C. Colectivo , Revision. Convenio Colectivo de Empresa de AYUNTAMIENTO DE SOSES. PERSONAL LABORAL Y FUNCIONARIO (25001222142010) de Lleida

Empresa Provincial. Versión VIGENTE. Validez desde 01 de Enero de 2013 en adelante

TIEMPO DE LECTURA:

  • Código: 2501222
  • Código Nuevo: 25001222142010
  • Tipo: Empresa
  • Ámbito: Lleida
  • Boletín Oficial de Lleida nº 201 del 20/10/2015

    ...Convenio Colectivo de Empresa de AYUNTAMIENTO DE SOSES. PERSONAL LABORAL Y FUNCIONARIO (25001222142010) de Lleida... ...violencias... ...jornadas laborales... ...jornada de trabajo... ...jornadas de trabajo... ...Resolució de 14 d'octubre de 2015 per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord o Pacte mixt del personal laboral i funcionari de... ...Excedencia voluntaria... ...Jornada laboral... ...Violencia... ...Jornada laboral...
Acord o Pacte Mixt del personal laboral i funcionari de l Ajuntament de Soses (Codi de Conveni numero 25001222142010). (Boletín Oficial de Lleida núm. 201 de 20/10/2015)

Vist el text de l'Acord o Pacte mixt del personal laboral i funcionari de l'Ajuntament de Soses, per als anys 2013 a 2015, subscrit per les parts negociadores el dia 25 de setembre de 2013, i de conformitat amb el que disposa l'article 38 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, l'article 2 del Reial Decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball i el Decret 63/2015, de 28 d'abril de reestructuració del Departament d'Empresa i Ocupació, i altres normes d'aplicació.

RESOLC

1. Disposar la inscripció de l'Acord o Pacte mixt del personal laboral i funcionari de l'Ajuntament de Soses per als anys 2013 a 2015 (Codi de Conveni número 25001222142010), al Registre de convenis i acords col·lectius de treball en funcionament amb mitjans electrònics dels Serveis Territorials del Departament d'Empresa i Ocupació a Lleida, amb notificació a la Comissió negociadora.

2. Disposar que el text esmentat es publiqui al Butlletí Oficial de la Província de Lleida.

Lleida, 14 d'octubre de 2015

El director dels Serveis Territorials d'Empresa i Ocupació a Lleida, Octavi Miarnau i Roca

ACORD O PACTE MIXT DEL PERSONAL LABORAL I FUNCIONARI

DE L'AJUNTAMENT DE SOSES PER ALS ANYS 2013 A 2015

Transcripció literal del text signat per les parts.

III Acord/Conveni regulador de les condicions de treball del personal laboral i funcionari de l'Ajuntament de Soses - 2013-2015.

En desplegament de les facultats que la vigent legislació atribueix als interlocutors socials, s'ha concertat entre l'Alcalde i la Regidoria de Personal, i la representació del personal laboral, de l'Ajuntament de Soses, el III Acord/Conveni regulador de les condicions de treball del personal al servei d'aquest Ajuntament, per a les anualitats entre l'any 2013 i 2015, la qual aplicació s'estendrà a tot el personal funcionari i laboral, en allò que no s'oposi al règim estatutari dels primers o disposicions concretes del règim jurídic - laboral.

Tanmateix, es consideraran d'aplicació directa, les disposicions legals recollides en la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (EBEP), el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre (Text refós en matèria de funció pública) i el Decret 214/1990, pel qual s'aprova el Reglament de personal al servei de les entitats locals, especialment en allò que fa referència a conceptes retributius, vacances, llicències permisos, seguretat i higiene en el treball i formació professional i promoció professional, i supletòriament les instruccions que es despleguen en la resolució, de 28 de desembre de 2012, de la Secretaria d'Estat per a l'Administració Pública i en el Decret 56/2012, de 29 de maig, del Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya.

Els treballadors tenen com deures bàsics:

- Complir amb les obligacions concretes del seu lloc de treball, de conformitat a les regles de bona fe i diligència.

- Complir les ordres i instruccions dels seus superiors en l'exercici regular de les seves facultats directives establertes per la Llei.

- Contribuir a la millora de la productivitat (atenció als administrats).

En la seva virtut, les parts intervinents sotmeten a l'aprovació plenària el III Acord/Conveni regulador de les condicions de treball del personal al servei de l'Ajuntament de Soses -2013-2015.

CAPÍTOL 1

Disposicions de caràcter general

Article 1. Àmbit d'aplicació

Aquest III Acord/Conveni afecta, en la seva totalitat, al personal de plantilla, empleats públics, que presta serveis a l'Ajuntament de Soses.

Article 2. Àmbit temporal

La vigència d'aquest III Acord/Conveni és des del dia de l'1 de gener de 2013 a 31 desembre de 2015.

Article 3. Clàusula de garantia 'ad personam'

Es garanteix el respecte als drets ja adquirits per qualsevol contracte, acord o disposició que no vulneri el dret administratiu. Qualsevol pacte o disposició posterior més favorable ha de prevaler sobre el que aquí s'estableixi.

Article 4. Clàusula d'indivisibilitat

El contingut d'aquest II Acord/Conveni constitueix un tot orgànic i indivisible, que ha de ser considerat globalment i conjuntament a efectes de la seva aplicació pràctica. Si la jurisdicció administrativa i/o laboral deixa sense efecte alguna estipulació de les compreses en el Acord/Conveni, s'haurà de produir la corresponent adaptació, per a la qual cosa s'haurà de constituir la Mesa Negociadora.

Article 5. Comissió paritària

Es constituirà una Comissió Paritària integrada per 2 membres designats per la Corporació i dos membres designats pels representants dels treballadors.

La presidència de la Comissió recaurà en el Sr. Alcalde i actuarà de secretari un dels membres de la Comissió.

La Comissió tindrà les següents funcions:

1. Interpretació del text del Conveni i de la seva aplicació.

2. Resolució de tots els assumptes que siguin sotmesos a la seva decisió respecte a qualsevol de les condicions establertes en el Acord/Conveni. Els acords presos en el sí de la Comissió Paritària vinculen les dues parts.

3. Vigilància i seguiment d'allò acordat en aquest Acord/Conveni.

4. Mediació i conciliació en els conflictes de caràcter individual i col·lectiu plantejats dins l'àmbit d'aquest Acord/Conveni.

5. Totes aquelles activitats que tendeixin a una major eficàcia pràctica de l'Acord/Conveni, o establertes en el seu text, o que se li puguin atribuir a l'empara de les disposicions que es promulguin en el futur.

Règim de funcionament de la Comissió Paritària:

a) Es faran dues reunions ordinàries cada any de vigència d'aquest Acord/Conveni, una al juliol i l'altra al desembre per tal d'acordar els calendaris laborals de la Llar d'infants i de la resta de treballadors, respectivament. Les extraordinàries a petició de qualsevol de les parts. De totes les sessions fetes se n'estendrà l'acta corresponent.

b) Aquesta Comissió Paritària s'ha de constituir en un termini màxim de quinze dies a partir de la signatura d'aquest Acord/Conveni.

c) La Comissió Paritària pot utilitzar els serveis d'assessors/es amb veu i sense vot.

d) Tots els acords de la Comissió Paritària requereixen el consens d'ambdues parts. Les qüestions sobre les quals no hi hagi acord, es podran sotmetre al criteri d'un àrbitre com pot ser el Tribunal Laboral de Conciliació, Mediació i Arbitratge de Catalunya.

