Revision. Convenio Colectivo de Sector de GUINDASTRES MOBILES AUTOPROPULSADOS DE GALICIA (82000945012008) de Galicia

Sector Autonomico. Versión VIGENTE. Validez desde 01 de Enero de 2011 en adelante

Volver al Convenio

TIEMPO DE LECTURA:

 • Código: 8200945
 • Código Nuevo: 82000945012008
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Galicia
 • Diario Oficial de Galicia nº 227 del 10/11/2020

  ...82000945012008... ...8200945... ...Grua movil autopropulsada Galicia... ...Gruas moviles autopropulsada Galicia... ...Grúa móvil autopropulsada de Galicia... ...Grúas móviles autopropulsadas... ...Grúas móviles autopropulsadas GALICIA... ...Grúas móviles autopropulsadas de Galicia... ...Guindastre móbil autopropulsado de galicia... ...Guindastres móbiles autopropulsados de galicia... ...Sindicatos... ...Depósito de convenios colectivos... ...Registro del convenio colectivo...

 • Código: 8200945
 • Código Nuevo: 82000945012008
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Galicia
 • Diario Oficial de Galicia nº 110 del 12/06/2019

  ...8200945... ...Grua movil autopropulsada Galicia... ...Gruas moviles autopropulsada Galicia... ...Grúa móvil autopropulsada de Galicia... ...Grúas móviles autopropulsadas... ...Grúas móviles autopropulsadas GALICIA... ...Grúas móviles autopropulsadas de Galicia... ...Guindastre móbil autopropulsado de galicia... ...Guindastres móbiles autopropulsados de galicia... ...Sindicatos... ...Depósito de convenios colectivos... ...Registro del convenio colectivo... ...Tabla salarial...

 • Código: 8200945
 • Código Nuevo: 82000945012008
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Galicia
 • Diario Oficial de Galicia nº 38 del 22/02/2019

  ...8200945... ...Grua movil autopropulsada Galicia... ...Gruas moviles autopropulsada Galicia... ...Grúa móvil autopropulsada de Galicia... ...Grúas móviles autopropulsadas... ...Grúas móviles autopropulsadas GALICIA... ...Grúas móviles autopropulsadas de Galicia... ...Guindastre móbil autopropulsado de galicia... ...Guindastres móbiles autopropulsados de galicia... ...Sindicatos... ...Depósito de convenios colectivos... ...Registro del convenio colectivo... ...Tabla salarial...

 • Código: 8200945
 • Código Nuevo: 82000945012008
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Galicia
 • Diario Oficial de Galicia nº 47 del 09/03/2011

  Convenio Colectivo de Sector de GUINDASTRES MOBILES AUTOPROPULSADOS DE GALICIA Galicia Resolucion do 14 de febreiro de 2011, da Direccion Xeral de Relacions Laborais, pola que se dispon o rexistro, o deposito e a publicacion, no Diario Oficial de Galicia, do acordo subscrito entre a representacion empresarial e os representantes dos traballadores do convenio colectivo de guindastres mobiles autopropulsados de Galicia, relativo a aprobacion das taboas salariais para o ano 2011. GUINDASTRES MOBILES AUTOPROPULSADOS DE GALICIA Convenio Colectivo de Sector de GUINDASTRES MOBILES AUTOPROPULSADOS DE GALICIA (82000945012008) de Galicia Visto o acordo polo que se aproban as táboas salariais para o ano 2011, que se subscribiu entre a representación empresarial e os representantes do...
Tipo Título F. Publicación Boletin F. Vigor Vigencia PDF
C. Colectivo Resolucion do 26 de novembro de 2010, da Direccion Xeral de Relacions Laborais, pola que se dispon o rexistro, o deposito e a publicacion, no Diario Oficial de Galicia, do convenio colectivo de guindastres mobiles autopropulsados de Galicia. Convenio afectado por 22/12/2010 Diario Oficial de Galicia 01/01/2010 Vigente Documento oficial en PDF
C. Colectivo Resolucion do 10 de xuño de 2008, da Direccion Xeral de Relacions Laborais, pola que se dispon o rexistro, o deposito e a publicacion, no Diario Oficial de Galicia, do convenio colectivo de guindastres mobiles autopropulsados de Galicia. (codigo de convenio 8200945) 10/07/2008 Diario Oficial de Galicia 01/01/2008 No Vigente Documento oficial en PDF
Resolucion do 14 de febreiro de 2011, da Direccion Xeral de Relacions Laborais, pola que se dispon o rexistro, o deposito e a publicacion, no Diario Oficial de Galicia, do acordo subscrito entre a representacion empresarial e os representantes dos traballadores do convenio colectivo de guindastres mobiles autopropulsados de Galicia, relativo a aprobacion das taboas salariais para o ano 2011. (Diario Oficial de Galicia núm. 47 de 09/03/2011)

