C. Colectivo , Revision. Convenio Colectivo de Empresa de RESLUD, S.L.U. (25100052012014) de Lleida

Empresa Provincial. Versión VIGENTE. Validez desde 01 de Julio de 2014 en adelante

TIEMPO DE LECTURA:

  • Código Nuevo: 25100052012014
  • Tipo: Empresa
  • Ámbito: Lleida
  • Boletín Oficial de Lleida nº 147 del 01/08/2014

    Convenio Colectivo de Empresa de RESLUD, S.L.U. Conveni col lectiu de treball de l empresa Reslud, SLU RESLUD, S.L.U. Convenio Colectivo de Empresa de RESLUD, S.L.U. (25100052012014) de Lleida Resolució de 24 de juliol de 2014 per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball de l empresa Reslud, SLU d...
Tipo Título F. Publicación Boletin F. Vigor Vigencia PDF
C. Colectivo , Revision Conveni col lectiu de treball de l empresa Reslud, SLU 01/08/2014 Boletín Oficial de Lleida 01/07/2014 Vigente Documento oficial en PDF
Conveni col lectiu de treball de l empresa Reslud, SLU (Boletín Oficial de Lleida núm. 147 de 01/08/2014)

Preambulo

Resolució de 24 de juliol de 2014 per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball de l empresa Reslud, SLU de la localitat de Lleida (el Segrià), per al període 1-7-2014 al 30-6-2019 (codi de Conveni número 25100052012014).

Vist el text del Conveni col·lectiu de treball de l empresa Reslud, SLU de la localitat de Lleida (el Segrià), per al període 1-7-2014 al 30-6-2019, subscrit per les parts negociadores el dia 12 de juny de 2014, i de conformitat amb el que disposen l article 90.2 i 3 del Reial Decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s aprova el Text refós de la Llei de l Estatut dels treballadors; l article 2.1.a) del Reial Decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball; el Decret 352/2011, de 7 de juny, de reestructuració del Departament d Empresa i Ocupació, i altres normes d aplicació.

RESOLC


1.

Disposar la inscripció del Conveni col·lectiu de treball de l empresa Reslud, SLU de la localitat de Lleida (el Segrià), per al període 1-7-2014 al 30-6-2019 (codi de Conveni número 25100052012014) al Registre de convenis i acords col·lectius de treball en funcionament amb mitjans electrònics dels Serveis Territorials del Departament d Empresa i Ocupació a Lleida, amb notificació a la Comissió Negociadora.


2.

Disposar que el text esmentat es publiqui al Butlletí Oficial de la Província de Lleida.

Lleida, 24 de juliol de 2014 El director dels Serveis Territorials, Octavi Miarnau i Roca

Transcripció literal del text signat per les parts:


CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL DE L EMPRESA RESLUD, SLU

 


CAPÍTOL 1 Disposicions generals

 


Article 1. Objecte

L objecte d aquest Conveni col·lectiu és la regulació de les relacions laborals a l empresa Reslud, SLU donades les característiques especials d un restaurant de servei ràpid.


Article 2. Àmbit

L àmbit d actuació d aquest Conveni es circumscriu al personal tant fix com temporal que presti els serveis a l empresa durant la vigència del mateix.


Article 3. Durada

El període de vigència d aquest Conveni es de cinc anys, s inicia l 1 de juliol de 2014 fins al 30 de juny de 2019.

El Conveni quedarà prorrogat tàcticament per períodes successius d un any si no es denuncia per a la seva revisió o rescissió com a mínim tres mesos abans de la data del seu venciment inicial o de qualsevol de les seves pròrrogues successives.


Article 4. Vinculació

En cas que fos declarat nul algú dels seus articles, es mantindrà vigent la resta del Conveni. En tot allò no previst per aquest Conveni, cal atenir-se al que estableix l Estatut dels treballadors i qualsevol altres disposicions de caràcter general.


Article 5. Absorció i compensació

Les condicions pactades al present Conveni substitueix en la seva totalitat les que venien gaudint els treballadors afectats, qualsevol que sigui la seva naturalesa i origen, respecten sempre les condicions més beneficioses que puguin tenir reconegudes a títol personal.

Així mateix, absorbeixen en conjunt i còmput anual, fins a on arribin, qualsevol augment en les retribucions que es puguin produir durant la seva vigència, amb independència de la seva forma, naturalesa i origen, caràcter o concepte.


Article 6. Comissió paritària d interpretació, estudi i vigilància

1. S acorda la creació duna Comissió amb la denominació de Comissió paritària. Estudi i vigilància, en compliment del que preveu l apartat 3.e) de l article 85 de l Estatut dels treballadors.

2. La Comissió estarà constituïda paritàriament per dos membres de cada una de les parts com a màxim. Els dos representants de la part social seran elegits pels membres del Comitè d empresa i entre ells.

3. Les funcions de la Comissió paritària son les següents:

A) Interpretar autènticament el present Conveni

B) Controlar l aplicació del Conveni i el seu desplegament normatiu, i fer-ne el seguiment

C) Conèixer, de forma obligatòria i prèviament a les vies administratives i jurisdiccionals, els conflictes de caràcter col·lectiu que tinguin lloc amb relació a la interpretació i aplicació del Conveni

D) Totes les activitats que tendeixen a assegurar l eficàcia del Conveni, així com les que siguin delegades per la representació de l empresa o el Comitè signant

4. Les parts integrants de la Comissió Paritària estan facultades per convocar totes les reunions que siguin necessàries per atendre qualsevol problema que esdevingui. En aquests casos, la contrapart no pot refusar d assistir a la reunió.

5. La part que prengui la iniciativa de la convocatòria ho ha de comunicar a l altre amb una antelació mínima de 48 hores. La convocatòria ha d incloure un ordre del dia amb els assumptes a tractar. La contrapart ha d estudiar l ordre del dia i pot proposar incloure-hi nous assumptes.


CAPÍTOL 2 Contractació

 


Article 7. Modalitats de contractació

Les modalitats de contractació s han d adaptar a cada moment a la legislació vigent, han d adequar els models de contractes existents a les necessitats productives de l empresa.


Article 8. Contractes a temps parcial

Els contractes a temps parcial que es concertin, independentment de la seva durada, han de fixar un nombre d hores ordinàries de treball al dia, a la setmana, al mes o a l any, així com la seva distribució, que pot tenir caràcter irregular, rotatiu i flexible i variar setmanalment pel que a als descansos diaris i setmanals establerts legalment, amb regulació dels quadres horaris corresponents tal com es dirà més endavant. La retribució d aquest tipus de contractes ha de ser proporcional a les hores de eina treballades i conforme a les seves taules salarials que estableix l annex 1 de aquest Conveni.


