Revision , Modificacion/Interpretacion. Convenio Colectivo de Empresa de L ARCA DEL MARESME, S.L.L. (08015012012008) de Barcelona

Empresa Provincial. Versión VIGENTE. Validez desde 01 de Enero de 2015 en adelante

Volver al Convenio

TIEMPO DE LECTURA:

 • Código: 0815012
 • Código Nuevo: 08015012012008
 • Tipo: Empresa
 • Ámbito: Barcelona
 • Boletín Oficial de Barcelona nº 213 del 13/11/2017

  ...Comissió Negociadora de modificació i ampliació de la vigència del Conveni col·lectiu de treball de l? empresa L? Arca del Maresme Empresa d? Inserció, SLL, subscrit pels representants de l? empresa i pels dels seus treballadors el dia 13 de juliol de 2017, i de conformitat amb el que disposen l? article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d? octubre; l? article 2.1.a) del Reial decret 713... ...Convenio Colectivo de Empresa de L ARCA DEL MARESME, S.L.L. (08015012012008) de Barcelona RESOLUCIÓ de 19 d? octubre de 2017, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l? Acord de la Comissió Negociadora de Modificació i...

 • Código: 0815012
 • Código Nuevo: 08015012012008
 • Tipo: Empresa
 • Ámbito: Barcelona
 • Boletín Oficial de Barcelona nº 84 del 04/05/2015

  ...de la vigència del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa L'Arca del Maresme Empresa d'Inserció, SLL (serveis i manteniment), subscrit pels representants de l'empresa i pels dels seus treballadors el dia 8 de gener de 2015, i de conformitat amb el que disposen l'article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels... ...Convenio Colectivo de Empresa de L ARCA DEL MARESME, S.L.L. (08015012012008) de Barcelona Vist el text de l'Acord de la Comissió Negociadora de modificació i ampliació de la vigència del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa L'Arca...

 • Código: 0815012
 • Código Nuevo: 08015012012008
 • Tipo: Empresa
 • Ámbito: Barcelona
 • Boletín Oficial de Barcelona nº 23 del 04/02/2014

  Convenio Colectivo de Empresa de L ARCA DEL MARESME, S.L.L. RESOLUCIO de 14 d octubre de 2013, per la qual es disposa la inscripcio i la publicacio del Conveni col lectiu de treball de l empresa L Arca del Maresme Empresa d Insercio SLL (Serveis i Manteniment) per als anys 2014-2015 (Codi de conveni num. 08015012012008) L ARCA DEL MARESME, S.L.L. Convenio Colectivo de Empresa de L ARCA DEL MARESME, S.L.L. (08015012012008) de Barcelona Vist el text del Conveni col·lectiu de treball de l empresa L Arca del Maresme Empresa d Inserció SLL (Serveis i Manteniment) subscrit pels represe...

 • Código: 0815012
 • Código Nuevo: 08015012012008
 • Tipo: Empresa
 • Ámbito: Barcelona
 • Boletín Oficial de Barcelona nº 165 del 27/08/2012

  Convenio Colectivo de Empresa de L ARCA DEL MARESME, S.L.L. RESOLUCIO de 18 de juny de 2012, per la qual es disposa la inscripcio i la publicacio de l Acord de revisio de l IPC per a l any 2011 del Conveni col lectiu de treball de l empresa UTE l Arca del Maresme-Cespa (codi de conveni num. 08016072012009) L ARCA DEL MARESME, S.L.L. Convenio Colectivo de Empresa de L ARCA DEL MARESME, S.L.L. (08015012012008) de Barcelona Preambulo Vist el text de l Acord de revisió de l IPC per a l any 2011 del Conveni col·lectiu de treball de l empresa UTE L ARCA DEL MAR

 • Código: 0815012
 • Código Nuevo: 08015012012008
 • Tipo: Empresa
 • Ámbito: Barcelona
 • Boletín Oficial de Barcelona nº 55 del 19/03/2012

  Convenio Colectivo de Empresa de L ARCA DEL MARESME, S.L.L. RESOLUCIO de 6 de febrer de 2012, per la qual es disposa la inscripcio i la publicacio del Conveni col lectiu de treball de l empresa L Arca del Maresme SLL per als anys 2012 i 2013 (codi de conveni num. 0815012) L ARCA DEL MARESME, S.L.L. Convenio Colectivo de Empresa de L ARCA DEL MARESME, S.L.L. (08015012012008) de Barcelona Vist el text del Conveni col·lectiu de treball de l empresa L Arca del Maresme SLL, subscrit pels representants de l empresa i pels dels seus treba...

