Revision. Convenio Colectivo de Empresa de GESTIO PUBLICITAT SEGRE, S.L.U. (SEGRIA) (25001242012010) de Lleida

Empresa Provincial. Versión VIGENTE. Validez desde 01 de Enero de 2011 en adelante

Volver al Convenio

TIEMPO DE LECTURA:

  • Código: 2501242
  • Código Nuevo: 25001242012010
  • Tipo: Empresa
  • Ámbito: Lleida
  • Boletín Oficial de Lleida nº 70 del 14/05/2011

    Convenio Colectivo de Empresa de GESTIO PUBLICITAT SEGRE, S.L.U. (SEGRIA) Conveni col lectiu de treball de l empresa Gestio Publicitat Segre, SLU de Lleida (Segria), (codi de conveni num. 2501242): revisio salarial per a l any 201 GESTIO PUBLICITAT SEGRE, S.L.U. (SEGRIA) Convenio Colectivo de Empresa de GESTIO PUBLICITAT SEGRE, S.L.U. (SEGRIA) (25001242012010) de Lleida De 28 d abril de 2011 per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l Acord de revisió salarial per a l any 2011 del Conveni col·lectiu d...
Conveni col lectiu de treball de l empresa Gestio Publicitat Segre, SLU de Lleida (Segria), (codi de conveni num. 2501242): revisio salarial per a l any 201 (Boletín Oficial de Lleida núm. 70 de 14/05/2011)

Preambulo

De 28 d abril de 2011 per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l Acord de revisió salarial per a l any 2011 del Conveni col·lectiu de treball de l empresa Gestió Publicitat Segre, SLU de Lleida (Segrià), (codi de conveni núm. 2501242).

Vist el text de l Acord de revisió salarial per a l any 2011 del Conveni col·lectiu de treball de l empresa Gestió Publicitat Segre, SLU de Lleida (Segrià), subscrit per les parts negociadores el dia 15 d abril de 2011, i de conformitat amb el que estableixen l article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s aprova el Text refós de la Llei de l estatut dels treballadors; l article 2.1.a) del Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis col·lectius de treball, i l article 170 de la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol de reforma de l Estatut d autonomia de Catalunya, i altres normes d aplicació,

Resolc:


1.

Disposar la inscripció de l Acord de revisió salarial per a l any 2011 del Conveni col·lectiu de treball de l empresa Gestió Publicitat Segre, SLU de Lleida (Segrià) (codi de conveni núm. 2501242), al Registre de convenis dels Serveis Territorials del Departament d Empresa i Ocupació a Lleida.


2.

Disposar que el text esmentat es publiqui al Butlletí Oficial de la Província de Lleida.

Lleida, 28 d abril de 2011 El director en funcions, Octavi Miarnau i Roca

Transcripció literal del text signat per les parts

GESTIÓ PUBLICITAT SEGRE, SLU


Taules salarials 2011

CATEGORIA SALARI BASE EUROS

TAULA SALARIAL DE GPS PER L ANY 2011

Comercial Júnior................................................645,97

Comercial Sènior................................................760,51

Aux. Administratiu ...............................................772,01

Ajudant de redacció publicitari i/o de producció i/o disseny...............821,27

Oficial 2ª Administratiu............................................821,27

Ajudant de redacció publicitari plus..................................958,85

Ajudant de producció i/o disseny plus i/o oficial administratiu plus..........958,85

Oficial Administratiu.............................................1.096,42

Redactor Publicitari Júnior.......................................1.096,42

Tècnic de 2ª de producció i/o disseny..............................1.158,00

Redactor Publicitari Sènior.......................................1.158,00

Tècnic de 1ª de producció i disseny................................1.478,31

Cap de secció.................................................1.478,31

Cap d àrea....................................................1.478,31

TAULA DE PLUSOS Plus Ampliació de Jornada: 15% del salari base Plus Lliure disposició: 20% del salari base

TAULA DE PLUSOS DE RESPONSABILITAT

Cap de secció..................................................451,71

Cap Àrea......................................................919,84

Este documento contiene un PDF, para descargarlo pulse AQUI

RESOLUCIÓN

De 28 de abril de 2011, por la que se dispone la inscripción y la publicación del Acuerdo de revisión salarial para el año 2011 del Convenio colectivo de trabajo de la empresa Gestió Publicitat Segre, SLU de Lleida (Segriá), (código de convenio núm. 2501242).

Visto el texto del Acuerdo de revisión salarial para el año 2011 del Convenio colectivo de trabajo de la empresa Gestió Publicitat Segre, SLU de Lleida (Segriá), suscrito por las partes negociadoras el día 15 de abril de 2011, y de conformidad con lo que establecen el artículo 90.2 y 3 del Real decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Estatuto de los trabajadores; el artículo 2.1.a) del Real decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios colectivos de trabajo; y el artículo 170 de la Ley orgánica 6/2006, de 19 de julio de reforma de Estatuto de autonomía de Cataluña y otras normas de aplicación,

Resuelvo:

1. Disponer la inscripción del Acuerdo de revisión salarial para el año 2011 del Convenio colectivo de trabajo de la empresa Gestió Publicitat Segre, SLU de Lleida (Segriá), (código de convenio núm. 2501242), en el Registro de convenios de los Servicios Territoriales del Departamento de Empresa y Empleo en Lleida.

2. Disponer que el texto mencionado se publique en el Boletín

Oficial de la provincia de Lleida.

Lleida, 28 de abril de 2011 El director en funciones, Octavi Miarnau i Roca

Traducción del texto original firmado por las partes

GESTIÓ PUBLICITAT SEGRE SLU

Tablas salariales 2011

CATEGORÍA SALARIO BASE EUROS

Tabla Salarial de GPS para el año 2011 Comercial Júnior................................................645,97

Comercial Senior................................................760,51

Auxiliar Administrativo............................................772,01

Ayudante de redacción publicitario y/o de producción y/o diseño...........821,27

Oficial 2ª Administrativo...........................................821,27

Ayudante de redacción publicitario plus ..............................958,85

Ayudante de producción y/o diseño plus y/o oficial administrativo plus......958,85

Oficial Administrativo............................................1.096,42

Redactor Publicitario Júnior......................................1.096,42

Técnico de 2ª de producción y/o diseño.............................1.158,00

Redactor Publicitario Senior......................................1.158,00

Técnico de 1ª de producción y diseño..............................1.478,31

Jefe de sección................................................1.478,31

Jefe de Área..................................................1.478,31

TABLA DE PLUSES

Plus Ampliación de Jornada: 15% del salario base Plus Libre disposición: 20% del salario base

TABLA DE PLUSES DE RESPONSABILIDAD Jefe de sección.................................................451,71

Jefe Área......................................................919,84