C. Colectivo. Convenio Colectivo de Empresa de CONSORCI DE BIBLIOTEQUES DE BARCELONA (08016082022010) de Barcelona

Empresa Provincial. Versión VIGENTE. Validez desde 01 de Enero de 2010 en adelante

TIEMPO DE LECTURA:

Acord d adhesio del Consorci de Biblioteques de Barcelona a l Acord de condicions de treball comunes dels empleats publics de l Ajuntament de Barcelona. Codi de acord num. 0816082 (Boletín Oficial de Barcelona núm. 91 de 16/04/2010)

Preambulo

Serveis Territorials

RESOLUCIÓ

Resolució de 5 de març de 2010, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l Acord d adhesió del Consorci de Biblioteques de Barcelona a l Acord de condicions de treball comunes dels empleats públics de l Ajuntament de Barcelona (codi de acord núm. 0816082).

Vist el text de l Acord d adhesió del Consorci de Biblioteques de Barcelona a l Acord de condicions de treball comunes dels empleats públics de l Ajuntament de Barcelona, subscrit pels representants de l empresa i pels dels seus treballadors el dia 12 de maig de 2009, i de conformitat amb el que disposen els articles 90.2 i 3, i 92.1 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s aprova el Text refós de la Llei de l Estatut dels treballadors; l article 2.b) del Reial decret 1040/1981, de 22 de maig, sobre registre i dipòsit de acords col·lectius de treball; el Decret 326/1998, de 24 de desembre, de reestructuració de les delegacions territorials del Departament de Treball, modificat pel Decret 106/2000, de 6 de març, de reestructuració parcial del Departament de Treball; el Decret 199/2007, de 10 de setembre, de reestructuració del Departament de Treball, i altres normes d aplicació,

Resolc:


- 1

Disposar la inscripció de l Acord d adhesió del Consorci de Biblioteques de Barcelona a l Acord de condicions de treball comunes dels empleats públics de l Ajuntament de Barcelona (codi de acord núm. 0816082) al Registre de acords dels Serveis Territorials del Departament de Treball a Barcelona.


- 2

Disposar que el text esmentat es publiqui al Butlletí Oficial de la Província (BOP) de Barcelona.

Transcripció literal del text original signat per les parts:


Acord d adhesió del consorci de biblioteques de barcelona a l acord de condicions de treball comunes dels empleats públics de l ajuntament de barcelona per al període 2008-2011

Assistents

Representació empresarial:

Gerent del Consorci: Assumpta Bailac Puigdellívol.

Administradora del Consorci: Anna Estruch Duran.

Cap de Recursos Humans: Lluís Salvador Ugalde.

Representació social:

CGT: Esther Martí Pedreño.

UGT: Yolanda Crespo Fraile.

COO: Xavier Burguete Colominas.

CTC: Núria Pla Serlat.

Reunides les parts esmentades, a Barcelona, el 12 de maig de 2009, arriben als següents acords:


1. Àmbit d aplicació

El present Acord és d aplicació al personal laboral del Consorci, amb exclusió del personal adscrit de la Diputació de Barcelona i el personal que ocupa plaça de tècnic/a mitjà/ana de bibliologia per ocupar llocs no directius.

Així mateix serà d aplicació, amb les limitacions previstes en l ordenament jurídic, al personal d altres administracions públiques que prestin serveis al Consorci de Biblioteques de Barcelona mitjançant un sistema de provisió o mobilitat.

En resten exclosos el personal eventual de confiança i d assessorament especial així com el personal que desenvolupi llocs de treball amb complement de destinació 28 o superior. En aquests casos serà d aplicació, per analogia el règim de condicions de treball propi dels empleats públics, d acord amb les seves condicions.

Sens perjudici de l adhesió al contingut de l Acord de condicions de treball comunes dels empleats públics de l Ajuntament de Barcelona per al període 2008-2011, s introdueixen els acords complementaris especificats en l annex adjunt.


2. Àmbit temporal

Aquest Acord tindrà vigència durant el mateix període que l Acord de condicions de treball comunes dels empleats públics de l Ajuntament de Barcelona per al període 2008-2011.


3. Comissió de seguiment

En el termini dels 15 dies següents a la signatura d aquest Acord es constituirà una Comissió Paritària per al Seguiment de l Acord, que estarà formada per 3 representants designats per l Administració i 3 representants designats per les organitzacions sindicals signants. En la seva composició es respectarà la proporcionalitat dels sindicats signants segons els resultats electorals.

