Convenio Colectivo de Sector de VINOS (08004485011994) de Barcelona
Convenios
Convenio Colectivo de Sec... Barcelona

Convenio Colectivo de Sector de VINOS (08004485011994) de Barcelona

Tiempo de lectura: 5 min

Resolucio de 23 de març de 2010, per la qual es disposa la inscripcio i la publicacio de l Acord de revisio salarial per a l any 2010 del Conveni col lectiu de treball del sector de vins de Barcelona i provincia (codi de conveni num. 0804485).

Preambulo

Vist el text de l'Acord de revisió salarial per a l'any 2010 del Conveni col·lectiu de treball del sector de vins de Barcelona i província, subscrit pels representants de l'empresa i pels dels seus treballadors el dia 10 de febrer de 2010 per l'Associació Vinícola Catalana, CCOO i UGT, i de conformitat amb el que disposen l'article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors; l'article 2.b) del Reial decret 1040/1981, de 22 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis col·lectius de treball; el Decret 326/1998, de 24 de desembre, de reestructuració de les delegacions territorials del Departament de Treball, modificat pel Decret 106/2000, de 6 de març, de reestructuració parcial del Departament de Treball; el Decret 199/2007, de 10 de setembre, de reestructuració del Departament de Treball, i altres normes d'aplicació,

Resolc

1.

Disposar la inscripció de l'Acord de revisió salarial per a l'any 2010 del Conveni col·lectiu de treball del sector de vins de Barcelona i província (codi de conveni núm. 0804485) al Registre de convenis dels Serveis Territorials del Departament de Treball a Barcelona.

2.

Disposar que el text esmentat es publiqui al Butlletí Oficial de la Província (BOP) de Barcelona.

Transcripció literal del text signat per les parts

Acord de revisió salarial per a l'any 2010 del conveni col·lectiu de treball del sector de vins de barcelona i província

Assistents

Per la part empresarial, Associació Vinícola Catalana: Enric Porta Marín.

Per la part social: Xavier Oliver i Antonio Domínguez (CCOO) i Aladino Pérez (UGT).

Enric Porta Marín (secretari).

Reunides les persones esmentades, a Barcelona, el 10 de febrer de 2010, les parts acorden per unanimitat revisar les taules salarials de l'any 2010 en funció de l'IPC general a l'estat espanyol, resultant del 0,8% més el 0,25% que representa un increment total previst de l'1,05% en relació als valors de l'any 2009.

A continuació, se signen les noves taules salarials i s'acorda demanar el seu registre i publicació.

Annex 1 Taules salarials 2010 (regularitzades 1,05%)

Este documento contiene un PDF, para descargarlo pulse AQUI

Annex 2 Primes especials per a 2010

A. Empreses de venda a granel

1. (Llevat dels gerents i els apoderats) les primes especials segons els:

a) Per cada 1.000 litres de vi, fins a un bocoi com a màxim, 4,17 EUR.

b) Per cada 1.000 litres de vi a granel filtrat en cisternes, 2,04 EUR.

c) Per cada 1.000 litres de vi a granel branca, 0.97 EUR.

2. El personal de vehicles de repartiment percep per equip les primes especials següents, que es reparteixen entre els que el formen:

d) Per bocoi ple: 1,54 EUR.

e) Per mig ple de 300 a 400 litres: 1,21 EUR.

f) Per barril ple de 100 a 240 litres: 0,91 EUR.

g) Per barril ple de 30 litres: 0,34 EUR.

h) Per bot: 0,64 EUR.

i) Per barril de 45 litres: 0,40 EUR.

j) Per garrafa de 8 a 20 litres: 0,33 EUR.

B. Empreses de vins embotellats

1. Per al personal fix, subalterns i administratiu de l'empresa s'estableix en 2010.

una prima de 15,02 EUR per dia treballat.

Per el 2010 el IPC del corresponent any anterior és a dir 0,8 + el 0,25 (tret de gerent i apoderat).

2. El personal de repartiment percep per equip les primes següents, que es reparteixen entre el que el formen:

Repartiment a majorista o camió complert, per cada caixa, a partir del segon viatge al dia: 0,17 EUR.

Repartiment a majorista o camió complert, per cada caixa, el primer viatge al dia: 0,17EUR.

Repartiment per mitja comanda prèvia, per cada caixa: 0,32 EUR.

Repartiment per autovenda, per cada caixa: 0,33 EUR.

C. Empreses dedicades exclusivament a begudes gravades per l'impost de luxe

1. Es reparteix entre el personal fix de magatzem, els subalterns i els administratius (llevat dels gerents i els apoderats) 0,60 EUR per cada caixa repartida.

2. El personal de vehicles de repartiment percep per equip 0,59 EUR per cada caixa, que es reparteixen entre els que el formen.

Nota. la quantitat que hom acredita o es mereix (meritació) de les primes especials per al personal de repartiment d'aquest annex (assenyalat amb el núm. 2 A,B,C) està condicionada pel fet d'haver de concloure els repartiments iniciats durant la seva jornada laboral i engloba la compensació de la prolongació de jornada que pugui ser necessària.

Este documento contiene un PDF, para descargarlo pulse AQUI

Este documento contiene un PDF, para descargarlo pulse AQUI

Annex 4 Regularització taula 2010

Article 12

Es xifra per al 2010 la quantitat de 4,06 EUR diaris.

Article 14. Hores extraordinàries

La quantitat retribuïda per al 2010, és de 13,76 EUR.

Article 18. Assegurança col·lectiva d'accidents

La quantitat establerta per l'assegurança col·lectiva per a l'any 2010 és de 14.357,18 EUR.

Article 19. Dietes

La dieta diària per al 2010 és de 10,33 EUR.

Article 20. Venedor de plaça i viatjant

En l'any 2010 la compensació mensual és de 107,83 EUR.

Article 21. Afebliment de la moneda

Els responsables de cobrament o pagament percebran la quantitat de 0,96 EUR.

Article 37. Ajuda llar d'infants

L'ajut establert és de 207,35 EUR anuals per fill inscrit en llar d'infants, fins els 3 anys d'edat.

Annex 5

Article 16. Gratificació per permanència, regulació any 2010

Este documento contiene un PDF, para descargarlo pulse AQUI

Barcelona, 23 de març de 2010.

La Directora dels Serveis Territorials a Barcelona, Raquel Calveras Augé.

062010001738