Article 9. Contractes eventuals per circumstàncies de la producció

Per atendre circumstàncies diverses de la producció, motivades per campanyes de màrqueting, llançament de nous productes, vacances escolars (Nadal: de l 1 de desembre al 15 de gener; Estiu: de l 1 de juny al 30 de setembre, Setmana Santa i festius de cada any natural), entrenament de treballador per l obertura d un nou restaurant, o qualsevol altra de les causes que estableix l article 15.b de l Estatut dels treballadors, l empresa pot subscriure contractes eventuals per circumstàncies de la producció, i adaptar-ne la durada i la jornada (completa o parcial) a les necessitats de la circumstància que ho motiva.

La durada màxima d aquests contractes serà de 12 mesos, en un període màxim de 18 mesos.


Article 10. Contractes de durada determinada

La empresa podrà subscriure contractes, en les condicions legalment determinades per al cas, contractes d obra o de servei de durada determinada. En el suposat que el treballador continués prestant servei després de finalitzada l obra o el servei, determinat, adquiria la condició de treballador fix de la empresa.


Article 11. Contractes de formació

Atesa l activitat especial de l empresa i la inexistència actual d activitats similars en el mon laboral, l empresa pot formalitzar, d acord amb les condicions establertes legalment a aquest efecte, contractes de caràcter formatiu.


Article 12. Modificacions contractuals per causes diverses

Si es produeixen circumstàncies especials en la producció o hi ha una acumulació de tasques, a més de la possibilitat de subscriure eventuals a temps parcial i per circumstàncies de la producció, l empresa pot oferir, i el treballador acceptar o no, el canvi dels contractes de temps parcial a contractes a jornada complerta durant el temps que calgui.

Una vegada desaparegudes les circumstàncies que han originat el canvi, es torna automàticament a la seva naturalesa primitiva.

Aquesta modificació s ha d establir sempre per escrit, firmada per totes dues parts, amb indicació de les circumstàncies modificadores i de la durada dels canvis contractuals pactats, que l empresa ha de respectar escrupolosament.


Article 13. Cessaments voluntaris. Terminis i preavís

Els treballadors que vulguin cessar voluntàriament a l empresa li ho han de notificar amb l antelació següent:

A) Equip de Gerència; supervisor, gerent, primer assistent, segon assistent, encarregat de torn i encarregat d àrea: 60 dies

B) Resta de personal: 30 dies

L incomplien d aquests terminis dóna dret a l empresa a descomptar de la liquidació l import equivalent al salari dels dies de preavís incomplerts.


Article 14. Període de prova

La durada del període de prova és de sis mesos per l equip de gerència i de dos mesos per a la resta del personal. Durant el període de prova, el treballador té els drets i les obligacions corresponents al lloc de treball que té assignat com si fos de plantilla, llevat dels derivats de la resolució de la relació laboral, que es pot produir a instancia de qualsevol de les parts.

El període de prova es computa com d antiguitat del treballador a l empresa. Les situacions d IT, les llicencies o qualsevol altres circumstancies d absència del treballador al seu lloc de treball interrompen el còmput del període de prova.


CAPÍTOL 3 Organització de la feina

 


Article 15. Principis generals

Pel que fa a la classificació del personal, totes dues parts fan constar el problema causat per la llacuna normativa que hi ha en aquest aspecte. Això les obliga a regular els diversos grups professionals i les categories especifiques d un restaurant de servei ràpid, els quals no són assimilables al sector de l hostaleria. Tanmateix, la dilatada experiència del sistema implantat dóna a totes dues parts garantia d èxit en la definició de categories i grups professionals que es fa a continuació, que no té caràcter exhaustiu, i en el futur se n poden definir d altres a partir de les característiques imposades per la necessitat que la mateixa dinàmica que l activitat imposi en cas de modificar el servei.


Article 16. Definició i funcions dels grups professionals

El sistema de classificació professional passa a regir-se per grups professionals com a única referència arran de l entrada en vigència del Reial Decret 3/2012, ratificat per la Llei 3/2012.

En aquest sentit l article 22 de l Estatut dels treballadors disposa que "mitjançant la negociació col·lectiva o, si no, mitjançant acord entre l empresa i els representants dels treballadors, s ha d establir el sistema de classificació professional dels treballadors per mitjà de grups professionals".

Per tant, la classificació professional es realitzarà atenent fonamentalment els criteris esmenats en l article 22 de l Estatut dels treballadors, el qual utilitza com a criteris de classificació professionals les aptituds o especialitzacions professionals, titulacions, contingut de la prestació laboral o responsabilitats del lloc de treball.

Cada grup professional inclourà diverses especialitzacions professionals o categories amb diferents funcions i aptituds.

Així mateix, donat que es pretén substituir els sistemes de classificació basats en categories professionals, aquestes, en tot cas, es tindran en compte com una referència integrada dins del grups professionals.

Es, a més un precepte íntimament relacionat amb l article 39 del Estatut dels treballadors, ja que la mobilitat funcional ordinària es realitzarà dintre dels grups professionals.

La classificació dels grups professionals queda dividida en tres:

Grup 1: gerent i supervisor del restaurant.

Grup 2: primer assistent, segon assistent, encarregat de torn, encarregat d àrea.

Grup 3: personal d equip, aprenents, hostessa, secretària i personal de manteniment.

GRUP PROFESSIONAL 3

A) Personal d equip

- Atendre els clients acollint i servint comandes en les caixes registradores.

- Posar i treure patates de les fregidores automàtiques, carns a les planxes automàtiques, pa a les torradores automàtiques, preparar per lliurar, un cop realitzades les operacions prèvies d afegir els condiments ja elaborats, hamburgueses de pollastre, peix, pastissos de poma, trossos de pollastre i tots aquells productes que l empresa vagi oferint en tot moment.

- Envasat diari d amanides de diferent tipus per a la venda posterior al client.

- Connexió, desconnexió i tasques adients ala màquina de filtrat automàtic d olis.

- Neteja de cuina, tant a nivell de terres, sostres, maquinària, com ara: planxes, fregidores, torradores, vaporitzadores, conductes externs d aire condicionat i extractors de fums, neteja de taules de manteniment de productes calents.

- Neteja de saló, taules, cadires, marbre, lavabos i serveis, terres, cristalls, jardins, façanes exteriors, sostres, entrada del restaurant, vorera exterior i la resta de l edifici, mobiliari i equip.

- Neteja d exteriors (rètols, terrassa, mobiliari de terrassa, vidres, carril McAuto, jardins..)

- Neteja de serveis, lavabos, menjador d empleats, així com de tot tipus d utensilis relacionats amb el treball.

- Neteja, planxat d uniformes dels empleats, draps i peces de roba diverses que s utilitzen, així com el rentat de tot tipus d utensilis relacionats amb el treball.

- Emmagatzematge i retolació dels productes secs i congelats.

- Compactació i manipulació d escombraries.

- Manipulació de subministres del camió.

- Qualsevol altra funció bàsica que se li encomani.

B) Aprenent de personal d equip - Es tracta de personal de nou ingrés a l empresa, que accedeix al seu primer lloc de treball al sector o que no tingui experiència professional.

