C. Colectivo , Revision. Convenio Colectivo de Empresa de AUTOBUSOS DE LLEIDA, S.A. MOVENTIS (25000032011994) de Lleida

Empresa Provincial. Versión VIGENTE. Validez desde 01 de Enero de 2015 en adelante

TIEMPO DE LECTURA:

 • Código: 2500032
 • Código Nuevo: 25000032011994
 • Tipo: Empresa
 • Ámbito: Lleida
 • Boletín Oficial de Lleida nº 201 del 20/10/2015

  ...recibo salarial... ...recibos salariales... ...recibo de salario... ...recibos de salarios... ...recibo justificativo del pago de salarios... ...nomina... ...nominas... ...Resolució de 14 d'octubre de 2015, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Autobusos de... ...Jornada ordinaria... ...Excedencias laborales... ...Jornada continuada... ...Recibo de salarios... ...Jornada continuada... ...Recibo de salarios...

 • Código: 2500032
 • Código Nuevo: 25000032011994
 • Tipo: Empresa
 • Ámbito: Lleida
 • Boletín Oficial de Lleida nº 24 del 16/02/2013

  Convenio Colectivo de Empresa de AUTOBUSOS DE LLEIDA, S.A. MOVENTIS Conveni col lectiu de treball de l empresa Autobusos de Lleida, SA de la localitat de Lleida (Segria) (codi de conveni 25000032011994). AUTOBUSOS DE LLEIDA, S.A. MOVENTIS Convenio Colectivo de Empresa de AUTOBUSOS DE LLEIDA, S.A. MOVENTIS (25000032011994) de Lleida RESOLUCIÓ De 29 de gener de 2013 per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l Acord de pròrroga per als anys 2013 i 2014 del Co...

 • Código: 2500032
 • Código Nuevo: 25000032011994
 • Tipo: Empresa
 • Ámbito: Lleida
 • Boletín Oficial de Lleida nº 20 del 07/02/2013

  Convenio Colectivo de Empresa de AUTOBUSOS DE LLEIDA, S.A. MOVENTIS Conveni col lectiu de treball de l empresa Autobusos de Lleida, SA de la localitat de Lleida (Segria) (codi de conveni 25000032011994) AUTOBUSOS DE LLEIDA, S.A. MOVENTIS Convenio Colectivo de Empresa de AUTOBUSOS DE LLEIDA, S.A. MOVENTIS (25000032011994) de Lleida Preambulo De 29 de gener de 2013 per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l Acord de revisió salarial per a l any

 • Código: 2500032
 • Código Nuevo: 25000032011994
 • Tipo: Empresa
 • Ámbito: Lleida
 • Boletín Oficial de Lleida nº 80 del 09/06/2012

  Convenio Colectivo de Empresa de AUTOBUSOS DE LLEIDA, S.A. MOVENTIS Publicacio de l Acord de la Comissio Negociadora del Conveni col lectiu de treball d Autobusos de Lleida, SA, Grup Moventis, per a 2010 a 2012, relatiu a la modificacio del text del Conveni col lectiu vigent. Numero d expedient: 25/0011/09. Codi de Conveni 2500032. AUTOBUSOS DE LLEIDA, S.A. MOVENTIS Convenio Colectivo de Empresa de AUTOBUSOS DE LLEIDA, S.A. MOVENTIS (25000032011994) de Lleida De 31 de maig de 2012 per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l Acord de la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu de treball ...

 • Código: 2500032
 • Código Nuevo: 25000032011994
 • Tipo: Empresa
 • Ámbito: Lleida
 • Boletín Oficial de Lleida nº 20 del 08/02/2011

  Convenio Colectivo de Empresa de AUTOBUSOS DE LLEIDA, S.A. MOVENTIS Acord de revisio del IPC per a l any 2010 del Conveni collectiu de treball de l empresa Autobusos de Lleida, SA de la localitat de Lleida (Segria), codi de conveni num. 2500032 AUTOBUSOS DE LLEIDA, S.A. MOVENTIS Convenio Colectivo de Empresa de AUTOBUSOS DE LLEIDA, S.A. MOVENTIS (25000032011994) de Lleida Preambulo De 31 de gener de 2011, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l Acord de revisió del IPC per a l any

 • Código: 2500032
 • Código Nuevo: 25000032011994
 • Tipo: Empresa
 • Ámbito: Lleida
 • Diario Oficial de Cataluña nº 5406 del 23/06/2009

  Convenio Colectivo de Empresa de AUTOBUSOS DE LLEIDA, S.A. MOVENTIS RESOLUCION TRE/1729/2009, de 26 de mayo, por la que se dispone la inscripcion y la publicacion del Acuerdo de revision salarial para el año 2009 del Convenio colectivo de trabajo de la empresa Autobusos de Lleida, SA, Grup Sarbus (codigo de convenio num. 2500032). AUTOBUSOS DE LLEIDA, S.A. MOVENTIS Convenio Colectivo de Empresa de AUTOBUSOS DE LLEIDA, S.A. MOVENTIS (25000032011994) de Lleida Visto el texto del Acuerdo de revisión salarial para el año 2009 del Convenio colectivo de trabajo de la empresa Autobusos de Lleida, SA, Grup Sarb...

 • Código: 2500032
 • Código Nuevo: 25000032011994
 • Tipo: Empresa
 • Ámbito: Lleida
 • Diario Oficial de Cataluña nº 5075 del 21/02/2008

  ...mencionado se publique en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Lleida, 28 de enero de 2008 Pilar Nadal i Reimat Directora de los Servicios Territoriales en Lleida en funciones Esta norma contiene tablas, si desea consultarlas pulse AQUI (Para poder leer los... ...Convenio Colectivo de Empresa de AUTOBUSOS DE LLEIDA, S.A. MOVENTIS (25000032011994) de Lleida Visto el texto del Acuerdo de revisión del IPC para el año 2007 y de la revisión salarial para el año 2008 del Convenio colectivo de trabajo de la...

 • Código: 2500032
 • Código Nuevo: 25000032011994
 • Tipo: Empresa
 • Ámbito: Lleida
 • Diario Oficial de Cataluña nº 4829 del 26/02/2007

  ...Convenio Colectivo de Empresa de AUTOBUSOS DE LLEIDA, S.A. MOVENTIS (25000032011994) de Lleida Visto el texto del Acuerdo de revisión del IPC para el año 2006 del Convenio colectivo de trabajo de la empresa Autobuses de Lleida, SA, Grup Sarbu... ...Horas extraordinarias... ...Categoría profesional... ...Jornada partida... ...Depósito de convenios colectivos... ...Salario base...
Tipo Título F. Publicación Boletin F. Vigor Vigencia PDF
C. Colectivo , Revision Conveni collectiu de treball de l empresa Autobusos de Lleida, SA Moventis 2017 (codi de conveni num. 25000032011994). 20/10/2015 Boletín Oficial de Lleida 01/01/2015 Vigente Documento oficial en PDF
C. Colectivo RESOLUCIO d 1 de juliol de 2010, per la qual es disposa la inscripcio i la publicacio del Conveni col lectiu de treball de l empresa Autobusos de Lleida, SA de la localitat de Lleida (el Segria) per als anys 2010 a 2012 (codi de conveni num. 2500032)./RESOLUCION de 1 de julio de 2010, por la que se dispone la inscripcion y la publicacion del Convenio colectivo de trabajo de la empresa Autobusos de Lleida, SA de la localidad de Lleida (El Segria) para los años 2010 a 2012 (codigo de convenio num. 2500032). Convenio afectado por 13/07/2010 Boletín Oficial de Lleida 01/01/2010 No Vigente Documento oficial en PDF
C. Colectivo RESOLUCION TRE/2539/2007, de 5 de junio, por la que se dispone la inscripcion y la publicacion del Convenio colectivo de trabajo de la empresa Autobusos de Lleida, SA, Grup Sarbus, para los años 2007-2009 (codigo de convenio num. 2500032). Convenio afectado por 10/08/2007 Diario Oficial de Cataluña 01/01/2007 No Vigente
Conveni collectiu de treball de l empresa Autobusos de Lleida, SA Moventis 2017 (codi de conveni num. 25000032011994). (Boletín Oficial de Lleida núm. 201 de 20/10/2015)

Vist el text del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Autobusos de Lleida, SA Moventis, de la localitat de Lleida (Segrià), per als anys 2015 a 2017, per als anys 2015 a 2017, subscrit per les parts negociadores el dia 15 de maig de 2015, i de conformitat amb el que disposen els articles 86.3 i 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors; l'article 2 del Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball; el Decret 63/2015, de 28 d'abril de reestructuració del Departament d'Empresa i Ocupació, i altres normes d'aplicació,

Resolc:

1. Disposar la inscripció del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Autobusos de Lleida, SA Moventis, de la localitat de Lleida (Segrià), per als anys 2015 a 2017, (codi de conveni núm. 25000032011994), al Registre de convenis i acords col·lectius de treball en funcionament amb mitjans electrònics dels Serveis Territorials del Departament d'Empresa i Ocupació a Lleida, amb notificació a la Comissió negociadora.

2. Disposar que el text esmentat es publiqui al Butlletí Oficial de la Província de Lleida.

Lleida 14 d'octubre de 2015

El director dels Serveis Territorials, Octavi Miarnau i Roca

CONVENI

Col·lectiu de treball de l'empresa Autobusos de Lleida, SA Moventis de la localitat de Lleida (Segrià) per als anys 2015 a 2017

Transcripció literal del text signat per les parts

Conveni col·lectiu d'Autobusos de Lleida, SA Moventis

CAPÍTOL I

Extensió i àmbit del conveni col·lectiu

Article 1. Àmbit funcional i territorial

El present Conveni col·lectiu regula les relacions laborals entre Autobusos de Lleida, SA, a qui d'ara endavant anomenarem Autobusos i el personal que hi presti serveis.

Article 2. Àmbit personal

Queda sotmès al present Conveni col·lectiu la totalitat del personal que integra actualment la plantilla de l'empresa Autobusos, i també el personal que hi ingressi durant la seva vigència.

Article 3. Àmbit temporal denúncia i pròrroga

Aquest Conveni entrarà en vigor a partir del dia 1 de gener de 2015 independentment de la data de publicació al DOGC i finalitzarà el 31 de desembre del 2017.

Pel que fa al termini de denúncia del present Conveni, s'actuarà d'acord amb el que determina l'article 85.2.d) del RD 1/1995, de 24 de març, i s'assenyala, amb aquest efecte, un termini de denúncia de tres mesos anteriors al seu venciment.

S'acorda expressament que als efectes de l'art. 86.3 que una vegada denunciat el present conveni, i finalitzada la temporalitat pactada es mantindrà la vigència del conveni indefinidament en tot el seu contingut normatiu, dotant-lo d'ultra activitat il·limitada fins a la subscripció per ambdues parts d'un altre que el substitueixi.

Article 4. Comissió paritària

Es crea una Comissió Paritària d'aplicació i interpretació del conveni. Aquesta Comissió estarà composta per quatre persones membres de les Seccions Sindicals signants del present Conveni i quatre persones Representants de l'Empresa o aquelles persones que legalment les substitueixin en el seu moment.

Correspon a aquesta Comissió conèixer i resoldre en el seu cas, quantes qüestions es puguin plantejar respecte de la interpretació i aplicació d'aquest conveni. El plantejament davant aquesta Comissió del problema corresponent, o en el seu defecte davant el Tribunal Laboral de Catalunya, es considerarà tràmit obligatori previ abans d'accedir a l'autoritat o jurisdicció corresponent.

La Comissió Paritària es reunirà de forma ordinària cada sis mesos i de forma extraordinària dins les 72 hores, a comptar del dia següent al de la recepció de la sol·licitud a petició de qualsevol de les parts signants del conveni. En el supòsit que no se celebri la reunió en aquest termini, es considerarà realitzat el tràmit previ per accedir a l'autoritat o jurisdicció competent.

