Modificacion/Interpretacion. Convenio Colectivo de Empresa de INSTITUT MUNICIPAL DE FORMACIO I EMPRESA MAS CARANDELL (43001982011999) de Tarragona

Empresa Provincial. Versión VIGENTE. Validez desde 07 de Mayo de 2015 en adelante

Volver al Convenio

  • Diario Oficial de Cataluña nº 4942 del 07/08/2007

   • Código: 4301982
   • Código Nuevo: 43001982011999
   • Tipo: Empresa
   • Ámbito: Tarragona

   ...Convenio Colectivo de Empresa de INSTITUT MUNICIPAL DE FORMACIO I EMPRESA MAS CARANDELL (43001982011999) de Tarragona acuerdos colectivos laborales acuerdo colectivo laboral pacto colectivo laboral convenios colectivos de trabajo convenio colectivo laboral convenios colectivos convenio colectivo de trabajo Visto el texto Acuerdo de la Comisión Negociadora para la modificación del artículo 22 del Convenio colectivo de trabajo de la empresa Instituto Mu... ...Convenio colectivo Convenio colectivo...
Tipo Título F. Publicación Boletin F. Vigor Vigencia PDF
C. Colectivo Resolucio de 21 de març de 2011, per la qual es disposa el registre i la publicacio del Conveni col lectiu de treball de l empresa IMFE Mas Carandell, per als anys 2010-2011 (codi de conveni num. 4301982). Convenio afectado por 31/03/2011 Boletín Oficial de Tarragona 12/11/2010 Vigente Documento oficial en PDF
Modificacio del Conveni col lectiu de treball de l empresa Institut Municipal de Formacio i Empresa Mas Carandell de Reus. Codi de conveni num. 43001982011999. (Boletín Oficial de Tarragona núm. 111 de 14/05/2015)

2015-05012

Generalitat de Catalunya

Departament d'Empresa i Ocupació - Serveis Territorials a Tarragona

RESOLUCIÓ de 7 de maig de 2015 per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de les modificacions del paràgraf de la lletra D) de l'article 7 i l'article 8.3.2.a), del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Institut Municipal de Formació i Empresa Mas Carandell de Reus (codi de conveni núm. 43001982011999)

Vist el text de l'Acord de les modificacions del paràgraf de la lletra D) de l'article 7 i l'article 8.3.2.a), del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Institut Municipal de Formació i Empresa Mas Carandell de Reus, subscrit per les parts negociadores en data 7 de febrer de 2014, i presentat per les mateixes parts en data 29 d'abril de 2015, i de conformitat amb el que estableixen l'article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 1-1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'estatut dels treballadors; l'article 2.1.a) del Reial decret 713-2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball, l'article 170.1 e) i j) de la Llei orgànica 6-2006, de 19 de juliol, de reforma de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, el Decret 63-2015, de 28 d'abril, de reestructuració del Departament d'Empresa i Ocupació, i altres normes d'aplicació.

RESOLC:

1. Disposar la inscripció de l'Acord de les modificacions del paràgraf de la lletra D) de l'article 7 i l'article 8.3.2.a), del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Institut Municipal de Formació i Empresa Mas Carandell de Reus, en el corresponent Registre de convenis i acords col·lectius de treball amb funcionament a través de mitjans electrònics dels Serveis Territorials del Departament d'Empresa i Ocupació a Tarragona.

2. Disposar-ne la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.

Notifiqueu aquesta Resolució a la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu.

Tarragona, 7 de maig de 2015.

La directora dels Serveis Territorials, e.f., P.A. (Per Resolució del secretari general de data 06-07-2011), M. del Pilar Alier Cortés, cap del Servei de Coordinació.

Transcripció del text literal signat per les parts

ACTA

de l'Acord de les modificacions del paràgraf de la lletra D) de l'article 7 i l'article 8.3.2.a), del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Institut Municipal de Formació i Empresa Mas Carandell de Reus

Reunits d'una banda el Sr. Marc Arza Nolla, President de l'IMFE Mas Carandell, Montserrat Pagès Pallisé, Directora de l'IMFE Mas Carandell, actuant en nom i en representació de l'IMFE Mas Carandell i de l'altre Yolanda Aparisi Pifarré, Àngels Bosque Ripoll i Roser Cortès Ventura, delegades del mateix Institut Municipal, en representació del col·lectiu de treballadors-es d'aquest organisme autònom, reconeixent- se mútuament la capacitat legal necessària per atorgar aquest acte, posats de comú acord, han acordat modificar les condicions del conveni col.lectiu:

Es modifica el següent paràgraf de la lletra D) de l'Article 7, Vacances i permisos:

«A més a més es disposarà d'una borsa de 35 hores que el-la treballador-a podrà utilitzar fins el compliment del primer any de vida del nadó, sempre tenint en compte la millor manera de mantenir les tasques del servei. D'aquesta borsa només s e'n pot disposar en cas que el progenitor o progenitora no s'acolleixi a cap de les reduccions esmentades a l'article 8 del present conveni», quedant redactat segons la següent: ¿A més a més es disposarà d'una borsa de 35 hores que el-la treballador-a podrà utilitzar fins el compliment del primer any de vida del nadó, sempre tenint en compte la millor manera de mantenir les tasques del servei. En cas que el progenitor o progenitora s'acolleixi a alguna de les reduccions esmentades a l'article 8 del present conveni, es disposarà d'una borsa de 20 hores.¿

Es modifica l'article 8.3.2.a) Reducció de jornada d'un terç o de la meitat amb dret al 80% o al 60% de les retribucions, per tenir cura d'un fill o filla menor de sis anys, sempre que s e'n tingui la guarda legal, s'afegeix el següent paràgraf: ¿ Sempre que sigui possible segons les necessitats del servei, aquelles persones que ho sol·licitin podran optar per gaudir de forma compactada, d'acord amb les necessitats del servei, i a partir del finiment del permís de maternitat o de la setzena setmana posterior al part, l'adopció o l'acolliment, del primer any de la reducció d'un terç o la meitat de la jornada amb el 80% o 60% de les retribucions respectivament. El fet de compactar el primer any de la reducció suposa una regularització proporcional al temps compactat, que podrà implicar o bé una regularització econòmica o bé la prestació de serveis en jornada complerta percebent el 80% o el 60% de les retribucions. ¿

Reus, 7 de febrer de 2014.

...