- Romandrà com a màxim dotze mesos en aquesta categoria, passant després a la superior, de Personal d Equip.

C) Entrenador - Es el personal d equip responsable de les tasques encomanades a la resta del personal d equip, a més de conèixer tots els sistemes operacionals vigent i els nous.

- Donar formació al personal d equip en qualsevol de les àrees de treball: Cuina, Aparador, Caixa, Saló i qualsevol altre funció encomanada per la gerència del restaurant.

- Comprovar que els procediments operacionals es acin correctament.

- Revisar, col·locar i utilitzar correctament totes les eines de formació a la seva disposició.

- Comunicar a l Equip de Gerència qualsevol incidència al respecte.

- Portar a terme revisions periòdiques de la feina del personal al que supervisi, mitjançant llistes d observacions o qualsevol altre mitjà.

D) Hostessa - S encarrega de les tasques que li encomani el gerent o l equip de gerència. Fonamentalment, i sense perjudici d altres responsabilitats, les seves funcions consisteixen en les promocions de venda, publicitat i relacions amb la comunitat i amb altres establiments de la zona on es trobi situat el restaurant i és directament responsable davant el gerent del restaurant.

- S encarrega de tot allò que fa referència a la celebració d aniversaris infantils, preparar-los i assistir-hi, vigilant el bon estat de la decoració i del mobiliari de la sala i la zona de joc infantil, així com l aspecte extern del restaurant.

- Treballa conjuntament amb el gerent del restaurant en l elaboració del material necessari per a la comunicació al públic de noves promocions de vendes.

- És responsable de la custòdia dels articles de promoció, com ara premis i articles infantils, que ha de controlar mitjançant inventaris.

- Vetlla a cada moment per la bona imatge del restaurant de cara a clients i tercers, als quals sempre procura el màxim confort i benestar.

- Tan mateix, pot fer tasques inicialment encomanades a personal de categories inferiors.

E) Personal de manteniment - Té al seu càrrec entre altres funcions: la conservació, reparació, reglatge, muntatge, desmuntatge de màquines, vigilància i reposició de peces defectuoses, incloent utillatge i il·luminació.

- Tindrà com a missió organitzar el calendari de manteniment i reparacions dels diferents restaurants, responsabilitzant-se de tots els treballs relatius al seu manteniment.

F) Secretaria de restaurant - Es tracta de personal auxiliar administratius, de manera que tindrà les funcions pròpies d aquesta, es a dir la gestió de la documentació oficial que ha de ser al restaurant, i relacions amb l oficina de Companyia.

- Igualment, s ocuparà de tenir al dia els fitxers i arxius del restaurant, pel que fa a revisions mèdiques, carnet de manipulador d aliments, i documents en general que hagin d estar disponibles a cada restaurant, així com l arxiu dels contractes, vacances, etc. Trucades telefòniques i gestions que, fora del restaurant, se li encomanin.

- En definitiva, prestarà el suport administratiu que necessiti el gerent del restaurant.

GRUP PROFESSIONAL 2

a) Encarregat d àrea És el responsable de controlar que el personal d equip desenvolupi correctament les seves tasques, i a més:

- Utilitza les destreses de relacions humanes bàsiques de comunicació, seguiment i tracte amb els empleats.

- Comprova les recepcions de producte amb els albarans i controla les condicions en que arriba el producte (temps., bon estat, etc..).

- Realitza i compleix els programes de control intern i d auditoria de qualitat.

- Vetlla per la prevenció de riscos laborals en obertures, tancaments, manteniment, descarregues i en general durant el torn.

- Vetlla pel bon estat de la maquinaria i els equipaments.

- Comprova el lliurament dels dipòsits bancaris i canvi de moneda a l empresa de recollida d efectiu.

- Compleix i vetlla pel compliment dels procediments operacionals durant el torn.

- Revisa la caducitat primària i secundaria, així com la rotació del producte.

- Vetlla pel correcte ordre en el restaurant.

- Comunica a l encarregat qualsevol incidència que tingui lloc en el restaurant.

- Controla l àrea assignada en l àmbit de personal, producte i maquinària.

- Realitza les tasques que se l hi designin, com ara, el control de la deixalla, el menjar dels empleats, rentat de mans, canvis de draps, etc.

- Dóna suport en l entrenament del personal en general.

- Utilitza els procediments idonis de seguretat i verificació durant l ús de dipòsits i del contingut de la caixa forta. S encarrega dels torns d obertura i tancament.

- Manté els estandars crítics per els períodes de conservació, servei ràpid i qualitat, qualitat dels productes crus i acabats, neteja e higiene.

- Durant el tron realitza el seguiment dels procediments que donen suport a les promocions. S encarrega de les queixes dels clients.

- Supervisa els lliuraments de producte cru.

- Prepara el personal, la maquinaria i els productes per al torn.

- Completa la documentació diària assignada, incloent-hi la de manteniment i d altres tasques que se li encomanin.

- Durant el torn realitza el seguiment del manteniment de l establiment.

- Realitza diàriament les revisions bàsiques de la maquinaria i fa ajustaments de temps i temperatures.

- Fa complir les normes de prevenció de riscs laborals durant el torn.

- Aplicar la guia de col·locació d empleats als seus llocs de treball.

- Aconsegueix els estàndards de qualitat, servei i neteja en tots els torns sense supervisió.

- Registra i prepara les factures per que siguin aprovades i se n pugui fer el pagament. - Recull informació quan succeeixi incidents durant el seu torn.

- Qualsevol altre funció que li encarreguin els seus superiors. Tanmateix, pot fer tasques inicialment encomanades a personal de categories inferiors.

b) Encarregat de torn

Es el responsable de controlar el correcte desenvolupament de les tasques anteriors i a més:

- Parla freqüentment amb els clients per mesurar i millorar la satisfacció que obtenen cada vegada que venen al restaurant.

- Utilitza les destreses de relacions humanes bàsiques de comunicació, seguiment i tracte amb els empleats com si fossin els mateixos clients.

- Controla els costos de personal, les deixalles, els diners, i els rendiments durant el torn. Té coneixements de normativa laboral i en prevenció de riscos laborals.

- Entrena la gent en tots els llocs de treball.

- Fa servir les guies de treball per verificar el desenvolupament de les feines dels empleats i donar "feedback" a l empleat i a l equip de gerència.

- Compleix, verifica i fa el seguiment del control intern i les auditories de qualitat.

- Entrevista i selecciona treballadors i ajuda a entrenar els encarregats.

- Arxiva la documentació en tots els arxius dels empleats.

- Dona la seva opinió de les revisions del desenvolupament de les feines dels empleats.

- Completa els inventaris setmanals i els informes estadístics (o variació).

- Manté el control sobre la seguretat i els arxius de seguretat.

- Ajusta les taules de nivell.

- Calcula el nivell d emmagatzematge del restaurant i ordena els subministraments de menjar, paper i operació. Fa complir les normes de prevenció de riscs laborals durant el torn.