Les denúncies individuals que puguin suposar una modificació sobre el que s'ha pactat en el conveni, hauran de ser tractades també en la Comissió Paritària.

Reglament de la Comissió Paritària:

1r. La Comissió Paritària nomenarà una persona com a presidència i una com a secretaria.

2n. Convocatòria amb caràcter nominal de totes les persones membres

3r. El temps utilitzat per a l'assistència a reunions de la Comissió Paritària serà a càrrec de l'Empresa (tota la jornada), si la reunió és ordinària, i si la convocatòria és extraordinària, el temps utilitzat serà a càrrec de les persones convocants, (Empresa o Treballadors i treballadores).

4t. S'aixecarà acta de tot allò tractat i la signaran totes les persones assistents, en finalitzar la reunió.

Article 5. Tribunal Laboral de Cataluña

En relació amb la salut laboral, la formació professional i la solució de conflictes de treball, sigui quina sigui la seva naturalesa, s'estarà a allò que estableix l'Acord Interprofessional de Catalunya signat entre els Sindicats CCOO i UGT i la Patronal Foment del Treball Nacional de data 7 de novembre de 1990.

En conseqüència, ambdues parts, es sotmeten expressament als procediments de conciliació i mediació del Tribunal Laboral de Catalunya, per la resolució dels conflictes laborals d'índole col·lectiva o plural que puguin suscitar-se i específicament, les discrepàncies sorgides durant els períodes de consulta, en els casos i terminis previstos en els articles 39 (mobilitat funcional), 40 (mobilitat geogràfica), 41 (modificació de les condicions de treball), 47 (suspensió del contracte de treball) i 51 (resolució del contracte de treball), de la Llei de l'Estatut dels treballadors 1/1995, de 24 de març.

CAPÍTOL II

Organització de l'empresa i del treball

Article 6. Organització de l'empresa i del treball

Tenint en compte que l'organització de l'empresa és l'adequada, i com a conseqüència de les seves característiques peculiars no podrà modificar-se'n la seva estructura orgànica sense la participació de la Representació Sindical.

L'organització tècnica i pràctica del treball, com també la del descans, correspondrà a la Direcció de l'Empresa, dins les normes i orientacions d'aquest Conveni i de les disposicions legals pertinents.

L'empresa a través dels plans de formació corresponents, fomentarà i incentivarà la formació de les persones treballadores, en tots els grups i categories.

L'empresa informarà de les ofertes de formació mitjançant els taulells d'anuncis i/o portal i/o web i/o per correu electrònic a totes aquelles persones treballadores que el facilitin.

Article 7. Ingressos, contractacions

Per ingressar a l'Empresa les persones aspirants hauran de reunir les següents condicions:

a) Ser espanyol/a o estar equiparat/da a aquest/a, a efectes laborals conforme a les lleis o tractats internacionals vigents.

b) Tenir la capacitat física i psíquica necessària per exercir el càrrec al que aspiren, provada a través dels serveis mèdics de l'empresa o concertats.

c) Estar en possessió dels certificats d'estudis o coneixements que exigeixin les lleis vigents.

d) No estar subjecte/a a cap de les incompatibilitats que determinen les lleis vigents.

e) Haver complert l'edat de setze anys. Per a aquelles categories que per les seves característiques particulars requereixin una edat superior a l'esmentada, aquesta es determinarà en el moment de la convocatòria.

L'ingrés a l'Empresa Autobusos serà realitzat mitjançant una sol·licitud per escrit dirigida a la Direcció de l'Empresa, i s'efectuarà mitjançant oferta local d'acord amb els criteris que estableixin conjuntament la Direcció de l'Empresa i el Comitè d'Empresa, de conformitat amb les disposicions legals sobre la matèria. Les bases i programes es faran públics en els taulers d'anuncis de l'empresa i organismes públics d'intermediació laboral.

En la redacció de les bases, programes, valoració, realització i qualificació de les proves d'accés, que podran ser psicotècniques, de coneixements teòrics i/o pràctics, sobre el lloc de treball que correspongui, hi participarà el Comitè d'Empresa.

Qualsevol vacant, o nou lloc de treball, serà proposat i presentat a tota la plantilla i tot el personal de l'empresa, tindrà opció al mateix. Les convocatòries de les places vacants es comunicaran mitjançant els taulells d'anuncis i/o portal i/o web i/o per correu electrònic a totes les persones treballadores que el facilitin.

La Comissió mixta qualificadora estarà composta per dues persones membres designades per la Direcció de l'Empresa, una de les quals actuarà com a presidència i dues persones treballadores, designades pel Comitè d'Empresa. De mutu acord, s'elaborarà el programa de matèries que s'exigiran en els exàmens.

En cas d'empatar en la puntuació, prevaldrà l'antiguitat i, en el supòsit que encara estiguin empatats, es decidirà pel vot de qualitat de la presidència.

Contractacions

Les persones treballadores que superin els 24 mesos de treball efectiu a l'empresa es quedaran amb caràcter indefinit i ingressaran en la plantilla fixa d'Autobusos.

En compliment a l'establert a la Llei 1/1991, de 7 de gener sobre drets d'informació de la Representació de les Persones Treballadores en matèria de contractació, Autobusos lliurarà al Comitè d'Empresa còpia bàsica de tots els contractes que s'hagin de celebrar per escrit, a excepció feta dels contractes de relació laboral especial d'alta direcció sobre els que, només, haurà de notificar la seva celebració al Comitè d'Empresa.

Amb la finalitat de comprovar l'adequació del contingut del contracte a la legalitat vigent, aquesta còpia bàsica contindrà totes les dades del contracte, excepció feta del número del document nacional d'identitat, el domicili, l'estat civil, i qualsevol altre que, d'acord amb la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, pogués afectar a la intimitat personal.

Els contractes individuals no podran contenir clàusules de cap tipus que signifiquin vulneració de l'acordat lliurement per les parts en aquest conveni, especialment en allò que fa referència als grups i funcions professionals, condicions de treball i remuneració econòmica.

Contracte de formació

S'estarà a allò que es preveu i regula en el Reial decret llei 8/1997, de 16 de maig, sobre mesures urgents per a la millora del mercat de treball, i altres reglaments que ho desenvolupin.

Empreses de treball temporal

En la contractació de serveis de les empreses de treball temporal s'estarà a allò que estableix la Llei 14/1994; RD 4/1995 i altres disposicions concordants que en el futur les complementin.

Períodes de prova

El període de prova per al personal titulat serà de sis mesos i per la resta del personal dos mesos.

Acomiadaments

En el supòsit que per circumstàncies de caràcter econòmic, organitzatiu o tècnic fessin que l'empresa hagués de plantejar-se l'acomiadament individual, plural o col·lectiu de persones treballadores, aquesta convocarà a la Representació Legal dels Treballadors i de les Treballadores on aportarà tota la documentació que justifiqui els seus plantejaments per tal que pugui ser estudiada per la Representació dels Treballadors i de les Treballadores. El període de consultes tindrà una durada de quinze dies, durant el qual l'Empresa no podrà executar cap acomiadament sense l'acord de la Representació dels Treballadors i de les Treballadores. Passat aquest temps, l'Empresa podrà executar l'acord, sense perjudici de que les parts es sotmetin al procediment de conciliació i mediació del Tribunal Laboral de Catalunya i del Jutjat del Social si fos procedent.

Article 8. Classificació i definició del personal

La classificació professional té per objecte la determinació i definició de les diferents categories professionals que poden ser assignades al personal, d'acord amb la comesa i funcions efectivament realitzades.

Donat el seu caràcter enunciatiu, la definició de les funcions que es fa en aquest article no podrà ser esgrimida en contra del personal que ja formi part de la plantilla, per bé que podran ésser exigides com a requisit d'entrada per al personal de nou ingrés. S'endegaran per ambdues parts els plans de formació necessaris per a posar al dia el personal.

El personal es classifica segons la seva permanència i segons les seves funcions.

Classificació del personal segons les funcions

El personal d'Autobusos es classificarà en els grups professionals següents:

A. Personal superior i personal tècnic

B. Personal d'administració

C. Personal de moviment

D. Personal de taller

E. Personal auxiliar

A. Personal superior i personal tècnic

Aquest grup constarà de les següents categories professionals:

A.1. Cap de Serveis

B. Personal d'administració

Aquest grup constarà de les següents categories professionals:

B.1. Cap de Negociat

B.2. Oficial/a de primera

B.3. Oficial/a de segona

B.4. Auxiliar

C. Personal de moviment

Aquest grup constarà de les següents categories professionals:

C.1. Cap d'Inspecció

C.2. Inspector/a

C.3. Conductor/a Agent Únic/a

D. Personal de taller

Aquest grup constarà de les següents categories professionals:

D.1. Cap de Taller

D.2. Cap d'Equip Taller

D.3. Oficial/a de primera

D.4. Oficial/a de segona

D.5. Oficial/a de tercera

D.6. Renta cotxes

D.7. Aprenent/a

E. Personal auxiliar

Aquest grup constarà de la següent categoria professional:

E.1. Auxiliar Suport Treballs Varis

Definició de les funcions

A.1. Cap de serveis

És aquella persona que amb iniciativa pròpia i dins les normes dictades per la Direcció de l'empresa, exerceix funcions de comandament, organització i coordinació de tots els serveis en que es pugui estructurar l'empresa.

B.1. Cap de negociat

És aquella persona que sota la dependència de la direcció o altre/a de superior categoria, i al davant d'un grup de personal administratiu, dirigeix la tasca del seu negociat, sens perjudici de la seva participació personal en el desenvolupament del treball, responent a la correcta execució dels treballs del personal que té subordinat i té coneixements d'informàtica a nivell d'operador/a.

B.2. Oficial/a de primera

És aquella persona que sota les ordres del/de la cap de negociat o altre/a de superior categoria, i sota la seva pròpia responsabilitat realitza amb la màxima perfecció burocràtica, treballs que requereixen iniciativa pròpia, i que té coneixements administratius i d'informàtica a nivell d'operador/a, duent a terme les tasques derivades de la gestió administrativa com: comprovació de documents, redacció, càlcul numèric, informació personal o telefònica, mecanogràfica, etc.

B.3. Oficial/a de segona

És aquella persona que sota les ordres del/de la cap de negociat o altre/a de superior categoria, i sota la seva pròpia responsabilitat realitza amb la màxima perfecció burocràtica, i que té coneixements administratius i d'informàtica a nivell d'operador/a, duent a terme les tasques derivades de la gestió administrativa com: comprovació de documents, redacció, càlcul numèric, informació personal o telefònica, mecanogràfica, etc.

B.4. Auxiliar

És aquella persona que té coneixements mecanogràfics i d'informàtica a nivell d'usuari/a, i desenvolupa tasques de mecanografia, correspondència, transcripció i còpia literal de documents, arxiu, fitxer, i manipulació general d'equips d'oficina, de registre i similars, sota la supervisió d'una persona de càrrec superior.

C.1. Cap d'inspecció

És aquella persona que amb iniciativa i responsabilitat té al seu càrrec l'organització i explotació del servei del parc de vehicles de l'empresa, distribuint el personal i el material, entrades i sortides dels mateixos, així com quantes funcions es relacionen amb les esmentades.

Forma part activa del servei d'inspecció tant en serveis com en torns.

C.2. Inspector/a

Integren aquesta categoria les persones que, sota la dependència de Direcció d'Inspecció, tenen comandament directe sobre els i les CAU, amb l'encàrrec de vetllar per l'adequat funcionament dels serveis en les línies que tenen assignades, supervisant l'activitat dels i de les CAU, verificant i comprovant l'exacte compliment de les funcions assignades a les esmentades persones, informant al/a la seu/va cap immediat/a de les anomalies que observi, prenent les mesures d'urgència que estimi convenients en casos d'alteració del trànsit o d'accidents, encarregant-se de mantenir el correcte comportament del personal a les seves ordres, revisant i controlant els títols de transport (bitllets) en l'interior dels autobusos i tenint, en definitiva, l'obligació de fer acomplir totes les normes de prestació i utilització del servei.

