C. Colectivo. Convenio Colectivo de Empresa de AYUNTAMIENTO DE SOSES. PERSONAL LABORAL Y FUNCIONARIO (25001222142010) de Lleida

Empresa Provincial. Versión anterior. NO VIGENTE. Validez desde 01 de Enero de 2009

Volver al Convenio Vigente

TIEMPO DE LECTURA:

  • Código: 2501222
  • Código Nuevo: 25001222142010
  • Tipo: Empresa
  • Ámbito: Lleida
  • Boletín Oficial de Lleida nº 201 del 20/10/2015

    ...Convenio Colectivo de Empresa de AYUNTAMIENTO DE SOSES. PERSONAL LABORAL Y FUNCIONARIO (25001222142010) de Lleida... ...violencias... ...jornadas laborales... ...jornada de trabajo... ...jornadas de trabajo... ...Resolució de 14 d'octubre de 2015 per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord o Pacte mixt del personal laboral i funcionari de... ...Excedencia voluntaria... ...Jornada laboral... ...Violencia... ...Jornada laboral...
Acord/conveni regulador de les condicions de treball del personal laboral i funcionari de l ajuntament de soses per als anys 2009 a 2011 (codi de conveni num. 2501222). (Boletín Oficial de Lleida núm. 77 de 05/06/2010)

Preambulo

De 27 de maig de 2010, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord/conveni regulador de les condicions de treball del personal laboral i funcionari de l'Ajuntament de Soses per als anys 2009 a 2011 (codi de conveni núm. 2501222).

Vist el text de l'Acord/conveni regulador de les condicions de treball del personal laboral i funcionari de l'Ajuntament de Soses per als anys 2009 a 2011, subscrit per les parts negociadores el dia 17 de novembre de 2009, i de conformitat amb el que disposen l'article 38.6 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic (BOE de 13.4.2007), i l'article 170 de la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma, de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, i altres normes d'aplicació, Resolc:


1.

Disposar la inscripció de l'Acord/conveni regulador de les condicions de treball del personal laboral i funcionari de l'Ajuntament de Soses per als anys 2009 a 2011 (codi de conveni núm. 2501222), al Registre de convenis dels Serveis Territorials del Departament de Treball a Lleida.


2.

Disposar que el text esmentat es publiqui al Butlletí Oficial de la Província de Lleida.

Notifiqueu aquesta Resolució a la Comissió Negociadora del Conveni.

Lleida, 27 de maig de 2010 La directora en funcions, Pilar Nadal i Reimat


II Acord/Conveni regulador de les condicions de treball del personal laboral i funcionari de l'Ajuntament de Soses 20092011

En desplegament de les facultats que la vigent legislació atribueix als interlocutors socials, s'ha concertat entre l'Alcalde i la Regidoria de Personal, i la representació del personal laboral, de l'Ajuntament de Soses, el II Acord/Conveni regulador de les condicions de treball del personal al servei d'aquest Ajuntament, per a les anualitats entre l'any 2009 i 2011, la qual aplicació s'estendrà a tot el personal funcionari i laboral, en allò que no s'oposi al règim estatutari dels primers o disposicions concretes del règim jurídic - laboral.

Tanmateix, es consideraran d'aplicació directa, les disposicions legals recollides en el Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre (Text Refós en matèria de Funció Pública) i el Decret 214/1990, pel qual s'aprova el Reglament de Personal al servei de les Entitats Locals, especialment en allò que fa referència a conceptes retributius, vacances, llicències permisos, seguretat i higiene en el treball i formació professional i promoció professional, i supletòriament les instruccions que es despleguen en la Resolució de 27 d'abril de 1995, de la Secretaria d'Estat per a l'Administració Pública i en el Decret de Presidència de la Generalitat número 173/1996, de 23 de maig.

Els treballadors tenen com deures bàsics: - Complir amb les obligacions concretes del seu lloc de treball, de conformitat a les regles de bona fe i diligència.

- Complir les ordres i instruccions dels seus superiors en l'exercici regular de les seves facultats directives establertes per la llei.

- Contribuir a la millora de la productivitat (atenció als administrats).

En la seva virtut, les parts intervinents sotmeten a l'aprovació plenària el II Acord/Conveni regulador de les condicions de treball del personal al servei de l'Ajuntament de Soses

CAPÍTOL I Disposicions de caràcter general


Article 1. Àmbit d'aplicació

Aquest II Acord/Conveni afecta, en la seva totalitat, al personal de plantilla, funcionari i laboral, que presta serveis a l'Ajuntament de Soses.


Article 2. Àmbit temporal

La vigència d'aquest II Acord/Conveni és des del dia de l'1 de gener de 2009 a 31 desembre de 2011


Article 3. Clàusula de garantia "ad personam"

Es garanteix el respecte als drets ja adquirits per qualsevol contracte, acord o disposició que no vulneri el dret administratiu. Qualsevol pacte o disposició posterior més favorable ha de prevaler sobre el que aquí s'estableixi.


Article 4. Clàusula d'indivisibilitat

El contingut d'aquest II Acord/Conveni constitueix un tot orgànic i indivisible, que ha de ser considerat globalment i conjuntament a efectes de la seva aplicació pràctica. Si la jurisdicció administrativa i/o laboral deixa sense efecte alguna estipulació de les compreses en el Acord/Conveni, s'haurà de produir la corresponent adaptació, per a la qual cosa s'haurà de constituir la Mesa Negociadora.


Article 5. Comissió paritària

Es constituirà una Comissió Paritària integrada per 2 membres designats per la Corporació i dos membres designats pels representants dels treballadors.

La presidència de la Comissió recaurà en el Sr. Alcalde i actuarà de secretari un dels membres de la Comissió.

La Comissió tindrà les següents funcions:

1. Interpretació del text del conveni i de la seva aplicació.

2. Resolució de tots els assumptes que siguin sotmesos a la seva decisió respecte a qualsevol de les condicions establertes en el Acord/Conveni. Els acords presos en el sí de la Comissió Paritària vinculen les dues parts.

3. Vigilància i seguiment d'allò acordat en aquest Acord/Conveni.

4. Mediació i conciliació en els conflictes de caràcter individual i col·lectiu plantejats dins l'àmbit d'aquest Acord/Conveni.

