C. Colectivo. Convenio Colectivo de Empresa de CONCELLO DE PONTECALDELAS. PERSOAL FUNCIONARIO de Pontevedra

Empresa Provincial. Versión VIGENTE. Validez desde 01 de Enero de 2008 en adelante

TIEMPO DE LECTURA:

Tipo Título F. Publicación Boletin F. Vigor Vigencia PDF
C. Colectivo Acordo marco regulador das condicions de emprego do persoal funcionario ao servizo do CONCELLO DE PONTECALDELAS 29/04/2008 Boletín Oficial de Pontevedra 01/01/2008 Vigente

Acordo marco regulador das condicions de emprego do persoal funcionario ao servizo do CONCELLO DE PONTECALDELAS (Boletín Oficial de Pontevedra núm. 82 de 29/04/2008)

Visto o texto do acordo marco regulador das condicións de emprego do persoal funcionario ao servizo do CONCELLO DE PONTECALDELAS, que tivo entrada no rexistro único do edificio administrativo da Xunta de Galicia en Vigo o día 26- 02- 2008, asinado pola mesa de negociación do concello en data 15- 02- 2008 e aprobado polo Pleno do concello o día 14- 02- 2008, e de conformidade co disposto no artigo 36 (na súa nova redacción dada pola Lei 7/1990, do 19 de xullo) da Lei 9/1987, do 12 de xuño, de órganos de representación, determinación das condicións de traballo e participación do persoal ao servizo das administracións públicas, esta delegación provincial,

ACORDA:

Primeiro. Ordenar a súa inscrición no libro re xistro de convenios colectivos de traballo, obrante nesta delegación provincial, e notificación ás re presentacións económica e social da comisión negociadora.

Segundo. Ordenar o seu depósito no Servicio de Relacións Laborais, Sección de Mediación, Arbitraxe e Conciliación.

Terceiro. Dispoñer a súa publicación, no Boletín Oficial da provincia.

I ACORDO REGULADOR DAS CONDICIÓNS DE EMPREGO DO PERSOAL FUNCIONARIO

DO CONCELLO DE PONTE CALDELAS TÍTULO I. DISPOSICIÓNS XERAIS CAPÍTULO I: ÁMBITO DE APLICACIÓN

E VIXENCIA

ARTIGO 1. ÁMBITO DE APLICACIÓN

Este documento constitúe o I Acordo Regulador para o persoal funcionario do Concello de Ponte Caldelas, no cal se regulan as relacións, condicións de traballo, dereitos e obrigas do persoal funcionario deste Concello.

O presente Acordo Regulador será de aplicación ao persoal funcionario de carreira e funcionario interino do Concello de Ponte Caldelas.

Ao abeiro do disposto no artigo 12 da Lei 7/2007, de 12 de abril, do Estatuto Básico do Empregado Público o Acordo regulador será de aplicación ao persoal eventual do Concello, con exclusión dos trienios regulados no título referente á estructura retributiva.

ARTIGO 2. ÁMBITO TEMPORAL: DURACIÓN E DENUNCIA DO ACORDO

O presente Acordo regulador das condicións de emprego do persoal funcionario entrará en vigor unha vez sexa publicado no Boletín Oficial da Provincia, previa a súa aprobación polo Pleno da Corporación.

O seu período de vixencia será, inicialmente, ata o 31 de decembro do 2009. Este período entenderase prorrogado por anualidades sempre que non se formule denuncia, por algunha das partes, e continuará en vigor ata que se acorde a súa modificación ou se aprobe un novo Acordo.

Ámbalas partes conveñen en que o presente Acordo considerarase denunciado cando se formule denuncia por escrito, e con un mínimo de tres meses de antelación ao da finalización da súa vixencia, ou de calquera das súas prórrogas, momento a partir do que deberán iniciarse as negociacións para a fixación das condicións do novo Acordo que se pretenda aprobar, debendo obrigatoriamente iniciarse estas negociacións dentro do mes seguinte ao da data de presentación do escrito de denuncia.

ARTIGO 3. OBXECTO

O presente Acordo regula e facilita o normal desenvolvemento das relacións de traballo do persoal funcionario ao servicio do Concello de Ponte Caldelas, ao que lle resulte de aplicación, e no que se inclúen, ademais dos dereitos e deberes básicos establecidos na vixente lexislación, aqueles outros resultantes das negociacións celebradas a tal efecto.

ARTIGO 4. CONDICIÓNS MÁIS BENEFICIOSAS

Se por establecelo así unha futura lexislación, acordalo a Corporación, ou calquera outra causa legal, resultasen de aplicación condicións máis beneficiosas que as contempladas no presente documento, serán estas as que prevalezan, en substitución das correspondentes que figuran no Acordo aprobado.

ARTIGO 5. IRRENUNCIABILIDADE E APLICACIÓN DIRECTA

Terase por nula e non feita a renuncia por parte dos traballadores afectados de calquera beneficio establecido no presente Acordo.

Para calquera modificación ou establecemento de novas condicións, será imprescindible e obrigatoria a previa celebración de negociacións cos/as re presentantes do Persoal, e a correspondente aprobación plenaria.

ARTIGO 6. CONFLICTIVIDADE NA APLICACIÓN DO ACORDO

Antes de adoptar algún tipo de medida disciplinaria, ou actitude conflictiva de carácter colectivo ou individual, as partes asinantes do presente Acordo, comprométense a esgotar a vía do diálogo, dentro do propio Concello, acudindo, en todo caso, á Comisión Paritaria que se crea no presente documento, a fin de analizar cada caso concreto.

CAPÍTULO II: SEGUEMENTO E CONTROL DO ACORDO

ARTIGO 7. COMISIÓN PARITARIA DE CONTROL E SEGUEMENTO

Co obxecto de analizar e resolver calquera dúbida que poida xurdir sobre a interpretación do presente Acordo, créase unha Comisión paritaria de seguemento e control.

Fíxase como composición desta comisión: representando á Administración municipal, o alcaldepresidente e en representación dos traballadores, o delegado do persoal funcionario/a. Contará tamén cun Secretario/a.

O Secretario/a, será designado por Resolución da Alcaldía, actuará con voz, pero sen voto, redactará as actas de cada reunión; librará as certificacións dos acordos que se adopten, a petición dos membros da mesma; e cantos outros cometidos lle sexan encomendados pola Comisión, en relación co propio Acordo.

Esta Comisión deberá constituírse no prazo de quince días a contar da entrada en vigor do presente documento.

Os acordos da Comisión adoptaranse por unanimidade dos seus membros.

ARTIGO 8. FUNCIÓNS DA COMISIÓN PARITARIA

Son funcións da Comisión Paritaria: A interpretación do texto do Acordo, na súa aplicación práctica. A arbitraxe, mediación e conciliación no tratamento e solución das cuestións e conflictos de carácter colectivo que se sometan á súa consideración, se as partes discordantes o solicitan expresamente e a Comisión acepta a función arbitral e mediadora ou conciliadora.

A vixilancia do cumprimento colectivo e total do pactado no Acordo, segundo as oportunas recomendacións e interpretacións.

A denuncia do incumprimento do Acordo. O estudio da evolución das relacións entre as partes signatarias do Acordo. Ter coñecemento dos acordos dos órganos da

Corporación que afecten ao persoal atinxido polo presente Acordo.

Emitir informe, cando así lle sexa solicitado, en relación coas propostas de clasificación e valoración de postos de traballo, antes da súa aprobación polos órganos competentes do Concello de Ponte Caldelas.

Calquera outra que se lle poida atribuír, ao abeiro de disposicións que no futuro se promulguen.

TÍTULO II: DEREITOS E DEBERES

ARTIGO 9. DEREITOS

No relativo aos dereitos do Persoal ao servicio do Concello de Ponte Caldelas, estarase ao disposto pola lexislación vixente e aplicable ao respecto, así como ao recoñecido expresamente no articulado do presente Acordo (título III e seguintes).

ARTIGO 10. DEBERES

Os empregados públicos do Concello de Ponte Caldelas deberán desempeñar con dilixencia as tarefas que teñan asignadas e velar polos intereses xerais con suxeción e observancia da Constitución e do resto do ordenamento xurídico, e deberán actuar con arranxo aos seguintes principios: obxectividade, integridade, neutralidade, responsabilidade, imparcialidade, confidencialidade, dedicación ao servizo público, transparencia, exemplaridade, austeridade, accesibilidade, eficacia, honradez, promoción do entorno cultural e ambiental, e respecto á igualdade entre mulleres e homes, que inspiran o Código de Conduta dos empregados públicos configurado polos principios éticos e de conduta regulados nos artigos 53 e 54 do Estatuto Básico dos Empregados Públicos e normativa autonómica de aplicación.

TÍTULO III. PERMANENCIA E ASISTENCIA AO TRABALLO CAPÍTULO I: XORNADA DE TRABALLO

ARTIGO 11. CALENDARIO FUNCIONARIO/A

Será de aplicación o calendario que se estableza anualmente polos organismos competentes da Administración Central, da Autonómica ou da Local, dentro das súas respectivas competencias, e que afecten ao Concello de Ponte Caldelas.

ARTIGO 12. XORNADA LABORAL

A xornada ordinaria de traballo establécese en 37 horas e media semanais.

Todo o persoal disfrutará durante a xornada dunha pausa de vinte minutos, que se computará como traballo efectivo.

Considerarase tamén como traballo efectivo o tempo que sexa imprescindible para recoller, ordenar, e gardala roupa, materiais e útiles de traballo. A mesma consideración terá o tempo utilizado para cumprir coas normas de seguridade e hixiene.

Para o persoal que desenvolva a súa actividade en lugares de traballo non fixo ou itinerantes, o cómputo da xornada normal comezará e rematará no lugar de recollida ou de reunión establecido a tal efecto.