- Fa complir, verifica i fa el seguiment en el programa de control intern i auditoria de qualitat. Aplica la guia de col·locació d empleats als seus llocs de treball.

- En tot moment, assegura els nivells de qualitat, el servei i la neteja del restaurant. Planifica les vacances anuals del personal d equip.

- Realitza i posa a la vista l horari setmanal dels empleats.

- Recull informació i inicia la reclamació de l assegurança quan succeeix incidents durant el seu torn. Participa en el programa de recursos humans del restaurant.

- Tan mateix, pot fer tasques inicialment encomanades a personal de categories inferiors.

c) 2º assistent Es el responsable de controlar el correcte desenvolupament de les tasques anteriors i a més: - Executa i manté el calendari d activitats per als empleats, incloent-hi el tauler de noticies per als empleats.

- Obté el "feedback" del client sobre el servei, i els motius de la seva opinió.

- Inicia accions específiques per millorar constantment la satisfacció total del client.

- Dirigeix l entrenament dels empleats.

- Manté els arxius del personal.

- Condueix les reunions d empleats.

- Desenvolupa i implementa les comunicacions dins del restaurant de les promocions nacionals i locals.

- Completa i analitza els informes del restaurant i formula plans d acció correctius.

- Vetlla pel compliment de la normativa laboral, en matèria de prevenció de riscs laborals.

- Entrena els encarregats.

- Ajuda en les revisions del desenvolupament de les feines dels encarregats.

- Executa activitats assignades per augmentar les vendes.

- Ajuda en el control de tots els articles de la línia.

- Assisteix a l entrenament del torn.

- Contracta personal i manté la seva motivació.

- Proposa els horaris dels encarregats.

- Assegura la verificació dels dipòsits.

- Tan mateix, pot fer tasques inicialment encomanades a personal de categories inferiors.

d) Primer assistent

Es el responsable de controlar el correcte desenvolupament de les tasques anteriors i a més:

- Executa el pla de retenció del restaurant (P.Eix. el calendari d activitats, les sessions de comunicació..)

- Executa els programes de contractació dels empleats un per un.

- Dirigeix programes per a la conservació d energia i recursos.

- Dirigeix tota la maquinària del restaurant i el programa de manteniment planificat.

- Condueix les reunions d equips d encarregats en el cas que el seu càrrec superior del restaurant estigués absent.

- Organitza les activitats mensuals del restaurant per assolir els objectius del restaurant.

- Assisteix el gerent del restaurant amb l horari mensual de gerència.

- Ajuda en l entrenament dels encarregats.

- Ajuda en les revisions del desenvolupament de les feines dels encarregats i mànager.

- Dóna la seva opinió de les revisions dels desenvolupament de les feines de mànager.

- Amb l ajuda del gerent del restaurant, ajuda les PyG mensuals i determina les oportunitats de millora de resultats.

- Realitza els inventaris mensuals i els informes estadístics de variació.

- Condueix les reunions d equip, les enquestes d opinió dels empleats i les sessions de comunicació.

- Supervisa promocions del mercat i les comunicacions dins del restaurant de les promocions nacionals. Estableix els paràmetres del programa d incentius del personal d equip.

- Assisteix a l entrenament del mànager.

- Ajuda a pressupostar i controlar els articles assignats de la línia de pèrdues i guanys.

- Planifica el programa de formació anual del personal d equip.

- Tan mateix, pot fer tasques inicialment encomanades a personal de categories inferiors.

GRUP PROFESSIONAL 1

A) Gerent

Es el responsable de controlar el correcte desenvolupament de les tasques anteriors i a més:

- Avalua els resultats dels objectius a curt i mig termini del restaurant.

- Prepara i condueix les revisions dels desenvolupament de les feines dels encarregats.

- Ajuda en les revisions del desenvolupament de les feines dels encarregats, segon i adjunt a gerència.

- Planifica les activitats assignades per augmentar les vendes.

- Projecta la previsió de pèrdues i guanys inicial del mes.

- Es el responsable de tots els articles designats de la línia PyG.

- Assisteix a l entrenament del adjunt a gerència.

- Assegura el nivell general de satisfacció del client.

- Millora la qualitat, el servei i la neteja, les vendes i els resultats del restaurant.

- Manté els articles controlables de la línia de PyG dins del pressupost i ajusta la PyG mensual.

- Assegura el compliment de les lleis laborals d aplicació, en especial en matèria de prevenció de riscos laborals, igualtat d oportunitat en el treball, assetjament sexual i procediment de seguretat de tots els empleats.

- Supervisa l entrenament, les avaluacions del desenvolupament de les feines, les revisions de salaris i les motivacions de tots els empleats del restaurant.

- Supervisa l aplicació de procediments i productes nous en el restaurant.

- Dirigeix l inventari de l actiu fix.

- Administra els procediments de beneficis per empleats i les nòmines de pagament en el restaurant, incloent-hi el dret d informar les oficines.

- Defineix l àrea de comerç, els competidors importants i els generadors de tràfic, i l ús d informació per argumentar al màxim les vendes.

- Assegura que se segueixin tots els procediments en totes les reclamacions d assegurança i que es realitzin a temps. Supervisa els programes de contractació anual.

- Planifica les previsions de vendes anuals amb base diària.

- Crea els objectius a curt, mig i llarg termini del restaurant i els plans d acció per a qualitat, servei i neteja, vendes, guanys i desenvolupament de persones.

- Planifica vacances anuals de l equip de gerència.

- Estableix els paràmetres del programa d incentius de l equip de gerència.

- Planifica el programa de formació anual de l equip de gerència.

- Tan mateix, pot fer tasques inicialment encomanades a personal de categories inferiors.

B) Supervisor És el responsable de controlar el correcte desenvolupament de les tasques anteriors i a més:

- Supervisa la feina dels gerents.

- Coordina les actuacions dels diferents restaurants per tal d assolir els objectius marcats per la Direcció de l empresa.

- Audita totes les operacions del restaurant.

- Vetlla perquè els nivells de qualitat, servei i neteja dels restaurants siguin correctes en tot moment.

- S encarrega de totes aquelles tasques de supervisió i control que li encomani la Direcció de l empresa.

- Tan mateix pot fer tasques inicialment encomanades a personal de categories inferiors.


