Modificacion/Interpretacion. Convenio Colectivo de Empresa de CONSELL COMARCAL DEL PLA D URGELL de Lleida

Empresa Provincial. Versión VIGENTE. Validez desde 22 de Noviembre de 2018 en adelante

Volver al Convenio

TIEMPO DE LECTURA:

  • Tipo: Empresa
  • Ámbito: Lleida
  • Boletín Oficial de Lleida nº 116 del 02/07/2013

    Convenio Colectivo de Empresa de CONSELL COMARCAL DEL PLA D URGELL Conveni col lectiu de treball del personal laboral del Consell Comarcal del Pla d Urgell CONSELL COMARCAL DEL PLA D URGELL Convenio Colectivo de Empresa de CONSELL COMARCAL DEL PLA D URGELL de Lleida RESOLUCIÓ De 25 de juny de 2013 per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del personal laboral del Con...
Tipo Título F. Publicación Boletin F. Vigor Vigencia PDF
C. Colectivo , Revision Conveni col lectiu de treball del personal laboral del Consell Comarcal del Pla d Urgell Convenio afectado por 02/07/2013 Boletín Oficial de Lleida 01/01/2013 Vigente Documento oficial en PDF
Aprovacio definitiva del Pla d Igualtat d Oportunitats del Consell comarcal de l Urgell 2017-2020 (Boletín Oficial de Lleida núm. 32 de 14/02/2019)

El Consell Comarcal de l'Urgell, en sessió del Ple de data 22 de novembre de 2018, va aprovar inicialment

el Pla d'Igualtat d'Oportunitats del Consell Comarcal de l'Urgell 2017-2020.

Sotmès l'acord a exposició pública al tauler d'anuncis del Consell Comarcal de l'Urgell i en el BOP núm.

240, de data 13 de desembre de 2018, i transcorregut el termini reglamentari sense que s'hagin presentat

al·legacions, l'acord ha quedat definitivament aprovat.

Contra aquest acord definitiu, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós

administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida, en el termini de dos mesos a comptar des

del dia següent a la publicació d'aquest anunci.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha

dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent a la seva publicació.

Tàrrega, 31 de gener de 2019

El president, Salvador Bonjoch i Guim