C. Colectivo. Convenio Colectivo de Empresa de AYUNTAMIENTO DEL PALAU D ANGLESOLA. PERSONAL LABORAL de Lleida

Empresa Provincial. Versión VIGENTE. Validez desde 01 de Enero de 2011 en adelante

TIEMPO DE LECTURA:

Resolucio inscripcio i la publicacio del Conveni col lectiu de treball del personal laboral de l Ajuntament del Palau d Anglesola (Pla d Urgell) per als anys 2011 a 2012 (codi de conveni num. 2501312). (Boletín Oficial de Lleida núm. 80 de 04/06/2011)

Preambulo

De 30 de maig de 2011 per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del personal laboral de l Ajuntament del Palau d Anglesola (Pla d Urgell) per als anys 2011 a 2012 (codi de conveni núm. 2501312).

Vist el text del Conveni col·lectiu de treball del personal laboral de l Ajuntament del Palau d Anglesola (Pla d Urgell) per als anys 2011 a 2012, subscrit per les parts negociadores el dia 6 de maig de 2011, i de conformitat amb el que estableixen l article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s aprova el Text refós de la Llei de l estatut dels treballadors; l article 2.1.a) del Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis col·lectius de treball, i l article 170 de la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol de reforma de l Estatut d autonomia de Catalunya, i altres normes d aplicació,

Resolc:


1.

Disposar la inscripció Conveni col·lectiu de treball del personal laboral de l Ajuntament del Palau d Anglesola (Pla d Urgell) per als anys 2011 a 2012 (codi de conveni núm. 2501312), al Registre de convenis dels Serveis Territorials del Departament d Empresa i Ocupació a Lleida.


2.

Disposar que el text esmentat es publiqui al Butlletí Oficial de la Província de Lleida.

Lleida, 30 de maig de 2011 El director en funcions, Octavi Miarnau i Roca

Transcripció literal del text signat per les parts

Conveni col·lectiu de condicions de treball del personal laboral de l Ajuntament del Palau d Anglesola


TÍTOL PRELIMINAR

 


CAPÍTOL 1 Disposicions generals

 


Article 1. Àmbit de personal

El present Conveni afecta a tot el personal contractat en règim laboral, fixos o temporals amb contractes superiors a 3 mesos, que prestin serveis a l Ajuntament del Palau d Anglesola, excepte els treballadors de plans d ocupació o subjectes a subvencions.


Article 2. Àmbit temporal, vigència i denúncia

L acord entrarà en vigor el dia en què s aprovi pel Ple de l Ajuntament del Palau d Anglesola. El seu període de vigència serà de l 1 de gener de 2011 fins al 31 de desembre de 2012, període que s entendrà prorrogat per anualitats en cas de no existir denúncia per cap de les parts i fins l entrada en vigor del nou acord que substitueixi a l anterior darrera de l oportuna negociació.

Ambdues parts convenen que l acord es considerarà denunciat, quan així es faci amb tres mesos d antelació al final de la seva vigència o de qualsevol pròrroga, a fi d iniciar les negociacions i deliberacions del nou acord en data no posterior a un mes comptat a partir de la data de la denúncia.


Article 3. Caràcter

L acord pretén tenir un caràcter necessari i indivisible per a tots els efectes. Les condicions pactades en aquest acord constitueix un tot orgànic i unitari.


Article 4. Condicions més beneficioses

Es mantindrà a nivell de persones, determinades condicions que superin l acord i estiguin reconegudes amb anterioritat a aquest, per disposicions legals, o normes convencionals.


Article 5. Irrenunciabilitat

Es tindrà per nul·la i no feta, la renúncia per part dels treballadors de qualsevol benefici establert a l acord.


Article 6. Aplicació favorable

Com a norma general una vegada aplicat l acord, totes les condicions establertes en aquest, en cas de dubte, han de ser interpretades i aplicades de la forma que resulti més beneficiosa per als treballadors.


Article 7. Publicitat de l Acord

L Ajuntament del Palau d Anglesola farà arribar un exemplar d aquest acord a cadascun dels treballadors de l Ajuntament.


CAPÍTOL 2 Seguiment i control

 


Article 8. Comissió Mixta Paritària de Control i Seguiment de l acord

Per examinar i resoldre totes aquelles qüestions que es derivin de la interpretació, vigilància, control i aplicació de l acord, la Mesa Negociadora d aquest, designa, d entre els seus components signants, una Comissió Mixta Paritària de Control i Seguiment de l acord que estarà constituïda per 4 membres, 2 representants del personal i 2 designats per l Ajuntament del Palau d Anglesola.

Es nomenaran suplents dels titulars de la Comissió per ambdues parts.

La Comissió Mixta Paritària de Control i Seguiment tindrà les funcions següents:

a) Interpretació autèntica del text de l acord en la seva aplicació pràctica

b) Resolució definitiva per a les parts sol·licitants o implicades de tots aquells assumptes i reclamacions que siguin sotmesos a la seva decisió respecte a qualsevol de les condicions establertes a l acord

c) Arbitratge, mediació i conciliació en el tractament i solució de les qüestions i conflictes de caràcter col·lectiu que se sotmetin a la seva consideració

d) Vigilància del compliment col·lectiu i total del que s ha pactat a l acord

e) Denúncia de l incompliment de l acord

f) Estudi de l evolució de les relacions entre les parts signants de l acord

g) Negociar, redactar, formalitzar i signar el text de l acord per delegació de la Mesa Negociadora d aquest

h) Qualsevol altra que, en el seu cas, es puguin ésser atribuïdes a l empara de disposicions que en un futur es promulguin

La Comissió Mixta Paritària de Control i Seguiment podrà utilitzar els serveis ocasionals o permanents d assessors, amb veu però sense vot en quantes matèries siguin de la seva competència i en número no superior a dos per cada una de les representacions.