Article 17. Mobilitat funcional

1. Treballs de grup professional superior: l empresa, en cas de necessitat i pel temps indispensable, pot destinar treballadors a realitzar feines de categoria superior amb el salari que correspongui a aquesta categoria. En aquests supòsits s aplicaran les regles següents:

a) Quan un treballador realitzi funcions corresponents a un grup professional superior per sis mesos consecutius durant un any o vuit mesos alternatius, dins del període de dos anys, es respectarà el salari corresponent a la categoria superior al seu terme se li reintegrarà al seu antic lloc i categoria, percebent a partir d aquest moment el salari previst per a la seva categoria

b) Si els esmentats terminis fossin superats en un mes, el treballador, en reincorporar al seu anterior lloc de treball, mantindrà el salari de la categoria superior

c) En cas que la mobilitat funcional tingués la seva causa en la substitució d un treballador amb reserva de lloc de treball, si un cop finalitzada la substitució, el treballador durant més de dos mesos continues realitzant tasques de categoria superior, en reincorporar al seu anterior lloc de treball, mantindrà el salari de la categoria superior

2. Treballs de categoria inferior: per necessitats peremptòries i pel temps mínim indispensable per a la seva atenció, l empresa pot destinar treballadors a realitzar feines de categoria inferior, conservant el dret a la retribució d origen i els drets derivats de la seva categoria professional.

3. La mobilitat funcional efectuada en els termes regulats en el present article es podrà dur a terme sense que això constitueix una modificació substancial de les condicions de treball.


Article 18. Mobilitat geogràfica

Sense perjudici dels drets salarials i professionals que s han de respectar en tot cas, en supòsit d obertura de nous centres de treball l empresa podrà destinar el seu personal als altres restaurants de la seva propietat, mitjançant una notificació escrita a l interessat amb quinze dies de preavís com a mínim, excepte en cas d urgència.

Els canvis de destí no poden donar lloc a cap tipus de compensació o indemnització.


Article 19. Ascensos

Els ascensos i les promocions constitueixen potestat organitzadora i de direcció de l empresari.

Per cobrir els llocs necessaris per al funcionament normal de l empresa, aquesta pot contractar personal extern, sense que estigui obligada a garantir-ne la cobertura mitjançant promoció interna.


Article 20. Roba de feina i Higiene personal

L empresa proporcionarà un informe complert en el moment de l inici de la relació laboral, que es compondrà de pantalons, camisa/polo, cinturó i gorra (o la composició que es determini en cada moment).

Aquest uniforme quedarà en dipòsit del treballador, amb la obligació de conservar-lo en bon estat, fer-lo servir únicament durant la jornada laboral, i retornar-lo complert a l empresa en el moment de la finalització de la relació laboral. En el supòsit de no fer-ho, el valor de cada peça de roba que manqui, serà descomptat de la liquidació o exigit per altres vies.

Respecte al calçat, per raons de seguretat i higiene, ha de ser amb sola antilliscant i de color fosc.

Així mateix, el treballador presentarà una imatge personal neta i endreçada, per qüestions d higiene no es podrà treballar amb accessoris com; rellotges, polseres, anells, arracades o pírcings.


CAPÍTOL 4 Règim econòmic

 


Article 21. Retribucions

Les retribucions que es pacten per a tots els empleats adscrits a aquest Conveni consisteix en els conceptes que s estableixen a continuació i en les quantitats que es detallen a l annex 1 d aquest Conveni.

Les parts signants d aquest Conveni han acordat que els treballadors tindran dret a un augment de sou anual d un 0.3 % del salari base que figura a l annex 1 d aquest Conveni. L augment anual tindrà efectes a partir el dia 1 de gener de cada any, mentre duri la vigència d aquest Conveni.


Article 22. Conceptes salarials

22.1. Salari base

Es el que figura a l annex 1 per a cadascuna de les funcions que s hi especifiquen dins de cada grup professional.

22.2. Complements per a entrenadors

Serà pagat a aquells membres del personal d equip que siguin nomenats entrenadors i duran el temps que duri el nomenament. La seva quantia serà de 30 euros mensuals.

22.3. Nocturnitat

Es considera treball nocturn el realitzat entre les 00.00 hores i les 7.00 hores.

Els treballadors que prestin serveis durant les hores nocturnes compreses entre les 00:00 i les 07:00 hores han de percebre el salari corresponent a aquestes hores, amb un increment d un 25% sobre el salari base/hora del treballador.

No queden afectats per aquest article els treballadors el salari s hagi establert atenent que el seu treball sigui nocturn per la seva pròpia naturalesa.

Es fa constar expressament que el personal dels grups professionals 1 i 2 tenen una feina nocturna per la seva pròpia naturalesa, i per tant aquest concepte esta inclòs dins del salari global assignat a les taules del present Conveni.


Article 23. Conceptes de venciment periòdic superior a un mes

Tot el personal te dret a percebre dues gratificacions extraordinàries per import d una mensualitat dels conceptes del salari base. Aquestes pagues seran prorratejades mensualment.

El personal contractat a temps parcial també percep les paques extraordinàries prorratejades, que s inclouen com un concepte salarial dins del salari/hora total.


Article 24. Forma de pagament

El pagament de les retribucions es fa mitjançant una transferència bancaria dins dels cinc dies feiners següents a la fi del mes que es tracti, per la qual cosa l empresa indicarà l entitat a la qual tots els seus empleats han d obrir un compte corrent. Les quitances es pagaran mitjançant taló.

Serà imprescindible que el treballador comuniqui les seves dades bancaries a l empresa a la signatura del contracte.


CAPÍTOL 5 Condicions socials

 


Article 25. Assegurança d accidents

A aquest efecte l empresa concertarà una pòlissa d assegurança individual o col·lectiva que garantirà als seus treballadors/ores la percepció de 16.500 euros per ell mateix o per als seus beneficiaris, que cobreixi els riscs de mort, invalidesa permanent en els graus d absoluta i total per a la professió habitual esdevinguts per accident de treball.

S estableix un termini de carència de quaranta-cinc dies a partir de la signatura del present Conveni a fi de procedir a concertar pòlissa corresponen.


Article 26. Incapacitat laboral temporal

En cas d incapacitat laboral temporal, el treballador està obligat a justificar per escrit, mitjançant l informe mèdic oficial, la seva absència ala feina. Igualment, l empresa exigeix el justificant d assistència mèdica, encara que no hagi donat lloc a baixa, al treballador que s ha absentat per aquest motiu.

De conformitat amb l article 20.4 de L Estatut dels treballadors, es pot verificar l estat de la malaltia o accident mitjançant un reconeixement a càrrec de personal mèdic designat per l empresa.


Article 27. Prestació del servei de menjador

El treballador a jornada diària continuada de 4 o 5 hores tindrà dret en el centre de treball hi fora de la seva jornada laboral a un menjar a càrrec de l empresa, que consistirà en un menú petit propi del restaurant. El treballador a jornada diària continuada de 6 o 7 hores tindrà dret a un menú mitjà propi del restaurant dins del descans previst a l article 28 d aquest Conveni. El treballador a jornada diària continuada de 8 hores tindrà dret a un menú gran propi del restaurant dins el mateix descans abans nombrat.


Article 28. Conciliació de la vida familiar i laboral

Amb l objectiu de fomentar la igualtat d oportunitats i la conciliació entre la vida personal i laboral, s ha negociat un pla d igualtat entre l empresa i els representants dels treballadors, amb la finalitat de garantir la igualtat real i efectiva d oportunitats entre homes i dones.

