C. Colectivo. Convenio Colectivo de Empresa de CONCELLO DE ABEGONDO. PERSOAL LABORAL de Coruña

Empresa Provincial. Versión VIGENTE. Validez desde 04 de Diciembre de 2012 en adelante

TIEMPO DE LECTURA:

Tipo Título F. Publicación Boletin F. Vigor Vigencia PDF
C. Colectivo Resolucion de inscricion e publicacion do convenio colectivo do persoal laboral do Concello de Abegondo 03/12/2012 Boletín Oficial de A Coruña 04/12/2012 Vigente Documento oficial en PDF
Resolucion de inscricion e publicacion do convenio colectivo do persoal laboral do Concello de Abegondo (Boletín Oficial de A Coruña núm. 230 de 03/12/2012)
Preambulo

Visto o expediente do convenio colectivo do PERSOAL LABORAL DO CONCELLO DE ABEGONDO, que foi suscrito pola comisión negociadora o día 23 de outubro de 2012, de conformidade co disposto no artigo 90.º.2 e 3.º do Real decreto legislativo 1/1995, do 24 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da lei do Estatuto dos traballadores, no Real decreto 713/2010, do 28 de maio,sobre rexistro e depósito de convenios e acordos colectivos de traballo, e a Orde do 29 de outubro de 2010 pola que se crea o Rexistro de Convenios e Acordos Colectivos de Taballo da Comunidade Autónoma de Galicia ESTA XEFATURA DE TRABALLO E BENESTAR ACORDA:


1º.

Ordenar a súa inscripción no Rexistro de Convenios e Acordos Colectivos de Traballo da Comunidade Autónoma de Galicia.


2º.

Dispoñer a súa publicación no Boletín Oficial da provincia da Coruña.

A Coruña, 19 de novembro de 2012.

Xefe do departamento territorial da Coruña

LUIS ALBERTO áLVAREZ FREIJIDO


CONVENIO COLECTIVO DO PERSOAL LABORAL AO SERVIZO DO CONCELLO DE ABEGONDO

ÍNDICE

CAPÍTULO I. DISPOSICIÓNS XERAIS (arts. 1 a 11)

CAPÍTULO II. SEGUIMENTO E CONTROL (arts. 12 a 13)

CAPÍTULO III. SOLUCIÓN EXTRAXUDICIAL DE CONFLITOS COLECTIVOS (art. 14)

CAPÍTULO IV. DEREITOS SINDICAIS

SECCIÓN 1.ª. DO DEREITO Á ACTIVIDADE SINDICAL (arts. 15 a 18)

SECCIÓN 2.ª. DAS SECCIÓNS SINDICAIS (arts. 19 a 23)

SECCIÓN 3.ª. DO DEREITO Á REPRESENTACIÓN COLECTIVA (arts. 24 a 27)

SECCIÓN 4.ª. DO DEREITO DE REUNIÓN (arts. 28 a 31)

SECCIÓN 5.ª. DOS DEREITOS DE NEGOCIACIÓN E PARTICIPACIÓN COLECTIVA (arts. 32 a 35)

SECCIÓN 6.ª. DO DEREITO DE FOLGA (art. 36)

CAPÍTULO V. DEREITOS E DEBERES (arts. 37 e 38)

CAPÍTULO VI. CALIDADE DOS SERVIZOS E ABSENTISMO LABORAL (art. 39)

CAPÍTULO VII. CALENDARIOS LABORAIS, XORNADAS E HORARIOS (arts. 40 a 48)

CAPÍTULO VIII. VACACIÓNS, PERMISOS, LICENZAS E EXCEDENCIAS (arts. 49 a 51)

CAPÍTULO IX. PRESTACIÓNS ECONÓMICAS (arts. 52)

CAPÍTULO X. RELACIÓNS DE POSTOS DE TRABALLO (RPT) (art.53)

CAPÍTULO XI. SELECCIÓN, PROMOCIÓN INTERNA E PROVISIÓN DE POSTOS DE TRABALLO

SECCIÓN 1.ª. INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN (arts. 54)

SECCIÓN 2.ª. SELECCIÓN E ACCESO (arts. 55 a 57)

SECCIÓN 3.ª. PROMOCIÓN INTERNA (arts. 58 a 60)

SECCIÓN 4.ª. PROVISIÓN DE POSTOS DE TRABALLO (arts. 61 a 68)

CAPÍTULO XII. INCOMPATIBILIDADES (art. 69)

CAPÍTULO XIII.CLASIFICACIÓN PROFESIONAL. (arts. 70 a 71)

CAPÍTULO XIV. SISTEMA RETRIBUTIVO (arts. 72 a 75)

CAPÍTULO XV. ACCIÓN SOCIAL (arts. 76 a 77

CAPÍTULO XVI. RÉXIME DISCIPLINARIO (art. 78)

CAPÍTULO XVII. CONSOLIDACIÓN DO EMPREGO TEMPORAL E PROCESOS DE FUNCIONARIZACIÓN (arts. 79)

CAPÍTULO XVIII. FORMACIÓN NO CONCELLO DE ABEGONDO (arts. 80 a 82)

CAPÍTULO XIX. SAÚDE E SEGURIDADE (arts. 83 a 90)

CAPÍTULO XX.-XUBILACIÓN DO PERSOAL LABORAL (arts. 91)

Disposición final I.-Plans de igualdade

Disposición adicional transitoria RPT

ANEXO I. Vestiario


CAPÍTULO I. DISPOSICIÓNS XERAIS

 


Artigo 1. Representación e lexitimidade.

As partes que concertan este acordo son o Concello de Abegondo, no exercicio da súa autonomía local, e os delegados de persoal, representantes lexítimos do persoal laboral do Concello de Abegondo, constituídos en mesa de negociación do convenio do persoal laboral do Concello de Abegondo en uso das atribucións conferidas polo Real decreto lexislativo 1/1995, do 24 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos traballadores e a Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto básico do empregado público.


Artigo 2. Ámbito territorial.

O presente convenio será de aplicación no ente territorial Concello de Abegondo e na totalidade de organismos autónomos e entes públicos que formen ou poidan formar parte deste, e considerarase para tal efecto o Concello e cada un dos seus organismos autónomos como unha única unidade de traballo.


Artigo 3. Ámbito persoal.

3.1.-O presente convenio aplicarase integramente ao persoal laboral que preste servizos no Concello de Abegondo. Respecto ao persoal laboral que preste os seus servizos en réxime de contratación temporal en calquera das modalidades recollidas na lexislación vixente, as medidas que, no seu caso, lle sexan de aplicación serano de acordo e en proporción ás características e duración dos seus contratos e segundo o recollido no articulado do presente convenio.

As dúbidas que poidan formularse na aplicación do presente convenio serán resoltas pola comisión paritaria de seguimento, interpretación e aplicación.

3.3.-O presente convenio non será de aplicación a:

a) O persoal contratado con suxeición ás regras de dereito administrativo

b) As persoas físicas vinculadas co Concello de Abegondo e os seus organismos autónomos por un contrato non laboral de prestación de servizos, sexa de natureza civil ou mercantil.


Artigo 4. Ámbito temporal, vixencia e denuncia.

4.1.-O presente convenio entrará en vigor ao día seguinte da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia (BOP), sen prexuízo dos acordos que puidese adoptar a comisión paritaria de seguimento, interpretación e aplicación relativos aos termos para aplicar algunha das súas disposicións.

4.2.-De conformidade co establecido no artigo 90.2 do texto refundido da Lei do Estatuto dos traballadores, aprobado por Real decreto lexislativo 1/1995, do 24 de marzo, e artigos 2, 6 e 7 do Real decreto 713/2010, do 28 de maio, sobre rexistro e depósito de convenios e acordos colectivos de traballo, o convenio colectivo para o persoal laboral ao servizo do Concello de Abegondo e os seus organismos autónomos será presentado ante a autoridade laboral para os seus efectos de rexistro.

4.3.-A vixencia do convenio establécese ata o 31 de decembro de 2016, e poderá ser denunciado por calquera das partes dentro dos dous meses inmediatos anteriores á terminación da súa vixencia. Unha vez esgotada a súa vixencia sen producirse denuncia expresa, considerarase tacitamente prorrogado por períodos anuais sucesivos respecto á data en que finalizaba a súa vixencia, podendo calquera das partes proceder á denuncia deste durante este período.

4.4.-Unha vez denunciado o convenio e ata tanto non se logre acordo expreso sobre outro novo, permanecerá vixente a totalidade do seu contido.

4.5.-No suposto de que a xurisdición laboral declarase a nulidade dalgunha das cláusulas pactadas, ambas as dúas partes decidirán, de mutuo acordo, a necesidade de renegociar as ditas cláusulas, baixo o principio de que a nulidade dalgunha ou algunhas cláusulas non supón a nulidade do convenio.


Artigo 5. Obxecto.

O acordo regula e facilita o normal desenvolvemento das relacións de traballo dentro do seu ámbito de aplicación. As condicións establecidas neste convenio compensarán, substituirán e absorverán todas as existentes no momento da entrada en vigor, calquera que sexa a súa natureza, denominación e orixe, iso sen prexuízo das previsións específicas establecidas no seu articulado


Artigo 6. Carácter.

O acordo ten un carácter necesario e indivisible para todos os efectos, no sentido de que as condicións pactadas neste constitúen un todo orgánico e unitario.


Artigo 7. Condicións máis beneficiosas.

Enténdese este acordo como o marco global máis favorable. A comisión paritaria de seguimento, interpretación e aplicación estudará caso por caso a aplicación a persoas determinadas de condicións laborais máis beneficiosas que estean recoñecidas con anterioridade á entrada en vigor do acordo.

As condicións do presente acordo teñen carácter supletorio da normativa vixente no Réxime Estatutario do Persoal das Administracións Públicas.


Artigo 8.-Aplicación favorable.

Como norma xeral, unha vez aplicado o convenio, e tras a consulta á comisión paritaria de seguimento, interpretación e aplicación, todas as condicións establecidas neste, en caso de dúbida, ambigüidade ou escuridade, en canto ao seu sentido e alcance, terán que ser interpretadas e aplicadas do xeito que non prexudique os traballadores, con sometemento pleno á lei e ao dereito.


Artigo 9. Aplicación directa.