La Comissió Mixta Paritària de Control i Seguiment rebrà quantes consultes i reclamacions li siguin formulades per escrit respecte a qüestions de la seva competència, però tan sols per les vies de procediment següents:

a) Per mitjà de les centrals sindicals a què pertanyin els delegats signants de l acord

b) A través dels representants de l Ajuntament

La Comissió es reunirà:

a) Amb caràcter ordinari, una vegada a l any en el dia que oportunament assenyali

b) Amb caràcter extraordinari quan ho sol·licitin com a mínim el 50% dels seus components

En cas de no arribar a un acord entre les parts de la Comissió Mixta Paritària en un termini màxim de un mes, aquests sotmetran les seves diferències a la justícia ordinària.


TÍTOL I Jornada de treball, descansos i festes, vacances, serveis extraordinaris, llicències i permisos del personal

 


CAPÍTOL 1 Jornada de treball

 


Article 9. Temps de treball

1. El còmput setmanal d hores aplicables al personal d administració de l Ajuntament del Palau d Anglesola és de 37.50 hores.

El personal de neteja, biblioteca i brigada, realitzarà una jornada especial de 40 hores setmanals. Aquest excés horari serà compensat econòmicament, d acord amb el que s indica a les taules salarials annexes a aquest conveni.

2. En la primera reunió de la Comissió de Seguiment paritària s establirà el calendari laboral.

3. Tot el personal tindrà dret a gaudir de 12 dies festius que s inclouen en el calendari de festes oficials aprovades per la Generalitat de Catalunya, i més els 2 dies de festes locals, aprovats per l Ajuntament del Palau d Anglesola.

4. Els dissabtes i diumenges tindran la consideració de festius per a tot el personal.


Article 10. Jornada i horari dels diferents serveis

1. La jornada general de treball dels diferents col·lectius existents serà en funció de les necessitats específiques de cada servei i en aquest sentit es distribuiran els torns i els horaris de treball efectiu. Els horaris seran els que fixa aquest conveni i en cas de modificacions sempre hauran de disposar del vist i plau dels delegats de personal.

2. En aquells col·lectius on sigui necessari cobrir torns especials de treball o característiques diferencials de la feina, es farà al començament d any un calendari laboral contenint la distribució de l horari de treball en funció de les hores, que es pactarà amb els representants dels treballadors.

4. Amb caràcter orientatiu i sense perjudici de la seva modificació mitjançant negociació individual o col·lectiva, la jornada laboral i horari dels diferents serveis:

Oficines municipals

De dilluns a divendres de 8.00 hores a 15.00 hores.

Ambdues parts es comprometen a consensuar l establiment de 3 tardes a la setmana, per tal que el personal pugui escollir-ne una, a fi i efecte de completar la seva jornada laboral. L horari de tarda serà de 16.30 hores a 19.00 hores.

Brigada

De dilluns a divendres de 8.00 a 13.00 hores i de 15.00 a 18.00 hores

Neteja d edificis

De dilluns a divendres de 7.00 hores a 9.00 hores Tarda de 17.30 hores a 11.30 hores

Biblioteca

Serveis a l ajuntament de 9 a 14 hores i a la biblioteca de 17 a 20 hores.


Article 11. Treball efectiu

Dins del concepte de treball efectiu s entendran compresos en la jornada ordinària de treball els temps empleats com pauses reglamentades, desplaçaments i d altres interrupcions derivades de normes de seguretat i higiene o de la pròpia organització del treball.

L empleat públic, quan les característiques del servei ho permeti, amb autorització dels seus responsables, gaudirà de flexibilitat horària en el començament i finalització de la jornada de treball. Aquesta flexibilitat consistirà en la possibilitat de començar i acabar la jornada fins a un màxim de 30 minuts abans o després de l hora establerta, però sempre respectant el còmput setmanal d hores efectives de treball.

Els empleats públics amb un horari diari de 5 hores continuades de treball gaudirà (a l edifici municipal) d una pausa de 20 minuts computable com a jornada de treball efectiu.


CAPÍTOL 2 Descansos i festes

 


Article 12

1. El descans corresponent al personal que realitzi treballs fora de la jornada habitual, es traslladarà, llevat pacte, a altre dia de la setmana anterior o posterior.

2. Es considerarà horari diumenge o festiu, el temps que hi ha entre les 22 hores del dia de la vigília i les 22 hores del dia festiu.


CAPÍTOL 3 Vacances

1. Tots els treballadors que estiguin en situació de servei actiu ple, tindran dret a gaudir durant cada any complet de servei, de 23 dies laborables o 31 dies naturals de vacances o dels dies que en proporció els corresponguin, si el temps de servei actiu fos menor.

2. De manera prioritària, si no concorren causes personals especials i si no hi ha necessitat del servei es fixaran entre l 1 de juliol i el 5 de setembre com els adequats per al gaudi de vacances. Si el treballador sol·licita el gaudi de les seves vacances en un altre període diferent de l assenyalat li serà autoritzat un període de cinc dies com a mínim, la resta estarà en funció del bon funcionament del servei.

1. Les vacances no podran ser compensades en metàl·lic ni en tot ni en part, llevat que en el transcurs de l any, es produeixi l extinció de la relació de feina del treballador, o sigui aquest declarat en situació d excedència o de suspensió de funcions i encara no hagi gaudit el total de les seves vacances.

2. En els supòsits excepcionals a què es refereix l apartat anterior d aquest article, el treballador tindrà dret a què se li aboni la part proporcional de vacances que li quedin per gaudir. En cas que la causa de l extinció de la relació de treball del treballador sigui la seva defunció, l esmentada gratificació es satisfarà als seus hereus.

3. En cas que la corporació, per necessitats del servei, modifiqués la data de gaudiment de les vacances amb menys d un mes d antelació, el treballador tindrà dret a què se li abonin les despeses que per tal motiu se li haguessin ocasionat, prèvia presentació de documents justificatius d aquestes.