CAPÍTOL 2

Condicions de treball

Article 6. Jornada i horaris

La jornada de treball serà, per a tot el personal d'aquest Ajuntament, de 37 hores i mitja en còmput setmanal.

La jornada laboral serà l'establerta d'acord amb l'establert a l'Annex I del present document.

Article 7. Pausa diària

El personal afectat per aquest III Acord/Conveni ,que realitzi jornada completa, gaudirà d'una pausa de 30 minuts dins de la seva jornada laboral.

Aquesta pausa computarà com a temps efectiu de treball.

En el cas dels empleats/ades públics/ques que per les característiques del seu lloc de treball no puguin gaudir d'aquest descans, la Comissió Paritària estudiarà la solució cas per cas.

Article 8. Jornada d'estiu

Durant el període estival, comprès entre l'1 de juliol i el 31 d'agost, es farà jornada intensiva en tots aquells serveis que sigui possible.

Article 9. Vacances

El personal té dret a gaudir, al llarg de cada any complert de servei actiu, d'un període de vacances retribuïdes de 22 dies laborables 5 dels quals es podran gaudir de manera independent i tindran els mateixos requisits que els dies d'assumptes personals.

Les vacances anuals es podran fraccionar en dos o més períodes cap d'ells inferior a 5 dies laborables.

Si abans o durant el període de vacances l'interessat/da causés baixa per incapacitat temporal o baixa maternal aquestes quedaran interrompudes i les podrà gaudir quan obtingui l'alta mèdica sempre i quan no hagin passat més de 18 mesos a partir del final de l'any en què s'han originat. Les vacances es podran ajuntar amb la llicència per embaràs, tant abans com desprès del seu gaudiment.

Abans del 30 d'abril es farà un pla de vacances, amb els torns i les dates de vacances de tot el personal de l'ajuntament. Els casos de controvèrsia o disconformitat en aquesta matèria es poden acollir a la mediació de la Comissió Paritària.

Article 10. Calendari laboral

La Comissió Paritària pactarà els calendaris laborals. Al juliol el de l'Escola Bressol i al desembre el de la resta d'empleats públics de l'ajuntament.

Tot el personal tindrà dret a gaudir dels 12 dies festius que s'inclouen en el calendari de festes oficials aprovades per la Generalitat de Catalunya més els dos dies de festes locals aprovats per l'Ajuntament.

CAPÍTOL 3

Permisos, reduccions jornada, llicències i excedències.

Article 11. Permisos i reduccions de jornada

a) Permisos que no requereixen justificació:

Assumptes personals. Els treballadors d'aquest ajuntament gaudiran de 3 dies de permís a l'any, per assumptes personals sense justificació, que es podran gaudir fins el dia 30 de gener de l'any següent.

En el supòsit que no es porti un any de servei el còmput dels dies personals s'ha de fer proporcionalment al temps treballat.

Els dies d'assumptes personals s'han de sol·licitar amb una antelació de 5 dies, exceptuant els casos d'emergència. El silenci administratiu, en quant a la seva concessió, serà positiu. La denegació dels dies d'assumptes personals ha d'estar justificada.

La concessió dels dies d'assumptes personals es subordina a les necessitats del servei.

b) Permisos per als quals cal justificació:

Per visites mèdiques personals ineludibles en hores de feina, el temps necessari amb presentació del justificant.

1. Condicions d'exercici:

No es pot concedir un mateix tipus de permís a dues persones pel mateix fet causant, llevat que l'exerceixin d'una manera alternativa i que el termini global no superi l'establert com a màxim per a cada tipus de permís, a excepció de:

a) Permís per matrimoni d'un familiar.

b) Permís per maternitat apartat 5.

c) Permís per atendre fills discapacitats.

d) Permís per mort, accident, hospitalització o malaltia greu d'un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat.

e) Per canvi de domicili.

Els permisos regulats per aquest capítol són retribuïts, llevat del permís sense retribució per atendre un familiar (art. 10.B.13).

2. Permís per matrimoni

a) El permís per raó de matrimoni o per inici de convivència, en el cas de les unions estables de parella, té una durada de quinze dies naturals consecutius. Els cònjuges o convivents en poden gaudir dins el termini d'un any a comptar de la data del casament o de l'inici de la convivència.

b) En el cas de les unions estables de parella, el desplegament reglamentari d'aquesta Llei ha d'establir mecanismes amb efectes equivalents als del permís.

3. Permís per matrimoni d'un familiar

Les persones a les quals és aplicable aquesta Llei tenen dret a un permís d'un dia d'absència del lloc de treball per matrimoni d'un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat. Aquest permís és ampliable a dos dies si el matrimoni té lloc fora de Catalunya.

4. Permís per maternitat

a) El permís per maternitat té una durada de setze setmanes ininterrompudes, que són ampliables, en els casos de part, acolliment o adopció múltiple, a dues setmanes més per cada fill o filla a partir del segon i en pot gaudir qualsevol dels dos progenitors.

L'altre progenitor o progenitora, sempre que tingui la guarda legal del fill o filla, pot fer ús de tot el permís de maternitat, o de la part que en resti, en el cas de mort o malaltia incapacitant de la mare o en el cas de guarda legal exclusiva.

b) En el cas de filiació biològica, el període de permís pot començar abans o immediatament després del part. Les sis primeres setmanes posteriors al part són de descans obligatori per a la mare.

c) En el cas d'adopció o acolliment, el període de permís per maternitat computa a partir de la sentència judicial o resolució administrativa. Si es tracta d'una adopció internacional el permís pot començar fins a sis setmanes abans.

d) La persona que gaudeix del permís per maternitat ho pot fer a temps parcial, d'una manera ininterrompuda. La manera en què es distribueix el temps de permís requereix l'acord previ entre la persona afectada i l'òrgan competent per a la concessió del permís. En el cas de filiació biològica, la mare pot gaudir del permís a temps parcial només a partir de la sisena setmana posterior al part. El permís per maternitat a temps parcial és incompatible amb els permisos per lactància o per fills prematurs i amb la reducció de jornada per guarda legal.

e) El progenitor o progenitora que gaudeix del permís per maternitat pot optar perquè l'altre progenitor o progenitora gaudeixi d'una part determinada i ininterrompuda d'aquest permís. El permís es distribueix a opció del progenitor o progenitora que gaudeix de la primera part del permís. Els progenitors poden gaudir de la compartició del permís d'una manera simultània o successiva, sense superar les setze setmanes o el temps que correspongui en els casos de part, acolliment o adopció múltiple. En el cas de la filiació biològica, si s'opta per gaudir de la segona part del permís successivament al de la mare, només es pot fer a partir de la sisena setmana posterior al part i sempre que, en el moment de fer-se efectiva aquesta opció, la incorporació de la mare al treball no comporti un risc per a la seva salut.

f) L'opció exercida per un progenitor o progenitora en iniciar-se el període de permís per maternitat en favor de l'altre progenitor o progenitora a fi que aquest gaudeixi d'una part del permís pot ésser revocada en qualsevol moment per aquell si s'esdevenen fets que fan inviable l'aplicació d'aquesta opció, com ara l'absència, la malaltia o l'accident, o també l'abandonament de la família, la violència o altres causes equivalents, llevat que aquests tres darrers casos siguin imputables al primer progenitor o progenitora.

g) En els casos de part prematur i en aquells que, per qualsevol altra causa, el nounat s'hagi de quedar hospitalitzat a continuació del part, aquest permís s'amplia tants dies com el nounat estigui hospitalitzat, amb un màxim de tretze setmanes addicionals. Durant el gaudi d'aquest permís es pot participar en els cursos de formació que convoqui l'Administració.

