C. Colectivo , Revision. Convenio Colectivo de Empresa de AYUNTAMIENTO DE CONSTANTI. PERSONAL LABORAL Y FUNCIONARIO (43100032142013) de Tarragona

Empresa Provincial. Versión VIGENTE. Validez desde 03 de Abril de 2013 en adelante

TIEMPO DE LECTURA:

  • Código Nuevo: 43100032142013
  • Tipo: Empresa
  • Ámbito: Tarragona
  • Boletín Oficial de Tarragona nº 77 del 03/04/2013

    Convenio Colectivo de Empresa de AYUNTAMIENTO DE CONSTANTI. PERSONAL LABORAL Y FUNCIONARIO Acord regulador de les condicions de treball dels empleats publics de l Ajuntament de Constanti, per als anys 2013-2015. Codi conveni num. 43100032142013. AYUNTAMIENTO DE CONSTANTI. PERSONAL LABORAL Y FUNCIONARIO Convenio Colectivo de Empresa de AYUNTAMIENTO DE CONSTANTI. PERSONAL LABORAL Y FUNCIONARIO (43100032142013) de Tarragona 2013-03519 Generalitat de Catalunya Departament d Empresa i Ocupació - Serveis Territorials a Tarragona RESOLUCIÓ de 25 de mar...
Tipo Título F. Publicación Boletin F. Vigor Vigencia PDF
C. Colectivo , Revision Acord regulador de les condicions de treball dels empleats publics de l Ajuntament de Constanti, per als anys 2013-2015. Codi conveni num. 43100032142013. Convenio afectado por 03/04/2013 Boletín Oficial de Tarragona 03/04/2013 Vigente Documento oficial en PDF
Convenio Colectivo
Tipo Título F. Publicación Boletin F. Vigor PDF
C. Colectivo , Revision Acord regulador de les condicions de treball dels empleats publics de l Ajuntament de Constanti, per als anys 2013-2015. Codi conveni num. 43100032142013. 03/04/2013 Boletín Oficial de Tarragona 03/04/2013 Documento oficial en PDF
Convenio afectado por
Tipo Título F. Publicación Boletin F. Vigor PDF
Modificacion/Interpretacion Acord de millora de prestacions dels empleats de l ajuntament. Acord del Ple de 31.01.2019. 27/02/2019 Boletín Oficial de Tarragona 31/01/2019 Documento oficial en PDF

Acord regulador de les condicions de treball dels empleats publics de l Ajuntament de Constanti, per als anys 2013-2015. Codi conveni num. 43100032142013. (Boletín Oficial de Tarragona núm. 77 de 03/04/2013)
Preambulo

2013-03519

Generalitat de Catalunya

Departament d Empresa i Ocupació - Serveis Territorials a Tarragona

RESOLUCIÓ de 25 de març de 2013, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l Acord regulador de les condicions de treball dels empleats públics de l Ajuntament de Constantí, per als anys 2013-2015 (codi de conveni núm. 43100032142013).

Vist el text de l Acord regulador de les condicions de treball dels empleats públics de l Ajuntament de Constantí, presentat en data 27 de febrer de 2013 i subscrit per les parts negociadores en data 8 de febrer 2013, i de conformitat amb l article 38.6 de la Llei 7-2007 de 12 d abril, de l Estatut Bàsic de l Empleat Públic, l article 2.1a) del Reial decret 713-2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball, l article 170.1e) i j) de la Llei orgànica 6-2006, de 19 de juliol, de reforma de l Estatut d autonomia de Catalunya, i el Decret 352-2011, de 7 de juny de reestructuració del Departament d Empresa i Ocupació i altres normes d aplicació;

Vista l aprovació expressa de 26 de febrer de 2013 per l òrgan de govern competent, segons el que disposa l article 38.3 de la Llei 7-2007 abans esmentada,

RESOLC:


1.

Disposar la inscripció de l Acord regulador de les condicions de treball dels empleats públics de l Ajuntament de Constantí per als anys 2013-2015 en el corresponent Registre de convenis i acords col·lectius de treball amb funcionament a través de mitjans electrònics dels Serveis Territorials del Departament d Empresa i Ocupació a Tarragona.


2.

Disposar-ne la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.

Notifiqueu aquesta Resolució a la Comissió Negociadora de l Acord.

Tarragona, 25 de març de 2013.

Carme Mansilla Cabré, la directora dels Serveis Territorials, e.f.

Transcripció del text original signat per les parts


ACORD REGULADOR DE LES CONDICIONS DE TREBALL DELS EMPLEATS PÚBLICS DE L AJUNTAMENT DE CONSTANTÍ

 


Capítol I. Disposicions generals

 


Article 1. Àmbit personal

1.1. Aquest Pacte s ha negociat entre els representants de l Ajuntament de Constantí i els representants dels sindicats CCOO, SPPME i UGT.

1.2. Els pactes continguts en aquest Acord afecten tots els empleats públics que prestin els seus serveis a l Ajuntament de Constantí, en tot allò que no contradigui la normativa vigent. No obstant això, aquells articles que facin referència de forma específica al personal funcionarial de carrera i interí, o al personal laboral fix, temporal o indefinit no fix, únicament seran d aplicació a aquells col·lectius als que facin menció.

1.3. Queden exclosos expressament de l àmbit d aplicació d aquest Acord:

- El personal contractat en l àmbit dels projectes o plans d ocupació, formació o similars.

- El personal d alta direcció i el personal eventual de confiança o assessorament especial.

1.4. És nul qualsevol pacte unilateral fora de les disposicions d aquest Acord i del seu àmbit d aplicació.

1.5. El cos de la Policia Local es regirà també pel seu Acord de condicions específiques de treball.

1.6. Aquest Acord s interpretarà d acord amb el sentit gramatical i estricte de les seves clàusules.


Article 2. Àmbit temporal i vigència

2.1. Els efectes d aquest Acord s iniciaran a l endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i tindrà vigència fins el 31 de desembre de 2015.

2.2. Aquest Pacte es prorrogarà tàcitament per anys naturals sempre que no sigui denunciat per alguna de les parts amb una antelació mínima de 2 mesos al de la seva finalització. Aquesta denúncia es farà per escrit i es comunicarà a les altres parts i a l autoritat competent.

Es preveu la possibilitat d adoptar acords parcials per modificar algun o alguns dels articles abans de la finalització de la vigència d aquest Acord.

2.3. Aquest Acord perllongarà la seva vigència durant el període de negociació següent. Si transcorregut 1 any des de la denúncia d aquest Pacte no se n hagués acordat un de nou, la Comissió Paritària de Control i de Seguiment el sotmetrà a l arbitratge del Tribunal Laboral de Catalunya (en endavant TLC), per al personal laboral; i al Consorci d Estudis, Mediació i Conciliació a l Administració Local (en endavant CEMICAL) per al personal funcionarial.


Article 3. Garanties ad personam

Es respectaran ad personam les condicions vigents, a títol individual, que qualsevol empleat vingués gaudint amb anterioritat a la signatura del present Acord sempre que la Llei ho permeti i quan aquestes condicions siguin més favorables, en el seu conjunt i còmput anual, a les establertes en el present Acord.


Article 4. Vinculació a la totalitat

Les condicions pactades en aquest Acord formen un tot orgànic i indivisible, i com a tal, per a la seva aplicació han de ser objecte de consideració global i conjunta.


Article 5. Principi de no discriminació

5.1 Les parts afectades per aquest Pacte es comprometen a promoure el principi d igualtat d oportunitats i no discriminació per cap motiu. Es declara com a principi general d aquest Acord que tot el personal al servei d aquest consistori té dret a no ser discriminat directament o indirectament, per raó de l ocupació, naixement, origen racial o ètnic, gènere, sexe o orientació sexual, religió o conviccions, opinió, discapacitat, edat, llengua, afiliació o no a un sindicat, o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.

5.2 Aquest compromís comporta eliminar els obstacles que poguessin incidir en el no compliment de la igualtat de les condicions entre dones i homes, així com posar en marxa mesures necessàries per a corregir possibles situacions de discriminació.

5.3 Per tant, s entén que qualsevol indicació en plural es refereix al genèric tant a la referència femenina com a la masculina; així, per exemple, on es transcrigui -emplea t també voldrà dir -emplead a , excepte quan la Llei realitzi la distinció de manera expressa.


Article 6. Comissió Paritària de Control i de Seguiment

6.1. En el termini de 15 dies següents a partir de l entrada en vigor d aquest Acord s ha de constituir una Comissió Paritària de Control i Seguiment del Pacte (en endavant CPCS).

6.2. La CPCS estarà formada per 6 persones, 3 nomenades per l alcaldia i 3 pels representants dels empleats signants d aquest Acord, d entre el personal laboral i el personal funcionarial en funció de la representació electoral obtinguda en les darreres eleccions sindicals. Ambdós col·lectius hauran d estar representats. I ambdues parts podran assistir amb persones assessores, que actuaran amb veu però sense vot. S exigirà un quòrum mínim d assistència a la Comissió de dues persones integrants per cadascuna de les parts.

6.3. La CPCS tindrà les funcions de seguiment, vigilància i interpretació de l Acord, adopció de les mesures necessàries per al desenvolupament i compliment del Pacte, resoldre i arbitrar els conflictes que puguin sorgir, així com d informar sobre els assumptes expressament contemplats en aquest redactat i d altres que li puguin ser sotmesos.

6.4.1. La CPCS es reunirà amb caràcter ordinari, amb una periodicitat trimestral, en el dia que oportunament s assenyali i amb caràcter extraordinari quan ho sol·licitin com a mínim el 50% dels seus components. De totes les reunions de la Comissió s estendrà una acta.

6.4.2. Les convocatòries es realitzaran per correu electrònic a tots els membres de la Comissió, amb una antelació d almenys 5 dies laborables en el cas de convocatòries ordinàries i d almenys 2 dies laborables en el cas de convocatòries extraordinàries.

6.4.3. En el cas de reclamacions o discrepàncies aquesta Comissió es reunirà en el termini màxim de 15 dies a partir de la comunicació per a resoldre-les.

6.4.4. Els seus acords tindran plena validesa en l àmbit d aquest Pacte i perquè siguin vàlids caldrà l aprovació per majoria simple de les dues parts dels membres presents a la sessió.

6.4.5. Els membres d aquesta Comissió han d observar el secret professional respecte de les informacions a les que tinguin accés, que s ha de prolongar fins i tot després de deixar de formar part de l esmentada Comissió.

6.5. En cas de manca d acord en el si de la CPCS sobre la interpretació o aplicació, ambdues parts negociadores acorden expressament i voluntàriament la submissió de la discrepància als procediments de conciliació i mediació i arbitratge del TLC, en el cas del personal laboral, i als procediments de conciliació i mediació del CEMICAL, per al personal funcionarial, a petició de qualsevol de les parts.


Capítol II. Condicions de treball

 


Article 7. Organització del treball

7.1. L organització del treball del personal és competència exclusiva del òrgans de govern d aquest ajuntament i ha d establir els sistemes de racionalització, la millora de mètodes i processos i la simplificació de tasques que permetin un millor i més alt nivell de prestació de serveis a la ciutadania. Els empleats han de respectar les instruccions i directrius que indiqui la corporació per tal d assolir aquesta finalitat.

7.2. L Ajuntament de Constantí respectarà les competències i funcions assignades als òrgans de representació dels empleats d acord amb el que estableixen l article 40 de la Llei 7-2007 (en endavant EBEP) i l article 64 del RDLEG 1-1995 (en endavant TRLET).

7.3. La mobilitat funcional i la redistribució del personal en els diferents serveis municipals, en el seu cas, es farà sempre de manera racional i atenent únicament les estrictes necessitats del servei. S e n donarà coneixement a la representació del personal i aquesta podrà emetre, en el seu cas, l informe corresponent.


Article 8. Classificació professional

8.1. La classificació professional té per objecte la determinació, ordenació i definició dels diferents nivells-grups professionals que puguin ser assignats als empleats d acord amb les tasques i funcions que efectivament desenvolupin, de forma que cada nivell pugui ser assimilat a un dels grups o subgrups de classificació que estableixen l article 76 de l EBEP, l article 42 del Decret 214-1990 (en endavant RPEL) i l article 22 del TRLET.

8.2. En conseqüència, a la plantilla del personal es determinaran els nivells en què s agrupen els empleats públics inclosos en l àmbit d aplicació d aquest Pacte, segons la titulació mínima necessària per accedir-hi:

- Grup A1: Tècnic superior: Títol universitari de grau, llicenciat, doctor o equivalent.

- Grup A2: Tècnic mitjà: Títol universitari de grau, diplomats o equivalent.

- Grup B: Tècnic de grau superior: Títol de tècnic superior o equivalent (pendent de desenvolupament per la normativa).

- Grup C1: Administratiu, tècnics especialistes, tècnics auxiliars: Títol de batxillerat, formació professional de segon grau o equivalent.

- Grup C2: Auxiliars i personal especialitzat: Títol de graduat escolar, graduat en secundària obligatòria, formació professional de primer grau o equivalent.

- Grup AP: Personal subaltern o d oficis no especialitzats: No s exigeix estar en possessió de cap titulació previst en el sistema educatiu.

8.2.1 Personal funcionarial

Relació de nivells professionals-llocs del personal funcionarial:

Grup A1: Títol universitari de grau, llicenciat, doctor o equivalent

Secretari

Interventor

Secretari interventor (a extingir)

Enginyer industrial

Grup A2: Títol de grau, diplomats o equivalent

Cap de Servei

Tècnic diplomat

Grup B: Títol de tècnic superior o equivalent

Grup C1: Títol de batxillerat, formació professional de segon grau o equivalent

Cap de Departament

Sergent

Administratiu

Tècnic informàtic

Grup C2: Títol de graduat escolar, formació professional de primer grau o equivalent

Caporal

Agent carrera

Agent pràctiques amb armes (agents que han superat el curs d ISP i són nomenats agents en pràctiques)

Agent interí sense armes (a extingir)

Agent interí

Auxiliar administratiu

Grup AP: No s exigeix estar en possessió de cap titulació prevista en el sistema educatiu

Agutzil-notificador

Agent cívic-notificador

7.2.2. Personal laboral

Relació de grups professionals del personal laboral en consonància amb la titulació:

Grup A1 L: Títol universitari de grau, llicenciat, doctor o equivalent

Arxiver

Director Escola Música

Grup A2 L: Títol de grau, diplomats o equivalent

Director Escola Adults

Director Llar d Infants

Bibliotecari

Arquitecte tècnic

Educador social

Integradora socio-cultural

Professor Escola Música

Professor Escola Adults

Grup B L: Títol de tècnic superior o equivalent

Grup C1 L: Títol de batxillerat, formació professional de segon grau o equivalent

Encarregat de la brigada

Tècnic Radio

Tècnic Joventut

Tècnic Llar d Infants

Monitor Centre Obert

Tècnic auxiliar d esports Pavelló

Grup C2 L: Títol de graduat escolar, formació professional de primer grau o equivalent

Auxiliar tècnic d esports Pavelló

Oficial primera Brigada

Auxiliar Biblioteca

Auxiliar administratiu

Auxiliar tècnic Radio

Oficial segona Brigada

Auxiliar Llar d Infants

Monitor Pavelló

Monitor de lleure

Monitor Ioga

Monitor Manualitats

Grup AP L: No s exigeix estar en possessió de cap titulació prevista en el sistema educatiu

Guarda rural-vigilant

Bidell Col·legi

Bidell Pavelló

Operari-bidell Ajuntament

Recepcionista Pavelló

Netejador

Peó Brigada

Peó neteja viària


Article 9. Plantilles

La plantilla del personal al servei de la corporació haurà de respondre als principis de racionalitat, economia i eficàcia, i ha de contenir la totalitat de les places de personal laboral i funcionarial i personal eventual a l efecte de la seva quantificació pressupostària.


Article 10. Relació de llocs de treball

10.1. La relació de llocs de treball és l instrument tècnic de planificació i gestió de recursos humans a través del qual es realitza l ordenació de tots els llocs de treball presents a l Ajuntament de Constantí, corresponents al personal funcionarial, eventual i laboral, d acord amb les necessitats dels seus serveis. En aquesta es determina el nombre de llocs existents a l organització i també s estableixen les característiques de cadascun d ells. El seu contingut d acord amb la normativa d aplicació és el següent:

a) Codi numèric d identificació del lloc de treball.

b) Denominació del lloc i el seu enquadrament orgànic.

c) Característiques essencials del lloc, incloent-hi les funcions específiques atribuïdes, si s escau.

d) Requisits exigits per ocupar el lloc de treball.

e) Complement de destinació que tingui assignat el lloc de treball i el complement específic corresponent, si s escau.

f) Grups de classificació professionals i el règim jurídic.

g) Forma de provisió.

h) Qualsevol altra establerta per la normativa d aplicació.

10.2. La relació de llocs de treball és pública i estarà a disposició de qualsevol empleat que la sol·liciti. La corporació facilitarà a tot el personal que ho demani la fitxa descriptiva corresponent al seu lloc de treball.


Article 11. Jornada i horari de treball

11.1. La jornada general de treball per a tot el personal no podrà ser inferior a 37 hores i 30 minuts setmanals de treball efectiu de promig en còmput anual o l establerta per la legislació vigent. A partir de l 1 de gener de 2013 aquesta jornada equivaldrà a un mínim de 1.664 hores anuals. La jornada laboral anual serà la que determina el calendari laboral. Excepcionalment hi pot haver jornades reduïdes o superiors per a llocs de treball específics i centres de treball que, per la seva peculiaritat, tinguin un altre horari de treball.

11.2. La jornada setmanal serà de 5 dies treballats, de dilluns a divendres, i 2 dies de descans, dissabte i diumenge, excepte els centres que, per la seva peculiaritat, tinguin un altre horari de treball.

11.3. Entre l acabament d una jornada i el començament de l altra han de transcórrer com a mínim 12 hores.

11.4. Els horaris de treball són els següents:

a) Personal d oficina: de dilluns a divendres, de 8.00 a 15.00 hores i la tarda del dia laborable setmanal de dijous, de 16.30 a 19.00 hores.

L horari d atenció al públic dels diferents departaments-àrees s efectuarà de dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00 hores i la tarda del dijous laborable, de 16.30 a 18.30 hores.

No obstant això, aquest personal podrà realitzar durant quatre setmanes a l any un horari, de dilluns a divendres, de 8.00 a 15.30 hores sempre que no afecti al funcionament normal del servei i que garanteixi la presència del 50% dels membres integrants de cada departament-àrea.

Aquestes quatre setmanes es podran efectuar prèvia sol·licitud al Departament de Recursos Humans. La instància s haurà de realitzar a l inici de cada mes i haurà d anar validada pel responsable de l àrea-departament. Aquestes setmanes no es podran realitzar de manera consecutiva i no es podran efectuar en el mes de desembre.

Durant la vigència d aquest Acord s estudiarà la possibilitat d ampliar el nombre de setmanes en què es podrà efectuar l horari intensiu descrit als apartats anteriors.

La jornada ordinària és de 37 hores i 30 minuts de treball de còmput setmanal de dilluns a divendres pel matí, amb la possibilitat de realitzar-la entre les 7.30 i les 15.30 hores, quan aquesta coincideixi amb els períodes determinats com a vacances escolars (Nadal, Reis i Setmana Santa) i també entre el període comprès del dia següent al de l acabament del curs escolar i el dia anterior al de l inici del curs escolar. Aquest períodes vindran fixats al calendari escolar per als centres educatius no universitaris de Catalunya publicat pel Departament d Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

L horari d atenció al públic dels diferents departaments-àrees, durant els períodes fixats al paràgraf anterior, s efectuarà de dilluns a divendres, de 9.00 a 14.30 hores.

a.1. Agutzil-notificador:

- Dilluns i dimecres: de 8.30 a 13.00 i de 17.00 a 20.00 hores.

- Dimarts i dijous: de 8.30 a 13.00 i de 17.00 a 21.00 hores.

- Divendres: de 8.30 a 14.00 hores.

Aquest horari serà per a tot l any i en funció de les necessitats del servei.

a.2. Agent cívic-notificador:

De dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00 i de 17.30 a 20.00 hores, en funció de les necessitats del servei.

Durant el període fixat al sisè paràgraf de la lletra a) d aquest article 11.4, la jornada ordinària és de 37 hores i 30 minuts de treball de còmput setmanal, en funció de les necessitats del servei.:

- Dilluns, dimecres i divendres: de 8.00 a 15.00 hores.

- Dimarts i dijous, de 9.00 a 14.00 i de 18.30-19.00 a 20.30-21.00 hores.

b) Personal de brigades: s estableix un horari de dilluns a divendres, de 8.00 a 13.15 i de 14.45 a 17.00 hores.