 • Código: 0815012
 • Código Nuevo: 08015012012008
 • Tipo: Empresa
 • Ámbito: Barcelona
 • Boletín Oficial de Barcelona nº 68 del 20/03/2010

  Convenio Colectivo de Empresa de L ARCA DEL MARESME, S.L.L. Aprovacio de l Acord de revisio salarial per a l any 2009 del Conveni collectiu de treball de l Arca del Maresme SLL. Codi de conveni num. 0815012 L ARCA DEL MARESME, S.L.L. Convenio Colectivo de Empresa de L ARCA DEL MARESME, S.L.L. (08015012012008) de Barcelona Preambulo Serveis Territorials RESOLUCIÓ Resolució d'11 de març de 2010, de rectificació de la Resolució de 7 de ju
Tipo Título F. Publicación Boletin F. Vigor Vigencia PDF
C. Colectivo , Revision RESOLUCIO de 14 d octubre de 2013, per la qual es disposa la inscripcio i la publicacio del Conveni col lectiu de treball de l empresa L Arca del Maresme Empresa d Insercio SLL (Serveis i Manteniment) per als anys 2014-2015 (Codi de conveni num. 08015012012008) Convenio afectado por 04/02/2014 Boletín Oficial de Barcelona 01/01/2014 Vigente Documento oficial en PDF
C. Colectivo , Revision RESOLUCIO de 6 de febrer de 2012, per la qual es disposa la inscripcio i la publicacio del Conveni col lectiu de treball de l empresa L Arca del Maresme SLL per als anys 2012 i 2013 (codi de conveni num. 0815012) Convenio afectado por 19/03/2012 Boletín Oficial de Barcelona 01/01/2012 No Vigente Documento oficial en PDF
C. Colectivo RESOLUCION TRE/3028/2008, de 20 de junio, por la que se dispone la inscripcion y la publicacion del Convenio colectivo de trabajo de la empresa L Arca del Maresme, SLL, para los años 2008-2011 (codigo de convenio num. 0815012). Convenio afectado por 20/10/2008 Diario Oficial de Cataluña 01/01/2008 No Vigente
Acord de la Comissio Negociadora de modificacio i ampliacio de vigencia del Conveni collectiu de treball de l empresa L Arca del Maresme Empresa d Insercio, SLL. (Boletín Oficial de Barcelona núm. 213 de 13/11/2017)

RESOLUCIÓ de 19 d? octubre de 2017, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l? Acord de la Comissió Negociadora de Modificació i ampliació de la vigència del Conveni col·lectiu de treball de l? empresa L? Arca del Maresme Empresa d? Inserció, SLL (Serveis i Manteniment) fins al 31 de desembre de 2017 (codi de conveni núm. 08015012012008).

Vist el text de l? Acord de la Comissió Negociadora de modificació i ampliació de la vigència del Conveni col·lectiu de treball de l? empresa L? Arca del Maresme Empresa d? Inserció, SLL, subscrit pels representants de l? empresa i pels dels seus treballadors el dia 13 de juliol de 2017, i de conformitat amb el que disposen l? article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d? octubre; l? article 2.1.a) del Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball; el Decret 2/2016, de 13 de gener, de creació, denominació i determinació de l? àmbit de competència dels departaments de l? Administració de la Generalitat de Catalunya; el Decret 289/2016, de 30 d? agost, de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i altres normes d? aplicació,

Resolc:

1. Disposar la inscripció de l? Acord de la Comissió Negociadora de Modificació i ampliació de la vigència del Conveni col·lectiu de treball de l? empresa L? Arca del Maresme Empresa d? Inserció, SLL (Serveis i Manteniment) fins al 31 de desembre de 2017 (codi de conveni núm. 08015012012008) al Registre de convenis i acords col·lectius de treball en funcionament amb mitjans electrònics dels Serveis Territorials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a Barcelona, amb notificació a la Comissió Negociadora.