Els objectius del pla són els següents: - Promoure la defensa i aplicació efectiva del principi d igualtat entre homes i dones, garantint en el àmbit laboral les mateixes oportunitats d ingrés i desenvolupament professional a tots els nivells.

- Aconseguir una representació equilibrada de la dona en el àmbit de l empresa.

- Promoure i millorar les possibilitats d accés de la dona a llocs de responsabilitat, contribuint a reduir desigualtats i desequilibris que es poguessin produir a l empresa.

- Prevenir la discriminació laboral per raó de sexe, establint un protocol d actuació.

- Establir mesures que afavoreixin la conciliació de la vida laboral amb la vida familiar i personal de les treballadores i treballadors de l empresa.


CAPÍTOL 6 Jornada

 


Article 29. Definició de la jornada

S entén per jornada el temps de treball efectiu que inverteix el treballador durant la seva permanència al local de treball, o a fora del local, fent activitats que lo ha encomanat l empresa.

Durant la vigència del present Conveni, la jornada màxima serà de 1808 hores de treball efectiu a l any, podent l empresa establir la distribució irregular de la jornada al llarg de l any, que podrà superar les 9 hores diàries, però respectant en tot cas, els períodes de descans mínims entre jornades. El treballador haurà de conèixer amb un preavís mínim de cinc dies el dia i l hora de la prestació de treball resultant de la distribució irregular de la jornada.

Amb els treballadors contractats a temps parcial, es podrà formalitzar un pacte d hores complementaries, que no podrà excedir del 60% de les hores ordinàries pactades. El treballador haurà de conèixer el dia i l hora de la realització de les hores complementaries amb un preavís mínim de tres dies.

No obstant als contractes a temps parcial de durada indefinida amb una jornada no inferior a 10 hores setmanals en còmput anual, es podrà oferir al treballador de realitzar hores complementàries d acceptació voluntària, que no podran superar el 30% de les hores ordinàries objecte del contracte.

Sempre que la jornada diària continuada sigui de 6 o 7 hores, el treballador tindrà dret a un descans de quinze minuts. Quan la jornada continuada sigui de 8 hores, el descans serà de 20 minuts. El temps corresponent als descansos en el decurs de la jornada es considerarà temps de feina efectiva.

El gaudir dels descansos l estableix, en cada cas, la gerència del restaurant en funció de les necessitats del servei.

Tant sols a efectes de càlculs retributius la jornada anual queda establert en 2.085 hores, segons la següent fórmula: 365 dies l any: 7 = 52,14 setmanes. 52,14 setmanes x 40 hores = 2.085 hores.


Article 30.Classes de jornada

Els diversos tipus de jornada que es poden fer son els següents: A) Jornada diària: no excedeix normalment de les vuit hores diàries en jornada ordinària, excepte en allò previst a l article anterior per la distribució irregular de la jornada

B) Jornada setmanal; és de 40 hores per al personal a temps complert, en còmput anual. La del personal contractat a temps parcial s indica en el seu contracte de treball

C) Jornada anual: 1808 hores de treball efectiu

Els casos de treball a jornada partida s estableixen respectant el criteri segons el qual s han de fer en dues fraccions i el descans entre torn i torn tindrà una durada mínima d una hora.

El preu hora s abonarà tant per hora efectiva de treball, com per hora festiva (vacances, festius..).


Article 31. Inici i final de jornada

La jornada comença en el moment en que es faci presentació efectiva de l empleat al lloc de treball i finalitza en el moment en que aquest l abandoni al terme de la seva jornada. A aquest efecte, els empleats han de fitxar tant en entrar com en sortir de la feina, amb l uniforme posat.

Quan es produeixin circumstàncies de la producció o acumulació de tasques, a més de la possibilitat de fer contractes eventuals a temps parcial per circumstàncies de la producció, l empresa pot oferir i els empleats acceptar el canvi de jornada parcial a jornada a temps complert, durant el període que es pacti, amb l increment salarial respectiu, sense que aquestes hores suposin la realització d hores extraordinàries i sense que aquesta situació suposi una consolidació de drets per al treballador, tornant automàticament a la seva naturalesa primitiva de contracte a temps parcial una vegada desaparegui l estacionalitat o acumulació de tasques.

Aquesta modificació s ha de fer per escrit, signada per ambdues parts i es comunicarà al Servei Públic Estatal d Ocupació (SEPE) i a la seguretat Social a efectes de cotització.


Article 32. Absències i absentisme

En els casos d absència per malaltia o per qualsevol altre motiu justificat, s ha d avisar immediatament l encarregat per telèfon o qualsevol altre mitjà.


Article 33.Calendari laboral i horari

Per l especial activitat de l empresa, el calendari anual es distribuirà per períodes setmanals, que podran ser modificats sense que això suposi modificació substancial de les condicions, sinó simple adaptació a les circumstàncies de funcionament i organització de l empresa.

S estableix un quadre horari de caràcter setmanal, que és conseqüència de la distribució irregular de les diferents jornades de treball segons els termes que preveu l article 34 de l Estatut dels treballadors i el 28 d aquest Conveni. La confecció d aquest quadre ha de seguir el procediment següent: el quadre horari el farà amb caràcter setmanal la Direcció de l empresa, i ha de quedar exposat al tauler d anuncis del quadre dels empleats amb tres dies de temps com a mínim abans de l inici de cada setmana natural.


Article 34.Hores extraordinàries

Es consideren com a tal les hores que excedeixin de la jornada establerta en aquest Conveni, i es compensaran mitjançant temps equivalent de descans retribuït.

Les hores extraordinàries només seran obligatòries quan existeixi la necessitat de reparar sinistres o altres danys extraordinaris i urgents.


Article 35.Descans setmanal

Tots els empleats tenen dret a gaudir de dos dies setmanals de descans ininterromput.


Article 36. Vacances

La durada total de les vacances es de 30 dies naturals. S estableix que la temporada alta de l activitat es correspon amb els períodes següents:

- Setmana Santa (de diumenge de Rams a dilluns de Pasqua)

- Estiu (de l 1 de juny al 30 de setembre)

- Nadal (de l 1 de desembre al 15 de gener)

Les vacances s han de fer sempre en el decurs de l any al qual corresponguin. Al confeccionar el calendari, es procurarà evitar concentrar les vacances en els dies que s estableixen com a temporada alta de l activitat. Els dies de vacances que no s hagin fet no es poden retribuir ni compensar en metàl·lic, per la qual cosa, si no es fan en les dates indicades, en aquell cas es produeix per a l empleat la caducitat del seu dret.

No obstant això, l empresa pot optar, per al personal contractant eventualment per circumstàncies de la producció o per servei o obra determinada amb una durada inferior a un any, entre el gaudir per part de l empleat de les vacances que li corresponguin o la seva compensació en metàl·lic en finalitzar el contracte.