As partes signatarias do convenio comprométense á aplicación directa deste e a non promover cuestións que puidesen supoñer modificacións das condicións pactadas no texto.


Artigo 10. Publicidade do acordo.

Con independencia da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia a publicidade do presente texto farase por conta do Concello de Abegondo, que facilitará unha copia deste a todo o seu persoal laboral.


Artigo 11. Conflitividade laboral.

Antes de adoptar medidas disciplinarias ou actitudes conflitivas de carácter colectivo, as partes asinantes do convenio comprométense a esgotar a vía do diálogo dentro da propia institución, acudindo á comisión paritaria de seguimento, interpretación e aplicación.


CAPÍTULO II. SEGUIMENTO E CONTROL

 


Artigo 12. Control e seguimento.

A comisión paritaria de seguimento, interpretación e aplicación do convenio do persoal laboral do Concello será a mesma que a mesa de negociación de Abegondo e será oórgano responsable de velar pola aplicación e seguimento deste, e correspóndenlle expresamente as seguintes funcións:

a) Interpretar a totalidade dos artigos, cláusulas e anexos do convenio.

b) Vixiar o cumprimento do pactado e denunciar, no seu caso, os incumprimentos.

c) Estudar, propor e, cando proceda, resolver aquelas cuestións ou reclamacións que, de común acordo, lles sexan sometidas polas partes.

d) Actualizar o contido do presente convenio para adaptalo ás modificacións que poidan derivarse de cambios normativos ou de acordos ou pactos subscritos entre as administracións públicas e os sindicatos.

e) Facer o seguimento e, no seu caso, desenvolvemento da aplicación do convenio. Para tal efecto a comisión paritaria de seguimento, interpretación e aplicación emitirá, cando o considere conveniente, un informe sobre estes extremos.

f) Asegurar a non discriminación da muller e do home, controlando a igualdade de trato, os posibles abusos, agresións de orde sexual, laborais, físicas ou psíquicas, tanto por parte dos/as compañeiros/as de traballo, como dos superiores.

g) Impedir a realización de toda conduta abusiva ou de violencia psicolóxica que se realice de xeito sistemático sobre un traballador/a, manifestada especialmente a través de reiterados comportamentos, palabras ou actitudes que lesionan a dignidade ou integridade psíquica deste e que poñan en perigo ou degraden as súas condicións de traballo.

h) Aprobar un regulamento interno no que se concretará o seu réxime de funcionamento e as funcións que ha de desenvolver.

i) Calquera outra función que expresamente se lle atribúa no acordo ou que, de común acordo, as partes consideren conveniente.


Artigo 13. Réxime de funcionamento.

1. Para exercer os labores de control e seguimento, a comisión paritaria de seguimento, interpretación e aplicación reunirase con carácter ordinario semestralmente e de xeito extraordinario cando o solicite polo menos o 50% de cada unha das súas partes.

2. Os membros da comisión paritaria de seguimento, interpretación e aplicación poderán utilizar os servizos ocasionais ou permanentes de asesores, con voz pero sen voto.

3. A comisión paritaria de seguimento, interpretación e aplicación contará cun secretario/a, que será o mesmo da mesa de negociación do convenio do persoal laboral do Concello de Abegondo; no caso de ausencia do secretario, calquera membro da mesa poderá exercer como tal, unha vez elixido polo outros.

4. As convocatorias das sesións da comisión paritaria de seguimento, interpretación e aplicación realizaraas o secretario/a, co visto e prace dos voceiros e das voceiras, mediante unha citación por escrito na que conste lugar, data e hora, así como a orde do día. A convocatoria enviaráselles ás partes cunha antelación mínima de sete días hábiles, respecto da data prevista de celebración, no caso de sesións ordinarias, e dous días naturais para o caso de sesións extraordinarias.

5. A orde do día das sesións da comisión será fixada polo secretario/a, co visto e prace dos voceiros e das voceiras.

6. Para que as sesións da comisión paritaria de seguimento, interpretación e aplicación poidan celebrarse validamente será precisa a asistencia de, polo menos, o 51% de cada unha das súas partes na primeira convocatoria e ás 48 horas será precisa a asistencia, polo menos, de tres persoas que representen as dúas partes, así como do secretario/a ou de quen o substitúa no cargo.

7. Os acordos deberán adoptarse por máis do 50% de cada unha das dúas representacións, sendo de carácter obrigatorio e vinculantes para ambas as dúas partes.

8. De cada xuntanza e ao seu remate, o secretario/a da comisión paritaria de seguimento, interpretación e aplicación do convenio colectivo do persoal laboral do Concello de Abegondo redactará a correspondente acta na que haberá de constar o lugar, data e hora de comezo e remate da reunión, nomes e apelidos dos presentes, os asuntos tratados, os acordos adoptados, cun resumo das opinións emitidas e a expresión dos votos. A correspondente acta así redactada pasarase inmediatamente á aprobación e sinatura de todos os asistentes.

9. As actas das sesións arquivaranse nun rexistro que custodiará o secretario, baixo a súa responsabilidade, tendo que expedir as certificacións oportunas dos acordos que as referidas actas conteñan, cando así se reclame por parte lexitimamente interesada.

10. Cando ambas as dúas partes así o consideren, crearanse comisións de traballo específicas para tratar temas concretos e predeterminados. Estas comisións elaborarán ditames que logo serán presentados á comisión paritaria de seguimento, interpretación e aplicación, non sendo estes vinculantes senón meramente informativos.

11. As comunicacións oficiais da comisión verificaranse sempre directamente e por escrito, sen que poidan admitirse traslados e reproducións a través doutras instancias.


CAPÍTULO III. SOLUCIÓN EXTRAXUDICIAL DE CONFLITOS COLECTIVOS

 


Artigo 14. Solución extraxudicial de conflitos colectivos.

1. O Concello de Abegondo e os representantes do persoal laboral acordan como mecanismo de resolución e mediación nos posibles conflitos colectivos ou discrepancias significativas e insolubles, o diálogo e a negociación.

2. Unha vez esgotadas as vías de negociación e diálogo, a resolución extraxudicial de conflitos deberá levarse a cabo por procedementos de mediación e arbitraxe, sempre e cando o ordenamento vixente o permita.

3. Mediante o procedemento de arbitraxe as partes poderán acordar de mutuo acordo encomendar a un terceiro a resolución de calquera conflito, comprometéndose de antemán a aceptar o contido desta.

4. O acordo logrado a través da mediación ou da resolución de arbitraxe terá a mesma eficacia xurídica e tramitación que os pactos e acordos regulados por lei, sempre que quen adoptase o acordo ou subscrito o compromiso arbitral tivese a lexitimación que lles permita acordar, no ámbito do conflito, un pacto ou acordo conforme ao previsto pola lei.

5. Estes acordos serán susceptibles de impugnación. Especificamente caberá recurso contra a resolución arbitral no caso de que non se observasen no desenvolvemento da actuación arbitral os requisitos e formalidades establecidos para o efecto ou cando a resolución versase sobre puntos non sometidos á súa decisión, ou que esta contradiga a legalidade vixente.

6. A utilización destes sistemas efectuarase conforme aos procedementos que regulamentariamente sexan determinados tras o acordo cos representantes do persoal conforme ao regulado actualmente a este respecto. En todo caso, o esgotamento do procedemento previo ante a comisión paritaria de seguimento, interpretación e aplicación, os procedementos de solución de conflitos e de conciliación e mediación, así como de arbitraxe seguirán o Acordo galego sobre procedementos extraxudiciais de solución de conflitos de traballo, segundo o publicado no Diario Oficial de Galicia (DOG) do 4 de maio de 1995.


CAPÍTULO IV. DEREITOS SINDICAIS

 


SECCIÓN 1.ª. DO DEREITO Á ACTIVIDADE SINDICAL

 


Artigo 15. Dereito á sindicación.

1. O persoal laboral do Concello de Abegondo ten dereito a sindicarse libremente en defensa e promoción dos seus intereses profesionais, económicos e sociais.

2. O dereito á libre sindicación comprende o dereito a afiliarse ao sindicato da súa elección, a separarse do que estivese afiliado, non podendo ninguén ser obrigado a afiliarse a un sindicato.


Artigo 16. Protección para o exercicio do dereito á actividade sindical.

1. O Concello proporcionará a axeitada protección ao persoal ao seu servizo contra todo acto antisindical que implique discriminación ou demérito relacionado co seu emprego.

2. A dita protección exercerase especialmente contra todo tipo de accións ou actuacións que persigan:

a) Influír nas condicións de emprego do/a traballador/a para que este/a se afilie ou non a unha central sindical, que deixe de ser membro dela, ou que renuncie á actividade sindical.

b) Fustrigar ou relegar a calquera traballador/a no seu lugar de traballo, ou prexudicalo de calquera xeito a causa da súa pertenza a unha central sindical ou da súa participación nas actividades sindicais.

c) Condicionar o emprego público á esixencia de afiliación ou non a calquera central sindical, ou á esixencia de causar baixa nesta.


Artigo 17. Exercicio da actividade sindical.

1. Os empregados públicos do Concello teñen dereito a dedicarse á acción sindical no lugar, tempo e forma previstos na Lei orgánica 11/1985, do 2 de agosto, de liberdade sindical (LOLS), así como polo Real decreto lexislativo 1/1995, do 24 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos traballadores e a Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto básico do empregado público, así como en calquera outra norma que sexa de aplicación.

2. Para estes efectos, entenderase como ámbito material inmediato para a acción sindical no Concello os centros de traballo, e considéranse como tales, tanto o propio de cada traballador/a como calquera outra dependencia, establecemento ou local pertencente ao Concello, aínda que se encontre situado en sede distinta.


Artigo 18. Respecto ás necesidades do servizo.

Os dereito recoñecidos aos/ás empregados/as municipais neste capítulo, exercitaranse co debido respecto ás persoas e bens, procurando sempre non interferir na boa marcha do traballo e na atención ás necesidades do servizo.


SECCIÓN 2.ª. DAS SECCIÓNS SINDICAIS

 


Artigo 19. Dereito a constituír seccións sindicais.

Os empregados públicos do Concello afiliados a centrais sindicais legal e validamente constituídas e recoñecidas poderán constituír seccións sindicais de conformidade co establecido no presente capítulo e coa lexislación vixente.


