Modificacion/Interpretacion. Convenio Colectivo de Empresa de CONSELL COMARCAL DEL PLA D URGELL de Lleida

Empresa Provincial. Versión VIGENTE. Validez desde 22 de Noviembre de 2018 en adelante

Volver al Convenio

TIEMPO DE LECTURA:

  • Tipo: Empresa
  • Ámbito: Lleida
  • Boletín Oficial de Lleida nº 116 del 02/07/2013

    Convenio Colectivo de Empresa de CONSELL COMARCAL DEL PLA D URGELL Conveni col lectiu de treball del personal laboral del Consell Comarcal del Pla d Urgell CONSELL COMARCAL DEL PLA D URGELL Convenio Colectivo de Empresa de CONSELL COMARCAL DEL PLA D URGELL de Lleida RESOLUCIÓ De 25 de juny de 2013 per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del personal laboral del Con...
Tipo Título F. Publicación Boletin F. Vigor Vigencia PDF
C. Colectivo , Revision Conveni col lectiu de treball del personal laboral del Consell Comarcal del Pla d Urgell Convenio afectado por 02/07/2013 Boletín Oficial de Lleida 01/01/2013 Vigente Documento oficial en PDF
Anunci d aprovacio del Pla d Igualtat d Oportunitats al Consell Comarcal de l Urgell 2017-2020 (Boletín Oficial de Lleida núm. 240 de 13/12/2018)

El Consell Comarcal de l'Urgell, en sessió del Ple de data 22 de novembre de 2018, va aprovar inicialment el Pla d'Igualtat d'Oportunitats del Consell Comarcal de l'Urgell 2017-2020.

De conformitat amb allò que preveu la llei, s'exposa al públic a la Secretaria del Consell Comarcal durant 30 dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província de Lleida i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, perquè els interessats puguin examinar l'expedient i presentar-hi les reclamacions que considerin oportunes.

En el cas de no haver-hi cap reclamació, l'acord provisional esdevindrà definitiu.

Tàrrega, 26 de novembre de 2018

El president, Salvador Bonjoch i Guim