5. Permís per naixement, adopció o acolliment

El progenitor o progenitora que no gaudeix del permís per maternitat té dret a un permís de cinc dies laborables consecutius dins els deu dies següents a la data de naixement, o a l'arribada del menor o la menor adoptat o acollit a la llar familiar en el cas d'adopció o acolliment. En el cas de part, adopció o acolliment múltiple, la durada del permís s'amplia a deu dies si es tracta de dos fills i a quinze dies si en són tres o més.

6. Permís de paternitat

a) El progenitor o progenitora, sens perjudici del dret al permís per maternitat, té dret a un permís de paternitat de quatre setmanes consecutives.

b) El progenitor o progenitora pot gaudir d'aquest permís durant el període comprès des del finiment del permís per naixement del fill o filla, des de la resolució judicial per la qual es constitueix l'adopció o a partir de la decisió administrativa o judicial d'acolliment, i fins que fineixi el permís per maternitat, o també immediatament després del finiment d'aquest permís.

c) El progenitor o progenitora d'una família monoparental, si té la guarda legal exclusiva del fill o filla, també pot gaudir del permís de paternitat a continuació del de maternitat.

7. Permís per lactància

a) El permís per lactància d'un fill menor de dotze mesos és d'una hora diària d'absència del lloc de treball, la qual es pot dividir en dues fraccions de trenta minuts. En els casos de part, adopció o acolliment múltiple el permís és de dues hores diàries, les quals es poden dividir en dues fraccions d'una hora.

b) A petició de l'interessa't o interessada, les hores del permís de lactància es poden compactar per a gaudir-ne en jornades senceres de treball, consecutives o repartides per setmanes, sense alterar el moment d'inici del període de permís i tenint en compte les necessitats del servei.

c) Aquest dret el pot exercir indistintament l'un o l'altre dels progenitors, en cas que tots dos treballin.

8. Permís per a atendre fills prematurs

Per naixement de fills prematurs o que per qualsevol altra causa s'hagin de quedar hospitalitzats a continuació del part, els empleats públics tenen dret a absentar-se de la feina durant un màxim de dues hores diàries percebent les retribucions íntegres. Així mateix, tenen dret a reduir la seva jornada de treball fins a un màxim de dues hores, amb la disminució proporcional de les retribucions.

9. Període de vacances

Si el període del permís de maternitat, de paternitat o d'atenció de fills prematurs coincideix totalment o parcialment amb el període de vacances, la persona afectada gaudeix de les vacances un cop finit el permís. El còmput de les vacances s'inicia l'endemà de la data de finiment del permís.

10. Permisos per a atendre fills discapacitats

Els progenitors amb fills discapacitats tenen dret conjuntament a permisos d'absència del lloc de treball per a poder assistir a reunions o visites en els centres educatius especials o sanitaris on rebin suport. Així mateix, tenen dret a dues hores de flexibilitat horària diària per a poder conciliar els horaris dels centres d'educació especial o dels altres centres on el fill o filla discapacitat rep atenció.

11. Permís prenatal

a) Les dones embarassades tenen dret a absentar-se del lloc treball per a assistir a exàmens prenatals i a tècniques de preparació per al part, durant el temps necessari per a dur a terme aquestes pràctiques, amb la justificació prèvia de la necessitat de fer-ho dins la jornada de treball.

b) Les parelles que opten per l'adopció o l'acolliment permanent o preadoptiu tenen dret a absentar-se del lloc de treball per a dur a terme els tràmits administratius requerits per l'administració competent fets a Catalunya, durant el temps necessari, amb la justificació prèvia que s'han de fer dins la jornada de treball.

12. Permís per mort, accident, hospitalització o malaltia greu d'un familiar:

A) Familiar de primer grau de consanguinitat o afinitat, el permís té una durada de tres dies laborables. Aquest permís és ampliable a cinc dies si el fet es produeix en un municipi diferent del municipi del lloc de treball. (art.48.1.a EBEP).

Familiar de segon grau de consanguinitat o afinitat, el permís té una durada de dos dies laborables. Aquest permís és ampliable a quatre dies si el fet es produeix en un municipi diferent del lloc de treball. (art. 48.1.a EBEP).

Excepcionalment i per motius degudament justificats, es pot ampliar el permís fins a sis dies laborables.

B) Permís per intervenció quirúrgica sense hospitalització d'un familiar de fins a segon grau de consanguinitat o afinitat, 2 dies, el mateix de la intervenció i el següent.

13. Permís sense retribució per a atendre un familiar

Es poden concedir permisos sense retribució per a atendre un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat per un període mínim de deu dies i màxim de tres mesos, prorrogable, excepcionalment, fins a tres mesos més. Aquest permís és incompatible amb l'autorització de compatibilitat, que resta suspesa d'ofici fins al finiment del permís.

14. Permisos per situacions de violència de gènere

Les dones víctimes de situacions de violència de gènere que, per aquest motiu, s'hagin d'absentar del lloc de treball tenen dret que aquestes faltes d'assistència es considerin justificades d'acord amb el que determinin els serveis socials, policials o de salut corresponents. Així mateix, tenen dret a les hores de flexibilitat horària que, d'acord amb cada situació concreta, siguin necessàries per a llur protecció o assistència social.

15. Permisos de flexibilitat horària recuperable

Es poden autoritzar permisos d'absència del lloc de treball d'un mínim d'una hora i un màxim de set per a visites o proves mèdiques d'ascendents o descendents fins al segon grau de consanguinitat o afinitat i per a reunions de tutoria amb els docents responsables dels fills. El temps d'absència l'ha de recuperar la persona afectada durant el trimestre en què gaudeix del permís, tenint en compte les necessitats del servei. Aquests permisos poden ésser puntuals o periòdics.

16. Permís per trasllat de domicili

Per trasllat de domicili sense canvi de residència, un dia. Si comporta trasllat a una altra localitat, fins a quatre dies.

17. Permís per concursar a exàmens finals en centres oficials

Els dies durant els quals tenen lloc els exàmens finals en centres oficials.

Per a concursar en exàmens finals i altres proves definitives d'aptitud i avaluació en centres oficials.