Artigo 20. Constitución das seccións sindicais.

Para a atribución das garantías, facultades, funcións e competencias recoñecidas neste convenio, as seccións sindicais deberán acreditar que as centrais sindicais ás que pertencen obtiveron polo menos o 10% dos votos nas eleccións dos órganos de representación do persoal celebradas no Concello ou que teñen a condición de centrais sindicais maioritarias, de conformidade co previsto na (LOLS).


Artigo 21. Atribucións das seccións sindicais.

As seccións sindicais terán, entre outras, as seguintes facultades, garantías, funcións e competencias:

a) Representar e defender os intereses da central sindical á que pertencen e dos afiliados desta.

b) Posuír e exercer a través dos correspondentes comités, delegados ou representantes sindicais, a representación legal para asuntos sociolaborais de todos e cada un dos seus afiliados, sen prexuízo doutras formas legais de representación que puidesen solicitar estes.

A atribución de representación ás seccións sindicais implica, entre outras facultades, a de realizar calquera clase de intervención, pedimento, reivindicación ou reclamación de índole sociolaboral, por escrito ou mediante comparecencia, en nome e representación de calquera afiliado, sen menoscabo do exercicio individualizado destas que puidese realizar este.

c) Recibir, do xeito previsto na normativa vixente, a máis completa información en todos os asuntos do persoal do Concello por medio dos seus delegados.

d) Recoller as diversas reivindicacións sociolaborais do persoal ao servizo do Concello e propoñérllelas ás autoridades ou órganos correspondentes dos representantes do persoal ou da asemblea xeral.

e) Informarse por iniciativa propia de todas as cuestións que lle afecten ao persoal do Concello. Para estes efectos, os delegados ou representantes sindicais poderán ter acceso a toda a documentación relativa ás ditas cuestións, previa autorización da Alcaldía, dentro dos límites legais, así como da reserva e o non abuso. O Concello garantirá a consulta ou reprodución gratuíta daqueles que se consideren precisos para o exercicio da actividade sindical, sen prexuízo das garantías que se consideren oportunas para evitar o extravío dos documentos, así como das responsabilidades legais en que os solicitantes puidesen incorrer por incumprimento do deber de reserva profesional e sindical.

f) Exhibir e difundir libremente, en horas e lugares de traballo, calquera tipo de información, prensa, propaganda e publicacións de carácter sindical ou de interese laboral ou profesional; sen interferir do normal funcionamento da administración.

Para estes efectos, o Concello disporá a colocación, ás súas expensas, de taboleiros de anuncios sindicais para a exposición e divulgación de calquera documentación do tipo anteriormente sinalado en todos os centros de traballo pertencentes ao Concello, en lugares adecuados e visibles. O número, tamaño e distribución dos taboleiros, será o adecuado ás dimensións e estrutura do centro, de xeito que se garanta a máis ampla publicidade e accesibilidade ao que se expoña.

g) Convocar e celebrar reunións e asembleas, tanto de afiliados como de todo ou parte do persoal nos termos previstos no Estatuto básico do empregado público e no disposto polo Estatuto dos Traballadores, de órganos de representación, determinación das condicións de traballo e participación do persoal ao servizo das administracións públicas.

h) Empregar asesoresen calquera actividade que realicen no exercicio das súas competencias.

i) Para recadar as cotas sindicais, a sección sindical poderá acordar co Concello o seu desconto en nómina, logo da autorización dos seus afiliados.

j) Presentar e negociar ante os órganos resolutorios correspondentes cantos asuntos procedan en materia de condicións de traballo, seguridade e saúde laboral, réxime de asistencia, seguridade e previsión social, no que sexa competencia do Concello e de conformidade coa regulamentación relativa aos dereitos de negociación e participación que se recollen na lei e no presente acordo.

k) Expresar libremente opinións respecto das materias relativas á súa esfera de actividade.

l) Proporcionar asistencia e defensa, e obter audiencia no suposto de seguirse procedemento disciplinario contra calquera dos seus afiliados ou afiliadas, sen prexuízo do dereito individual de audiencia, regulada no dito procedemento.


Artigo 22. Delegados sindicais.

1. Sen prexuízo do disposto na LOLS, as seccións sindicais que obtivesen un 10% dos votos nas eleccións aos representantes do persoal terán dereito a elixir un delegado/a de sección sindical.

2. Os delegados sindicais terán as seguintes funcións e dereitos:

a) Exercitar as competencias atribuídas á sección sindical que representan.

b) Autenticar coa súa sinatura o que a súa sección sindical expoña nos taboleiros de anuncios.

c) Convocar as reunións da sección sindical.

d) Dispoñer, sen menoscabo das súas retribucións, do mesmo número de horas sindicais que os membros dos órganos de representacións dos traballadores dentro da xornada de traballo, sen prexuízo das que lles poidan corresponder por ser tamén membro destes.

e) Exercer en nome e representación da súa sección sindical cantas accións xudiciais ou administrativas requira o cumprimento da súa función.

f) Serlle admitida a súa abstención ou escusa no suposto de ser designado como instrutor ou secretario nun expediente disciplinario.


Artigo 23. Sixilo profesional.

Tanto os delegados de persoal, como as seccións sindicais no seu conxunto observarán sixilo profesional no exercicio das súas funcións en todas aquelas materias sobre as que o Concello sinale expresamente o carácter reservado. En todo caso, ningún tipo de documento entregado polo Concello ás seccións sindicais e aos seus delegados poderá ser utilizado fóra do estrito ámbito municipal e para fins distintos dos que motivaron a súa entrega.


SECCIÓN 3.ª. DO DEREITO Á REPRESENTACIÓN COLECTIVA

 


Artigo 24. Os representantes do persoal.

Delegados de persoal é o órgano de representación específico do conxunto do persoal laboral do Concello de Abegondo, sen prexuízo da representación que lles corresponda aos delegados e seccións sindicais en relación cos seus afiliados.

A composición, estrutura orgánica e funcionamento do delegados de persoal serán as que se determinen na lexislación ao respecto e nos seus propios regulamentos.


Artigo 25. Garantías e facultades.

Os/as representantes do persoal terán as seguintes garantías e facultades:

a) Audiencia do órgano ao que pertencen no suposto de seguirse procedemento disciplinario a un traballador, sempre que exista pedimento expreso neste senso por parte do inculpado.

b) Expresar individual ou colexiadamente con liberdade as súas opinións nas materias relativas á esfera da súa representación, e poderán confeccionar, publicar e distribuír información de interese profesional, laboral ou social.

Para estes efectos, o Concello facilitaralles aos órganos de representación idénticos medios que os sinalados para as seccións sindicais.

c) Non ser trasladados, sancionados nin discriminados no seu traballo, promoción económica ou profesional, durante o exercicio das súas funcións nin dentro dos dous anos seguintes á expiración do seu mandato por razón do desempeño da súa representación.

d) Dispor dun crédito de 15 horas mensuais cada un dos representantes, retribuídas para o exercicio das súas funcións. Para estes efectos non se computarán as horas empregadas en xuntanzas con representantes da corporación.

e) Poderanse acumular nun ou varios membros dos representantes do persoal sen exceder do máximo total, podendo quedar relevado ou relevados do traballo, sen prexuízo da súa remuneración.

f) Utilizar un local facilitado polo Concello na medida das súas posibilidades para actividades sindicais cunhas características e equipamento que satisfagan as diversas necesidades que, en canto á capacidade, dotación, material e situación física puidesen presentarse. Este local será compartido coas seccións sindicais.

g) O Concello de Abegondo dotará anualmente no seu orzamento unha partida para actividades sindicais, pola cantidade de 600,00 euros o primeiro ano, que se incrementará sucesivamente cos remanentes dos anos anteriores.

h) Seralles admitida a súa abstención ou escusa no suposto de ser designados como instrutores ou secretarios nun expediente disciplinario.


Artigo 26. Competencias.

Sen prexuízo do previsto na normativa vixente, os/as representantes do persoal terán as seguintes competencias:

a) Recibir, do xeito previsto na normativa vixente, a máis completa información en todos os asuntos de persoal do Concello.

b) Coñecer os contratos laborais que o Concello asine. Para isto, o Concello entregaralles aos órganos de representación sindical unha copia básica de todos os contratos.

c) Propoñer e negociar ante os correspondentes órganos resolutorios do Concello cantos asuntos procedan en materia de condicións de traballo, seguridade e saúde laboral, réxime de asistencia, seguridade e previsión social, no que sexa competencia do Concello.

d) Ser oídos na fase preparatoria do proceso de formación da vontade administrativa orientada á adopción de acordos en materia de persoal, consonte co previsto no presente capítulo e na normativa de xeral aplicación, sen prexuízo da preceptiva negociación sobre os asuntos indicados no presente convenio e na lexislación vixente.


Artigo 27 Capacidade e sixilo profesional.

1. Recoñéceselles aos representantes do persoal capacidade para exercer accións administrativas ou xudiciais en todo o relativo ao ámbito das súas competencias.

2. En canto ao deber de manter sixilo no exercicio das súas funcións, aos representantes do persoal seranlles de aplicación as regras previstas neste convenio para as seccións sindicais e os seus delegados.


SECCIÓN 4.ª. DO DEREITO DE REUNIÓN

 


Artigo 28. Dereito de reunión.

Os/As traballadores/as do Concello de Abegondo poderán exercitar o dereito de reunión cos requisitos e condicións sinaladas nesta sección e na demais normativa de aplicación.


Artigo 29. Lexitimación para o exercicio.

Están lexitimados para convocar reunións:

• Os delegados de persoal.

• As organizacións sindicais, directamente ou a través dos delegados sindicais.

• Un número de traballadores/as non inferior ao 40% do colectivo convocado.


Artigo 30. Do lugar e momento da reunión.

1. Poderán autorizarse reunións no centro de traballo dentro da xornada laboral ata un máximo de 36 horas anuais.

2. Sen prexuízo do anterior, en período electoral as candidaturas que se presenten poderán convocar e celebrar asembleas de persoal dentro da xornada laboral, por un tempo máximo para todas elas de catro horas en cada centro de traballo.

3. Non existirá ningún tipo de limitación para celebrar reunións fóra da xornada de traballo, sempre que se garanta a seguridade das instalacións ou dependencias.

