Modificacion/Interpretacion. Convenio Colectivo de Empresa de AYUNTAMIENTO DE XATIVA (46004142011900) de Valencia

Empresa Provincial. Versión VIGENTE. Validez desde 05 de Julio de 2018 en adelante

TIEMPO DE LECTURA:

Modificaciones/Revisiones
Tipo Título F. Publicación Boletin F. Vigor PDF
Modificacion/Interpretacion Anuncio de la Conselleria de Economia Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo sobre acta de la mesa general de negociacion del personal laboral y funcionario del convenio regulador de las condiciones de trabajo de los empleados municipales de l Ajuntament de Xativa. (Codigo: 46004142011900.) 28/12/2020 Boletín Oficial de Valencia 19/11/2020 Documento oficial en PDF
Modificacion/Interpretacion Anunci de la Conselleria d Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball sobre acord de la mesa de negociacio del conveni col.lectiu del personal laboral i funcionari de l Ajuntament de Xativa (codi 46004142011900). 19/09/2018 Boletín Oficial de Valencia 05/07/2018 Documento oficial en PDF

Anunci de la Conselleria d Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball sobre acord de la mesa de negociacio del conveni col.lectiu del personal laboral i funcionari de l Ajuntament de Xativa (codi 46004142011900). (Boletín Oficial de Valencia núm. 182 de 19/09/2018)

ANUNCI

Resolució de la Direcció Territorial d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball de València, per la qual es disposa el registre, depòsit i publicació de l'Acord de la Mesa de Negociació del conveni col·lectiu de treball del personal laboral i funcionari de l'Ajuntament de Xàtiva

Vista la sol·licitud d'inscripció de l'Acord assenyalat anteriorment, sobre modificació del conveni col·lectiu, subscrit el dia 5 de juliol de 2018 per la Mesa de negociació formada, d'una part, en representació de l'Ajuntament, per l'Alcalde President i els regidors dessignats com a portaveus en la Mesa General de Negociació conjunta i, de l'altra, pels representants dels sindicats CC.OO., UGT, SPPBL i USO, del que consta informe favorable emés per la Direcció General d'Administració Local pel que fa referència al personal funcionari, i de conformitat amb el que disposa l'article 90 del text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, els articles 2.1 a) i 8.3 del Reial Decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i depòsit de convenis i acords col·lectius de treball i els articles 3 i 4 de l'Ordre 37/2010, de 24 de setembre, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació per la qual es crea el Registre de la Comunitat Valenciana de convenis i acords col·lectius de treball.

Esta Direcció Territorial d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, d'acord amb les competències legalment establides en l'article 51.1.1a del vigent Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, i l'article 26.3 del Decret 104/2017, de 21 de juliol, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, resol:

Primer: Ordenar la seua inscripció en este Registre de convenis i acords col·lectius de treball amb funcionament per mitjans electrònics, amb notificació a la representació de la Mesa de Negociació, així com el depòsit del text de l'acord.

Segon.- Disposar la seua publicació en el Butlletí Oficial de la Província.

València, 6 de noviembre de 2017.-El director territorial de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, Emiliano Cerdá Esteve.

ACORD DE LA MESA DE NEGOCIACIÓ DEL PERSONAL LABORAL I FUNCIONARI SOBRE MODIFICACIÓ DE L'ACORD DE LES CONDICIONS DE TREBALL DE PERSONAL FUNCIONARI I MODIFICACIÓ DEL CONVENI COL·LECTIU DE CONDICIONS DE TREBALL DELS EMPLEATS PÚBLICS SUBJECTES A RÈGIM JURÍDIC LABORAL DE L'AJUNTAMENT DE XÀTIVA: REGULARITZACIÓ DE LES MILLORES SOCIALS PER GUARDA I CUSTÒDIA DE MENORS.

A les dependències municipals de l'Ajuntament a l'Albereda Jaume I, 35 de la ciutat de Xàtiva, a les 12 hores del dia 5 de juliol de 2018, es reuneixen les persones següents:

-En representació de l'Ajuntament de Xàtiva:

Sr. Roger Cerdà i Boluda, DNI 20433165-B, Alcalde President de l'Ajuntament.

-En representació dels Grups Polítics municipals, que formen part de la Mesa General de Negociació Conjunta de l'Ajuntament de Xàtiva, els regidors o regidores dessignades com a portaveus en aquest òrgan, i que són els següents:

Sra. Empar Penadés i Estrela, DNI 20423927-L, Regidora Delegada de Recursos Humans i Conservatori, del Grup Compromís.

Sr. Miquel Lorente i López, DNI 20445295-C, Regidor de Obres Públiques, Agricultura, Tràfic i Aparcaments, Promoció Econòmica Local, del Grup EUPV:AC.

-Per part dels Sindicats integrats de la Mesa General de Negociació Conjunta, els empleats o empleades municipals que aquests Sindicats han dessignat com a portaveus i representats, i que són les persones següents:

Sr. Salvador Sanfélix Sanz, DNI 20413669-L (Representat de CC.OO.)

Sr Antonio Soler Gil, DNI 85079567-Z (Representat d'UGT)

Sr. Salvador Juan Martínez Torres, DNI 20803324-P (Representant SPPBL)

Sr. José Enrique Sanchis Calabuig, DNI 20413986-Z (Representat d'USO)

-Com a Secretària de la Mesa General de Negociació:

Sra. Ana Bolinches Martinez, DNI 20415549-J, Directora de l'Àrea de Règim Interior.