Els/Les treballadors/res tindran dret al permís necessari per a concórrer a exàmens acadèmics a centres oficials o homologats, a raó d'1 dia natural per a cada prova d'examen, si tenen lloc en diferents dies, tant per a convocatòries ordinàries com per a les extraordinàries i presentant sempre el corresponent justificant.

Els/les treballadors/res que prestin servei en el torn de nit gaudiran del permís la nit anterior a la realització de l'examen o prova.

18. Per deure inexcusable

El temps indispensable per complir un deure inexcusable de caràcter públic o personal i per deures relacionats amb la conciliació de la vida familiar i laboral.

19. Per exercir funcions sindicals, de formació sindical o de representació sindical

Pel que fa a permisos retribuïts i sense retribució, s'ha d'estar al que disposa l'article 9 de la Llei 11/85 de Llibertat Sindical i la Llei 9/87 d'Òrgans de Representació, Determinació de les Condicions de Treball i Participació del Personal al servei de les Administracions Públiques.

C) Reduccions de jornada:

1. Requisits de concessió

a) Les reduccions de jornada establertes per aquesta Llei són incompatibles amb l'autorització de compatibilitat, que resta suspesa d'ofici fins al finiment del termini de la reducció.

b) No es pot concedir la reducció de jornada a dues persones pel mateix fet causant, llevat que l'exerceixin d'una manera alternativa i sense que el termini global superi l'establert com a màxim.

2. Reducció de jornada amb la totalitat de la retribució

Pel fet de ser necessari atendre la cura d'un familiar de primer grau, l'empleat públic té dret a sol·licitar una reducció de fins al cinquanta per cent de la jornada laboral, amb caràcter retribuït, per raons de malaltia molt greu i pel termini màxim d'un mes. Si hi ha més d'un titular d'aquest dret pel mateix fet causant, el temps de gaudi d'aquesta reducció es pot prorratejar entre ells, respectant en tot cas el termini màxim d'un mes.

3. Reducció de jornada per discapacitat legalment reconeguda

a) Les persones amb una discapacitat legalment reconeguda que, per aquest motiu, han de rebre tractament en centres públics o privats tenen dret a una reducció de jornada de treball equivalent al temps que hi han de dedicar, sense pèrdua de llurs retribucions íntegres.

b) Per a gaudir d'aquesta reducció de jornada cal un informe del servei mèdic corresponent que justifiqui la necessitat del tractament, la periodicitat o durada aproximada i la necessitat que es dugui a terme en l'horari laboral.

4. Reducció de jornada d'un terç o de la meitat amb dret al 80% o al 60% de les retribucions

a) Les dones víctimes de la violència de gènere, per a fer efectiva llur protecció o llur dret a l'assistència social íntegra.

5. Per raons de guarda legal

Quan l'empleat públic tingui la cura directa d'algun menor de menys de dotze anys, d'una persona gran que requereixi especial dedicació, o d'una persona amb discapacitat que no desenvolupi cap activitat retribuïda, té dret a la reducció de la seva jornada de treball, amb la disminució de les retribucions que correspongui.

Té el mateix dret l'empleat públic que necessiti encarregar-se de la cura directa d'un familiar, fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, que per raons d'edat, accident o malaltia no es pugui valer pel seu compte i que no desenvolupi cap activitat retribuïda.

6. Permís per cura de fill menor afectat per càncer o una altra malaltia greu

Sempre que ambdós progenitors, adoptants o acollidors de caràcter preadoptiu o permanent treballin, dóna dret a una reducció de la jornada d'almenys la meitat de la durada d'aquella, percebent les retribucions íntegres a càrrec dels pressupostos de la Corporació, per a la cura, durant l'hospitalització i tractament continuat, del fill menor d'edat afectat per càncer (tumor malignes, melanomes o carcinomes) o per qualsevol altra malaltia greu que impliqui un ingrés hospitalari de llarga durada i requereixi la necessitat de la seva cura directa, contínua i permanent acreditat per l'informe dels servei públic de salut o, en el seu cas, de l'entitat sanitària concretada corresponents i, com a màxim, fins que el menor compleixi els 18 anys.

Quan concorrin en els dos progenitors, adoptants o acollidors de caràcter preadoptiu o permanent, pel mateix subjecte i fet causant, les circumstàncies necessàries per tenir dret a aquest permís o, si s'escau, puguin tenir la condició de beneficiaris de la prestació establerta per aquest fi en el Règim de la Seguretat Social que els sigui aplicable, l'empleat públic tindrà dret a la percepció de les retribucions íntegres durant el temps que duri la reducció de la jornada de treball, sempre que l'altre progenitor, adoptant o acollidor de caràcter preadoptiu o permanent, sense perjudici del dret a la reducció de jornada que li correspongui, no cobri les seves retribucions íntegres per mitjà d'aquest permís o com a beneficiari de la prestació establerta per a aquest fi en el Règim de la Seguretat Social que li sigui d'aplicació. En cas contrari, només tindrà dret a la reducció de la jornada, amb la consegüent reducció de retribucions.

Així mateix, en el cas que ambdós prestin serveis en el mateix òrgan o entitat, aquesta podrà limitar l'exercici simultani per raons fonamentals en el correcte funcionament del servei.

En matèria de permisos retribuïts qualsevol norma de caràcter estatal, autonòmic o local que millori les recollides en el present Acord/Conveni serà automàticament d'aplicació per a tot el personal

Article 12. Llicències i excedències

1. Llicència per cursar estudis

Es poden autoritzar llicències per cursar estudis sobre matèries directament relacionades amb la funció pública, retribuïdes o sense retribució

2. Llicència no retribuïda

El personal de l'Ajuntament inclòs dintre de l'àmbit d'aquest Conveni, amb una antiguitat mínima de 2 anys, tindrà la possibilitat de disposar d'una llicència no retribuïda de fins a 3 mesos, cada 2 anys, amb dret a reserva del lloc de treball, mantenint-se totes les seves condicions, sempre que es pugi garantir el servei a judici de l'Ajuntament

3. Excedència voluntària per a tenir cura d'un fill o filla

L'excedència voluntària per a tenir cura d'un fill o filla es pot sol·licitar en qualsevol moment a partir del naixement o de la sentència o la resolució judicial de constitució de l'adopció o l'acolliment.

Aquesta excedència té una durada màxima de tres anys, a comptar de la data del naixement o de la sentència o la resolució judicial en el cas d'acolliment o adopció.

El període d'excedència computa als efectes de reconeixement de triennis, de consolidació del grau personal i del sistema de previsió o drets passius. Així mateix, durant tot el període d'excedència la persona afectada té dret a la reserva del lloc de treball amb destinació definitiva. No obstant això, si la persona afectada ocupa un lloc de treball amb destinació provisional, conserva els drets generals sobre aquest fins al cessament o fins al moment en què es resolgui la convocatòria de provisió corresponent.

4. Excedència voluntària per a tenir cura de familiars

L'excedència voluntària per a tenir cura de familiars es pot sol·licitar per a tenir cura d'un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat inclòs, amb la condició que no es pugui valer i que no pugui exercir cap activitat retribuïda.