5. Totes aquelles activitats que tendeixin a una major eficàcia pràctica de l'Acord/Conveni, o establertes en el seu text, o que se li puguin atribuir a l'empara de les disposicions que es promulguin en el futur.

Règim de funcionament de la Comissió Paritària: a. Es faran dues reunions ordinàries cada any de vigència d'aquest Acord/Conveni; la primera al mes de gener per tal d'acordar els increments salarials i les millores que es derivin dels acords o disposició en matèria social o econòmica que es produeixi per part del Govern Central o Autonòmic i que millori allò pactat en aquest Acord/Conveni, per tal de negociar la seva aplicació als treballadors. Les extraordinàries a petició de qualsevol de les parts. De totes les sessions fetes se n'estendrà l'acta corresponent.

b. Aquesta Comissió Paritària s'ha de constituir en un termini màxim de quinze dies a partir de la signatura d'aquest Acord/Conveni.

c. La Comissió Paritària pot utilitzar els serveis d'assessors/es amb veu i sense vot.

d. Tots els acords de la Comissió Paritària requereixen el consens d'ambdues parts. Les qüestions sobre les quals no hi hagi acord, es podran sotmetre al criteri d'un àrbitre com pot ser el Tribunal Laboral de Conciliació, Mediació i Arbitratge de Catalunya.

CAPÍTOL II Condicions de treball


Article 6. Jornada i horaris

La jornada de treball serà, per a tot el personal d'aquest Ajuntament, de 35 hores setmanals.

La jornada laboral serà l'establerta d'acord amb l'establert a l'annex I del present document.


Article 7. Descans diari

S'establirà en mitja hora diària i es comptabilitzarà com a treball efectiu.


Article 8. Jornada d'estiu

S'estableix una reducció de jornada de 5 hores setmanals pel personal fix, durant el període estival, comprès entre l'1 de juliol i el 31 d'agost.


Article 9. Vacances

El personal té dret a gaudir, al llarg de cada any complert de servei actiu, d'un període de vacances retribuïdes d'un mes o 23 dies laborables.

Les vacances anuals es podran fraccionar en dos o més períodes cap d'ells inferior a 5 dies laborables.

Si abans de gaudir el període de vacances l'interessat/da causés baixa per incapacitat temporal o baixa maternal, no perdrà les vacances i las podrà gaudir quan obtingui l'alta mèdica. Les vacances es podran ajuntar amb la llicència per embaràs, tant abans com desprès del seu gaudiment.

A partir dels 15 anys de servei s'atorga un dia més de vacances, i un altre per cada 5 anys més d'antiguitat, així, per: 15 anys de servei: 24 dies hàbils 20 anys de servei: 25 dies hàbils 25 anys de servei: 26 dies hàbils 30 o més anys de serveis: 27 dies hàbils; fent-se efectiu a partir de l'any natural següent al compliment de la citada antiguitat.

Abans del 30 d'abril es farà un pla de vacances, amb els torns i les dates de vacances de tot el personal de l'ajuntament. Els casos de controvèrsia o disconformitat en aquesta matèria es poden acollir a la mediació de la Comissió Paritària.

CAPÍTOL III Llicències i excedències


Article 10.Permisos i reduccions de jornada

A. Permisos que no requereixen justificació: Assumptes personals. Els treballadors d'aquest ajuntament gaudiran de 9 dies de permís a l'any, per assumptes personals sense justificació, que es podran gaudir fins el dia 30 de gener de l'any següent.

En el supòsit que no es porti un any de servei el còmput dels dies personals s'ha de fer proporcionalment al temps treballat.

Els dies d'assumptes personals s'han de sol·licitar amb una antelació de 5 dies, exceptuant els casos d'emergència. El silenci administratiu, en quant a la seva concessió, serà positiu. La denegació dels dies d'assumptes personals ha d'estar justificada.

La concessió dels dies d'assumptes personals es subordina a les necessitats del servei.

El personal d'aquest Ajuntament gaudirà de dos addicionals d'assumptes personals al complir el 6è trienni, que s'incrementarà en un dia addicional per cada trienni a partir del 8è. Quadre adjunt

Este documento contiene un PDF, para descargarlo pulse AQUI

B. Permisos per als quals cal justificació: Per visites mèdiques personals ineludibles en hores de feina, el temps necessari amb presentació del justificant.

1. Condicions d'exercici: No es pot concedir un mateix tipus de permís a dues persones pel mateix fet causant, llevat que l'exerceixin d'una manera alternativa i que el termini global no superi l'establert com a màxim per a cada tipus de permís, a excepció de:

a) Permís per matrimoni d'un familiar

b) Permís per maternitat apartat 5

c) Permís per atendre fills discapacitats

d) Permís per mort, accident, hospitalització o malaltia greu d'un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat

Els permisos regulats per aquest capítol són retribuïts, llevat del permís sense retribució per atendre un familiar (art. 10.B.13).

2. Permís per matrimoni

a) El permís per raó de matrimoni o per inici de convivència, en el cas de les unions estables de parella, té una durada de quinze dies naturals consecutius. Els cònjuges o convivents en poden gaudir dins el termini d'un any a comptar de la data del casament o de l'inici de la convivència

b) En el cas de les unions estables de parella, el desplegament reglamentari d'aquesta llei ha d'establir mecanismes amb efectes equivalents als del permís

3. Permís per matrimoni d'un familiar Les persones a les quals és aplicable aquesta llei tenen dret a un permís d'un dia d'absència del lloc de treball per matrimoni d'un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat. Aquest permís és ampliable a dos dies si el matrimoni té lloc fora de Catalunya.