La Comissió tindrà les funcions següents:

a) Interpretar els continguts de l Acord, especialment pel que fa a la seva adequació al Consorci de Biblioteques de Barcelona.

b) Vigilar el compliment d allò que s ha pactat.

c) Desenvolupar les matèries que s estableixin en aquest Acord i s assenyalin expressament en aquest.

d) Conèixer i resoldre els conflictes derivats de l aplicació i interpretació de l Acord.

La Comissió ha de fer reunions ordinàries com a mínim amb caràcter semestral, i amb caràcter extraordinari, en cas de raons d urgència reconeguda, a petició de la majoria de qualsevol de les representacions.


Annex a l acord d adhesió del consorci de biblioteques de barcelona a l acord de condicions de treball comunes dels empleats públics de l ajuntament de barcelona per al període 2008-2011

Per tal de facilitar les condicions que afavoreixin una millora en la prestació dels serveis bibliotecaris als ciutadans, s acorden els següents pactes complementaris a l Acord de condicions de treball comunes dels empleats públics de l Ajuntament de Barcelona per al període 2008-2011:


1. Carrera professional horitzontal

L especificitat dels serveis desenvolupats per les Biblioteques de Barcelona fa que la definició d un sistema de carrera professional horitzontal específic pugui contribuir de manera eficaç a la millora dels serveis i la seva adaptació a les necessitats canviants de la ciutadania, així com ser un instrument de creixement professional del personal.

La Comissió de Seguiment del present Acord valorarà la conveniència d implantar un sistema de carrera professional horitzontal propi de les Biblioteques de Barcelona, basat en especialitzacions múltiples dins del lloc de treball i en l avaluació de les competències professionals i de l acompliment realitzat, partint de la regulació marc de l Acord de condicions de treball comunes dels empleats públics de l Ajuntament de Barcelona per al període 2008-2011 estableix per a la carrera horitzontal establert al seu article 21.

Atès que l aplicació hauria de ser comuna pel personal adscrit, i per tant afectaria a personal funcionari, per part del Consorci es faran els tràmits necessaris previs per tal que la mesa de negociació general de l Ajuntament pugui autoritzar la negociació de les esmentades condicions. En tot cas el resultat de la negociació tindrà caràcter de proposta a la mesa general de l Ajuntament de Barcelona


2. Remuneració de la prestació de serveis en cap de setmana

La necessitat d oferir uns serveis bibliotecaris de qualitat i accessibles a diferents franges de població, obliga a la prestació de serveis també al llarg del cap de setmana.

Per tal de remunerar aquesta prestació, s estableixen els imports complementaris següents:

Servei en diumenge o festiu, a partir de 3 hores de prestació efectiva de servei: 50,82 EUR.

Servei en altres franges del cap de setmana, a partir de 3 hores de prestació efectiva de servei: 27,33 EUR.

L import indicat s abonarà per servei efectivament realitzat. Les hores realitzades en aquests serveis s inclouen dins el calendari laboral, i per tant exclou la compensació en hores d aquests serveis.

La percepció d aquest complement es incompatible amb la percepció del complements de festivitat, disponibilitat, jornada i dedicació.

Per facilitar l existència d una situació convergent amb el personal adscrit a l Acord de condicions de Treball/Conveni Col·lectiu de la Diputació de Barcelona, en el cas de que es produeixin modificacions de la retribució per aquest concepte a la Diputació de Barcelona, la Comissió de Seguiment acordarà una modificació dels imports, que haurà de ser ratificada pel Consell General del Consorci.

Atès que l aplicació d aquests complement afecta a personal funcionari, per part del Consorci es faran els tràmits necessaris previs per tal que la mesa de negociació general de l Ajuntament acordi la proposta d aplicació d aquest punt de l annex

Aquest apartat serà d aplicació a partir del dia 1 de juny de 2009, condicionat a l aprovació del Consell General del Consorci i de l aprovació de l Acord de condicions de treball comunes dels empleats públics de l Ajuntament de Barcelona per al període 2008-2011 per part del Consell Plenari de l Ajuntament de Barcelona.

P.S. Els representants de les organitzacions sindicals signen aquest annex de manera condicionada a la seva ratificació per l assemblea de treballadors convocada a l efecte.

Barcelona, 5 de març de 2010

La Directora dels Serveis Territorials a Barcelona, Raquel Calveras Augé.

062010001924