Aquesta excedència pot ésser atorgada per un període mínim de tres mesos i màxim de tres anys. El període concret d'excedència és determinat segons l'acreditació del grau de dependència i la durada estimada d'aquesta.

El període d'excedència computa als efectes de reconeixement de triennis, de consolidació del grau personal i del sistema de previsió o drets passius. Així mateix, durant tot el tot el període d'excedència la persona afectada té dret a la reserva del lloc de treball amb destinació definitiva. No obstant això, si la persona afectada ocupa un lloc de treball amb destinació provisional, conserva els drets generals sobre aquest fins al cessament o fins al moment en què es resolgui la convocatòria de provisió corresponent.

5. Excedència voluntària per al manteniment de la convivència

L'excedència voluntària per al manteniment de la convivència es pot sol·licitar, per una durada mínima de dos anys i màxima de quinze anys, si el cònjuge o la cònjuge o el convivent o la convivent ha de residir en un altre municipi perquè hi ha obtingut un lloc de treball estable.

El període d'excedència no computa als efectes de triennis, de grau personal i de drets passius, ni comporta la reserva de la destinació.

6. Excedència voluntària per violència de gènere

L'excedència voluntària per violència de gènere s'atorga a les dones víctimes de la violència de gènere pel temps que sol·licitin.

El període d'excedència computa als efectes de reconeixement de triennis, de consolidació del grau personal i del sistema de previsió o drets passius i comporta la reserva del mateix lloc de treball durant sis mesos, sens perjudici que es pugui ampliar aquest termini, d'acord amb el que disposa la normativa sobre violència de gènere.

7. El personal funcionari tindrà dret a romandre en la situació d'excedència voluntària en els casos i condicions que contempla l'article 86 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública

El personal laboral tindrà dret a romandre en la situació d'excedència voluntària en els casos i condicions que contempla l'article 46.1 i 2 de l'Estatut dels Treballadors.

CAPÍTOL 4

Condicions econòmiques

Article 13. Condicions econòmiques

1r. Les retribucions del personal afectat pel present Acord/Conveni, seran les establertes en les taules salarials contingudes en l'Annex 3, les quals es veuran modificades d'acord amb els criteris fixats en les successives lleis de pressupostos generals de l'Estat.

2n. De conformitat amb la legislació vigent podran dur-se a terme les adequacions retributives corresponents, relatives al contingut dels llocs de treball.

3r. Qualsevol acord pres al marge dels esmentats en els punts anteriors, que impliqui una millora de les retribucions dels/de les treballadors/es públics/ques, seran d'aplicació automàtica al personal afectat pel present Acord/Conveni.

Article 14. Conceptes retributius

Les retribucions del personal són bàsiques i complementàries.

Retribucions bàsiques:

a) Sou: Que correspon al del grup al qual pertany el/la treballador/a.

b) Triennis: Consisteixen en una quantitat igual per a cada grup, per cada tres anys de servei.

c) Pagues extraordinàries: Són dues cada any, a devengar conjuntament amb les nòmines dels mesos de juny i desembre (aconsellant-se dels dies 15 al 20). El seu import serà el que estableixi la LGPE per a cada exercici.

Retribucions complementàries:

a) Complement de destinació: El corresponent al lloc de treball que s'ocupi o el que tingui consolidat el/la treballador/a com a grau personal. Les quantitats són les determinades per a cada nivell.

b) Complement específic:

Retribuirà les especials circumstàncies i especificitats dels llocs de treball.

Inclourà:

1. Responsabilitat: implica direcció i comandament de personal.

2. Incompatibilitat: compromís de no dedicació a altres activitats laborals.

3. Perillositat: derivada de les tasques pròpies del servei a desenvolupar.

4. Penalitat/Laboriositat: llocs de treball que requereixen especial esforç físic o penalitat.

5. Especial preparació tècnica: exigeix formació o habilitat específica.

6. Jornada partida: que el temps de treball està dividit en dues fraccions al dia.

7. Disponibilitat: comprèn el grau de localització i compareixença, per raó de les circumstàncies, al lloc de treball.

8. Nocturnitat: No podrà excedir, en cap cas, el 25% del sou base assignat al treballador.

9. Festivitat: No podrà excedir, en cap cas, el 25% del sou base assignat al treballador.

10. Dedicació extra: retribuirà els treballs més de la jornada normal, segons la seva realització.

11. Objectius: retribuirà el compliment dels objectius del servei.

12. Perllongament de jornada: retribuirà l'escreix de la jornada de personal.

Revisió salarial

S'estableix una clàusula de revisió salarial a aplicar amb efectes de primer de gener de cada exercici que suposarà una variació igual a l'IPC de Catalunya. Aquest increment tindrà caràcter consolidable i s'aplicarà tant a les retribucions bàsiques com complementàries. Si l'esmentat increment és superior a l'establert en la Llei de pressupostos generals de l'Estat, la diferència s'aplicarà al complement específic.

Article 15. Gratificacions per serveis extraordinaris

1. S'entén per hora o servei extraordinari qualsevol tipus de treball efectuat que excedeixi de la jornada laboral, excepte en aquells llocs de treball que tinguin assignat un complement específic que porti implícita una major dedicació horària.

2. La realització d'hores extraordinàries serà voluntària exceptuant les hores extraordinàries de força major.

3. Es consideraran hores extraordinàries, i es compensaran com a tals, aquelles que prèviament estiguin autoritzades per la Corporació. Les que no estiguin autoritzades es compensaran hora per hora.

4. La realització i el pagament d'hores extraordinàries requereix la justificació de les hores realitzades, desglossades per períodes, tasques realitzades i nombre d'hores per treballador.

5. El còmput anual i per persona d'hores extraordinàries no pot excedir les 80 hores durant l'any natural corresponent. S'exclouen d'aquest límit les hores extraordinàries de força major.

6. Les hores extraordinàries es compensaran amb temps de descans, sempre que es pugui permetre una reducció d'horari de mutu acord i les necessitats del servei ho admetin, d'acord amb la següent taula :

a) Una hora extraordinària efectuada en dia laborable s'ha de compensar amb una hora i quart de descans.

b) Una hora extraordinària efectuada en dia festiu o nocturna s'ha de compensar amb una hora i mitja de descans.

c) Una hora extraordinària efectuada en dia festiu i nocturna s'ha de compensar amb dues hores de descans.

7. A aquests efectes, té la consideració d'hora nocturna l'efectuada entre les 22 hores i les 6 hores, i hora festiva l'efectuada els dissabtes, els diumenges i els festius del calendari laboral. Les hores de descans acumulades per aquests motius es poden gaudir juntament amb altres períodes.

8. No obstant el previst en el punt anterior, quan no sigui possible la compensació en hores de descans, les hores extraordinàries s'abonaran econòmicament amb la mateixa proporció que la compensació, és a dir, l'hora normal per 1,25, 1,5 o 2 segons siguin hores extres efectuades en dia laborable, festiu o nocturn o festiu i nocturn, respectivament.

9. Les hores extraordinàries s'han de computar mensualment i s'han de compensar amb temps de descans o abonar en nòmina un cop determinades, en un termini màxim de dos mesos.