4. En calquera caso, a celebración da reunión non prexudicará a prestación dos servizos.

5. O Concello facilitará os locais adecuados para que as reunións poidan celebrarse. As súas características e equipamento satisfará as diversas necesidades que en canto a capacidade, material e situación puidesen presentarse.


Artigo 31. Convocatoria da reunión.

Os requisitos para celebrar unha reunión son os seguintes:

a) Comunicar por escrito a súa celebración con antelación de 48 horas se a reunión ten lugar fóra da xornada de traballo, e de cinco días se é dentro da xornada laboral.

b) Indicar no escrito:

a. Día, hora e lugar de celebración

b. Colectivo ao que se convoca

c. Orde do día

d. Identificación dos asinantes, que deberán estar lexitimados para convocar a reunión consonte ao disposto neste capítulo.

c) As reunións entenderanse autorizadas e poderán celebrarse sen outro requisito se a autoridade competente non formula obxeccións a esta mediante resolución motivada cando menos 24 horas antes da celebración.


SECCIÓN 5.ª. DOS DEREITOS DE NEGOCIACIÓN E PARTICIPACIÓN COLECTIVA

 


Artigo 32. Do dereito á negociación colectiva.

A negociación colectiva e a participación na determinación das condicións de traballo do persoal laboral do Concello de Abegondo efectuarase mediante a capacidade representativa recoñecida aos delegados de persoal polo Real decreto lexislativo 1/1995, do 24 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos traballadores e a Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto básico do empregado público.


Artigo 33. Comisión negociadora do convenio do persoal laboral do Concello de Abegondo.

Para os efectos do disposto no artigo anterior constituirase unha mesa de negociación do convenio do persoal laboral do Concello de Abegondo no ámbito do Concello de Abegondo na que estarán presentes dunha parte os/as representantes do Concello e doutra os/as representantes dos delegados de persoal. A composición da mesa de negociación do convenio do persoal laboral do Concello de Abegondo será paritaria.

Por acordo entre as partes designarase un empregado/a municipal do Concello para asumir as funcións de secretario/a da mesa de negociación, que será a persoa encargado de redactar a correspondente acta de cada reunión, da que dará fe. Esta acta será ademais asinada por todos os membros da mesa. O secretario/a encargarase tamén das tarefas administrativas propias da preparación, convocatoria e publicidade da mesa de negociación.

A mesa de negociación do convenio do persoal laboral do Concello de Abegondo reunirase polo menos unha vez ao ano, con anterioridade á aprobación dos orzamentos ordinarios do Concello. Igualmente terán lugar reunións cando o soliciten de común acordo as partes ou por decisión dos representantes do Concello, ou a petición do 51% de algunha das súas partes.

A orde do día das reunións será determinada conxuntamente, podendo incluír calquera das partes cantos asuntos consideren oportunos. As partes recibirán notificación formal da celebración das reunións cunha antelación mínima de 48 horas, poñendo simultaneamente á súa disposición toda a documentación relativa aos asuntos incluídos na orde do día para os efectos do seu coñecemento e estudo previo.

Calquera das partes poderá deixar sobre a mesa os asuntos que, ao seu entender, requiran dun máis detido exame ou emisión de informe, ou cando considere que faltan datos ou antecedentes de importancia para fundamentar a adopción de acordos ou resolucións. Do mesmo xeito, calquera dos representantes sindicais poderá facer constar, tanto na acta da reunión como na parte expositiva da posterior resolución, o ditame ou informe que emitan ao respecto os órganos da corporación, as discrepancias de calquera índole e os argumentos en que se fundamenten.


Artigo 34. Obxecto da negociación.

1. Serán obxecto de negociación no ámbito da mesa de negociación do convenio do persoal laboral do Concello de Abegondo:

A aplicación do incremento das retribucións do persoal ao servizo do Concello que se estableza na Lei de orzamentos xerais do Estado e, no seu caso, da Comunidade autónoma de Galicia (art. 37.1.a) da Lei 7/2007

a) A determinación e aplicación das retribucións

b) A preparación e deseño dos programas de oferta de emprego público

c) A clasificación de postos de traballo.

d) A determinación dos programas e fondos para a acción de promoción interna, formación e perfeccionamento.

e) Os sistemas de ingreso, provisión e promoción dos empregados municipais.

f) As propostas sobre dereitos sindicais e de participación.

g) Medidas sobre saúde laboral.

h) As materias de índole económica, de prestación de servizos, sindical, asistencial e, en xeral, cantas outras afecten ás condicións de traballo e ao ámbito de relacións laborais do persoal e representantes sindicais co Concello.

2. Quedan excluídas da obrigatoriedade da negociación, no seu caso, as decisións do Concello que afecten ás súas potestades de organización, ao exercicio do dereito dos cidadáns ante os/as empregados/as públicos/as e ao procedemento de formación dos actos e disposicións administrativas, a determinación das condicións de traballo do persoal directivo, os poderes de dirección e control propios da relación xeráquica e a regulación e deteminación concreta, en cada caso, dos sistemas, criterios, órganos e procedementos de acceso ao emprego público e a promoción profesional. Cando as consecuencias das decisións do Concello que afecten ás súas potestades de organización poidan ter repercusión sobre as condicións de traballo do persoal ao seu servizo, estas serán adoptadas previa audiencia e informe dos representantes do persoal.

3.-As propostas, definitivas acordadas, serán informadas xurídica e economicamente.


Artigo 35. Principio de boa fe.

En todo caso as negociacións realizaranse sempre baixo o principio de boa fe.


SECCIÓN 6.ª. DO DEREITO DE FOLGA

 


Artigo 36. O dereito de folga.

O persoal municipal poderá exercer o dereito de folga nos termos recollidos na lexislación vixente, sen prexuízo do establecido especificamente para a Policía Local na Lei orgánica de corpos e forzas de seguridade do Estado.


CAPÍTULO V. DEREITOS, DEBERES E CÓDIGO DE CONDUTA DOS EMPREGADOS MUNICIPAIS

 


Artigo 37. Dereitos dos empregados municipais.

1.-Dereitos individuais.

Os/as empregados/as públicos/as teñen os seguintes dereitos de carácter individual en correspondencia coa natureza xurídica da súa relación de servizo:

a) Ao posto de traballo e cargo que lle corresponde segundo a praza do cadro de persoal na que se adscribe.

b) Ao desempeño efectivo das funcións ou tarefas propias da súa condición profesional e de acordo coa progresión alcanzada na súa carreira profesional.

c) Á progresión na carreira profesional e promoción interna segundo principios constitucionais de igualdade, mérito e capacidade mediante a implantación de sistemas obxectivos e transparentes de avaliación.

d) A percibir as retribucións e as indemnizacións por razón do servizo.

e) A participar na consecución dos obxectivos atribuídos á unidade onde preste os seus servizos e a ser informado polos seus superiores das tarefas que ten que desenvolver.

f) Á defensa xurídica e protección da Administración Pública nos procedementos que se sigan ante calquera orde xurisdicional como consecuencia do exercicio lexítimo das súas funcións ou cargos públicos.

g) Á formación continua e á actualización permanente dos seus coñecementos e capacidades profesionais, preferentemente en horario laboral.

h) Ao respecto da súa intimidade, orientación sexual, propia imaxe e dignidade no traballo, especialmente fronte ao acoso sexual e por razón de sexo, moral e laboral.

i) Á non discriminación por razón de nacemento, orixe racial ou étnico, xénero, sexo ou orientación sexual, relixión ou conviccións, opinión, discapacidade, idade ou calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social.

j) Á adopción de medidas que favorezan a conciliación da vida persoal, familiar e laboral.

k) Á liberdade de expresión dentro dos límites do ordenamento xurídico.

l) A recibir protección eficaz en materia de seguridade e saúde no traballo.

m) Ás vacacións, descansos, permisos e licenzas.

n) Á xubilación segundo os termos e condicións establecidas nas normas aplicables.

o) Ás prestacións da Seguridade Social correspondentes ao réxime que lles sexa de aplicación.

p) Á libre asociación profesional.

q) Aos demais dereitos recoñecidos polo ordenamento xurídico.

2. Dereitos individuais exercidos colectivamente.

Os/as empregados/as municipais teñen os seguintes dereitos individuais que se exercen de forma colectiva:

a) Á liberdade sindical.

b) Á negociación colectiva e á participación na determinación das condicións de traballo.

c) Ao exercicio da folga, coa garantía do mantemento dos servizos esenciais da comunidade.

d) Á formulación de conflitos colectivos de traballo, de acordo coa lexislación aplicable en cada caso.

e) Ao de reunión, nos termos establecidos no presente convenio.


Artigo 38. Deberes dos empregados municipais e principios éticos.

Deberes e principios éticos:

1. Os empregados municipais deberán desempeñar con dilixencia as tarefas que teñan asignadas e velar polos intereses xerais con suxeición e observancia da Constitución e do resto do ordenamento xurídico, e deberán actuar con arranxo aos seguintes principios: obxectividade, integridade, neutralidade, responsabilidade, imparcialidade, confidencialidade, dedicación ao servizo público, transparencia, exemplaridade, austeridade, accesibilidade, eficacia, honradez, promoción da contorna cultural e ambiental, e respecto á igualdade entre mulleres e homes, que inspiran o Código de Conduta dos empregados públicos configurado polos principios éticos e de conduta regulados nos apartados seguintes.

2. A súa actuación perseguirá a satisfacción dos intereses xerais dos cidadáns e fundamentarase en consideracións obxectivas orientadas cara á imparcialidade e o interese común, á marxe de calquera outro factor que exprese posicións persoais, familiares, corporativas, clientelares ou calquera outras que poidan chocar con este principio.

3. Axustarán a súa actuación aos principios de lealdade e boa fe coa Administración na que presten os seus servizos, e cos seus superiores, compañeiros, subordinados e cos cidadáns.

4. A súa conduta basearase no respecto dos dereitos fundamentais e liberdades públicas, evitando toda actuación que poida producir discriminación algunha por razón de nacemento, orixe racial ou étnica, xénero, sexo, orientación sexual, relixión ou conviccións, opinión, discapacidade, idade ou calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social.

5. Absteranse naqueles asuntos nos que teñan un interese persoal, así como de toda actividade privada ou interese que poida supor un risco de expor conflitos de intereses co seu posto público.