4. Els descansos, festes, llicències, i permisos gaudits durant l any pels treballadors, no privaran a aquests del dret a les vacances anuals, ni podran reduir el nombre de dies que els corresponguin.

A petició del treballador i subordinat a les necessitats del servei, les vacances podran gaudir-se en períodes mínims de 7 dies naturals consecutius.

Com a màxim durant el mes de març s elaborarà un pla de vacances que no es podrà modificar si no és a petició del treballador i sempre que les necessitats del servei ho permetin.

En cas de coincidència en la sol·licitud podrà escollir-se per torns rotatius, començant pel treballador amb més antiguitat.


Article 13

Les vacances es gaudiran dins de l any natural a què aquestes corresponguin. Si per casos de força major algun treballador no les ha realitzades, de forma excepcional, les podrà gaudir dins del primer semestre de l any següent.


Article 14

Cap treballador no podrà iniciar les vacances si es troba en situació de baixa per malaltia, maternitat o accident. Així mateix, en cas de produir-se la baixa durant el període de vacances, aquest quedarà interromput fins que el treballador obtingui l alta mèdica, moment en què podrà reprendre l.


CAPÍTOL 4 Serveis extraordinaris

 


Article 15. Hores realitzades fora de la jornada habitual

1. Davant la situació d atur, ambdues parts acorden posar en marxa totes aquelles mesures que afavoreixin la desaparició de les hores realitzades fora de la jornada habitual.

2. La desaparició de les hores realitzades fora de la jornada habitual té per objecte afavorir la creació de treball. Ambdues parts acorden reduir al mínim indispensable aquestes hores, segons els següents criteris:

Hores realitzades fora de la jornada normal i amb caràcter habitual: Supressió total i absoluta. Si com a conseqüència del treball propi d un servei, s estiguessin realitzant hores extres, es negociaran els aspectes necessaris per a la seva supressió, ja sigui a través de l elaboració d un calendari que garanteixi les necessitats del servei, o a través de la contractació de personal.

Hores realitzades fora de la jornada habitual i necessàries per prevenir o reparar sinistres o altres danys que ocasionin perjudicis greus a la comunitat. Es mantindrà sempre que no sigui possible la utilització de contractacions temporals.

En tot cas, el nombre d hores que cada empleat pot realitzar fora de la jornada habitual no superarà el límit de 80 hores anuals.

3. Es pacta que correspon a l Ajuntament determinar si les hores extraordinàries a efectuar pel treballador, es compensaran amb temps de descans o econòmicament, comunicant-ho a aquest.

4. La retribució/compensació per les hores extraordinàries serà la següent: Preu hora extraordinària laborable normal..1 25 hora de treball Preu hora extraordinària festiva o nocturna..1,5 hores de treball Preu hora extraordinària festiva i nocturna....2 hores de treball

5. El preu mínim de la hora extraordinària serà de 8 euros.

5. Les hores extraordinàries s han de computar mensualment i s han d abonar en nòmina un cop determinades, en un termini màxim de dos mesos.


Article 16

La realització de les hores fora de la jornada habitual, es registrarà per escrit diàriament per la corresponent dependència de l Ajuntament, es donarà una còpia del resum mensual tant al treballador que hagi efectuat les hores, com als respectius òrgans de representació del personal, amb l especificació dels motius que els hagin justificat.


CAPÍTOL 5 Llicències i permisos

 


Article 17. Llicències retribuïdes

En aplicació de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de Conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya; de, la Llei 7/2007, de 12 d abril, de l Estatut Bàsic de l empleat públic i de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, d igualtat efectiva de dones i homes es concediran els següents permisos i llicències:

1. Assumptes personals o de lliure disposició. El personal de l Ajuntament podrà disposar de 6 dies de permís per any treballat en concepte d assumptes propis sense justificació. Els dies de permís s hauran de demanar prèviament per escrit amb una antelació de 4 dies, excepte en casos d urgència. Es podrà disposar d aquests dies fins a la primera quinzena de gener del següent any. Aquests dies no es podran acumular mai d un any a l altre ni tampoc es podran acumular al període anual de vacances. No es podran concedir dies d assumptes propis a compte de vacances d un exercici anterior o posterior.

A més dels dies d assumptes personals o de lliure disposició establerts, els treballadors tindran dret a gaudir de dos dies addicionals en complir el sisè trienni, incrementant-se en un dia addicional per cada trienni complert a partir del vuitè.

En els períodes festius de Setmana Santa, Nadal, Cap d Any i

Reis, s hauran de pactar entre els diferents col·lectius els dies d assumptes propis, establint-se, si s escau, dos torns. La proposta se sol·licitarà com a mínim amb un mes d antelació.

Els dies d assumptes personals estaran supeditats en tot cas a les necessitats del servei.

En els casos dels serveis on la jornada de treball no sigui regular, els dies d assumptes personals es computaran per hores.

En cap cas aquests dies podran acumular-se a períodes de vacances o llicències sense retribució. S exceptua el cas de llicències per maternitat o adopció.

Aquests sis dies, s incrementaran en dos al complir el 6è trienni, i en un dia més per cada trienni a partir del 8è.

2. Permís per matrimoni. 15 dies naturals consecutius en cas de matrimoni o formació de parella estable. Per a la formació de parella estable s exigirà el certificat de convivència. Aquest permís es podrà acumular amb les vacances anuals i permisos per assumptes particulars i es podrà gaudir dins el termini d un any a comptar de la data del casament o de l inici de la convivència.

3. Permís per matrimoni d un familiar fins a segon grau de consanguinitat o afinitat, un dia que serà ampliable a 2 si és fora de Catalunya.

