento.

La provisión de puestos de trabajo, de carácter interno, se regirá por lo dispuesto, en esta materia, en la Ley de Empleo Público de Galicia y en el EBEP para los funcionarios/as públicos.

Capítulo V. Vacaciones, permisos, licencias y excedencias

Artículo 15.- Vacaciones Todo el personal acogido a este convenio tendrá derecho a unas vacaciones retribuidas, cuya duración será la misma que la establecida para los funcionarios/as en la Ley de Función Pública de Galicia y en el Estatuto Básico del Empleado Público. De no llevar un año de servicios, se disfrutarán las vacaciones en proporción a los días trabajados.

La distribución de los períodos de vacaciones se hará por acuerdo entre el ayuntamiento y la representación del personal y deberá tenerse en cuenta la naturaleza específica de los centros y su correcto funcionamiento.

El calendario de vacaciones se ultimará antes de 30 de marzo de cada año, debiéndose efectuar las solicitudes antes del último día del mes de febrero, con previa articulación de las preferencias de su disfrute.

Las vacaciones anuales se disfrutarán preferentemente en el período abarcado entre el día 1 de julio y 30 de septiembre. Los trabajadores/as podrán solicitar el fraccionamiento de las vacaciones en dos períodos, comenzando siempre en los días 1 o 16 de cada mes, como norma general.

Cuando la conveniencia del servicio aconseje el cierre del centro, el disfrute de las vacaciones se ajustará a ese período. En todas las situaciones de I.T. o baja maternal que coincidan con las fechas en las que deban disfrutarse las vacaciones su disposición se pospondrá a las fechas posteriores a la situación de alta, de acuerdo con lo establecido en el artículo 38 del ET.

Todo el personal laboral vinculado a este convenio disfrutará como descanso los días 24, 31 de diciembre, lunes de las fiestas y 22 de mayo, además de los días festivos locales.

Artículo 16.- Permisos y licencias Será de aplicación en esta materia, al personal laboral del Ayuntamiento de Maceda, el previsto en el Estatuto Básico del Empleado Público y en la Ley de la Función Pública de Galicia, para los funcionarios de carrera.

En todas las situaciones de IT o baja maternal que coincidan con las fechas en las que deban disfrutarse los permisos y licencias su disposición se pospondrá a las fechas posteriores a la situación de alta, según lo establecido en el artículo 38 del ET.

Artículo 17.- Excedencias Se regularán de conformidad con la legislación vigente, el silencio en la solicitud será entendido cómo positivo para el trabajador/a.

Capítulo VI. Jornada laboral y descansos

Artículo 18.- Jornada laboral La jornada laboral será la que legalmente se determine, sin que pueda superar las 37,5 horas semanales, de lunes a viernes, en jornada continuada preferentemente.

La Comisión Paritaria hará el cálculo de la jornada anual resultante de la jornada semanal pactada y fijará las horas o días ganadas por convenio en el calendario laboral.

El horario común de los distintos servicios municipales será lo que por costumbre se viene realizando.

Se respetarán los usos en materia de jornada de verano del ayuntamiento.

Las modificaciones de jornada y horario deberán ser preceptivamente negociadas con el Comité de Empresa, tanto las individuales como las colectivas.

El descanso entre jornada y jornada será como mínimo de 12 horas y el descanso semanal ininterrumpido será como mínimo de día y medio, disfrutándose preferentemente entre la tarde del sábado y el domingo.

Artículo 19.- Descansos El trabajador/a municipal que tuviera jornada continuada, tendrá derecho a disfrutar de un descanso de 30 minutos durante su jornada diaria que se computará a todos los efectos como tiempo de trabajo efectivo.

El descanso entre jornada y jornada será como mínimo de 12 horas. Y el descanso semanal ininterrumpido será como mínimo de día y medio, que se disfrutará preferentemente entre la tarde del sábado y el domingo.