6. Non contraerán obrigacións económicas nin intervirán en operacións financeiras, obrigacións patrimoniais ou negocios xurídicos con persoas ou entidades cando poida supor un conflito de intereses coas obrigacións do seu posto público ou dos seus compalleiros de traballo.

7. Non aceptarán ningún trato de favor ou situación que implique privilexio ou vantaxe inxustificada, por parte de persoas físicas ou entidades privadas.

8. Actuarán de acordo cos principios de eficacia, economía e eficiencia, e vixiarán a consecución do interese xeral e o cumprimento dos obxectivos da organización.

9. Non influirán na axilización ou resolución de trámite ou procedemento administrativo sen xusta causa e, en ningún caso, cando iso comporte un privilexio en beneficio dos titulares dos cargos públicos ou a súa contorna familiar e social inmediato ou cando supoña un menoscabo dos intereses de terceiros.

10. Cumprirán con dilixencia as tarefas que lles correspondan ou se lles encomenden e, no seu caso, resolverán dentro de prazo os procedementos ou expedientes da súa competencia.

11. Exercerán as súas atribucións segundo o principio de dedicación ao servizo público absténdose non só de condutas contrarias a este, senón tamén de calquera outras que comprometan a neutralidade no exercicio dos servizos públicos.

12. Gardarán segredo das materias clasificadas ou outras cuxa difusión estea prohibida legalmente, e manterán a debida discreción sobre aqueles asuntos que coñezan por razón do seu cargo, sen que poidan facer uso da información obtida para beneficio propio ou de terceiros, ou en prexuízo do interese público.

13.-Os demais que estableza a normativa vixente.

Principios de conduta:

1. Tratarán con atención e respecto os cidadáns, os seus superiores e os restantes empregados públicos.

2. O desempeño das tarefas correspondentes ao seu posto de traballo realizarase de forma dilixente e cumprindo a xornada e o horario establecidos.

3. Obedecerán as instrucións e ordes profesionais dos superiores, salvo que constitúan unha infracción manifesta do ordenamento xurídico, nese caso poranas inmediatamente en coñecemento dos órganos de inspección procedentes.

4. Informarán os cidadáns sobre aquelas materias ou asuntos que teñan dereito a coñecer, e facilitarán o exercicio dos seus dereitos e o cumprimento das súas obrigacións.

5. Administrarán os recursos e bens públicos con austeridade, e non utilizarán estes en proveito propio ou de persoas achegadas. Terán, así mesmo, o deber de velar pola súa conservación.

6. Rexeitarase calquera agasallo, favor ou servizo en condicións vantaxosas que vaia máis aló dos usos habituais, sociais e de cortesía, sen prexuízo do establecido no Código Penal.

7. Garantirán a constancia e permanencia dos documentos para a súa transmisión e entrega aos seus posteriores responsables.

8. Manterán actualizada a súa formación e cualificación.

9. Observarán as normas sobre seguridade e saúde laboral.

10. Porán en coñecemento dos seus superiores ou dos órganos competentes as propostas que consideren adecuadas para mellorar o desenvolvemento das funcións da unidade na que estean destinados. Para estes efectos poderase prever a creación da instancia adecuada competente para centralizar a recepción das propostas dos empregados públicos ou administrados que sirvan para mellorar a eficacia no servizo.

11. Garantirán a atención ao cidadán na lingua galega ou castelán.


CAPÍTULO VI. CALIDADE DOS SERVIZOS E ABSENTISMO LABORAL

 


Artigo 39. Calidade dos servizos e absentismo laboral.

O Concello de Abegondo e os representantes do persoal potenciarán os instrumentos de control e redución do absentismo laboral a través da proposta, entre outras, de medidas de mellora dos sistemas e procedementos, de medidas de mellora da calidade na prestación do servizo público aos cidadáns, da medición do absentismo laboral e seguimento deste, realizando os estudos necesarios sobre as súas causas e adoptando, se é o caso, as medidas que sexan procedentes para a súa redución. Todo isto efectuarase sen prexuízo das medidas disciplinarias que, se é o caso, puidesen corresponder.

Será xustificable ante a Xefatura de Persoal toda ausencia producida na xornada laboral, deducindo dos haberes correspondentes toda ausencia non debidamente xustificada ou falta de puntualidade que acumuladamente supoña mais de dúas horas ao mes. As ausencias debidas a enfermidade xustificaranse co correspondente parte de consulta, baixa médica ou hospitalización.

O persoal virá obrigado a comunicar aquelas ausencias que se produzan ao inicio da xornada laboral mediante o correspondente aviso ao superior inmediato, seguíndose igual procedemento no caso de ser causa sobrevida durante a xornada laboral.

Das medidas que se adopten para reducir o absentismo informarase puntualmente á comisión paritaria de seguimento, interpretación e aplicación.

O cadro de ausencias, así como dos días de asuntos propios, será exposto ao persoal do Concello na intranet municipal.


CAPÍTULO VII. CALENDARIOS LABORAIS, XORNADAS E HORARIOS

 


Artigo 40. Calendario laboral ordinario.

O calendario laboral ordinario para o persoal laboral do Concello de Abegondo será o que establezan os organismos competentes da Administración central, autonómica e local, dentro das súas respectivas competencias, e afecten ao conxunto da Administración local de Galicia e ao Concello de Abegondo en particular.

Os calendarios laborais anuais elaboraranse, preferentemente, antes do 15 de decembro de cada ano, e deberán ser expostos nos taboleiros de anuncios ao principio do ano. Poderán ser modificados cando circunstancias imprevistas ou sobrevidas o esixan. As modificacións deberán motivarse e notificaránselles con antelación oportuna aos interesados e á representación sindical.


Artigo 41. Días non laborables.

1. Os días 24 e 31 de decembro non serán laborables para o persoal do Concello de Abegondo.

2. Cando os días 24 e 31 de decembro, ou calquera outro que teña o carácter de festivo, coincidan en sábado ou en días non laborables, e non sexan substituídos e compensados pola autoridade laboral, serán compensados con outros dous días.

3. O día 22 de maio será celebrado como día patronal dos empregados públicos locais e considerarase non laborable. Se a dita festividade coincidise en sábado ou en dia non laborable, pasaría ao día hábil seguinte.

4.-Garántese a todo o persoal os días de libranza polos festivos determinados polo Calendario Laboral establecido pola Xunta de Galicia.


Artigo 42. Xornada laboral.

1.-A xornada xeral de traballo do persoal laboral do Concello de Abegondo será de 37,5 horas semanais de traballo efectivo de media en cómputo anual, equivalente a 1.647 horas anuais

2.-O alcalde ou persoa en quen delegue autorizará con carácter excepcional, persoal ou temporalmente, a modificación do horario fixo para atender as necesidades de formación do persoal municipal e conciliación da vida laboral e familiar segundo a Lei do Estatuto dos traballadores e a Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto básico do empregado público.

3.-O tempo de asistencia aos cursos de formación programados ou autorizados polo correspondente órgano municipal para a capacitación profesional ou para a adaptación a un novo posto de traballo e de asistencia obrigada considerarase tempo de traballo a todos os efectos.

4.-Os horarios específicos que non se correspondan coa xornada xeral establecida neste artigo serán obxecto de negociación e aprobación cos representantes sindicais, respectándose, en todo caso, a capacidade organizadora que lle corresponde ao Concello


Artigo 43. Tempo de traballo efectivo.

Todo o persoal en réxime de xornada continuada disporá dunha pausa de 30 minutos no medio da xornada, computándose como de traballo efectivo.

O persoal en réxime de xornada partida, disporá de dúas pausas de 15 minutos, distribuídas nas dúas partes da xornada laboral, e no medio de cada unha delas respectivamente, computándose como tempo de traballo efectivo.

O tempo de traballo computarase de modo que, tanto ao comezo como ao remate da xornada diaria, o traballador se atope no seu posto de traballo, e será considerado como traballo efectivo aquel que sexa imprescindible para recoller, ordenar e gardar roupa, materiais e útiles de traballo. A mesma consideración terá o tempo utilizado para cumprir coas normas de seguridade e hixiene.

Para o persoal que desenvolva a súa actividade en lugares de traballo non fixos ou itinerantes, o cómputo da xornada normal de traballo comezará a partir da súa presenza no lugar de recollida ou reunión establecido ou no centro de control, tanto na entrada como na saída do traballo.


Artigo 44. Calendario de servizos especiais.

Naqueles servizos municipais que pola natureza da súa actividade deban organizarse por quendas de traballo, estas efectuaranse mediante a rotación entre todos os traballadores. Procurarase que nos servizos nos que a actividade se desenvolva en domingos, festivos, horas nocturnas, ou en condicións de perigosidade, penosidade ou toxicidade, as xornadas traballadas nas devanditas circunstancias sexan repartidas equitativamente entre todo o persoal adscrito ao servizo.

Os calendarios de servizos especiais poderán dispor un sistema de quendas, atendendo á dispoñibilidade de persoal e os servizos que hai que realizar, respectando, en todo caso, o descanso entre xornadas, que non poderá ser inferior a 12 horas, con polo menos, dúas fins de semana de descanso ao mes. A xornada non excederá en cómputo anual do que se sinale para o resto do persoal. Os calendarios de servizos especiais preverán a xornada laboral ordinaria destes, así como, de ser o caso, a parte variable do horario.

A elaboración e tramitación destes calendarios rexerase polos mesmos criterios establecidos para os calendarios ordinarios.

Entenderase por distorsión horaria o prexuízo do traballador que teña que prestar servizo alternativamente en quendas variables de mañá, tarde ou noite.


Artigo 45. Servizos extraordinarios fóra da xornada laboral.

1. Terá a consideración de hora extraordinaria cada hora de traballo que se realice sobre a duración máxima da xornada ordinaria de traballo estipulada para cada posto ou traballador/a.

2. Os servizos extraordinarios realizados fóra da xornada laboral terán unha consideración excepcional e terán que ser motivadas en extraordinarias ou urxentes necesidades do servizo.