CAPÍTOL 7 Règim disciplinari

 


Article 37. Principis generals

L acció disciplinària a l empresa es farà sempre, llevat casos excepcionals, de forma progressiva, per a que en tot moment s intenti la recuperació individual de les relacions laborals amb el treballador afectat. Per això, excepte en el supòsit de la amonestació verbal, el procediment es realitzarà sempre per escrit i adequant-se a la naturalesa de la falta, es descriurà un pla d acció amb terminis i seguiment, amb l objectiu que el treballador pugui corregir la seva actuació abans de prendre les decisions finals.

A més de la graduació de les faltes que en els següents articles s enumeren, sense caràcter limitatiu en els articles anteriors, tindran dita consideració, totes aquelles conductes i actuacions contràries a les responsabilitats bàsiques i la resta de les obligacions contingudes en el present Conveni o recollides en el vigent ordenament Legal. La seva valoració i sanció es realitzarà d acord amb aquestes disposicions i amb la importància i conseqüència que del propi fet es derivin.

El Comitè d empresa, o en el seu cas, els representants legals dels treballadors, tindran coneixement escrit de les sancions per faltes molt greus.

Tota falta comesa per un treballador es qualificarà atenent la seva importància, transcendència o intencionalitat en lleu, greu o molt greu.


Article 38. Faltes lleus

1. La no presentació a l empresa en el termini de tres dies del part de baixa, o en el termini de 24 hores en el cas del part d alta, per incapacitat temporal, així com qualsevol dels seus parts de confirmació; sense perjudici de l obligació de comunicació a l empresa en el mateix dia en què es produeixen aquests fets.

2. D una a tres faltes de puntualitat injustificades en la incorporació al treball, inferior a trenta minuts, durant el període d un mes, sempre que d aquests retards no se n derivin greus prejudicis paer a la feina o obligacions que l empresa tingui encomanada per al treballador. En aquests cas es qualificarà com a falta greu. S entén per impuntualitat no només l entrada amb retard sinó també la sortida anticipada.

3. Abandonament del lloc de treball, encara que sigui per un breu espai de temps, sense justificació ni autorització.

4. Faltar un dia a la feina sense la deguda autorització o causa justificada, sempre que d aquesta absència no se n derivin greus perjudicis en la prestació del servei.

5. Negligència, no tenir cura o retardar-se en l execució de la feina encomanada o en la conservació de material, que no produeixi pertorbació o un mal important.

6. Discutir amb els companys de feina en les dependències de l empresa

7. No comunicar els canvis de domicili en el moment en què aquests es produeixin.

8. Retirar, fer malbé o fe servir amb altres fins els avisos o els informes del taulell d anuncis del personal.


Article 39. Faltes greus

1. Més de tres faltes injustificades de puntualitat en la incorporació de la feina, comeses en el període d un mes. O bé una única falta de puntualitat de la que se n derivin greus perjudicis o trastorns per a la feina, considerant-se com a tal la que provoqui retard en l inici d un servei públic.

2. Faltar dos dies a la feina durant el període d un mes sense autorització o causa justificada, sempre que d aquestes absències no se n derivin greus perjudicis en la prestació dels servei.

3. Falta d higiene personal i imatge o netedat en el vestit de feina.

4. Simular la presència d un altre empleat "fitxant" o signant per ell.

5. La disminució continuada i voluntària en el rendiment normal del treball, acreditada en les revisions de rendiment. En cas de reiteració d aquesta falta, es considerarà com a falta molt greu.

6. Simular malaltia o accident o no comunicar immediatament a l encarregat qualsevol procés febril o malaltia contagiosa.

7. No tenir cura en el maneig i conservació de les instal·lacions i articles de l establiment.

8. Insubordinació i desobediència de les ordres rebudes.

9. Incompliment de les normes d higiene i seguretat.

10. Consumir aliments o fer servir per a us propi estris i articles de l establiment sense autorització.

11. Fumar durant la feina a les zones no permeses.

12. Discutir amb els companys de feina en públic i amb transcendència respecte els clients de l establiment.

13. No comunicar amb puntualitat els canvis familiars que es produeixin, que afectin a la Seguretat Social o impostos, o no cursar en el temps oportú la baixa laboral que procedeixi.

14. No respectar les normes de seguretat internes de l empresa. En el seu cas podria arribar a considerarse com a falta molt greu.

15. La reincidència en les faltes molt greus, encara que siguin de diferent naturalesa, si hi hagués amonestació prèvia.

16. No atendre al públic amb la correcció, cortesia i diligència degudes.


Article 40. Faltes molt greus

1. Tres o més faltes d assistència a la feina sense justificar en el període d un mes, sis faltes d assistència en el període de sis mesos o 10 durant un any.

2. El frau, la deslleialtat, o abús de confiança en les feines i gestions encomanades, així com en el tracte amb els companys, encarregats, caps de departament i clients.

3. El robatori, furt, malversació o qualsevol altre delictiu comès dintre o fora de l empresa.

4. Sostreure o permetre la sostracció de diners de les caixes registradores i d altres fonts de l empresa. No cobrar o no registrar voluntàriament qualsevol venda registrada.

5. Falsificar qualsevol nota de registre, bonus de menjar i qualsevol altre document de l empresa o procedir al seu lliurament a tercers, sense la deguda i expressa autorització

6. Fer desaparèixer, inutilitzar o causar desperfectes en els aliments, materials, estris, ferraments, aparells, instal·lacions, mobiliari, edificis, documents o qualsevol altre bé o objecte de l empresa.

7. Exercir qualsevol altre activitat incompatible, fora o dintre de l establiment. Dedicar-se, promoure, o permetre tot tipus d activitat, tràfic o venda aliens als fins i objecte de l empresa, dins del centre de treball.

8. Consumir o traficar amb documents, begudes alcohòliques o drogues dintre de l establiment o consumirles fora d aquest, de forma habitual, de manera que afecti en el rendiment del treball i en la imatge de l empresa.

9. Mantenir reiteradament falta de rendiment en la feina en els termes indicats a l article.

10. Maltractar de paraula o de fet als companys, personal del que rep ordres, o personal a les seves ordres i clients, o utilitzar de forma repetida paraules grolleres o renecs o d altres que puguin significar un menyspreu o discriminació envers aquells, per raó de sexe, raça o religió.

11. Descobrir secrets, informes o dades privades de l empresa, dels seus sistemes, processos i articles.

12. La privació de llibertat per un període superior a tres dies.

13. La falta de diners a les caixes registradores en quantia significativa o continuada.

14. La falsedat en les dades declarades a la sol·licitud d ocupació o en qualsevol altre document lliurat a l empresa.

15. Assetjament sexual i moral degudament comprovat mitjançant instrucció de la corresponent informació per part del Departament de Recursos Humans, existeixi o no reclamació prèvia de la persona ofesa.