CAPÍTULO II: VACACIÓNS, PERMISOS E ICENCIAS

Sen prexuízo da adaptación automática que se producirá en caso de modificación da lexislación vixente en materia de vacacións, permisos e licenzas queda establecido para o persoal funcionario/a, incluído no ámbito de aplicación do presente Acordo, o seguinte réxime de licenzas, vacacións e permisos.

ARTIGO 13. LICENZAS

Poderán concederse licenzas nos seguintes casos e condicións:

Por matrimonio, o persoal funcionario terá dereito a unha licenza retribuída de quince días naturais ininterrompidos. Por embarazo, nas condicións e duración previstas na lexislación xeral.

Por asuntos propios poderán concederse licenzas sen retribución dunha duración acumulada que non poderá exceder de tres meses cada dous anos, a concesión de licenzas por asuntos propios subordinarase, en todo caso, ás necesidades do servizo. As licenzas por enfermidade fixaranse de acordo co réxime da seguridade social a que pertenza o persoal funcionario. Poderán concederse licenzas para a realización de estudos sobre materias directamente relacionadas coa administración pública, previo informe favorable do superior xerárquico, devengando o persoal funcionario/a as retribucións básicas.

ARTIGO 14. VACACIÓNS

1. O persoal laboral terá dereito, por ano completo de servizos, a gozar dunha vacación retribuida dun mes natural ou de vinte e dous días hábiles anuais, ou aos días que correspondan proporcionalmente ao tempo de servizos efectivos.

Así mesmo, terá dereito a un día hábil adicional ao cumprir quince anos de servizo, engadíndose un día hábil máis ao cumprir os vinte, vinte e cinco e trinta anos de servizo, respectivamente, ata un total de vinte e seis días hábiles por ano natural.

Este dereito farase efectivo a partir do ano natural seguinte ao do cumprimento dos anos de servizo sinalados no parágrafo anterior.

2. Os períodos vacacionais se disfrutaràn de forma obligatoria dentro do ano natural e ata o quince de xaneiro do ano seguinte en períodos mínimos de cinco días hábiles consecutivos, sempre que os correspondentes períodos vacacionais sexan compatibles coas necesidades do servizo.

3. Aos efectos previstos no presente artigo, non se considerarán como días hábiles os sábados, sen prexuízo das adaptacións que se establezan para os horarios especiais.

4. No caso de que o período de vacacións coincida co permiso previsto para os supostos de permiso por parto, permiso por adopción ou acollemento, permiso por paternidade, ou permiso por razón da violencia de xénero, a persoa interesada terá dereito á fixación dun período alternativo.

5. De producirse baixa con anterioridade ao comezo das vacacións programadas e persistir tal situación no día previsto para o comezo destas, non comezarán a computarse como tales.

6. O calendario de vacacións elaborarase anualmente, téndose en conta as necesidades dos servizos, oídos os órganos de representación do persoal.

O calendario anual poderá ser modificado tras a solicitude dos interesados, a condición de que non exista oposición fundamentada en razóns obxectivas do servizo e non afecte a intereses de terceiros no ámbito das quendas establecidas.

Recoñécese o dereito á elección do período de vacacións a favor das mulleres xestantes e a preferencia de elección de mulleres e homes con fillas ou fillos menores de doce anos ou maiores dependentes ao seu coidado.

7. Os permisos de maternidade, paternidade e lactación, así como os períodos de incapacidade temporal derivados do embarazo, poderán acumularse ao período de vacacións, ata logo da finalización do ano natural ao que aquelas correspondan.

8. As vacacións non poderán ser compensadas en metálico nin en todo, nin en parte, salvo cando no transcurso do ano prodúzase a extinción da relación de emprego co traballador/a ou sexa declarado en situación de excedencia ou suspensión de funcións e aínda non teña gozado ou completado o goce do período vacacional.

ARTIGO 15. PERMISOS

Concederanse permisos polas seguintes causas xustificadas:

a. Polo falecemento, accidente ou enfermidade grave dun familiar dentro do primeiro grao de consanguinidade ou afinidade, tres días hábiles cando o suceso se produza na mesma localidade e cinco días hábiles cando sexa en distinta localidade.

Cando se trate do falecemento, accidente ou enfermidade grave dun familiar dentro do segundo grao de consanguinidade ou afinidade, o permiso será de dous días hábiles cando o suceso se produza na mesma localidade e de catro días hábiles cando sexa en distinta localidade.

b. Por traslado de domicilio sen cambio de residencia, un día na mesma localidade e dous días se hai cambio de localidade. Se a unidade familiar está composta por dúas ou máis membros, o permiso será de dous días sen cambio de localidade e de catro se existe cambio.

c. Para realizar funcións sindicais, de formación sindical ou de representación do persoal, nos termos legalmente establecidos.

d. Para concorrer a exames finais e demais probas definitivas de aptitude, durante os días da súa celebración, debendo solicitarse con 48 horas de antelación e presentarse o xustificante respecto diso.

e. Por lactación dun fillo ou filla menor de doce meses, a funcionaria terá dereito a unha hora de ausencia do traballo, que poderá dividir en dúas fraccións. Este dereito poderá substituírse por unha redución da xornada normal en media hora ao comezo e final da xornada, ou nunha hora ao comezo ou final da xornada. Este dereito poderá ser exercido indistintamente por un ou outro dos proxenitores, no caso de que ambos traballen.

Igualmente, poderá substituírse o tempo de lactación por un permiso retribuído que acumule en xornadas completas o tempo correspondente, ou por un crédito de horas, podéndose aproveitar, en ambos os casos, en calquera momento, despois do goce do permiso de maternidade.

A cantidade de horas incluídas no crédito será o resultado de contabilizar o total de horas a que se tería dereito se se dispuxese do permiso de lactación na súa modalidade dunha hora de ausencia.

Este permiso incrementarase proporcionalmente nos casos de parto múltiple.

Nos supostos de adopción ou acollemento, este dereito computarase durante o primeiro ano desde a resolución xudicial ou administrativa de adopción ou acollemento.

f. Por nacemento de fillos prematuros ou que por calquera outra causa deban permanecer hospitalizados a continuación do parto, o traballador/a terá dereito a ausentarse do traballo durante un máximo de dúas horas diarias, percibindo as retribucións íntegras. Así mesmo, terán dereito a reducir a súa xornada de traballo ata un máximo de dúas horas, coa diminución proporcional das súas retribucións.

g. Por razóns de garda legal, cando o persoal funcionario teña ao coidado directo a algún menor de doce anos, unha persoa maior que requira especial dedicación ou unha persoa con discapacidade que non desempeñe actividade retribuída, terá dereito a unha redución dun terzo ou un medio da xornada de traballo, coa diminución proporcional das súas re tribucións.

Terá o mesmo dereito o persoal funcionario que precise encargarse do coidado directo dun familiar ata o segundo grao de consanguinidade ou afinidade que, por razóns de idade, accidente ou enfermidade, non poida valerse en por si e non desempeñe actividade retribuída.

h. As traballadoras embarazadas terán dereito a ausentarse do traballo para a realización de exames prenatais e técnicas de preparación ao parto polo tempo necesario para a súa práctica e previa xustificación da necesidade de realización das mesmas dentro da xornada de traballo.

i. As funcionarias terán dereito a un permiso retribuído para tratamentos de fecundación asistida polo tempo necesario para a súa práctica, con aviso previo e xustificación da necesidade de realización dentro da xornada de traballo. Se fose necesario o desprazamento, o permiso será de dous días.

j. Para acompañar ao seu cónxuxe ou parella en análoga relación de afectividade a tratamentos de fecundación asistida, exames prenatais e técnicas de preparación ao parto, o persoal funcionario terá dereito a un permiso retribuído en idénticos termos e condicións de exercicio que os previstos para estes permisos.

k. Nos supostos de accidente ou enfermidade moi grave do cónxuxe, parella en análoga re lación de afectividade, familiares en primeiro grao, acollidos/ acollidas ou familiares convivientes, e para atender ao seu coidado, o persoal funcionario terá dereito a un permiso re tribuído, cuxa duración máxima será de trinta días naturais. Cada accidente ou enfermidade xerará un único permiso, que, dentro da duración máxima de trinta días, poderá utilizarse de xeito separado ou acumulada.

l. Por ser preciso atender ao coidado dun familiar de primeiro grao, o persoal funcionario terá dereito a solicitar unha redución de ata o 50% da xornada laboral, con carácter retribuído, por razóns de enfermidade moi grave e polo prazo máximo dun mes, prorrogable en circunstancias excepcionais e atendendo á extrema gravidade da enfermidade padecida, ata un período máximo de dous meses.

Se houbese máis dun titular deste dereito polo mesmo feito causante, o tempo de goce desta redución poderá prorratearase entre eles, respectando, en todo caso, o prazo máximo dun mes ou, no seu caso, o de dous meses.

m. Para acudir a consultas, tratamentos e exploracións de tipo médico durante a xornada de traballo, os/as traballadores/as terán dereito a un permiso polo tempo necesario, a condición de que non se poida acudir fóra da xornada laboral, debendo xustificarse cos partes de asistencia e consulta.

n. O persoal funcionario terá dereito a ausentarse para acompañar ás revisións médicas aos fillos e fillas e as persoas maiores ao seu cargo polo tempo necesario, con aviso previo e xustificación da necesidade de realización dentro da xornada de traballo.

2. Poderá concederse permiso polo tempo indispensable para o cumprimento dun deber inescusable de carácter público ou persoal e por deberes re lacionados coa conciliación da vida familiar e laboral, debendo acreditarse documentalmente o motivo e tempo investido.

3. Poderá disporse de ata nove días ao ano, como máximo, de permiso para asuntos persoais sen xustificación, atendendo sempre ás necesidades do servizo. Así mesmo, terase dereito ao goce de dous días adicionais ao cumprir o sexto trienio, que se incrementará nun día adicional por cada trienio cumprido a partir do oitavo.