Entre el període comprès del dia següent al de l acabament del curs escolar i el dia anterior al de l inici del curs escolar fixat al calendari escolar per als centres educatius no universitaris de Catalunya publicat pel Departament d Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, la jornada ordinària és de 37 hores i 30 minuts de treball de còmput setmanal de dilluns a divendres, de les 7.30 a les 14.15 hores. Els 45 minuts diaris que falten per a completar les 7 hores i 30 minuts passaran a integrar una bossa d hores, a negociar tant la seva realització com la seva compensació. Aquelles hores que no es realitzin no s hauran de recuperar.

c) Personal de Serveis Socials, Joventut i Escola d Adults:

c.1. Educadora Social: prestarà el servei, de dilluns a divendres, entre les 8.30 i les 20.00 hores, efectuant la jornada laboral continuada o repartida entre el matí i la tarda, en funció de les necessitats del servei.

Durant el període fixat al sisè paràgraf de la lletra a) d aquest article 11.4, la jornada ordinària és de 37 hores i 30 minuts de treball de còmput setmanal de dilluns a divendres, amb la possibilitat de realitzar-la entre les 7.30 i les 15.30 hores, en funció de les necessitats del servei.

c.2. Personal d oficines: de dilluns a divendres, de 8.00 a 15.30 hores.

L horari de tarda quedarà definitivament determinat en funció del que realitzi el personal del Consell Comarcal del Tarragonès que presta els seus serveis a l Àrea de Serveis Socials d aquest ajuntament. En aquest cas l horari serà el mateix que l establert per al personal d oficina regulat a l apartat 10.4.a) d aquest Pacte.

Durant el període fixat al sisè paràgraf de la lletra a) d aquest article 10.4, la jornada ordinària és de 37 hores i 30 minuts de treball de còmput setmanal de dilluns a divendres, amb la possibilitat de realitzar-la entre les 7.30 i les 15.30 hores.

c.3. Personal del Centre Obert:

En cada curs s establirà el seu horari corresponent.

c.4. Tècnic de Joventut: prestarà el servei, de dilluns a divendres, entre les 8.00 i les 20.00 hores, efectuant la jornada laboral continuada o repartida entre el matí i la tarda, en funció de les necessitats del servei.

Durant el període fixat al sisè paràgraf de la lletra a) d aquest article 11.4, la jornada ordinària és de 37 hores i 30 minuts de treball de còmput setmanal de dilluns a divendres, amb la possibilitat de realitzar-la entre les 7.30 i les 15.30 hores, en funció de les necessitats del servei.

c.5. Monitor lleure Esplai Municipal: dissabtes de 8 a 14 hores.

c.6. Escola d Adults: prestarà el servei, de dilluns a divendres, entre les 9.30 i les 20.00 hores, efectuant la jornada laboral continuada o repartida entre el matí i la tarda, en funció de les necessitats del servei.

d) Personal de la Llar d Infants: s estableix un horari de dilluns a divendres, entre les 7.45 i les 17.00 hores, en funció de les necessitats del servei.

Durant el període fixat al sisè paràgraf de la lletra a) d aquest article 11.4, la jornada ordinària és de 37 hores i 30 minuts de treball de còmput setmanal de dilluns a divendres, de les 7.45 a les 15.15 hores, en funció de les necessitats del servei.

e) Personal de la Radio: prestarà el servei, de dilluns a divendres, entre les 9.00 i les 20.00 hores, efectuant la jornada laboral continuada o repartida entre el matí i la tarda, en funció de les necessitats del servei.

f) Personal del Pavelló poliesportiu municipal: el centre romandrà obert, de dilluns a divendres, de les 9.00 a les 13.00 i de les 15.00 a les 22.30 hores, i l horari del personal s ajustarà al de les necessitats del centre.

g) Personal de neteja: la jornada i horari d aquest col·lectiu s ajustarà a les necessitats del servei tenint en compte la seva activitat laboral. De dilluns a divendres, de 6.00 a 10.30 i de 14.00-15.00 a 17.00-18.00 hores.

h) Personal de l Escola de Música: la jornada i l horari s adaptaran al de les classes del centre i al nombre d alumnes inscrits, essent desenvolupat en horari de matí i tarda.

i) Personal de la Biblioteca:

- Dilluns: de 8.30 a 13.30 i de 15.00 a 20.00 hores.

- Dimarts: de 8.30 a 15.00 hores.

- Dimecres: de 15.00 a 20.00 hores.

- Dijous: de 8.30 a 13.30 i de 15.00 a 20.00 hores.

- Divendres, de 8.30 a 14.30 hores.

- Dissabte: de 8.30 a 13.00 hores (les persones que treballen en torn de dissabte descansen el dilluns en torn de matí).

Entre el període comprès del dia següent al de l acabament del curs escolar i el dia anterior al de l inici del curs escolar fixat al calendari escolar per als centres educatius no universitaris de Catalunya publicat pel Departament d Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, la jornada ordinària és de 37 hores i 30 minuts de treball amb la distribució següent:

- Dilluns, dimarts, dijous i divendres: de 8.00 a 15.00 hores.

- Dimecres: de 8.30 a 14.00 i de 16.00 a 20.00 hores.

j) Policia Local: donades les especials característiques del servei de la Policia Local les seves condicions particulars es regulen a l Acord de condicions de treball específiques del personal que pertanyi al cos de la Policia Local.

k) Personal dels CEIP Mn. Ramon Bergadà i Centcelles: s estableix un horari de dilluns a divendres, entre les 8.00 i les 19.00 hores, efectuant jornada partida i en funció de les necessitats del centre, adaptant-se aquest horari al que en cada moment estableixi el Departament d Ensenyament al calendari escolar.

l) Guarda rural: de dilluns a divendres, de 7.30 a 14.30 hores, i la tarda del dia laborable setmanal de dijous, de 16.30 a 19.00 hores, en funció de les necessitats del servei.

Durant el període fixat al sisè paràgraf de la lletra a) d aquest article 11.4, la jornada ordinària és de 37 hores i 30 minuts de treball de còmput setmanal de dilluns a divendres de les 7.30 a les 15.00 hores, en funció de les necessitats del servei.

11.5. Les entrades i les sortides de l ajuntament es faran sempre per la porta principal (carrer Major), i és obligatori fitxar. Únicament s autoritza l entrada per la porta del darrera (carrer del Castell), al matí, en el moment de la incorporació al treball i a la sortida, en el moment de l acabament, previ fitxatge.


Article 12. Torns de treball, descans i flexibilitat

12.1. El personal comprès en l àmbit d aplicació d aquest Acord haurà de complir estrictament la jornada i l horari de treball.

12.2. Tot el personal que realitza més de 6 hores de treball ininterrompudament té dret a 30 minuts diaris de descans amb caràcter no recuperable que es pot gaudir de forma continuada o fraccionada. Aquells empleats que tinguin un horari diari continuat superior a 5 hores tindran un descans de 15 minuts. Aquest descans no és substituïble per cap mena de compensació. Serà obligatori el marcatge d aquest temps, tant a l entrada com a la sortida. El temps dedicat a esmorzar serà de les 9.00 fins a les 12.00 hores, llevat dels casos excepcionals en què, per raons del servei, no hagués estat possible fer la pausa per esmorzar en aquesta franja. Aquest descans no pot afectar el normal funcionament dels serveis prestats per l ajuntament, per tant, s han d establir torns per cobrir adequadament el servei i garantir l atenció a la ciutadania en tot moment i que aquest servei no quedi desatès.

El personal amb una jornada continuada de 5 hores o menys no gaudirà de cap pausa.

12.3. El temps dedicat a fumar, als centres de treball que disposin de rellotge de control horari, serà obligatori fitxar prèviament, i computarà com a temps de descans diari inclòs en la pausa de 30 o 15 minuts en funció del nombre d hores treballades de manera continuada. En la resta de centres que no disposin de rellotge de control el cap del departament-àrea supervisarà aquest temps.

12.4. Excepcionalment, la corporació podrà establir modificacions en els horaris de determinats llocs de treball per necessitats del servei, prèvia informació als representants del personal.

12.5. S estableix un marge de flexibilitat horària, i sempre que no se n faci un ús de forma habitual, consistent en la possibilitat de començar la jornada laboral fins a 45 minuts després de l horari d inici i/o d acabar-la fins a 45 minuts abans o després de l horari de finalització establert a l article 11 d aquest Pacte i sempre d acord amb les necessitats del servei.

12.6. Aquells empleats amb fills menors de 12 anys podran gaudir de la fl exibilitat horària fins a 60 minuts sense la limitació de l ús de forma habitual.

En tots els casos s haurà de garantir la presència en cada àrea o departament durant l horari d atenció al ciutadà. Aquesta situació s haurà de comunicar per escrit al Departament de Recursos Humans i la seva recuperació serà setmanal.


Article 13. Control de presència

13.1. Els empleats estan subjectes als sistemes de control de presència que la corporació estableixi tenint en compte les diverses ubicacions físiques i les característiques de cada lloc de treball.

13.2. En aquest sentit els empleats han d utilitzar el registre d entrada i sortida en els rellotges de control horari, o qualsevol altre sistema de control que s estableixi, tant a l inici com a la finalització de la jornada laboral així com en la resta d entrades i sortides del lloc de treball, siguin pel motiu que siguin. A la sortida s haurà d indicar la incidència corresponent.

13.3. Els caps de cada departament/àrea seran els responsables directes del compliment de totes les mesures que l ajuntament estableixi en cada moment per fer efectiu el control de presència dels seus empleats (empremtes dactilars, signatura en full de control, autoritzacions expresses per part del responsable, entre d altres).

13.4. Si per necessitats del servei un empleat ha de desenvolupar la seva jornada laboral fora del lloc de treball i que no li permeti el retorn al centre de treball i, per tant, no pugui fer ús del sistema de marcatge horari establert, veurà comptabilitzades totes les hores treballades en aquella jornada laboral, mitjançant el justificant del cap del departament/àrea.

13.5. Cada empleat és responsable de complir l horari i haurà de recuperar la totalitat del dèficit durant la mateixa setmana. El seu cap serà el responsable de fer el seguiment de la recuperació. El Departament de Recursos Humans trametrà, si s escau, les incidències per tal que la direcció del departament/àrea corresponent adopti les mesures convenients o justifiqui les incidències esmentades.

13.6. Els empleats que no disposin dels mitjans necessaris per tal de poder consultar les hores realitzades disposaran de mitjans alternatius d informació del control horari del mes corresponent.

L Ajuntament de Constantí, per tal d evitar greuges comparatius, es compromet a fer l estudi econòmic per a instal•lar rellotges de fitxar en la totalitat dels seus centres de treball.


Article 14. Regulació de l ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació

14.1. A conseqüència de la utilització de les noves tecnologies informàtiques de la informació i de la comunicació posats a disposició dels empleats d aquesta corporació, es fa necessari regular les normes que han de regir el seu ús.

14.2. A tal efecte, s acorden les normes següents de funcionament per a regular l ús d Internet, del correu electrònic i d altres dispositius o serveis que s estableixin:

14.2.1. El correu electrònic, Internet i d altres dispositius o serveis que s estableixin són uns instruments de treball, i com a tals el seu ús ha d ésser responsable i professional.

14.2.2. En cas d indicis d ús il•lícit o abusiu, la corporació podrà realitzar les comprovacions oportunes i, si fos necessari, es realitzarà una auditoria a l ordinador que estigui utilitzant l empleat o en els sistemes que ofereixin el servei d informàtica municipal, que s efectuarà en horari laboral i en presència d algun dels representants dels empleats.

14.2.3. En aquest sentit, no es podran utilitzar aquests mitjans per a realitzar enviaments massius de missatges, enviament de missatges amb annexes de gran capacitat, ni realitzar enviaments sense relació amb l exercici professional, que interfereixi amb les comunicacions de la resta dels empleats o pertorbi el normal funcionament de la corporació.

14.2.4. L incompliment d aquestes normes determinarà la utilització per part de la corporació de les restriccions que determini oportunes en la utilització d aquests mitjans i l aplicació del règim disciplinari, si s escau.

14.2.3. L ús per part dels representants dels empleats d Internet, correu electrònic i d altres dispositius o serveis que s estableixin per a la realització de la seva tasca, es portarà a terme d una forma mesurada, sense que, en cap cas, pertorbi el normal funcionament de la xarxa informàtica, dels equipaments informàtics o la prestació dels serveis públics municipals.


Article 15. Calendari laboral

15.1El calendari laboral és l instrument tècnic mitjançant el qual s estableix la distribució de la jornada i els horaris a efectuar pel personal. Aquest recollirà tant el quadrant genèric d hores anuals com els quadrants d horaris anuals específics dels diferents centres de treball o dependències municipals. Els quadrants (genèric i específic) s hauran d ajustar al nombre d hores anuals fixades al calendari laboral genèric. En cas de produir-se variacions als quadrants horaris específics motivades per excés o dèficit d hores planificades, aquestes disfuncions s hauran de recuperar a través de la prestació de serveis o, en cas contrari, a través de compensació en descans, depenent del cas.

15.2. En el calendari laboral figuren com a festius les festes oficials aprovades pel Departament d Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya i els dies de festa local. Els dies 24 i 31 de desembre romandran tancades les oficines públiques a excepció d aquells col•lectius que, per la seva peculiaritat, hagin de prestar el servei. Malgrat això, l Oficina d Atenció al Ciutadà de l Ajuntament es mantindrà oberta de les 9.00 i fins a les 14.00 hores i s haurà de garantir el funcionament normal del servei. Al personal que presti aquest servei durant aquests dies se li compensarà amb un dia de permís o de descans compensatori, equivalent a 7,5 hores per dia treballat. El calendari laboral incorporarà dos dies de permís o de descans compensatori quan els dies 24 i 31 de desembre coincideixin en festiu, dissabte o dia no laborable. Així mateix, el calendari laboral incorporarà cada any natural, i com a màxim, un dia de permís o de descans compensatori quan alguna o algunes festivitats laborals d àmbit nacional de caràcter retributiu, no recuperable i no substituïble per les comunitats autònomes, coincideixin en dissabte en l esmentat any. L Ajuntament de Constantí adaptarà el contingut del seu calendari laboral al de les instruccions establertes per la Resolució de la Secretaria d Estat d Administracions Públiques, quan procedeixi, la incorporació dels dies de permís (o de descans compensatori) als que fa referència l apartat 9.8 de la Resolució de 28 de desembre de 2012, per la qual es dicten instruccions sobre jornada i horaris de treball del personal al servei de l Administració general de l estat i el seus organismes públics, o normativa vigent que la substitueixi, en el seu cas.

15.3. La Mesa General de Negociació es reunirà durant l últim trimestre de l any per tal d elaborar el calendari laboral per a l any següent. Aquest calendari s haurà d aprovar amb anterioritat al dia 28 de febrer de cada any.

Una vegada s hagi aprovat, s exposarà en el tauler d anuncis del centre i/o serveis i se n remetrà una còpia al Departament de Recursos Humans.


Article 16. Vacances

16.1.1. Tots els empleats al servei del consistori tenen dret a gaudir, durant cada any complet de servei actiu, d un total de 22 dies laborables de vacances retribuïdes o d un mes natural retribuït, o dels dies que en proporció li corresponguin en funció del nombre de dies treballats a l any. Aquests no podran ser fraccionats en períodes inferiors a 5 dies laborables (independentment del nombre de dies treballats a la setmana). Excepcionalment es podrà fraccionar a 4 dies laborables en el cas que coincideixi aquella setmana amb un dia festiu, i sempre que no afecti al normal funcionament del servei.

16.1.2. D aquests 22 dies laborables, 2 dies es poden gaudir de manera independent.

16.1.3. El moment del gaudiment de les vacances queda subordinat a les necessitats del servei.

16.1.4. A aquells empleats que realitzin una jornada setmanal a temps parcial i que treballin menys de cinc dies a la setmana se ls aplicarà el criteri de proporcionalitat respecte al total de dies de vacances descrits al paràgraf anterior. Aquests es calcularan en proporció a la jornada i al temps treballat en còmput anual que efectuï el personal.

16.2. El període ordinari de vacances es gaudirà, amb caràcter general entre l 1 de juny i el 30 de setembre, a excepció del cos de la Policia Local que les gaudirà d acord amb el que estableixi el seu Acord de condicions específiques de treball. Les vacances sol•licitades en períodes diferents als establerts anteriorment tindran caràcter excepcional, estaran sempre condicionades a les necessitats del servei i s hauran de sol•licitar per escrit amb el vistiplau del cap del departament/àrea, de la regidoria de l àrea on està adscrit l empleat i del Departament de Recursos Humans. Les vacances s han de gaudir dintre de l any natural i, excepcionalment fins el 15 de gener de l any següent, d acord amb les previsions anteriors, a excepció dels supòsits previstos a l apartat 5 d aquest article.

16.3. El personal haurà de facilitar al seu cap de departament/àrea les dates en què desitgi gaudir del seu període de vacances, amb anterioritat al dia 20 d abril, i el cap del departament/àrea presentarà al Departament de Recursos Humans la planificació de les vacances del seu departament/àrea abans del dia 31 de maig. Qualsevol canvi en les vacances sol•licitades s haurà de demanar per escrit al registre d entrada de l ajuntament, per a la seva aprovació. En cas que 2 empleats coincidissin sol•licitant les dates de vacances, tindrà prioritat el que tingui fills menors de 16 anys i, en segon lloc, el que tingui més antiguitat al consistori. Aquest criteri serà rotatiu, de forma que l any posterior tindrà preferència el que anteriorment no en va poder gaudir. En última instància decidirà el cap del departament/àrea.

16.4. En el supòsit que un empleat, abans de començar el període de vacances es trobés en una situació d incapacitat temporal, una vegada acabada aquesta situació tindrà dret a gaudir de les vacances, sempre i quan aquestes estiguin compreses dins de l any natural. En el cas d incapacitat per accident de treball sobrevinguda abans del període de vacances, l empleat podrà decidir el seu gaudiment una vegada s hagi reincorporat.

16.5. Quan el període de vacances fixat coincideixi en el temps amb una incapacitat temporal derivada de l embaràs, part o lactància natural, o amb el permís per maternitat o paternitat, es tindrà dret a gaudir-les en període diferent, encara que hagi acabat l any natural que correspongui. En el supòsit que el període de vacances coincideixi amb una incapacitat temporal per contingències diferents de les assenyalades al paràgraf anterior que impossibiliti a l empleat gaudir-les, totalment o parcialment, durant l any natural a què corresponguin, l empleat podrà gaudir-les una vegada finalitzi la seva incapacitat i sempre que no hagin transcorregut més de 18 mesos a partir del final de l any en què s haguessin originat.


Capítol III. Permisos i llicències

 


Article 17. Permisos i llicències

17.1. El personal al servei de la corporació, prèvia sol•licitud, tindrà dret als permisos i llicències fixats en els apartats posteriors. Aquestos s hauran de justificar degudament al Departament de Recursos Humans en el termini màxim de cinc dies naturals a comptar des del primer dia del permís, llevat de casos urgents justificats. Els permisos i llicències s han de gaudir immediatament a partir de la causa que els ha originat.

17.2. Amb caràcter general el còmput dels dies de permís/llicència que s estableixin en cada cas tindran la consideració de dies naturals, a excepció dels que vinguin regulats expressament per dies laborables.

17.3. L atorgament dels permisos/llicències correspon a l alcalde o òrgan en qui delegui i sempre restarà condicionat al fet que així ho permetin les necessitats dels serveis.

17.4. Si l empleat no justifica el permís sol•licitat s entendrà no concedit i, per tant, haurà de recuperar el temps que no hagi treballat o el descompte en nòmina d aquest temps.


Article 18. Permisos retribuïts i no retribuïts

18.1. Permís per matrimoni

18.1.1. El permís per raó de matrimoni o per inici de convivència, en el cas de les unions estables de parella, té una durada de quinze dies naturals consecutius. Els cònjuges o convivents en poden gaudir dins el termini d un any a comptar de la data del casament o de l inici de la convivència. Aquesta referència es fa extensiva a tots els supòsits de parelles de fet sempre que el fet causant s acrediti amb documentació oficial.

18.1.2. Si una persona ha gaudit d aquest permís per formar una unió estable de parella i posteriorment contrau matrimoni amb la mateixa persona, no podrà tornar a gaudir d aquest permís.

18.1.3. El matrimoni s haurà de justificar mitjançant fotocòpia del llibre de família on hi consti la formació de parella estable mitjançant certificat de convivència o d empadronament on resideixi l empleat o inscripció en el Registre de parelles de fet.

18.2. Permís per matrimoni d un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat Té una durada d un dia d absència del lloc de treball que coincidirà amb el dia del casament. Aquest permís és ampliable a dos dies si el matrimoni es produeix fora de Catalunya. S acreditarà mitjançant còpia del llibre de família, del certificat de convivència o de la inscripció en el Registre de parelles de fet.

