Modificacion/Interpretacion. Convenio Colectivo de Empresa de INSTITUT MUNICIPAL DE FORMACIO I EMPRESA MAS CARANDELL (43001982011999) de Tarragona

Empresa Provincial. Versión VIGENTE. Validez desde 31 de Marzo de 2014 en adelante

Volver al Convenio

  • Diario Oficial de Cataluña nº 4942 del 07/08/2007

   • Código: 4301982
   • Código Nuevo: 43001982011999
   • Tipo: Empresa
   • Ámbito: Tarragona

   ...Convenio Colectivo de Empresa de INSTITUT MUNICIPAL DE FORMACIO I EMPRESA MAS CARANDELL (43001982011999) de Tarragona acuerdos colectivos laborales acuerdo colectivo laboral pacto colectivo laboral convenios colectivos de trabajo convenio colectivo laboral convenios colectivos convenio colectivo de trabajo Visto el texto Acuerdo de la Comisión Negociadora para la modificación del artículo 22 del Convenio colectivo de trabajo de la empresa Instituto Mu... ...Convenio colectivo Convenio colectivo...
Tipo Título F. Publicación Boletin F. Vigor Vigencia PDF
C. Colectivo Resolucio de 21 de març de 2011, per la qual es disposa el registre i la publicacio del Conveni col lectiu de treball de l empresa IMFE Mas Carandell, per als anys 2010-2011 (codi de conveni num. 4301982). Convenio afectado por 31/03/2011 Boletín Oficial de Tarragona 12/11/2010 Vigente Documento oficial en PDF
Modificacio de l article 7.B del Conveni col lectiu de treball de l empresa Institut Municipal de Formacio i Empresa Mas Carandell de Reus. Conv. 43001982011999. (Boletín Oficial de Tarragona núm. 29 de 05/02/2015)

2015-00933

Generalitat de Catalunya

Departament d'Empresa i Ocupació - Serveis Territorials a Tarragona

RESOLUCIÓ de 29 de gener de 2015, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de la modificació de l'article 7.B del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Institut Municipal de Formació i Empresa Mas Carandell de Reus, per l'any 2014 (codi de conveni núm. 43001982011999)

Vist el text de l'Acord de la modificació de l'article 7.B del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Institut Municipal de Formació i Empresa Mas Carandell de Reus, subscrit per les parts negociadores en data 31 de març de 2014, i presentat per les mateixes parts en data 9 de gener de 2015, i de conformitat amb el que estableixen l'article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 1-1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'estatut dels treballadors; l'article 2.1.a) del Reial decret 713-2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball, l'article 170.1 e) i j) de la Llei orgànica 6-2006, de 19 de juliol, de reforma de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, el Decret 352-2011, de 7 de juny, de reestructuració del Departament d'Empresa i Ocupació, i altres normes d'aplicació.

RESOLC:

1. Disposar la inscripció de l'Acord de la modificació de l'article 7.B del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Institut Municipal de Formació i Empresa Mas Carandell de Reus, per l'any 2014, en el corresponent Registre de convenis i acords col·lectius de treball amb funcionament a través de mitjans electrònics dels Serveis Territorials del Departament d'Empresa i Ocupació a Tarragona.

2. Disposar-ne la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.

Notifiqueu aquesta Resolució a la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu.

Tarragona, 29 de gener de 2015.

Carme Mansilla Cabré, Directora dels Serveis Territorials, e.f.

Transcripció del text literal signat per les parts

ACTA

de l'Acord de la modificació de l'article 7.B del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Institut Municipal de Formació i Empresa Mas Carandell de Reus, per l'any 2014.

Reunits d'una banda el Sr. Marc Arza Nolla, President de l'IMFE Mas Carandell, Montserrat Pagès Pallisé, Directora de l'IMFE Mas Carandell, actuant en nom i en representació de l'IMFE Mas Carandell i de l'altre Yolanda Aparisi Pifarré, Ángels Bosque Ripoll i Roser Cortès Ventura, delegades del mateix Institut Municipal, en representació del col·lectiu de treballador-es d'aquest organisme autònom, reconeixement -se mútuament la capacitat legal necessària per atorgar aquest acte, posat de comú acord, han acordat pactar les següents modificacions del Conveni Col·lectiu:

Es modifica el següent paràgraf de la lletra B) de l'article 7, vacances i permisos, quedant redactat segons el següent:

¿En cas de defunció d'un familiar fins a 2n grau de consanguinitat o afinitat pot gaudir de tres dies laborables. Quan la defunció sigui a una distància superior a 20 Km del Municipi, pot gaudir de quatre dies laborable s'.

Reus, 31 de març de 2014.