Preambulo

Visto o acordo polo que se aproban as táboas salariais para o ano 2011, que se subscribiu entre a representación empresarial e os representantes dos traballadores do convenio colectivo de guindastres móbiles autopropulsados de Galicia, na xuntanza celebrada o 7 de febreiro de 2011, e de conformidade co disposto no artigo 90º.2 e 3º do Real decreto lexislativo 1/1995, do 24 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da lei do Estatuto dos traballadores, e no Real decreto 713/2010, do 28 de maio, sobre rexistro e depósito de convenios e acordos colectivos de traballo,

A Dirección Xeral de Relacións Laborais,

ACORDA:


Primeiro.-

Ordenar o seu rexistro e depósito no Rexistro de Convenios e Acordos Colectivos de Traballo da Comunidade Autónoma de Galicia, creado mediante Orde do 29 de outubro de 2010 (Diario Oficial de Galicia nº 222, do 18 de novembro).


Segundo.-

Dispoñer a súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 14 de febreiro de 2011.

Odilo Martiñá Rodríguez

Director xeral de Relacións Laborais


ANEXO. Acta final del convenio colectivo de guindastres móbiles autopropulsados de Galicia

En Santiago de Compostela, sendo as 10.00 horas do día 7 de febreiro de 2011, reúnense na sede da Asociación Galega de Empresarios de Aluguer de Guindastres de Servizo Público (Aergag), os señores que se relacionan a continuación, dunha parte a representación empresarial e da outra a representación sindical, con motivo do proceso de actualización das táboas salariais do convenio colectivo de guindastres móbiles autopropulsados de Galicia para o ano 2011.

Asistentes:

Pola representación empresarial:

Miguel Galego Castro.

Santiago Montenegro González.

Saturnino Balderrábano Mayo.

José Carlos García Cumplido.

Pola representación de CC.OO.:

Juan Granados Llanos.

Marcos Pérez Rodríguez.

Pola representación de UXT-Galicia:

Emilio Bahamonde López.

Martín Manuel Martínez Figueiras.

Aberta a reunión e logo das oportunas conversas, a comisión chega á aprobación das táboas salariais para o ano 2011 do convenio colectivo de guindastres móbiles autopropulsados de Galicia, nos seguintes termos:

Convenio de gindastres móbiles autopropulsados de Galicia

Táboas salariais 2011

Persoal de produción:

Salario base:

Condutor de guindastre móbil provisto de carné A:

Ata 50 t 1.228,10 euros

De 51 t a 130 t 1.282,05 euros

Condutor de guindastre móbil provisto de carné B:

De 131 t a 500 t 1.418,50 euros

De máis de 500 t 1.554,96 euros

Condutor operador de guindastre articulado 1.228,10 euros

Axudante 1.105,40 euros

Condutor 1.315,37 euros

Mecánico oficial 2ª 1.105,40 euros

Mecánico oficial 1ª 1.105,40 euros

Xefe de taller 1.480,91 euros

Axudante 1.057,40 euros

Ordenanza 1.049,71 euros

Limpadora 1.049,71 euros

Complemento de posto de traballo:

Condutor de guindastre móbil provisto de carné A:

Ata 50 t 147,03 euros

De 51 t a 130 t 198,87 euros

Condutor de guindastre móbil provisto de carné B:

De 131 t a 500 t 273,97 euros

De máis de 500 t 428,41 euros

Condutor de guindastre articulado (sobre camión) 147,03 euros

Complemento de posto de traballo:

Mecánico oficial 2ª 165,81 euros

Mecánico oficial 1ª 221,08 euros

Persoal técnico e de administración:

Titulado de grao superior 1.358,50 euros

Titulado de grao medio 1.180,57 euros

Xefe de administración 1.210,81 euros

Oficial administrativo 1.115,05 euros

Auxiliar administrativo 1.040,09 euros

Comercial 1.115,05 euros

Telefonista 1.029,72 euros

Importe das axudas de custo:

En Galicia:

Comida 10,58 euros

Cea 10,58 euros

Pernoita (incluído almorzo) 26,44 euros

Resto de España e Portugal:

Comida 12,69 euros

Cea 12,69 euros

Pernoita (incluído almorzo) 31,73 euros

Neste mesmo acto facúltase a Juan Granados Llanos para que rexistre o texto desta actualización das taboas salariais para o ano 2011.

Neste acto faise entrega dunha copia desta acta ás partes da comisión, asinantes dela, quedando a acta baixo custodia do secretario.

Sendo as 11.00 horas do día 7 de febreiro de 2011, dáse por finalizada a reunión. As partes proceden á sinatura da acta, a representación de UXT-Galicia, CC.OO. e da patronal.