18.3. Permís per maternitat

18.3.1 El permís per maternitat té una durada de 16 setmanes ininterrompudes, que són ampliables, en els casos de part, acolliment o adopció múltiple, a 2 setmanes més per cada fi ll o filla a partir del segon i en pot gaudir qualsevol dels 2 progenitors. El permís de maternitat s ampliarà en dues setmanes per raó de la discapacitat del fill o del menor adoptat o acollit. L altre progenitor o progenitora, sempre que tingui la guarda legal del fi ll o filla, pot fer ús de tot el permís de maternitat, o de la part que en resti, en el cas de mort o malaltia incapacitant de la mare o en el cas de guarda legal exclusiva.

18.3.2. En el cas de filiació biològica, el període de permís pot començar abans o immediatament després del part. Les 6 primeres setmanes posteriors al part són de descans obligatori per a la mare.

18.3.3. En el cas d adopció o acolliment, el període de permís per maternitat computa a partir de la sentència judicial o resolució administrativa. Si es tracta d una adopció internacional el permís pot començar fins a 6 setmanes abans.

18.3.4. La persona que gaudeix del permís per maternitat ho pot fer a temps parcial, d una manera ininterrompuda. La manera en què es distribueix el temps de permís requereix l acord previ entre la persona afectada i l òrgan competent per a la concessió del permís. En el cas de filiació biològica, la mare pot gaudir del permís a temps parcial només a partir de la sisena setmana posterior al part. El permís per maternitat a temps parcial és incompatible amb els permisos per lactància o per fills prematurs i amb la reducció de jornada per guarda legal.

18.3.5. El progenitor o progenitora que gaudeix del permís per maternitat pot optar perquè l altre progenitor o progenitora gaudeixi d una part determinada i ininterrompuda d aquest permís. El permís es distribueix a opció del progenitor o progenitora que gaudeix de la primera part del permís. Els progenitors poden gaudir de la compartició del permís d una manera simultània o successiva sense superar les 16 setmanes o el temps que correspongui en el casos de part, acolliment o adopció múltiple. En el cas de la filiació biològica, si s opta per gaudir de la segona part del permís successivament al de la mare, només es pot fer a partir de la sisena setmana posterior al part i sempre que, en el moment de fer-se efectiva aquesta opció, la incorporació de la mare al treball no comporti un risc per a la seva salut.

18.3.6. L opció exercida per un progenitor o progenitora en iniciar-se el període de permís per maternitat en favor de l altre progenitor o progenitora a fi que aquest gaudeixi d una part del permís pot ésser revocada en qualsevol moment per aquell si s esdevenen fets que fan inviable l aplicació d aquesta opció, com ara l absència, la malaltia o l accident, o també l abandonament de la família, la violència o altres causes equivalents, llevat que aquests 3 darrers casos siguin imputables al primer progenitor o progenitora.

18.4. Permís per naixement, adopció o acolliment El progenitor o progenitora que no gaudeix del permís per maternitat té dret a un permís de 5 dies laborables consecutius dins els 10 següents a la data de naixement, o l arribada del menor o la menor adoptat o acollit a la llar familiar en el cas d adopció o acolliment. En el cas de part, adopció o acolliment múltiple, la durada del permís s amplia a 10 dies si es tracta de 2 fills i a 15 dies si en són 3 o més.

18.5. Permís de paternitat

18.5.1. El progenitor o progenitora, sens perjudici del dret al permís per maternitat, té dret a un permís de paternitat de 28 dies naturals consecutius des del finiment del permís per naixement del fi ll o filla, des de la resolució judicial per la qual es constitueix l adopció o a partir de la decisió administrativa o judicial d acolliment, i fi ns que fi neixi el permís per maternitat, o també immediatament després del finiment d aquest permís.

18.5.2. El progenitor o progenitora d una família monoparental, si té guarda legal exclusiva del fi ll o filla, també pot gaudir d aquest permís a continuació del de maternitat.

18.6. Permís per lactància

18.6.1. El permís per lactància d un fill menor de dotze mesos és d una hora d absència de la feina que podrà dividirse en dues fraccions. Aquest dret es pot substituir per una reducció de la jornada normal en mitja hora a l inici i al final de la jornada, o en una hora a l inici o al final de la jornada, amb la mateixa finalitat.

18.6.2. L empleada també pot sol•licitar la substitució del temps de lactància per un permís retribuït que acumuli en jornades completes el temps corresponent.

18.6.3. Aquest permís s incrementa proporcionalment en els casos de part múltiple.

18.6.4. Per tal de compactar-la s efectua el càlcul de la bossa d hores corresponents per permís de lactància i es divideix per les hores de jornada diària ordinària corresponent (no reduïda). No obstant això, si s opta per compactar la lactància gaudint de la reducció de jornada (sense compactar) durant el primer any, d un terç o de la meitat de jornada de treball amb el 80% o el 60% de les retribucions respectivament, s haurà d aplicar allò previst a l article 20.4.2.4 d aquest Acord.

18.6.5. Aquest permís constitueix un dret individual dels empleats, homes o dones, però únicament es podrà exercir per un dels dos progenitors en el cas que ambdós treballin.

18.7. Permís per a atendre fi lls prematurs

18.7.1. En el cas de naixements de fills prematurs o que per qualsevol altra causa hagin d ésser hospitalitzats a continuació del part, l empleat o l empleada tindrà dret a absentar-se del treball durant un màxim de dues hores diàries percebent les retribucions íntegres.

18.7.2. Així mateix tindrà dret a reduir la seva jornada de treball fins a un màxim de dues hores, amb la disminució proporcional de les seves retribucions.

18.8. Permisos per a atendre fi lls discapacitats Els progenitors amb fills discapacitats tenen dret conjuntament a permisos d absència del lloc de treball per a poder assistir a reunions o visites en els centres educatius especials o sanitaris on rebin suport. Així mateix, tenen dret a 2 hores de flexibilitat horària diària per a poder conciliar els horaris dels centres d educació especial o dels altres centres on el fi ll o filla discapacitat rep atenció.

18.9. Permís per a la realització d exàmens prenatals i tècniques de preparació al part per a les empleades embarassades Les dones embarassades tenen dret a absentar-se del lloc de treball per a assistir a exàmens prenatals i a tècniques de preparació per al part, durant el temps necessari per a dur a terme aquestes pràctiques, amb justifi cació prèvia de la necessitat de fer-ho dins la jornada de treball.

18.10. Les parelles que opten per l adopció o l acolliment permanent o preadoptiu tenen dret a absentar-se del lloc de treball per a dur a terme els tràmits administratius requerits per l administració competent fets a Catalunya, durant el temps necessari, amb la justificació prèvia que s han de fer dins la jornada de treball.

18.11. Permís per mort, accident o malaltia greu d un familiar

18.11.1. El permís per mort, accident o malaltia greu d un familiar dins del primer grau de consanguinitat o afinitat té una durada de 3 dies laborables quan el fet es produeixi a la mateixa localitat de residència i/o treball i de 5 dies laborables quan el fet es produeix a una localitat diferent de residència i/o de treball.

18.11.2. El permís per mort, accident o malaltia greu d un familiar dins del segon grau de consanguinitat o afi nitat té una durada de 2 dies laborables quan el fet es produeixi a la mateixa localitat de residència i/o de treball i de 4 dies laborables quan el fet es produeix a una localitat diferent de residència i/o de treball. S entén que els dies suplementaris (5 dies o 4 dies, en funció del grau de consanguinitat o afinitat) no es concediran en el cas que el succés es produeixi a la localitat de residència de l empleat o a la del seu treball. En conseqüència, únicament si el succés es produís en una tercera localitat diferent de les anteriors seria procedent la seva concessió. Excepcionalment, la CPCS valorarà la possibilitat de concedir aquest permís a situacions d intervencions quirúrgiques hospitalàries de familiars dins del primer grau de consanguinitat, així com d altres supòsits molt excepcionals de similar naturalesa estudiats de manera singular i cas per cas.

18.12. Permisos per a atendre un familiar

18.12.1 Pel fet de ser necessari atendre la cura d un familiar de primer grau de consanguinitat, l empleat té dret a sol•licitar una reducció de fins el cinquanta per cent de la jornada laboral, amb caràcter retribuït, per raons de malaltia molt greu (en fase terminal) i pel termini màxim d un mes. Si hi ha més d un titular d aquest dret pel mateix fet causant, el temps de gaudi d aquesta reducció es pot prorratejar entre ells, respectant en tot cas el termini màxim d un mes. Excepcionalment la CPCS valorarà la possibilitat de concedir aquest permís a altres casos singulars que es puguin produir.

18.12.2. Es poden concedir permisos sense retribució per a atendre un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat per un període mínim de 10 dies i màxim de 3 mesos, prorrogable, excepcionalment, fins a 3 mesos més. Aquest permís és incompatible amb l autorització de compatibilitat, que resta suspesa d ofici fi ns al fi niment del permís.

18.13. Permisos per situacions de violència de gènere Les dones víctimes de situacions de violència de gènere que, per aquest motiu, s hagin d absentar del lloc de treball tenen dret que aquestes faltes d assistència es considerin justificades d acord amb el que determinin els serveis socials, policials o de salut corresponents. Així mateix, tenen dret a les hores de flexibilitat horària que, d acord amb cada situació concreta, siguin necessàries per a llur protecció o assistència social.

18.14. Permís per cura de fill menor afectat per càncer o per una altra malaltia greu

18.14.1. L empleat tindrà dret, sempre que ambdós progenitors, adoptants o acollidors de caràcter preadoptiu o permanent treballin, a una reducció de la jornada de treball de com a mínim la meitat de la durada d aquesta, percebent les retribucions íntegres, per a la cura, durant l hospitalització i tractament continuat, del fill menor d edat afectat per càncer (tumors malignes, melanomes o carcinomes) o per qualsevol altra malaltia greu que impliqui un ingrés hospitalari de llarga durada i requereixi la necessitat de la seva cura directa, contínua i permanent acreditada per l informe del Servei Públic de Salut o òrgan administratiu sanitari de la comunitat autònoma o, en el seu cas, de l entitat sanitària concertada corresponent i, com a màxim, fins que el menor compleixi els 18 anys.

18.14.2. Quan concorrin en ambdós progenitors, adoptants o acollidors de caràcter preadoptiu o permanent, per al mateix subjecte i fet causant, les circumstàncies necessàries per a tenir dret a aquest permís o, en el seu cas, puguin tenir la condició de beneficiaris de la prestació establerta per a aquest fi en el Règim de la Seguretat Social que els sigui d aplicació, l empleat tindrà dret a la percepció de les retribucions íntegres durant el temps que duri la reducció de la seva jornada de treball, sempre que l altre progenitor, adoptant o acollidor de caràcter preadoptiu o permanent, sense perjudici del dret a la reducció de jornada que li correspongui, no cobri les seves retribucions íntegres en virtut d aquest permís o com a beneficiari de la prestació establerta per a aquest fi en el Règim de la Seguretat Social que li sigui d aplicació. En cas contrari, únicament es tindrà dret a la reducció de jornada, amb la conseqüent reducció de retribucions.

18.14.3. Així mateix, en el supòsit que ambdós prestin els seus serveis a l Ajuntament de Constantí, aquesta corporació podrà limitar el seu exercici simultani per raons fonamentades en el correcte funcionament del servei.

18.15. Es poden autoritzar permisos d absència del lloc de treball el temps indispensable per complir-los, d un mínim d una hora i un màxim de set, per a la realització de gestions en organismes públics o privats que no sigui possible fer-les fora de l horari laboral, per a visites o proves mèdiques d ascendents o descendents fins al segon grau de consanguinitat o afinitat i per a reunions de tutoria amb els docents responsables dels fills. La persona afectada ha de recuperar el temps d absència durant la mateixa setmana en què gaudeix del permís, tenint en compte les necessitats del servei. Aquests permisos poden ésser puntuals o periòdics.

18.16. Dies de lliure disposició

18.16.1. Tot el personal té dret a disposar de 3 dies o 22,5 hores anuals de permís per assumptes propis a l any, o la part proporcional que correspongui quan el temps treballat sigui inferior a l any, o també en els casos de jornada a temps parcial, sense necessitat de justificació. En els casos que l empleat no realitzi la jornada completa disposarà del nombre d hores anuals en funció de la jornada que efectuï i del temps treballat. La durada mínima del gaudiment és de trenta minuts i es pot acumular a les vacances. L empleat procurarà la seva realització sempre tenint en compte les necessitats del servei. Serà imprescindible garantir la presència del 50% dels integrants de cada unitat de treball.

18.16.2. Aquests permisos s hauran de sol•licitar per escrit amb una antelació mínima d un dia laborable abans de la realització del dia o de les hores de permís per tal que permeti adoptar les disposicions necessàries per atendre el servei. Qualsevol modificació dels dies o les hores sol•licitades s haurà de demanar per escrit al registre d entrada de l ajuntament, per a la seva aprovació.

18.16.3. L atorgament d aquests permisos correspon a l alcalde o òrgan en qui delegui, i sempre restarà condicionat al fet que així ho permetin les necessitats dels serveis. La denegació dels permisos requereix resolució expressa.

18.16.4. En cas de no poder gaudir-los dintre de l any natural, per causes imputables al servei i prèvia autorització del seu superior el qual ho comunicarà al Departament de Recursos Humans i respectant sempre les necessitats del servei, es podran gaudir fins el 15 de gener de l any següent.

18.16.5. Aquest permís es pot gaudir en dies sencers, en matins, en tardes o per hores.

18.16.6. En cap cas, la manca de gaudiment dels dies o les hores d assumptes personals donarà lloc a compensació, ja sigui horària o retributiva.

18.16.8. El Departament de Recursos Humans efectuarà el còmput per hores dels dies de lliure disposició sol•licitats pel personal al servei d aquest consistori.

18.17. Per trasllat de domicili Dins de la mateixa localitat: 1 dia natural. Fora de la mateixa localitat: 2 dies naturals i continuats quan es necessiti realitzar un desplaçament fins a 50 quilòmetres, 3 dies naturals i continuats quan es necessiti realitzar un desplaçament superior a 50 quilòmetres, i 4 dies naturals i continuats quan en sigui superior a 100 quilòmetres. Forma d acreditar-ho: fotocòpia del certificat de residència del padró municipal d habitants.

18.18. Assistència a exàmens i altres proves d avaluació

18.18.1. Al personal al servei d aquest consistori se li reconeixeran permisos per a concórrer als exàmens finals i altres proves definitives d aptitud (també els exàmens parcials que alliberin d una part del programa), durant els dies de la seva celebració. No significa que s hagi d atorgar pel dia complet, sinó pel temps mínim i suficient per a fer possible l assistència als exàmens.

18.18.2. El centre convocant haurà de ser oficial, entenent que tenen aquest caràcter els que imparteixin ensenyaments que donen accés a l expedició d un títol acadèmic per l administració educativa competent. Serà requisit indispensable per a tenir dret a aquest permís aportar al Departament de Recursos Humans el justificant d assistència a les proves.

18.18.3. El permís s ha de concedir pel temps mínim, però també suficient. Sobre la seva durada s estableixen els criteris generals següents:

a) Quan la prova es dugui a terme en un lloc a escassa distància del lloc de residència i fora del seu horari laboral. En aquest cas, un marge de tres hores des de la finalització de la jornada fins l hora de l inici de l examen, és temps suficient per tal que l empleat pugui assistir a l examen i per tant no procedeix la concessió d aquest permís.

b) En el cas que afecti a la jornada de treball, s haurà de concedir durant el temps que sigui necessari per al desplaçament al lloc de l examen i per a la seva realització.

18.19. Permís per deures inexcusables de caràcter públic o personal

18.19.1. El temps indispensable per complir-los, que comprèn també l exercici de sufragi actiu o l assistència a judicis.

18.19.2. S entendrà que té caràcter personal quan no pugui ser realitzat per altra persona, quan el seu incompliment pugui produir un perjudici a la persona treballadora, o quan la determinació del lloc i moment depengui de terceres persones i aquest no sigui modificable.

18.19.3. No es considera deure inexcusable l assistència a cerimònies o altres activitats que corresponguin a interessos particulars.

18.19.4. La forma d acreditar aquests permisos serà la prova documental que justifi qui suficientment el compliment del deure.

18.20. Exercir les funcions de president, vocal, interventor o apoderat en eleccions públiques El dia de les votacions i la reducció de 5 hores en la jornada del dia següent.

18.21.1 El personal al servei d aquest ajuntament podrà gaudir d un permís retribuït i no recuperable per a visites o proves mèdiques i per acompanyar a visites o proves mèdiques a familiars dins del primer grau de consanguinitat amb un màxim de 16 hores totals a l any. Excepcionalment la CPCS valorarà la possibilitat d estendre aquest permís i en casos singulars a familiars no inclosos dins d aquest primer grau de consanguinitat.

18.21.2. Serà condició indispensable que l empleat acrediti la visita efectuada amb el justificant signat pel metge, en el que hi constarà la identitat del pacient, la data, l hora i la durada de la visita, de la prova o de la sessió.

18.21.3. Quan el motiu de la visita sigui el seguiment per causa de malaltia greu o després d una intervenció quirúrgica del propi empleat, no es tindrà en compte el límit fixat al paràgraf anterior. Tampoc tindrà repercussions econòmiques pel personal, quan les visites vinguin derivades d accident laboral o malaltia professional. Aquests visites s hauran de justificar de conformitat amb el paràgraf anterior.

18.22. Els empleats d aquest consistori que sol•licitin efectuar rehabilitacions mèdiques en horari laboral, hauran de presentar instàncies acompanyades d un informe mèdic on es prescrigui la rehabilitació i, excepte en els casos d accident laboral o malaltia professional, d un certificat del centre de medicina correctiva corresponent sobre la impossibilitat de realitzar l esmentat tractament en un altre horari que no coincideixi amb la jornada laboral del personal.

18.23. Permís d absència per indisposició.

18.23.1. Els empleats d aquest consistori que pateixin esporàdicament una malaltia lleugera o passatgera per indisposició parcial durant la jornada laboral que estiguin realitzant gaudiran d un permís retribuït no recuperable pel temps indispensable que duri aquesta indisposició. Aquesta no podrà excedir de la resta de la jornada de treball no efectuada.

18.23.2. El cap del servei o departament al qual estigui adscrit l empleat l haurà de comunicar al més aviat possible al Departament de Recursos Humans.

18.23.3. Aquest permís s haurà d acreditar mitjançant el justifi cant mèdic.


Article 19. Llicències

19.1. Per assumptes propis sense sou. El personal funcionarial de carrera i el personal laboral fix al servei de l ajuntament tindran la possibilitat de disposar d una llicència no retribuïda fins a un màxim de sis mesos cada dos anys, mantenint-se les condicions del lloc de treball, sempre que es pugui garantir el funcionament del servei.

19.2. Llicències per estudis relacionats amb el lloc de treball. Es poden concedir llicències per estudis sobre matèries relacionades directament amb el lloc de treball al personal funcionarial de carrera i al personal laboral fix, sempre que hi hagi un informe favorable del cap del departament/àrea en el qual l empleat presta els seus serveis. Només si aquesta es concedeix per interès propi de l administració l empleat té dret a percebre les seves retribucions. L apreciació d aquest interès de l administració correspon a l alcaldia i al Departament de Recursos Humans.

19.3. Les llicències per a exercir funcions sindicals, representació de personal o formació sindical s han de sol•licitar amb una antelació mínima de quaranta vuit hores, sempre que sigui possible, al Departament de Recursos Humans.


Article 20. Reduccions de jornada

20.1. Les reduccions de jornada són incompatibles amb l autorització de compatibilitat, que resta suspesa d ofici fins al finiment del termini de la reducció. No es pot concedir la reducció de jornada a 2 persones pel mateix fet causant, llevat que l exerceixin d una manera alternativa i sense que el termini global superi l establert com a màxim.

20.2. Els empleats que per raó de guarda legal, sens perjudici del que estableixi l apartat 20.4.1.a) d aquest Acord, tenen cura directa d un fi ll o filla menor de 12 anys poden gaudir d una reducció d un terç o de la meitat de la jornada, amb la reducció proporcional de retribucions. Només si les necessitats del servei ho permeten, aquesta reducció pot ésser d una altra fracció de jornada, que ha d ésser en tot cas d entre la vuitena part i la meitat de la jornada.

20.3. Reducció de jornada per discapacitat legalment reconeguda.

20.3.1. Les persones amb una discapacitat legalment reconeguda que, per aquest motiu, han de rebre tractament en centres públics o privats tenen dret a una reducció de jornada de treball equivalent al temps que hi han de dedicar, sense pèrdua de llurs retribucions íntegres.

20.3.2. Per a gaudir d aquesta reducció de jornada cal un informe del servei mèdic corresponent que justifi qui la necessitat del tractament, la periodicitat o durada aproximada i la necessitat que es dugui a terme en l horari laboral.