4. Permís per la mort, l accident, la malaltia greu, d un familiar de primer grau de consanguinitat o afinitat, 3 dies hàbils. Aquest permís és ampliable 5 dies hàbils si el fet es produeix en un municipi diferent del municipi del lloc de treball.

5. Permisos per visita mèdica. El temps indispensable, dins del mateix dia, per visites al Metges de Medicina General i Especialistes del treballador o dels seus fills menors de 16 anys, sempre que no es pugi concertar la visita mèdica fora de la jornada laboral.

6. Per trasllat del domicili habitual 1 dia hàbil si és dins el mateix municipi i 2 si el canvi comporta un trasllat a un altre municipi.

7. Per realitzar funcions sindicals i de representació del personal, en els termes que es determini.

8. Permisos per estudis. El personal que cursi estudis en centres oficials o homologats tindrà permís per concórrer a exàmens finals o parcials alliberadors els dies durant els quals tinguin lloc. Cal presentar el justificant d assistència a les proves. El personal que tingui un torn de treball nocturn gaudirà d aquest permís el dia anterior.

Per poder gaudir d aquest permís haurà de ser sol·licitat amb un mínim de 72 hores d antelació.

9. Permís prenatal. El temps indispensable per a la realització d exàmens prenatals i tècniques de preparació al part amb previ avís i justificació de la necessitat de la seva realització dins la jornada de treball. Les parelles que opten per l adopció o l acolliment permanent o preadoptiu tenen dret a absentar-se del lloc de treball per a dur a terme els tràmits administratius requerits per l administració competent fets a Catalunya, durant el temps necessari, amb la justificació prèvia que s han de fer dins la jornada de treball

10. Permís per lactància. Les treballadores de l Ajuntament, per lactància del seu fill més petit de 12 mesos, tindran dret a una hora diària d absència en el treball, que podran dividir en dues fraccions o be per reduir mitja hora a l inici i mitja al final de la jornada o bé per una hora al final o a l inici de la mateixa. També es podrà substituir, de manera voluntària, per un permís retribuït que acumuli en jornades completes el temps corresponent. El permís podrà ser sol·licitat indistintament per la mare o pel pare, quan tots dos treballin. En cas de part múltiple aquest permís s incrementarà proporcionalment. La treballadora tindrà dret a acumular el temps de lactància per un permís retribuït que acumuli el temps corresponent en jornades completes.

11. Permís per atendre fills prematurs. Per naixement de fills prematurs o que per qualsevol altra causa hagin de romandre hospitalitzats a continuació del part, el treballador o treballadora tindrà dret a absentar-se del treball durant un màxim de dues hores diàries percebent les retribucions íntegres. Així mateix, l altre progenitor, tindrà dret a reduir la seva jornada de treball fins a un màxim de dues hores, amb la disminució proporcional de les retribucions.

En aquests supòsits, el permís de maternitat es pot computar, a instàncies de la mare o, si aquesta manca, del pare, a partir de la data de l alta hospitalària. S exclouen d aquest còmput les primeres sis setmanes posteriors al part, de descans obligatori per a la mare.

En el cas de naixement d un fill o filla prematur o que hagi d ésser hospitalitzat a continuació del part, s atorga un permís equivalent al temps d hospitalització fins a un màxim de dotze setmanes. Aquest permís s inicia a partir del finiment del permís per maternitat o de la setzena setmana posterior al part, l adopció o l acolliment.


Article 18. Reducció de jornada

12. Reducció de jornada amb disminució proporcional de les retribucions corresponents. Les persones a les quals s aplica aquest conveni poden gaudir d una reducció de la jornada de treball, respectivament, en els supòsits següents:

a) Per a tenir cura d un fill o filla menor de dotze anys, sempre que se n tingui la guarda legal

13. Per ser necessari atendre la cura d un familiar de primer grau, el treballador tindrà dret a sol·licitar una reducció de fins al 50% de la jornada laboral, amb caràcter retribuït, per raons de malaltia molt greu i pel termini màxim d un més.

14. Permís per maternitat. El permís per maternitat té una durada de setze setmanes ininterrompudes. Aquest permís s ampliarà en dues setmanes més en el supòsit de discapacitat del fill o filla i per cada fill o filla a partir del segon, en els supòsits de part múltiple. El permís es distribuirà a opció de la treballadora sempre que sis setmanes siguin immediatament posteriors al part. L altra persona progenitora, sempre que tingui la guarda legal del fill o filla, pot fer ús de tot el permís o de la part que en resti en cas de mort o malaltia incapacitant de la mare o en el cas de guarda legal exclusiva.

No obstant l anterior, i sense perjudici de les sis setmanes immediates posteriors al part de descans obligatori per a la mare, en els cas que ambdós progenitors treballin, la mare, a l iniciarse el període de descans per maternitat, podrà optar perquè l altre progenitor gaudeixi d una part determinada e ininterrompuda del període de descans posterior al part, be de forma simultània o successiva amb el de la mare. L altre progenitor podrà seguir gaudint del permís de maternitat inicialment cedit, encara que en el moment previst per a la reincorporació de la mare al treball aquesta es trobi en situació d incapacitat temporal. En el cas de gaudiment simultani de períodes de descans, la suma dels mateixos no podrà excedir de les setze setmanes o de les que corresponguin en cas de discapacitat del fill o filla o de part múltiple.

L opció, exercida per la mare en iniciar-se el període de descans per maternitat, en favor del pare, a fi que aquest gaudeixi d una part del permís, pot ésser revocada per la mare si s esdevenen fets que fan inviable l aplicació d aquesta opció.

Aquest permís es podrà gaudir a jornada completa o parcial. En els casos de part prematur i en aquells en què, per qualsevol altra causa, el nounat hagi de romandre hospitalitzat a continuació del part, aquest permís s ampliarà en tants dies com el nounat es trobi hospitalitzat, amb un màxim de tretze setmanes addicionals.