4. Permís per maternitat

a) El permís per maternitat té una durada de setze setmanes ininterrompudes, que són ampliables, en els casos de part, acolliment o adopció múltiple, a dues setmanes més per cada fill o filla a partir del segon i en pot gaudir qualsevol dels dos progenitors

L'altre progenitor o progenitora, sempre que tingui la guarda legal del fill o filla, pot fer ús de tot el permís de maternitat, o de la part que en resti, en el cas de mort o malaltia incapacitant de la mare o en el cas de guarda legal exclusiva.

b) En el cas de filiació biològica, el període de permís pot començar abans o immediatament després del part. Les sis primeres setmanes posteriors al part són de descans obligatori per a la mare

c) En el cas d'adopció o acolliment, el període de permís per maternitat computa a partir de la sentència judicial o resolució administrativa. Si es tracta d'una adopció internacional el permís pot començar fins a sis setmanes abans

d) La persona que gaudeix del permís per maternitat ho pot fer a temps parcial, d'una manera ininterrompuda. La manera en què es distribueix el temps de permís requereix l'acord previ entre la persona afectada i l'òrgan competent per a la concessió del permís. En el cas de filiació biològica, la mare pot gaudir del permís a temps parcial només a partir de la sisena setmana posterior al part. El permís per maternitat a temps parcial és incompatible amb els permisos per lactància o per fills prematurs i amb la reducció de jornada per guarda legal

e) El progenitor o progenitora que gaudeix del permís per maternitat pot optar perquè l'altre progenitor o progenitora gaudeixi d'una part determinada i ininterrompuda d'aquest permís. El permís es distribueix a opció del progenitor o progenitora que gaudeix de la primera part del permís. Els progenitors poden gaudir de la compartició del permís d'una manera simultània o successiva, sense superar les setze setmanes o el temps que correspongui en els casos de part, acolliment o adopció múltiple. En el cas de la filiació biològica, si s'opta per gaudir de la segona part del permís successivament al de la mare, només es pot fer a partir de la sisena setmana posterior al part i sempre que, en el moment de fer-se efectiva aquesta opció, la incorporació de la mare al treball no comporti un risc per a la seva salut

f) L'opció exercida per un progenitor o progenitora en iniciar-se el període de permís per maternitat en favor de l'altre progenitor o progenitora a fi que aquest gaudeixi d'una part del permís pot ésser revocada en qualsevol moment per aquell si s'esdevenen fets que fan inviable l'aplicació d'aquesta opció, com ara l'absència, la malaltia o l'accident, o també l'abandonament de la família, la violència o altres causes equivalents, llevat que aquests tres darrers casos siguin imputables al primer progenitor o progenitora

5. Permís per naixement, adopció o acolliment El progenitor o progenitora que no gaudeix del permís per maternitat té dret a un permís de cinc dies laborables consecutius dins els deu dies següents a la data de naixement, o a l'arribada del menor o la menor adoptat o acollit a la llar familiar en el cas d'adopció o acolliment. En el cas de part, adopció o acolliment múltiple, la durada del permís s'amplia a deu dies si es tracta de dos fills i a quinze dies si en són tres o més.

6. Permís de paternitat

a) El progenitor o progenitora, sens perjudici del dret al permís per maternitat, té dret a un permís de paternitat de quatre setmanes consecutives.

b) El progenitor o progenitora pot gaudir d'aquest permís durant el període comprès des del finiment del permís per naixement del fill o filla, des de la resolució judicial per la qual es constitueix l'adopció o a partir de la decisió administrativa o judicial d'acolliment, i fins que fineixi el permís per maternitat, o també immediatament després del finiment d'aquest permís

c) El progenitor o progenitora d'una família monoparental, si té la guarda legal exclusiva del fill o filla, també pot gaudir del permís de paternitat a continuació del de maternitat

7. Permís per lactància a) El permís per lactància és d'una hora diària d'absència del lloc de treball, la qual es pot dividir en dues fraccions de trenta minuts. En els casos de part, adopció o acolliment múltiple el permís és de dues hores diàries, les quals es poden dividir en dues fraccions d'una hora. El període del permís s'inicia un cop finit el permís per maternitat i té una durada màxima de vint setmanes.

b) A petició de l'interessa't o interessada, les hores del permís de lactància es poden compactar per a gaudir-ne en jornades senceres de treball, consecutives o repartides per setmanes, sense alterar el moment d'inici del període de permís i tenint en compte les necessitats del servei

8. Permís per a atendre fills prematurs En el cas de naixement d'un fill o filla prematur o que hagi d'ésser hospitalitzat a continuació del part, s'atorga un permís equivalent al temps d'hospitalització fins a un màxim de tretze setmanes. Aquest permís s'inicia a partir del finiment del permís per maternitat o de la setzena setmana posterior al part, l'adopció o l'acolliment.

9. Període de vacances Si el període del permís de maternitat, de paternitat o d'atenció de fills prematurs coincideix totalment o parcialment amb el període de vacances, la persona afectada gaudeix de les vacances un cop finit el permís. El còmput de les vacances s'inicia l'endemà de la data de finiment del permís.

10. Permisos per a atendre fills discapacitats Els progenitors amb fills discapacitats tenen dret conjuntament a permisos d'absència del lloc de treball per a poder assistir a reunions o visites en els centres educatius especials o sanitaris on rebin suport. Així mateix, tenen dret a dues hores de flexibilitat horària diària per a poder conciliar els horaris dels centres d'educació especial o dels altres centres on el fill o filla discapacitat rep atenció.

11.Permísprenatal

a) Les dones embarassades tenen dret a absentar-se del lloc treball per a assistir a exàmens prenatals i a tècniques de preparació per al part, durant el temps necessari per a dur a terme aquestes pràctiques, amb la justificació prèvia de la necessitat de fer-ho dins la jornada de treball

b) Les parelles que opten per l'adopció o l'acolliment permanent o preadoptiu tenen dret a absentar-se del lloc de treball per a dur a terme els tràmits administratius requerits per l'administració competent fets a Catalunya, durant el temps necessari, amb la justificació prèvia que s'han de fer dins la jornada de treball

12. Permís per mort, accident, hospitalització o malaltia greu d'un familiar: a) Familiar de primer grau de consanguinitat o afinitat, el permís té una durada de tres dies laborables. Aquest permís és ampliable a cinc dies si el fet es produeix en un municipi diferent del municipi del lloc de treball. (art.48.1.a EBEP)

Familiar de segon grau de consanguinitat o afinitat, el permís té una durada de dos dies laborables. Aquest permís és ampliable a quatre dies si el fet es produeix en un municipi diferent del lloc de treball. (art.48.1.a EBEP)

Excepcionalment i per motius degudament justificats, es pot ampliar el permís fins a sis dies laborables.

b) Permís per intervenció quirúrgica sense hospitalització d'un familiar de fins a segon grau de consanguinitat o afinitat, 2 dies, el mateix de la intervenció i el següent

13. Permís sense retribució per a atendre un familiar Es poden concedir permisos sense retribució per a atendre un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat per un període mínim de deu dies i màxim de tres mesos, prorrogable, excepcionalment, fins a tres mesos més. Aquest permís és incompatible amb l'autorització de compatibilitat, que resta suspesa d'ofici fins al finiment del permís.