Cando non sexa posible o disfrute do referido permiso antes da finalización do mes de decembro do ano en curso, poderase disfrutar durante o mes de xaneiro do ano seguinte.

4. En todo caso, concederanse os permisos seguintes:

a. Permiso por parto: terá unha duración de dezaseis semanas ininterrompidas. Este permiso ampliarase en dúas semanas máis no suposto de discapacidade do fillo ou filla, e por cada fillo a partir do segundo, nos supostos de parto múltiple. O permiso distribuirase a opción da traballadora sempre que seis semanas sexan inmediatamente posteriores ao parto. En caso de falecemento da nai, o outro proxenitor poderá facer uso da totalidade ou, no seu caso, da parte que reste do permiso.

No entanto o anterior, e sen prexuízo das seis semanas inmediatas posteriores ao parto de descanso obrigatorio para a nai, no caso de que ambos os proxenitores traballen, a nai, ao iniciarse o período de descanso por maternidade, poderá optar por que o outro proxenitor goce dunha parte determinada e ininterrompida do período de descanso posterior ao parto, sexa de forma simultánea ou sucesiva co da nai. O outro proxenitor poderá seguir gozando do permiso de maternidade inicialmente cedido, aínda que no momento previsto para a reincorporación da nai ao traballo esta atópese en situación de incapacidade temporal.

Nos casos de goce simultáneo de períodos de descanso, a suma dos mesmos non poderá exceder das dezaseis semanas ou das que correspondan en caso de discapacidade do fillo ou filla ou de parto múltiple.

Este permiso poderá gozarse a xornada completa ou a tempo parcial, cando as necesidades do servizo o permitan, e nos termos que regulamentariamente se determinen.

Nos casos de parto prematuro e naqueles en que, por calquera outra causa, o neonato haxa de permanecer hospitalizado a continuación do parto, este permiso ampliarase en tantos días como o neonato atópese hospitalizado, cun máximo de trece semanas adicionais.

Durante o goce deste permiso poderase participar nos cursos de formación que convoque a administración.

b. Permiso por adopción ou acollemento, tanto preadoptivo como permanente ou simple: terá unha duración de dezaseis semanas ininterrompidas. Este permiso ampliarase en dúas semanas máis no suposto de discapacidade do menor adoptado ou acollido e por cada fillo, a partir do segundo, nos supostos de adopción ou acollemento múltiple.

O cómputo do prazo contarase a elección do funcionario/a, a partir da decisión administrativa ou xudicial do acollemento ou a partir da resolución xudicial pola que se constitúa a adopción, sen que en ningún caso un mesmo menor poida dar dereito a varios períodos de goce deste permiso.

No caso de que ambos os proxenitores traballen, o permiso distribuirase a opción dos interesados, que poderán gozalo de forma simultánea ou sucesiva, sempre en períodos ininterrompidos.

Nos casos de goce simultáneo de períodos de descanso, a suma dos mesmos non poderá exceder das dezaseis semanas ou das que correspondan en caso de adopción ou acollemento múltiple e de discapacidade do menor adoptado ou acollido.

Este permiso poderá gozarse a xornada completa ou a tempo parcial, cando as necesidades do servizo permítano, e nos termos que regulamentariamente se determinen.

Se fose necesario o desprazamento previo dos proxenitores ao país de orixe do adoptado ou acollido, nos casos de adopción ou acollemento internacional, terase dereito, ademais, a un permiso de ata tres meses de duración, e durante este período percibiranse exclusivamente as retribucións básicas, podendo gozarse de forma fraccionada, sempre que non se superen os tres meses.

Con independencia do permiso de ata tres meses previsto no parágrafo anterior e para o suposto contemplado en devandito parágrafo, o permiso por adopción ou acollemento, tanto preadoptivo como permanente ou simple, poderá iniciarse ata catro semanas antes da resolución xudicial pola que se constitúa a adopción ou a decisión administrativa ou xudicial do acollemento.

Durante o goce deste permiso poderase participar nos cursos de formación que convoque a Administración.

Os supostos de adopción ou acollemento, tanto preadoptivo como permanente ou simple, previstos neste artigo serán os que así se establezan na normativa de aplicación na Comunidade Autónoma de Galicia, debendo ter o acollemento simple unha duración non inferior a un ano.

c. Permiso por paternidade polo nacemento, acollemento ou adopción dun fillo ou filla: terá unha duración de vinte e nove días naturais, que gozará o pai a partir da data de nacemento, da decisión administrativa ou xudicial de acollemento ou da resolución xudicial pola que se constitúa a adopción. En caso de parto, acollemento ou adopción múltiple, o permiso será de trinta e cinco días naturais.

Nos supostos de adopción ou acollemento, se ambos os proxenitores fosen persoal ao servizo do Concello de Ponte Caldelas, o permiso poderá distribuírse a opción dos interesados, quen poderán gozalo de forma simultánea ou sucesiva, sempre en períodos ininterrompidos, respectando en todo caso o prazo de duración.

Este permiso é independente do goce compartido dos permisos previstos nos apartados a) e b). A nai poderá gozar deste permiso de paternidade a continuación dos permisos previstos nos apartados a) e b) nos supostos seguintes:

Cando o pai faleza antes da utilización íntegra de devandito permiso.

Se a filiación paterna non estivese determinada.

Cando os proxenitores non estivesen casados nin estivesen unidos de feito en análoga relación de afectividade.

Cando en resolución xudicial ditada en proceso de nulidade, separación ou divorcio, iniciado antes da utilización do permiso, se re coñece á nai a garda do fillo ou filla recentemente nado.

No suposto de matrimonio de mulleres ou de unións de feito en análoga relación de afectividade, ao ser unha delas a nai biolóxica, a que non o sexa terá dereito ao permiso de paternidade nos termos fixados neste apartado.

Nos casos previstos nos apartados a), b) e c), o tempo transcorrido durante o goce destes permisos computarase como de servizo efectivo para todos os efectos, garantíndose a plenitude de dereitos económicos do persoal funcionario durante todo o período de duración do permiso, e, no seu caso, durante os períodos posteriores ao goce do mesmo, se, de acordo coa normativa de aplicación, o dereito a percibir algún concepto retributivo determínase en función do período de goce do permiso.

Os traballadores que fixesen uso do permiso por parto ou maternidade, paternidade e adopción ou acollemento terán dereito, unha vez finalizado o período de permiso, a reintegrarse ao seu posto de traballo nos termos e condicións que non lles resulten menos favorables ao goce do permiso, así como a beneficiarse de calquera mellora nas condicións de traballo a que puidesen ter dereito durante a súa ausencia.

d. Permiso por razón de violencia de xénero sobre o persoal funcionario: as faltas de asistencia do persoal funcionario vítima da violencia do xénero, totais ou parciais, terán a consideración de xustificadas polo tempo e nas condicións en que así o determinen os servizos sociais de atención ou de saúde, segundo proceda.

Así mesmo, os funcionarios/as vítimas de violencia de xénero, para facer efectiva a súa protección

ou dereito á asistencia social integral, terá dereito á redución da xornada coa diminución proporcional da retribución ou á reordenación do tempo de traballo, a través da adaptación do horario, da aplicación do horario flexible ou doutras formas de ordenación do tempo de traballo que poidan serlles de aplicación, nos termos que para estes supostos estableza a Administración da Comunidade Autónoma de Galicia.

ARTIGO 16. RÉXIME DE LICENZAS POR ENFERMIDADE

As enfermidades que impidan o normal desempeño das funcións públicas darán lugar a licenzas de ata tres meses cada ano natural, con plenitude de dereitos económicos. Ditas licenzas poderán prorrogarse por períodos mensuais, devengando só as re tribucións básicas.

Tanto inicialmente como para solicitar a prórroga deberá acreditarse a enfermidade e a non procedencia da xubilación por inutilidade física.

TÍTULO IV: ADQUISICIÓN E PÉRDIDA DA CONDICIÓN DE FUNCIONARIO/A

CAPÍTULO I. ACCESO E PROVISIÓN DE POSTOS

ARTIGO 17. ACCESO

Todos os cidadáns teñen dereito ao acceso ao emprego público de acordo cos principios constitucionais de igualdade, mérito e capacidade, e de acordo co previsto na Lei 7/2007 de 12 de abril, pola que se aproba o Estatuto Básico dos Empregados Públicos e no resto do ordenamento xurídico.

O concello de Ponte Caldelas seleccionará ao seu persoal funcionario mediante procedementos nos que se garantan os principios constitucionais antes expresados, así como os establecidos a continuación:

a. Publicidade das convocatorias e das súas bases.

b. Transparencia.

c. Imparcialidade e profesionalidade dos membros dos órganos de selección.

d. Independencia e discrecionalidade técnica na actuación dos órganos de selección.

e. Adecuación entre o contido dos procesos selectivos e as funcións ou tarefas a desenvolver.

f. Axilidade, sen prexuízo da obxectividade, nos procesos de selección. Para poder participar nos procesos selectivos será necesario reunir os seguintes requisitos:

a. Ter a nacionalidade española, sen prexuízo do disposto no artigo 57 da Lei 7/2007 no que respecta ao acceso ao emprego público dos nacionais doutros estados.

b. Posuír a capacidade funcional para o desempeño das tarefas.

c. Ter cumpridos dezaseis anos e non exceder, no seu caso, da idade máxima de xubilación forzosa. Só por Lei poderá establecerse outra idade máxima, distinta da idade de xubilación forzosa, para o acceso ao emprego público.

d. Non ser separado mediante expediente disciplinario do servizo de calquera das Administracións Públicas ou dos órganos constitucionais ou estatutarios das Comunidades Autónomas, nin atoparse en inhabilitación absoluta ou especial para empregos ou cargos públicos por resolución xudicial, para o acceso ao corpo ou escala de funcionario, ou para exercer funcións similares ás que desempeñaban no caso do persoal funcionario, no que fose separado ou inhabilitado. No caso de ser nacional doutro Estado, non atoparse inhabilitado ou en situación equivalente nin ser sometido a sanción disciplinaria ou equivalente que impida, no seu Estado, nos mesmos termos o acceso ao emprego público.

e. Posuír a titulación esixida.