15. Permís per adopció, acolliment, tant preadoptiu com permanent o simple. Aquest tindrà una durada de setze setmanes ininterrompudes i s ampliarà en dues setmanes més en el supòsit de discapacitat del menor adoptat o acollit i per cada fill o filla a partir del segon, en cas d adopció o acolliment múltiple. El còmput del termini comptarà a elecció del treballador o treballadora, a partir de la decisió administrativa o judicial d acolliment o a partir de la resolució judicial per la que es constitueix l adopció sense que en cap cas un mateix menor pugui donar dret a varis períodes de gaudiment d aquest permís. En el cas que ambos progenitors treballin, el permís es distribuirà a opció dels interessats, que podran gaudir-lo de manera simultània o successiva, sempre en períodes ininterromputs. En el cas de gaudiment simultani dels períodes de descans, la suma dels mateixos no podrà excedir de les setze setmanes o de les que corresponguin en cas d adopció o acolliment múltiple i de discapacitat del menor adoptat o acollit. Aquest permís es podrà gaudir a jornada completa o parcial. Aquest període podrà iniciar-se fins a sis setmanes abans de la resolució judicial per la que es constitueix l adopció o la decisió administrativa o judicial d acolliment Si fos necessari el desplaçament previ dels progenitors al país d origen del menor adoptat, en els casos d adopció o acolliment internacional, se tindrà dret, a més a més, a un permís de fins a dos mesos de durada, amb la percepció de les retribucions bàsiques (o un 75% de les retribucions).

16. Permís de paternitat, pel naixement, adopció o acolliment permanent o preadoptiu d un fill o filla, 15 dies laborables per al progenitor o progenitora que no gaudeixi del permís de maternitat, dins els deu dies següents a la data de naixement o a l arribada del menor adoptat o acollit. En cas de part, adopció o acolliment múltiple s amplia 10 dies si es tracta de dues criatures i a 15 si són tres o més.

17. El treballador o treballadora que hagin fet ús dels permisos per part o maternitat, paternitat, adopció o acolliment, un cop finalitzat el permís tindrà dret a reintegrar-se al seu lloc de treball en els termes i condicions que no els resultin menys favorables al gaudiment del permís, així com a gaudir de qualsevol de les millores en les condicions de treball a les que haurien pogut tenir dret durant la seva absència.

Mentre durin aquests permisos, gaudiran de les seves retribucions íntegres.

18. Permís sense retribució per atendre a un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat per un període mínim de deu dies i màxim de tres mesos, prorrogable, excepcionalment, fins a tres mesos més.

19. Permís per violència de gènere. Les faltes d assistència de les treballadores víctimes de violència de gènere, totals o parcials, tindran la consideració de justificades pels temps i en les condicions en què així ho determinin els serveis socials d atenció o de salut, segons procedeixi. Les dones afectades disposaran de flexibilitat horària quan sigui necessari.


Article 19. Permisos i llicències no retribuïdes, situacions administratives

1. Llicències per assumptes particulars i propis: El personal de l Ajuntament del Palau d Anglesola tindrà dret a una llicència per assumptes particulars o propis, sense cap necessitat de justificació, sense cap retribució i amb una durada de 6 mesos com a màxim cada dos anys. L empleat comunicarà aquesta llicència amb una antelació mínima de 1 mes al departament de recursos humans de l entitat. Aquestes llicències estaran supeditades a les necessitats dels servei i suposarà el manteniment de totes les seves condicions del lloc de treball.

2. El personal tindrà dret a romandre en la situació d excedència voluntària en els casos que contempla la Llei de la funció pública de Catalunya.

3. Excedència voluntària per interès particular. Cal portar un any d antiguitat a l empresa. Tindrà una durada mínima de 4 mesos i màxima de 5 anys. Per tornar a demanar-la, hauran de passar 4 anys del reingrés.

4. Excedència per incompatibilitat per estar en actiu en una altra Administració Pública diferent a l Ajuntament. La seva durada serà mentre duri la situació d actiu en l altra administració. El treballador sol·licitarà en reingrés i tindrà dret al primer lloc de treball vacant en la seva categoria.


TÍTOL II Règim retributiu

 


CAPÍTOL 1 Règim general

 


Secció primera: Normes comunes

 


Article 20

1. Els treballadors seran remunerats d acord amb el marc legal establert, pels conceptes i les quanties que es determinin en aquest acord.

2. Les quanties que percebi cada treballador en aquest acord i totes les modificacions salarials que es vulguin realitzar estaran sotmesos a l acord de la Comissió Paritària, que en tot moment tindrà coneixement de les quantitats que percebi cada treballador.

3. La seva quantia exacta serà la que figuri en els corresponents pressupostos de l Ajuntament del Palau d Anglesola.


Article 21. Conceptes retributius e indemnitzatoris

Les retribucions que pugui percebre els treballadors, son bàsiques i complementàries, d acord amb les disposicions contingudes en aquest títol i conforme als següents conceptes retributius:

1. Son retribucions bàsiques: Sou base. Les pagues extraordinàries.

2. Son retribucions complementàries: El complement de destinació. El complement específic. El complement de productivitat. Hores extraordinàries.


Article 22. Estructura de nòmines

Les nòmines dels treballadors tindran la mateixa estructura que la prevista amb caràcter general per la Legislació sobre Funció Pública.

Secció segona: Retribucions bàsiques


Article 23. Sou Base

La quantia d aquest concepte serà la prevista per a cada grup de classificació en la Llei de pressupostos generals de l Estat.


Article 24. Triennis

A partir de la data de signatura del conveni, es reconeixerà 1 trienni a tots els treballadors que tinguin una antiguitat a l entitat, superior als tres anys. A partir d aquell moment, es reconeixerà un trienni nou, quant s acompleixin cada trienni addicional des de la data d inici de la seva relació laboral amb l ajuntament.