Los/las trabajadores/as del retén de obras, limpieza viaria, limpieza de edificios y recogida de la basura que tengan que superar la jornada diaria, tendrán derecho a compensar el exceso de jornada en tantas horas libres como las excedidas, en el día siguiente al exceso. El/la trabajador/a tendrá que comunicar el disfrute de las horas libres que le correspondan.

Capítulo VII. Régimen de retribuciones

Artículo 20.- Régimen retributivo Las retribuciones serán abonadas mensualmente, no por día de trabajo.

Salario base: es la retribución anual percibida mensualmente por la realización de su jornada común en función de su nivel o grupo de titulación. Su cuantía vendrá constituida por la cantidad total que, en ese momento, represente el salario bruto mensual de cada trabajador/a, excluida la parte proporcional de las pagas extras.

Pagas extraordinarias: serán dos al año y tendrán la siguiente configuración: importe de la retribución total mensual.

Serán satisfechas conjuntamente con las nóminas de junio y diciembre.

Complementos retributivos personales y de puesto: se definen en los artículos 22 a 28 de este acuerdo.

El personal laboral contratado a tiempo parcial será retribuido proporcionalmente basándose en las horas trabajadas.

Artículo 21.- Horas extraordinarias

Se establece la prohibición como norma general, de realizar trabajos extraordinarios fuera de la jornada normal excepto las excepciones que sean necesarias y con un tiempo máximo equivalente a 70 horas extraordinarias anuales. Sólo se retribuirán aquellos trabajos extraordinarios que habían sido antes autorizados por la Alcaldía o concejal delegado/a de personal y comunicados por escrito al operario/a interesado/a. Quedan exceptuados de la regla anterior los trabajos necesarios para prevenir o arreglar siniestros y otros daños extraordinarios y urgentes, teniendo que justificarse por escrito ante la Corporación en este caso, una vez realizados, en un plazo no superior a 5 días hábiles. Cuando exista la necesidad de realizar trabajos extraordinarios se repartirán, si es posible, de manera equitativa entre el colectivo afectado.

Mensualmente se emitirá un informe escrito para los representantes legales de los trabajadores/as, relativo a todo lo que afecte al número de jornadas extraordinarias y gratificaciones.

El importe de hora extraordinaria será la resultante (en dinero o descansos) de las fórmulas siguientes:

Dinero: (salario bruto anual/jornada anual) x 2 Descansos: horas extras realizadas x 2 Si tales horas extras se realizan en horario nocturno o festivo, el coeficiente multiplicador será de 2,75.

A final de año los representantes legales de los trabajadores/as, una vez sumadas las horas extraordinarias realizadas por servicio, propondrán al ayuntamiento a creación de los puestos de trabajo a tiempo completo que resulten de tal operación.

El trabajador/a tendrá derecho a negarse a realizar horas extraordinarias que no sean para prevenir o arreglar siniestros y otros daños extraordinarios y urgentes, siempre y cuando estén comunicadas por escrito al interesado/a.

Artículo 22.- Gratificación de nocturnidad

El personal laboral que realice su tarea en horario nocturno percibirá por cada hora de trabajo efectivo la siguiente gratificación: (retribución anual/jornada anual) x 2.

Se entenderá como hora nocturna la comprendida entre las 22 horas y las 6 horas del día siguiente.

Artículo 23.- Gratificación de festividad

El personal laboral municipal que trabaje en domingo o festivo, será recompensado con una gratificación equivalente a la de la nocturnidad.

Artículo 24.- Complementos de peligrosidad, toxicidad y penosidad:

Los puestos de trabajo que estén clasificados cómo peligrosos, tóxicos y/o penosos percibirán por cada uno de los complementos citados las siguientes cantidades mensuales:

Peligrosidad; Penosidad; Toxicidad Año 2018: 26,45 € /mes; 26,45 € /mes; 26,45 € /mes Año 2019: 52,90 € /mes; 52,90 € /mes; 52,90 € /mes Año 2020 y siguientes: 79,34 € /mes; 79,34 € /mes; 79,34 € /mes La Comisión Paritaria establecerá que puestos de trabajo contarán con el complemento de peligrosidad, toxicidad y penosidad, partiendo del Anexo I que se adjunta a este convenio.