Article 16. Dietes i desplaçaments

A tot/a treballador/a que, degudament autoritzat/ada, s'hagi de desplaçar fora del terme municipal per qüestions relacionades amb el servei, se li ha d'aplicar el règim de compensació per a desplaçaments i dietes vigent per a la funció pública i que determinen les bases d'execució del pressupost general de l'Ajuntament de Soses.

La compensació per desplaçament serà el mateix que l'Ajuntament fixi per als membres de la Corporació.

Per al personal que en la prestació del seu servei, s'hagi de desplaçar dintre del terme municipal, la Corporació ha de posar a la seva disposició un vehicle públic o bé li ha d'abonar l'import del quilometratge.

Article 17. Classificació del personal

La classificació del personal té per objecte la determinació, ordenació i definició de les diferents categories professionals que puguin ser assignades als treballadors d'acord amb les tasques i funcions que efectivament desenvolupin, i en el marc de la catalogació.

En virtut de la tasca a realitzar, el contracte ha de determinar el grup en el qual s'ha d'integrar la persona contractada, d'acord amb els coneixements i les experiències necessàries en relació amb les funcions a desenvolupar.

S'estableixen els grups professionals següents, segons el nivell de titulació, coneixements o experiència exigits per al seu ingrés.

Grup A1: Tècnics superiors i comandaments. Títol universitari de grau (llicenciat).

Grup A2: Tècnics mitjans. Títol universitari de grau (diplomat).

Grup B: Títol de tècnic superior.

Grup C1: Administratius i tècnics especialistes. Títol de batxillerat o formació professional de 2n grau o equivalent. ( O capacitació provada en relació amb el lloc de treball.

Grup C2: Auxiliar administratiu i personal especialitzat. Títol de graduat escolar o formació professional de 1r grau o equivalent ( O capacitació provada en relació amb el lloc de treball).

Grup AP: Personal de serveis auxiliars. Certificat d'escolaritat (o capacitació provada en relació amb el lloc de treball).

Les titulacions, a què fa referència aquest article, s'entendran sense perjudici de les classificacions ja reconegudes, les quals estan integrades en qualsevol grup anterior, però des de l'entrada en vigor del II Acord/Conveni, es requerirà posseir-les per les noves incorporacions o ascensos a grups superiors.

Es considera capacitació provada en relació amb el lloc de treball, l'exercici en el desenvolupament de les tasques pròpies del lloc de treball amb un experiència superior als 8 anys.

Durant la vigència de l'Acord/Conveni, l'equip de govern i els representants dels treballadors es comprometen a elaborar el catàleg de llocs de treball de la Corporació.

CAPÍTOL 5

Acció social

Article 18. Indemnitzacions per mort o invalidesa

En els casos de mort, invalidesa permanent total, invalidesa permanent absoluta i gran invalidesa, derivades d'accident laboral o malaltia professional, el personal afectat per aquest Acord/Conveni té dret a una indemnització inicial alçada de: 18.030,36 euros per casos de mort o invalidesa permanent total o absoluta, i de 18.030,36 euros per casos de gran invalidesa. La invalidesa permanent total o absoluta i la gran invalidesa tindran efecte quan siguin certificades en forma definitiva com a tal per l'òrgan oficial corresponent i en el cas de la invalidesa permanent total s'aplicarà en aquells supòsits en que no es pugui efectuar una recol·locació del treballador en un altre lloc de treball.

Si l'Ajuntament de Soses opta per contractar una assegurança per al compliment de l'obligació determinada en aquest article, el personal afectat es compromet a complir les obligacions que l'entitat imposi, sempre que aquestes no suposin cap minva en el dret establert.

De les quantitats establertes en aquest article, l'Ajuntament de Soses pot descomptar les obligacions econòmiques pendents que hagi pogut contreure el/la treballador/a en aplicació del que disposa aquest Acord/Conveni.

En cas de necessitat justificada l'Ajuntament avançarà part de la indemnització a la persona que legalment acrediti la condició de beneficiari/a, procedint quan s'efectuï la liquidació del total, a recuperar la quantitat avançada.

Article 19. Baixes per malaltia o accident

Dins dels tres primers dies següents de no assistència al treball per motius de malaltia o accident laboral es presentarà al Registre General el corresponent volant de baixa mèdica oficial, sense perjudici de comunicar-

ho immediatament al responsable del servei. També es presentaran els comunicats de confirmació de baixa mèdica cada vegada que es produeixin.

El volant d'alta laboral es presentarà al Registre el dia de la incorporació al treball.

Durant els 3 primer dies d'Incapacitat temporal per malaltia comuna, els empleats públics de l'ajuntament de Soses cobraran el 50% de les retribucions del mes anterior al de la IT. Del 4t fins al 20è dia inclòs un complement que, sumat a la prestació econòmica de la Seguretat Social sigui el 75% de les retribucions del mes anterior al de la IT. A partir del 21è dia inclòs, un complement que, sumat a la prestació econòmica de la seguretat Social sigui equivalent al 80% de les retribucions del mes anterior al de la IT.

En cas d'accident laboral o malaltia professional: la prestació de la Seguretat Social serà complementada fins el 100% de les retribucions del mes anterior al de la IT.(Prestació de la S. Social: 75% des del primer dia).

Els dies d'indisposició, sense baixa mèdica, es podran recuperar o es cobrarà el 50% de les retribucions.

Article 20. Millores socials

1. Ajuts per a fills discapacitats

El personal afectat per aquest Acord/Conveni que tingui al seu càrrec fills discapacitats físics, psíquics o sensorials, té dret a un ajut especial per aquest concepte que s'haurà d'abonar mensualment, segons el grau de disminució i l'import del qual no serà revisable anualment segons l'augment de l'IPC sinó que les seves variacions aniran determinades per la negociació d'un nou Conveni o revisió del mateix. L'acreditació de la disminució s'ha de fer mitjançant certificat emès per Servei d'Atenció a persones disminuïdes del Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya. El seu import serà variable segons el grau de disminució i en funció dels següents barems:

Grau de disminució del 33 al 50%................................................................................................ 120 euros mes

Grau de disminució del 51 al 65%................................................................................................ 150 euros mes

Grau de disminució superior al 65%............................................................................................. 180 euros mes

Per tenir dret a l'ajut econòmic, el fill discapacitat no haurà de percebre més de 1,5 del SMI.

2. S'estableix un premi especial d'antiguitat per als 25 anys de servei a l'Ajuntament de Soses, que consisteix en gaudir d'una paga extraordinària que comprengui tots els conceptes de la nòmina.

Article 21. Jubilació

L'edat de jubilació és la que legalment s'estableixi en cada moment, però el treballador pot allargar el temps de permanència a l'empresa fins a completar els períodes mínims de mancança per a la jubilació cobrant el 100% de la base reguladora.

Els treballadors, d'acord amb l'empresa, podran sol·licitar la jubilació parcial d'acord amb els sistemes previstos en la legislació vigent.

Article 22. Bestretes reintegrables

S'estableix el dret del personal, funcionari, laboral fix i laboral que ocupi temporalment una plaça vacant de la plantilla, a sol·licitar una bestreta reintegrable, justificant la seva necessitat.