Tot i que les circumstàncies actuals no permeten el reconeixement de cap antiguitat superior, l ajuntament es compromet a plantejar la possibilitat de la seva retribució, en els convenis que es puguin signar en el futur.

La quantia d aquest concepte serà la prevista per a cada grup de classificació en la Llei de pressupostos generals de l Estat.


Article 25. Pagues extraordinàries

Les pagues extraordinàries, que seran dues a l any, una al juny i l altra al desembre, per un import equivalent, cadascuna d elles, a la suma de: sou base, triennis, complement de destinació, complement específic, i complement de major dedicació en cas de que se n gaudeixi.


Secció tercera: Retribucions complementàries

 


Article 26. Són retribucions complementàries

El complement de destinació. El complement específic. El complement de productivitat.


Article 27. Complement de destinació

1. És el corresponent al nivell del lloc de treball que es desenvolupa, la quantia del qual esdevé determinada per la Llei de pressupostos generales de l Estat.

2. Pels treballadors/es de l Ajuntament del Palau d Anglesola es determinen els nivells mínims i màxims que corresponguin a cada grup de titulació de la manera següent: Grup i categoria assimilada

A1.................Nivell 20-30 Grup i categoria assimilada A2.................Nivell 16-26 Grup i categoria assimilada C1.................Nivell 12-22 Grup i categoria assimilada C2.................Nivell 10-18 Agrupació Professional........................Nivell 7-14

3. Es fixaran en els diversos llocs de treball el nivell de complement de destinació que correspongui a cadascun d ells.


Article 28. Complement específic

1. Serà únic per a cada lloc de treball que el tingui assignat i retribuirà les condiciones d especial dificultat tècnica, dedicació, responsabilitat, incompatibilitat, nocturnitat, de feina penosa, toxicitat, perillositat, festivitat, perllongament de jornada i d altres que es poguessin determinar.

2. S abonarà aquest complement en forma de quantitats iguals tots els mesos.


Article 29. Adscripció a altre lloc de treball

1. En els casos d adscripció provisional d un treballador a un lloc de treball, les retribucions del qual siguin superiors a les del seu, aquest percebrà les retribucions assignades al lloc de treball al que se l adscriu.

2. Quan aquesta adscripció provisional s efectuï a un lloc de treball que tingués assignades retribucions inferiors a les d origen, l interessat percebrà, mentre estigui en aquesta situació, un Complement Transitori per la diferència.

3. Aquests treballs seran desenvolupats voluntàriament, sense perjudici que, si això no fos possible es produeixi l assignació amb caràcter forçós quan concorrin supòsits d urgència o de necessitat fora de termini.


Secció quarta

 


Article 30. Indemnitzacions per raó de servei

Els treballadors tindran dret a ser indemnitzats de les despeses realitzades per raó de servei, en les quanties i condicions que s indiquen a continuació: Quilometratge: 0,25 euros per quilòmetre. Dinar o sopar: segons factura. Pernoctar: segons factura.


Article 31. Liquidació

Les indemnitzacions per raó de servei es liquidaran durant els dos mesos següents al de la seva realització.


TÍTOL III Millores socials i assistencials

 


Article 32. Retribucions en situació d incapacitat transitòria

1. Durant la situació d incapacitat transitòria per malaltia comuna, accident laboral o malaltia professional, els treballadors i treballadores de l Ajuntament del Palau d Anglesola percebran el 100% de les seves retribucions.


Article 33. Jubilació

1. S aplicarà la normativa vigent en cada cas, tant pel que respecta a la jubilació anticipada com en la jubilació parcial.

L Ajuntament es compromet a realitzar contractes de substitució en tots els casos que el personal voluntàriament sol·liciti acollirse a la jubilació parcial i estudiarà cada cas si es tracta d anticipada en funció del lloc de treball.


Article 34. Assegurança de responsabilitat civil i penal

L Ajuntament del Palau d Anglesola subscriurà a la signatura d aquest acord, la pòlissa de responsabilitat civil i assistència jurídica penal a favor d aquells empleats/es que pel desenvolupament de les seves funcions i en relació amb la importància d aquestes puguin incórrer en aquest tipus de responsabilitat. L assegurança de responsabilitat civil que tingui, ha de garantir també la cobertura del seu personal per danys ocasionats a tercers en l exercici de les seves funcions.

Assistència Jurídica L Ajuntament del Palau d Anglesola garantirà asistencia jurídica dels empleats públics que actuïn com a denunciats en un judici a conseqüència de l exercici de les seves funcions, sempre que no siguin causes interposades per l Ajuntament del Palau d Anglesola contra el treballador.


TÍTOL IV De la selecció de personal, provisió de llocs de treball i foment de la promoció interna

 


CAPÍTOL 1 Selecció de personal

1. L ingrés del personal al servei de l Ajuntament es realitzarà mitjançant convocatòria pública, a través de qualsevol dels sistemes de concurs, concurs - oposició o oposició lliure (excepte en els casos reglamentàriament exclosos), en què es garanteixin els principis d igualtat, mèrits, capacitat, i publicitat.

2. Cada treballador és titular d una plaça integrada a la plantilla de l entitat.

3. Cada treballador en actiu estarà adscrit a un lloc de treball.

4. El conjunt de llocs de treball existents a l Entitat, conformen la relació de llocs de treball.


Article 35

La preparació i el disseny dels plans d oferta de treball públic s informarà a la representació del personal.

L Ajuntament del Palau d Anglesola no podrà realitzar convocatòries públiques de treball (llevat de justificació raonada i un cop sentida la representació dels treballadors), sense procedir prèviament a la convocatòria de concursos de promoció interna per a la provisió de les places vacants, mitjançant els sistemes que queden establerts al Capítol 3.