ARTIGO 18. OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO

Aplicaranse na oferta de emprego público os seguintes criterios:

Os postos de traballo dotados presupostariamente, que non sexan susceptibles de ser cubertos por persoal do Concello, constituirán a oferta de emprego público, unha vez consensuada na Mesa de Negociación, axustándose, ao que dispoña a Lei de Orzamentos Xerais do Estado, cada ano.

Na oferta de emprego público deberá figurar o número porcentual que a lexislación vixente reserve a persoas con minusvalía de acordo co disposto no artigo seguinte, especificando a denominación e características das prazas.

ARTIGO 19. PERSONAS CON DISCAPACIDADE

Nas ofertas de emprego público reservarase unha cota non inferior ao cinco por cento das vacantes para ser cubertas entre persoas con discapacidade, considerando como tales as definidas no apartado 2 do artigo 1 da Lei 51/2003, de 2 de decembro, de igualdade de oportunidades, non discriminación e accesibilidade universal das persoas con discapacidade, sempre que superen os procesos selectivos e acrediten a súa discapacidade e a compatibilidade co desempeño das tarefas, de modo que progresivamente se alcance o dous por cento dos efectivos totais en cada Administración Pública.

O Concello adoptará as medidas precisas para establecer as adaptacións e axustes razoables de tempos e medios no proceso selectivo e, unha vez superado devandito proceso, as adaptacións no posto de traballo ás necesidades das persoas con discapacidade.

ARTIGO 20. ÓRGANOS DE SELECCIÓN.

Os órganos de selección serán colexiados e a súa composición deberá axustarse aos principios de imparcialidade e profesionalidade dos seus membros, e tenderase, así mesmo, á paridade entre muller e home.

O persoal de elección ou de designación política, os funcionarios interinos e o persoal eventual non poderán formar parte dos órganos de selección.

A pertenza aos órganos de selección será sempre a título individual, non podendo ostentarse esta en representación ou por conta de ninguén.

ARTIGO 21. SISTEMAS SELECTIVOS.

1. Os procesos selectivos terán carácter aberto e garantirán a libre concorrencia, sen prexuízo do establecido para a promoción interna e das medidas de discriminación positiva previstas no EBEP e demais normativa de aplicación.

Os órganos de selección velarán polo cumprimento do principio de igualdade de oportunidades entre sexos.

2. Os sistemas selectivos de funcionarios de carreira serán os de oposición e concursooposición que deberán incluír, en todo caso, unha ou varias probas para determinar a capacidade dos aspirantes e establecer a orde de prelación.

Só en virtude de Lei poderá aplicarse, con carácter excepcional, o sistema de concurso que consistirá unicamente na valoración de méritos.

3. Os procedementos de selección coidarán especialmente a conexión entre o tipo de probas a superar e a adecuación ao desempeño das tarefas dos postos de traballo convocados, incluíndo, no seu caso, as probas prácticas que sexan precisas.

As probas poderán consistir na comprobación dos coñecementos e a capacidade analítica dos aspirantes, expresados de forma oral ou escrita, na realización de exercicios que demostren a posesión de habilidades e destrezas, na comprobación do dominio de linguas estranxeiras e, no seu caso, na superación de probas físicas.

4. Os procesos selectivos que inclúan, ademais das preceptivas probas de capacidade, a valoración de méritos dos aspirantes só poderán outorgar a devandita valoración unha puntuación proporcionada que non determinará, en ningún caso, por si mesma o resultado do proceso selectivo.

5. Para asegurar a obxectividade e a racionalidade dos procesos selectivos, as probas poderán completarse coa superación de cursos, de períodos de prácticas, coa exposición curricular polos candidatos, con probas psicotécnicas ou coa realización de entrevistas. Igualmente poderán esixirse recoñecementos médicos.

6. A efectos de dar cumprimento á normalización do idioma galego na Administración local galega e garantir o dereito dos administrados ao uso da lingua propia de Galicia nas relacións coa Administración pública no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, e en cumprimento da obrigación de promover o uso normal do galego por parte dos poderes públicos de Galicia que determina o artigo 6.3 da Lei de Normalización Lingüística nas probas selectivas que se realicen para o acceso a prazas de persoal funcionario deste Concello, terá que demostrase o coñecemento do idioma galego

Para estes efectos as bases das convocatorias establecerán que unha ou máis das probas do proceso selectivo realizaranse en lingua galega e iso sen prexuízo doutras probas adicionais que se puidese prever, para aqueles postos de traballo que requiran un especial coñecemento da lingua galega.

7. Os órganos de selección non poderán propor o acceso á condición de funcionario/a dun número superior de aprobados ao de prazas convocadas, excepto cando así o prevexa a propia convocatoria.

ARTIGO 22. PERSOAL INTERINO

1. Son funcionarios interinos os que, por razóns expresamente xustificadas de necesidade e urxencia, son nomeados como tales para o desempeño de funcións propias de funcionarios de carreira, cando se dea algunha das seguintes circunstancias:

a. A existencia de prazas vacantes cando non sexa posible a súa cobertura por funcionarios de carreira.

b. A substitución transitoria dos titulares.

c. A execución de programas de carácter temporal.

d. Exceso ou acumulación de tarefas por prazo máximo de seis meses, dentro dun período de doce meses.

2. A selección de funcionarios interinos haberá de realizarse mediante procedementos áxiles que respectarán en todo caso os principios de igualdade, mérito, capacidade e publicidade, e en todo caso os aspirantes deberán reunir os requisitos xerais de titulación e demais condicións esixidas para participar nas probas de acceso aos correspondentes postos como funcionarios/as de carreira.

3. O cesamento dos funcionarios interinos producirase, ademais dos supostos previstas no artigo 63 do Estatuto Básico do Empregado Público, cando finalice a causa que deu lugar ao seu nomeamento.

4. No suposto previsto na letra a) do apartado 1 deste artigo, as prazas vacantes desempeñadas por funcionarios interinos deberán incluírse na oferta de emprego correspondente ao exercicio en que se produce o seu nomeamento e, se non fose posible, na seguinte, salvo que se decida a súa amortización.

ARTIGO 23. PRINCIPIOS E PROCEDEMENTOS PARA A PROVISIÓN DE POSTOS DE PERSOAL FUNCIONARIO/A DE CARREIRA

1. A provisión de postos de traballo no Concello de Ponte Caldelas levarase a cabo polos procedementos de concurso e de libre designación con convocatoria pública de conformidade co que determinen as relacións de postos de traballo en atención á natureza dás súas funcións.

2. Tamén serán de aplicación ao Concello de Ponte Caldelas outros sistemas de provisión e mobilidade previstos na normativa de función pública aplicable ás entidades locais.

As bases e convocatorias serán publicadas a través dos medios que resulten máis axeitados e, en todo caso, no taboleiro do Consistorial. O anuncio da convocatoria insertarase, así mesmo, no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra, ou no seu caso, nun xornal, cando menos, de ámbito provincial. As bases conterán necesariamente:

1. O posto que se convoca.

2. Os requisitos esixidos para o seu desempeño.

3. O prazo de presentación de solicitudes, que en ningún caso poderá ser inferior a 15 días hábiles, contados a partir da súa publicación.

4. Baremo. Méritos (para a fase de concurso de méritos cando proceda) avaliaranse como tales:

Antigüidade no desempeño de postos de traballo na Administración Pública, calquera que fose o seu carácter.

Cursos de formación e perfeccionamento (relacionados sempre coas funcións do posto ó que aspira).

Titulacións académicas superiores, excluíndo as que serviron para obter outra superior ou complementarias das que se esixen para o acceso ó grupo relacionadas con funcións propias do posto de traballo e outras homologadas por organismos oficiais, relacionados coas funcións propias do posto.

Coñecemento do idioma galego. Poderase incluír asimesmo unha entrevista e/ ou test psicotécnico para valorar a idoneidade para o desempeño do posto de traballo que se convoca para a súa provisión.

No caso de empate, terá preferencia para que lle sexa adxudicado o posto ó que obtivese maior puntuación polo apartado primeiro e, de persistir o empate, terá preferencia o de maior idade.

ARTIGO 24. POSTOS DE TRABALLO DE SEGUNDA ACTIVIDADE

Por razóns da saúde ou idade os funcionarios/as poderán prestar os servicios dentro dun posto de traballo adecuado a súa condición.

O Concello, a proposta da Comisión Paritaria Mixta, poderá crear postos de traballo de segunda actividade nos servicios que cubrirá o persoal adscrito ó propio servicio ou a outros, previo informe dos servicios médicos especializados se se considerase necesario, tendo en conta a idade e o estado físico do funcionario/a. En todo caso, estes destinos serán voluntarios.

Recoñecese a posibilidade de obtar a un posto de traballo de segunda actividade, conservando as súas retribucións integras, ós funcionarios municipais cunha idade igual ou superior a 55 anos ou minúsvalia recoñecida que o incapacite para o desenvolvemento do posto de traballo e que así o solicite. Sempre que exista dispoñibilidade de postos e non podendo permanecer nesta situación unha vez cumpran 65 anos e poidan xubilarse.

CAPÍTULO II. PÉRDIDA DA RELACIÓN DE SERVIZO

ARTIGO 25. CAUSAS DE PERDA DA CONDICIÓN DE FUNCIONARIO DE CARREIRA

Son causas de perda da condición de funcionario de carreira:

a. A renuncia á condición de funcionario.

b. A perda da nacionalidade.

c. A xubilación total do funcionario.

d. A sanción disciplinaria de separación do servizo que tivera carácter firme.

e. A pena principal ou accesoria de inhabilitación absoluta ou especial para cargo público que tiver carácter firme.

ARTIGO 26.. XUBILACIÓN.