20.4. Reducció de jornada d un terç o de la meitat amb dret al 80% o al 60% de les retribucions.

20.4.1. Els empleats poden gaudir d una reducció d un terç o de la meitat de la jornada de treball, amb la percepció del 80% o del 60% de la retribució, respectivament, en els supòsits següents:

a) Per a tenir cura d un fi ll o filla menor de sis anys, sempre que se n tingui la guarda legal.

b) Per a tenir cura d una persona amb discapacitat psíquica, física o sensorial que no faci cap activitat retribuïda, sempre que se n tingui la guarda legal.

c) Perquè tenen a càrrec un familiar, fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, amb una incapacitat o disminució reconeguda igual o superior al 65% o amb un grau de dependència que li impedeix ésser autònom, o que requereix dedicació o atenció especial.

d) Les dones víctimes de la violència de gènere, per a fer efectiva llur protecció o llur dret a l assistència social íntegra.

20.4.2.1. Els empleats podran optar per gaudir de forma compactada, d acord amb les necessitats del servei i a partir del finiment del permís de maternitat o de la setzena setmana posterior al part, l adopció o l acolliment del primer any de la reducció d un terç o la meitat de la jornada amb el 80% o el 60% de les retribucions respectivament per tenir cura d un fi ll o filla menor de sis anys a què fa referència la lletra a) del punt anterior.

20.4.2.2. El fet de compactar el primer any de la reducció establerta suposarà una regularització proporcional al temps compactat, que podrà implicar o bé una regularització econòmica o bé la prestació de serveis en jornada completa percebent el 80% o el 60% de les retribucions.

20.4.2.3. Aquesta reducció de jornada i el permís de lactància són acumulables, tant en gaudiment diari ordinari com en gaudiment compactat.

20.4.2.4. Per tal de compactar, sense perjudici de les adaptacions necessàries per als col•lectius específi cs previstos a la Llei, s ha de calcular la borsa d hores corresponent de lactància i/o del terç o de la meitat de la jornada de treball corresponent i dividir-la per la jornada ordinària corresponent (no reduïda). No obstant això, si només s opta per compactar la lactància gaudint de la reducció de jornada d un terç o de la meitat diàriament (sense compactar la reducció), la borsa d hores de lactància s haurà de dividir per la jornada reduïda.

20.5. Reducció de la jornada amb disminució proporcional de les retribucions

20.5.1. Els empleats que per raons de guarda legal tinguin a la seva cura directa algun menor de menys de dotze anys, una persona gran que requereixi especial dedicació, o una persona amb discapacitat que no desenvolupi cap activitat retribuïda, té dret a la reducció de la seva jornada de treball, amb la disminució de les retribucions que correspongui.

20.5.2. Té el mateix dret l empleat que necessiti encarregar-se de la cura directa d un familiar, fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, que per raons d edat, accident o malaltia no es pugui valer pel seu compte i que no desenvolupi cap activitat retribuïda.


Article 21. Excedències

21.1. Condicions generals

21.1.1. El personal laboral temporal, inclòs el personal indefi nit no fix i el personal funcionarial interí, amb una antiguitat mínima de tres anys al consistori, li serà d aplicació l article 21 a excepció dels apartats 21.2, 21.3, 21.8, i

21.11. La durada màxima per aquest personal temporal serà la legalment prevista depenent del tipus d excedència, tenint en compte que si la plaça es cobreix en propietat abans de la finalització de l excedència sol•licitada la persona que gaudeix de l excedència causarà baixa definitiva a la corporació.

21.1.2. No es poden acumular 2 períodes d excedència en el cas que s esdevingui una nova causa. Si durant el període d excedència un nou subjecte causant dóna dret a un altre període d excedència, l inici d aquesta posa fi al primer.

21.1.3. L exercici simultani de l excedència per 2 persones que presten els seus serveis en el sector públic per raó d un mateix fet causant només és permès, amb l autorització prèvia, si ho sol•liciten d una manera expressa els interessats i si no afecta el funcionament dels serveis.

21.1.4. Si un cop finida la causa que ha originat la declaració de l excedència voluntària la persona afectada no sol•licita el reingrés en el termini d un mes, es declara d ofici la situació d excedència voluntària per interès particular.

21.2. Excedència voluntària per interès particular

21.2.1. Personal funcionarial

21.2.1.1 Els funcionaris de carrera podran demanar l excedència voluntària per interès particular quan hagin prestat serveis efectius en qualsevol de les administracions públiques durant un mínim de cinc anys immediatament anteriors a la data de sol•licitud.

21.2.1.2. La concessió d aquesta excedència queda subordinada a les necessitats del servei degudament motivades i no es pot declarar quan a l empleat se li instrueixi expedient disciplinari o estigui pendent del compliment d una sanció.

21.2.1.3. Els funcionaris en situació d excedència voluntària per interès particular no meritaran retribucions, ni se ls computarà el temps que romanguin en aquesta situació a efectes d ascens, triennis i drets en el règim de Seguretat Social que sigui d aplicació.

21.2.1.4. Un cop finalitzat aquest període el funcionari excedent només conserva un dret preferent a reingressar a les places vacants d igual o similar categoria a la seva que hi hagi o que es produeixi a l Ajuntament de Constantí.

21.2.1.5. Si el funcionari sol•licita el reingrés i no es concedeix per manca de lloc vacant, continuarà en situació d excedència voluntària per interès particular fins que la vacant es produeixi.

21.2.1.6. Els empleats que accedeixin a la situació d excedència voluntària hauran de sol•licitar el reingrés amb una antelació mínima de trenta dies a la seva finalització, en cas de no fer-ho perden el seu dret a reingressar i això suposa la pèrdua de la condició de funcionari de carrera i, en conseqüència, causaran baixa defi nitiva de l Ajuntament de Constantí.

21.2.2. Personal laboral

21.2.2.1. El personal laboral fix podrà sol•licitar l excedència voluntària per interès particular si acredita un mínim d un any d antiguitat al servei de l Ajuntament de Constantí. La durada d aquesta situació no podrà ser inferior a quatre mesos ni superior a cinc anys.

21.2.2.2. Aquest dret només es podrà tornar a exercir pel mateix empleat en cas que hagin transcorregut quatre anys des del final de l excedència anterior.

21.2.2.3. La concessió d aquesta excedència queda subordinada a les necessitats del servei degudament motivades i no es pot declarar quan a l empleat se li instrueixi expedient disciplinari o estigui pendent del compliment d una sanció.

21.2.2.4. El empleats en situació d excedència voluntària per interès particular no meritaran retribucions, ni se ls computarà el temps que romanguin en aquesta situació a efectes d ascens, triennis i drets en el règim de Seguretat Social que sigui d aplicació.

21.2.2.5. Un cop finalitzat aquest període l empleat excedent només conserva un dret preferent a reingressar a les places vacants d igual o similar categoria a la seva que hi hagi o es produeixi a l Ajuntament de Constantí.

21.2.2.6. Si l empleat sol•licita el reingrés i no es concedeix per manca de plaça vacant, continuarà en situació d excedència voluntària per interès particular fins que la vacant es produeixi.

21.2.2.7. Els empleats que accedeixin a la situació d excedència voluntària hauran de sol•licitar el reingrés amb una antelació mínima de trenta dies a la seva finalització, en cas de no fer-ho perden el seu dret a reingressar i això suposa la pèrdua de la condició de personal laboral fix i, en conseqüència, causaran baixa definitiva de l Ajuntament de Constantí.

21.3. Excedència voluntària amb reserva del lloc de treball

21.3.1. Durant els tres anys següents a l entrada en vigor de la Llei 5/2012, de 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l impost sobre les estades en establiments turístics, el personal funcionarial de carrera o el personal laboral fix al servei de l Ajuntament de Constantí té dret a gaudir d una excedència voluntària d una durada mínima d un any i màxima de tres durant el qual tenen dret a la reserva del lloc de treball i al còmput de temps a efectes de triennis i grau personal. Aquesta excedència impedeix d ocupar llocs de treball en el sector públic sota cap tipus de relació funcionarial o contractual.

21.3.2. Només pot acollir-se a aquesta excedència el personal que, en el moment de l entrada en vigor d aquesta llei, estigui en situació administrativa de servei actiu o en una altra situació administrativa que comporti reserva del lloc de treball.

21.4. Excedència voluntària per a tenir cura d un fi ll o filla

21.4.1. L excedència voluntària per a tenir cura d un fi ll o filla es pot sol•licitar en qualsevol moment a partir del naixement o de la sentència o la resolució judicial de constitució de l adopció o l acolliment.

21.4.2. Aquesta excedència té una durada màxima de 3 anys, a comptar de la data del naixement o de la sentència o la resolució judicial en el cas d acolliment o adopció.

21.4.3. El període d excedència computa als efectes de reconeixement de triennis, de consolidació del grau personal i del sistema de previsió o drets passius. Així mateix, durant tot el període d excedència la persona afectada té dret a la reserva del lloc de treball amb destinació definitiva. No obstant això, si la persona afectada ocupa un lloc de treball amb destinació provisional, conserva els drets generals sobre aquest fins al cessament o fins al moment en què es resolgui la convocatòria corresponent.

21.4.4. L excedència per a tenir cura d un fi ll o filla és incompatible amb l autorització de compatibilitat, que resta suspesa d ofici fi ns al finiment del termini d excedència.

21.5. Excedència voluntària per a tenir cura de familiars

21.5.1. L excedència voluntària per a tenir cura de familiars es pot sol•licitar per a tenir cura d un familiar fi ns al segon grau de consanguinitat o afinitat inclòs, amb la condició que no es pugui valer i que no pugui exercir cap activitat retribuïda.

21.5.2. Aquesta excedència pot ésser atorgada per un període mínim de 3 mesos i màxim de 3 anys. El període concret d excedència és determinat segons l acreditació del grau de dependència i la durada estimada d aquesta.

21.5.3. El període d excedència computa als efectes de reconeixements de triennis, de consolidació del grau personal i del sistema de previsió o drets passius. Així mateix, durant tot el període d excedència la persona afecta té dret a la reserva del lloc de treball amb destinació definitiva. No obstant això, si la persona afectada ocupa un lloc de treball amb destinació provisional, conserva els drets generals sobre aquest fins al cessament o fins al moment en què es resolgui la convocatòria de provisió corresponent.

21.6. Excedència voluntària per al manteniment de la convivència

21.6.1. L excedència voluntària per al manteniment de la convivència es pot sol•licitar, per una durada mínima de 2 anys i màxima de 15 anys, si el cònjuge o la cònjuge o el convivent o la convivent ha de residir en un altre municipi perquè hi ha obtingut un lloc de treball estable.

21.6.2. El període d excedència no computa als efectes de triennis, de grau personal i de drets passius, ni comporta la reserva de la destinació.

21.7. Excedència voluntària per violència de gènere

21.7.1. L excedència voluntària per violència de gènere s atorga a les dones víctimes de la violència de gènere pel temps que sol•licitin.

21.7.2. El període d excedència computa als efectes de reconeixement de triennis, de consolidació del grau personal i del sistema de previsió o drets passius i comporta la reserva del mateix lloc de treball durant 6 mesos. Si les actuacions judicials ho exigeixen, es pot prorrogar aquest període per tres mesos i fins a divuit com a màxim, amb efectes idèntics als assenyalats anteriorment, a fi de garantir l efectivitat del dret de protecció de la víctima.

21.7.3. Durant els dos primers mesos d aquesta excedència l empleada té dret a percebre les retribucions íntegres i, si s escau, les prestacions familiars per fill a càrrec.

21.8. Excedència per incompatibilitats

21.8.1. Es troba en aquesta situació el personal funcionarial de carrera i el personal laboral fix de l Ajuntament de Constantí que passa a prestar serveis en un nou lloc del sector públic que, de conformitat amb la normativa aplicable sobre incompatibilitats, resulti incompatible amb el que estigui desenvolupant.

21.8.2. Aquesta situació es manté mentre persisteixi la causa que la va originar. Una vegada s ha produït el cessament en aquesta, l empleat l ha de comunicar a la corporació d origen i ha de sol•licitar el reingrés al servei actiu en el termini màxim de 30 dies. En defecte, passarà a la situació d excedència voluntària per interès particular.

21.8.3. Si sol•licitat el reingrés no hi hagués vacant amb dotació pressupostària, es passarà a la situació d excedència forçosa prevista al Decret Legislatiu 1/1997.

21.9. Excedència forçosa (aplicable al personal laboral) El personal laboral al servei de l Ajuntament de Constantí podrà sol•licitar l excedència forçosa, la qual dóna dret a la conservació del lloc de treball i al còmput de l antiguitat de la seva vigència, per la designació o l elecció per a un càrrec públic que impossibiliti l assistència a la feina. El reingrés s ha de sol•licitar dintre del mes següent al cessament en el càrrec públic.

21.10. Serveis especials (aplicable al personal funcionarial)

21.10.1. El personal funcionarial al servei de l Ajuntament de Constantí es declararà en situació de serveis especials en els supòsits establerts a la normativa vigent.

21.10.2. Els empleats en situació de serveis especials han de percebre les retribucions del lloc o el càrrec que ocupin, sense perjudici del dret a percebre els triennis d antiguitat que tinguin reconeguts en cada moment.

21.10.3. El temps que es mantinguin en aquesta situació se ls ha de computar als efectes d ascensos, reconeixement de triennis, promoció interna i drets en el règim general de la Seguretat Social que els sigui aplicable.

21.10.4. Els empleats que es trobin en situació de serveis especials tenen dret, almenys, a reingressar al servei actiu en les condicions i amb les retribucions corresponents a la categoria, nivell o esglaó de la carrera consolidats, d acord amb el sistema de carrera administrativa vigent a l administració pública a la qual pertanyin.

21.11. Serveis en altres administracions públiques (aplicable al personal funcionarial) El personal funcionarial de carrera que, en virtut dels processos de transferències o pels procediments de provisió de llocs de treball obtinguin destinació en una administració pública diferent, han de ser declarats en la situació de serveis en altres administracions públiques.


Capítol IV. Promoció professional

 


Article 22. Subrogacions

22.1. Si el consistori externalitza qualsevol servei municipal a una empresa privada aquesta subrogarà al personal destinat per l ajuntament. I s estarà d acord amb que preveu el TRLET, en matèria de subrogació.

22.2. En cas que aquesta empresa deixi de prestar aquest servei, i es subrogui a una altra empresa, els treballadors quedaran subrogats a la nova empresa adjudicatària del servei en cas que l ajuntament assumeixi el servei, respectarà totes les condicions que tinguin en aquest moment, tornaran a formar part de la plantilla del consistori en les mateixes condicions que la resta de personal i de manera immediata.


Article 23. Preavís de cessament

23.1. Tots els empleats que desitgin renunciar voluntàriament a prestar els seus serveis a l ajuntament hauran de comunicar-ho per escrit, mitjançant instància d entrada al registre general del consistori, i complint els requisits següents de preavís:

- Per als empleats compresos dins dels grups professionals C2 i AP, 15 dies.

-Per als empleats compresos en el grup professional C1, un mes.

- Per als empleats compresos en els grups professionals A1, A2 i B, 3 mesos.

23.2. En el supòsit que els empleats no preavisessin del seu cessament dintre dels períodes referits, se ls descomptarà de la liquidació final l import dels dies de retard de preavís. Aquesta condició vincularà igualment a la corporació en tots aquells supòsits en què hagi de preavisar a l empleat per extinció o cessament, en el seu contracte o nomenament, sempre que així ho reguli la normativa preceptiva.


Article 24. Període de prova

24.1. Els períodes de prova es regiran de la manera següent:

- Grups professionals A1, A2 i B: 6 mesos.

-Grups professionals C1 i C2: 3 mesos.

- Grups professionals AP: 30 dies.

24.2. La corporació informarà als representants del personal d aquells empleats que no haguessin superat el període de prova.


Article 25. Promoció interna

25.1. Els empleats públics tenen dret a la promoció professional mitjançant la promoció interna tant vertical com horitzontal.

25.2.1. S entén per promoció interna vertical l ascens des d un nivell enquadrat en un grup professional a un nivell enquadrat en el grup professional immediatament superior. A tal efecte, el personal haurà de posseir la titulació requerida per l ingrés en el grup professional superior i haver prestat serveis efectius, durant almenys dos anys, com a funcionari de carrera/personal laboral fix en el grup de classificació immediatament inferior al que pretengui accedir, així com reunir els requisits i superar les proves que en cada cas s estableixin.

25.2.2. L accés a categories del subgrup C1 podrà efectuar-se mitjançant la promoció interna des de nivells de funcions semblants del subgrup C2. A aquests efectes es requerirà la titulació establerta o una antiguitat de deu anys en un nivell del subgrup C2, o de cinc anys i la superació d un curs específic de formació de l Escola d Administració Pública de Catalunya, al qual s accedirà mitjançant criteris objectius.

25.3. S entén per promoció interna horitzontal l accés a escales o nivells del mateix subgrup o grup professional. A tal efecte, el personal haurà de reunir els requisits que s estableixin en cada convocatòria.

25.4. La Policia Local es regirà pel que disposa la Llei 16/1991, el Decret 233/2002 i la resta de disposicions específiques.


Article 26. Formació professional

26.1. Es reconeix la formació com un dret i un deure del personal, per tant l ajuntament ha de garantir el dret de tot els empleats a assistir a cursos de formació i reciclatge, adequats al seu nivell i condicions professionals, en un pla d igualtat.

26.2. L Ajuntament de Constantí ha de facilitar els instruments necessaris per a la millor formació del seu personal. Tanmateix, ha d organitzar l assistència als cursos de formació i reciclatge fent èmfasi en l assistència a accions formatives d aprenentatge i perfeccionament en temes relacionats amb els llocs específics de treball així com aquells que tinguin una vinculació amb la seva carrera professional.

26.3. El Departament de Recursos Humans donarà publicitat dels cursos que es promoguin per la Diputació de Tarragona, l Escola d Administració Pública de Catalunya o d altres cursos organitzats per altres institucions i/o organismes oficials, mitjançant el corresponent anunci als taulers dels centres de treball de l ajuntament.

26.4. Anualment el Departament de Recursos Humans realitzarà, conjuntament amb la representació dels empleats, un estudi de les necessitats de formació professional del personal de l Ajuntament de Constantí. Tot els caps i/o coordinadors/res de les àrees i departaments han d informar de les necessitats i prioritats formatives del seu personal adscrit.

26.5. L assistència als cursos de formació s haurà d organitzar de forma que el servei corresponent no quedi desatès. Aquells empleats que per motiu de l organització del servei els hi sigui impossible participar en cursos de formació en algun dels anys de vigència d aquest Acord, l any següent tindran preferència per a exercir aquest dret.

26.6. Les accions formatives es classificaran en:

26.6.1. Obligatòries: Aquestes accions formatives es realitzaran a instància de l ajuntament i a través del Departament de Recursos Humans, atenent a necessitats i interessos de l organització, previ informe del cap de l àrea/departament i amb la finalitat de complementar i reciclar els coneixements necessaris del lloc de treball actual de l empleat.

26.6.1.1. El consistori assumirà el 100% del cost de matriculació o inscripció, més el de les despeses de viatge, previ document justificatiu (transport públic o quilometratge, peatges, dietes quan es tracti d una activitat formativa de jornada completa, etc). El preu del quilometratge i el de la dieta serà l establert a l article 31 d aquest Acord.

26.6.1.2. Aquestes accions formatives hauran de realitzar-se preferentment dins de la jornada laboral. L assistència a aquestes accions serà d obligat compliment. Els empleats que no assisteixin a la formació hauran d informar dels motius al Departament de Recursos Humans (mitjançant informe de l empleat, amb el vistiplau del cap del departament/àrea). En cas que l acció formativa es desenvolupi totalment o parcialment fora de la jornada ordinària de treball aquesta computarà com a temps de treball efectiu i l empleat tindrà dret a compensar-la a través de temps de descans.

26.6.2. Voluntàries:

26.6.2.1. Les formacions voluntàries són aquelles que tenen una relació directa entre el contingut del curs i les tasques assignades al lloc de treball o aquelles que estan dirigides a la promoció professional de l empleat. Aquestes es realitzaran preferentment fora de la jornada laboral. En qualsevol cas, el nombre d hores de formació anual que estaran dintre de la jornada laboral per aquest tipus de formació serà de 40 hores anuals per empleat. Una vegada superat aquest límit, la resta d accions formatives que es facin hauran de ser fora de la seva jornada laboral habitual.

26.6.2.2. En els casos exposats anteriorment, sempre que l acció formativa es dugui a terme dintre de l horari laboral, la instància anirà acompanyada de la conformitat del cap del departament/àrea a la qual pertanyi l empleat. En cas que aquesta sigui desestimada s hauran de fonamentar els seus motius.

26.7. En cap cas la participació en qualsevol de les accions formatives dóna lloc a l abonament d hores extraordinàries o gratificacions per serveis extraordinaris.

26.8.1. La consignació pressupostària que destinarà l ajuntament a les accions formatives, obligatòries i voluntàries, serà de 4.000 euros anuals.