C.3. Conductor/a agent únic/a

És aquella persona que amb carnet de conduir adequat realitza les funcions assenyalades per al/la conductor/a i està obligat/da al control del passatge, tenint per missió la de cobrament de títols de viatge, havent de formular el corresponent full de ruta i la liquidació diàriament.

D.1. Cap de taller

És aquella persona que amb capacitat tècnica precisa, té iniciativa i responsabilitat, tenint al seu càrrec la direcció del taller, el control del magatzem, ordenant i vigilant els treballs que realitza el personal a les seves ordres, tant en la seva dependència com fora d'ella, i que es relacionen amb l'empresa.

Disposarà de carnet tipus D. Així mateix serà responsable del control de les empreses externes i de la gestió dels objectes perduts.

D.2. Cap d'equip taller

És aquella persona que sota les ordres directes del/de la cap de taller, pren part personal en el treball, al temps que dirigeix i vigila un determinat grup que es dedica a treballs de la mateixa naturalesa o convergents en una tasca comuna. Disposa del carnet D. En absència del/de la Cap de Taller assumirà les seves funcions.

D.3. Oficial/a de primera

És aquella persona que amb total domini del seu ofici i amb capacitat per a interpretar plànols de detalls, realitza treballs que es desenvolupen al servei de l'empresa, i requereixen la major cura no només amb rendiment correcte, sinó amb la màxima economia de material, disposant del carnet de la classe 'D' per poder fer desplaçaments i proves dels vehicles de l'empresa. En absència del/de la Cap d'equip assumirà les seves funcions.

D.4. Oficial/a de segona

És aquella persona que amb els coneixements teòric-pràctics de l'ofici adquirits en un aprenentatge degudament acreditat o en la llarga pràctica del mateix, realitzen treballs corrents amb rendiments correctes que es desenvolupen al servei de l'empresa, podent entendre els plànols i croquis elementals, disposant del carnet de la classe 'D' per poder fer desplaçaments i proves dels vehicles de l'empresa.

D.5. Oficial/a de tercera

És aquella persona que provenint d'aprenent/a amb coneixements generals de l'ofici i prèvia prova, pugui realitzar els treballs elementals amb rendiments correctes que es desenvolupen al servei de l'empresa, disposant del carnet de la classe 'D' per poder fer desplaçaments i proves dels vehicles de l'empresa.

En properes incorporacions en les categories de: Oficial/a de 1a, Oficial/a de 2a i Oficial/a de 3a, s'exigirà la formació de FPII o l'equivalent en el seu moment, o bé experiència contrastada d'un any en la mateixa categoria professional.

D.6. Rentacotxes

És aquella persona que té la comesa de sotmetre a una escrupolosa neteja externa i interna dels cotxes que se'ls hi confiïn, efectuant en ells a més del rentat les operacions complementàries de l'assecat i el poliment.

D.7. Aprenent/a

És aquella persona que a tot a l'hora que presta els seus serveis aprèn l'ofici, preparant-se per assolir la categoria d'oficial/a de tercera un cop finalitzat el seu aprenentatge que es fixa en un període de dos anys.

E.1. Auxiliar suport treballs varis

És l'auxiliar que té la missió de realitzar encàrrecs dins i fora del local, tant en caràcter oficial com els que puguin evitar absències d'altre personal de superior categoria.

Tindrà cura de l'ordre i policia dels locals i realitzarà petites tasques com recompte de vals, vigilància de portes, atenció i preparació de locals per reunions i altres treballs elementals per ordre del personal superior.

Col·laborar en les tasques de taller, servei, manteniment i administratives que li siguin encomanades.

Notes:

L'Empresa, sempre que les necessitats de l'explotació ho requereixin, informarà prèviament a la Representació Legal dels Treballadors i de les Treballadores de la substitució de les categories professionals anteriorment expressades o la creació d'altres de noves. L'informe degudament justificat, assenyalarà les característiques necessàries per a perfilar i concretar les innovacions que contingui.

Cada definició recull els trets fonamentals de la categoria que defineix, sense esgotar les seves funcions, i compren, en general, les que corresponen als coneixements que la caracteritzen, i en tot cas seran sempre complementades per les normes de caràcter intern dictades per l'empresa, previ informe al Comitè d'empresa.

El personal d'Autobusos podrà realitzar funcions d'una altra categoria que pertanyi al seu mateix grup professional i que no exigeixi coneixements essencialment distints als indicats, sempre que així ho requereixin les circumstàncies, quan l'índex d'activitats de la comesa a desenvolupar en la jornada no faci precisa l'existència d'una altra persona o per a complementar l'activitat normal exigible.

Treballs de superior i inferior categoria

El personal d'Autobusos que realitzi funcions de categoria superior a les que corresponen a la categoria professional que tingués reconeguda, per un període superior a sis mesos durant un any o vuit mesos durant dos anys, pot reclamar davant la Direcció de l'empresa la classificació professional adequada.

Contra la negativa de l'Empresa i previ informe del Comitè, pot reclamar davant la jurisdicció competent.

Quan es realitzin treballs de categoria superior, però no procedeixi legal o convencionalment l'ascens, el/la treballador/a tindrà dret a la percepció de la diferència retributiva entre la categoria assignada i la funció que efectivament realitzi.

Si per necessitats peremptòries o imprevisibles de l'activitat productiva l'Empresa precisés destinar a un/a treballador/a a tasques corresponents a categoria inferior a la seva, només podrà fer-ho pel temps imprescindible, mantenint-li la retribució i altres drets derivats de la seva categoria professional i comunicant-ho al Comitè d'Empresa.

Article 9. Plantilla

És el resultat d'adequar els llocs de treball a les necessitats del servei i a les estructures òptimes del seu desenvolupament. Així doncs, la plantilla ha de ser la necessària per poder complir en cada moment els objectius de funcionament del servei, i en cap cas es superarà el 15% de personal en contracte temporal.

L'Empresa establirà anualment, com a màxim, la plantilla general del seu personal fix i la de cadascuna de les seves dependències, d'acord a les necessitats previstes per al normal desenvolupament de la seva explotació en el decurs de l'any corresponent.

Tant la plantilla general com la de cada dependència es fixarà numèricament per categories professionals.

Les plantilles respectives a establir per l'Empresa es notificaran al Comitè d'Empresa dins dels últims tres mesos de cada any, per a que aquest formuli en el termini d'un mes els suggeriments que estimi oportuns, l'esmentada informació s'inserirà en el tauler d'anuncis, ajustant-se a allò previst en la Llei de Protecció de Dades.

Les dades a aportar seran:

- Nom i cognoms

- Data de naixement

- Categoria

- Antiguitat efectiva en l'empresa

- Antiguitat en la categoria

- Data en que es percebrà el pròxim augment per antiguitat.

CAPÍTOL III

Règim econòmic

Article 10. Salari

Per a l'any 2015 l'increment salarial del conveni serà de 0.5% sobre les bases salarials del 2014, que es consolida en les taules salarials recollides en l'annex del present acord.

Els endarreriments corresponents al citat any 2015 s'abonaran a la nòmina del mes de juny.

Per a l'any 2016, l'increment salarial del conveni serà del 0.7% sobre les bases salarials del 2015, que es consolida a les taules salarials recollides en l'annex del present acord.

Per a l'any 2017, l'increment salarial del conveni serà del 1.0% sobre les bases salarials del 2016, que es consolida a les taules salarials recollides en l'annex del present acord.

Aquests increments seran d'aplicació a la totalitat dels conceptes econòmics inclosos en el conveni col·lectiu amb efectes econòmics des del dia 1 de gener de cada any.

Salari base: serà el que s'estableixi per a cada categoria professional en l'annex núm. 2 del present conveni. Servirà a més per al càlcul de les pagues extraordinàries.

El salari que es rebi de forma mensual es calcularà a raó de 30 dies per mes i el que rebi de manera diària es calcularà a raó dels dies de cada mes i s'abonarà el dia 30 del mateix mes per transferència bancària. Les dates de tancament es comunicaran en un calendari anual en el taulell d'anuncis i es tancaran els variables el diumenge més proper al dia 20 de cada mes.

Article 11. Antiguitat

El complement personal d'antiguitat s'aplicarà i calcularà d'acord a: primer bienni al 5.5%, segon bienni al 6% i la resta de triennis al 7% cadascun, fins a un límit del 60% per aquest concepte.

Per al personal que s'incorpori a partir de l'1 de gener del 2015 el complement personal d'antiguitat s'aplicarà i calcularà d'acord a: primer trienni al 5.5%, segon trienni al 6% i la resta de triennis al 7% cadascun, fins a un límit del 60% per aquest concepte.

Article 12. Gratificacions extraordinàries

Queden establertes les gratificacions extraordinàries següents per a tot el personal de l'empresa, que es rebran independentment que s'hagi vist afectat o no per algun procés d'IT:

- Gratificació de Nadal

- Gratificació de juny

- Gratificació de març

S'abonarà per un import de 30 dies de salari base per aquest Conveni, més l'import de l'antiguitat corresponent.

Aquestes gratificacions extraordinàries es faran efectives el 15 de desembre, 15 de juny i 15 de març, respectivament.

Article 13. Complements diversos

A) Plus de conductor/a agent únic/a. Al personal conductor que simultàniament efectuï cobrament manual i verifiqui i ingressi diàriament les liquidacions se li abonarà la quantitat, en concepte de plus de conductor/a agent únic/a i plus de liquidació i percepció, que s'indica en la corresponent columna a1 i a2 de la taula salarial de l'annex número 2 d'aquest Conveni.

B) El personal d'inspecció percebrà un plus d'acord amb la taula salarial de l'annex número 2 d'aquest conveni en concepte d'inspecció i control.

C) El plus de gestió del personal administratiu també es detalla en la taula salarial de l'annex número 2 d'aquest conveni.

D) Plus personal de taller segons la taula salarial de l'annex número 2 d'aquest conveni.

E) Menyscapte de diners. Als i les C.A.U. se'ls abonarà per aquest concepte la quantitat segons la taula salarial de l'annex número 2 d'aquest Conveni.

Els complements assenyalats en els apartats anteriors d'aquest article s'abonaran, també, al personal que en el seu cas correspongui, durant el període de vacances.

F) El personal que treballi en diumenges o dies festius percebrà la quantitat segons la taula salarial de l'annex número 2 d'aquest Conveni, per festiu treballat, independentment de la resta d'emoluments.

G) L'empresa abonarà la quantitat, segons la taula salarial de l'annex número 2 d'aquest Conveni, anuals a tot el seu personal, en concepte de borsa de vacances, que es pagaran en la nòmina del mes de setembre.

H) Plus de nocturnitat. Les hores treballades durant el període comprès entre les 22'00 i les 6'00 hores, llevat de que la feina sigui nocturna per la seva pròpia naturalesa, tindran una retribució específica incrementada en un 25% del salari base.

I) Plus de jornada partida. El personal dels grups professionals de moviment, taller i administració percebran la quantitat diària reflectida en taules salarials de l'annex 2 per dia treballat en jornada partida.

J) Plus salarial d'assistència diari: consistent en un import per dia efectivament treballat segon taules salarials de l'annex 2 com a contraprestació pels 196 minuts setmanals (32,66 minuts diaris) de l'excés de jornada ordinària efectivament treballada.

CAPÍTOL IV

Jornada laboral, descansos, hores extraordinàries i vacances

Article 14. Jornada de treball

La jornada ordinària per a tot el personal de l'empresa serà de 35 hores setmanals.

- Personal d'administració: 60% jornada continuada i 40% jornada partida.

- Personal de moviment: 90% jornada continuada i 10% jornada partida, ampliable per a casos extraordinaris fins un 20% de la jornada partida.

- Personal de taller: 100% jornada continuada.

Personal de moviment:

La jornada partida la farà preferentment el personal que voluntàriament ho manifesti per escrit i per un període no inferior a un any. En el cas que no n'hi hagués, es cobriria per estricte ordre invers d'antiguitat a l'Empresa.