1. A xubilación dos funcionarios poderá ser:

a. Voluntaria, a solicitude do funcionario.

b. Forzosa, ao cumprir a idade legalmente establecida.

c. Pola declaración de incapacidade permanente para o exercicio das funcións propias do seu corpo ou escala, ou polo recoñecemento dunha pensión de incapacidade permanente absoluta ou, incapacidade permanente total en relación co exercicio das funcións do seu corpo ou escala.

d. Parcial. De acordo co establecido nos apartados 2 e 4.

2. Procederá a xubilación voluntaria, a solicitude do interesado, sempre que o funcionario reúna os re quisitos e condicións establecidos no Réxime de Seguridade Social que lle sexa aplicable. Por Lei das Cortes Xerais, con carácter excepcional e no marco da planificación dos recursos humanos, poderanse establecer condicións especiais das xubilacións voluntaria e parcial.

3. A xubilación forzosa declararase de oficio ao cumprir o funcionario os sesenta e cinco anos de idade.

No entanto, nos termos das Leis de Función Pública que se diten en desenvolvemento do Estatuto Básico da función Pública, poderase solicitar a prolongación da permanencia no servizo activo como máximo ata que se cumpra setenta anos de idade, correspondendo ao Concello de Ponte Caldelas, re solver de forma motivada a aceptación ou denegación da prolongación.

Do disposto nos dous parágrafos anteriores quedarán excluídos os funcionarios suxeitos a normas específicas de xubilación.

4. Procederá a xubilación parcial, a solicitude do interesado, sempre que o funcionario reúna os re quisitos e condicións establecidos no Réxime de Seguridade Social que lle sexa aplicable.

TÍTULO V. CAPÍTULO. FORMACIÓN E CAPACITACIÓN PROFESIONAL

ARTIGO 27. FORMACIÓN, PERFECCIONAMENTO E ESPECIALIZACIÓN PROFESIONAL.

A. PROMOCIÓN E ESPECIALIZACIÓN PROFESIONAL

O persoal terá dereito a ver facilitada a realización de estudios para obter títulos académicos ou profesionais e realizar cursos de perfeccionamento profesional.

B. CURSOS DE FORMACIÓN

O Concello promoverá a capacitación profesional de persoal ó seu servicio mediante a impartición de cursiños de capacitación profesional, que de especialización, a de ser posible, dentro da xornada laboral.

De tódalas comunicacións de impartición de cursiños recibidas no Concello darase traslado ós distintos centros de traballo, co obxecto dunha máis ampla difusión entre o persoal e os seus delegados.

O persoal que desexe asistir a algún destes cursos deberá solicitalo mediante escrito dirixido á Alcaldía.

Para a asistencia a cursos será necesaria a conformidade do Xefe de Servicio, e a autorización da Alcaldía. O Concello aboará a matrícula e os gastos de desprazamento, así como as dietas por manutención na contía legalmente establecida.

C. GARANTÍA DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES

O/a Alcalde/sa ou Concelleiro/a Delegado/a de persoal deste Concello xunto co Delegado de persoal funcionario garantirán que se respecte en todo momento o principio de igualdade de oportunidades no acceso ós curso de formación, sen prexuízo das accións de discriminación positiva previstas pola lexislación vixente para promover a realización efectiva dos principios de igualdade efectiva entre homes e mulleres e conciliación da vida familiar e funcionario/a.

TÍTULO VI. SISTEMA RETRIBUTIVO, MELLORAS SOCIAIS E ASISTENCIA XURÍDICA

CAPÍTULO I. SISTEMA RETRIBUTIVO.

ARTIGO 28. CONCEPTOS RETRIBUTIVOS DO PERSOAL FUNCIONARIO

Os conceptos retributivos de todos os funcionarios/as do Concello de Ponte Caldelas recolleranse e conceptuaranse en nómina de acordo co seguinte esquema:

Retribucións Básicas: estas retribucións comprenden soldo base, antigüidade (trienios) e pagas extraordinarias, fixadas polas Leis de Orzamentos aprobadas anualmente correspondentes ao grupo de titulación no que se atope o funcionario.

Retribucións complementarias: estas retribucións comprenden o complemento de destino, o complemento específico, o complemento de productividade e as gratificacións por servizos extraordinarios fora da xornada laboral.

Indemnizacións por razón do servicio: estas indemnización comprenden as dietas, os gastos de desprazamento e as asistencias.

ARTIGO 29. SOLDO BASE

O importe do soldo base será o establecido para cada grupo de titulación no que se clasifique o funcionario nas disposicións legais vixentes en cada momento.

ARTIGO 30. ANTIGÜIDADE

A antigüidade do persoal funcionario devengarase por trienios de acordo co importe fixado nas disposicións legais vixentes en cada momento para cada grupo de titulación.

O trienio consiste nunha cantidade igual para cada grupo de titulación por cada tres (3) anos de servizos neste Concello, e terá efectos económicos dende o primeiro día do mes seguinte a aquel en que se perfeccione.

Se un funcionario/a presta servizos sucesivamente en distintos grupos de titulación terá dereito a seguir percibindo os trienios devengados nos grupos anteriores.

Cando un funcionario/a cambia de grupo de titulación antes de completar un trienio, a fracción de tempo transcorrida considerarase como tempo de servizos prestados no novo grupo.

Os funcionarios interinos terán dereito a percepción de trienios de acordo co establecido polo Estatuto Básico do Empregado Público.

ARTIGO 31. PAGAS EXTRAORDINARIAS

As pagas extraordinarias, que serán dúas ao ano, de acordo coa normativa vixente, devengaranse o día primeiro dos meses de xuño e de decembro.

ARTIGO 32. COMPLEMENTO DE DESTINO

Constitúe a retribución de vencemento mensual que corresponde percibir a cada funcionario/a pola progresión alcanzada dentro do sistema de carreira administrativa, en atención a súa categoría profesional e o grao de complexidade e dificultade que presenta o normal desenvolvemento das tarefas encomendadas.

As cantidades a percibir por este concepto son as que están fixadas ou se poidan fixar en adiante por acordo do Pleno da Corporación, mediante a aprobación ou modificación da Relación de Postos de Traballo.

ARTIGO 33. COMPLEMENTO ESPECÍFICO

Este complemento, de vencemento mensual, ten por obxecto retribuír a especial dificultade técnica, responsabilidade, dedicación, incompatibilidade esixible para o desempeño de determinados postos de traballo ou as condicións en que se desenvolve o mesmo (penosidade, perigosidade, nocturnidade, etc...).

As cantidades a percibir por este concepto son as que están fixadas ou se poidan fixar en adiante por acordo do Pleno da Corporación, mediante a aprobación ou modificación da Relación de Postos de Traballo.

ARTIGO 34. RETRIBUCIÓN POR XORNADA INFERIOR Á ORDINARIA

Os funcionarios/as que presten servizos en xornada inferior á ordinaria ou por horas percibirán o salario base, as pagas extraordinarias, a antigüidade, o complemento de destino e o complemento específico en proporción á xornada que efectivamente realice.

ARTIGO 35. COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDADE

O complemento de productividade remunerará o especial rendemento e a actividade extraordinaria, o interese e iniciativa ou esforzo con que o funcionario/a desempeña as súas funcións, así como os resultados obtidos.

A asignación individual do complemento de productividade será o resultado da ponderación dos seguintes factores:

a) Competencia práctica: valorando a capacidade manifestada na realización das tarefas propias do posto de traballo e o grado de fiabilidade que merece no seu desempeño.

b) Colaboración: valorando a disposición para cumprir normas ou aceptar suxerencias e indicacións, así como a maneira de relacionarse no posto de traballo.

c) Dirección: valorando a capacidade de organizar os servizos baixo a súa dependencia, así como a capacidade de propor suxerencias e indicacións.

d) Responsabilidade: valorando a capacidade de asumir e levar a cabo as tarefas encomendadas e de aceptar como propios os resultados do traballo.

e) Volume de traballo: valorando a cantidade de tarefas e actividades que se realizan, así como a rapidez en executalas.

f) Iniciativa: valorando a capacidade para dar resposta as esixencias do posto de traballo, tanto as habituais como as novas e imprevistas, así como de tomar decisións ou elixir entre diferentes opcións.

g) Cumprimento de obxectivos: valorando as tareas executadas, grado de cumprimento dos obxectivos e porcentaxe de execución dos créditos orzamentarios asignados.

h) Acumulación temporal de funcións: valorando o desempeño temporal de funcións distintas non asignadas ao posto de traballo.

Para a valoración destes factores o xefe inmediato de cada funcionario ou, no seu defecto, o Secretario para os funcionarios que están adscritos ou dependan de Secretaria e o Interventor para os que están adscritos a área de intervención, emitirán un informe no que se evaluarán ditos factores como satisfactorios ou non satisfactorios.

Corresponderalle a Alcaldía a valoración destes factores no caso dos funcionarios baixo a súa dependencia, no caso dos funcionarios con habilitación de carácter nacional e no caso do persoal eventual.

A asignación individualizada deste complemento corresponderá a Alcaldía dentro dos límites máximos fixados polo Pleno e, en todo caso, dentro do límite máximo establecido polo artigo 7.2. b) do RD 861/1986 sobre retribucións dos funcionarios de administración local.

En calquera caso, con carácter previo a resolución de outorgamento deste complemento darase coñecemento aos representantes do persoal.

ARTIGO 36. GRATIFICACIÓNS POR SERVIZOS EXTRAORDINARIOS FÓRA DA XORNADA LABORAL

Teñen a consideración de servizos extraordinarios os realizados fora da xornada ordinaria de traballo de cada servizo.

As horas extraordinarias serán voluntarias, e terán caracter excepcional, debendo xustificarse a súa realización en excepcionais necesidades do servizo. Compensaranse preferentemente con descansos, a razón dunha (1) hora de descanso por cada hora deste tipo traballada. No caso de que sexan realizadas en domingos, festivos, días de descanso ou nocturnas, compensaranse con dúas (2) horas por cada unha traballada. Poderán ser acumulables para o seu disfrute ata completar xornadas íntegras de traballo, non acumulables asa vacacións ordinarias.