2. Disposar que el text esmentat es publiqui al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Transcripció literal del text signat per les parts

ACORD DE LA COMISSIÓ NEGOCIADORA DE MODIFICACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA VIGÈNCIA DEL CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL DE L? EMPRESA L? ARCA DEL MARESME EMPRESA D? INSERCIÓ, SLL (SERVEIS I MANTENIMENT) FINS AL 31 DE DESEMBRE DE 2017

Assistents:

Representació empresarial:

David Domingo i Font José Pretel Caparrós

Representació dels treballadors:

Miquel Serra Molina Vicente Carrión Martín José Mª García Díaz

Reunides les persones esmentades, membres de la Comissió negociadora del Conveni col·lectiu de treball de l? empresa L? Arca del Maresme Empresa d? Inserció, SLL (serveis i manteniment), en Argentona en data 13 de juliol de 2017, de conformitat amb el que van acordar les parts el passat 11 i 12 de juliol i havent estudiat detingudament les propostes efectuades per aquestes, les mateixes han decidit:

I. Millora salarial

Creació de l? article 2.13, que queda redactat de la següent manera:

Millora salarial. S? estableix la constitució d? una única aportació anual de 200 euros bruts/any per als treballadors que a la data fixada per al cobrament de la millora acreditin més d? 1 any d? antiguitat a l? empresa a data 15 de setembre, i per aplicar a partir de l? any 2017 i successius, sense discriminació per categoria laboral.

Aquesta millora salarial no serà d? aplicació per a aquells treballadors/es d? Arca i/o Gesa que tinguin conveni propi per servei com és el servei d? Argentona, extra estatutaris com el servei RSU St. Vicenç, el servei RSU Alella i el servei RSU Riells i Viabrea.

La resta de treballadors/es que no hagin estat contractats durant d? any complet, hauran d? esperar a l? any següent per acreditar la seva antiguitat de més d? 1 any a l? empresa, rebent aleshores la totalitat de la paga.

Aquesta paga extraordinària es farà efectiva amb la mensualitat de setembre, rebent el nom de paga de setembre .

II. Assumptes propis

Ampliar d? 1 a 2 els dies dedicats a assumptes propis. Es modifica l? apartat g) de l? article 3.7, que queda redactat de la següent manera:

2 dies per assumptes propis, sent obligació del/de la treballador/a avisar amb la major antelació possible. El mateix dia no poden coincidir dues persones del mateix servei i categoria.

III. Fons social

S? aprova la creació d? un Fons Social, creant l? article 3.26, que queda redactat de la següent manera:

Es crea un Fons Social, a partir de l? any 2017 i successius, d? un import per a tota la plantilla de 7.000 euros per anualitat. El citat Fons Social el gestionarà la Comissió Paritària i, segons s? estableixi, en cada moment, en el Reglament regulador signat per ambdues parts.

IV. Reestructuració de categories i taules salarials

Desapareixen de l? annex 1 de l? antic Conveni les categories que identificaven els llocs de treball i salaris del servei de planta Malgrat, deixalleries de Malgrat i Pineda.

V. Nova categoria laboral

S? inclou una categoria nova denominada conductor polivalent , consistent en aquell treballador que utilitza diferents tipologies de vehicle durant el mes laboral. La seva categoria laboral i salari estaran publicats a la nova taula salarial que s? acompanya com annex 1.

VI. Modificació de categoria laboral

S? inclou dins de la mateixa categoria d? auxiliar, la de reg d? arbrat , amb les mateixes taules salarials i condicions de treball. En les taules salarials s? adequa aquest al nou salari mínim interprofessional publicat durant aquest any 2017.

VII. Ad personam

Es crea l? article 1.6, que queda redactat de la següent manera:

Garantia ad personam : L? empresa respectarà en tot moment les situacions personals que amb caràcter global excedeixin al que s? ha pactat en aquest Conveni, mantenint estrictament el concepte ad personam les citades condicions als treballadors que gaudeixin d? elles. En cas de venciment de les concessions, l? empresa comunicarà a l? Ajuntament i a la resta d? empreses que concorrin a la nova licitació, totes aquelles situacions personals que signifiquin que les retribucions superen el còmput anual, per a cada nivell i categoria a les taules salarials annexes.