Artículo 25.- Complemento de responsabilidad: Los puestos de trabajo que estén clasificados de responsabilidad, tendrán atribuido un complemento por el siguiente importe mensual:

Año 2018: 48,33 € /mes Año 2019: 96,66 € /mes Año 2020 y siguientes: 145,00 € /mes La Comisión Paritaria establecerá que puestos de trabajo contarán con el complemento de responsabilidad, partiendo del Anexo I que se adjunta con este convenio.

Artículo 26.- Complemento de disponibilidad: Los puestos de trabajo que estén clasificados con la característica de disponibilidad tendrán atribuido un complemento por el siguiente importe mensual:

Año 2018: 14,08 € /mes Año 2019: 28,16 € /mes Año 2020 y siguiente: 42,24 € mes La Comisión Paritaria establecerá que puestos de trabajo habían contado con el complemento de disponibilidad, partiendo del Anexo I que se adjunta con este convenio.

Artículo 27.- Complemento de especial dedicación: Los puestos de trabajo que estén clasificados con la característica de especial dedicación tendrán atribuido un complemento por el siguiente importe mensual:

Año 2018: 14,08 € /mes Año 2019: 28,16 € /mes Año 2020 y siguiente: 42,24 € mes La Comisión Paritaria establecerá que puestos de trabajo habían contado con el complemento de especial dedicación, partiendo del Anexo I que se acerca con este convenio.

Artículo 28.- Dietas y kilometraje Los trabajadores/as laborales contarán con las mismas dietas de hotel, mantenimiento y kilometraje que tengan establecidas, por grupos, los funcionarios.

Artículo 29.- Trabajos para otros ayuntamientos

En el caso de trabajar para otros ayuntamientos, se recibirá la siguiente gratificación: (salario bruto anual/jornada anual) x 1,50.

La orden de trabajo para otro ayuntamiento deberá serle dada por escrito al interesado/a y sólo tendrá validez dentro de la jornada habitual de trabajo, no en descanso semanal.

Artículo 30.- Revisión salarial

Se establece una revisión salarial anual que será equivalente a la que puedan obtener los funcionarios públicos.

Artículo 31.- Retribuciones en el caso de incapacidad temporal

Se complementarán las prestaciones de la Seguridad Social por incapacidad temporal, por enfermedad común, profesional o accidente laboral hasta el 100% de la retribución del trabajador/a.

Los/las trabajadores/as percibirán dicho porcentaje hasta su incorporación al trabajo o adquisición de la condición de pensionista.

Artículo 32.- Antigüedad

La antigüedad de los trabajadores/as se determinará por la consolidación de trienios.

La antigüedad se computará para efectos económicos conforme con los criterios legales y/o judiciales vigentes en la materia para el personal de la Administración Pública.

La cantidad económica que se percibirá, mensualmente, por cada trienio será de 25,00 euros.

Capítulo VIII. Derechos sociales

Artículo 33.- Fondo social, ayudas sociales, anticipos, defensa del operario/a municipal, seguros y coberturas, quiebra de moneda, premios de jubilación y constancia.

Los trabajadores/as laborales del Ayuntamiento de Maceda dispondrán del mismo fondo social, ayudas sociales, anticipos, defensa del operario municipal, seguros y coberturas, quiebras de moneda y premios de jubilación y constancia, que los que puedan disponer los/las funcionarios/as públicos/as del mismo ayuntamiento.

Capítulo IX. Seguridad e higiene

Artículo 34.- Medicina de empresa

El ayuntamiento se dotará de un servicio de medicina de empresa y de un comité de seguridad e higiene.