14. Permisos per situacions de violència de gènere Les dones víctimes de situacions de violència de gènere que, per aquest motiu, s'hagin d'absentar del lloc de treball tenen dret que aquestes faltes d'assistència es considerin justificades d'acord amb el que determinin els serveis socials, policials o de salut corresponents. Així mateix, tenen dret a les hores de flexibilitat horària que, d'acord amb cada situació concreta, siguin necessàries per a llur protecció o assistència social.

15. Permisos de flexibilitat horària recuperable Es poden autoritzar permisos d'absència del lloc de treball d'un mínim d'una hora i un màxim de set per a visites o proves mèdiques d'ascendents o descendents fins al segon grau de consanguinitat o afinitat i per a reunions de tutoria amb els docents responsables dels fills. El temps d'absència l'ha de recuperar la persona afectada durant el trimestre en què gaudeix del permís, tenint en compte les necessitats del servei. Aquests permisos poden ésser puntuals o periòdics.

16. Permís per trasllat de domicili Per trasllat de domicili sense canvi de residència, un dia. Si comporta trasllat a una altra localitat, fins a quatre dies.

17. Permís per concursar a exàmens finals en centres oficials Els dies durant els quals tenen lloc els exàmens finals en centres oficials.

Per a concursar en exàmens finals i altres proves definitives d'aptitud i avaluació en centres oficials.

Els/Les treballadors/res tindran dret al permís necessari per a concórrer a exàmens acadèmics a centres oficials o homologats, a raó d'1 dia natural per a cada prova d'examen, si tenen lloc en diferents dies, tant per a convocatòries ordinàries com per a les extraordinàries i presentant sempre el corresponent justificant.

Els/les treballadors/res que prestin servei en el torn de nit gaudiran del permís la nit anterior a la realització de l'examen o prova.

18. Per deure inexcusable Per deure inexcusable de caràcter públic o personal, durant el temps indispensable per complir-los.

19. Llicència per cursar estudis Es poden autoritzar llicències per cursar estudis sobre matèries directament relacionades amb la funció pública, retribuïdes o sense retribució.

20. Per exercir funcions sindicals, de formació sindical o de representació sindical Pel que fa a permisos retribuïts i sense retribució, s'ha d'estar al que disposa l'article 9 de la Llei 11/85 de Llibertat Sindical i la Llei 9/87 d'Òrgans de Representació, Determinació de les Condicions de Treball i Participació del Personal al servei de les Administracions Públiques.

C. Reduccions de jornada:

1. Requisits de concessió

a) Les reduccions de jornada establertes per aquesta llei són incompatibles amb l'autorització de compatibilitat, que resta suspesa d'ofici fins al finiment del termini de la reducció

b) No es pot concedir la reducció de jornada a dues persones pel mateix fet causant, llevat que l'exerceixin d'una manera alternativa i sense que el termini global superi l'establert com a màxim

2. Reducció de jornada amb la totalitat de la retribució a) Les persones a les quals s'aplica aquesta llei poden gaudir d'una reducció de com a màxim un terç de la jornada de treball amb la percepció del cent per cent de les retribucions per a tenir cura d'un fill o filla, sempre que no estiguin privades de la guarda legal d'aquets per resolució judicial i que l'altre progenitor o progenitora treballi

b) La reducció de jornada regulada per aquest article té una durada màxima d'un any a partir del finiment del permís per maternitat o de la setzena setmana posterior al part, l'adopció o l'acolliment. Si la persona beneficiària ha gaudit del permís de paternitat, la durada de la reducció computa de manera consecutiva a partir del finiment d'aquest permís

c) El percentatge de reducció de jornada no és ampliable en el cas de part, adopció o acolliment múltiple ni per cap altre supòsit. Això no obstant, la persona afectada pot optar, sempre que sigui possible segons les necessitats del servei, per compactar les hores que corresponguin de reducció de jornada en jornades consecutives senceres. El període de compactació ha d'ésser el que correspongui proporcionalment segons l'horari de la jornada de treball

3. Reducció de jornada per discapacitat legalment reconeguda

a) Les persones amb una discapacitat legalment reconeguda que, per aquest motiu, han de rebre tractament en centres públics o privats tenen dret a una reducció de jornada de treball equivalent al temps que hi han de dedicar, sense pèrdua de llurs retribucions íntegres

b) Per a gaudir d'aquesta reducció de jornada cal un informe del servei mèdic corresponent que justifiqui la necessitat del tractament, la periodicitat o durada aproximada i la necessitat que es dugui a terme en l'horari laboral

4. Reducció de jornada d'un terç o de la meitat amb dret al 80% o al 60% de les retribucions.

a) Les persones a les quals s'aplica aquesta llei poden gaudir d'una reducció d'un terç o de la meitat de la jornada de treball, amb la percepció del 80% o del 60% de la retribució, respectivament, en els supòsits següents:

b) Per a tenir cura d'un fill o filla menor de sis anys, sempre que se'n tingui la guarda legal

c) Per a tenir cura d'una persona amb discapacitat psíquica, física o sensorial que no faci cap activitat retribuïda, sempre que se'n tingui la guarda legal

d) Perquè tenen a càrrec un familiar, fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, amb una incapacitat o disminució reconeguda igual o superior al 65% o amb un grau de dependència que li impedeix ésser autònom, o que requereix dedicació o atenció especial

e) Les dones víctimes de la violència de gènere, per a fer efectiva llur protecció o llur dret a l'assistència social íntegra

En matèria de permisos retribuïts qualsevol norma de caràcter estatal, autonòmic o local que millori les recollides en el present Acord/Conveni serà automàticament d'aplicació per a tot el personal.


Article 11. Llicències i excedències

1. El personal de l'Ajuntament inclòs dintre de l'àmbit d'aquest conveni, amb una antiguitat mínima de 2 anys, tindrà la possibilitat de disposar d'una llicència no retribuïda de fins a 3 mesos, cada 2 anys, amb dret a reserva del lloc de treball, mantenint-se totes les seves condicions, sempre que es pugi garantir el servei a judici de l'Ajuntament.