Per a realitzar el servei de moviment nocturn, es contractarà personal específic per a aquest servei.

Els serveis nocturns, quan no puguin realitzar-se pel personal contractat a l'efecte, es realitzaran per personal CAU diürn, sempre amb caràcter voluntari.

Quant al descans setmanal previst a la legislació vigent, d'acord amb la Representació dels Treballadors i de les Treballadores, serà d'un dia de descans a la setmana. Per al personal fix aquest descans serà entre els dies dimecres i diumenge i per al personal temporal de dilluns a diumenge.

Les hores de treball del personal de moviment inclosos en el quadrant de 6 dies es realitzaran així mateix, amb una projecció de 1564 hores i 50 minuts que es distribuiran diàriament i en setmanes de 6 dies laborables i 1 dia de descans a raó de 38 hores 44 minuts setmanals, permetent l'esmentat total anual disposar d'un període complementari de descans de 30 dies naturals distribuïts en dos períodes de 15 dies naturals cadascun.

Per al quadrant de jornada de 5 dies de treball i 2 de descans setmanals s'ajustarà el calendari de treball a raó d'un còmput anual de 1564.83 hores.

El calendari del període complementari de descans, es fixarà de mutu acord entre la Direcció de l'Empresa i la Representació de les Persones Treballadores, una vegada acordat, l'Empresa no el podrà modificar unilateralment.

Al personal que hagi estat en règim d'IT, permisos no retribuïts o en suspensió de sou i feina, se li descomptarà del proper període complementari de descans de la forma següent:

Cada 12 dies, 1 dia de reducció de període complementari de descans i/o la part proporcional en hores que li correspongui.

Per al personal en jornada continuada, i mentre continuï en vigència l'actual sistema de treball, aquest descans serà del temps d'una volta completa, independentment del temps que s'utilitzi en fer-la i tindrà també la consideració de treball efectiu a tots els efectes.

A tot el personal CAU fix a dia 1 d'abril de 2012, no se li modificarà la seva organització actual de serveis en cap aspecte.

El personal CAU amb contracte de treball subscrit amb posterioritat al dia 1 d'abril de 2012 i el personal CAU amb contracte indefinit que voluntàriament ho sol·liciti, s'incorporarà al quadrant de 2 dies consecutius de descans setmanal, amb la qual cosa no genera vacances addicionals ni plus dia.

Per al personal CAU amb contracte indefinit que voluntàriament hagi sol·licitat incorporar-se al quadrant de 2 dies consecutius de descans setmanal, es seguirà el mateix criteri que la voluntarietat de la jornada partida, podrà adscriure's al mateix en el mes de setembre de cada any per al següent.

L'adscripció als calendaris de voluntarietat de jornada partida, reducció de jornada opció 1a i petició de canvi de parella, també es podran sol·licitar durant el mes de setembre.

Exclusivament en el supòsit que l'Excel·lentíssim Ajuntament de Lleida, acordés una reducció del número de serveis, l'empresa haurà d'aplicar el procediment previst en la legislació vigent per a les modificacions substancials de les condicions de treball i a la finalització del mateix i sempre i quan no existeixi acord amb la representació legal dels treballadores i de les treballadores, podrà acordar incloure en el quadrant de 2 dies de descans setmanal, el número de personal CAU que no excedirà en tant per cent al percentatge de reducció de serveis acordat per l'Excel·lentíssim Ajuntament de Lleida, sempre de major a menor antiguitat en l'empresa i sempre amb l'obligació que el personal CAU recuperi el seu quadrant de servei inicial quan hagi transcorregut la durada màxima d'un any.

Per a tot el personal de l'empresa

Per al personal CAU la jornada mínima serà de 6 hores 27 minuts, excepte per al personal del quadrant de 5 dies de treball setmanal, la jornada mínima del qual serà de 7 hores i màxim de 8 hores i 30 minuts.

Per al personal de taller la jornada mínima serà de 7 hores.

Per al personal d'administració la jornada mínima serà de 7 hores.

Per al personal d'inspecció la jornada mínima serà de 7 hores.

El descans entre jornades serà de 12 hores ininterrompudes com a mínim, i quan per necessitats de l'Empresa no es poguessin complir, les minves d'aquest, s'abonaran segons la taula salarial annexa número 2 d'aquest conveni.

El personal de taller i administració gaudirà d'un descans setmanal de dos dies complets (dissabtes i diumenges).

Els horaris del personal de taller, d'oficines, serà el que es fixa en l'annex número 1, adjunt a aquest conveni.

Els torns seran rotatius entre tot el personal, tant pel que fa a línies com a torns de treball amb una periodicitat mensual, a excepció del personal de moviment del servei nocturn.

En el cas que alguna persona treballadora desitgi canviar el torn, ho haurà de comunicar personalment i per escrit a les oficines de l'empresa amb una antelació mínima de 24 hores.

La persona que assumeix el canvi passarà a ser titular del servei a tots els efectes (excepte canvis de personal de diferents quadrants), amb la possibilitat d'anul·lar el canvi en el mateix període de temps, i quedant limitat a un sol canvi per persona i dia, no podent per tant encadenar diversos canvis alhora.

A partir de la introducció de dos quadrants, si el canvi de torn es realitza entre persones de diferents quadrants, hauran de posar-se d'acord en tots els aspectes entre elles, havent de sol·licitar-ho prèviament a l'empresa tal i com s'estableix en el paràgraf anterior.

Es confeccionarà un calendari de festes i descansos, de mutu acord entre l'Empresa i la Representació de les Persones Treballadores, en un termini màxim de tres mesos.

L'excés de jornada efectivament treballada es podrà bescanviar en temps de descans escollint una de les alternatives descrites a continuació i en les condicions que s'especifiquen en cadascuna d'elles

Opció 1a

Per a tot el personal que ho manifesti voluntàriament, sol·licitarà que l'excés de jornada ordinària efectivament treballada s'acumuli en l'equivalent a jornades senceres de treball (és a dir per personal CAU 6 hores 27 minuts deixant de percebre el plus dia establert i el personal de taller 7 hores), que un cop acumulades es gaudiran de manera anterior o posterior al descans setmanal. Els dies acumulats es gaudiran al mes següent. Per la sol·licitud mediarà com a mínim 72 hores d'antelació. Aquests dies no podran coincidir amb festes corresponents (festes calendari laboral). Com a màxim es podran acollir al gaudir una persona per torn. L'Empresa confeccionarà un gràfic per a cada col·lectiu, a la vista de les persones treballadores, en el que s'anotarà el número del/de la treballador/a en el dia sol·licitat. Per a tenir dret a aquesta opció les persones treballadores hauran de manifestar la seva voluntat d'acollir-se a aquest sistema.

Opció 2a

Per a tot el personal que ho manifesti voluntàriament i per el període mínim d'un semestre, havent-se de renovar en cada període, es pot sol·licitar que el excés de jornada ordinària efectivament treballada s'acumuli en l'equivalent de jornades senceres de treball (per al personal CAU 6 hores 27 minuts, deixant de percebre el plus dia establert i el personal de taller 7 hores). Una vegada acumulades es gaudiran durant el semestre següent amb un calendari elaborat per l'Empresa i consensuat amb la Representació dels Treballadors i Treballadores. Aquell temps acumulat que no suposi un dia sencer de gaudir de descans, es retribuirà al mes següent del període del gaudir (nòmina del mes de juliol o nòmina del mes de gener). Aquest període computat de descans no inclourà vacances, vacances addicionals, festes setmanals i corresponents incloses en la previsió de rotativitat de serveis pactada per ambdues parts.

El període d'adscripció al temps de descans a gaudir: per al primer semestre de l'any s'haurà de sol·licitar al departament d'inspecció durant el mes d'octubre i per al segon semestre durant el mes d'abril. Aquest calendari es facilitarà al Comitè d'Empresa durant el mes de desembre i juny respectivament.

Quan per circumstàncies extraordinàries no es pogués gaudir dels descansos setmanals i festes de caràcter retribuït i no recuperable en el dia assenyalat pel quadre de servei o calendari laboral, es percebrà un plus segons la taula salarial de l'annex número 2 d'aquest conveni, en compensació a 6 hores 27 minuts treballats, pagant-se el seu excés en hores extraordinàries.

La distribució, per part de l'empresa de tots els treballs a realitzar en períodes de descans del personal s'inspiraran en els principis de rotativitat, voluntarietat i proporcionalitat, donant compte al Comitè d'Empresa amb una periodicitat mensual, fent constar el nom de la persona treballadora, el servei realitzat i el dia.

Per tot el personal que realitzi jornada continuada s'estableix un descans durant la jornada de 20 minuts com a mínim, que tindrà la consideració de treball efectiu a tots els efectes.

Modificació de les condicions de treball

Les condicions de treball fixades en aquest article han estat lliurement pactades per les parts i responen idòniament a les necessitats del servei públic que dóna l'Empresa. L'Empresa es compromet a no modificar unilateralment el sistema d'horaris i treball. Cas de que per circumstàncies tècniques, de política comercial, econòmiques, etc., l'empresa vegi la necessitat de modificar-les, abans de fer-ho, obrirà un període de consultes amb la Representació dels Treballadors i de les Treballadores d'aquest conveni que tindrà una durada no inferior a 15 dies, durant els quals l'Empresa haurà d'aportar l'oportuna documentació que justifiqui el canvi desitjat. Passat aquest temps, l'Empresa podrà executar l'acord, sense perjudici que les parts es sotmetin al procediment de conciliació i mediació del Tribunal Laboral de Catalunya i del Jutjat del Social si fos procedent.

Article 15. Hores extraordinàries

Si s'hagués de perllongar la jornada, en atenció al servei que desenvolupa l'empresa, es tindrien en compte les normes que regulen la matèria.

Tindran la consideració d'hores extraordinàries les que ultrapassin les pactades setmanals havent-se de compensar econòmicament, o mitjançant el sistema establert en l'article 14.

S'abonaran en la quantia que s'estableix amb valor o import pactat per a cada categoria en la columna corresponent de l'annex número 2, adjunt en aquest conveni.

La retribució de les hores extraordinàries durant la vigència d'aquest conveni serà el resultant d'aquesta fórmula:

((Salari Base CAU+Plus CAU+Plus liquidació percepció)*12+(Salari Base*3)) + Borsa Vacances / 1564,83

Article 16. Vacances

Totes les persones treballadores de l'Empresa tindran dret a 30 dies naturals de vacances, llevat les qui hagin entrat durant l'any, que el seu nombre de dies serà proporcional a la data d'entrada a l'Empresa.

El calendari de vacances es fixarà de mutu acord entre la Direcció de l'Empresa i la Representació dels Treballadors i de les Treballadores. Un cop acordat, l'Empresa no el podrà modificar unilateralment.

La persona coneixerà el període de vacances que li correspongui amb, al menys, dos mesos d'antelació.

CAPÍTOL V

Salut laboral

Article 17. Prevenció de riscos laborals

La seguretat i la salut en el treball constituirà un objectiu constant i preferent per a Autobusos, a fi de prevenir o evitar, en la mesura del possible, els accidents de treball i les malalties professionals i aconseguir òptimes condicions d'higiene i ergonomia en el treball de les persones que hi treballen.

L'Empresa facilitarà una revisió mèdica anual i voluntària per a tot el personal, aquesta revisió haurà de realitzar-se fora de la jornada de treball.

Autobusos estarà al que preveu la Llei 31/1995, de 08.11.1995, sobre prevenció de riscos laborals, i el reglament que la desenvolupa i disposicions concordants que puguin complementar-la.

La persona treballadora podrà absentar-se del seu lloc de treball, sempre complint les normes de seguretat i prèvia comunicació a la persona immediatament superior.