26.8.2. Durant la vigència d aquest Acord la corporació estudiarà la possibilitat d augmentar aquesta quantia.

26.9. L ajuntament, a través de la proposta del Departament de Recursos Humans a l òrgan competent, subvencionarà les accions formatives voluntàries amb un límit de 150 euros per empleat a l any:

- El 30% de les despeses de matrícula, amb un límit de 100 euros a l any. També s imputarà com accions formatives voluntàries els mestratges, doctorats, postgraus i altres estudis de tercer cicle quan aquests tinguin relació directa amb el lloc de treball o estiguin dirigits a la promoció professional.

- L ajuntament assumirà les despeses de viatge (transport públic o quilometratge, peatges, etc) ocasionades per les activitats formatives de caràcter voluntari quan aquestes s hagin d efectuar fora de la província de Tarragona. El preu del quilometratge serà l establert a l article 31 d aquest Acord i la quantitat màxima subvencionable serà de 50 euros a l any.

26.10. El consistori no assumirà les despeses de viatge ocasionades per l assistència al curs de Formació Bàsica dels agents que hagin d assistir a l Escola de Policia de Catalunya.

26.11. Procediment per a sol•licitar les accions formatives:

26.11.1. Instància normalitzada demanant l assistència al curs, amb el vistiplau del cap de l àrea o departament on estigui adscrit l empleat. En aquesta s haurà d aportar la documentació identificativa de l acció formativa (contingut del programa, objectius, calendari, horari, lloc de realització, destinataris, etc).

26.11.2. Tota instància s adreçarà al Departament de Recursos Humans i es presentarà preferentment amb una antelació mínima de 10 dies hàbils a la data del seu inici.

26.11.3. El Departament de Recursos Humans efectuarà l autorització o la desestimació motivada i la notificarà a la persona interessada en un termini màxim de 72 hores abans de l inici de l acció formativa.

26.11.4. Al finalitzar el curs la persona interessada lliurarà al Departament de Recursos Humans un còpia del certificat d assistència i/o aprofitament, per tal de verificar l efectiva realització de la formació i la inclusió del certificat en el seu expedient personal. En el cas de no obtindre o no presentar aquest certificat, llevat dels casos de força major degudament justificats, l empleat no tindrà dret a efectuar cap activitat formativa dintre de la jornada laboral durant la resta del mateix i del posterior any, i tampoc tindrà dret a la subvenció establerta a l apartat 9 d aquest article.

26.11.5. El Departament de Recursos Humans elaborarà un registre detallat i actualitzat de les assistència als cursos formatius.


Article 27. Funcions superiors i inferiors a la del grup professional

27.1. Quan les necessitats del servei ho exigeixin, la corporació podrà assignar al seu personal funcions, tasques o responsabilitats diferents de les corresponents al lloc de treball que acompleixin, sempre que resultin adequades a la seva classificació, grau, quan les necessitats del servei ho justifiquin, sense minva en les retribucions.

27.2.1. L empleat que realitzi funcions superiors a les del seu grup professional per un període superior a sis mesos durant un any o de vuit durant dos anys (excepte en els supòsits de substitució per malaltia, accident de treball, llicències o excedències en què la situació pot perllongar-se mentre subsisteixin les circumstàncies que van motivar aquest fet) percebrà la diferència salarial corresponent. Aquesta assignació econòmica transitòria s acordarà a través d un decret d alcaldia i es comunicarà a la representació dels empleats. Aquesta situació no consolidarà el canvi de grup ni les retribucions satisfetes per raó del grup ocupat provisionalment.

27.2.2. Un cop superat aquest termini, si les funcions desenvolupades no fossin de caràcter de substitució i hi hagués un lloc de treball vacant, la corporació podrà iniciar els procediments reglamentaris necessaris per a efectuar la cobertura de la vacant i sempre que la legislació vigent ho permeti.

27.2.3. Quan un empleat desenvolupi funcions superiors a la del seu grup professional durant un període inferior a sis mesos i superior a tres mesos, tindrà dret a percebre una gratificació econòmica amb la diferència salarial corresponent. Aquesta assignació econòmica transitòria s acordarà a través d un decret d alcaldia i es comunicarà a la representació dels empleats. Aquesta situació no consolidarà el canvi de grup ni les retribucions satisfetes per raó del grup ocupat provisionalment. Aquesta compensació econòmica no serà d aplicació en els casos de substitució derivada de vacances, de baixes temporals de curta durada o similars.

27.3. En el cas que l empleat hagi d efectuar funcions inferiors no corresponents al seu grup professional, únicament serà possible si es motiven les necessitats del servei que ho justifiquin (a través d un decret d alcaldia) i pel temps imprescindible. A aquest empleat se li mantindran les retribucions d origen. Aquesta situació no podrà excedir dels sis mesos en un període d un any, llevat que l empleat afectat estigui d acord a què se li ampliï.

27.4. La corporació no podrà invocar al treballador causes d acomiadament objectiu d ineptitud sobrevinguda o de falta d adaptació en els supòsits de realitzar funcions diferents a les habituals com a conseqüència de la mobilitat funcional.


Capítol V. Retribucions salarials

 


Article 28. Increment salarial

L increment de les retribucions dels empleats d aquesta corporació durant la vigència del present Acord serà aquell que es fixi en les respectives Lleis de pressupostos generals de l Estat o altra legislació d obligada aplicació per al personal de l administració local.


Article 29. Estructura salarial

Les retribucions del personal al servei d aquest consistori són bàsiques i complementàries. Les retribucions s ajustaran als conceptes següents:

29.1. Sou base: és l assignat en funció del grup o subgrup de classificació professional al que pertany el personal d aquest ajuntament. La seva quantitat serà la que fixi anualment la Llei de pressupostos generals de l Estat. De percepció mensual.

29.2. Antiguitat (triennis): els triennis comporten l abonament d una quantitat fixa per cada grup o subgrup de classificació professional per cada 3 anys de serveis. Aquest complement s abonarà a partir del primer dia del mes següent al compliment del trienni. En el supòsit que en aquests tres anys de serveis l empleat hagués ocupat diferents subgrups de classificació, el trienni el meritarà en el subgrup de classificació en el que estigués prestant els serveis en el moment del perfeccionament del trienni. Aquest complement és de percepció mensual i de caràcter consolidable.

29.3. Complement de destinació: és un complement retributiu de caràcter objectiu vinculat al lloc de treball desenvolupat. Retribueix el nivell del lloc de treball que es desenvolupa. L assignació del nivell es realitza atenent als criteris següents: preparació tècnica, responsabilitat de les funcions encomanades a cada lloc, especialització, competència, comandament i complexitat del lloc de treball. De percepció mensual i de caràcter consolidable.

29.4.1. Complement de productivitat: està destinat a retribuir l especial rendiment, l activitat extraordinària, l interès i la iniciativa o esforç amb que l empleat desenvolupa el seu treball i el rendiment o els resultats obtinguts. Les quantitats que es percebin per aquest concepte no originaran cap tipus de drets individuals.

29.4.2. Es reduirà la valoració màxima d aquest complement de 46,96 euros mensual, a raó d una cinquena part per cada jornada no efectuada (9,39 euros), per qualsevol motiu. Aquesta quantitat no es descomptarà quan l absència estigui prevista a l articulat dels permisos retribuïts.

29.5. Complement específic: està destinant a retribuir les característiques de cada lloc de treball en funció d alguns dels factors següents: dedicació, dificultat tècnica, responsabilitat, incompatibilitat, perillositat o penalitat. De percepció mensual. No es poden assignar més d un complement específic per lloc de treball. Aquest complement és d índole funcional i la seva percepció dependrà exclusivament de l exercici de l activitat professional i del lloc de treball assignat, per la qual cosa no tindrà el caràcter de consolidable.

29.6. Gratificacions per serveis extraordinaris realitzats fora de la jornada normal de treball/hores extraordinàries: amb la finalitat de perseguir una política solidària que condueixi a una mínima realització de serveis extraordinaris, ambdues parts acorden la seva reducció al mínim imprescindible.

29.6.1. Tenen la consideració d hores extraordinàries i de gratificacions per serveis extraordinaris i per exigències estrictes del servei, aquell nombre d hores, degudament autoritzades i acreditades pel responsable jeràrquic i/o regidor, que l empleat realitzi fora de la jornada normal diària i que excedeixi de la jornada màxima ordinària de treball en còmput setmanal. Aquestes respondran sempre a necessitats en períodes d acumulació de feina, absències imprevistes, situacions d emergències que puguin sorgir i exigències estrictes del servei.

29.6.2. Els representants del personal seran informats de les gratificacions i/o les hores extraordinàries concedides als empleats públics de la corporació. Aquests no faran un ús indegut d aquesta informació i hauran de vetllar d acord amb el que estableix la Llei de Protecció de dades de caràcter personal.

29.6.3. Les hores extraordinàries i les gratificacions per serveis extraordinaris, degudament autoritzades i acreditades, d acord amb l article 29.6.1 d aquest Acord, es podran compensar, mitjançant gaudiment de temps equivalent de descans retribuït i en última instància a través de retribució econòmica, d acord amb el barem següent:

-Les hores nocturnes són les realitzades entre les 22.00 i les 6.00 hores, i les festives les realitzades en dies no laborables i els festius reconeguts a l article 15 d aquest Acord.

-Els dies de compensació resultants de les hores extraordinàries/gratificacions per serveis extraordinaris s hauran de gaudir preferentment dintre dels 4 mesos posteriors a la seva realització.

-En cas de compensació per descans s estarà d acord amb la valoració següent: Ordinària: 1 hora; Festiva i/o nocturna: 1 hora i 30 minuts.

29.7. Altres retribucions de caràcter no consolidable (d aplicació per al personal laboral exclusivament):

-Disponibilitat: retribueix a aquells empleats que, fora del seu horari habitual per raó de la seva tasca, hagin d estar localitzables per la corporació per a prestar serveis en qualsevol moment o patir un modificació horària de la seva jornada laboral, en funció de les necessitats del servei.

-Responsabilitat: llocs singulars que impliquin comandament o que s exigeixi un elevat grau de responsabilitat per necessitats del servei.

-Polivalència: retribueix el desenvolupament de funcions de diferents grups o subgrups professionals o la possibilitat d utilitzar la mobilitat funcional.

-Tornicitat: compensar econòmicament la prestació dels serveis en torns de treball diferents i de forma periòdica.

-Ad personam: de naturalesa personal i que garanteix la percepció de retribucions consolidades que, amb caràcter global i còmput anual, excedeixin de les pactades.


Article 30. Nòmines i pagues extraordinàries

30.1. El rebut de la nòmina ordinària es pagarà mitjançant transferència bancària. La data límit per tal que aquesta s ingressi serà el dia 28 de cada mes. No obstant això, quan el dia 28 sigui dissabte o festiu l ingrés es farà el dia laborable anterior.

30.2. S estableixen 2 pagues extraordinàries per any, que correspondran cadascuna a una mensualitat dels conceptes retributius vigents en cada moment per la normativa d aplicació (exceptuant el complement de productivitat i el seu factor de major dedicació que també l integra). Aquestes s abonaran el 20 de juny i el 20 de desembre, o el dia laborable anterior en cas que sigui dissabte o festiu.

30.3. Les dues pagues extraordinàries es meritaran de la manera següent:

- Paga mes de juny: de l 1 de desembre al 31 de maig.

- Paga mes de desembre: de l 1 de juny al 30 de novembre.

30.4. El personal percebrà la retribució corresponent a la part proporcional del temps treballat i de la jornada efectuada.

30.5. La situació de malaltia comuna i accident no laboral no repercutirà en l import de les pagues extraordinàries.


Article 31. Indemnització per raó del servei

31.1. S estableixen les quantitats següents, com a màxim, per indemnitzacions per raó del servei (realització de serveis dins o fora de la localitat del lloc de treball, assistència a sessions o a reunions de treball, etc.) degudament autoritzades pel cap del departament/àrea, per l alcaldia i/o regidoria corresponent i pel Departament de Recursos Humans (serveis iniciats abans de les 14 hores i si aquest acaben després de les 16.00 hores; i serveis iniciats abans de les 20 hores i si aquests acaben després de les 22.00 hores):

-Mitja dieta: màxim 12 euros.

-Dieta sencera: màxim 24 euros.

31.2. La mitja dieta s acredita quan s efectua un menjar (dinar o sopar), per raó del servei. La dieta sencera s acredita quan s efectuen dos menjars (dinar i sopar) per raó del servei. S haurà de presentar el rebut justificant de la despesa realitzada.

31.3. Transport en vehicle propi. S abonarà el preu de 0,21 euros/km el cotxe i 0,078 euros/km la motocicleta més les despeses d aparcament i les de peatge. En cas de transport públic es justificarà l import dels bitllets.

31.4. Per a percebre l import de la indemnització per raó de servei, l empleat ha de justificar la despesa realitzada presentant la sol•licitud pertinent signada pel seu cap i els justifi cants oportuns.

31.5. Els accidents que tinguin lloc en els desplaçaments inclosos en aquest article tindran la consideració d accidents laborals a tots els efectes. En aquest cas, el consistori es farà càrrec del 20% de la despesa de reparació del vehicle que no quedi coberta per l assegurança obligatòria sempre que aquest no hagi estat conseqüència d una conducció negligent, temerària o sota els efectes de l alcohol o estupefaents.

31.6. La utilització del vehicle particular per raons del servei requerirà l autorització prèvia del responsable de l àrea/departament i del Departament de Recursos Humans.


Capítol VI. Prestacions socials

 


Article 32. Bestretes reintegrables

32.1. L Ajuntament de Constantí, segons la disponibilitat de la Tresoreria de la corporació en cada moment, estableix un fons destinat a proporcionar bestretes als empleats públics amb antiguitat mínima d un any, sense interessos. En el cas de personal temporal, aquests hauran de retornar la bestreta abans de la finalització del seu contracte o del seu nomenament.

32.2.1 L import serà de 2 mensualitats i fins a un màxim de 1.800 euros. No es podrà sol•licitar una segona bestreta si no s ha acabat d abonar la primera. La sol•licitud s ha de presentar al registre general i s hi ha d especifi car la quantitat i els terminis de devolució, que no podran superar els 24 mesos. En els supòsits de casos molt excepcionals (necessitats econòmiques urgents) la sol•licitud presentada per l empleat es resoldrà dintre de les 48 hores següents a la de la seva presentació.

32.2.2. Es podran concedir bestretes per un import superior a l esmentat al paràgraf anterior en casos molt excepcionals i totalment justificats, previ dictamen de la CPCS.

32.3. El personal al servei d aquesta corporació, amb una antiguitat superior a un any, podrà demanar l avançament del 50% de la paga extraordinària corresponent al semestre natural en curs i a partir del mes següent al de la seva meritació, d acord amb la legalitat vigent.

32.4. Els empleats d aquest consistori podran sol•licitar avançaments de la nòmina. Aquesta quantitat es descomptarà de la nòmina del mateix mes en què se li ha avançat. La concessió d aquest avançament no tindrà caràcter de periodicitat mensual, podent-se denegar en el cas de demanar-se de manera reiterada.


Article 33. Serveis esportius.

Tots els empleats d aquest ajuntament tindran dret a un descompte del 50% sobre els preus de la taxa d utilització del Pavelló poliesportiu municipal i per a ús exclusiu del personal d aquest consistori.


Article 34. Malaltia i accident de treball

34.1.1. Les absències al treball de l empleat per raó de malaltia o accident s han de comunicar directament al cap immediat del departament/àrea durant les dues primeres hores de l inici de la jornada, llevat dels casos de força major. El cap serà qui ho posarà en coneixement, al més aviat possible, al Departament de Recursos Humans.

34.1.2. Dins dels tres dies següents al primer de no assistència al treball per motius de malaltia comuna, accident laboral o no laboral i malaltia professional es presentarà la corresponent baixa mèdica oficial i, setmanalment, els comunicats de confirmació de baixa mèdica (en el cas de malaltia comuna i accident no laboral). El comunicat d alta laboral es presentarà el dia de la incorporació a la feina (a excepció de la Policia Local que l haurà de presentar en un termini màxim de tres dies en el cas de descans per canvi de torn; en defecte d aquest, el presentarà el dia de la incorporació a la feina).

34.2.1 En el cas de baixa mèdica i només per malaltia comuna, el personal de nou ingrés que no porti més de 6 mesos de treball a la corporació ha de presentar l esmentat comunicat de baixa degudament signat a l apartat corresponent al qual declara que reuneix el període de carència de 180 dies en els últims 5 anys per a tenir dret al subsidi d incapacitat temporal.

34.2.2. El personal al servei de l ajuntament durant el període d incapacitat temporal (IT) derivada de malaltia comuna o accident no laboral, percebrà durant els tres primers dies d IT un complement retributiu del 50% de les retribucions reals que hagués percebut en el mes anterior al de causar la incapacitat. Des del 4t fins al 20è, ambdós inclosos, un complement que, sumat a la prestació econòmica reconeguda per la Seguretat Social, sigui equivalent al 75% de les retribucions reals que hagués percebut en el mes anterior al de causar la incapacitat. Des del 21è i fins el 90è, ambdós inclosos, es reconeixerà un complement que, sumat a la prestació econòmica reconeguda per la Seguretat Social, sigui equivalent al 100% de les retribucions que es vinguessin percebent en el mes anterior al de causar la incapacitat. A partir del 91è inclusivament, es reconeixerà la prestació econòmica reconeguda per la Seguretat Social (actualment del 75% de la base reguladora del mes anterior al de causar la baixa).

34.2.3. Els dies d absència al treball motivades per malaltia o accident que no donin lloc a una situació d incapacitat temporal, comportarà la mateixa deducció de retribucions del 50% prevista a l apartat 34.2.2 d aquest article, per als tres primers dies d absència per incapacitat temporal. Aquest descompte no serà d aplicació a un màxim de quatre dies d absència durant l any natural, dels quals només tres podran tenir lloc en dies consecutius, sempre que estiguin motivats amb malaltia o accident, i no donin lloc a incapacitat temporal. Serà necessària la justificació mèdica corresponent.

34.3. Quan la situació d incapacitat temporal derivi de contingències professionals (malaltia professional o accident laboral) el personal percebrà el 100% de les retribucions reals que vingués percebent en el mes anterior al de causar la incapacitat.

34.4. La referència a dies que es fa en aquest article s ha d entendre fetes a dies naturals.

34.5. S entenen com a retribucions reals les retribucions bàsiques i complementàries, amb expressa exclusió del complement de productivitat previst a l article 29.4.2 d aquest Acord, i de la resta dels complements previstos a l article

29.6 d aquest Acord. De la mateixa manera, també s han d excloure les gratificacions per serveis extraordinaris realitzats fora de la jornada normal de treball/hores extraordinàries, així com la resta de conceptes retributius de característiques similars.

34.6. La CPCS estudiarà i validarà, si s escau, aquells supòsits (hospitalitzacions, intervencions quirúrgiques, malalties greus (a aquests efectes, es pot tenir en consideració l enumeració de malalties greus a què fa referència el Reial Decret 1148/2011, de 29 de juliol) o d altres casos excepcionals, tots ells estudiats de manera singular i individual) en què excepcionalment i de forma justificada es pugui establir un complement retributiu que, afegit a la prestació econòmica reconeguda per la Seguretat Social, pugui assolir el 100% de les retribucions reals que s estiguessin percebent en el mes anterior al de causar la incapacitat.

34.7. A les empleades embarassades i a les víctimes de violència de gènere en situació d incapacitat temporal, la corporació establirà un complement retributiu afegit a la prestació econòmica reconeguda per la Seguretat Social fins assolir el 100% de les retribucions reals percebudes al mes anterior al de causar la baixa.

34.8. L ajuntament podrà, dins de les possibilitats previstes per la legislació vigent, verificar l estat de la persona malalta mitjançant la mútua d accidents de treball. La negativa del personal als esmentats controls mèdics determina la suspensió dels drets econòmics establerts com a millores del règim de la seguretat social a càrrec del consistori. També comportarà la retirada del complement a càrrec del consistori quan resulti constatada l existència d indicis suficients que la situació real de l empleat no li incapaciti per a desenvolupar la seva feina.


Article 35. Jubilacions i contracte de relleu per al personal laboral

35.1. L edat de jubilació del personal laboral, així com els requisits per jubilar-se, seran els establerts en cada moment a la normativa aplicable.

35.2. L Ajuntament de Constantí facilitarà, sempre que s arribi a un acord entre ambdues parts, un contracte a temps parcial per jubilació parcial a aquells treballadors amb 61 anys i a jornada completa que, prèviament, ho haguessin sol•licitat a la corporació i que compleixin, entre d altres, els requisits següents: a) Acreditar un període d antiguitat en aquesta corporació d almenys 6 anys immediatament anteriors a la data de la jubilació parcial. b) Que la reducció de la seva jornada estigui compresa entre un mínim d un 25% i un màxim d un 75%. c) Acreditar un període de carència de 30 anys de cotització efectiva, sense que, a aquests efectes, es tingui en compte la part proporcional corresponent per pagues extraordinàries. A partir de l 1 de gener de l any 2013 en els supòsits de treballadors amb discapacitat o trastorn mental el període de carència exigit serà de 25 anys. d) Realitzar simultàniament i conjuntament el contracte de treball a temps parcial de la persona jubilada i el contracte de relleu.