CAPÍTOL 2 Provisió de llocs de treball

 


Article 36

1. Les convocatòries per a la provisió de llocs de treball, siguin per concurs o lliure designació, es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província.


Article 37

Les convocatòries contindran necessàriament:

1. Denominació, localització, grup, nivell i complement específic del lloc.

2. Requisits exigits per al seu desenvolupament, entre els que únicament podran figurar els continguts en les relaciones de llocs de treball, i termini de presentació de sol·licituds, que en cap cas podrà ser inferior a 20 dies hàbils, comptats a partir de la data de publicació en el Butlletí Oficial.


CAPÍTOL 3 Foment de la promoció interna i formació

 


Article 38

Els treballadors podran accedir, mitjançant promoció interna a Cossos o Escales del grup immediatament superior al que pertanyin, o del mateix Grup.


Article 39

Per concórrer a les proves de promoció interna, el treballador ha de trobar-se en situació de servei actiu o serveis especials en el Cos o Escala de procedència, haver completat dos anys de serveis en el mateix i posseir la titulació i la resta de requisits establerts per a l accés al Cos o Escala a què aspira a ingressar.


Article 40

L accés per promoció interna es realitzarà mitjançant el sistema de concurs - oposició als Cossos i Escales en què la llei no ho impedeixi i requerirà la superació de les mateixes proves que les establertes en la convocatòria per a l ingrés amb caràcter general en el Cos o Escala de què es tracti. No obstant això, els aspirants que concorrin en el torn de promoció interna seran eximits de la realització d aquelles proves que estiguessin encaminades a l acreditació de coneixements ja exigits per a l ingrés en el Cos o Escala de procedència.


Article 41. Formació

1. La Corporació afavorirà la realització, directament o a convenir amb tercers, de cursos de formació o reciclatge, tant teòrics com pràctics, a tot el personal afectat per aquest Convenipacte.

2. El personal tindrà el dret i l obligació d assistir a aquests cursos de formació i perfeccionament quan això ho sol·liciti l interessat i obtingui el vistiplau del regidor responsable de l àrea en que presti serveis i quan aquest últim consideri la conveniència que el treballador assisteixi a aquests cursos.

3. El personal al servei de l Ajuntament té el dret a la formació i el deure de mantenir la seva capacitat professional i el nivell de formació corresponent als llocs de treball que ocupen. La secretaria formularà de manera anual els cursos de formació que consideri adients pels treballadors.

4. La representació del personal participarà en l estudi de les propostes de Pla de formació i serà informada del seguiment de la seva aplicació.


CAPÍTOL 4 Condicions professionals

 


Article 42. Relació de llocs de treball

Com a annex a aquest conveni, s adjuntarà, una relació dels llocs de treball de l Ajuntament, en què s indicarà la denominació del lloc de treball i les retribucions corresponents a cadascun dels llocs de treball, diferenciant cadascun dels conceptes retributius existents a l Ajuntament.


Article 43. Canvi de gestió dels serveis

En el supòsit d externalització de serveis prestats per l Ajuntament del Palau d Anglesola, es consultarà amb els representants dels treballadors les condicions en que s ha de procedir a la subrogació del personal afectat.


Article 44. Mobilitat

Sense perjudici de la capacitació auto organitzativa de la corporació en matèria de racionalització de recursos humans i materials; els canvis del lloc de treball s han de justificar per necessitats del servei, i no poden fonamentar- se en una mesura correctiva o sancionadora. Dels canvis referits s han de informar prèviament a la repre sentació sindical.

El treballador podrà ser destinat temporalment a llocs de treball de superior categoria amb dret a percebre les retribucions establertes per al lloc de treball desenvolupat. Aquesta situació no consolidarà el canvi de lloc.


TÍTOL V Salut dels treballadors; dels comitès de seguretat i salut i dels delegats de prevenció

 


Article 45. Objecte

Serà d aplicació en tota la seva extensió la Llei de prevenció de riscos laborals (d ara endavant Llei 31/95) i les normes que la desenvolupin.

Es concertarà l activitat preventiva amb un servei de prevenció aliè a la corporació. La contractació del servei de prevenció haurà de ser consultada als representants dels treballadors.


Article 46. Revisions mèdiques

Es realitzaran els reconeixements mèdics periòdics al personal inclòs en l àmbit d aplicació del present Acord, l especificat en les normatives d aplicació i en els apartats següents:

Reconeixement d ingrés: tindrà caràcter obligatori i s efectuarà junt a l admissió de l empleat públic.

Reconeixement periòdic anual: Es realitzarà tenint en compte les característiques de cada lloc de treball a tots els empleats, afectats o no per riscos per a la seva salut.

Se n donarà compte prèviament de les proves a realitzar al personal al Comitè de Seguretat i Salut i/o als delegats de prevenció, i els serà lliurada la memòria avaluativa que reculli les dades globals de l estat de salut dels treballadors. Els resultats individuals de les esmentades proves seran lliurats exclusivament al treballador.


Article 47. Vestuari

Al començament d any es negociarà amb els representants dels treballadors el vestuari necessari i els departaments on l hagin de portar.

L Ajuntament facilitarà als seus treballadors tot el vestuari que s acordi sempre que aquests el necessitin.


Article 48. Participació i representació

Els òrgans de participació i representació dels treballadors/es en matèria de salut laboral són els/les Delegats de Prevenció i el Comitè de Seguretat i Salut, segons estableix l article 35 de la Llei de Prevenció de Riscos laborals.

Es formarà en salut laboral als treballadors i als seus representants, donant una formació suficient i adient als llocs de treball. Dedicant el temps necessari de treball per a la formació.

Els treballadors tindran dret a ser consultats i a participar, en els termes establerts en el capítol V de la LPRL, en el disseny, adopció i compliment de les mesures preventives.