CAPÍTOL VI

Premis, faltes i sancions

Secció primera: premi de permanència

Article 18

Totes les persones treballadores d'Autobusos, tindran dret a percebre les següents quantitats en concepte de premi:

a) Al consolidar trenta anys de servei efectiu, s'abonarà el 150% del salari base corresponent a 30 dies.

b) Al consolidar trenta-cinc anys de servei efectiu a l'empresa, s'abonarà el 75% del salari base corresponent a 30 dies.

c) Al consolidar quaranta anys de servei efectiu, s'abonarà el 50% del salari base corresponent a 30 dies.

Aquesta última quantitat serà incrementada en un 7% per cada any o fracció que li falti a la persona treballadora afectada fins aconseguir l'edat de jubilació que amb caràcter general recull l'article 22 d'aquest conveni i s'abonarà fraccionadament cada any.

Les quantitats corresponents a les tres modalitats del premi de permanència s'abonaran d'ofici per l'Empresa en la nòmina corresponent als mesos de juny i desembre del semestre natural en el que es consoliden els períodes establerts com a premissa per la seva acreditació.

Es podran establir altres premis per actuacions en casos concrets tals com prevenció d'accidents, rapidesa en la urgent prestació d'auxili, la conservació del material, tracte correcte amb altres companys i companyes, o amb les persones usuàries del servei, i així com en la col·laboració i introducció de millores que repercuteixin en l'increment de la producció o millora de l'economia de l'Empresa, aquests premis consistiran en:

a) Cancel·lació de notes desfavorables en l'expedient personal.

b) Cartes de felicitació.

c) Augment dels dies del gaudir de vacances, sense minva en el seu salari.

La concessió de premis s'efectuarà en expedient instruït per la Direcció de l'Empresa a instància dels i de les caps o companys i companyes del centre de treball, o de la Representació de les Persones Treballadores, o bé per iniciativa de la pròpia Direcció.

Secció segona: faltes i sancions

Article 19. Règim disciplinari

El personal podrà ser sancionat per la Direcció de l'Empresa en virtut d'incompliments laborals, d'acord amb la graduació de faltes i sancions que s'estableix en aquest capítol.

La qualificació i tipificació de les faltes s'efectuarà d'acord als principis d'equitat, proporcionalitat i racionalitat de forma i manera que existeixi un equilibri entre la conducta i la corresponent sanció.

No s'imposaran sancions que consisteixin en la reducció de la durada de les vacances, reducció salarial o de descansos.

L'Empresa protegirà el seu personal en l'exercici de les seves funcions i li atorgarà la consideració social deguda a la seva destinació i a la dignitat del servei públic.

Article 20. Classificació de les faltes

L'enumeració de les faltes és merament enunciativa i dins de les diferents graduacions, s'equipararan aquelles conductes de naturalesa anàloga o similar.

Les faltes, d'acord amb la seva gravetat, es classifiquen en quatre grups: lleus, menys greus, greus i molt greus.

Faltes lleus

Es consideren com a tals:

- Les de puntualitat, sempre que els retards no superin el número de tres durant un mes.

- Presentar-se al servei malfargat/da o no uniformat/da.

- La despreocupació o desídia en el treball i la falta d'atenció que no incideixi en la seva qualitat.

- Faltar un cop al treball, sense justificació, en un període de trenta dies, o la no comunicació amb la deguda antelació de la manca d'assistència al treball per causa justificada a excepció que es provi la impossibilitat de realitzar-ho.

- La falta de cura, neteja o conservació de les instal·lacions, màquines, eines de treball, robes i efectes del servei.

- La permuta de torns, serveis o llocs, sense autorització de l'Empresa i no produint perjudici en la prestació d'aquests.

- No comunicar a l'Empresa els canvis de domicili habitual.

- L'abandonament injustificat del lloc de treball quan no causi perjudici al servei.

- Retard injustificat en el lliurament dels comunicats de servei que excedeixi les vint-i-quatre hores.

Faltes menys greus

Es consideraran com a tals:

- Les faltes de puntualitat injustificada en el servei.

- La despreocupació o desídia en el treball i la manca d'atenció que incideixi en *la seva qualitat.

- No observar l'itinerari assenyalat al incorporar-se al servei o al retirar-se al garatge, sense causa justificada.

- No donar compte d'incidents o deficiències succeïts o coneguts durant el servei.

- Les incorreccions en el tracte amb el públic que no derivin en discussions greus amb ell mateix o amb els companys i les companyes.

- L'incompliment de les obligacions contingudes pel personal en l'extracte de disposicions legals exposat en els vehicles.

- Les faltes no justificades al treball sempre que no superin el número de dos cops al mes.

- L'al·legació de causes falses per l'obtenció de llicències.

- Registrar armaris, taules, taquilles i equips informàtics, amb provada intenció de robatori, mal ús o difusió d'informació.

- Els incompliments injustificats d'horaris, recorreguts, etc. que originin perjudici a les persones usuàries o al servei, inclòs el primer i l'últim viatge de la jornada.

- La demora prolongada en el lliurament de la documentació del servei que originin perjudicis en la normal tramitació.

- No cursar dins el termini i en la forma escaient els comunicats d'accident.

Faltes greus

Es consideren com a tals:

- L'absència injustificada al treball més de dues jornades en un mes.

- La falta de respecte i consideració deguda a les persones usuàries, superiors, companyes o familiars que derivin en discussions greus amb elles.

- El mal tracte al material o la negligència en la conservació i utilització d'aquest.

- El desinterès en relació amb el cobrament a les persones usuàries o amb el lliurament del respectiu bitllet en el seu defecte.

- Tenir en el seu poder bitllets que figurin com a venuts o corresponents a series ja ultimades.

- La simulació de malaltia o accident.

- Proporcionar informació falsa a la Direcció de l'Empresa o a les persones de càrrec superior en relació al servei o treball.

- La simulació o l'encobriment actiu i deliberat de faltes greus d'altres persones treballadores en relació als seus deures de puntualitat, assistència, permanència en el lloc de treball, així com els expressats en els apartats precedents.

- La utilització per persones no autoritzades dels passis concedits a les persones empleades o bé a familiars d'aquestes, si aquesta circumstància fos coneguda per les persones treballadores o familiars.

- La retenció indeguda i injustificada de l'import total o parcial de la recaptació diària.

Faltes molt greus

Es consideraran com a tals:

- La falsedat en les dades de les informacions i comunicats cursats al servei i derivats de la seva missió.

- Les faltes injustificades al treball si es produïssin més de tres en un període de trenta dies.

- El frau de títols de transport en qualsevol de les seves formes.

- El robatori de béns o diners de l'empresa.

- Els accidents greus ocasionats per imprudència temerària o negligència culpable, demostrada en resolució judicial.

- Conduir en estat d'ebrietat o toxicomania.

- Els desperfectes al material per negligència o imprudència temerària i que comportin risc per persones usuàries o la ciutadania.

- Les faltes de respecte a les persones viatgeres que acabin en baralles violentes i escandaloses o agressions, i que es produeixin estant de servei, així mateix les que en els autobusos o locals de l'Empresa puguin tenir aquest caràcter i es produeixin amb companys o companyes.

- Treballar per compte d'altri o propi trobant-se en situació de baixa per malaltia o accident.

- La difusió pública i malintencionada de notícies falses que causin perjudici notori a l'Empresa.

- L'incompliment o negativa injustificada de les ordres, instruccions de treball o negligències de les que es deriven perjudicis pel servei.

- La disminució continuada i voluntària en el rendiment del treball normal o pactat.

- L'abús d'autoritat per part de les persones de càrrec superior de forma manifesta.

Procediment sancionador

Els fets que presumptament siguin constitutius de faltes menys greus, greus i molt greus, es comunicaran a la persona treballadora mitjançant un plec de càrrecs al qual podrà contestar les al·legacions que cregui oportunes en el termini de sis dies laborals, donant compte a la Representació dels Treballadors i de les Treballadores.

Les faltes lleus prescriuran als 10 dies, les menys greus als 15 dies, les greus als 20 dies, i les molt greus als 60 dies, a partir de la data en què l'empresa va tenir coneixement de la comesa i, en tot cas, als sis mesos d'haver-se comès.

Presentat el plec de descàrrecs l'Empresa qualificarà la sanció dins els dies feiners següents:

10 dies si la falta es qualifica com a lleu, 15 dies com a menys greu, 20 dies com a greu i 30 dies com a molt greu. Passats aquests terminis es considerarà prescrita i nul·la.

En el cas d'existir sanció, aquesta començaria a complir-se dins els 30-90 dies posteriors a la seva comunicació i de manera continuada. Passat aquest termini es considerarà prescrita i nul·la.

Les sancions per faltes lleus consistiran en amonestació privada o carta de censura.

Les sancions per faltes menys greus seran com a màxim de dos dies de suspensió d'ocupació i sou.

Les sancions per faltes greus seran de 3 a 12 dies de suspensió d'ocupació i sou.

Les sancions per faltes molt greus seran de 13 a 90 dies de suspensió d'ocupació i sou o acomiadament.

Circumstàncies agreujants i atenuants

Es consideren circumstàncies atenuants:

1r. No haver estat objecte de sanció durant els últims tres anys de servei actiu.

2n. Haver merescut amb anterioritat premis o mencions laudatòries.

3r. No haver tingut intenció de causar mal, dany o perjudici tan gran com el causat.

4t. Haver tractat per tots els mitjans d'evitar les conseqüències del fet realitzat.

5è. L'espontània confessió de la falta o la immediata reposició de les sumes retingudes o malversades, abans que s'iniciïn les actuacions corresponents pel seu esclariment i sanció.

6è. La retractació, reconciliació i presentació de satisfaccions o explicacions en els casos d'agressió, insults, insubordinació o mals tractes respecte a persones superiors, companyes de treball o usuàries d'Autobusos.

No es considerarà atenuant, en les faltes d'honradesa o probitat, la difícil situació econòmica o les circumstàncies familiars de la persona treballadora que les faci.

Es consideraran circumstàncies agreujants:

- Ostentar càrrecs de comandament o direcció.

- La premeditació.

- La utilització d'armes o altres objectes en les agressions i baralles.

- Ocasionar danys materials en els robatoris.

- Cometre les faltes en col·lectivitat o amb previ acord.

- El mal comportament professional anterior.

- La reincidència. S'entendrà que hi ha reincidència quan la persona treballadora incorri en faltes de la mateixa índole que no estiguin cancel·lades. La reincidència podrà determinar que la sanció que s'adopti sigui de grau superior.

Les circumstàncies modificatives de responsabilitat s'estimaran i ponderaran a efectes de disminuir o augmentar les sancions segons el cas.

Les faltes quedaran cancel·lades dels expedients quan existeixi un determinat període de temps sense haver-hi una altra de la mateixa gravetat o superior, segons el següent temps:

Lleus: tres mesos.

Menys greus: sis mesos.

Greus: un any i mig.

Molt greus: dos anys i mig.

Si durant la vigència de l'anotació de la sanció la persona treballadora fos premiada per un acte heroic, aquella quedarà anul·lada.

En els casos que s'hagi efectuat el compliment de les sancions de suspensió d'ocupació i sou, que posteriorment siguin revocades per sentència ferma dels Tribunals de Justícia es compensarà a les persones treballadores afectades amb els complements salarials personals i de lloc de treball corresponents al període revocat; pel que fa als de qualitat i quantitat es calcularan prenent com a base la mitjana obtinguda en els dies de treball efectiu de la persona treballadora en els tres mesos anteriors.

Les sancions que s'imposin en virtut del que disposa aquest capítol s'entendran sense perjudici de passar el tant de culpa als tribunals o de donar compte a les autoritats, quan així correspongui.

Situació especial de les persones treballadores en els casos de detenció o privació de llibertat.

En els casos de detenció o situació de presó provisional o compliment de pena que puguin sofrir les persones treballadores per accions o omissions tant en la seva condició de treballador/a com per circumstàncies alienes a la seva condició de treballador/a d'Autobusos es seguiran les següents normes:

1ª. Al conèixer-se la detenció d'una persona treballadora, s'ordenarà la suspensió d'ocupació i sou, situació en la que es quedarà a l'espera d'ulteriors esdeveniments.