35.3.1. El contracte de relleu es podrà realitzar a jornada completa o a temps parcial. En tot cas, la durada de la jornada haurà de ser, com a mínim, igual a la reducció de jornada acordada pel treballador substituït. L horari de treball de l empleat rellevista podrà completar el del treballador substituït o podrà ser simultani.

35.3.2. El lloc de treball del treballador rellevista podrà ser el mateix que el del treballador substituït o un altre del mateix grup professional.

35.3.3. El personal funcionarial es jubilarà d acord amb els termes i requisits que es contemplen a l EBEP.


Article 36. Assetjament moral o mobbing

36.1. És l actitud que consisteix en el maltractament persistent, deliberat i sistemàtic d un o diversos membres d una organització, de superior, igual o inferior jerarquia en l empresa, cap a un individu, tenint, entre d altres objectius, la seva anul•lació psicològica i social i el seu abandonament de l organització, en perjudici del seu àmbit laboral i de la seva salut.

36.2. Les persones que se sentin assetjades moralment podran posar-ho immediatament en coneixement de la direcció de la corporació i dels representant dels empleats, i ambdós, conjuntament, hauran de demanar les dades i dur a terme el seguiment adequat per prendre les mesures adients amb la major rapidesa i discreció que el cas requereixi.


Article 37. Protecció integral contra la violència de gènere

37.1. El personal afectat per violència de gènere tindrà dret a l excedència forçosa, rebent durant 6 mesos el 100% de les retribucions bàsiques i el complement de destí, i el 50% del complement específi c. Aquesta situació es podrà perllongar per períodes de 3 mesos fins arribar als 18 mesos.

37.2. La persona afectada per violència de gènere tindrà la possibilitat de suspendre l excedència demanada, per aplicació de la Llei integral contra la violència de gènere, en el moment en què existeixi una vacant, a la qual podrà accedir amb caràcter preferent.


Article 38. Assegurances per responsabilitat civil o penal.

L Ajuntament de Constantí mantindrà contractada una pòlissa d assegurances que garanteixi la responsabilitat civil per a tot el personal al seu servei que, per raó de treball o servei, es vegi involucrat en procediments d aquest mena, i que no puguin ser imputables per imprudència temerària amb infracció de reglaments, negligència greu o ignorància inexcusable, frau o mala fe, infracció o incompliment voluntari de les normes, provats per sentència judicial ferma. La mateixa assegurança cobrirà el pagament de les costes i depeses judicials, incloent-hi les fiances que puguin ésser exigides a la persona assegurada per garantir la seva responsabilitat.


Article 39. Pòlissa d assegurances de vida i accident.

L ajuntament té contractada una pòlissa d assegurances d accident i de vida per un import màxim de 49.976 euros, per a cada empleat, per a cobrir la mort per motius de treball o la invalidesa permanent per causes d accident laboral o malaltia professional.


Article 40. Assistència jurídica

40.1. La corporació garanteix al personal al seu servei l assistència jurídica quan aquests actuïn com a denunciants o denunciats en un procés judicial com a conseqüència de l exercici de les seves funcions.

40.2. Els empleats municipals que, com a conseqüència del desenvolupament de les seves funcions, siguin inculpats o processats judicialment, o greument injuriats, vexats o maltractats per qualsevol persona física o jurídica, podran sol•licitar a l ajuntament el nomenament d un lletrat o equip de lletrats especialistes en la matèria de què es tracti que puguin representar, defensar i assessorar legalment a l empleat en el supòsit de qualsevol compareixença davant l autoritat judicial.

40.3. En cas que el judici o mitjançant investigació interna es determinés que l empleat ha comès negligència greu, infracció de les normes, imprudència temerària, actuació sota els efectes de l alcohol o substàncies estupefaents o altres fets similars, que poguessin haver motivat la inculpació o procés judicial o la resta d accions descrites anteriorment, no li serien d aplicació les garanties contemplades en els apartats anteriors i, en conseqüència, hauria de retornar al consistori l import d aquesta assistència jurídica.

40.4. No es prestarà assistència jurídica en cas de conflicte entre l ajuntament i l empleat municipal.


Capítol VII. Seguretat, higiene i salut laboral

 


Article 41. Seguretat, higiene i salut laboral

41.1. L Ajuntament de Constantí es compromet a promoure la seguretat i la salut dels seus empleats mitjançant l aplicació de mesures i desenvolupament de les activitats necessàries per a la prevenció de riscos derivats del treball.

41.2. En les matèries que afecten la seguretat, higiene i salut laboral, s aplicaran les disposicions contingudes a la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals (en endavant LPRL) i altres disposicions concordants.

41.3. L empleat té dret a una protecció eficaç en matèria de seguretat i salut en el treball, així com el deure d observar i posar a la pràctica les mesures de prevenció de riscos que s adoptin legalment i reglamentàriament i, en concret, dintre del compliment íntegre de la LPRL, a:

a) Conèixer detalladament i concretament els riscos als quals està exposat en el seu lloc de treball, les avaluacions d aquest risc i les mesures preventives per evitar-lo.

b) Interrompre la seva activitat, en cas necessari, quan aquesta suposi un risc immediat i greu per a la seva salut o la seva vida.

c) Vigilar la seva salut intentant detectar precoçment possibles mals originats pels riscos a què està exposat.

d) Rebre una formació adequada en prevenció en temps computable com a hores de treball.

e) Totes aquelles altres competències i obligacions determinades per la legislació vigent.

41.4. La corporació haurà de:

a) Promoure, formular i aplicar una política de seguretat i higiene adequada als seus centres de treball i facilitar la participació dels empleats en aquesta tasca. També haurà de garantir una formació adequada i pràctica en aquestes matèries als empleats de nou accés o ingrés, o quan canviïn de llocs de treball i s hagin d aplicar noves tècniques, equips i materials que puguin ocasionar riscos a l empleat, als seus companys o a terceres persones. El personal està obligat a seguir aquests ensenyaments i a realitzar les pràctiques que es facin dins de la jornada de treball o en altres hores fora de la jornada de treball.

b) Determinar i avaluar els factors de risc que puguin afectar la seguretat i la salut del personal, tant de les instal•lacions com de les eines de treball, manipulació de productes o procediments.

c) Elaborar el pla de prevenció de riscos laborals i l avaluació dels riscos per a la seguretat i salut dels treballadors i planificar l activitat preventiva.

d) Informar regularment sobre l absentisme laboral i les seves causes, els accidents en acte de servei i els índex de sinistres.

e) Garantir l execució d un pla d emergència o autoprotecció per cadascun dels edificis i centre de treball.

f) Totes aquelles altres competències i obligacions determinades per la legislació vigent.

41.5. Comitè de Seguretat i Salut

41.5.1. El Comitè de Seguretat i Salut de l Ajuntament de Constantí (en endavant CSS) està constituït segons el que disposa l article 38 de la LPRL. El CSS és un òrgan paritari i col•legiat de participació, destinat a la consulta regular i periòdica de les actuacions d aquest consistori en matèria de prevenció. Aquest CSS està format pels 3 delegats de prevenció, d una banda, i per 3 representants de la corporació, nomenats per l alcaldia, de l altra.

41.5.2. Són funcions d aquest Comitè:

a) Participar en l elaboració, posada en pràctica i avaluació dels plans i programes de prevenció de riscos a l ajuntament. A aquest efecte, es debatran en el si de la comissió, abans de la seva posada en pràctica i en allò referent a la seva incidència en la prevenció de riscos, els projectes en matèria de planifi cació, organització del treball i introducció de noves tecnologies, organització i desenvolupament de les activitats de protecció i prevenció a què es refereix l article 16 de la LPRL i projecte i organització de la formació en matèria preventiva.

b) Conèixer directament la situació relativa a la prevenció de riscos en els centres de treball, realitzant les visites que siguin necessàries.

c) Acordar la realització de reunions conjuntes o altres mesures d actuació coordinada en els supòsits que concorrin empleats de diferents empreses en un mateix centre de treball, en particular quan, pels riscos existents en el centre de treball que incideixin en la concurrència d activitats, es consideri necessària la consulta per analitzar l eficàcia dels mitjans de coordinació establerts per a la empreses concurrents o per procedir a la seva actualització.

d) Conèixer tots aquells documents i informes relatius a les condicions de treball que siguin necessaris per al compliment de les seves funcions, així com els procedents de l activitat del servei de prevenció, si s escau.

e) Conèixer i analitzar els danys produïts en la salut o en la integritat física dels empleats, amb l objecte de valorarne les causes i proposar les mesures preventives oportunes.

f) Promoure en la corporació l observança de les disposicions vigent en matèria de salut laboral.

g) Proposar anualment a l ajuntament un pressupost destinat a la millora de les condicions de treball en matèria de prevenció.

h) Totes aquelles altres competències i obligacions que determina la legislació vigent.

41.5.3. Els representants del personal del consistori en el CSS exerciran, com a delegats de prevenció, les funcions específiques en matèria de prevenció de riscos en el treball següents:

a) Ser informats per l ajuntament dels riscos i del resultat de les avaluacions de prevenció.

b) Informar i formar als empleats en matèria de seguretat i salut laboral.

c) Proposar a l ajuntament totes les iniciatives que considerin pertinents per tal de millorar les condicions de treball i proposar la realització de campanyes i cursets de formació i sensibilització del personal del consistori en matèria de salut, medi ambient laboral i seguretat i higiene en l àmbit del treball.

d) Paralitzar les activitats quan s apreciï l existència d un risc greu, inevitable i imminent, i sol•licitar la convocatòria urgent del CSS.

e) Ser consultats prèviament a l hora de prendre decisions sobre inversions i despeses o modificacions de processos de treball que puguin tenir alguna repercussió sobre el medi ambient laboral i, en particular, el control d emissions i el tractament de deixalles.

f) Ser informats del seguiment o de les comprovacions d incapacitat temporal que s instrueixen i de la causa i els criteris que les motiven, així com del seu resultat amb l avaluació que els correspongui.

g) Ser informats i consultats, i promoure les mesures preventives escaients en els termes que disposa el RD 171/2004 i la LPRL.

h) Totes aquelles altres competències i obligacions que determini la legislació vigent.

i) Per tal de realitzar les seves funcions, els membres del CSS disposaran d un crèdit de 15 hores mensuals.

41.5.4. A les reunions del CSS hi podran assistir, amb veu però sense vot:

-Els empleats de la corporació que, amb una especial qualificació o informació, i coneixements tècnics de prevenció, no estiguin inclosos com a representants del CSS.

-Quan ho sol•liciti alguna de les representacions, podran assistir-hi tècnics i especialistes en prevenció aliens a la corporació.

-Els responsables tècnics de prevenció de l ajuntament i els delegats de prevenció que no estiguin inclosos en la composició del CSS.

41.5.5. El CSS té establert un reglament intern d organització i funcionament que té com a finalitat regular de forma sistemàtica, ordenada i precisa el funcionament d aquest Comitè, garantint la participació col•legiada en el disseny de la política de prevenció de riscos laborals i en el control de l execució de les mesures destinades a promoure la millora de les condicions de treball de tot el personal de l Ajuntament de Constantí.


Article 42. Reconeixement mèdic

42.1. La corporació garantirà als empleats la vigilància periòdica anual del seu estat de salut en funció dels riscos inherents al treball mitjançant la realització de revisions mèdiques específiques.

42.2. Aquesta vigilància només es podrà realitzar quan els empleats prestin el seu consentiment. D aquest caràcter voluntari només se n exceptuaran els supòsits en què la realització dels reconeixements sigui imprescindible per a avaluar els efectes de les condicions de treball sobre la salut dels empleats, o per a verificar si l estat de salut dels empleats pot constituir un perill per si mateixos, pels altres empleats, o per altres persones relacionades amb el seu àmbit d actuació, o quan així sigui establert per una disposició legal en relació amb la protecció de riscos específics i activitats d especial perillositat.

42.3. Els empleats que tractin amb col•lectius de risc o es trobin en situacions de risc per raó del lloc de treball tindran dret a proves analítiques específiques de malalties infeccioses i a la corresponent vacuna, si s escau.

42.4. Les mesures de vigilància i control de la salut dels empleats es duran a terme respectant sempre el dret a la intimitat i a la dignitat de la persona empleada i la confidencialitat de tota la informació relacionada amb el seu estat de salut. El resultat serà tramès al domicili particular de la persona treballadora o se li lliurarà personalment a través del Departament de Recursos Humans.

42.5. El CSS serà informat, a efectes estadístics, dels resultats de les revisions mèdiques.


Article 43. Roba de treball

43.1.1. Subministraran a cada empleat acollit al present Acord les peces de roba de treball que són usuals al grup al qual vagin destinades, el lliurament de la roba de treball d hivern es farà abans del 15 d octubre de cada any i el d estiu abans del 15 de maig de cada any.

43.1.2. Anirà a càrrec de l empleat al qual se li lliurin aquestes peces de roba, la seva conservació i neteja. Tots els empleats signaran un document de recepció de la roba de treball. És obligatori per a tot el personal afectat l ús de la roba de treball en el desenvolupament de les seves funcions. No es pot utilitzar aquesta roba fora del lloc de treball.

43.2. L empleat es responsabilitzarà del bon ús de la roba de treball i no es podrà manipular ni alterar la seva forma. En cas de desgast o deteriorament de la roba de treball pel seu ús en el lloc de treball, aquesta serà renovada previ lliurament a l ajuntament d aquesta.

43.3. D igual manera, també s hauran de renovar totes aquelles peces, eines o material desgastats (guants, ulleres de seguretat, mascaretes, etc) comportant el lliurament immediat de l antic material utilitzat per tal d efectuar-se el canvi per les peces noves. La valoració de l estat de la roba serà realitzada per les persones encarregades de la seva gestió.

43.4. És obligatori per a tots els empleats l ús de tots els mitjans de seguretat posats a la seva disposició. L incompliment d aquesta obligació motivarà l aplicació del règim disciplinari i les corresponents sancions.

43.5. A l annex de roba de treball s indica els col•lectius de treball i la roba específica d aquests col•lectius.

43.6. Tot el vestuari de treball que faciliti el consistori portarà l escut municipal i, si s escau, la identificació del servei al qual es pertany.

43.7. Les peces de treball seran d ús individual i es consideraran pertanyents a l Ajuntament de Constantí fi ns a la seva caducitat en el temps que s expressi. El personal temporal que causi baixa definitiva d aquesta corporació haurà de retornar la roba de treball corresponent a l últim any a les persones encarregades de la seva gestió. També haurà de lliurar els escuts o emblemes corporatius tot i que aquests no corresponguin als entregats durant l últim any treballat.


Article 44. Farmaciola.

Cada centre de treball tindrà una farmaciola sanitària degudament equipada amb els productes sanitaris adients.


Article 45. Equips de protecció individual (EPI)

45.1. L Ajuntament de Constantí proporcionarà al seus empleats els EPI s adequats a les feines que realitzin, considerant com a tal qualsevol equip destinat a ser portat o subjectat per l empleat perquè el protegeixi d un o més riscos que puguin amenaçar la seva seguretat o salut, restant exclosos la roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin destinats a protegir la salut de l empleat municipal.

45.2. Per a la reposició de qualsevol EPI serà obligatori i indispensable el lliurament de la peça anterior, que haurà de correspondre a la de l empleat municipal que sol•liciti la reposició. A aquest efecte, s haurà de marcar i datar convenientment cada peça per a la correcta identificació de l empleat municipal i la data del seu lliurament.

45.3. El Departament de Recursos Humans portarà a terme el registre individualitzat de peces lliurades a cada empleat municipal.

45.4. És obligatori per a tots els empleats l ús de tots els mitjans de seguretat posats a la seva disposició, i l incompliment d aquesta obligació motivarà l aplicació del règim disciplinari, sens perjudici de la sanció corresponent.


Capítol VIII. Garanties sindicals

 


Article 46. Seccions sindicals

46.1. Les seccions sindicals dels sindicats més representatius, d acord amb el que disposa la Llei orgànica de llibertat sindical, poden nomenar un delegat sindical al qual li són reconeguts els drets i obligacions recollits en la Llei orgànica de llibertat sindical. Poden assistir a totes les reunions entre la corporació i els representants sindicals, amb veu i sense vot. Aquest delegat sindical tindrà el mateix crèdit horari que els delegats de personal.

46.2. L ajuntament descomptarà la quota sindical a la nòmina mensual de l empleat públic que doni la seva autorització per escrit.

1. Les seccions sindicals esmentades anteriorment poden fer ús d un tauler d anuncis.

2. Article 47. Facultats de la representació col•lectiva

2. A més del que estableix la legislació vigent en la matèria, els representants del personal gaudiran de les garanties i facultats següents:

-Tindran dret a reunir-se per atendre les consultes, peticions, etc de tots els empleats públics que ho sol•licitin.

-No es comptabilitzaran com hores sindicals les que s utilitzin per a la negociació i seguiment de l Acord de treball o les que es facin en reunions a petició de la corporació.

-La corporació facilitarà a la representació del personal i a les seccions sindicals el local i els mitjans necessaris pel compliment de les seves funcions.

-Tots els membres de la representació del personal disposaran de 15 hores mensuals per exercir les seves funcions. Els membres de la representació del personal podran fer acumulació d hores en les formes i condicions establertes per la legislació vigent.

- Els membres de la representació del personal podran, sense pertorbar el servei, publicar i distribuir qualsevol comunicat que sigui d interès laboral i/o social.

- Els membres de la representació dels empleats amb responsabilitats sindicals se ls concedirà el temps necessari per assistir als actes o reunions, quan siguin convocats al respecte; aquestes hores aniran a càrrec del crèdit sindical.

- Els representants dels empleats seran notificats de tots els expedients i sancions, lleus, greus o molt greus.

-Així mateix podran assistir a les compareixences dels empleats expedientats, prèvia manifestació de l interessat.

-Qualsevol canvi de lloc de treball, que suposi modificacions de funcions, categoria, retribució o variació horària, es notificarà als representants dels treballadors.


Article 48. Competències i representació col•lectiva.

A més de les competències establertes per la legislació vigent en la matèria, els delegats de personal tenen les competències següents:

a) Rebre informació de tots els assumptes relacionats amb el personal.

b) Emetre informes amb caràcter previ a l adopció dels acords o resolucions en matèria de personal.

c) Plantejar i negociar tots els assumptes en matèria de personal previstos a l article 37 de l EBEP i d aquells que no siguin exclusius del poder organitzatiu i de les facultats de direcció de l Ajuntament de Constantí, d acord amb la legislació vigent.


Article 49. Assemblees

49.1. Els empleats públics poden exercir el seu dret a reunir-se en assemblea. Els representants dels empleats podran celebrar assemblees, dins de les hores de treball i a partir de les 14 hores, quan es compleixin els requisits següents i els de l apartat 3 d aquest article:

- Que els temes a tractar tinguin relació directa amb el treball.

- Que la corporació autoritzi la seva celebració.

- Que no ultrapassin globalment les 18 hores a l any.

49.2. Estan legitimats per convocar les assemblees:

a) El Comitè d Empresa del Personal/la Junta de Personal en el seu cas, o els delegats de personal.

b) Els delegats de les seccions sindicals reconegudes per l ajuntament.

c) O per un número de treballadors no inferior al 33% del total de la plantilla municipal de funcionaris o laborals respectivament.

d) Els sindicats.

49.3. Correspon a l alcalde o regidor en qui delegui la responsabilitat de personal, rebre la convocatòria i comprovar el compliment dels requisits següents:

-Formular la petició per escrit amb una antelació mínima de 48 hores.

-Indicar en aquest escrit els noms dels responsables convocants, l acreditació que legitimi la seva capacitat per a convocar-la, el dia, lloc, hora i durada estimada, així com el nom de les persones no pertanyents a la corporació que assisteixin a l assemblea.

- L assemblea es farà dins de la jornada laboral, preferentment fora de l horari d atenció al públic i a partir de les 14 hores, llevat dels casos de vaga, sempre que no perjudiqui el normal desenvolupament dels serveis públics que es presten a la ciutadania.

- La convocatòria s adreçarà a la totalitat del personal afectat per aquest Acord, o a la totalitat del col•lectiu del que es tracti.

-El lloc de la reunió serà determinat per l Ajuntament, en funció de la sol•licitud presentada i les disponibilitats existents.

-Si dins del termini de 24 hores a la data de celebració de l assemblea l alcalde o persona delegada no formula cap objecció, es pot fer sense cap altre requisit.

-Les persones convocants de la reunió seran les responsables del normal desenvolupament de la mateixa.


Article 50. Serveis mínims.

En cas d assemblea o vaga legal, els serveis mínims seran els essencials i hauran de ser negociats pels òrgans convocants i la corporació.