VIII. Baixa d? accident laboral

Es modifica l? article 3.10, que queda redactat de la següent manera:

En el cas de baixa d? un/a treballador/a per contingències comuns, s? estarà a la legislació vigent. En les situacions d? incapacitat temporal per causa d? accident de treball, patit durant el desenvolupament del seu treball habitual, el/la treballador/a rebrà amb càrrec a l? empresa, un complement extrasalarial que sumat a les prestacions de la mútua, li garanteixi el 100% dels ingressos diaris reals que per a cada categoria es fixen en les taules salarials annexes.

El temps màxim a percebre aquest complement salarial serà de 3 mesos. En cap cas es tindran en compte els plusos de festius i les hores extres.

IX. Revisió mèdica

Es modifica l? article 3.15 que queda redactat de la següent manera:

Tot el personal que estigui afectat per aquest Conveni, tindrà dret a sol·licitar una revisió mèdica periòdica i específica segons el lloc de treball a desenvolupar.

S? especifica que aquells treballadors que manipulin maquinària (camions, botoneres, compactadores, retro excavadores i altre tipus de maquinària) hauran de passar una revisió mèdica anual obligatòria, i per les noves incorporacions es programarà en el moment d? incorporar-se a l? empresa, en virtut del que estableix l? article 22 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.

El resultat del reconeixement mèdic serà lliurat a cada treballador/a. Del resultat global de les revisions mèdiques es donarà còpia al Comitè de Seguretat i Salut laboral o delegats de prevenció.

Extraordinàriament en els processos de baixa per incapacitat temporal que superin els 2 mesos i/o aquells que es consideri convenient els/les treballadors/es s? han de sotmetre a les revisions mèdiques dels serveis de l? empresa tantes vegades com se? ls demani.

Es considera convenient que els/les treballadors/es es sotmetin a revisió mèdica quan les seves circumstàncies de salut sobrevingudes, informades pel/la treballador/a a l? empresa, o per tercers, puguin afectar a la seva seguretat i salut laboral i/o de tercers.

X. Data d? entrada en vigor del present acord de modificació del Conveni

Aquest Conveni entrarà en vigor en mateix dia de la seva signatura i els seus efectes econòmics es retrauran al dia 1 de gener de 2017, sent prorrogable any a any, si cap de les parts el denuncia amb una antelació mínima de 3 mesos abans de la seva finalització.

DISPOSICIONS ADICIONALS

Primera

Tenint en compte el que s? estableix en els articles 49 i següents del Conveni del sector de neteja pública, tots aquells treballadors que prestin els seus serveis en contractes adjudicats per alguna de les administracions municipals, tant de recollida de residus, neteja viària, gestió de residus i/o gestió de deixalleries, hauran de ser subrogats per l? empresa o empreses que resultin adjudicatàries un cop s? extingeixin les concessions o els serveis públics.

Es vetllarà perquè els futurs Plecs de clàusules reconeguin expressament la clàusula de subrogació del personal adscrit al contracte, objecte de licitació.

Aquesta mateixa disposició serà objecte de compliment per part de les administracions que cedeixin re municipalitzar els serveis que actualment presti l? empresa L? Arca del Maresme als seus municipis.

Segona

Es reconeix a les parelles de fet degudament acreditades el poder acollir-se als permisos i llicències regulades en el present Conveni.

A tal efecte, la Comissió negociadora en ple acorda aprovar la modificació del Conveni col·lectiu resultant de les negociacions dutes a terme entre les parts i, en conseqüència, el signen per quintuplicat.

S? aixeca la sessió a les 11.30 hores.

Segueix a la següent pàgina

ANNEX. TAULES SALARIALS

TAULES DEFINITIVES 2015-2016

Este documento contiene un PDF, para descargarlo pulse AQUI

TAULES DEFINITIVES 2017

Este documento contiene un PDF, para descargarlo pulse AQUI

Barcelona, 19 d? octubre de 2017 El director dels Serveis Territorials a Barcelona del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Eliseu Oriol Pagès