16. La reincidència en falta greu, encara que sigui de diferent naturalesa que hagi estat sancionada reglamentàriament.


Article 41. Sancions

Tota acció o omissió que suposi alguna de les faltes assenyalades en els articles anteriors serà mereixedora d una sanció que imposarà l empresa d acord amb els límits següents:

1. Per faltes lleus

A) Amonestació verbal

B) Amonestació escrita

C) Suspensió de feina i sou fins a dos dies

2. Per faltes greus

A) Suspensió de feina i sou de tres a 15 dies

3. Per faltes molt greus

A) Suspensió de feina i sou de 16 a 60 dies

B) Acomiadament amb pèrdua de tots els drets en l empresa


Article 42. Notificació

La sanció que serà valorada i aplicada lliurement per l empresa, tenint en compte la personalitat de l autor i les conseqüències de l acte, serà notificada per escrit al treballador, qui haurà de signar el duplicat que, en cas de negativa, serà conformat per dos testimonis. Tota sanció quedarà anotada a l expedient personal del treballador.


Article 43. Prescripció

Les faltes lleus prescriuran als trenta dies, les greus, als seixanta dies, i les molt greus, als cent vint dies a partir de la data en què l empresa va tenir coneixement de la seva Comissió, i en tot cas als sis mesos d haver-se comès.

En els supòsits contemplats en les faltes tipificades en aquest capítol, en les quals es produeix reiteració en impuntualitat, absències o abandonaments injustificats en un període de trenta dies, els dies a quo de la prescripció regulada en aquest article es computarà a partir de la data de la Comissió de l ultima falta.


Article 44. Responsabilitat civil i penal

La imposició de qualsevol sanció disciplinaria laboral s entendrà sense perjudici de les accions civils i penals que en cada cas puguin ser exercitades contra el culpable, davant l autoritat judicial corresponent.


Article 45. Prevenció de l assetjament moral o sexual dels treballadors (canal de denúncies)

L assetjament laboral atempta directament contra la dignitat de la persona. Per això, la Companyia ha de manifestar que no tolerarà que es portin a terme conductes d aquest ordre en l àmbit de la Companyia. Amb aquesta finalitat, es compromet a crear, mantenir i protegir amb totes les mesures al seu abast un entorn laboral lliure de tot assetjament, on es respectin la dignitat i la llibertat sexual del conjunt de persones que treballen en la Companyia.

Prenent com a base aquest principi i en aplicació del mandat establert en l article 48 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, és oportú que la Companyia reguli expressament la problemàtica de l assetjament sexual, moral (mobbing) i altres tipus d assetjament en l àmbit de les relacions laborals. D aquesta manera, es dona una nova dimensió a la vinculació existent entre drets fonamentals i contracte de treball, ja que aquest comportament pot afectar drets tan basics com el de no discriminació. Art.14 de la Constitució espanyola -o el de la intimitat- Art. 18.1 de la mateixa Normaambdós en clara connexió amb el respecte a la dignitat i a la integritat de la persona (art.4.2 c, d i e de L Estatut dels treballadors).

La Companyia és responsable d ajudar a garantir un entorn laboral en el qual resulti inacceptable i indesitjable l assetjament sexual i moral. En concret, la Direcció de la Companyia té l obligació de posar tots els mitjans al seu abast per tal que no es produeixi l assetjament sexual o moral en les unitats organitzatives que estiguin sota la seva responsabilitat.

Per aquest motiu i amb independència de les accions legals que pugin interposar-se en relació amb aquesta conducta davant qualsevol instancia administrativa o judicial, el treballador podrà denunciar els fets a la Companyia, poden iniciar una investigació d ofici en funció de la font, la naturalesa i la seriositat de la denuncia i els indicis existents. En aquest cas, es sol·licitarà a la persona denunciant que signi el resum de la denúncia realitzada, deixant constància escrita de la seva negativa a fer-ho, si es el cas.

El procediment d actuació es regira pels següents principis, que hauran d esser observats en tot moment: - Garantia de confidencialitat i protecció de la intimitat i la dignitat de les persones implicades, garantint en tot cas la preservació de la identitat i circumstancies personals de qui denuncií.

- Prioritat i tramitació urgent.

- Investigació exhaustiva dels fets i, si es necessari, dirigida per professionals especialitzats.

- Garantia d actuació adoptant les mesures necessàries, incloses, si escau, les de caràcter disciplinari, contra la persona o persones que es provi que han dut a terme una conducta d assetjament sexual o assetjament per raó de sexe, així com en relació amb qui formuli imputació o denuncia falsa, mitjançant mala fe.

- Indemnitat enfront de represàlies, garantint que no es produirà tracte advers o efecte negatiu envers una persona com a conseqüència de la presentació per part seva de denuncia o manifestació en qualsevol sentit dirigida a impedir la situació d assetjament i a iniciar el present procediment (sense perjudici de les mesures disciplinaries que poguessin arbitrar-se en situacions de denuncies falses).


Article 46. Condicions i procediments per a la no-aplicació del règim salarial que estableix el Conveni

Quan concorrin causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció, per acord entre l empresa i la representació legal dels treballadors, es pot procedir, previ desenvolupament d un període de consultes a inaplicar en l empresa les condicions de treball previstes a l article 82.3 de l Estatut dels treballadors.

Quan el període de consultes finalitzi amb acord es presumeix que concorren les causes justificatives d inaplicació, i només pot ser impugnat davant la Jurisdicció Social per l existència de frau, dol, coacció o abús de dret en la seva conclusió. L acord ha de determinar amb exactitud les noves condicions de treball aplicables a l empresa i la seva durada, que no es pot prolongar més enllà del moment en que sigui aplicable un nou Conveni a l empresa. Així mateix l acord ha de ser notificat a la Comissió paritària del Conveni col·lectiu i a l autoritat laboral.

En cas de desacord durant el període de consultes qualsevol de les parts pot sotmetre la discrepància a la Comissió paritària del Conveni, que disposa d un termini màxim de set dies per pronunciar-se, a comptar del moment en què la discrepància li sigui plantejada. Quan no s hagi sol·licitat la intervenció de la Comissió o aquesta no hagi arribat a un acord, les parts han de recórrer als procediments establerts al Tribunal Laboral de Catalunya.


Article 47. Solució de conflictes

A efectes de resoldre els conflictes col·lectius o plurals que puguin presentar-se tant de caràcter jurídic com d interessos, derivats de l aplicació o interpretació d aquest Conveni, sense perjudici de les facultats i competències atribuïdes a la Comissió paritària, ambdues parts negociadores, en representació dels treballadors i les empreses incloses en el seu àmbit funcional, pacten expressament la submissió als procediments del Tribunal Laboral de Catalunya per solucionar tots aquells no exclosos expressament de les competències d aquest tribunal als efectes del que estableixen els articles 63 i 153 de la Llei reguladora de la jurisdicció social.

Les parts firmen el present document a Lleida, 15 de juliol de 2014, com a prova de la seva conformitat.


ANNEX 1. TAULA SALARIAL VIGENT 2014

Este documento contiene un PDF, para descargarlo pulse AQUI