2. El personal tindrà dret a romandre en la situació d'excedència voluntària en els casos i condicions que contempla l'article 86 del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública

3. Excedència voluntària per a tenir cura d'un fill o filla L'excedència voluntària per a tenir cura d'un fill o filla es pot sol·licitar en qualsevol moment a partir del naixement o de la sentència o la resolució judicial de constitució de l'adopció o l'acolliment.

Aquesta excedència té una durada màxima de tres anys, a comptar de la data del naixement o de la sentència o la resolució judicial en el cas d'acolliment o adopció.

El període d'excedència computa als efectes de reconeixement de triennis, de consolidació del grau personal i del sistema de previsió o drets passius. Així mateix, durant tot el període d'excedència la persona afectada té dret a la reserva del lloc de treball amb destinació definitiva. No obstant això, si la persona afectada ocupa un lloc de treball amb destinació provisional, conserva els drets generals sobre aquest fins al cessament o fins al moment en què es resolgui la convocatòria de provisió corresponent.

4. Excedència voluntària per a tenir cura de familiars L'excedència voluntària per a tenir cura de familiars es pot sol·licitar per a tenir cura d'un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat inclòs, amb la condició que no es pugui valer i que no pugui exercir cap activitat retribuïda.

Aquesta excedència pot ésser atorgada per un període mínim de tres mesos i màxim de tres anys. El període concret d'excedència és determinat segons l'acreditació del grau de dependència i la durada estimada d'aquesta.

El període d'excedència computa als efectes de reconeixement de triennis, de consolidació del grau personal i del sistema de previsió o drets passius. Així mateix, durant tot el tot el període d'excedència la persona afectada té dret a la reserva del lloc de treball amb destinació definitiva. No obstant això, si la persona afectada ocupa un lloc de treball amb destinació provisional, conserva els drets generals sobre aquest fins al cessament o fins al moment en què es resolgui la convocatòria de provisió corresponent.

5. Excedència voluntària per al manteniment de la convivència L'excedència voluntària per al manteniment de la convivència es pot sol·licitar, per una durada mínima de dos anys i màxima de quinze anys, si el cònjuge o la cònjuge o el convivent o la convivent ha de residir en un altre municipi perquè hi ha obtingut un lloc de treball estable.

El període d'excedència no computa als efectes de triennis, de grau personal i de drets passius, ni comporta la reserva de la destinació.

6. Excedència voluntària per violència de gènere L'excedència voluntària per violència de gènere s'atorga a les dones víctimes de la violència de gènere pel temps que sol·licitin.

El període d'excedència computa als efectes de reconeixement

de triennis, de consolidació del grau personal i del sistema de previsió o drets passius i comporta la reserva del mateix lloc de treball durant sis mesos, sens perjudici que es pugui ampliar aquest termini, d'acord amb el que disposa la normativa sobre violència de gènere.


CAPÍTOL IV Condicions econòmiques

 


Article 12. Condicions econòmiques

Condicions econòmiques per a 2009-2011

1r. Les retribucions del personal afectat pel present Acord/Conveni, seran les establertes en les taules salarials contingudes en l'ANNEX 3, les quals es veuran modificades d'acord amb els criteris fixats en les successives Lleis de Pressupostos Generals de l'Estat.

2n. De conformitat amb la legislació vigent podran dur-se a terme les adequacions retributives corresponents, relatives al contingut dels llocs de treball.

3r. Qualsevol acord pres al marge dels esmentats en els punts anteriors, que impliqui una millora de les retribucions dels/de les treballadors/es públics/ques, seran d'aplicació automàtica al personal afectat pel present Acord/Conveni.


Article 13. Conceptes retributius

Les retribucions del personal són bàsiques i complementàries.

Retribucions bàsiques: a. Sou: Que correspon al del grup al qual pertany el/la treballador/a

b. Triennis: Consisteixen en una quantitat igual per a cada grup, per cada tres anys de servei.

c. Pagues extraordinàries: Són dues cada any, a devengar conjuntament amb les nòmines dels mesos de juny i desembre (aconsellant-se dels dies 15 al 20). Estaran configurades pel sou base, triennis, complement de destí i el 100% del complement específic.

Retribucions complementàries:

a. Complement de destinació: El corresponent al lloc de treball que s'ocupi o el que tingui consolidat el/la treballador/a com a grau personal. Les quantitats són les determinades per a cada nivell

b. Complement específic: Està destinat a retribuir les condicions particulars de cada lloc de treball, atenent l'especial dificultat tècnica, el grau de dedicació, la responsabilitat, la perillositat o la penositat,

c. Altres complements: - Festivitat: assignat a aquells llocs de treball que prestin serveis en diumenges i els festius del calendari laboral.

- Perllongació de jornada: assignat a aquells llocs de treball que precisin una jornada superior a les 35 hores setmanals per al seu correcte desenvolupament.

Revisió salarial S'estableix una clàusula de revisió salarial a aplicar amb efectes de primer de gener de cada exercici que suposarà una variació igual a l'IPC de Catalunya. Aquest increment tindrà caràcter consolidable i s'aplicarà tant a les retribucions bàsiques com complementàries. Si l'esmentat increment és superior a l'establert en la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat, la diferència s'aplicarà al complement específic.


Article 14. Gratificacions per serveis extraordinaris

1r. S'entén per hora o servei extraordinari qualsevol tipus de treball efectuat, amb caràcter voluntari, que excedeixi de la jornada habitual, excepte en aquells llocs de treball que tinguin assignat un complement específic que porti implícita una major dedicació horària.

2n. La realització i el pagament d'hores extraordinàries requereix, amb caràcter preceptiu i previ, la següent tramitació:

a. Proposta motivada, dirigida a l'Alcaldia, emesa per Secretaria.

De les propostes presentades s'ha de donar comptes a la Comissió Paritària.

b. Decret d'Alcaldia, si escau, autoritzant la seva realització.

3r. Les hores extraordinàries es compensaran amb temps de repòs, sempre que es pugui permetre una reducció d'horari de mutu acord i les necessitats del servei ho admetin, d'acord amb la següent taula:

a. Una hora extraordinària efectuada en dia laborable s'ha de compensar amb una hora i mitja de descans.

b. Una hora extraordinària efectuada en dia festiu o nocturna s'ha de compensar amb dues hores de descans.

c. Una hora extraordinària efectuada en dia festiu i nocturna s'ha de compensar amb dues hores i mitja de descans.