Consecuentemente, só se poderán realizar servizos extraordinarios fóra da xornada ordinaria de traballo por razóns de prevención ou reparación de sinistros ou danos, imprevistos, ausencias, acumulación de tarefas, interrupcións do servizo, alteracións nas quendas de persoal ou outras circunstancias excepcionais derivadas das actividades propias do servizo público, cando non sexa posible atender estas situacións coa redistribución dos efectivos do cadro de persoal, mediante modificación dos horarios ordinarios ou, cando pola súa duración, non sexa aconsellable recorrer á contratación temporal en calquera das modalidades existentes na lexislación vixente.

A realización de horas extraordinarias, excluídas as motivadas por razóns de forza maior, terá carácter voluntario, sen que ninguén poida ser obrigado a facelas nin ter represalias pola súa negativa.

3. Especificamente, terán a consideración de servizos extraordinarios as horas necesarias para asistir a xuízos ou comparecencias fóra da xornada de traballo das derivadas da prestación do servizo. Para estes efectos, computaranse un mínimo de tres horas e media extraordinarias se o xuízo ou comparecencia ten lugar no mesmo partido xudicial, e de sete horas se se trata dun partido distinto, sen prexuízo da xustificación oportuna.

Igualmente, considéranse horas extraordinarias as consumidas polo persoal que realice traballo por quendas na espera do relevo correspondente, sen prexuízo da esixencia da responsabilidade correspondente polo incumprimento do horario.

4. Os responsables dos servizos ou unidades administrativas, ante un suposto dos previstos no apartado 2, emitirán con carácter preceptivo e previo o correspondente informe-proposta de realización de servizos extraordinarios indicando as causas que os xustifican, a data e hora de realización, a previsión do número de horas e a relación do persoal afectado. Este informe enviarase ao alcalde ou ao concelleiro delegado para recadar a autorización previa, que deberá formalizarse mediante decreto e seralles amosada aos/ás traballadores/as afectados/as antes da realización dos servizos extraordinarios. Cando a realización de servizos extraordinarios sexa previsible, o decreto será notificado ao persoal cunha antelación mínima de 24 horas.

Os responsables dos servizos ou unidades administrativas responderán persoalmente da certeza e efectividade da realización de servizos extraordinarios, así como da veracidade dos condicionamentos aludidos en apartados anteriores que xustifiquen a súa realización.

5. Para os efectos de control e compensación, sempre que un/unha traballador/a ou grupo de traballadores/as realice servizos extraordinarios fóra da xornada normal, o responsable do servizo elaborará unha relación mensual na que figure a identificación dos/as traballadores/as, as horas traballadas, a data da súa realización e a cuantificación das horas realizadas en total, que será exposta no taboleiro de anuncios sindical e enviada ao/á xefe/a de persoal, entregándoselles unha copia aos/ás traballadores/as afectados/as. A Intervención enviará outra copia aos delegados de persoal.

6. Establécese o seguinte límite de horas extraordinarias:

• 2 horas diarias cando supoñan prolongación de xornada.

• 14 horas mensuais.

• 80 horas anuais.

7. A realización de traballos fóra da xornada ordinaria compensaranse con horas libres, a razón de dúas horas por cada extraordinaria traballada. As horas de compensación acumularanse preferentemente ata chegar a completar xornadas laborais enteiras. En todo caso, o persoal terá dereito a dispoñer dos días libres de compensación no prazo dos dous meses seguintes á data da realización. Cando os servizos extraordinarios se realicen en domingo, festivo ou de noite compensaranse en todo caso con dúas horas e media por cada hora traballada, e tres horas se concorren as dúas circunstancias.

8. Negociarase cando dispoñer de horas libres para a compensación da realización de horas extraordinarias poida supoñer un grave prexuízo para o funcionamento do servizo, a compensación horaria poderá substituírse pola remuneración económica. Neste suposto, o responsable do servizo deberá formular a proposta de compensación económica, facendo constar as razóns que desaconsellan a compensación horaria, concretando a identificación dos/as traballadores/as afectados/as e o número de horas realizadas. Enviaralle esta proposta ao xefe de persoal que a trasladará á comisión paritaria de seguimento, interpretación e aplicación para que informe o que considere oportuno. A resolución da proposta corresponderalle ao órgano competente do goberno municipal. De ser o caso, o pagamento das horas extraordinarias incluirase na nómina do mes seguinte ao da data da resolución. O gozo do exceso da xornada a causa de realizar horas extraordinarias será realizado nas mesmas condicións de asuntos propios.

9. A comisión paritaria de seguimento, interpretación e aplicación revisará trimestralmente a aplicación práctica dos procedementos de xustificación, autorización e compensación definidos no presente acordo.


Artigo 46. Réxime de especial dedicación.

O réxime de especial dedicación regularase segundo a Lei da función pública.

A relación de postos de traballo (RPT) determinará os postos de traballo suxeitos ao réxime de especial dedicación, así como as correspondentes retribucións.


Artigo 47. Traballo en período nocturno e festivo e por quendas.

Entenderase por traballo en período nocturno o efectuado entre as 10 da noite (22:00 p.m) e as 8 da mañá (8:00 a.m.). No suposto de traballo por quendas, terá a consideración de quenda nocturna aquela realizada polo menos durante seis horas no horario propio do traballo en período nocturno.

Entenderase por traballo en período festivo o realizado no tempo que medie entre as 10 da noite (22.00 p.m.) da véspera e as 12 da noite (24.00 p.m.) de cada domingo ou festivo.

As horas que se realicen en horario nocturno, festivo, ou en réxime de xornada partida, compensaranse mediante a súa retribución específica ou a redución da xornada que corresponda. No caso de persoal que debe exercer as súas funcións, especificamente en horario nocturno ou festivo, e aqueles que, pola natureza do traballo, realicen quendas neste horario, nas súas retribucións teranse en consideración estas circunstancias.

Naqueles servizos municipais que teñan quendas, negociarase o cadro destas coa representación do persoal laboral a fin de que as rotacións sexan equilibradas entre o persoal. Os cambios voluntarios de quendas entre os traballadores do servizo deberán ser informados pola comisión paritaria de seguimento, interpretación e aplicación e aprobados polo/a xefe/a de persoal.

A compensación horaria por traballos nocturnos e festivos será acumulable.


Artigo 48. Descanso entre xornadas.

Calquera que sexa o réxime de organización do traballo de cada servizo municipal, entre o final dunha xornada e o comezo da seguinte mediarán como mínimo 12 horas.


CAPÍTULO VIII. VACACIÓNS, PERMISOS, LICENZAS E SITUACIÓNS ADMINISTRATIVAS

 


Artigo 49. Vacacións anuais.

1. O calendario de vacacións elaborarase anualmente e nel teranse en conta as necesidades dos servizos, de xeito que quede asegurada a prestación ininterrompida e satisfactoria de todos os servizos ou tarefas de cada área, servizo ou departamento, oídos os órganos de representación do persoal, coas seguintes características:

a) Cada departamento presentará un cadro de vacacións dende o 1 de xaneiro ao 28 de febreiro, segundo as necesidades do servizo.

b) A comisión paritaria de seguimento, interpretación e aplicación valorará todas as peticións e realizarase un cadro de vacacións para todo o persoal do Concello, antes do 30 de marzo de cada ano, de xeito que quede asegurada a prestación ininterrompida e satisfactoria de todos os servizos ou tarefas de cada área, servizo ou departamento.

c) O cadro de vacacións seralle exposto ao persoal do Concello na intranet municipal.

2. O plan de vacacións anuais será elaborado antes do 30 de marzo de cada ano, de xeito que cada traballador/a poida coñecer as datas que lle correspondan, polo menos con dous meses de antelación á data de comezo daquelas. O calendario será consultado cos representantes dos traballadores.

3. O calendario anual de vacacións poderá ser modificado con carácter individualizado, tras a solicitude dos interesados, sempre que non exista oposición, fundamentada en razóns obxectivas do servizo, e non se afecte a intereses de terceiros no ámbito das quendas establecidas.

4. As vacacións anuais retribuídas do persoal laboral, que estarán supeditadas ás necesidades do servizo, terán a duración dun mes natural ou de 22 días hábiles anuais por ano completo de servizo ou en forma proporcional ao tempo de servizos efectivos, gozaranse de forma obrigatoria dentro do ano natural e ata o 30 de xaneiro do ano seguinte. Gozaranse preferentemente en períodos completos ou ben en dous períodos parciais de 15 días naturais consecutivos ou de 10 e 20 días naturais consecutivos cada período.

5. Poderanse tamén conceder as vacacións na modalidade de días hábiles, sempre que os correspondentes períodos vacacionais sexan compatibles coas necesidades do servizo. Neste caso gozaranse en períodos completos ou en dous períodos non inferiores a cinco días hábiles consecutivos, que deberán comenzar necesariamente un luns. Para estes efectos os sábados, domingos e festivos non serán considerados días hábiles, salvo que nos horarios especiais se estableza outra cousa. A existencia no período dun día inhábil intercalado non impide o gozo deste.

6. As vacacións gozaranse preferentemente e con carácter xeral entre o 1 de xuño e o 30 de setembro; poderanse gozar fóra deste período logo da solicitude do/a traballador/a e sempre que o permitan as necesidades do servizo.

7. As vacacións non se poderán unir aos días de asuntos propios nin se poderán gozar conxuntamente os días de asuntos propios, salvo xustificación da necesidade do seu agrupamento.

8. No caso do persoal que traballa por quendas, non poderá comezar o período vacacional en descanso semanal establecido.

9. Nos servizos onde se poidan producir colisión de intereses, organizaranse as quendas de forma obrigatoria, de xeito rotativo, comezando polo traballador con maior antigüidade no servizo e, no seu defecto, no Concello.

10. No suposto de baixa por maternidade, enfermidade ou accidente, interromperase o cómputo do período vacacional e reanudarase unha vez que se recupere. Será condición inescusable a comunicación da interrupción por medio de partes de baixa que acrediten o momento en que esta se produciu.

O traballador deberá incorporarse ao seu posto de traballo na data prevista de fin de vacacións, os días que lle queden pendentes gozaraos na data que, de común acordo, estableza o Concello e o traballador, sen que poida significar modificación no calendario establecido para outros traballadores.

11. No suposto de producirse colisión de intereses entre un traballador afectado por unha enfermidade ou por un accidente e aqueles outros do seu mesmo servizo, que xa as teñen programadas, terán estes últimos preferencia sobre aquel, que en todo caso haberá de supeditarse ás necesidades do servizo.