2ª. Si es decreta la seva llibertat amb caràcter provisional, se li donarà el treball, també provisionalment, a reserva de la resolució que dicti l'autoritat respectiva, de la que l'interessat o la interessada haurà de presentar una còpia per a la resolució definitiva del cas.

3ª. Si la llibertat obtinguda té caràcter definitiu, provant-se amb la documentació corresponent, es reintegrarà la persona afectada al servei definitivament.

4ª. En el moment de condemna definitiva, Autobusos oferirà a la persona treballadora condemnada una situació especial d'excedència forçosa pel temps que duri la privació de llibertat; a partir de l'extinció de la qual haurà de produir-se la incorporació al servei actiu de la persona treballadora en el supòsit que aquesta ho sol·liciti en el termini de 8 dies i les conveniències del servei ho permetin. De no acceptar la persona treballadora la situació d'excedència l'empresa podrà procedir a extingir el contracte.

5ª S'exceptuen de tots els drets d'aquests article els casos de privació de llibertat condemnatòria en casos de delits de sang, violència de gènere, tràfic d'armes, tràfic de drogues, o qualsevol altre que atempti contra la Declaració dels Drets Humans art. 4 i art. 5.

Els i les Representants dels Treballadors i de les Treballadores gaudiran de les garanties que els reconeguin les disposicions legals sobre la matèria.

L'Empresa abonarà les multes i sancions de tipus judicial que s'imposin a una persona treballadora, com a conseqüència de fets produïts en el desenvolupament normal del treball i sempre que no s'apreciï intencionalitat per part de la persona.

CAPÍTOL VII

Beneficis socials

Article 21. Incapacitat

En el supòsit d'Incapacitat Temporal derivada de malaltia comuna o accident laboral, l'Empresa complementarà fins a l'import indicat en les taules adjuntes en l'annex 3 del present Conveni.

Amb la finalitat de realitzar el necessari seguiment i si s'escau la readaptació de les mesures establertes (mode de càlcul de l'absentisme), haurà una Comissió de seguiment de l'IT formada per tres persones membres de cadascuna de les parts signants del conveni per a que procedeixi a l'anàlisi de les dades respecte a l'evolució de l'absentisme produït pels casos d'incapacitat temporal.

Tota persona treballadora que per causa d'alguna disminució sensorial, física o psíquica no pugui desenvolupar el seu treball habitual, l'empresa prèvia sol·licitud del/de la treballador/a optarà per assignar-li un lloc de treball acord a les seves circumstàncies, ja sigui de nova creació o un que quedi vacant, o per la indemnització.

En cas que optés per ser assignat a un lloc, percebrà el diferencial del salari anual que venia percebent en la mitjana dels últims 12 mesos i el corresponent al que percebi anualment per la invalidesa i realitzarà el temps de treball acord amb la remuneració resultant, essent possible acumular la jornada anualment.

Cas que opti per la indemnització per acomiadament objectiu, serà extingit el contracte per la citada causa, aquesta serà la de la indemnització legal per la citada causa amb una millora de 4 dies sobre la indemnització legal i amb el màxim de 12 mensualitats, amb un mínim de 24 dies.

Cas que l'empresa una vegada assignada la persona treballadora, extingís el lloc de treball, es garanteix que la base de càlcul de la indemnització serà dels 12 mesos anteriors a la situació d'invalidesa. El citat dret es mantindrà durant els 2 anys posteriors a la data d'assignació a la nova funció. En els primers 6 mesos, escollida l'opció de recol·locació, si la persona treballadora optés per la indemnització se li garanteix la indemnització prevista en els paràgrafs anteriors.

S'exceptua en els casos que per aquesta causa se li reconegui una pensió o subsidi per part de la Seguretat Social superior al 250% del salari mínim interprofessional.

Article 22. Jubilació

En aplicació d'allò disposat en la Disposició Final 12a, apartat 2 de la Llei 27/11, d'1 d'agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de seguretat social i la disposició final 5à del Reial Decret Llei 2/2013, de 15 de març, durant la vigència i ultra activitat del present conveni col·lectiu, les persones treballadores que es troben incloses en els plans de jubilació parcials mitjançant acord col·lectiu amb l'empresa, mantindran el dret a l'accés a la jubilació parcial fins al dia 31 de desembre del 2018, amb aplicació de la regulació de la pensió de jubilació parcial, requisits, d'accés, condicions i regles de determinació de la pensió que estaven vigents abans de l'entrada en vigor de la Llei 27/2011, d'1 d'agost.

Les persones treballadores no incloses en la citada disposició final 12a, apartat 2 de la Llei 27/2011, d'1 agost, durant la vigència i ultra activitat del present conveni col·lectiu tindrà dret a la pensió de jubilació parcial sempre i quan la persona ho sol·liciti per escrit, compleixi els requisits de la edat mínima, anys de cotització a la seguretat social i acordin amb l'empresa el calendari de treball.

Per al contracte de relleu tindran preferència les persones treballadores vinculades a l'empresa amb contracte de duració determinada.

Premis de fidelitat / vinculació

El personal que hagi complert 15 anys de servei en l'empresa i causi baixa voluntària entre els 60 i 64 anys d'edat, percebrà un premi d'acord amb l'import inclòs en l'Annex 2n del present conveni col·lectiu.

Article 23. Pòlissa d'accidents i defuncions

L'Empresa contractarà una pòlissa d'assegurances que garanteixi a les persones treballadores o a les persones legalment beneficiàries una indemnització de 20.000,00 en cas de mort deguda a accident laboral, 28.000,00 en el cas d'invalidesa permanent total i 30.000,00 en el cas d'invalidesa permanent absoluta com a conseqüència d'accident o malaltia laboral.

Es perdrà el dret a la indemnització en els casos de mort o d'invalidesa produïdes per causa voluntària.

Complement de l'empresa per defunció:

En cas de produir-se la defunció d'una persona treballadora per motius que no estiguin coberts per la pòlissa d'assegurances abans esmentada, l'Empresa garantirà a les persones legalment beneficiàries una indemnització corresponent a quatre mensualitats segons el salari brut de la seva última mensualitat.

Article 24. Defensa del personal en casos d'accident

En cas de que a un/a conductor/a li fos retirat el carnet de conduir, i sempre que això sigui com a conseqüència de conduir un vehicle de l'Empresa, aquesta assumirà la seva defensa davant els tribunals i gestionarà en el seu cas la llibertat, consignant les fiances que fossin necessàries per aconseguir-la.

Les indemnitzacions que es declarin per sentència ferma, en concepte de responsabilitat civil, seran a càrrec de la pòlissa contractada a l'efecte per l'empresa o en el seu defecte per la pròpia empresa.

Article 25. Retirada del permís de conduir

En cas de retirada del carnet, Autobusos garantirà per als conductors i les conductores una quantitat igual al 100% de la mitjana del salari líquid real dels tres mesos anteriors al de la retirada del carnet per un període d'un any, com a màxim, podent ser empleat/da en una altra activitat dins l'Empresa. Sempre que la suspensió del carnet de conduir no sigui deguda per ingesta d'alcohol i/o drogues. En aquest cas la persona treballadora haurà de sol·licitar excedència pel període total de retirada del carnet.

En els casos que la retirada fos un temps superior, Empresa i Comitè buscaran una solució negociada; de no arribar a un acord es considerarà a la persona treballadora afectada en excedència forçosa a partir de l'any i fins a que li sigui retornat el carnet de conduir.

Article 26. Bestretes

L'Empresa destinarà, durant la vigència d'aquest conveni, un fons de 14.400,00, per a concedir bestretes del seu salari a les persones treballadores que, per causes justificades les puguin necessitar. La quantitat a rebre individualment no podrà superar el muntant de 1200,00 i es descomptarà mensualment en un termini màxim no superior als 12 mesos. No es concedirà una nova bestreta fins que s'hagi liquidat l'anterior. Tindrà dret a aquestes bestretes, tot el personal que superi un any d'antiguitat a l'Empresa.

En cas de resolució del contracte per qualsevol causa o excedència, es cancel·laran automàticament les quantitats pendents, deduint-se de la liquidació que es practiqui.

En les reunions de la Comissió Paritària l'Empresa informarà de les persones treballadores que han rebut les corresponents bestretes i de l'estat actual del fons.

Article 27. Permisos retribuïts

El personal d'Autobusos tindrà dret a una llicència retribuïda en els següents casos:

a) Llicència per matrimoni

b) Mort.

c) Malaltia greu.

d) Naixement de fills i filles.

e) Presentació a exàmens per a l'obtenció d'un títol professional.

f) Compliment d'un deure inexcusable de caràcter públic i personal.

g) Trasllat del domicilio habitual.

h) Assumptes propis sense justificar.

i) Consulta mèdica

j) Bateigs, bodes i comunions.

En els casos b, c i d, la concessió es farà a l'acte, sense perjudici de les sancions que puguin imposar-se a la persona treballadora que al·legui causa que resulti falsa. La durada de les llicències familiars serà segons els casos la següent:

a) Llicència per matrimoni

La llicència per matrimoni serà de disset dies naturals; se sol·licitarà per escrit i si es presenta amb una antelació mínima de tres mesos, la persona treballadora podrà gaudir continuadament la llicència per matrimoni i les vacances anuals. Dins dels deu dies següents a la seva reincorporació al servei, la persona haurà d'acreditar el seu matrimoni mitjançant certificació del Registre Civil o exhibició del llibre de família.

b) Mort

Tractant-se de la mort del/de la cònjuge, ascendents, avis/àvies i pares polítics/mares polítiques, descendents, germans/germanes i germans polítics o germanes polítiques, tres dies, si el fet succeeix dins la província de Lleida i cinc si succeeix fora.

En els casos de mort o enterrament de qualsevol dels i de les familiars abans citats i citades, l'Empresa podrà exigir a la persona treballadora que aporti la corresponent partida de defunció o que exhibeixi el llibre de família en el que hi consti.

c) Malaltia greu

Quan el motiu de la llicència sigui la malaltia greu del/de la cònjuge, així com la de pares/mares, fills/filles, néts/netes, germans/germanes o fills polítics i filles polítiques, tant propis com del/de la cònjuge, es concediran de dos a tres dies de llicència amb sou, si la persona malalta viu a la mateixa província del/de la treballador/a, atesa la índole de la malaltia i la protecció o cures que aquest/a pugui precisar. De residir la persona malalta en distinta província que el/la treballador/a, la llicència serà de quatre dies, els quals es podran prorrogar tenint en compte els desplaçaments necessaris.

d) Naixement de fills i filles

La llicència per naixement de fills i filles serà de dos dies. De sorgir complicacions en el part, es graduarà la durada com en els casos de malaltia greu de la cònjuge. Si el naixement es produís accidentalment fora de la província de la persona treballadora, aquesta llicència seria de quatre dies, que es podrà prorrogar segons els desplaçaments a realitzar i altres circumstàncies concurrents.

El naixement de fills/filles s'acreditarà amb la partida de naixement del nadó o el llibre de família, que haurà de presentar la persona treballadora en el termini dels vint dies següents a la inscripció. De no produir-se el naixement en condicions normals podrà exigir-se un informe signat pel/per la metge/sa o llevador/a que hagués assistit el part.

e) Presentació a exàmens per a l'obtenció d'un títol professional.

Per obtenir llicència amb sou per exàmens serà condició indispensable que el/la treballador/a justifiqui a l'empresa que té formalitzada la corresponent matrícula en un centre oficial d'ensenyament per obtenir un títol professional. Haurà de presentar-se certificat de presentació a examen.

No podrà fonamentar-se aquesta llicència en la presentació a oposicions o concursos per obtenir càrrecs de l'Estat, comunitat autònoma, província o municipi, sense perjudici que el/la treballador/a pugui demanar llicència sense sou.