De non ser posible a súa compensación en días por necesidade de servizo, o que deberá xustificarse, serán compensadas economicamente como gratificacións, aboándose por cada hora extra realizada o valor dunha hora normal segundo as retribucións de cada funcionario incrementada nun 75%. No caso de que as horas extraordinarias se realicen en domingos ou festivos, aboarase por cada hora extra o valor dunha hora normal segundo as retribucións de cada funcionario incrementada nun 100%.

Para o cálculo do valor da hora normal teranse en conta o soldo base, trienios, complemento de destino e complemento específico percibido mensualmente por cada funcionario entre as horas mensuais de xornada fixadas neste convenio.

Todo o persoal do Concello que por necesidades do servizo se vexa obrigado a traballar as noites do 24 e 31 de decembro e o sábado de semana santa, percibirá unha gratificación especial, consistente en computar as horas traballadas como horas doble.

Para o debido control do número de horas extraordinarias realizadas, entregaráselle trimestralmente aos representantes do persoal copia das mesmas.

As gratificacións que remuneren estes traballos non serán en ningún caso fixas na súa contía nin periódicas no seu devengo.

ARTIGO 37. INDEMNIZACIÓNS POR RAZÓN DO SERVIZO

Os funcionarios/as terán dereito a percibir as seguintes indemnizacións por razón do servizo:

a) Dietas: enténdese por dietas a cantidade diariamente devengada para satisfacer os gastos que orixinan a estancia e manutención fora do posto de traballo habitual. Considerarase como dieta completa se se pernocta fora da residencia habitual. As contías serán as sinaladas na lexislación vixente aplicable en cada momento

b) Gastos de desprazamento: consideraranse gastos de desprazamento a cantidade que se lle aboe ao funcionario/a polos gastos que se ocasionan pola utilización de calquera medio de transporte en función do servizo encomendado, e procurando que este se realice en servicios regulares de transporte.

A contía dos gastos de desprazamento en transportes regulares, aéreos, terrestres ou doutro tipo será aboada integramente.

Nos casos de utilización de vehículo particular, aboaráselle a quilometraxe en función do importe por quilómetro que para tales efectos estableza a lexislación vixente.

Cando así o solicite o persoal e así se autorice ou conste na orde do servizo, o aboamento das cantidades correspondentes realizarase con antelación ao seu desembolso polo interesado, con cargo a un anticipo a conta, co obriga de xustificar posteriormente a realización do servizo encomendado.

ARTIGO 38. RECOÑECEMENTO DE SERVIZOS PREVIOS

De acordo coa Lei 70/1978 recoñeceranse aos funcionarios deste Concello a totalidade dos servizos indistintamente prestados por eles nas distintas administracións públicas, previos a súa condición de funcionarios de carreira.

Os funcionarios que o soliciten xustificarán a súa pretensión mediante certificación acreditativa dos servizos prestados, que deberán estender as autoridades competentes facendo constar os anos, meses e días de servizos prestados.

ARTIGO 39. RETRIBUCIÓNS EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABALLO OU EMFERMIDADE COMÚN

O persoal incluído no ámbito de aplicación deste Concello percibirá o 100% das súas retribucións (básicas máis complementos) no caso de incapacidade por enfermidade común ou accidente laboral ata un máximo de tres meses ao ano.

CAPÍTULO II. MELLORAS SOCIAIS

ARTIGO 40. ANTICIPOS

O persoal funcionario do Concello poderá percibir anticipos de ata dúas (2) mensualidades das súas retribucións básicas líquidas cun máximo de 3.000,00 euros de acordo co disposto na lexislación vixente.

Con tal fin o Concello habilitará anualmente unha partida no orzamento xeral destinada a todos/as os/as funcionarios/as e traballadores/as do Concello.

Presentada solicitude no Rexistro Xeral do Concello polo funcionario deberá concedérselle no prazo máximo dun mes sempre que exista crédito na partida correspondente.

A partir do mes seguinte á data de percepción do anticipo detraerase da nómina do funcionario/a en cuestión a cantidade que resulte de dividir a contía global do anticipo entre o número de mensualidades que correspondan ao importe solicitado, de acordo coa seguinte escala:

Anticipo de unha (1) mensualidade Reintegro en 10 mensualidades

Anticipo de dúas (2) mensualidades Reintegro en 14 mensualidades

Os funcionarios poderán reintegrar en menos tempo o anticipo recibido e liquidalo na súa totalidade cando o estimen conveniente dentro do prazo concedido.

Os funcionarios interinos só poderán solicitar o anticipo dunha (1) mensualidade e deberán reintegralo no prazo que reste para finalizar o seu contrato ou como máximo no prazo de dez meses, e sempre concederase supeditado a descontar a parte pendente de amortizar na última mensualidade.

Non se tramitarán novas solicitudes de anticipos ata que o interesado teña amortizado a totalidade do anticipo que lle fora concedido con anterioridade.

ARTIGO 41. ASISTENCIA MÉDICA COMPLEMENTARIA

De conformidade co Real Decreto 480/1993, polo que se levou a cabo a integración dos funcionarios no réxime xeral de seguridade social e o acordado polo Concello, para os funcionarios que ingresasen no Concello con posterioridade ao 1 de abril de 1993 o Concello complementa a asistencia sanitaria mediante contrato formalizado con Compañía de Seguros.

A asistencia médica complementaria terá carácter voluntario e o Concello aboará o 50% da cota individual, debendo aportar o funcionario a parte restante da prima que non cubre esta aportación.

No caso dos funcionarios que ingresaron con anterioridade ao 1 de abril de 1993 poderán acordar a integración no réxime xeral da Seguridade social aboando o Concello o 50% da cota individual tal e como se prevé no párrafo anterior ou ben continuar coa asistencia sanitaria concertada con Compañía de Seguros aboando o Concello o 100% da cota individual do funcionario.

O referido acordo adoptarase polo Pleno da Corporación previa negociación coas organizacións sindicais e delegados de persoal funcionario.

ARTIGO 42. PLAN DE PENSIÓNS

O Concello de Ponte Caldelas conta cun Plan de Pensións que inclúe a continxencia de xubilación, destinando a tal fin o 0,5 % da masa salarial de acordo co previsto no artigo 22.4 da Lei de orzamentos xerais do estado para o ano 2008.

O plan de pensións terá carácter voluntario e a asignación individual das aportacións determinarase en relación co grupo ou subgrupo de clasificación ao que pertenza o funcionario e a súa antigüidade, de acordo ao establecido no plan.

ARTIGO 43. AXUDAS DE ESTUDIOS

O Concello habilitará no orzamento de cada ano unha partida orzamentaria para a concesión de axudas de estudios a todos/as os/as traballadores/as e funcionarios/as e aos seus fillos.

Anualmente os órganos de goberno do Concello aprobarán unhas Bases reguladoras da convocatoria pública destas axudas, previa elaboración pola Comisión Paritaria Mixta dos módulos de axudas de estudios para os distintos niveis educativos acomodándoas ao crédito existente.

No caso de que o importe previsto no orzamento fora insuficiente reducirase proporcionalmente as axudas a aboar a cada beneficiario.

ARTIGO 44. AXUDAS SANITARIAS

O Concello habilitará no orzamento de cada ano unha partida orzamentaria para a concesión de axudas sanitarias para todos/as os/as traballadores/as funcionarios/as e aos seus fillos.

Estas axudas destinaranse a cubrir en parte os gastos derivados de tratamentos odontolóxicos (empastes, endodoncias, ortodoncias...). e os gastos derivados da adquisición de cristais, monturas e lentillas. Os importes totais destas axudas serán as fixadas anualmente pola Comisión Paritaria Mixta e recollidas nas Bases reguladoras aprobadas polos órganos de Goberno do Concello.

Non se outorgarán estas axudas para situacións cubertas pola Seguridade Social.

No caso de que o importe previsto no orzamento fora insuficiente reducirase proporcionalmente as axudas a aboar a cada beneficiario

ARTIGO 45. DISPOSICIÓNS COMÚNS AS AXUDAS DE ESTUDIOS E SANITARIAS

A xestión e distribución dos créditos destinados a axudas de estudios e sanitarias realizarase de forma conxunta para funcionarios/as e traballadores/ as laborais e a dotación económica das partidas destinarase conxuntamente a funcionarios e laborais.

Anualmente convocarase a Mesa Xeral de Negociación para negociar o crédito máximo destinado no orzamento para estas axudas.

CAPÍTULO III. ASISTENCIA XURÍDICA

ARTIGO 46. ASISTENCIA XURÍDICA

O Concello de Ponte Caldelas garantirá a prestación de asistencia xurídica especializada a tódolos traballadores que precisen por razón de conflictos con terceiros derivados da prestación do servicio.

Así mesmo, o Concello asumirá as posibles responsabilidades civís que puidesen derivarse da prestación do servicio dos traballadores propios, agás no caso de neglixencia destes últimos, debidamente probada. Para estes casos o Concello subscribirá unha póliza que garanta unha cobertura adecuada por este concepto.

Do mesmo xeito, o Concello de Ponte Caldelas concertará unha póliza de seguro colectivo de accidentes para os seus traballadores, que cubra os riscos de morte e incapacidade funcionario/a permanente por un importe mínimo por sinistro de trinta e seis mil euros

TITULO VII. DEREITOS SINDICAIS

ARTIGO 47. PRINCIPIOS XERAIS

Os empregados públicos teñen dereito á negociación colectiva, representación e participación institucional para a determinación das súas condicións de traballo.

O Concello de Ponte Caldelas, a través do presente Acordo, recoñece a aplicación ao seu persoal funcionario do disposto na Lei 7/2007, de 12 de abril, do Estatuto Básico dos Empregados Públicos, e demais lexislación que lle resulte de aplicación en materia de dereitos sindicais do persoal funcionario.