L'import màxim d'aquestes bestretes serà de dues mensualitats brutes. El reintegrament de l'import de la bestreta es farà mensualment mitjançant deduccions de la nòmina, en el termini màxim de 24 mesos des de la concessió. Llevat de supòsits excepcionals, degudament acreditats, no es podrà demanar una bestreta mentre n'hi hagi una de vigent.

En casos de renúncia o cessament se'ls descomptarà la quantitat no retornada de l'última mensualitat i/o liquidacions que els pogués correspondre. Si d'aquesta manera no s'arribés a cobrir la totalitat del deute, es reclamarà el seu reintegrament per qualsevol via legal, inclosa la via executiva.

CAPÍTOL 6

Condicions professionals

Article 23. Aprofitament dels recursos propis

L'Ajuntament ha d'aprofitar els serveis municipals; només ha de recórrer a personal no municipal en casos excepcionals.

Article 24. Defensa del dret a la dignitat personal

Les parts signants es comprometen a vetllar per la defensa dels drets relacionats amb la dignitat personal, i en particular aquells que fan referència al respecte a la intimitat i a la llibertat sexual.

Article 25. Assistència jurídica

La Corporació garantirà l'assessorament i la defensa jurídiques de tots els treballadors que tinguin un conflicte judicial derivat de les activitats que desenvolupen al seu servei, així com el pagament de les costes judicials que se'n derivin.

En el cas que la sentència recaiguda declari indubtablement l'existència de dol per part del treballador, aquest haurà de reintegrar a l'Ajuntament la totalitat dels costos que s'hagin hagut de satisfer per a la seva defensa.

Article 26. Cobertura de responsabilitat civil

L'Ajuntament de Soses ha de respondre, davant de tercers, de les possibles responsabilitats civils derivades d'actes efectuats pel personal al servei de l'Ajuntament de Soses, en l'exercici del seu càrrec, sens perjudici del que estableix la legislació vigent respecte del dret de repetir que ostenta l'Ajuntament contra el membre del seu personal que resulti responsable del dany produït.

Article 27. Renovació del permís de conduir

Al personal afectat pel present Acord/Conveni que per raó del servei estigui obligat a conduir un vehicle municipal se li abonarà la tramitació de les diferents renovacions del permís de conduir necessàries per desenvolupar aquesta tasca.

Article 28. Formació i perfeccionament professionals

De conformitat amb l'establert en el Capítol 25 de l'Acord 'Administración-Sindicatos' de 15 de setembre de 1994, i l'Acord de Formació Contínua a les Administracions Públiques de 21 de març de 1995, la Corporació i els representants dels treballadors signants d'aquest Acord/Conveni, manifesten que:

a) La formació constitueix un element essencial en l'estratègia de canvi de l'Administració Pública i és un factor bàsic per a incrementar la motivació i la integració del personal de l'Ajuntament de Soses, i és un mecanisme eficaç i indispensable per a articular la mobilitat i la promoció.

b) Dins el marc dels acords nacionals en matèria de formació contínua, la coparticipació de la Corporació i dels/de les representants sindicals en la planificació, gestió i impartició de la formació a l'Ajuntament de Soses és la millor garantia per a una més gran eficàcia quant als seus resultats, a fi d'oferir a la ciutadania uns serveis públics de qualitat, en constant consolidació, progressió i modernització.

En aquest context, la formació ha de ser considerada com una necessitat i una obligació professional. En conseqüència, i de conformitat amb el capítol V de l'esmentat Acord/Conveni, l'Ajuntament de Soses es compromet a pactar amb els representants sindicals i el sindicat, els cursos que es considerin adients a impartir, tant teòrics com pràctics, per a tots els treballadors, ja siguin realitzats per la mateixa Corporació o per qualsevol altra entitat, pública o privada, el contingut dels quals estigui directament relacionat amb el lloc de treball.

Així mateix es podran fer propostes de formació voluntària per qualsevol treballador, essent estudiat cada cas particularment per la Comissió Paritària.

Article 29. Vestuari i equipament

L'Ajuntament ha de facilitar el material i el vestuari adequat i indispensable a tot el personal que, per raons de la tasca que realitza, ha de dur uniforme o roba de treball identificativa o especial. S'han de respectar els terminis de renovació de les peces de vestuari d'ús personal, complir els períodes establerts i atendre a la seva qualitat, la durada prevista i la idoneïtat.

Quan les condicions excepcionals d'alguns treballs obliguin, per motius de seguretat, a l'ús d'altres peces, aquestes seran igualment facilitades per l'Ajuntament.

Article 30. Promoció interna

L'Ajuntament es compromet a que les vacants produïdes a la plantilla, o les places que siguin possible de les que es convoquin per oferta pública, es cobreixin a través de la promoció interna.

El procediment de selecció consistirà en concurs de mèrits.

La Comissió Paritària serà la que faci l'elaboració de les bases per a cobrir les places, i participarà amb veu i vot als diferents tribunals creats a l'efecte.

Article 31. Règim disciplinari

L'incompliment de les obligacions pròpies dels treballadors donarà lloc a la imposició de les sancions corresponents, mitjançant resolució segons la gradació de les faltes i sancions.

L'Ajuntament ha de protegir el seu personal en l'exercici de les seves funcions i ha d'atorgar-li la consideració social deguda a la seva jerarquia i a la dignitat del servei públic.

Els treballadors tenen dret a ser assistits i protegits per l'Ajuntament davant qualsevol amenaça, ultratge, injuria, calúmnia, difamació i, en general, davant de qualsevol atemptat contra les seves persones o els seus béns per raó de l'exercici de les seves funcions.

Es d'aplicació per a tot el personal afectat pel present Acord/Conveni el règim disciplinari establert en el Títol VI, des de l'article 93 fins al 98, ambdós inclosos, de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, pel qual s'aprova l'Estatut bàsic de l'Empleat Públic (EBEP).

A fi i efecte d'unificar drets i obligacions de tot el personal afectat pel present Acord/Conveni, serà d'aplicació per al personal, laboral i funcionari, tant la gradació de faltes i sancions, com la tramitació, prescripció i cancel·lació d'aquelles, d'acord amb l'articulat esmentat en el paràgraf anterior.

Article 32. Règim d'incompatibilitats

Es d'aplicació per a tot el personal, tant funcionari com laboral, afectat per aquest Conveni, el règim d'incompatibilitats establert en el Títol VI, Capítol II, del Decret 214/1990 de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, i la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la Generalitat. Com a norma supletòria s'aplicarà la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques.

Article 33. Suplències

L'Ajuntament, considerant les necessitats dels serveis, ha d'establir els mecanismes adequats en cada cas per cobrir, en la mesura necessària i amb els mètodes legalment establerts, les absències temporals en els llocs de treball del personal subjecte a aquest Acord/Conveni.

CAPÍTOL 6

Salut laboral

Article 34. Salut laboral

Els/les treballadors/es de l'Ajuntament tenen dret a una protecció eficaç en matèria de seguretat i salut en el treball en els termes establerts per la Llei 31/1995, de 8 de novembre.