A aquests efectes, té la consideració d'hora nocturna l'efectuada entre les 22 i les 6 h, i hora festiva l'efectuada els dissabtes, els diumenges i els festius del calendari laboral. Les hores de descans acumulades per aquests motius es poden gaudir juntament amb altres períodes.

4t. No obstant el previst en el punt anterior, quan no sigui possible la compensació horària, les hores extraordinàries, s'abonaran econòmicament d'acord amb la taula corresponent, inclosa en l'Annex 4.

5è. Les hores extraordinàries s'han de computar mensualment i s'han d'abonar en nòmina un cop determinades, en un termini màxim de dos mesos.


Article 15. Dietes i desplaçaments

A tot/a treballador/a que, degudament autoritzat/ada, s'hagi de desplaçar fora del terme municipal per qüestions relacionades amb el servei, se li ha d'aplicar el règim de compensació per a desplaçaments i dietes vigent per a la funció pública i que determinen les bases d'execució del pressupost general de l'Ajuntament de Soses.

La compensació per desplaçament serà el mateix que l'Ajuntament fixi per als membres de la Corporació.

Per al personal que en la prestació del seu servei, s'hagi de desplaçar dintre del terme municipal, la Corporació ha de posar a la seva disposició un vehicle públic o bé li ha d'abonar l'import del quilometratge.


Article 16. Classificació del personal

La classificació del personal té per objecte la determinació, ordenació i definició de les diferents categories professionals que puguin ser assignades als treballadors d'acord amb les tasques i funcions que efectivament desenvolupin, i en el marc de la catalogació.

En virtut de la tasca a realitzar, el contracte ha de determinar el grup en el qual s'ha d'integrar la persona contractada, d'acord amb els coneixements i les experiències necessàries en relació amb les funcions a desenvolupar.

S'estableixen els grups professionals següents, segons el nivell de titulació, coneixements o experiència exigits per al seu ingrés.

Grup A1: Tècnics superiors i comandaments. Títol universitari de grau (llicenciat)

Grup A2: Tècnics mitjans. Títol universitari de grau (diplomat).

Grup B: Títol de tècnic superior.

Grup C1: Administratius i tècnics especialistes. Títol de batxillerat o formació professional de 2n grau o equivalent. (O capacitació provada en relació amb el lloc de treball.

Grup C2: Auxiliar administratiu i personal especialitzat. Títol de graduat escolar o formació professional de 1r grau o equivalent (O capacitació provada en relació amb el lloc de treball).

Grup AP: Personal de serveis auxiliars. Certificat d'escolaritat (o capacitació provada en relació amb el lloc de treball).

Les titulacions, a què fa referència aquest article, s'entendran sense perjudici de les classificacions ja reconegudes, les quals estan integrades en qualsevol grup anterior, però des de l'entrada en vigor de l'Acord/Conveni, es requerirà posseir-les per les noves incorporacions o ascensos a grups superiors.

Es considera capacitació provada en relació amb el lloc de treball, l'exercici en el desenvolupament de les tasques pròpies del lloc de treball amb un experiència superior als 8 anys.

Durant la vigència de l'Acord/Conveni, l'equip de govern i els representants dels treballadors es comprometen a elaborar el catàleg de llocs de treball de la corporació.


CAPÍTOL V Acció social

 


Article 17. Indemnitzacions per mort o invalidesa

En els casos de mort, invalidesa permanent total, invalidesa permanent absoluta i gran invalidesa, el personal afectat per aquest Acord/Conveni té dret a una indemnització inicial alçada de: 18.036 euros per casos de mort o invalidesa permanent total o absoluta, i de 18.036 euros per casos de gran invalidesa. La invalidesa permanent total o absoluta i la gran invalidesa tindran efecte quan siguin certificades en forma definitiva com a tal per l'òrgan oficial corresponent i en el cas de la invalidesa permanent total s'aplicarà en aquells supòsits en que no es pugui efectuar una recol·locació del treballador en un altre lloc de treball.

Si l'Ajuntament de Soses opta per contractar una assegurança per al compliment de l'obligació determinada en aquest article, el personal afectat es compromet a complir les obligacions que l'entitat imposi, sempre que aquestes no suposin cap minva en el dret establert.

De les quantitats establertes en aquest article, l'Ajuntament de Soses pot descomptar les obligacions econòmiques pendents que hagi pogut contreure el/la treballador/a en aplicació del que disposa aquest Acord/Conveni.

En cas de necessitat justificada l'Ajuntament avançarà part de la indemnització a la persona que legalment acrediti la condició de beneficiari/a, procedint quan s'efectuï la liquidació del total, a recuperar la quantitat avançada.


Article 18. Baixes per malaltia o accident

S'ha d'iniciar d'ofici la llicència a partir del tercer dia d'absència al treball per motiu de malaltia o accident, data en la qual obligatòriament haurà de presentar-se el comunicat mèdic de baixa.

D'acord amb la normativa pròpia del Règim General de la Seguretat Social, haurà de presentar-se el comunicat de continuació de baixa expedit per l'especialista corresponent.

La llicència per malaltia finalitza amb la presentació del comunicat mèdic d'alta o per passar a la situació de jubilació, invalidesa, etc.

En els casos d'IT per maternitat, malaltia comuna o accident, la totalitat del personal afectat pel present Conveni percebrà la totalitat de les seves corresponents retribucions, tant bàsiques com complementàries, excepció feta de finalització de contracte o del pas a una altra situació.


Article 19. Millores socials

1. El personal afectat per aquest Acord/Conveni que tingui familiars disminuïts físics, psíquics o sensorials, i sempre i quan es tracti de cònjuge, ascendents o descendents de primer grau que convisquin amb ell, té dret a un ajut especial per aquest concepte que s'haurà d'abonar mensualment, segons el grau de disminució i l'import del qual no serà revisable anualment segons l'augment de l'IPC sinó que les seves variacions aniran determinades per la negociació d'un nou conveni o revisió del mateix. L'acreditació de la disminució s'ha de fer mitjançant certificat emès per Servei d'Atenció a persones disminuïdes del Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya. El seu import serà variable segons el grau de disminució i en funció dels següents barems: · Grau de disminució del 33 al 50% 120 euros mes · Grau de disminució del 51 al 65% 150 euros mes · Grau de disminució superior al 65% 180 euros mes

Per tenir dret a l'ajut econòmic, el familiar discapacitat no haurà de percebre més del doble del SMI

2. S'estableix un premi especial d'antiguitat per als 25 i 35 anys de servei a l'Ajuntament de Soses, que consisteix en gaudir d'una paga extraordinària que comprengui tots els conceptes de la nòmina.