Con carácter general, anualmente se efectuará un reconocimiento médico a todos los empleados y empleadas públicos, del que se les deberá dar conocimiento. Quedará a juicio del Servicio de Medicina de Empresa y del comité de seguridad e higiene el tipo de reconocimiento a que deba someterse el personal laboral. Este reconocimiento, que será voluntario, se realizará preferentemente en la jornada laboral.

Se podrán realizar también revisiones periódicas y específicas al personal que realice una actividad que la haga conveniente.

Además del reconocimiento médico general, los mayores de 45 años podrán solicitar, con carácter voluntario, la realización de los siguientes reconocimientos específicos: urológico, mamográfico, prostático, ginecológico y oftalmológico.

Artículo 35.- Comité de Seguridad e Higiene en el trabajo

El Comité de Seguridad e Higiene es un instrumento legal al servicio del ayuntamiento para el cumplimiento de las prescripciones legales en esta materia.

Estará constituido por dos representantes del grupo de gobierno y otros/as dos trabajadores/as, y como presidente actuará el concejal de régimen interior o persona en quien delegue.

Sus funciones serán:

a) Promover el conocimiento y la observancia de la normativa de esta materia.

b) Conocer y recibir información de los riesgos profesionales. c) Estudiar las situaciones de peligrosidad, accidentes ocurridos, analizar las causas y realizar propuestas motivadas de prevención.

d) Confeccionar un fichero de locales del ayuntamiento y estudiar sus condiciones de seguridad y salubridad, para lo cual deberá contar con el máximo apoyo de la Corporación.

e) Realizar campañas de mentalización y prevención de accidentes.

f) Poner en conocimiento de los órganos competentes las situaciones de peligrosidad y riesgo que se produzcan de manera eventual y con carácter de urgencia.

g) Promover la paralización profesional de trabajos ante la presencia de un riesgo grave e inminente.

h) Realizar planos de evacuación.

i) Estudio del tipo y número de uniformes. La competencia del Comité de Seguridad Higiene abarca todos los centros de trabajo propios o dependientes del ayuntamiento. Los miembros del Comité de Seguranza e Higiene dispondrán del tiempo necesario para asistir a las reuniones o para realizar los cometidos señalados por el propio comité. El régimen de control será lo mismo que para el Comité de Empresa o delegados de Personal.

Las conclusiones de este comité se trasladarán a la Comisión Paritaria.

Artículo 36.- Vestuario

El ayuntamiento le proporcionará uniformes de trabajo en concordancia con el puesto y la función que se realice. El Comité de Seguridad Higiene informará antes sobre esta materia. Tendrán derecho la uniforme los puestos de trabajo que exijan un vestuario especial, como limpiadores/as, brigada de obras, retén de servicios varios, etc.

Artículo 37.- Primeros auxilios Cada centro de trabajo contará imperativamente con los medios precisos de primeros auxilios en perfectas condiciones de utilización en todo momento.

Capítulo X. Derechos sindicales

Artículo 38.- Libertad sindical y representación de los operarios/as

La Corporación y los representantes legales de los trabajadores/as se comprometen a desarrollar las condiciones que permitan el pleno ejercicio de la libertad sindical.

La representación del personal se desarrollará de conformidad con la legislación vigente en la materia y la Ley orgánica de libertad sindical.

Es competencia de los representantes de los empleados a defensa de los intereses generales y específicos de los empleados públicos y en particular a negociación de sus condiciones salariales, sociales y sindicales. Los representantes de los empleados deberán ser informados:

a) De las cuestiones que afecten al personal y vayan a ser tratadas en la Comisión Informativa de Personal. Se le enviará la orden del día y el acta de la reunión anterior. Se permitirá en la dicha comisión a presencia de los representantes legales de los empleados, para que expongan sus opiniones.

b) Se le dará audiencia, obligatoria, en materia de sanciones y expedientes disciplinarios, tal y como se establece en el capítulo del régimen disciplinario.

c) Se le informará de todos los contratos realizados, facilitándole una copia básica de estos.

d) De la asignación de complementos, gratificaciones, honores y distinciones.

e) Se le dará audiencia obligatoria en materia de privatización de servicios que afecten a la estabilidad en el empleo de los operarios/as municipales.

f) De todas cuantas se establecen en el cuerpo de este convenio.