12. Recoñécese o dereito á elección do período de vacacións a favor das mulleres xestantes e a preferencia de elección de mulleres e homes con fillas ou fillos menores de 12 anos ou maiores dependentes ao seu coidado.

13. As vacacións non poderán ser compensadas en metálico nin en todo nin en parte, agás cando no transcurso do ano se produza a extinción da relación de emprego do traballador ou sexa declarado este en situación de excedencia ou de suspensión de funcións e aínda non teña gozado ou completado na súa totalidade o gozo do período vacacional.

15. En calquera momento a empresa, por necesidades do servizo debidamente xustificadas, poderá modificar as vacacións do persoal.


Artigo 50. Permisos e licenzas retribuídos.

Sen prexuízo do disposto na lexislación sobre función pública aplicable ao persoal ao servizo da Comunidade autónoma galega en cada momento, establécese o seguinte réxime de permisos e licenzas retribuídos.

1.-Permisos do persoal laboral do Concello de Abegondo.

Os/as traballadores/as do Concello de Abegondo terán os seguintes permisos:

a) Polo falecemento, accidente ou enfermidade grave dun familiar dentro do primeiro grao de consanguinidade ou afinidade, tres días hábiles cando o suceso se produza na mesma localidade, e cinco días hábiles cando sexa en distinta localidade.

Cando se trate do falecemento, accidente ou enfermidade grave dun familiar dentro do segundo grao de consanguinidade ou afinidade, o permiso será de dous días hábiles cando se produza na mesma localidade e de catro días hábiles cando sexa en distinta localidade.

b) Por traslado do domicilio sen cambio de residencia, un día.

c) Para realizar funcións sindicais ou de representación do persoal, nos termos que se determine.

d) Para concorrer a exames finais e demais probas definitivas de aptitude, durante os días da súa celebración.

e) Para la realización de exames prenatais e técnicas de preparación ao parto polas traballadoras embarazadas.

f) Por lactancia dun fillo ou filla menor de doce meses, terá dereito a unha hora de ausencia do traballo, que poderá dividir en dúas fraccións. Este dereito poderase substituír por unha redución da xornada normal en media hora ao inicio e ao final da xornada ou ben nunha hora ao inicio ou ao final da xornada, coa mesma finalidade. Este dereito poderá ser exercido indistintamente por un ou outro dos proxenitores, no caso de que ambos os dous traballen.

Igualmente, a traballadora poderá solilcitar a substitución do tempo de lactancia por un permiso retribuído que acumule en xornadas completas o tempo correspondente.

Este permiso incrementarase proporcionalmente nos casos de parto múltiple.

g) Por nacemento de fillos prematuros ou que por calquera outra causa deban permanecer hospitalizados a continuación do parto, o/a traballador/a terá dereito a ausentarse do traballo durante un máximo de dúas horas diarias e percibirá as retribucións íntegras.

Igualmente terán dereito a reducir a súa xornada de traballo ata un máximo de dúas horas, coa disminución proporcional das súas retribucións.

h) Por razóns de garda legal, cando o/a traballador/a teña ao coidado directo dalgún menor de 12 anos, de persoa maior que requira especial dedicación ou dunha persoa con discapacidade que non desempeñe actividade retribuída, terá dereito a unha redución da súa xornada de traballo, coa disminución das súas retribucións que corresponda.

Terá o mesmo dereito o/a traballador/a que precise encargarse do coidado directo dun familiar, ata o segundo grao de consanguinidade ou afinidade, que por razóns de idade, accidente ou enfermidade non se poida valer por sí mesmo e que non desempeñe actividade retribuída.

i) Por ser preciso atender o coidado dun familiar de primeiro grao, o/a traballador/a terá dereito a solicitar unha redución de ata o 50% da xornada laboral, con carácter retribuído, por razóns de enfermidade moi grave e polo prazo máximo dun mes.

Se houbese máis dun titular deste dereito polo mesmo feito causante, o tempo de gozo desta redución poderase ratear entre eles, respectando en todo caso, o prazo máximo dun mes.

j) Polo tempo indispensable para o cumprimento dun deber inexcusable de carácter público ou persoal e por deberes relacionados coa conciliación da vida familiar e laboral.

k) Por asuntos particulares, tres días.

l) Por matrimonio, quince días.

2.-Permisos por motivos de conciliación da vida persoal, familiar e laboral e por razón de violencia de xénero.

En todo caso, concederanse os seguintes permisos coas correspondentes condicións mínimas:

a) Permiso por parto: terá unha duración de 16 semanas ininterrompidas. Este permiso ampliarase en dúas semanas máis no suposto de discapacidade do fillo ou filla, e por cada fillo a partir do segundo, nos supostos de parto múltiple. O permiso distribuirase á opción da traballadora sempre que seis semanas sexan inmediatamente posteriores ao parto. No caso de falecemento da nai, o outro proxenitor poderá facer uso da totalidade ou, se é o caso, da parte que reste do permiso.

Malia ao anterior, e sen prexuízo das seis semanas inmediatas posteriores ao parto de descanso obrigatorio para a nai, no caso de que ambos os dous proxenitores traballen, a nai, ao iniciarse o período de descanso por maternidade, poderá optar por que o outro proxenitor goce dunha parte determinada e ininterrompida do período de descanso posterior ao parto, ben de forma simultánea ou sucesiva co da nai. O outro proxenitor poderá seguir gozando do permiso de maternidade inicialmente cedido, aínda que no momento previsto para a reincorporación da nai ao traballo esta se atope en situación de incapacidade temporal.

Nos casos de gozo simultáneo de períodos de descanso, a suma destes non poderá exceder das 16 semanas ou das que correspondan no caso de discapacidade do fillo ou filla ou de parto múltiple.

Nos casos de parto prematuro e naqueles nos que, por calquera outra causa, o neonato deba permanecer hospitalizado a continuación do parto, este permiso ampliarase en tantos días como o neonato se encontre hospitalizado, cun máximo de 13 semanas adicionais.

Durante o gozo deste permiso poderase participar nos cursos de formación que convoque a administración.

b) Permiso por adopción ou acollemento, tanto preadoptivo coma permanente ou simple: terá unha duración de 16 semanas ininterrompidas. Este permiso ampliarase en dúas semanas máis no suposto de discapacidade do menor adoptado ou acollido e por cada fillo, a partir do segundo, nos supostos de adopción ou acollemento múltiple.

O cómputo do prazo contarase á elección do traballador, a partir da decisión administrativa ou xudicial do acollemento ou a partir da resolución xudicial pola que se constitúa a adopción, sen que un mesmo menor non poida dar, en ningún caso, dereito a varios períodos de gozo deste permiso.

No caso de que ambos os dous proxenitores traballen, o permiso distribuirase á opción dos interesados, que poderán gozalo de forma simultánea ou sucesiva, sempre en períodos ininterrompidos.

Nos casos de gozo simultáneo de períodos de descanso, a suma destes non poderá exceder das 16 semanas ou das que correspondan en caso de adopción ou acollemento múltiple e de discapacidade do menor adoptado ou acollido.

Se fose necesario o desprazamento previo dos proxenitores ao país de orixe do adoptado ou acollido, nos casos de adopción ou acollemento internacional, terase dereito, ademais, a un permiso de ata tres meses de duración, e durante este período percibiranse exclusivamente as retribucións básicas, podendo gozarse de forma fraccionada, sempre que non se superen os tres meses.

Con independencia do permiso de ata tres meses previsto no parágrafo anterior e para o suposto previsto no devandito parágrafo, o permiso por adopción ou acollemento, tanto preadoptivo coma permanente ou simple, poderase iniciar ata catro semanas antes da resolución xudicial pola que se constitúa a adopción ou a decisión administrativa ou xudicial do acollemento.

Durante o gozo deste permiso poderase participar nos cursos de formación que convoque a administración.

Os supostos de adopción ou acollemento, tanto preadoptivo coma permanente ou simple, previstos neste artigo serán os que así se establezan na normativa aplicable na Comunidade Autónoma de Galicia, e o acollemento simple deberá ter unha duración non inferior a un ano.

c) Permiso por paternidade polo nacemento, acollemento ou adopción dun fillo ou filla: terá unha duración de 29 días naturais, que gozará o pai a partir da data de nacemento, da decisión administrativa ou xudicial de acollemento ou da resolución xudicial pola que se constitúa a adopción. No caso de parto, acollemento ou adopción múltiple, o permiso será de 35 días naturais.

Nos supostos de adopción ou acollemento, se ambos os dous proxenitores fosen persoal ao servizo do Concello de Abegondo, o permiso poderase distribuír á opción dos interesados, que poderán gozalo de forma simultánea ou sucesiva, sempre en períodos ininterrompidos, respectando en todo caso o prazo de duración.

Este permiso é independente do gozo compartido dos permisos previstos nas alíneas a) e b).

A nai poderá gozar deste permiso de paternidade a continuación dos permisos previstos nas alíneas a) e b) nos seguintes supostos:

√ Cando o pai falecese antes da utilización íntegra do devandito permiso.

√ Se a filiación paterna non estivese determinada.

√ Cando os proxenitores non estivesen casados nin estivesen unidos de feito en análoga relación de afectividade.

√ Cando en resolución xudicial ditada en proceso de nulidade, separación ou divorcio, iniciado antes da utilización do permiso, se lle recoñecese á nai a garda do fillo ou da filla que acaba de nacer.

No suposto de matrimonio de mulleres ou de unións de feito en análoga relación de afectividade, ao ser unha delas a nai biolóxica, a que non o sexa terá dereito ao permiso de paternidade nos termos fixados nesta alínea.

Nos casos previstos nas alíneas a), b) e c), o tempo transcorrido durante o gozo destes permisos computarase como de servizo efectivo para todos os efectos, garantíndose a plenitude de dereitos económicos do persoal durante todo o período de duración do permiso, e, se é o caso, durante os períodos posteriores ao gozo deste, se, de acordo coa normativa aplicable, o dereito a percibir algún concepto retributivo se determina en función do período de gozo do permiso.

O persoal que fixese uso do permiso por parto ou maternidade, paternidade e adopción ou acollemento terá dereito, así que finalice o período de permiso, a reintegrarse ao seu posto de traballo nos termos e nas condicións que non lles resulten menos favorables ao gozo do permiso, así como a beneficiarse de calquera mellora nas condicións de traballo ás que puidesen ter dereito durante a súa ausencia.