Article 20. Jubilació

L'edat de jubilació és la que legalment s'estableixi en cada moment, però el treballador pot allargar el temps de permanència a l'empresa fins a completar els períodes mínims de mancança per a la jubilació cobrant el 100% de la base reguladora.

Els treballadors, d'acord amb l'empresa, podran sol·licitar la jubilació parcial d'acord amb els sistemes previstos en la legislació vigent.


Article 21. Premi per jubilació

S'estableix una gratificació de 2.800 euros pels treballadors d'aquest ajuntament que es jubilin amb una antiguitat a l'Ajuntament de Soses igual o superior als 15 anys.

Un cop ratificat pel Ple de la Corporació aquest II AcordConveni, en la primera reunió paritària es reglamentarà la forma de concessió d'aquest premi de jubilació.


Article 22. Bestretes reintegrables

S'estableix el dret del personal, funcionari, laboral fix i laboral que ocupi temporalment una plaça vacant de la plantilla laboral, a sol·licitar una bestreta reintegrable, consistint en l'avançament de l'import de tres nòmines, a retornar en 12, 24, o 36 mensualitats.


CAPÍTOL VI Condicions professionals

 


Article 23. Aprofitament dels recursos propis

L'Ajuntament ha d'aprofitar els serveis municipals; només ha de recórrer a personal no municipal en casos excepcionals.


Article 24. Defensa del dret a la dignitat personal

Les parts signants es comprometen a vetllar per la defensa dels drets relacionats amb la dignitat personal, i en particular aquells que fan referència al respecte a la intimitat i a la llibertat sexual.


Article 25. Assistència jurídica

La Corporació garantirà l'assessorament i la defensa jurídiques de tots els treballadors que tinguin un conflicte judicial derivat de les activitats que desenvolupen al seu servei, així com el pagament de les costes judicials que se'n derivin.

En el cas que la sentència recaiguda declari indubtablement l'existència de dol per part del treballador, aquest haurà de reintegrar a l'Ajuntament la totalitat dels costos que s'hagin hagut de satisfer per a la seva defensa.


Article 26. Cobertura de responsabilitat civil

L'Ajuntament de Soses ha de respondre, davant de tercers, de les possibles responsabilitats civils derivades d'actes efectuats pel personal al servei de l'Ajuntament de Soses, en l'exercici del seu càrrec, sens perjudici del que estableix la legislació vigent respecte del dret de repetir que ostenta l'Ajuntament contra el membre del seu personal que resulti responsable del dany produït.


Article 27. Renovació del permís de conduir

Els treballadors que de forma habitual utilitzin vehicles de l'ajuntament, l'import de la renovació del carnet correrà a càrrec de l'Ajuntament.


Article 28. Formació i perfeccionament professionals

De conformitat amb l'establert en el Capítol 25 de l'Acord "Administración-Sindicatos" de 15 de setembre de 1994, i l'Acord de Formació Contínua a les Administracions Públiques de 21 de març de 1995, la Corporació i els representants dels treballadors signants d'aquest Acord/Conveni, manifesten que:

a) La formació constitueix un element essencial en l'estratègia de canvi de l'Administració Pública i és un factor bàsic per aincrementar la motivació i la integració del personal de l'Ajuntament de Soses, i és un mecanisme eficaç i indispensable per a articular la mobilitat i la promoció

b) Dins el marc dels acords nacionals en matèria de formació contínua, la coparticipació de la Corporació i dels/de les representants sindicals en la planificació, gestió i impartició de la formació a l'Ajuntament de Soses és la millor garantia per a una més gran eficàcia quant als seus resultats, a fi d'oferir a la ciutadania uns serveis públics de qualitat, en constant consolidació, progressió i modernització

En aquest context, la formació ha de ser considerada com una necessitat i una obligació professional. En conseqüència, i de conformitat amb el capítol V de l'esmentat Acord/Conveni, l'Ajuntament de Soses es compromet a:

Pactar amb els representants sindicals i el sindicat, els cursos que es considerin adients a impartir, tant teòrics com pràctics, per a tots els treballadors, ja siguin realitzats per la mateixa Corporació o per qualsevol altra entitat, pública o privada, el contingut dels quals estigui directament relacionat amb el lloc de treball.

Així mateix es podran fer propostes de formació voluntària per qualsevol treballador, essent estudiat cada cas particularment per la Comissió Paritària.


Article 29. Vestuari i equipament

L'Ajuntament ha de facilitar el material i el vestuari adequat i indispensable a tot el personal que, per raons de la tasca que realitza, ha de dur uniforme o roba de treball identificativa o especial. S'han de respectar els terminis de renovació de les peces de vestuari d'ús personal, complir els períodes establerts i atendre a la seva qualitat, la durada prevista i la idoneïtat.

Quan les condicions excepcionals d'alguns treballs obliguin, per motius de seguretat, a l'ús d'altres peces, aquestes seran igualment facilitades per l'Ajuntament.


Article 30. Promoció interna

L'Ajuntament es compromet a que les vacants produïdes a la plantilla, o les places que siguin possible de les que es convoquin per Oferta Pública, es cobreixin a través de la promoció interna.

El procediment de selecció consistirà en concurs de mèrits.

La Comissió Paritària serà la que faci l'elaboració de les bases per a cobrir les places, i participarà amb veu i vot als diferents tribunals creats a l'efecte.


Article 31. Règim disciplinari L'incompliment de les obligacions pròpies dels treballadors donarà lloc a la imposició de les sancions corresponents, mitjançant resolució segons la gradació de les faltes i sancions.

L'Ajuntament ha de protegir el seu personal en l'exercici de les seves funcions i ha d'atorgar-li la consideració social deguda a la seva jerarquia i a la dignitat del servei públic.

Els treballadors tenen dret a ser assistits i protegits per l'Ajuntament davant qualsevol amenaça, ultratge, injuria, calúmnia, difamació i, en general, davant de qualsevol atemptat contra les seves persones o els seus béns per raó de l'exercici de les seves funcions.