Los/las representantes de los/las empleados/as tendrán la capacidad que el ordenamiento jurídico les otorgue para el ejercicio de las acciones administrativas o judiciales que procedan, en el ámbito de sus competencias.

Los/las representantes de los/las trabajadores/as deberán ser consultados preceptivamente en relación con los cambios de horarios y rondas, reestructuración de la plantilla, reorganización de este, así como del resto de las cuestiones desarrolladas en los artículos precedentes.

Los/las representantes legales de los/las empleados/as no podrán ser discriminados en su promoción profesional o económica. Ninguno de ellos puede ser trasladado ni sancionado durante el ejercicio de sus funciones, ni dentro de los cuatro años siguientes a la expiración de su mandato, por motivos sindicales.

Cada uno de los miembros de los órganos de representación, así como el secretario general de la sección respectiva y los delegados/las de Personal o sindicales, dispondrán de 15 horas mensuales para la realización de sus actividades, con las siguientes especificaciones:

a) Quedan fuera de cómputo las horas empleadas en la negociación colectiva o por propuesta de la Administración.

b) La comunicación de su uso se realizará con 12 horas de antelación, 24 horas si se tiene trabajo por turnos, ante el

Servicio de Régimen Interior y en el propio servicio. En caso de que no pueda hacerse así se respetarán las necesidades del servicio, pasando posteriormente notificación al Servicio de Régimen Interior.

c) También, con la antelación que sea posible, los miembros de comisiones negociadoras comunicarán nos sus servicios las dichas ausencias.

d) Mensualmente podrán ser acumularlas horas de los empleados presentes en los distintos órganos de representación, así como las del delegado de la sección sindical en uno o varios de los componentes de las secciones sindicales, dándosele conocimiento de eso con antelación suficiente a la Dirección de Personal, con expresión de quien acumula, de quien proceden y siempre por decisión del sindicato al que pertenezcan.

e) Los representantes de los empleados públicos de este ayuntamiento se obligan expresamente a:

' Cumplir y respetar lo pactado y negociado con la Corporación.

' Desarrollar labores de estudio y asistencia a la labor sindical.

' Notificarle a la Corporación cualquier cambio de miembros que se produzca en su seno.

Artículo 39.- Derecho a la huelga

Se reconoce el derecho de huelga, conforme con la Constitución y su normativa de desarrollo, si bien las partes se comprometen a ejercerlo en último caso.

Los servicios mínimos deberán ser negociados con los representantes de los trabajadores/as.

Artículo 40.- Reuniones en los centros de trabajo

Las reuniones en los centros de trabajo se autorizarán fuera de la jornada laboral, excepto acuerdo en contrario. En este caso se concederán autorizaciones hasta un máximo de 70 horas anuales; de estas, 15 horas corresponderán a las secciones sindicales y el resto a los delegados/as de Personal, Comité de Empresa y a las convocadas por iniciativa de los propios/as trabajadores/as. En cualquier caso, la realización de reuniones no perjudicará la prestación de los servicios públicos y se procurará que coincida con la entrada o salida de los empleados/as.

El Comité de Empresa dispondrá de un local propio en las dependencias municipales y de todo el material de oficina preciso para desarrollar sus actividades, que será facilitado por el ayuntamiento.

Artículo 41.- Arbitraje en caso de conflicto colectivo

Cualquier conflicto colectivo que surja en el ámbito de este convenio, requerirá para su consideración de licitud, el conocimiento previo de la Comisión Paritaria, organismo que deberá conciliar una solución al conflicto.