Inclou la consulta prèvia de qualsevol decisió en matèria preventiva que es vagi a realitzar en la corporació, així com l organització i planificació de la prevenció tal com es disposa en els arts 18, 33 i 36 de la Llei de Prevenció.


Article 49. Altres

Es donarà una formació bàsica a tots els/les delegats/des de prevenció. Igualment és donarà informació sobre els riscos del seu lloc de treball a tots els treballadors.

Es faran relacions trimestrals dels accidents de treball, que serà lliurada als delegats de prevenció.

Tot allò que no es contempli en aquests punts s acollirà al que s estableix a la Llei de prevenció de riscos laborals


Article 50. Avaluació de riscos

Es realitzarà una avaluació inicial de riscos de cada un dels llocs de treball. Un cop realitzades les avaluacions inicials es procedirà a elaborar un pla de prevenció i a aplicar els mesures correctores adients per a eliminar els riscos o, si no, reduir-los al màxim.


Article 51. Pla d emergència i evacuació

En cada centre de treball es procedirà a la implantació d un pla d emergència i evacuació dels treballadors com a prevenció davant de situacions de risc.

També en la mesura de les possibilitats del propi l Ajuntament del Palau d Anglesola s establiran simulacres d evacuació.


TÍTOL VI

 


CAPÍTOL 1 Drets sindicals i de representació

 


Article 52. Llibertat sindical

L Ajuntament del Palau d Anglesola garanteix la llibertat sindical en els temes previstos a la Llei orgànica de llibertat sindical de 2 d agost de 1985 i resta de disposicions legals que puguin ser d aplicació.


Article 53. Garantia personal dels representants del personal

Es considerarà accident laboral, a tots els efectes, el que pateixin els delegats de personal o els delegats sindicals com a conseqüència de l exercici del seu càrrec representatiu o de direcció de caràcter sindical.


Article 54. Mitjans materials

L Ajuntament del Palau d Anglesola dotarà les Centrals Sindicals amb representació en el mateix dels mitjans materials necessaris per exercir la seva tasca sindical.


Article 55. Seccions sindicals

Als efectes previstos a l article 8.2 de la vigent Llei orgànica de llibertat sindical, sense perjudici de la resta de competències i funcions establertes per les lleis, l Ajuntament del Palau d Anglesola reconeix a les centrals sindicals més representatives legalment acreditades la constitució de les seccions sindicals del centre de treball.


Article 56. Assemblees

1. Podran convocar-se assemblees pels col·lectius legitimats dintre l horari laboral i d acord amb la normativa legal vigent.

2. Quan les reunions tinguin lloc dins de la jornada de treball, la convocatòria haurà de referir-se a la totalitat del col·lectiu del qual es tracti.

3. Per convocar una assemblea s han de complir els requisits següents:

a) Comunicar, amb una antelació de dos dies hàbils, la celebració a l Ajuntament

b) Un escrit en el qual s ha d indicar l hora i el lloc de l assemblea, l ordre del dia i les dades de qui convoca

4. Si 24 hores abans de la celebració de l assemblea, la corporació no formula cap objecció motivada, es podrà celebrar sense cap altre requisit.

Article. Comissió negociadora del conveni

Es constituirà una Mesa General de Negociació en el sí de l Ajuntament, en la qual estaran presents els representants de la Corporació i els dels treballadores.

Les hores dedicades a la negociació col·lectiva no s inclouran dins del crèdit d hores sindicals que disposen els delegats de personal, a l igual que les hores dedicades a les reunions de la Comissió de Seguiment i/o reunions del Comitè de Salut Laboral.


TÍTOL VII

 


CAPÍTOL 1 Règim disciplinari

 


Article 57. Règim disciplinari

És d aplicació per a tot el personal afectat pel present Acord el règim disciplinari establert en el Títol 5, Capítol 7, des de l article 237 fins al 310, ambdós inclosos, del Decret 214/1990 de 30 de juliol, pel qual s aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals. Allò no previst en aquest Reglament, s ha de regular pel Decret 243/1995, de 27 de juny, pel qual s aprova el Reglament de règim disciplinari de la funció pública de l Administració de la Generalitat de Catalunya i, amb caràcter supletori, per la normativa de l Administració de l Estat.

El règim disciplinari s adaptarà a les possibles modificacions legals que s estableixin.


DISPOSICIONS ADICIONALS

 


D.A.ÚNICA

És voluntat de l Ajuntament del Palau d Anglesola que, durant la vigència d aquest Conveni, aquells llocs de treball de l organització que responguin a necessitats permanents i estables, siguin transformats en llocs fixos. A tal efecte, i prèvia inclusió de les places a l oferta d ocupació pública, es posaran en marxa, dintre de les possibilitats tècniques i pressupostàries de la Corporació, les convocatòries que siguin adients per a la cobertura, amb respecte als principis constitucionals de mèrit i capacitat.


DISPOSICIONS FINALS

 


D.F.1ª

El present Pacte té una vigència de 2 anys (2011- 2012). A partir d aquests es prorrogarà anualment si no hi ha denúncia de les parts amb un mes d antelació a la seva finalització.


D.F.2ª

El contingut d aquest Pacte ho serà sense perjudici de l aplicació de la legislació vigent que pugui modificar-lo.


D.F.3ª

Qualsevol millora que sigui d aplicació al personal funcionari de l Ajuntament del Palau d Anglesola, serà també d aplicació automàtica al personal laboral, sense necessitat de negociació prèvia.


D.F.4ª

Per a la seva validesa el present Conveni haurà de ser aprovat pel Ple de la Corporació i signat per la representació de l Ajuntament del Palau d Anglesola i la dels treballadors.

L alcaldessa-presidenta, Montserrat Meseguer i Muñoz La representant dels treballadors, M. Pilar Lloret i Roca La representant de CCOO, Lourdes Montes i Malo