Es d'aplicació per a tot el personal afectat pel present Acord/Conveni el règim disciplinari establert en el Títol VI, des de l'article 93 fins al 98, ambdós inclosos, de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, pel qual s'aprova l'Estatut bàsic de l'Empleat Públic (EBEP)

A fi i efecte d'unificar drets i obligacions de tot el personal afectat pel present Acord/Conveni, serà d'aplicació per al personal, laboral i funcionari, tant la gradació de faltes i sancions, com la tramitació, prescripció i cancel·lació d'aquelles, d'acord amb l'articulat esmentat en el paràgraf anterior.


Article 32. Règim d'incompatibilitats

És d'aplicació per a tot el personal, tant funcionari com laboral, afectat per aquest Conveni, el règim d'incompatibilitats establert en el Títol VI, Capítol II, del Decret 214/1990 de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, i la Llei 21/1987 de 26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la Generalitat. Com a norma supletòria s'aplicarà la Llei 53/1984 de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques.


Article 33. Suplències

L'Ajuntament, considerant les necessitats dels serveis, ha d'establir els mecanismes adequats en cada cas per cobrir, en la mesura necessària i amb els mètodes legalment establerts, les absències temporals en els llocs de treball del personal subjecte a aquest Acord/Conveni.


CAPÍTOL VI Salut laboral

 


Article 34. Salut laboral

Els/les treballadors/es de l'Ajuntament tenen dret a una protecció eficaç en matèria de seguretat i salut en el treball en els termes establerts per la Llei 31/1995 de 8 de novembre.


Article 35. Revisions mèdiques

Es realitzarà una revisió mèdica anyal a tot el personal de l'Ajuntament amb caràcter voluntari, d'acord amb l'art.

37.3 del Reglament dels Serveis de Prevenció i estudi de prevenció de riscos, tot això d'acord amb la Llei 31/95 de Prevenció de Riscos Laborals.

Disposicions addicionals

1. Tots els beneficis i drets pactats en aquest Acord/Conveni relatius a cònjuges i/o parelles dels treballadors s'aplicaran en la mateixa mesura per a parelles de fet amb independència de la seva orientació sexual.

En el cas que visquin en una població on no tinguin accés a un registre d'unions civils, n'hi haurà prou amb aportar un certificat de convivència en el cas que se'ls sol·liciti acreditar-ho.

La representació sindical i la Corporació es comprometen, durant la vigència d'aquest Acord/Conveni, a fer els estudis jurídics, tècnics i econòmics necessaris per a:

1. Analitzar la viabilitat de la implantació d'un Pla de Pensions pels treballadors/es municipals.

2. Fer una promoció interna del C2 al C1 i del AP al C2.

Disposicions finals

1. Aquest Acord/Conveni s'ha d'entendre automàticament prorrogat pel termini que les parts acordin si no es denuncia abans de la data límit de 30 de novembre per qualsevol de les parts.

2. En cas de denúncia d'aquest Acord/Conveni el seu contingut ha de continuar vigent, en la seva totalitat, fins que se'n signi un de nou.

3. Qualsevol acord pres amb posterioritat a l'entrada en vigor d'aquest Acord/Conveni ha de tendir sempre a millorar-ne les condicions econòmiques, socials, professionals, etc. recollides en el present document, sent el contingut d'aquest el mínim per a les futures millores de les condicions laborals de l'Ajuntament.

Durant la vigència d'aquest Acord/Conveni, tot acord o disposició en matèria social o econòmica que es produeixi per part del Govern Central o Autonòmic i que millori allò pactat en aquest acord, serà d'aplicació als treballadors.

4. Un cop signat per les parts i en vigor, la Corporació ha d'editar aquest Acord/Conveni i distribuir-lo a cadascun/a dels/de les treballadors/es municipals en el termini de dos mesos.


ANNEX 1 Jornades de treball

Personal d'oficina: de dilluns a divendres de 8 a 15 hores.

Agutzil: de dilluns a divendres de 8 a 15 hores.

Oficial de brigada: de dilluns a divendres de 8 a 13 hores i de 15 a 17 hores.

Oficial de 2a. De brigada: de dilluns a divendres de 9 a 13 hores i de 15 a 18 hores.

Biblioteca: de 16 a 20 hores de dilluns a divendres.

Llar d'Infants. Horari segons annex 2.


ANNEX 2 Llar d'infants "el Jardí de la Mainada"

El personal de Llar d'Infants queda adscrit al II Acord/Conveni de l'Ajuntament de Soses. Per tant, li serà d'aplicació l'esmentat Acord/Conveni a excepció d'aquells punts on la Llar d'Infants, per les seves peculiaritats, tingui uns altres acords.

Horaris: Pel personal docent: La jornada setmanal serà d'un màxim de 37 hores i mitja, en perllongació de jornada.

El personal de la Llar d'Infants gaudirà de les 12 festes que marca el calendari de la Generalitat i les dues festes locals.

Vacances: La Llar d'Infants romandrà tancada, per vacances, des de la segona setmana d'agost fins la primera setmana de setembre, ambdues incloses.

El personal docent tindrà 23 dies laborables de vacances.

Tot el personal de la Llar d'Infants gaudirà les vacances en el període en el qual aquesta romandrà tancada.

La resta de dies que faltin, fins a completar els 23 dies laborables establerts en l'Acord/Conveni, es gaudiran a elecció del treballador/a fora d'aquest període, procurant que el servei quedi cobert amb la meitat del personal, com a mínim. En el cas que hi hagi més de la meitat de treballadors/es que vulguin els mateixos dies de vacances, s'acordaran torns per al seu gaudiment; si no hi ha acord entre elles es sortejaran els dies a escollir i s'establirà el sistema rotatiu que determinarà la prioritat en anys successius.

Dies d'assumptes personals: El personal de Llar d'Infants tindrà els mateixos dies d'assumptes personals que la resta de treballadors de l'Ajuntament, sempre i quan el seu calendari laboral només contempli els dies de vacances d'estiu.

Dins d'aquest 9 dies d'assumptes personals queden inclosos els dies de lliure disposició que determini el Departament d'Educació en el seu calendari escolar i que coincidiran sempre amb els de l'escola pública.

Si s'escau, s'establiran torns per les festes de Nadal, Setmana Santa i la resta de ponts que hi hagi durant l'any per tal que el servei quedi cobert.

Este documento contiene un PDF, para descargarlo pulse AQUI