L'objecte d'aquesta sessió és procedir a la signatura de l'aprovació de la modificació de l'acord de les condicions de treball del personal funcionari i modificació del conveni col·lectiu de condicions de treball dels empleats públics subjecte a règim jurídic laboral de l'Ajuntament de Xàtiva sobre regularització de les millores socials per guarda i custòdia de menors aprovada pel Ple de la Corporació en data 30 de juny de 2018, de conformitat amb el contingut del text acordat entre les parts representatives en la sessió de la Mesa General de Negociació Conjunta del dia 15 de juny de 2018 i ratificat en dita Mesa el dia 21 de juny de 2018, tot això tal i com consta a l'expedient 3258/2018.

A la vista de tot el que s'ha exposat les persones abans esmentades procedeixen a la signatura del text de la modificació de l'acord de les condicions de treball del personal funcionari i modificació del conveni col·lectiu de condicions de treball dels empleats públics subjectes a règim jurídic laboral de l'Ajuntament de Xàtiva esmentat, quedant redactat amb el següent tenor literal:

MODIFICACIÓ DEL CONVENI COL·LECTIU DE CONDICIONS DE TREBALL DELS EMPLEATS PÚBLICS SUBJECTES A RÈGIM JURÍDIC LABORAL DE L'AJUNTAMENT DE XÀTIVA, INCORPORANT UNA DISPOSICIÓ ADDICIONAL CINQUENA.

'L'Ajuntament de Xàtiva abonarà 40 euros mensuals en concepte d'ajuda social per guarda i custòdia de menors per cada fill o filla menor d'edat i majors fins a 23 anys que pertanguen a la unitat familiar, als treballadors i treballadores de l'Ajuntament de Xàtiva, que reunixquen els següents requisits:

Treballadors i treballadores que compten en el moment de fer efectiva l'ajuda, amb serveis prestats en l'Ajuntament de Xàtiva o en l'Administració Pública en periodes continuats en el temps, de més de 18 mesos:

Ajuda familiar per cada fill menor d'edat i majors fins a 23 anys que pertanguen a la unitat familiar, 50% de l'import total de l'ajuda.

Treballadors i treballadores que compten en el moment de fer efectiva l'ajuda, amb serveis prestats en l'Ajuntament de Xàtiva o en l'Administració Pública en periodes continuats en el temps, de més de 3 anys:

Ajuda familiar per cada fill menor d'edat i majors fins a 23 anys que pertanguen a la unitat familiar, 100% de l'import total de l'ajuda.

Si concorren en tots dos progenitors o tutors la condició de personal empleat públic municipal, solament es reportarà una ajuda.

L'abonament de l'ajuda referenciada mantindrà el caràcter trimestral, abonant-se en les nòmines del mes de març, juny, setembre i desembre, en concepte de millores socials, de caràcter extrasalarial.

El personal empleat públic que deixe de percebre aquesta ajuda per trobar-se en els trams anterioments citats, gaudirà d'una ajuda immaterial global per a l'atenció de tots els fills i filles referenciats, consistent en un permís d'absència autoritzada del treball de mitja hora al dia, sense descompte econòmic, acumulables inclòs en el temps per periodes setmanals (2 hores a la setmana) o mensuals (1 dia al mes), en proporció a la duració del contracte, jornada i temps treballat.

El periode de vigència d'aquesta mesura de regularització serà de 2 anys.'

MODIFICACIÓ DEL CONVENI COL·LECTIU DE CONDICIONS DE TREBALL DEL PERSONAL FUNCIONARI DE L'AJUNTAMENT DE XÀTIVA, INCORPORANT UNA DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA.

' L'Ajuntament de Xàtiva abonarà 40 euros mensuals en concepte d'ajuda social per guarda i custòdia de menors per cada fill o filla menor d'edat i majors fins a 23 anys que pertanguen a la unitat familiar, als treballadors i treballadores de l'Ajuntament de Xàtiva, que reunixquen els següents requisits:

Treballadors i treballadores que compten en el moment de fer efectiva l'ajuda, amb serveis prestats en l'Ajuntament de Xàtiva o en l'Administració Pública en periodes continuats en el temps, de més de 18 mesos:

Ajuda familiar per cada fill menor d'edat i majors fins a 23 anys que pertanguen a la unitat familiar, 50% de l'import total de l'ajuda.

Treballadors i treballadores que compten en el moment de fer efectiva l'ajuda, amb serveis prestats en l'Ajuntament de Xàtiva o en l'Administració Pública en periodes continuats en el temps, de més de 3 anys:

Ajuda familiar per cada fill menor d'edat i majors fins a 23 anys que pertanguen a la unitat familiar, 100% de l'import total de l'ajuda.

Si concorren en tots dos progenitors o tutors la condició de personal empleat públic municipal, solament es reportarà una ajuda.

L'abonament de l'ajuda referenciada mantindrà el caràcter trimestral, abonant-se en les nòmines del mes de març, juny, setembre i desembre, en concepte de millores socials, de caràcter extrasalarial.

El personal empleat públic que deixe de percebre aquesta ajuda per trobar-se en els trams anterioments citats, gaudirà d'una ajuda immaterial global per a l'atenció de tots els fills i filles referenciats, consistent en un permís d'absència autoritzada del treball de mitja hora al dia, sense descompte econòmic, acumulables inclòs en el temps per periodes setmanals (2 hores a la setmana) o mensuals (1 dia al mes), en proporció a la duració del contracte, jornada i temps treballat.

El periode de vigència d'aquesta mesura de regularització serà de 2 anys.'

Essent la data i hora abans indicada, s'alça la present acta, la qual signada per les persones abans indicades en representació de l'Ajuntament i la Mesa de Negociació Conjunta, en senyal de conformitat.

2018/13156