Capítulo XI. Formación profesional

Artículo 42.- Cursos

El personal laboral público podrá acceder a la realización de cualquiera curso relacionado con su puesto de trabajo convocado por el ayuntamiento, organización sindical o cualquier otro organismo público, respetándose el principio de igualdad de oportunidades. La asistencia a los cursos se tendrá en cuenta para la promoción profesional, siempre y cuando se expida certificación que muestre el aprovechamiento de las materias impartidas. Anualmente, elaborará un programa destinado a la formación permanente del personal laboral público por la Mesa General.

Capítulo XII. Régimen disciplinar

Artículo 43.- Régimen disciplinar

El régimen disciplinar y el procedimiento para la imposición de sanciones, con plena observancia y en ausencia del dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores/as y demás legislación laboral que sea de aplicación, será el previsto para el personal laboral al servicio de la Xunta de Galicia. En cualquier caso, la imposición de sanciones deberá ser comunicada previamente al Comité de Empresa o a los/las delegados/as de Personal quien deberán emitir, preceptivamente, un informe. El incumplimiento de esa comunicación a los/las representantes legales de los trabajadores/as produce la nulidad de la sanción impuesta.

Capítulo XIII. Régimen de extinción de contratos

Artículo 44.- Régimen de extinción de contratos

En caso de que se produzca cualquier tipo de extinción de contrato, por finalización, por despido u objetivo, individual o colectivo, y se declare improcedente y/o injustificada por los órganos jurisdiccionales competentes, será el trabajador/a quien tendrá atribuido el derecho a optar entre percibir la indemnización legal que le corresponda o la readmisión en su puesto de trabajo.

Cláusulas adicionales

Primera.- El salario bruto total de cada trabajador/a cotizará en su integridad a la Seguridad Social.

Segunda.- Para los años 2017 a 2020, además de las mejoras salariales que quedan pactadas, o que se puedan pactar, las retribuciones experimentarán los incrementos máximos, determinados en la Ley de Presupuestos Generales del Estado o normativa análoga para la Función Pública.

En ningún caso será de aplicación un IPC general negativo.

Tercera.- La Comisión Negociadora del convenio se reunirá la petición de cualquiera de las partes dentro de las 48 horas siguientes a su solicitud.

Cuarta.- Todas las normas contenidas en este convenio obligan al Ayuntamiento de Maceda a ponerlas en vigor en los plazos establecidos en él, independientemente de la aprobación o prórroga de los presupuestos municipales. En este último caso, el ayuntamiento se obliga a hacer las modificaciones presupuestarias que sean precisas para el cumplimiento del convenio.

Quinta.- Privatización de servicios: el Ayuntamiento de Maceda se compromete a respetar las normas contenidas en el convenio colectivo, en lo que alcanza a derechos de los trabajadores/as en materia de privatización de servicios. En el caso de privatización de los servicios que actualmente están atendidos por la institución municipal, será preceptivo negociar con la representación de los/las trabajadores/as. De aprobarse la privatización de alguno de los servicios municipales, el ayuntamiento garantizará que los/las trabajadores/as afectados/as continúen disfrutando de las mismas condiciones económicas y laborales que ya tenían, así como el derecho a subrogación en el propio ayuntamiento en el caso de recuperarse el servicio privatizado, extinguirse la personalidad jurídica de la empresa adjudicataria del servicio o cambiarse la empresa adjudicataria del servicio. En el caso de incumplimiento de las condiciones económicas y laborales con los/las trabajadores/as de los servicios privatizados el ayuntamiento garantizará la reincorporación al ente local de los/las mismos/as.

Sexta.- Los puestos y trabajadores/as con pleno derecho a percibir los complementos de penosidad, toxicidad, peligrosidad, responsabilidad, disponibilidad y especial dedicación, son los que figuran en el Anexo I a este convenio.