Capítol IX. Règim disciplinari

 


Article 51. Deures dels empleats públics.

Codi de conducta Els empleats d aquest consistori han de desenvolupar amb diligència les tasques assignades i vetllar pels interessos generals amb subjecció i observança de la Constitució i de la resta de l ordenament jurídic. Han d actuar d acord amb els principis d objectivitat, integritat, neutralitat, responsabilitat, imparcialitat, confidencialitat, dedicació al servei públic, transparència, exemplaritat, austeritat, accessibilitat, eficàcia, honradesa, promoció de l entorn cultural i mediambiental, i respecte a la igualtat entre dones i homes, que inspiren el Codi de conducta dels empleats públics configurat pels principis ètics i de conducta regulats en els articles posteriors.


Article 52. Principis ètics

52.1. Els empleats d aquesta corporació han de respectar la Constitució i la resta de normes que integren l ordenament jurídic.

52.2. La seva actuació ha de perseguir la satisfacció dels interessos generals de la ciutadania i s ha de fonamentar en consideracions objectives orientades cap a la imparcialitat i l interès comú, al marge de qualsevol altre factor que expressi posicions personals, familiars, corporatives, de client o qualssevol altres que puguin topar amb aquest principi.

52.3. Han d ajustar la seva actuació als principis de lleialtat i bona fe amb l administració en la qual prestin els seus serveis, i amb els seus superiors, companys, subordinats i amb la ciutadania.

52.4. La seva conducta s ha de basar en el respecte dels drets fonamentals i llibertats públiques, evitant tota actuació que pugui produir cap discriminació per raó de naixement, origen racial o ètnic, gènere, sexe, orientació sexual, religió o conviccions, opinió, discapacitat, edat o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.

52.5. S han d abstenir en els assumptes en què tinguin un interès personal, així com de tota activitat privada o interès que pugui suposar un risc de plantejar conflictes d interessos amb el seu lloc públic.

52.6. No han de contraure obligacions econòmiques ni intervenir en operacions financeres, obligacions patrimonials o negocis jurídics amb persones o entitats quan això pugui suposar un conflicte d interessos amb les obligacions del seu lloc públic.

52.7. No han d acceptar cap tracte de favor o situació que impliqui privilegi o avantatge injustificat, per les persones físiques o entitats privades.

52.8. Han d actuar d acord amb els principis d eficàcia, economia i eficiència, i vigilar la consecució de l interès general i el compliment dels objectius de l organització.

52.9. No han d influir en l agilitació o resolució de tràmit o procediment administratiu sense una causa justa i, en cap cas, quan això comporti un privilegi en benefici dels titulars dels càrrecs públics o el seu entorn familiar i social immediat o quan suposi un menyscabament dels interessos de tercers.

52.10. Han de complir amb diligència les tasques que els corresponguin o se ls encomanin i, si s escau, resoldre dins el termini escaient els procediments o expedients de la seva competència.

52.11. Han d exercir les seves atribucions segons el principi de dedicació al servei públic i abstenir-se no només de conductes contràries a aquest principi, sinó també de qualssevol altres que comprometin la neutralitat en l exercici dels serveis públics.

52.12. Han de guardar secret de les matèries classificades o altres la difusió de les quals estigui prohibida legalment, mantenir la discreció deguda sobre els assumptes que coneguin per raó del seu càrrec, i no poden fer ús de la informació obtinguda per a benefici propi o de tercers, o en perjudici de l interès públic.


Article 53. Principis de conducta.

Els empleats públics d aquest ajuntament actuaran d acord amb els principis de conducta fixats en les lleis, amb els protocols i procediments d actuació que estableixi el consistori i, en concret, amb els principis següents:

1. Han de tractar amb atenció i respecte la ciutadania, els seus superiors i la resta d empleats públics.

2. L acompliment de les tasques corresponents al seu lloc de treball s ha de fer de forma diligent, complint la jornada i l horari establert.

3. Han d obeir les instruccions i ordres professionals dels superiors, llevat que constitueixin una infracció manifesta de l ordenament jurídic, cas en què les han de posar immediatament en coneixement dels òrgans d inspecció procedents.

4. Han d informar a la ciutadania sobre les matèries o assumptes que tinguin dret a conèixer, i facilitar l exercici dels seus drets i el compliment de les seves obligacions.

5. Han d administrar els recursos i béns públics amb austeritat i no utilitzar-los en profit propi o de persones pròximes. Així mateix, tenen el deure de vetllar per la seva conservació.

6. S ha de rebutjar qualsevol regal, favor o servei en condicions avantatjoses que vagi més enllà dels usos habituals, socials i de cortesia, sense perjudici del que estableix el Codi penal.

7. Han de garantir la constància i permanència dels documents per a la seva transmissió i lliurament als seus responsables posteriors.

8. Han de mantenir actualitzada la seva formació i qualificació.

9. Han d observar les normes sobre seguretat i salut laboral.

10. Han de posar en coneixement dels seus superiors o dels òrgans competents les propostes que considerin adequades per a millorar el desenvolupament de les funcions del departament/àrea en què estiguin destinats. A aquests efectes es pot preveure la creació de la instància adequada competent per centralitzar la recepció de les propostes dels empleats públics o administrats que serveixin per a millorar l eficàcia en el servei.

11. Han de garantir l atenció a la ciutadania en la llengua que sol•liciti sempre que sigui oficial en el territori.


Article 54. Règim disciplinari

54.1.1. El règim disciplinari dels empleats públics de l Ajuntament de Constantí s ajustarà a allò que disposa l EBEP, el Decret legislatiu 1/1997, el RPEL, el Decret 243/1995, la resta de normativa aplicable i aquest Acord.

54.1.2. El règim disciplinari del personal funcionari que forma part de la Policia Local està contingut a la Llei 16/1991 de les Policies locals de Catalunya, la Llei Orgànica 2/1986, de Forces i Cossos de Seguretat de l Estat, el Reglament Intern de la Policia local de Constantí i, en allò que sigui d aplicació, en la normativa citada al paràgraf anterior.

54.2. L Ajuntament de Constantí corregirà disciplinàriament les infraccions comeses pel seu personal en l exercici de les seves funcions i càrrecs, sense perjudici de la responsabilitat patrimonial o penal que se n pugui derivar.

54.3. La potestat disciplinària s exercirà d acord amb els principis següents:

a) Principi de legalitat i tipicitat de les faltes i sancions.

b) Principi d irretroactivitat de les disposicions sancionadores no favorables i de retroactivitat de les favorables al presumpte infractor.

c) Principi de proporcionalitat, aplicable tant a la classificació de les infraccions i sancions com a l aplicació.

d) Principi de culpabilitat.

e) Principi de presumpció d innocència.

54.4. S ha de donar compte de la incoació i dels resultats dels expedients disciplinaris als òrgans de representació del personal.

54.5. Les faltes comeses pels empleats poden ser lleus, greus i molt greus.

54.5.1. Es consideren com a faltes lleus:

a) El retard, la negligència o el descuit en el compliment de les funcions.

b) La lleugera incorrecció envers el públic o el personal al servei de l Administració.

c) La manca d assistència al treball injustificada d un dia.

d) L incompliment de la jornada i l horari sense causa justificada, si no constitueix falta greu.

e) Les faltes repetides de puntualitat sense causa justificada de tres a cinc dies al mes. f) L incompliment de l horari en el seu còmput mensual.

g) La negligència en la conservació dels locals, del material i dels documents del servei, si no causa perjudicis greus.

h) No lliurar el comunicat de baixa per malaltia al Departament de Recursos Humans en el termini previst a l article 34 d aquest Acord, des de la data de la mateixa, llevat que es comprovi la impossibilitat d haver-ho fet.

i) L incompliment dels deures i les obligacions dels empleats, sempre que no constitueixi falta greu o molt greu.

j) L absència del lloc de treball en la jornada laboral sense causa justificada.

k) L incompliment o el compliment negligent de les ordres de treball emeses pels superiors dins del seu àmbit de competències i responsabilitat sempre que no repercuteixi negativament en el servei.

l) L incompliment de les normes relatives a incompatibilitats, si no comporta l execució de tasques incompatibles o que requereixen la compatibilitat prèvia.

54.5.2. Es consideren com a faltes greus:

a) L incompliment de les ordres que provenen dels superiors i autoritats que pugui afectar a la tasca del lloc de treball, llevat que constitueixi infracció manifesta de l ordenament jurídic o que representin un perill per a la integritat física dels empleats, fins i tot fora del seu horari ordinari.

b) L abús d autoritat en l exercici del seu càrrec.

c) La falta repetida de puntualitat sense causa justificada durant més de cinc dies i menys de deu al mes.

d) La manca de consideració envers els administrats o el personal al servei de la corporació en l exercici de les seves funcions.

e) Les conductes constitutives de delicte dolós relacionades amb el servei o que causin un dany a l Administració o als administrats o als companys.

f) El fet d originar enfrontaments en el centre de treball o de prendre-hi part.

g) La tolerància dels superiors respecte de la comissió de faltes greus o molt greus dels seus subordinats.

h) L incompliment del deure de reserva professional, pel que fa als assumptes que coneix per raó del seu càrrec, quan causin perjudici a l Administració o s utilitzin en benefi ci propi.

i) El fet de causar per negligència o mala fe danys greus en els locals, els materials o els documents del servei.

j) L atemptat greu contra la dignitat dels seus companys o de l Administració.

k) La intervenció en un procediment administratiu havent-hi motius d abstenció establerts per via legal.

l) L exercici d activitats compatibles amb el desenvolupament del seu treball sense haver obtingut l autorització pertinent.

m) La manca de rendiment que afecti el funcionament normal dels serveis, si no constitueix falta molt greu.

n) Les accions o omissions dirigides a evadir els sistemes de control d horari o impedir que siguin detectats els incompliments injustificats de la jornada i l horari de treball.

o) La pertorbació greu del servei.

p) La realització d activitats alienes al servei dintre de la jornada de treball.

q) L emissió d informes, adopció d acords o actuacions manifestament il•legals quan causin perjudici a l Administració o als ciutadans i no constitueixi falta molt greu.

r) La reincidència en faltes lleus.

s) L incompliment de les normes i mesures de seguretat i salut en el treball, quan se n puguin derivar riscos per a la salut o la integritat física del treballador o dels treballadors afectats.

t) La falta d assistència al treball sense causa justificada durant dos o tres dies al mes.

u) En general, l incompliment greu dels deures i les obligacions derivats del treball encomanat a l empleat.

v) El fet de no acudir a la feina simulant malalties o indisposicions.

w) L embriaguesa o toxicomania en hores de servei.

x) L encobriment, per part dels responsables d àrees/departament, de les negligències, faltes d assistència, incompliment dels deures professionals o absències a la feina, dels empleats al seu càrrec.

54.5.3. Faltes molt greus:

a) L incompliment del deure de fidelitat a la Constitució o a l Estatut d Autonomia de Catalunya, en l exercici de la funció pública.

b) Tota actuació que suposi discriminació per raó d origen racial o ètnic, religió o conviccions, discapacitat, edat o orientació sexual, llengua, opinió, lloc de naixement o veïnatge, sexe o qualsevol altra condició o circumstància personal o social, així com la persecució per raó d origen racial o ètnic, religió o conviccions, discapacitat, edat o orientació sexual i la persecució moral, sexual i per raó de sexe.

c) L abandonament del servei, així com no fer-se càrrec voluntàriament de les tasques o funcions que tenen encomanades.

d) L adopció d acords manifestament il•legals que causin un perjudici greu a l Administració o als ciutadans.

e) La publicació o utilització indeguda de la documentació o informació a què tinguin o hagin tingut accés per raó del seu càrrec o funció.

f) La negligència en la custòdia de secrets oficials, declarats així per llei o classificats com a tals, que sigui causa de la seva publicació o que en provoqui la difusió o coneixement indegut.

g) Les ofenses verbals o físiques a les autoritats municipals o a les persones que treballin a l ajuntament, o als familiars que convisquin amb ells.

h) La falta notòria de rendiment en les funcions essencials inherents al lloc de treball o funcions encomanades.

i) La violació de la imparcialitat, utilitzant les facultats atribuïdes per influir en processos electorals de qualsevol naturalesa i àmbit.

j) La desobediència oberta a les ordres o instruccions d un superior, llevat que constitueixin infracció manifesta de l ordenament jurídic o que representin un perill per a la integritat física de l empleat.

k) La prevalença de la condició d empleat públic per obtenir un benefici indegut per a si mateix o per a un altre.

l) L obstaculització a l exercici de les llibertats públiques i drets sindicals.

m) La realització d actes encaminats a coartar el lliure exercici del dret de vaga.

n) La participació en vagues als qui la tinguin expressament prohibida per llei.

o) L incompliment de l obligació d atendre els serveis essencials en cas de vaga.

p) L incompliment de les normes sobre incompatibilitats quan això doni lloc a una situació d incompatibilitat.

q) L assetjament laboral.

r) L embriaguesa habitual o toxicomania, si repercuteixen negativament en la feina.

s) El fet de causar, per negligència greu o per mala fe, danys molt greus al patrimoni i béns de la corporació.

t) El fet d haver estat sancionat per la comissió de tres faltes greus en el període d un any.

54.6. Sancions

54.6.1. Per raó de les faltes comeses es poden imposar les sancions següents:

a) Separació del servei dels funcionaris, que en el cas dels funcionaris interins comporta la revocació del nomenament, i que només pot sancionar la comissió de faltes molt greus.

b) Acomiadament disciplinari del personal laboral, que només pot sancionar la comissió de faltes molt greus i comporta la inhabilitació per ser titular d un nou contracte de treball amb l Ajuntament de Constantí.

c) Suspensió ferma de funcions, o de feina i sou en el cas del personal laboral, amb una durada màxima de 6 anys, en el cas de falta molt greu; per més de 15 dies i menys d 1 any en el cas de faltes greus; per menys de 15 dies en el cas de faltes lleus.

d) Demèrit, que consisteix en la penalització als efectes de carrera, promoció o mobilitat voluntària.

e) Advertència.

f) Destitució del càrrec en el cas de funcionaris d habilitació de caràcter estatal per la comissió de faltes molt greus i greus.

g) Qualsevol altra que s estableixi per llei.

54.6.2. Escau la readmissió del personal laboral fix quan sigui declarat improcedent l acomiadament acordat com a conseqüència de la incoació d un expedient disciplinari per la comissió d una falta molt greu.

54.6.3. L abast de cada sanció s ha d establir tenint en compte el grau d intencionalitat, descurança o negligència que es reveli en la conducta, el dany a l interès públic, la reiteració o reincidència, així com el grau de participació.

54.6.4. Les sancions específiques per la comissió de faltes molt greus són:

a) La separació del servei.

b) La suspensió de funcions, amb pèrdua de les retribucions corresponents, per més d un any i menys de sis.

c) La destitució del càrrec de comandament.

d) La rescissió del nomenament d interí o l acomiadament disciplinari pel personal laboral.

e) La pèrdua de dos o tres graus personals.

54.6.5. Les sancions específiques per la comissió de faltes greus són:

a) La suspensió de funcions, amb pèrdua de retribucions, per més de quinze dies i fins a un any.

b) La destitució del càrrec de comandament.

c) La rescissió del nomenament d interí o l acomiadament disciplinari pel personal laboral.

d) La pèrdua d un o dos graus personals.

54.6.6. Les sancions específiques per la comissió de faltes lleus són:

a) La suspensió de funcions, amb pèrdua de retribucions, fins a quinze dies.

b) L amonestació.

54.7. Graduació de les faltes Per a graduar les faltes i les sancions, a més d allò que objectivament s ha comès o omès, actuant sota el principi de proporcionalitat, caldrà tenir en compte:

a) La intencionalitat.

b) La pertorbació en els serveis.

c) Els danys produïts a l Administració o als administrats.

d) La reincidència en les faltes.

e) La participació en la comissió o omissió.

54.8. Prescripció de les faltes i sancions

54.8.1. Les infraccions molt greus prescriuen als 3 anys, les greus als 2 anys i les lleus als 6 mesos; les sancions imposades per faltes molt greus prescriuen als 3 anys, les imposades per faltes greus als 2 anys i les imposades per faltes lleus a l any.

54.8.2. El termini de prescripció es comença a comptar des que s hagi comès la falta, i des del cessament de la comissió quan es tracti de faltes continuades.

54.8.3. El de les sancions, des de la fermesa de la resolució sancionadora.


DISPOSICIONS ADDICIONALS

 


D.A. 1ª

La representació de la corporació es reunirà amb la representació dels empleats, a través de la CPCS, l últim trimestre de cada any per tal de proporcionar la informació necessària referent a l actualització de la plantilla de personal, de la relació de llocs de treball així com d altres aspectes relacionats amb el Capítol I (despeses de personal) del pressupost municipal.


D.A. 2ª

Abans de la finalització de la vigència d aquest Acord l Ajuntament de Constantí es compromet a tenir elaborada la relació dels llocs de treball del personal al seu servei.


D.A. 3ª

Durant la vigència d aquest Acord, sempre que la conjuntura econòmica i el marc legal ho permetin, la corporació estudiarà la possibilitat de restablir les retribucions del seu personal percebudes amb anterioritat a l entrada en vigor del RDL 8/2010, de 20 de maig, per la qual s adopten mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic i del RDL 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, i següents que es puguin aprovar en aquest sentit.


D.A. 4ª

Durant la vigència d aquest Acord, sempre que la conjuntura econòmica ho permeti i d acord amb la disponibilitat de Tresoreria, el consistori estudiarà la possibilitat de regular el Pla de desenvolupament i carrera professional.


DISPOSICIONS FINALS

 


D.F. ÚNICA

L entrada en vigor d aquest Pacte comporta la derogació de l anterior Conveni col•lectiu del personal laboral i de l anterior Acord marc sobre les condicions de treball del personal funcionarial, de l Ajuntament de Constantí, a excepció de les seves taules salarials, actualitzades d acord amb el contingut del Conveni i de l Acord marc esmentats, i conforme a les previsions contemplades en les diferents Lleis de pressupostos generals de l estat i amb el RDL 8/2010.


ACORD DE CONDICIONS DE TREBALL ESPECÍFIQUES DEL PERSONAL FUNCIONARIAL PERTANYENT AL COS DE LA POLICIA LOCAL

 


Article 1. Àmbit personal i temporal

Els pactes continguts en el següent Acord de condicions específiques afecten a tots els membres que integren el cos de la Policia Local de l Ajuntament de Constantí.


Article 2. Calendari personal

2.1. El quadrant és l instrument tècnic mitjançant el qual s estableix la distribució de la jornada i els horaris a efectuar pels membres que integren el cos de la Policia Local. En aquest es determinen els dies festius, els període de descans setmanal i les vacances.

2.2. Anualment s elaborarà un quadrant, sense perjudici que se n confeccioni mensualment un altre quadrant, en el qual es faran constar totes les incidències i els canvis que s hagin pogut produir, i els diversos grups d empleats amb els seus corresponents horaris, els dies de descans, baixes laborals, així com qualsevol llicència o permís que correspongui i/o s autoritzi.

2.3. El quadrant es confeccionarà amb antelació suficient per al seu compliment, romandrà exposat al tauler d anuncis i garantirà el gaudiment dels dies de festes indicats en ell, llevat de necessitats urgents del servei justifi cades i raonades, o sol•licitud de canvi voluntari.

2.4. Totes les hores anuals de cada agent restaran reflectides en el quadrant de servei. En cas que no s arribi al còmput anual d hores de treball efectiu es crea una bossa d hores, per les circumstàncies específi ques de l organització, nombre d agents i necessitat del servei, a retornar per part de l agent per tal que aquest presti les hores totals anuals fixades al calendari laboral. Aquesta bossa en cap cas pot superar les 80 hores anuals per agent.

2.5. El quadrant anual s elaborarà durant el mes de desembre de cada any i el quadrant mensual es confeccionarà abans del dia 20 del mes anterior.

2.6. El règim de torns de la jornada diària, en funció del servei, és el següent:

a) Jornada laboral de 8 hores:

- Torn de matí de 6.00 a 14.00 hores

- Torn de tarda de 14.00 a 22.00 hores

-Torn de nit de 22.00 a 6.00 hores

b) Jornada laboral de 12 hores:

- Torn de matí/tarda de 6.00 a 18.00 hores

- Torn de tarda/nit de 18.00 a 06.00 hores

Atenent les peculiaritats que existeixen en la prestació del servei de la Policia Local, la patrulla ha d estar formada com a mínim per dos efectius en els diferents torns durant tot l any. Si per qualsevol motiu un policia hagués de prestar aquest servei sol, aquest restarà en vigilància a les dependències policials i atenent a la ciutadania, prèvia autorització del comandament.

2.7. Si les especials circumstàncies ho fan necessari es podrà modificar o canviar el quadrant de servei d acord amb les seqüències dels dies i torns de treball previstos en el quadrant de 5 setmanes, prèvia informació al funcionari i als representants del personal funcionarial.