ARTIGO 48. DO DEREITO Á NEGOCIACIÓN COLECTIVA

O persoal incluído no ámbito funcional deste Acordo, terá dereito a participar na determinación das súas condicións de traballo, conforme á lexislación vixente aplicable e ó disposto nos seguintes artigos.

ARTIGO 49. DA MESA XERAL DE NEGOCIACIÓN

No Concello de Ponte Caldelas, e coa finalidade de posibilitar a participación dos empregados públicos na determinación das súas condicións de traballo, constituirase unha mesa xeral de negociación na que estarán presentes os representantes da Administración, os/as representantes dos/as traballadores/as (delegados/as de persoal), e os/as representantes das organizacións sindicais máis representativas.

A Mesa Xeral de negociación reunirase polo menos unha vez ó ano, antes da aprobación inicial do Orzamento Xeral do Concello de Ponte Caldelas.

As negociacións realizaranse sempre baixo o principio de boa fe.

ARTIGO 50. FUNCIÓNS DOS ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN DOS TRABALLADORES.

Os órganos de representación do persoal funcionario terán as seguintes funcións:

a. Recibir información, sobre a política de persoal, así como sobre os datos referentes á evolución das retribucións, evolución probable do emprego no ámbito correspondente e programas de mellora do rendemento.

b. Emitir informe, a solicitude do Concello, sobre o traslado total ou parcial das instalacións e implantación ou revisión dos seus sistemas de organización e métodos de traballo.

c. Ser informados de todas as sancións impostas por faltas moi graves.

d. Ter coñecemento e ser oídos no establecemento da xornada laboral e horario de traballo, así como no réxime de vacacións e permisos.

e. Vixiar o cumprimento das normas vixentes en materia de condicións de traballo, prevención de riscos laborais, Seguridade Social e emprego e exercer, no seu caso, as accións legais oportunas ante os organismos competentes.

f. Colaborar co Concello para conseguir o establecemento de cantas medidas procuren o mantemento e incremento da produtividade.

g. Os Delegados de Persoal, estarán lexitimados para iniciar, como interesados, os correspondentes procedementos administrativos e exercitar as accións en vía administrativa ou xudicial en todo o relativo ao ámbito das súas funcións.

ARTIGO 51. GARANTÍAS DA FUNCIÓN REPRESENTATIVA DO PERSOAL.

Os representantes do persoal, disporán no exercicio da súa función representativa das seguintes garantías e dereitos:

a. O acceso e libre circulación polas dependencias da súa unidade electoral, sen que se entorpeza o normal funcionamento das correspondentes unidades administrativas, dentro dos horarios habituais de traballo e con excepción das zonas que se reserven de conformidade co disposto na lexislación vixente.

b. A distribución libre das publicacións que se refiran a cuestións profesionais e sindicais.

c. A audiencia nos expedientes disciplinarios a que puidesen ser sometidos os seus membros durante o tempo do seu mandato e durante o ano inmediatamente posterior, sen prexuízo da audiencia ao interesado regulada no procedemento sancionador.

d. Un crédito de horas mensuais dentro da xornada de traballo e retribuidas como de traballo efectivo, de conformidade co disposto na normativa aplicable (ata cen funcionariso/as: 15 horas).

e. Os Delegados de Persoal da mesma candidatura que así o manifesten poderán proceder, previa comunicación ao órgano que ostente a Xefatura de Persoal, á acumulación dos créditos horarios.

f. Non ser trasladados nin sancionados por causas relacionadas co exercicio do seu mandato representativo, nin durante a vixencia do mesmo, nin no ano seguinte á súa extinción, exceptuando a extinción que teña lugar por revogación ou dimisión.

2. Os Delegados de Persoal non poderán ser discriminados na súa formación nin na súa promoción económica ou profesional por razón do desempeño da súa representación.

3. Os representantes do persoal observarán sixilo profesional en todo o referente aos asuntos en que a Administración sinale expresamente o carácter re servado, aínda logo de expirar o seu mandato. En todo caso, ningún documento reservado entregado pola Administración poderá ser utilizado fose do estrito ámbito da Administración para fins distintos dos que motivaron a súa entrega.

ARTIGO 52. REUNIÓNS

Están facultados para convocar reunións de persoal:

As organizacións sindicais, directamente ou a través dos/as seus delegados/ as. Colectivo do persoal do Concello de Ponte

Caldelas, sempre que o seu número non sexa inferior ao 33% do persoal funcionario de plantilla. A asamblea será presidida polos delegados de persoal que serán responsables do normal desarrollo da mesma.

A convocatoria, con expresión da orde do día proposto polos convocantes, comunicarase ao empresario con corenta e oito horas de antelación, como mínimo, debendo este acusar recibo.

As reunións autorizaranse con carácter xeral fóra do horario de traballo. Sen embargo, o/a alcalde/sa poderá autorizalas dentro do horario ata un máximo de 36 horas anuais.

Para convocar unha reunión será preciso comunicar por escrito a súa celebración indicando o lugar, data e hora de realización, orde do día e identificación dos/as asinantes lexitimados/as para convocala, 48 horas de antelación, como mínimo, á data prevista, debendo presentarse no Rexistro Xeral do Concello. Se no prazo de 24 horas a Alcaldía non a denega entenderase autorizada.

ARTIGO 53. FOLGA

A folga convocarase con carácter xeral conforme ó disposto na lexislación vixente, unha vez esgotados os procedementos de negociación e mediación sendo preciso un preaviso ao Concello coa antelación prevista legalmente.

Os servicios mínimos se negociarán cos delegados de persoal.

Se non se chegase ó acordo sobre servicios mínimos a establecer, resolverá o órgano competente.

Quenes exerciten o dereito de folga non devengarán nin percibirán as retribucións correspondentes ao tempo en que permanezan nesa situación sen que a dedución de haberes que se efectuei teña carácter de sanción, nin afecte ao réxime respectivo das súas prestacións sociais.

TÍTULO VIII: PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS

ARTIGO 54. PROTECCIÓN DOS/AS TRABALLADORES/AS CONTRA RISCOS LABORAIS

Aplícase a Lei 31/1995 de 8 de novembro de Prevención de Riscos Laborais que, no seu ámbito de aplicación, comprende, entre outras, as relacións laborais reguladas no Estatuto dos Traballadores e as de carácter administrativo ou estatutario do persoal civil ao servicio das Administracións Públicas.

En virtude do disposto na Lei 31/1995 e Real Decreto 1488/1998, do 10 de xullo, o Concello de Ponte Caldelas creará un servizo de prevención propio ou manterá o servizo de prevención alleo para a realización das actividades preventivas que sexan necesarias co fin de garantir unha axeitada protección da seguridade e saúde dos traballadores/as do Concello.

O Concello adoptará as medidas pertinentes para que tódolos traballadores/ as teñan un recoñecemento médico anual.

ARTIGO 55. SAÚDE LABORAL

Ámbalas dúas partes comprométense a respectar os dereitos e cumprir as obrigas derivadas da Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevención de riscos laborais e demais normativa legal e regulamentaria aplicable.

ARTIGO 56. DELEGADOS DE PREVENCIÓN

En canto aos Delegados de prevención (elección, funcións e facultades) estarase ao disposto na Lei 31/1995 e demais normativa de aplicación.

ARTIGO 57. ROUPA DE TRABALLO

O Concello de Ponte Caldelas facilitará roupa de traballo e calzado profesional homologados e de uso obrigatorio, a todo o persoal ao seu servizo cando as condicións e natureza do traballo o requiran. Á marxe da roupa de traballo facilitada ao traballadores que ocupen un posto que non entrañe riscos, o Concello estará obrigado a facilitar equipos de protección individual para protexer aos traballadores de situacións inseguras durante a realización do seu traballo.

TÍTULO IX. RÉXIME DE INCOMPATIBILIDADES E SITUACIÓNS ADMINISTRATIVAS

ARTIGO 58. INCOMPATIBILIDADES

A todo o persoal incluído no ámbito de aplicación do presente Acordo aplicaráselle o réxime de incompatibilidades, de conformidade coas normas estatais e autonómicas vixentes na materia.

ARTIGO 59. SITUACIÓNS ADMINISTRATIVAS

En materia de situacións administrativas, o concello aplicará ó persoal funcionario/a, o establecido na Lei 4/1988, de 26 de maio, da Función Pública de Galicia e Lei 7/2007 de 12 de Abril, do Estatuto Básico dos Empregados Públicos e demais normativa que a modifique ou substitúa.

TÍTULO X. RÉXIME DISCIPLINARIO

ARTIGO 60. RESPONSABILIDADE DISCIPLINARIA

1. O persoal funcionario do Concello de Ponte Caldelas queda suxeito ao réxime disciplinario establecido no Título VII do Estatuto Básico do Empregado Público e nas normas que as Leis de Función Pública estatal ou autonómica diten en desenvolvemento do rérxime disciplinario previsto no Estatuto.

Será de aplicación supletoria a regulación contida no RD 33/1986, de 10 de xaneiro ou normativa posterior que a derrogue ou modifique.

2. O persoal funcionario que induciren a outros á realización de actos ou condutas constitutivos de falta disciplinaria incorrerá na mesma responsabilidade que estes.

3. Igualmente, incorrerá en responsabilidade o persoal funcionario que encubriren as faltas consumadas moi graves ou graves, cando de devanditos actos derívese dano grave para a Administración ou os cidadáns.

ARTIGO 61. EXERCICIO DA POTESTADE DISCIPLINARIA.

O concello de Ponte Caldelas corrixirá disciplinariamente as infraccións do persoal ao seu servizo sinalado no artigo anterior cometidas no exercicio das súas funcións e cargos, sen prexuízo da responsabilidade patrimonial ou penal que puidese derivarse de tales infraccións.

