Modificacion/Interpretacion. Convenio Colectivo de Empresa de CONSEJO COMARCAL DE EL SOLSONES. PERSONAL LABORAL Y FUNCIONARIO de Lleida

Empresa Provincial. Versión VIGENTE. Validez desde 14 de Abril de 2014 en adelante

TIEMPO DE LECTURA:

Modificaciones/Revisiones
Tipo Título F. Publicación Boletin F. Vigor PDF
Modificacion/Interpretacion Anunci sobre acord adoptat amb els representats dels treballadors 14/04/2014 Boletín Oficial de Lleida 14/04/2014 Documento oficial en PDF

Anunci sobre acord adoptat amb els representats dels treballadors (Boletín Oficial de Lleida núm. 72 de 14/04/2014)

Preambulo

El Consell Comarcal del Solsonès fa públic l acord adoptat entre l entitat i els representants dels treballadors el dia 25 de novembre de 2013, ratificat al Ple del Consell Comarcal del Solsonès en data 17 de gener de 2014.


ACTA D ACORD ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL SOLSONÈS I ELS REPRESENTANTS DELS TREBALLADORS/RES DEL CONSELL COMARCAL DEL SOLSONÈS

REUNITS

En representació del Consell Comarcal del Solsonès, Joan Solà i Bosch, president del Consell Comarcal del Solsonès, Daniel Rovira i Ciuró, vicepresident del Consell Comarcal del Solsonès i M. Teresa Canal i Morera, gerent del Consell Comarcal del Solsonès.

En representació dels treballadors/res del Consell Comarcal del Solsonès, Alícia Torrent i Guix, Toni Jiménez i Pérez, Tània Pujol i Esteve i Lluïsa Camps i Solé (delegades/ts de personal).

L objecte de la present reunió és la negociació del pagament de la part proporcional de la paga extra de desembre de 2012, meritada abans de l entrada en vigor del RDL 20/2012 de 13 de juliol, de mesures urgents per garantir l estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat.

L article 2 del Real Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat disposa el següent:

"Article 2. Paga extraordinària del mes de desembre de 2012 del personal del sector públic.

1. L any 2012 el personal del sector públic definit a l article 22.U de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de pressupostos generals de l Estat, veurà reduïdes les seves retribucions en les quanties que correspongui percebre el mes de desembre com a conseqüència de la supressió tant de la paga extraordinària com de la paga addicional de complement específic o pagues addicionals equivalents del mes esmentat.

2. Per fer efectiu el que disposa l apartat anterior, s han d adoptar les mesures següents:

2.1 El personal funcionari no percebrà al mes de desembre les quantitats a què es refereix l article 22.cinc.2 de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de pressupostos generals de l Estat per a l any 2012, en concepte de sou i triennis.

Tampoc es percebran les quanties corresponents a la resta dels conceptes retributius que integren tant la paga extraordinària com la paga addicional de complement específic o pagues addicionals equivalents del mes de desembre; en aquest cas, cada administració competent pot acordar que la reducció s executi de forma prorratejada entre les nòmines pendents de percebre en el present exercici a partir de l entrada en vigor d aquest Reial decret Llei.

2.2 El personal laboral no percebrà les quantitats en concepte de gratificació extraordinària en ocasió de les festes de Nadal o paga extraordinària o equivalent del mes de desembre de l any 2012. Aquesta reducció comprèn la de tots els conceptes retributius que formen part de la dita paga d acord amb els convenis col·lectius que siguin aplicables.

L aplicació directa d aquesta mesura s ha de realitzar a la nòmina del mes de desembre de 2012, sense perjudici que es pugui alterar la distribució definitiva de la reducció en els àmbits corresponents mitjançant la negociació col·lectiva; en aquest cas, es pot acordar que la reducció s executi de forma prorratejada entre les nòmines pendents de percebre en el present exercici a partir de l entrada en vigor d aquest Reial decret Llei.

La reducció retributiva que estableix l apartat 1 d aquest article també és aplicable al personal laboral d alta direcció, al personal amb contracte mercantil i al no acollit a conveni col·lectiu que no tingui la consideració d alt càrrec.

3. La reducció retributiva que contenen els apartats anteriors és aplicable, així mateix, al personal de les fundacions del sector públic i dels consorcis participats majoritàriament per les administracions que integren el sector públic, així com al del Banc d Espanya i personal directiu i resta de personal de les mútues d accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social i de les seves entitats i centres mancomunats.