2.8. Les hores a cobrir per necessitats del servei (aquelles previstes a l article 5 d aquest Acord de condicions específiques) seran com a mínim de 7 (torn de 8 hores) i de 9 (torn de 12 hores), a excepció d actes programats, que seran com a mínim de 4 hores a realitzar.

2.9. Quan s hagués arribat al còmput d hores anuals, els serveis que no estiguessin reflectits en el calendari laboral tindran el caràcter de serveis extraordinaris.

2.10. El quadrant de servei es trobarà a la xarxa de policia i al tauler d anuncis, per poder consultar totes les novetats i canvis que es puguin produir.

2.11. Es poden realitzar canvis de servei entre els agents, autoritzant-ho prèviament el cap del cos de la manera establerta per la prefectura. Aquests canvis s han de comunicar amb suficient temps a la persona afectada i recíprocament en cas que l afectat sigui el propi departament.

2.12. Excepcionalment els quadrants també es podran modificar de forma voluntària i motivada per pacte entre la persona afectada i el cap del cos, sempre que no perjudiquin a terceres persones.


Article 3. Treball en període nocturn i diürn

S entén per treball en període nocturn l efectuat entre les 22.00 i les 6.00 hores essent el diürn la resta de temps.


Article 4. Treball en cap de setmana

S entén per treball en cap de setmana el realitzat entre les 6.00 hores del dissabte i les 6.00 hores del dilluns següent.


Article 5. Necessitats de servei

5.1.1. S entén per necessitats de servei aquells fets sobtats o imprevistos (baixes per malaltia o accident, absències, llicències, permisos, etc) coneguts amb una antelació inferior a 3 dies, aliens a la planificació, l organització i el funcionament del cos de la Policia Local, que fan necessària la modificació de la distribució de la jornada de treball per a garantir el bon funcionament dels serveis.

5.1.2. S entén per necessitats operatives les contingències per serveis especials i/o increments de demanda planificable (Tres Tombs, Fira Multisectorial, eleccions, festes majors, etc), així com les necessitats de servei conegudes amb una antelació superior a 72 hores de la seva realització, que poden fer necessàries condicions de qualitat en la prestació del servei públic policial. El cap del cos, per delegació de l alcalde o en el seu cas de la regidoria delegada, és el que declara les necessitats de servei i les necessitats operatives.

5.2. S inclouen també com a necessitat del servei, les derivades d emergències, catàstrofes o d altres calamitats públiques declarades per decret d alcaldia.

5.3. Per raons del servei el cap del cos pot canviar el torn de treball:

- Amb una antelació mínima de 12 hores de forma motivada.

- Amb una antelació mínima de 24 hores en el cas que el/els efectiu/s (un o més) estiguin de descans a fi i efecte de garantir el bon funcionament del servei policial.

- No es requerirà cap tipus d antelació mínima en els casos previstos al punt 5.2. d aquest Acord de condicions específiques.

5.4. El cap del cos és el que declara les necessitats de servei i podrà ordenar la compareixença, de manera no voluntària, als agents, seguint l ordre següent:

- Als agents que tinguin una major bossa d hores i estiguin lliures de servei.

- Als agents que no estiguin enquadrats en el punt anterior i amb menys còmput d hores de reforç.

- Als agents que hagin gaudit d un nombre inferior de descansos.


Article 6. Situació de disponibilitat al servei

S entén per disponibilitat al servei la situació en què membres de la Policia Local han de restar en disposició d entrar en servei de forma immediata, per alguna de les causes establertes als apartats 5.1.1 i 5.2 de l article anterior.


Article 7. Compensació per perllongament de jornada

7.1.1. Les hores que sobrepassin la jornada diària de treball són compensades amb les hores de la bossa de treball o es podran abonar a l agent com a gratificacions per serveis extraordinaris realitzats fora de la jornada normal, previ informe favorable del comandament.

7.1.2. Si bé per raons plenament justificades (realització de diligències amb persones detingudes), amb l informe previ favorable del comandament i avaluades les circumstàncies que donen lloc a la prolongació de la jornada, podran ser abonades com a gratificacions per serveis extraordinaris (entenent que una hora per ser comptabilitzada ha de comprendre un període de 60 minuts o fraccions de 30 minuts acumulables).

7.1.3. L elecció del moment en què s ha de gaudir dels dies lliures de servei en compensació per perllongament correspon al funcionari, prèvia sol•licitud al cap del cos, sempre que ho permeti el bon funcionament del servei i una vegada s exhaureixi la bossa d hores.


Article 8. Capacitació professional

8.1. S efectuaran dues pràctiques de tir obligatòries a l any segons el Reglament d armes, com a mínim, amb un instructor degudament qualificat. Les despeses ocasionades per tal de poder efectuar aquestes pràctiques aniran a càrrec del consistori.

8.2. Es comptabilitzaran aquestes hores com a servei efectiu i es computarà cada pràctica amb un mínim de 4 hores. Aquest temps de pràctiques es deduirà de la borsa d hores o es compensarà amb el gaudiment de dies lliures de servei.


Article 9. Formació bàsica a l Institut de Seguretat Pública de Catalunya

La corporació abonarà als components adscrits a la Policia Local que estiguin realitzant el Curs de l Institut de Seguretat Pública de Catalunya (en endavant ISPC), durant el temps en què assisteixen al citat curs, la retribució corresponent a una mensualitat amb tots els complements retributius a excepció del de productivitat i el factor major dedicació que també en forma part. Així mateix aquests agents han de prestar els seus serveis al consistori quan estiguin de vacances a l ISPC.


Article 10. Compensació per realització de diligències judicials

10.1. Quan es requereixi l assistència a judicis celebrats per raó del servei policial i aquests es realitzin en dies lliures de servei o fora de la jornada de treball, al funcionari se li abonarà una indemnització per raó del servei de 50 euros. En el cas que el judici no s arribi a realitzar es computaran 3 hores de treball efectiu i se li abonaran les despeses de desplaçament previstes a l apartat 4 d aquest article.

10.2. Quan es requereixi l assistència del funcionari per altres diligències judicials (no judicis) celebrades o no celebrades i aquestes es realitzin en dies lliures de servei o fora de la seva jornada de treball, es computaran 2 hores de treball efectiu i es tindrà dret a cobrar les despeses de desplaçament previstes a l apartat 4 d aquest article.

10.3. El funcionari lliurarà al Departament de Recursos Humans el justificant original segellat d assistència al judici celebrat o no, i el de la declaració judicial. En aquests es farà constar el temps emprat.

10.4. El personal funcionarial tindrà dret a cobrar les despeses de desplaçament des del seu domicili al jutjat corresponent a càrrec del consistori (transport públic o quilometratge (previst a l article 31.3 de l Acord de condicions de treball dels empleats públics d aquesta corporació) en el cas d ús del vehicle particular i estacionament del vehicle en el seu cas) en els supòsits de judicis que no s arribin a realitzar o ens els casos d altres diligències judicials celebrades o no celebrades. La corporació intentarà facilitar al funcionari els mitjans necessaris per a fer possible el desplaçament quan l assistència al judici o declaració judicial es produeixi dins de la jornada laboral. En el cas que no sigui possible, la corporació li abonarà les despeses de desplaçament previstes al paràgraf anterior.

10.5. Els policies en actiu a l Ajuntament de Constantí només percebran les despeses per assistència a judici corresponent, com a conseqüència del servei desenvolupat en aquesta corporació. En cap cas es tindrà dret a aquestes indemnitzacions pels judicis generats en altres administracions públiques.


Article 11. Règim de permisos i de vacances

11.1. Permisos: Permís per a assumptes personals

11.1.1. Al personal funcionari pertanyent al cos de la Policia Local li serà d aplicació directa el contingut de l article 18.16 de l Acord de condicions de treball dels empleats públics d aquest consistori.

11.1.2. Aquests dies es podran deduir de la borsa d hores pendents al començament de l any.

11.1.3. Només es concedirà permís a un agent per torn i sempre que el servei quedi cobert amb els efectius necessaris pel compliment del servei.

11.1.4. En cas de concurrència entre sol•licituds de diversos interessats en el mateix torn s establirà la preferència d acord amb el que preveu el punt 11.2.4 d aquest Acord de condicions específiques.

11.1.5. A partir del dia 15 de desembre no es podrà demanar cap dia d assumpte personal a no ser que sigui per necessitat justificada i aquesta sigui aprovada pel cap del cos. No es podrà gaudir d aquests dies durant el període de Setmana Santa, mentre no es cobreixin les necessitats del servei.

11.2. Vacances

11.2.1. La distribució dels períodes en els que es podrà gaudir de vacances serà en 2 vegades de 5 dies com a mínim, sempre que es pugi realitzar d aquesta manera a l hora de confeccionar els serveis.

11.2.2. Només podrà gaudir de vacances en cada cicle, sempre que sigui possible, 1 funcionari de la parella establerta i com a màxim dos agents de la plantilla, i hauran de quedar garantides i cobertes les necessitats mínimes del servei en funció de la partida pressupostària que es pugui presentar.

11.2.3. El personal no podrà ser cridat al servei els dies de servei assenyalats com a vacances, excepte el cas motivat de necessitats del servei.

11.2.4. En cas de coincidir dos o més agents al mateix període, aquest serà assignat segons aquest ordre:

-Per acord entre el personal.

- No haver gaudit del mateix període de vacances l any anterior.

-Nombre de fills en edat escolar.

-Segons criteri del cap del cos i/o regidoria delegada. Aquesta assignació serà de forma successiva i excloent, és a dir, en cas de coincidència no es pot aplicar un criteri posterior abans d esgotar les possibilitats dels criteris anteriors. Es limitaran els períodes de vacances en els períodes de Pasqua i en el de les festes de Nadal.

11.2.5. Els dies laborables que es poden gaudir motivats pels permisos sol•licitats de l article 18 de l Acord de condicions de treball dels empleats públics d aquesta corporació, tindran una equivalència de 8 hores per dia.


Article 12. Clàusules econòmiques. Revisió salarial del col•lectiu de la Policia Local de Constantí

12.1. Retribucions salarials. Les retribucions dels membres de la Policia Local de Constantí s ajustaran a l estructura salarial prevista a l article 29 de l Acord de condicions de treball dels empleats públics d aquesta corporació.

12.2. El factor o component de dedicació (87,05 euros mensuals) i el factor o component d armes (60,47 euros mensuals) formen part del complement específic i es retribueixen de manera separada i individualitzada d aquest. Els funcionaris de carrera que portin armes així com els funcionaris en pràctiques que hagin resultat aptes de l ISPC i que estiguin realitzant el període de pràctiques percebran la quantitat esmentada anteriorment en concepte de factor d armes.

12.3. El factor o component de major dedicació (100,79 euros mensuals) que forma part del complement de productivitat (aquest factor s afegeix a aquell previst a l article 29.4.2 de l Acord de condicions de treball dels empleats públics d aquest consistori) es retribueix de forma separada i individualitzada d aquest.

12.4. Altres retribucions:

12.4.1. Gratifi cació nocturnitat: El personal del cos de la Policia Local que presti els seus serveis dins de la jornada compresa entre les 22 hores i les 6 hores percebrà, en concepte de gratificació nocturnitat, un quantia de 15,32 euros per cada nit completa treballada dins d aquesta franja horària. Aquest import s haurà de modificar amb el percentatge que resulti d aplicació en la previsió de la Llei de pressupostos generals de l Estat en cada exercici.

12.4.2.Serveis els dies 24, 25 i 31 de desembre i 1 de gener: Els Policies locals que treballin per planificació del quadrant del servei en el torn de nit del dia 24 de desembre, en el torn de matí, tarda i nit del dia 25 de desembre, en el torn de nit del dia 31 de desembre i el torn de matí i tarda del dia 1 de gener, tindran la consideració de servei especial i percebran una gratificació de 90,74 euros per cada dia treballat. Aquest import s haurà de modificar amb el percentatge que resulti d aplicació en la previsió de la Llei de pressupostos generals de l Estat en cada exercici. El personal que cobri gratificacions extraordinàries de servei complet (8-12 hores) per haver treballat en aquestes dates no tindrà dret a percebre l esmentada gratifi cació per aquest concepte. En el cas de coincidir un servei realitzat entre la nit del dia 24 i el matí del dia 25 de desembre, únicament es percebrà com un servei de 90,74 euros.


Article 13. Revisions mèdiques i psicològiques

13.1. Les revisions psicològiques i mèdiques corresponents al col•lectiu de la Policia Local es realitzaran, d acord amb el que preveuen els articles 23.1 i 24 del Decret 219/1996 i el Reglament d armes de la Policia Local, cada 2 anys, i també quan el cap de la Policia Local ho sol•liciti motivadament.

13.2. En cas que un funcionari, a sol•licitud d ell mateix motivat pel resultat d una actuació, es vegi implicat davant d una possible infecció o estigui exposat a un possible contagi directe o indirecte, la corporació garanteix immediatament els mitjans necessaris externs (bé mitjançant la mútua de treball o bé per altres recursos sanitaris), per tal que aquest es realitzi les proves necessàries, tant de tractament com de seguiment, de forma efectiva.


Article 14. Segona activitat

14.1. La segona activitat és una situació administrativa que afecta els funcionaris de la Policia Local i que té l objecte de garantir l adequada aptitud psicofísica dels agents, mentre estiguin en actiu, assegurant l eficàcia en el servei, ja que el transcurs del temps comporta un major desgast físic i psíquic i un grau més alt de penositat vers els altres col•lectius.

14.2. D acord amb allò que estableix la legislació vigent en matèria de Policies Locals de Catalunya, l Ajuntament de Constantí, en el marc del present Acord de condicions específiques, elaborarà conjuntament amb la representació del personal un Reglament regulador de la segona activitat a partir dels 55 anys.


Article 15. Renovació permís de conducció BTP.

El consistori abonarà les despeses ocasionades per la renovació del BTP d aquells funcionaris del cos de la Policia Local que per les funcions assignades condueixin vehicles ofi cials policials.


Article 16. Possibilitat de reconeixement del subgrup C1

Durant la vigència d aquest Acord de condicions de treball específiques, sempre que el marc legal ho permeti, la corporació estudiarà juntament amb la representació dels empleats el reconeixement específic del subgrup de classificació C1 (aquesta reclassificació no suposarà cap increment salarial) als agents i al caporal, de carrera, que reuneixin el requisits indicats a l Ordre EDU/272/2008, de 23 de maig, per la qual s estableix l equivalència, en l àmbit de Catalunya, de la categoria d agent dels cossos de les policies locals de Catalunya al títol de tècnic o corresponent a la formació professional del sistema educatiu, i conforme a la nova Llei del Sistema de Policia de Catalunya.


ANNEX I

Personal funcionarial/laboral

H.E. i Gratificació normal

H.E i Gratificació nocturna o festiva

A1

19,29

23,75

A2

16,58

20,38

C1

13,07

16,09

C2

11,23

13,81

AP

10,48

12,89

Personal funcionarial del cos de la Policia

Gratificació normal

Gratificació nocturna o festiva

Polies (C1 i C2)

15,00

19,00

Personal funcionarial/laboral Treballs extraordinaris

Import

Enterraments oficials (C1 i C2)

45,00

Enterraments peons (AP)

37,00

Policies nits

15,32

Prima Policies nit: 24 i 31 de desembre

90,74

Prima Policies: matí, tarda i nit del dia 25 de desembre, i matí i tarda del dia 1 de gener

90,74

Taula coeficients multiplicadors cos de la Policia (una vegada s efectuïn les hores anuals establertes al calendari laboral, i únicament quan es produeixin necessitats del servei)

Període

Temps

Còmput Serveis extraordinaris (a remunerar)

Còmput Bossa d hores pendents (a gaudir)

Diürn

1

1

1

Nocturn/festiu/cap de setmana

1

1

1,5


ANNEX II. GRAUS DE CONSANGUINITAT O AFINITAT

Graus empleat - cònjuge (afinitat)

1r Pares (consanguinitat)/sogres (afinitat)

Fills (consanguinitat)/gendres (afinitat)

2n Germans (consanguinitat)/cunyats (afinitat)

Avis (consanguinitat)/avis cònjuge (afinitat)

Néts (consanguinitat)/néts cònjuge (afinitat)

3r Oncles (consanguinitat)/oncles cònjuge (afinitat)

Nebots (consanguinitat)/nebots cònjuge (afinitat)

besavis (consanguinitat)/besavis cònjuge (afinitat)

besnéts (consanguinitat)/besnéts cònjuge (afinitat)

4t Cosins (consanguinitat)/cosins cònjuge (afinitat)


ANNEX III. ROBA DE TREBALL

Tots els articles recollits en aquest Annex, on sigui possible, portaran elements reflectants.

Bidell Ajuntament

1 Americana (per desgast)

2 Camises d estiu a l any

2 Camises d hivern a l any

2 Faldilles/pantalons d estiu a l any

2 Pantalons d hivern a l any

Agutzil-notifi cador

1 Guants motocicleta (per desgast)

1 Jersei cada dos anys

1 Parell de sabates a l any

2 Camises d estiu cada dos anys

2 Camises d hivern cada dos anys

2 Pantalons d estiu/hivern cada dos anys

1 Jaqueta chester cada tres anys

1 Caçadora d entretemps cada tres anys

1 Caçadora de motocicleta cada tres anys

Agent cívic-notificador

1 Jersei cada dos anys

1 Parell de sabates a l any

2 Camises d estiu cada dos anys

2 Camises d hivern cada dos anys

2 Pantalons d estiu/hivern cada dos anys

1 Jaqueta chester cada tres anys

1 Caçadora d entretemps cada tres anys

Conserges col•legis

1 Jersei cada dos anys

1 Parell de sabates a l any

1 Polar cada tres anys

2 Camises/Polos/samarretes d estiu cada dos anys

2 Camises d hivern cada dos anys

2 Pantalons d estiu cada dos anys

2 Pantalons d hivern cada dos anys

Guarda rural

1 Jersei cada dos anys

1 Parell de sabates a l any

1 Roba d abric/jaqueta chester cada tres anys

2 Camises d estiu cada dos anys

2 Camises d hivern cada dos anys

1 Pantalon d estiu cada dos anys

1 Pantalon d hivern cada dos anys

1 Caçadora d entretemps cada tres anys Brigada

1 Jersei cada dos anys

1 Polar cada tres anys

1 Botes de treball/seguretat a l any

2 Camises d hivern cada dos anys

2 Camises d estiu cada dos anys

2 Pantalons d estiu/hivern cada any

1 Anorac cada tres anys (únicament pel personal de neteja de carrers)

1 Impermeable (per desgast)

1 Botes d aigua (per desgast)

Personal neteja

1 Polar cada tres anys

1 Joc complet de bata i pantalons d estiu cada any

1 Jocs complet de bata i pantalons d hivern cada any

1 Esclops d hivern (per desgast)

1 Esclops d estiu (per desgast)

1 Anorac cada tres anys

Llar d infants

2 Bates/davantals cada dos anys

1 Barret (menjador, per desgast)

2 Samarretes d estiu

2 Samarretes d hivern

2 Pantalons d estiu cada dos anys

2 Pantalons d hivern cada dos anys

1 Esclops cada dos anys

Monitoratge del Pavelló poliesportiu

2 Malles d hivern cada dos anys

2 Samarretes de tirants (monitores)

2 Samarretes de màniga curta

1 Folre polar cada tres anys

1 Sabates

Conserge Pavelló poliesportiu

2 Jerseis cada dos anys

1 Parell de sabates cada dos anys

1 Polar cada tres anys

2 Camises d estiu cada dos anys

2 Camises d hivern cada dos anys

2 Pantalons d estiu/hivern cada dos anys

Recepcionista Pavelló poliesportiu

2 Samarretes de màniga curta

1 Polar cada tres anys

Policia Local

1 Jersei d hivern cada dos anys

2 Pantalons d estiu/hivern cada dos anys

2 Camises d estiu o polos d estiu cada dos anys

2 Camises d hivern cada dos anys

1 Parca Bicolor cada cinc anys

1 Impermeable (per desgast)

1 Parell de sabates cada dos anys

1 Parell de botes (per desgast)

1 Gorra (per desgast)

2 Insígnies (per desgast)

2 Jocs de galons (comandaments, per desgast)

1 Cinturó exterior (per desgast)

1 Trabilla del cinturó (per desgast)

1 Cinturó interior (per desgast)

1 Talí (per desgast)

1 Joc de manilles i les respectives claus (dues)

1 Funda de les manilles (per desgast)

1 Guants antitall (per desgast)

1 Porta guants (per desgast)

1 Funda dels guants (per desgast)

1 Xiulet (per desgast)

1 cordó xiulet (per desgast)

1 Defensa (per desgast)

1 Funda d arma (per desgast)

1 Funda carregador (per desgast)

1 Funda d emissora (per desgast)

1 Esprai defensiu (per desgast)

2 Armilles antibales (per dotació policial)

1 Placa/credencial d identificació