2. A potestade disciplinaria exercerase de acordo cos seguintes principios:

a. Principio de legalidade e tipicidade das faltas e sancións, a través da predeterminación normativa ou, no caso do persoal funcionario/a, dos Acordos colectivos.

b. Principio de irretroactividade das disposicións sancionadoras non favorables e de re troactividad das favorables ao presunto infractor.

c. Principio de proporcionalidade, aplicable tanto á clasificación das infraccións e sancións como á súa aplicación.

d. Principio de culpabilidade.

e. Principio de presunción de inocencia.

3. Cando da instrución dun procedemento disciplinario resulte a existencia de indicios fundados de criminalidade, suspenderase a súa tramitación póndoo en coñecemento do Ministerio Fiscal.

Os feitos declarados probados por resolucións xudiciais firmes vinculan á Administración.

ARTIGO 62. FALTAS DISCIPLINARIAS

1. As faltas disciplinarias poden ser moi graves, graves e leves.

2. Son faltas moi graves: a. O incumprimento do deber de respecto á

Constitución e ao Estatuto de Autonomía da o Comunidade Autónoma Galega, no exercicio da función pública.

b. Toda actuación que supoña discriminación por razón de orixe racial ou étnico, relixión ou conviccións, discapacidade, idade ou orientación sexual, lingua, opinión, lugar de nacemento ou veciñanza, sexo ou calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social, así como o acoso por razón de orixe racial ou étnico, relixión ou conviccións, discapacidade, idade ou orientación sexual e o acoso moral, sexual e por razón de sexo.

a. Abandono do servizo, así como non facerse cargo voluntariamente das tarefas ou funcións que teñen encomendadas.

c. A adopción de acordos manifestamente ilegais que causen prexuízo grave á Administración ou aos cidadáns.

d. A publicación ou utilización indebida da documentación ou información a que teñan acceso por razón do seu cargo ou función.

e. A neglixencia na custodia de segredos oficiais, declarados así por Lei ou clasificados como tales, que sexa causa da súa publicación ou que provoque a súa difusión ou coñecemento indebido.

a. O notorio incumprimento das funcións esenciais inherentes ao posto de traballo ou funcións encomendadas.

f. A violación da imparcialidade, utilizando as facultades atribuídas para influír en procesos electorais de calquera natureza e ámbito.

g. A desobediencia ás ordes ou instrucións de superiores e autoridades, salvo que constitúan infracción manifesta do Ordenamento xurídico.

h. A prevalencia da condición de empregado público para obter un beneficio debido para si ou para outro.

i. A obstaculización ao exercicio das liberdades públicas e dereitos sindicais.

j. A realización de actos encamiñados a coartar o libre exercicio do dereito de folga.

k. O incumprimento da obrigación de atender os servizos esenciais en caso de folga.

l. O incumprimento das normas sobre incompatibilidades cando iso dea lugar a unha situación de incompatibilidade.

m. O acoso laboral.

n. Tamén serán faltas moi graves as que queden tipificadas como tales en Lei das Cortes Xerais ou da Asemblea Lexislativa da Comunidade Autónoma galega.

3. As faltas graves serán establecidas por Lei das Cortes Xerais ou da Asemblea Lexislativa da Comunidade Autónoma galega. En tanto non se aprobe unha normativa estatal ou autonómica de aplicación ao persoal ao servizo das Entidades Locais estarase ao disposto no presente Acordo, tendo a consideración de faltas graves as seguintes:

a. O abuso de autoridade no exercicio do cargo.

b. As condutas constitutivas de delito doloso relacionadas co servizo ou que causen dano á Administración ou aos administrados.

c. A tolerancia dos superiores respecto da comisión de faltas moi graves ou graves dos seus subordinados.

d. A grave desconsideración cos superiores, compañeiros ou subordinados.

e. Causar danos graves nos locais, material ou documentos dos servizos.

f. Intervir nun procedemento administrativo cando se dea algunha das causas de abstención legalmente sinaladas.

g. A emisión de informes e a adopción de acordos manifestamente ilegais cando causen prexuízo, á Administración ou aos cidadáns e non constitúan falta moi grave.

h. A falta de rendemento que afecte ao normal funcionamento dos servizos e non constitúa falta moi grave

i. Non gardar o debido sixilo respecto dos asuntos que se coñezan por razón do cargo, cando causen prexuízo á Administración ou se utilice en proveito propio.

j. Incumprimento dos prazos ou outras disposicións de procedemento en materia de incompatibilidades, cando non supoña mantemento dunha situación de incompatibilidade.

k. Incumprimento inxustificado da xornada de traballo que acumulado supoña un mínimo de dez horas ao mes.

l. A terceira falta inxustificada de asistencia nun período de tres meses, cando as dous anteriores houberen sido obxecto de sanción por falta leve.

m. A grave perturbación do servizo.

n. O atentado grave á dignidade dos funcionarios ou da Administración. o. A grave falta de consideración cos administrados.

p. As accións ou omisións dirixidas a evadir os sistemas de control de horarios ou a impedir que sexan detectados os incumprimentos inxustificados da xornada de traballo.

A efectos do disposto no presente artigo, entenderase por mes o período comprendido desde o día primeiro ao último de cada un dos doce que compoñen o ano.

4. En tanto non se aprobe unha normativa estatal ou autonómica en desenvolvemento do réxime disciplinario e tipificación de faltas, terán a consideración de faltas leves as seguintes:

a. O incumprimento inxustificado do horario de traballo, cando non supoña falta grave.

b. A falta de asistencia inxustificada dun día.

c. A incorrección co público, superiores, compañeiros ou subordinados.

d. O descoido ou neglixencia no exercicio das súas funcións.

e. O incumprimento dos deberes e obrigacións do funcionario, sempre que non deban ser cualificados como falta moi grave ou grave.

ARTIGO 63. SANCIÓNS.

1. Por razón das faltas cometidas poderán imporse as seguintes sancións:

a. Separación do servizo dos funcionarios, que no caso dos funcionarios interinos comportará a revogación do seu nomeamento, e que só poderá sancionar a comisión de faltas moi graves

b. Suspensión firme de funcións, cunha duración máxima de 6 anos.

c. Traslado forzoso, con ou sen cambio de localidade de residencia, polo período que en cada caso establézase

d. Demérito, que consistirá na penalización a efectos de carreira, promoción ou mobilidade voluntaria.

e. Apercibimento. f. Calquera outra que se estableza por Lei. 2. O alcance de cada sanción establecerase tendo en conta o grao de intencionalidade, descoido ou neglixencia que se revele na conduta, o dano ao interese público, a reiteración ou reincidencia, así como o grao de participación.

ARTIGO 64. PROCEDEMENTO DISCIPLINARIO.

1. Non poderá imporse sanción pola comisión de faltas moi graves ou graves senón mediante o procedemento previamente establecido.

A imposición de sancións por faltas leves levará a cabo por procedemento sumario con audiencia ao interesado.

2. Son órganos competentes para a incoación de expedientes disciplinarios os seguintes:

O Presidente da Corporación, en todo caso, ou o membro desta que, por delegación daquel, ostente a xefatura directa do persoal.

A Dirección Xeral da Función Pública, cando se trate de funcionarios con habilitación de carácter estatal, por faltas cometidas en Corporación distinta daquela na que se atopen prestando servizos, ou cando, pola gravidade dos feitos denunciados, puidese dar lugar a sanción de destitución ou separación do servizo. O órgano competente para acordar a incoación do expediente, o será tamén para nomear instrutor do mesmo e decretar ou alzar a suspensión provisional do expedientado, así como para instruír dilixencias previas antes de decidir sobre tal incoación.

3. En calquera caso, decretada polo Presidente da Corporación a instrución de expediente disciplinario a funcionario con habilitación de carácter estatal, aquel poderá solicitar da Dirección Xeral da Función Pública a instrución do mesmo se a Corporación carecese de medios persoais para a súa tramitación.

4. Son órganos competentes para a imposición de sancións por faltas graves ou moi graves ao re solver o expediente disciplinario:

O Ministro de Administracións Públicas, cando se trate de impor sancións que supoñan a destitución do cargo ou a separación do servizo de funcionarios con habilitación de carácter estatal. Tamén o será para impor a sanción de suspensión de funcións aos funcionarios con habilitación de carácter nacional cando a falta cometeuse en Corporación distinta da que se atopen actualmente prestando servizos.

O Pleno da Corporación, cando se trate de sancións a funcionarios con habilitación de carácter nacional non comprendidas no parágrafo anterior ou da separación do servizo doutros funcionarios cuxo nomeamento estea atribuído á Corporación.

Nos restantes supostos, atribúese dita competencia ao Presidente da Corporación, ou ao membro desta que, por delegación daquel, ostente a xefatura directa do persoal.

5. A tramitación do expediente axustarase ao disposto no Título VII da Lei 7/2007, de 12 de abril, do Estatuto Básico dos Empregados públicos, á lexislación da Comunidade Autónoma respectiva e supletoriamente o Regulamento disciplinario dos funcionarios da Administración Civil do Estado (Real Decreto 33/1986) normas que a substitúan ou modifiquen.

ARTIGO 65. PRESCRICIÓN DAS FALTAS E SANCIÓNS.

As infraccións moi graves prescribirán aos 3 anos, as graves aos 2 anos e as leves aos 6 meses; as sancións impostas por faltas moi graves prescribirán aos 3 anos, as impostas por faltas graves aos 2 anos e as impostas por faltas leves ao ano.

O prazo de prescrición comezará a contarse desde que a falta cometeuse, e desde o cesamento da súa comisión cando se trate de faltas continuadas.

O das sancións, desde a firmeza da resolución sancionadora.

DISPOSICIÓN FINAL

O presente Acordo, unha vez finalizada a súa tramitación, entrará en vigor ó día seguinte da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia.

Vigo, a 5 de marzo de 2008. O Delegado provincial, Pedro Borrajo Rivas. 2008003014