De no aprovar el/la treballador/a el 75% de les assignatures en què estigués matriculat/da, per suspendre o per no presentar-se a examen, perdrà el dret al benefici de la llicència retribuïda i es regularitzarà la seva falta al treball com a llicència sense sou.

f) Compliment d'un deure inexcusable de caràcter públic i personal

El/la treballador/a tindrà dret a faltar al seu treball pel temps indispensable per al compliment d'un deure inexcusable de caràcter públic i personal, que haurà de justificar mitjançant el corresponent 'justificant' expedit per l'Organisme o Entitat que hagi requerit la seva presència.

Quan la persona treballadora hagi d'acudir al jutjat fora de l'horari de treball per motius derivats de la prestació efectiva del servei, se li abonarà el temps destinat a l'esmentada citació. Queden excloses expressament totes aquelles qüestions derivades d'assumptes sociolaborals.

g) Trasllat del domicili habitual

La llicència pel trasllat de domicili habitual serà d'un dia i haurà de justificar-se adequadament. De no justificar-se en el dia sol·licitat, s'haurà d'aportar acreditació segons el trasllat es realitza entre els 10 dies anteriors o posteriors al dia del gaudir. L'acreditació consistirà en certificat d'empadronament o bé justificant de mudança.

h) Assumptes propis sense justificar

La llicència per assumptes propis sense justificar serà de sis dies, llevat les persones treballadores que hagin ingressat en l'empresa durant l'any, per les quals el nombre de dies serà proporcional a la data d'entrada a l'Empresa, essent necessària la comunicació prèvia amb un mínim de 48 hores i un màxim de 30 dies, però sense la justificació, i es concediran per estricte ordre de sol·licitud.

L'Empresa confeccionarà un gràfic per a cada col·lectiu, exposat per a coneixement de les persones treballadores, en el qual s'anotarà el nom o número de la persona en el dia sol·licitat.

Pel col·lectiu que treballa a gràfic i torn seran concedits en períodes de dos dies com a màxim i no coincidents amb més de dues persones, a excepció de la categoria professional de conductor/a agent únic/a que el podran sol·licitar quatre persones en un mateix dia a raó de dues per torn de treball.

Els dies d'assumptes propis que a data 31 de desembre no s'hagin gaudit, seran abonats en la nòmina del mes de gener de l'any següent, a raó del preu estipulat en la taula.

i) Consulta mèdica

Es concedirà el temps necessari per assistir a consulta mèdica, justificant degudament el temps utilitzat.

j) Bateigs, bodes i comunions

Es concedirà un dia de permís retribuït per a l'assistència a bateigs, comunions, i noces de pares/mares, germans/germanes o fills/filles.

En els casos de sol·licitar els permisos c) i d): la persona treballadora podrà optar, esgotats els dies del permís, per sol·licitar dies d'assumptes propis sense justificar, sempre i quan aquests no excedeixen dels dies de permís que li queden fins finalitzar l'any o contracte. Aquests dies no computaran com els màxims a concedir en el mateix dia per l'Empresa i la persona ho comunicarà a l'empresa amb 36 hores d'antelació com a mínim.

Article 28. Permisos no retribuïts

El personal que porti un mínim d'un any de servei a l'Empresa tindrà dret anualment a una llicència sense sou per un termini no inferior a cinc dies ni superior a trenta dies, que no seran descomptats a efectes d'antiguitat ni de les vacances anuals. Se sol·licitaran amb quinze dies d'antelació com a mínim, amb l'excepció dels casos reflectits a l'article 27.c, que se sol·licitarà amb set dies d'antelació com a mínim.

Article 29. Excedències

S'estableixen dos tipus d'excedències, voluntària i forçosa; cap d'elles atorga dret durant la seva durada a la percepció de salaris.

Excedència voluntària:

Tot el personal fix de l'Empresa tindrà dret a excedència voluntària i podrà sol·licitar-la quan hagi complert un any de servei a l'Empresa.

L'excedència voluntària que se sol·licitarà per escrit, haurà de concedir-se en els 30 dies següents a la seva sol·licitud.

L'excedència voluntària tindrà una durada mínima d'un any i no podrà excedir de cinc, abans dels quals la persona treballadora afectada haurà de demanar el reingrés. Si no ho fes, perdrà la condició d'excedent. Si un cop demanat no tingués ocasió de reingressar per manca de vacants, es podrà prorrogar l'excedència a instància de la persona afecta per iguals períodes de temps.

La concessió de l'excedència voluntària no exonerarà a la persona treballadora afectada de les responsabilitats que es derivin de les faltes comeses amb anterioritat, encara que resultin d'expedient incoat amb posterioritat.

Es perdrà el dret al reingrés a l'Empresa, si no se sol·licita abans d'expirar el termini pel qual s'havia concedit l'excedència o en el seu cas la pròrroga.

Pel reingrés, les persones interessades tindran prioritat absoluta en les vacants d'igual o similar categoria a la seva que hi hagués o es produïssin a l'Empresa per qualsevol causa.

Com a tràmit previ al reingrés, la persona en excedència voluntària haurà de superar examen mèdic corresponent a través del qual es determinarà si reuneix les condicions psicofísiques necessàries per a desenvolupar les funcions pròpies de la seva categoria professional.

Excedència forçosa:

Seran causa determinant d'excedència forçosa les següents:

a) El nomenament o elecció per a càrrec de l'Estat, Comunitat Autònoma, Província, Municipi, polític o sindical, l'exercici del qual sigui incompatible amb la normal prestació dels serveis de la persona treballadora a l'Empresa.

b) El compliment d'un deure inexcusable de caràcter públic i personal que suposi la impossibilitat de la prestació del treball degut en més del vint per cent de les hores laborables en un període de tres mesos.

En ambdós casos l'excedència forçosa es mantindrà mentre persisteixi l'exercici del càrrec o deure públic que la determini i aquest període es computarà com de servei actiu, excepte als efectes de la Seguretat Social.

Al cessar la persona treballadora en el càrrec o deure que va determinar la situació d'excedència, haurà de demanar el reingrés en el termini dels trenta dies següents i tindrà dret al reingrés immediat a la mateixa plaça que ocupava en el moment de produir-se l'excedència o bé si aquesta hagués estat amortitzada, en qualsevol altra plaça del seu nivell professional efectuant si fos necessària la corresponent reconversió professional.

Cas de no sol·licitar el reingrés en el termini assenyalat en el paràgraf anterior, les persones treballadores afectades seran considerades dimissionàries tàcites.

El personal d'Autobusos, tindrà dret a un període d'excedència no superior a tres anys, per atendre a la cura de cada fill/a, a comptar des de la data del seu naixement.

Aquesta excedència podrà sol·licitar-la indistintament el pare o la mare quan les dues persones treballin i donarà dret a la reserva del lloc de treball i a que es computi a efectes d'antiguitat el període del primer any comptat a partir de l'inici d'aquella.

En aquesta situació es podrà participar en concursos d'ascens amb els mateixos drets que si estigués en actiu.

Els successius fills o filles donaran dret a un nou període d'excedència que, en el seu cas, suposarà la finalització del que estigués gaudint.

Article 30. Passis

L'Empresa facilitarà passis gratuïts a:

a) El/la cònjuge o parella estable.

b) fills/filles fins a 18 anys.

c) fills/filles de 18 a 25 anys, llevat que tinguin una retribució fixa o constant.

d) les persones treballadores jubilades de l'Empresa i cònjuge o parella estable i fills/filles menors de 18 anys.

e) les persones vídues de treballadors i treballadores de l'Empresa i fills/filles menors de 18 anys.

f) persones treballadores i cònjuge o parella estable, a les quals estan en actiu, l'organisme competent els hi hagués concedit la invalidesa, i que no es trobin per aquesta causa laboralment actives.

Article 31. Polítiques d'igualtat

Les persones treballadores en cas d'optar per l'acumulació del temps de lactància en jornades complertes, ho podran fer en un període de 20 dies, o bé a continuació del permís de maternitat o dintre del període de nou mesos d'edat del/de la menor, indicant prèviament la modalitat escollida a l'Empresa.

Els períodes de vacances pendents durant el permís maternal, podran gaudir-se igualment a continuació del citat descans prèvia comunicació a l'Empresa.

En el supòsit de naixement de fill/a, adopció o acolliment de conformitat amb l'article 45.1.d) de la Llei 3/2007, el treballador tindrà dret a la suspensió del contracte durant tretze dies ininterromputs, ampliables en el supòsit de part, adopció o acolliment múltiples en dos dies més per cada fill/a a partir del/de la segon/a. Aquesta suspensió és independent del gaudiment compartit dels períodes de descans per maternitat regulats en l'article 48.4 de l'esmentada llei.

Tots i cadascun dels beneficis establerts en el present conveni, per als matrimonis i/o cònjuges s'ha d'aplicar en els mateixos termes a les parelles de fet.

L'acreditació i l'existència de les parelles de fet, es durà a terme mitjançant la justificació prevista en cada moment, segons la normativa vigent.

Així mateix per a les dones treballadores de l'Empresa que notifiquin el seu embaràs s'estableix un protocol per a la seva protecció i la del fetus, aprovat pel Comitè de Seguretat i Salut.

Altrament, aquelles hores que, a petició de l'Empresa ,es destinin a polítiques d'igualtat per part de la Representació dels Treballadores i de les Treballadores, aniran a càrrec de l'Empresa.

CAPÍTOL VIII

Disposicions complementàries

Article 32. Uniformes

Autobusos facilitarà a les persones treballadores les següents peces de treball:

Personal de moviment.

Hivern: Una peça d'abric tipus 'anorac' cada tres anys; un jersei i tres pantalons amb durada de dues temporades, i tres (dues més una) camises, dues corbates (o dos mocadors de coll per al personal que així ho sol·liciti) i un suèter, amb durada de dues temporades, que es lliuraran en el mes d'octubre

Estiu: Dos pantalons i dues camises cada temporada, que es lliuraran en el mes de març.

En el cas que hi hagués alguna treballadora embarassada , l'empresa facilitarà el vestuari adequat.

Personal de Taller

Hivern: Dues granotes o peces adequades cada any, un 'anorac' i una jaqueta de punt cada tres anys, que seran lliurades dins el tercer trimestre de l'any.

Estiu: Dos pantalons i dues camises.

El calçat de seguretat es canviarà cada cop que sigui necessari, lliurant l'usat.

El període d'ús dels uniformes serà el següent:

Hivern: de l'1 de novembre al 31 de març.

Estiu: de l'1 d'abril al 30 d'octubre.

Personal d'Administració.

El citat valor per a l'any 2015 és el que figura en l'Annex 2. A partir de l'1 de gener de 2016 totes les persones que estaven cobrant l'import per vestuari d'administració se li inclourà el citat valor al plus d'administració.

Article 33. Recaptacions

Amb la finalitat d'assegurar les quantitats que, procedents de les recaptacions, puguin ser objecte de robatori es posarà a disposició del personal afectat un fons o assegurança que cobrirà la quantitat real que justifiqui el/la conductor/a i el canvi habitual, per a la qual cosa es presentarà la documentació que sol·liciti la companyia asseguradora.

Les recaptacions retingudes indegudament produiran la pèrdua al dret d'assegurança del risc esmentat en el paràgraf anterior.

L'Empresa estarà autoritzada a descomptar del full de salari l'import pendent d'ingrés en la nòmina del mes següent, fins a la quantitat màxima que autoritzi la normativa legal vigent, no havent-se de notificar amb anterioritat a la persona afectada, i això sens perjudici de la facultat de l'Empresa per tal d'aplicar el règim de faltes i sancions del present conveni.

CAPÍTOL IX

Drets sindicals

Article 34. Drets i garanties sindicals

Les persones treballadores d'aquesta Empresa gaudiran de totes les garanties i drets sindicals que els atorguen les lleis vigents.

Les persones treballadores afiliades podran sol·licitar per escrit a l'Empresa que els hi sigui o no descomptat de la nòmina mensual l'import de la quota sindical corresponent.