Séptima.- Las partes se obligan a elevar a la Mesa General de Negociación todas las cuestiones cuya competencia sea otorgada por la normativa a esta.

Octava.- Las partes reconocen a todo personal al servicio del Ayuntamiento de Maceda el derecho a la jubilación parcial y a la jubilación por invalidez en los términos establecidos en la legislación laboral vigente.

Novena.- Las partes se comprometen a desarrollar y especificar, en el ámbito de la Mesa General de Negociación y durante el primer año de vigencia del convenio, todos los artículos del mismo que remitan genéricamente a la legislación laboral vigente.

Décima.- Las partes se comprometen a adoptar los acuerdos necesarios, en el ámbito de la Mesa General de Negociación y durante el primer año de vigencia del convenio, sobre conciliación de la vida familiar, planos de igualdad entre el hombre y la mujer y salud laboral.

Decimoprimera.- Las partes que conciertan el convenio colectivo son las siguientes:

* Por el Ayuntamiento de Maceda: Rubén Quintas Rodríguez, con DNI n.º 34980709-D, alcaldepresidente. José Manuel Gil Carballo, con DNI n.º 34981633-J, concejal.

* Por la representación legal de los trabajadores/as: Raquel Fernández Araújo, con DNI n.º 76717411-Z, presidenta del Comité de Empresa. Antonio Fernández Fernández, con DNI n.º 34974302-L, delegado de personal.

* Pola representación sindical: Manoel Ángel García Torres, con DNI n.º 76707405-J, CIG de Ourense.

Benxamín Vences Veiga, con DNI n.º 34924271-J, CCOO de Ourense.

Eduardo José González Rodríguez, con DNI n.º 34991776-J, CSI-F Ourense.

Juan Alberto Araújo Gutiérrez, con DNI n.º 34972432-N, CISF Ourense.

Además, en calidad de secretario municipal, certificando el contenido de los acuerdos concluidos, participó en la mesa negociadora don Julio Puga Quintas, con DNI n.º 34605261-J.

Maceda, 22 de enero de 2018.

Anexo I

Del Convenio colectivo para el personal laboral del Ayuntamiento de Maceda

Las partes que conciertan el Convenio colectivo para el personal laboral al servicio del Ayuntamiento de Maceda, integradas por:

Ayuntamiento de Maceda: Rubén Quintas Rodríguez, con DNI n.º 34980709-D, alcaldepresidente.

José Manuel Gil Carballo, con DNI n.º 34981633-J, concejal. Representación del personal laboral: Raquel Fernández Araújo, con DNI n.º 76717411-Z, presidenta del Comité de Empresa.

Antonio Fernández Fernández, con DNI n.º 34974302-L, delegado de Personal.

Confederación Intersindical Gallega (CIG) Manoel Ángel García Torres, con DNI n.º 76707405-J. SN de las Comisiones Obreras de Galicia (CCOO) Benxamín Vences Veiga, con DNI n.º 34924271-J. Confederación Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) Eduardo José González Rodríguez, con DNI n.º 34991776-J. Juan Alberto Araújo Gutiérrez, con DNI n.º 34972432-N. Además, en calidad de secretario municipal, certificando el contenido de los acuerdos concluidos, actúa don Julio Puga Quintas, con DNI n.º 34605261-J.

Acuerdan como Anexo I del convenio: Que los puestos y trabajadores con pleno derecho a percibir los complementos de penosidad, toxicidad, peligrosidad, responsabilidad, disponibilidad y especial dedicación, son los que figuran en la tabla adjunta a este anexo y en las cantidades que se consignan, en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 2º y en la cláusula adicional 7ª del Convenio Colectivo.

Maceda, 22 de enero de 2018. (Ver tablas pág. 18-21)

Este documento contiene un PDF, para descargarlo pulse AQUI