Article 35. Revisions mèdiques

Es realitzarà una revisió mèdica anyal a tot el personal de l'Ajuntament amb caràcter voluntari, d'acord amb l'art. 37.3 del Reglament dels serveis de prevenció i estudi de prevenció de riscos, tot això d'acord amb la Llei 31/95 de prevenció de riscos laborals.

Disposicions addicionals

1. Tots els beneficis i drets pactats en aquest Acord/Conveni relatius a cònjuges i/o parelles dels treballadors s'aplicaran en la mateixa mesura per a parelles de fet amb independència de la seva orientació sexual.

En el cas que visquin en una població on no tinguin accés a un registre d'unions civils, n'hi haurà prou amb aportar un certificat de convivència en el cas que se'ls sol·liciti acreditar-ho.

Disposició transitòria

El III Acord/Conveni és un document on s'hi ha inclòs totes les minoracions sobrevingudes per la legislació vigent que amb caràcter de legislació bàsica ens ha estat imposada a tots els empleats públics. En posteriors negociacions serà el II Acord/Conveni el contingut mínim per a les futures millores de les condicions laborals dels empleat públics de l'ajuntament de Soses tenint en compte les modificacions d'aquest document.

Disposicions finals

1. Aquest Acord/Conveni s'ha d'entendre automàticament prorrogat pel termini que les parts acordin si no es denuncia abans de la data límit de 30 de setembre per qualsevol de les parts.

2. En cas de denúncia d'aquest Acord/Conveni el seu contingut ha de continuar vigent, en la seva totalitat, fins que se'n signi un de nou.

3. Durant la vigència d'aquest Acord/Conveni, tot acord o disposició en matèria social o econòmica que es produeixi per part del Govern Central o Autonòmic i que millori allò pactat en aquest acord, serà d'aplicació als treballadors.

4. Un cop signat per les parts i en vigor, la Corporació ha d'editar aquest Acord/Conveni i distribuir-lo a cadascun/a dels/de les treballadors/es municipals en el termini de dos mesos.

ANNEX 1

Horaris

Personal d'Oficina: De dilluns a divendres

Horari d'hivern: 8.00 a 15.00 hores i 2.30 hores una tarda a la setmana.

Horari d'estiu: jornada intensiva i amb horari flexible de 7.30 a 15.00 hores o de 8.00 a 15.30 hores

Personal Brigada: De dilluns a divendres

Horari d'hivern: de 8.00 a 14.00 hores i de 15.00 a 16.30 hores

S'estableix una flexibilitat de dues hores diàries, a l'inici o al final de la jornada per tal possibilitar les necessitats del servei.

Biblioteca: De dilluns a divendres

De 16 a 20 hores.

Llar d'Infants. De dilluns a divendres

Segons proposta de Direcció respectant el còmput setmanal de 37 hores i mitja i el Reglament de règim intern de la Llar d'infants.

ANNEX 2

Llar d'infants 'El Jardí de la Mainada'

El personal de Llar d'Infants queda adscrit al III Acord/Conveni de l'Ajuntament de Soses. Per tant, li serà d'aplicació l'esmentat Acord/Conveni a excepció d'aquells punts on la Llar d'Infants, per les seves peculiaritats, tingui uns altres acords.

Jornada laboral

Pel personal docent la jornada serà de 37 hores i mitja en còmput setmanal.

La jornada laboral del personal de la Llar d'Infants serà:

a) Per a la mestra i tècniques de 37 hores i mitja en còmput setmanal, la qual es realitzarà de forma partida restant fixada de la següent manera:

- De 9.00 a 13.00 hores

- De 15.00 a 17.00 hores

La resta d'hores de la jornada, fins a les 37 hores i mitja setmanals, es completaran amb l'horari d'acollida matinal, de menjador, i d'acollida de tarda d'acord amb les necessitats del servei. En aquest sentit la directora proposarà a l'alcaldia, per la seva aprovació, la distribució de les esmentades hores entre el personal.

b) L'assistent infantil realitzarà la seva jornada en l'horari de acollida, matinal i de tarda, i de menjador, d'acord amb les necessitats del servei.

Horaris

La Llar d'Infants romandrà oberta, segons les necessitats del servei, des de les 8:00 fins a les 18:00 hores amb la següent distribució horària:

Servei d'acollida: de 8.00 a 9.00 i de 17.00 a 18.00 hores

Servei de menjador: de 13.00 a 15.00 hores.

Horari lectiu: de 9.00 a 13.00 i de 15.00 a 17.00 hores

Vacances

El personal docent tindrà 22 dies laborables de vacances. Que es faran preferentment, durant els mesos de juliol i agost, procurant que el servei quedi cobert amb la meitat del personal, com a mínim. En el cas que hi hagi més de la meitat de treballadors/es que vulguin els mateixos dies de vacances, s'acordaran torns per al seu gaudiment; si no hi ha acord entre elles es sortejaran els dies a escollir i s'establirà el sistema rotatiu que determinarà la prioritat en anys successius.

Dies d'assumptes personals

El personal de Llar d'Infants tindrà els mateixos dies d'assumptes personals que la resta de treballadors de l'Ajuntament, Aquest es comptabilitzaran per anys naturals, és a dir, de l'1 de gener al 31 de desembre i es podran gaudir fins al 30 de gener de l'any següent.

Si escau, s'establiran torns per les festes de Nadal, Setmana Santa i la resta de ponts que hi hagi durant l'any per tal que el servei quedi cobert.

ANNEX 3

Retribucions

Els conceptes retributius vindran determinats d'acord amb la normativa de la Llei de pressupostos generals de l'Estat, de cada any.

Sou base i triennis

Este documento contiene un PDF, para descargarlo pulse AQUI

Complement de destinació

Este documento contiene un PDF, para descargarlo pulse AQUI

Complement específic

La seva quantia, entretant no hi hagi una valoració dels llocs de treball, serà la que cadascú cobra en la seva nòmina actualment. Qualsevol modificació del complement específic s'haurà de negociar prèviament amb la representació sindical.

ANNEX 4

Brigada

La jornada laboral dels treballadors de la Brigada serà de 37 hores i mitja en còmput setmanal.

Els treballadors de la Brigada tindran la possibilitat de jornada flexible amb una flexibilitat de dues hores a l'inici o al final de la jornada per tal de facilitar el bon funcionament del servei.

Durant el període estival la meitat de la Brigada farà jornada intensiva des de les 7:30 a les 15 hores i l'altra meitat la mateixa jornada partida que la resta de l'any.

Un dels operaris de la Brigada estarà localitzable per si hi ha alguna emergència.

Les hores sobrevingudes per tal de solucionar les emergències sorgides fora de la jornada laboral es consideraran com a hores extraordinàries i es compensaran o s'abonaran en nòmina com a tals.

Es respectarà l'horari laboral de l'actual oficial de segona fins a la seva jubilació. Aquest serà de dilluns a divendres de 9.00 a 13.00 i de 15.00 a 18.00 hores.

Es facilitarà a tots els treballadors de la Brigada els EPIs necessaris per tal d'evitar els accidents laborals.

------