A- El comitè d'empresa

El Comitè d'Empresa rebrà informació periòdica sobre la marxa de l'Empresa, d'acord amb l'establert a la Llei 8/80, de l'Estatut dels treballadors, refós pel RD llei 1/1995, de 24 de març.

En tot cas, tindrà dret a participar, col·laborar i emetre informe previ en les següents qüestions:

1. Reestructuracions de plantilla i cessament total i parcial, definitiu o temporal de l'Empresa

2. Reduccions de jornada així com el trasllat total o parcial de les instal·lacions de l'Empresa.

3. Plans de formació professional de l'Empresa.

4. Implantació o revisió dels sistemes organitzatius i de control del treball.

5. Estudi de temps, establiment de sistemes de primes o incentius i valoracions del lloc de treball.

6. Emetre informe quan la fusió, absorció o modificació dels estatuts jurídics de l'Empresa suposi qualsevol incidència que afecti al volum de l'ocupació.

7. Dret a rebre còpia bàsica dels contractes realitzats per escrit, així com en les successives pròrrogues i a la finalització dels mateixos la proposta de la quitança

8. Ser informat de tots els plecs de càrrec imposats al personal amb l'antelació suficient que, serà com a mínim, de sis dies laborables amb la finalitat d'estudiar els fets de la falta que s'imputa.

9. Conèixer trimestralment, al menys, les estadístiques sobre l'índex d'absentisme i les seves causes, els accidents de treball i les malalties professionals i les seves conseqüències, els índex de sinistralitat, els estudis periòdics o especials del medi ambient laboral i els mecanismes de prevenció que s'utilitzen.

10. De vigilància en el compliment de la legalitat vigent, així com la resta de pactes, condicions i usos de l'Empresa, formulant en el seu cas les accions legals oportunes.

11. Vigilància i control de les condicions de seguretat i higiene en l'Empresa a través del Comitè corresponent.

12. L'Empresa proveirà un fons per un import màxim de 2000,00 anuals per cobrir les despeses del Comitè d'Empresa i que abonarà prèvia justificació documental presentada pel Comitè.

Les persones membres del Comitè d'empresa disposaran de 42 hores mensuals cadascuna. La suma de les hores sindicals de la Representació de les Persones Treballadores, seran d'us comú i seran acumulables anualment.

B- Seccions sindicals

Els sindicats legalment establerts que hagin obtingut un mínim del 10% dels vots totals i la representació en l'elecció del Comitè d'Empresa podran constituir seccions sindicals, aquestes estaran representades pels Delegats i per les Delegades Sindicals escollits i escollides per i entre els seus afiliats i les seves afiliades.

Les Seccions Sindicals disposaran de:

- 1 Delegat/da Sindical per cada 50 afiliats/afiliades o fracció.

Les Seccions Sindicals podran transmetre per escrit informació i propaganda als seus afiliats i les seves afiliades, sempre que no es perjudiqui el procés productiu.

Tindran dret a rebre còpia de tots els plecs de càrrecs que rebin els seus afiliats i les seves afiliades i al mateix temps que aquestes persones, si així ho sol·liciten.

Tota persona treballadora tindrà dret a ser defensada davant l'Empresa per la Secció Sindical a la qual pertanyi.

Els Delegats i les Delegades Sindicals tindran les mateixes garanties que les persones membres del Comitè d'Empresa, que es determinen a l'article 68 a), b), c), d) del RDL 1/1995 de 24 de març.

Les hores de les que disposaran els Delegats i les Delegades de la Secció Sindical, es trauran de la borsa d'hores que podran ser cedides voluntàriament per les persones membres de la seva Secció Sindical, que formen part del Comitè d'Empresa.

Article 35. Cànon de negociació

Es fixa la quantitat de 30,05 com a despeses de gestió als Sindicats representants en la Comissió Negociadora del Conveni, que s'abonarà un cop a l'any en el compte que indiquin els Sindicats a l'Empresa.

Un cop publicat el conveni en el DOGC i en el termini de 30 dies desprès de la data de publicació, les persones treballadores hauran de manifestar voluntàriament i per escrit que se'ls descompti la quantitat esmentada en concepte de cànon de negociació col·lectiva.

Aquests descomptes s'aplicaran també a les persones treballadores no afiliades als sindicats signants.

Article 36. Vinculació a la totalitat del conveni col·lectiu

En el supòsit que l'autoritat laboral no aprovés algun dels articles d'aquest conveni, els modifiqués o els suspengués, aquest quedarà sense cap eficàcia havent de ser considerat de nou en el seu total contingut.

Article 37. Formació

El CAP serà considerat dins la jornada laboral com a temps de treball efectiu sempre i quan la persona treballadora sol·liciti aquesta formació a través de la sol·licitud PIF (Pla Individual de Formació) o instrument formatiu que el substitueixi. Les hores dedicades al CAP seran considerades com a còmput d'hores de formació introduïdes pel Reial Decret Llei 3/2012, de 10 de febrer de 2012, de mesures urgents de reforma del mercat laboral.

ANNEX 1

Horari administració:

La jornada continuada de 8:00 a 15:00 durant tot l'any.

La jornada partida de 9:00 a 14:00 i de 16:00 a 18:00, durant tot l'any.

Es realitzarà jornada continuada des del 16/06 al 15/09.

Els dies 5 de gener, 24 de desembre , 31 de desembre i dijous sant, l'horari a realitzar serà de 8:00 a 15:00 hores.

Per al personal d'administració que presta els seus serveis a l'O.A.C.:

La jornada continuada serà:

De 8:00 a 15:00 durant tot l'any

De 13:00 a 20:00 durant tot l'any

La jornada partida serà de 9:00 a 13:00 i de 16:00 a 19:00 durant tot l'any.

Per al personal de jornada partida: els dies 5 de gener, 24 de desembre , 31 de desembre i dijous sant, l'horari a realitzar serà de 8:00 a 15:00 hores.

Horari taller diürn

Matí de 6:00 a 14:00

Tarda de 14:00 a 22:00

Horari taller nocturn

22:00 a 6:00

El personal amb categoria d'Auxiliar Suports Varis, que presti els seus serveis en les dependències de taller, realitzarà la jornada dins dels següents torns de treball:

Matí de 6:00 a 14:00

Tarda de 14:00 a 22:00

Nit de 22:00 a 6:00

Horari moviment

Jornada continuada

Torn de matí:

La finalització no sobrepassarà els següents intervals: en els dies laborables, de les 15:20 a les 15:40 hores. En els dies dissabtes de les 15:30 a les 15:45 hores. En els dies festius de les 15:50 a les 16:00 hores.

El descans es realitzarà entre la segona i la cinquena hora de treball.

Torn de tarda:

Començarà posterior a les 13:40 hores tots els dies de la setmana.

El descans es realitzarà entre la segona i la cinquena hora de treball.

Torn de nit:

Entre les 22:00 i les 6:00

El descans es realitzarà entre la segona i la cinquena hora de treball.

Jornada partida:

La jornada partida solament podrà partir-se una vegada. Entre el torn de matí i el de tarda no hi haurà menys de 2:30 hores ni més de 5:00 hores. Els torns de matí i de tarda estaran també limitats igual que els de jornada continuada.

ANNEX 2

Els imports de les taules salarials s'actualitzaran tal i com s'especifica en els articles corresponents

Taula salarial any 2015

Este documento contiene un PDF, para descargarlo pulse AQUI

Denominacions Article 13è

a1 Plus conductor/a agent únic/a

a2 Plus liquidació i percepció

b Plus inspecció

c Plus de gestió

d Plus personal de taller i auxiliar

e Menyscapte de diners Altres conceptes de conveni no inclosos en la taula anterior

Article 13: Complements diversos

f) Prima festiva......................................................................................................................................... 64,6140

g) Borsa de vacances............................................................................................................................ 634,6358

i ) Plus de jornada partida........................................................................................................................ 10,7035

j) Plus salarial d'assistència diari............................................................................................................... 7,6644

Article 14: Complements diversos

Descans entre jornades........................................................................................................................... 10,5071

Festes no gaudides.................................................................................................................................. 78,4319

Hores extres............................................................................................................................................. 16,0303

Article 22: Jubilació - Premis de fidelitat/vinculació

Als 60 anys.......................................................................................................................................... 7.773,8786

Als 61 anys.......................................................................................................................................... 6.709,4542

Als 62 anys.......................................................................................................................................... 5.182,5939

Als 63 anys.......................................................................................................................................... 3.896,2298

Als 64 anys.......................................................................................................................................... 2.618,2111

Article 32: Uniformes

Personal d'administració

Oficials segona i auxiliars....................................................................................................................... 206,8540

Resta categories.................................................................................................................................... 174,3333

Taula salarial any 2016

Este documento contiene un PDF, para descargarlo pulse AQUI

Denominacions article 13è

a1 Plus conductor/a agent únic/a

a2 Plus liquidació i percepció

b Plus inspecció

c Plus de gestió

d Plus personal de taller i auxiliar

e Menyscapte de diners Altres conceptes de conveni no inclosos en la taula anterior

Article 13: complements diversos

f) Prima festiva......................................................................................................................................... 65,0663

g) Borsa de vacances............................................................................................................................ 639,0783

i ) Plus de jornada partida........................................................................................................................ 10,7784

j) Plus salarial d'assistència diari............................................................................................................... 7,7181

Article 14: complements diversos

Descans entre jornades........................................................................................................................... 10,5806

Festes no gaudides.................................................................................................................................. 78,9809

Hores extres............................................................................................................................................. 16,1425

Article 22: Jubilació - Premis de fidelitat/vinculació

Als 60 anys.......................................................................................................................................... 7.828,2958

Als 61 anys.......................................................................................................................................... 6.756,4204

Als 62 anys.......................................................................................................................................... 5.218,8721

Als 63 anys.......................................................................................................................................... 3.923,5034

Als 64 anys.......................................................................................................................................... 2.636,5386

Taula Salarial any 2017

Este documento contiene un PDF, para descargarlo pulse AQUI

Denominacions article 13è

a1 Plus conductor/a agent únic/a

a2 Plus liquidació i percepció

b Plus inspecció

c Plus de gestió

d Plus personal de taller i auxiliar

e Menyscapte de diners Altres conceptes de conveni no inclosos en la taula anterior

Article 13: complements diversos

f) Prima festiva......................................................................................................................................... 65,7170

g) Borsa de vacances............................................................................................................................ 645,4691

i ) Plus de jornada partida........................................................................................................................ 10,8862

j) Plus salarial d'assistència diari............................................................................................................... 7,7953

Article 14: complements diversos

Descans entre jornades........................................................................................................................... 10,6864

Festes no gaudides.................................................................................................................................. 79,7707

Hores extres............................................................................................................................................. 16,3039

Article 22: jubilació - premis de fidelitat/vinculació

Als 60 anys.......................................................................................................................................... 7.906,5788

Als 61 anys.......................................................................................................................................... 6.823,9846

Als 62 anys.......................................................................................................................................... 5.271,0608

Als 63 anys.......................................................................................................................................... 3.962,7384

Als 64 anys.......................................................................................................................................... 2.662,9040

ANNEX 3

Taules de complement IT

En el present annex s'inclouen les taules de complement per a la IT que s'incrementaran en el mateix percentatge que experimenti la resta dels conceptes econòmics del conveni per cada any de la seva vigència. S'aplicarà, si s'escau, el criteri d'increment d'antiguitat amb independència de la situació d'I.T., fent-se aquest efectiu un cop finalitzada la situació d'I.T.

S'entendrà com a recaiguda quan el/la facultatiu/va així ho acrediti, procedint-se a aplicar el complement d'IT segons correspongui a la primera, segona o tercera en funció de la baixa que originà la recaiguda.

Taules IT 2015

Este documento contiene un PDF, para descargarlo pulse AQUI

Taules IT 2016

Este documento contiene un PDF, para descargarlo pulse AQUI

Taules IT 2017

Este documento contiene un PDF, para descargarlo pulse AQUI