Adhesion. Convenio Colectivo de Empresa de AYUNTAMIENTO DE SANT BOI DE LLUÇANES (08100261142017) de Barcelona

Empresa Provincial. Versión VIGENTE. Validez desde 15 de Octubre de 2015 en adelante

TIEMPO DE LECTURA:

Modificaciones/Revisiones
Tipo Título F. Publicación Boletin F. Vigor PDF
Adhesion Adhesio dels empleats publics de l Ajuntament de Sant Boi de Lluçanes a l Acord comu de condicions per als empleats publics d ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants. 05/10/2017 Boletín Oficial de Barcelona 15/10/2015 Documento oficial en PDF

Adhesio dels empleats publics de l Ajuntament de Sant Boi de Lluçanes a l Acord comu de condicions per als empleats publics d ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants. (Boletín Oficial de Barcelona núm. 191 de 05/10/2017)

ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA

Generalitat de Catalunya. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Serveis Territorials

RESOLUCIÓ de 9 de juny de 2017, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord Mixt del personal funcionari i laboral de l'Ajuntament de Sant Boi de Lluçanès d'Adhesió a l'Acord comú de condicions per als empleats públics dels ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants per al període 15.10.2015-31.12.2017 (codi de conveni núm. 08100261142017)

Vist l'Acord d'adhesió de l'Ajuntament de Sant Boi de Lluçanès, subscrit pels representants de l'entitat local i pels dels seus treballadors el dia 15 d'octubre de 2015, i d'acord amb el que disposen l'article 38 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel que s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic; l'article 2.1 del Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball; el Decret 2/2016, de 13 de gener, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya; el Decret 289/2016, de 30 d'agost, de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i altres normes d'aplicació;

Vista l'aprovació expressa de l'Acord per l'òrgan competent, segons el que disposa l'article 38.3 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, abans esmentat,

Resolc:

- 1 Disposar la inscripció de l'Acord Mixt del personal funcionari i laboral de l'Ajuntament Sant Boi de Lluçanès d'Adhesió a l'Acord comú de condicions per als empleats públics dels ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants per al període 15.10.2015-31.12.2017 (codi de conveni núm. 08100261142017) al Registre de convenis i acords col·lectius de treball en funcionament amb mitjans electrònics dels Serveis Territorials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a Barcelona, amb notificació a la Comissió Negociadora.

- 2 Disposar que el text esmentat es publiqui al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Transcripció literal del text signat per les parts.

ACORD MIXT DEL PERSONAL FUNCIONARI I LABORAL DE L'AJUNTAMENT DE SANT BOI DE LLUÇANÈS D'ADHESIÓ A L'ACORD COMÚ DE CONDICIONS PER ALS EMPLEATS PÚBLICS DELS ENS LOCALS DE CATALUNYA DE MENYS DE 20.000 HABITANTS PER AL PERÍODE 15.10.2015-31.12.2017.

Assistents.

Representació de l'Ajuntament:

Josep M. Masramon Falgueras.

Representació dels empleats públics:

Manuel Morató Casellas.

Reunides les persones esmentades, membres de la Comissió Negociadora, a Sant Boi de Lluçanès, el dia 15 d'octubre de 2015, amb motiu de l'adhesió a l'Acord comú de condicions per als empleats públics dels ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants (2015-2017), codi de conveni núm. 79100015072015, en la seva totalitat, d'acord amb l'establert en l'art. 92.1 de l'Estatut dels treballadors i en l'art. 34.2 de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, després de les consegüents exposicions de motius per part d'ambdues parts, de comú acord,

Manifesten:

- Ambdues parts es reconeixen capacitat i legitimació suficient, conforme a l'art. 87 de l'Estatut dels treballador i a l'art. 34 de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

- En el moment de la signatura d'aquesta Acta, les parts aquí representades no tenen constància de l'afectació de cap conveni col·lectiu.

En conseqüència, arriben als següents,

ACORDS:

1. A l'adhesió, en la seva totalitat, del contingut de l'Acord comú de condicions per als empleats públics dels ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants (2015-2017) (codi de conveni núm. 79100015072015) en la seva totalitat, actualment en vigor, amb efecte/amb vigència des de la data que determini l'Acord d'adhesió del Ple de l'Ajuntament.

2. Facultar Josep Rovira Sadurní, secretari de l'Ajuntament, perquè actuï en nom i representació d'aquesta Comissió Negociadora a efectes de dipòsit, registre i corresponent publicació de l'Acord d'adhesió.

3. Així mateix, aquest escrit i una còpia d'aquest es traslladaran a l'autoritat laboral competent als efectes de constància, registre i publicació.

I, en prova de conformitat de tot el que s'ha exposat, els sotasignats subscriuen aquesta acta en el lloc i la data de l'encapçalament.

Barcelona, 9 de juny de 2017 El director dels Serveis Territorials a Barcelona del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Eliseu Oriol Pagès