4. Les quantitats derivades de la supressió de la paga extraordinària i de les pagues addicionals de complement específic o pagues addicionals equivalents d acord amb el que disposa aquest article es destinaran en exercicis futurs a realitzar aportacions a plans de pensions o contractes d assegurança col·lectiva que incloguin la cobertura de la contingència de jubilació, amb subjecció al que estableix la Llei orgànica 2/2012, d estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, i en els termes i amb l abast que determinin les lleis de pressupostos corresponents.

5. En els casos en què no es prevegi expressament en el seu règim retributiu la percepció de pagues extraordinàries o se n percebin més de dues a l any, es redueix una catorzena part de les retribucions totals anuals, exclosos incentius al rendiment. Aquesta reducció s ha de prorratejar entre les nòmines pendents de percebre en el present exercici a partir de l entrada en vigor d aquest Reial decret Llei.

6. El que disposen els apartats anteriors no és aplicable als empleats públics les retribucions per jornada completa dels quals, exclosos incentius al rendiment, no assoleixin en còmput anual 1,5 vegades el salari mínim interprofessional que estableix el Reial decret 1888/2011, de 30 de desembre.

7. El present article té caràcter bàsic i es dicta a l empara del que disposen els articles 149.1.13a i 156.1 de la Constitució."

El Reial Decret- Llei 20/2012 va entrar en vigor al dia següent de la seva publicació al BOE, això és, el 15 de juliol de 2012, conforme a la seva disposició final quinzena.

La Sala Social de l Audiència Nacional, mitjançant interlocutòria de data 1 de març de 2012 va presentar la qüestió d inconstitucionalitat del RD Llei davant el Tribunal Constitucional.

Paral·lelament a això, diverses sentències han establert el dret del personal a percebre les quantitats corresponents als serveis efectivament prestats amb caràcter previ a l entrada en vigor del RDL 20/2012, en base al principi d irretroactivitat.

Entre les sentències que fins la data han recaigut en aquest sentit, es poden citar les següents: - Sentència de 22 d abril de 2013, recurs 25/2013 del Tribunal Superior de Justícia de Madrid. - Sentència de 15 de març de 201, recurs 4/2013 del Tribunal Superior de Justícia de Madrid.

- Sentència de 29 de maig de 2013, recurs 58/2013, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Palència. - Sentència de 14 de desembre de 2012, proc. 69/2012 del Tribunal Superior de Justícia de Madrid

- Sentència 158/20103 de 28 de juny de 2013 del Jutjat Social Núm. 1 de Ceuta.

- Sentència núm. 405/2013 de 29 de juny de 2013 del Jutjat Social Núm. 5 de Múrcia.

- Sentència núm. 419/2013 de 16 de setembre de 2013 del Jutjat Social de Reforç de Tarragona.

- Sentència núm. 279/2013 de 22 de juliol del Jutjat Social núm. 2 de Jaén.

- Sentència de 26 de juliol de 2013 del Jutjat Contenciós

-Administratiu núm. 7 de Barcelona. Recurs 84/2013.

- Sentència núm. 307/2013 d 11 de juliol de 2013 del Jutjat Contenciós

-Administratiu núm. 4 d Alacant.

- Sentència 200/2103 de 12 de setembre de 2013 del Jutjat Contenciós

-Administratiu núm. 1 de Saragossa.

- Sentència 469/2013 de 25 de setembre de 2013 del Jutjat Contenciós

-Administratiu núm. 27 de Madrid.

Les resolucions judicials esmentades han considerat que l aplicació que s ha vingut realitzant del RDL infringeix l ordenament jurídic, en especial pel que fa al principi d irretroactivitat de les normes, així com el de seguretat jurídica; principis i valors que informen el nostre sistema normatiu i que es troben proclamats tant a la Constitució Espanyola de 1978 com al Codi civil vigent.

Per l exposat s acorda:


Primer:

Es reconeix el dret que els empleats i empleades del Consell Comarcal del Solsonès tenen a percebre la part proporcional de la paga extra del mes de desembre de 2012, meritada a l entrada en vigor del Reial Decret-Llei 20/2012, de 13 de juliol.


Segon:

Paralitzar el termini de prescripció sobre la paga extra, subjectant-se al que pugui sentenciar el tribunal Constitucional."

Solsona, 4 d abril de 2014 El president, Joan Solà i Bosch