O Concello de Abegondo, farase cargo de todos os custos derivados deste permiso que non sexan cubertos pola Seguridade Social.

d) Permiso por razón de violencia de xénero: as faltas de asistencia do persoal vítima da violencia do xénero, totais ou parciais, terán a consideración de xustificadas polo tempo e nas condicións nas que así o determinen os servizos sociais de atención ou de saúde, segundo proceda.

Así mesmo, o persoal vítima de violencia de xénero, para facer efectiva a súa protección ou o seu dereito á asistencia social integral, terá dereito á redución da xornada coa diminución proporcional da retribución ou á reordenación do tempo de traballo, a través da adaptación do horario, da aplicación do horario flexible ou doutras formas de ordenación do tempo de traballo que lles poidan ser aplicables, nos termos que para estes supostos estableza a Administración da Comunidade Autónoma de Galicia.

e) Permiso por coidado de fillo menor afectado por cancro ou outra enfermidade grave: o/a traballador/a terá dereito, sempre que ambos proxenitores, adoptantes o acolledores de carácter preadoptivo ou permanente traballen, a una redución da xornada de traballo de cando menos a metade da duración daquela, percibindo as retribucións íntegras con cargo ao orzamento do órgano ou entidade onde veña prestando os seus servizos, para o coidado, durante a hospitalización e tratamento continuado, do/a fillo/a menor de idade afectado/a por cancro (tumores malignos, melanomas ou carcinomas) ou por calquera outra enfermidade grave que implique un ingreso hospitalario de longa duración e requira a necesidade do seu coidado directo, continuo e permanente acreditado polo informe do servizo Público de Saúde ou órgano administrativo sanitario da Comunidade Autónoma ou, no seu caso, da entidade sanitaria concertada correspondente e, como máximo, ata que o menor cumpra os 18 anos.

Cando concorran en ambos os dous proxenitores, adoptantes o acolledores de carácter preadoptivo ou permanente, polo mesmo suxeito e feito causante, as circunstancias necesarias para ter dereito a este permiso ou, no seu caso, poidan ter a condición de beneficiarios da prestación establecida para esta finalidade no Réxime da Seguridade Social que lles sexa de aplicación, o/a traballador/a terá dereito á percepción das retribucións íntegras durante o tempo que dure a redución da súa xornada de traballo, sempre que o outro proxenitor, adoptante o acolledor de carácter preadoptivo o permanente, sen prexuízo do dereito á redución de xornada que lle corresponda, non cobre as súas retribucións íntegras en virtude deste permiso ou como beneficiario da prestación establecida para esta finalidade no Réxime da Seguridade Social que lles sexa de aplicación. En caso contrario, solo se terá dereito á redución de xornada,coa conseguinte redución de retribucións

Igualmente, no suposto de que ambos os dous presten servizos no mesmo órgano ou entidade, esta poderá limitar o seu exercicio simultáneo por razóns fundadas no correcto funcionamento do servizo.

Regulamentariamente estableceranse as condicións e supostos nos que esta redución de xornada se poderá acumular en xornadas completas.

3.-Tramitación.

a) As solicitudes de permisos que sexan previsibles faranse mediante escrito presentado no Rexistro Xeral do Concello. Para estes efectos, o Rexistro Xeral do Concello disporá duns modelos normalizados de solicitude. Estes impresos deberán ser cubertos polo/a interesado/a, facendo constar a clase de permiso ou licenza que se solicita e a súa duración, e achegarase, de ser o caso, a xustificación documental pertinente. Os modelos dos impresos normalizados de solicitude deberán ser revisados pola comisión paritaria de seguimento, interpretación e aplicación deste acordo regulador. Así mesmo, a comisión debe concretar as xustificacións documentais pertinentes a presentar con cada tipo de solicitude.

b) As comunicacións dos permisos sobrevidos ou imprevisibles, comunicaranse verbalmente no Negociado de Persoal e ao xefe do servizo correspondente. En calquera caso, presentarase a oportuna xustificación documental do permiso dentro do prazo de sete días naturais a partir da data de comezo deste.

c) Os permisos e licenzas deberán solicitarse con cinco días hábiles de antelación, sempre que se achegue o visto e prace do concelleiro delegado ou xefe do servizo, salvo os casos de urxente necesidade nos que non será necesario o cumprimento do indicado preaviso. De non achegar o visto e prace do xefe do servizo será necesario solicitar a licenza con dez días de antelación.

d) En todo caso os días de permiso por: traslado de domicilio, concorrencia a exames, matrimonio de parentes, enfermidade, accidentes ou falecemento de familiares deberán coincidir necesariamente co día en que se produza o evento.

e) A tramitación das solicitudes das licenzas dos/as empregados/as municipais corresponden ao Departamento de Persoal, que se encargará de efectuar as dilixencias e procurar os informes oportunos para determinar a correspondente resolución. A concesión dos permisos e licenzas corresponden ao alcalde presidente do Concello ou persoa en quen delegue, quen ditará para o efecto a oportuna resolución.

f) No eido do establecido no apartado anterior, as solicitudes das licenzas formuladas en forma e prazo (consonte ao establecido no presente capítulo) deberán ser resoltas e notificadas aos solicitantes coa debida antelación data en que deba comezar a licenza solicitada. No caso de que tal resolución non se produza, entenderase concedida nos termos do solicitado sempre que se axuste ao establecido no presente convenio colectivo.

g) As licenzas e permisos debidamente xustificados constitúen un dereito do persoal municipal, polo que calquera resolución negativa de permisos ou licenzas deberá ser debidamente motivada e argumentada. Previamente á adopción de calquera resolución denegatoria deberá ser oído o/a interesado/a e o Órgano de Representación Sindical.

h) Carecerán de validez e consideraranse nulos para todos os efectos os permisos e licenzas que non sexan tramitados e resoltos consonte ao establecido no presente acordo, sen prexuízo do establecido no apartado b) para os casos imprevisibles de urxente necesidade.

4.-Custos.

O Concello de Abegondo, asumirá os custos que en xeral lle correspondan e que se derivan das licenzas e permisos retribuídos concedidos ao abeiro desta artigo.

Especificamente, o Concello de Abegondo, no caso da concesión de permisos que dean lugar á suspensión do contrato de traballo, como por exemplo no caso do permiso de paternidade do apartado 4.c), farase cargo de todos os custos que se deriven e que non sexan cubertos pola Seguridade Social.


Artigo 51. Situacións administrativas do persoal laboral.

Para estes efectos, será de aplicación para o persoal laboral do Concello de Abegondo o establecido no Título VI da Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto básico do empregado público, no que resulte compatible co Estatuto dos traballadores.

EXCEDENCIAS:

A excedencia poderá ser voluntaria ou forzosa.

1) Excedencia forzosa.

É aquela que a administración debe conceder obrigatoriamente. Debe ser decretada pola administración, sen prexuízo de que se solicite por parte do traballador. Prodúcese a suspensión do contrato con dereito á reserva do posto de traballo e ao cómputo da antigüidade, mentres dure o exercicio do cargo ou o deber.

Prodúcese nas seguintes circunstancias:

• Para exercicio de cargo público.

• Para exercicio de cargo sindical.

• Para cumprimento dun deber inescusable de carácter público ou persoal.

Dará dereito á conservación do posto e ao cómputo da antigüidade da súa vixencia.

1.1.-Para exercicio de cargo público.

Concederase polo designación ou elección para un cargo público que imposibilite a asistencia ao traballo.

O reintegro deberá ser solicitado dentro do mes seguinte ao cesamento no cargo público.

1.2.-Para exercicio de cargo sindical

Así mesmo poderán solicitar o seu paso á situación de excedencia os traballadores que exerzan funcións sindicais de ámbito provincial ou superior mentre dure o exercicio do seu cargo representativo.

O reintegro deberá ser solicitado dentro do mes seguinte ao cesamento no cargo sindical.

1.3.-Cumprimento dun deber.

É causa da excedencia o cumprimento dun deber de carácter inescusable, público ou persoal, que supón a imposibilidade de prestar o traballo debido en máis dun 20% das horas laborais, nun prazo de tres meses.

O reintegro deberá ser solicitado dentro do mes seguinte ao cesamento no cumprimento do deber.

2.-Excedencia voluntaria.

A excedencia voluntaria é un dereito do/a traballador/a que non pode ser decidido unilateralmente por el/ela mesmo/a, senón que debe ser concedida pola administración se se cumpren os requisitos legais.

Durante o primeiro ano os/as traballadores/as terán dereito á reserva do seu posto de traballo.

O reingreso deberá solicitarse no prazo dun mes antes de concluír a excedencia. O incumprimento deste deber provocará a extinción do dereito á reincorporación.

2.1.-Sen necesidade de alegar causa.

Para gozar deste tipo de excedencia deben cumprirse os seguintes requisitos:

• O traballador debe ter unha antigüidade mínima dun ano.

• A excedencia terá unha duración mínima dun ano e máxima de cinco anos.

• Non poderá solicitase outra excedencia ata que transcorran polo menos catro anos dende o final da anterior excedencia do mesmo traballador.

• Unha vez que pase o primeiro ano, o/a traballador/a nesta situación non ten dereito á reserva do posto de traballo. Non obstante terá un dereito preferente ao reingreso en vacantes de igual ou similar categoría.

• O período durante o que o/a traballador/a permanece en situación de excedencia voluntaria sen alegar causa non é computable para efectos de antigüidade.


CAPÍTULO IX. PRESTACIÓNS ECONÓMICAS

 


Artigo 52. Prestacións complementarias.

1.-Enfermidade ou accidente.

O Concello completará as percepcións dos empregados durante a situación de baixa por incapacidade temporal, ata o 100% das súas retribucións mensuais durante o período de tres meses, e deberase xustificar tal situación mediante o correspondente parte facultativo. O Concello establecerá as medidas que considere oportunas, dentro da lexislación vixente, para verificar que se manteñen as condicións que levaron ao empregado municipal á situación de baixa, durante o período de percepción deste complemento.

O Concello incluirá nos seus orzamentos unha partida anual por importe do 0,3 % do total do orzamento, para aboar os gastos ocasionados con motivo de tratamento médico non cuberto na actualidade pola Seguridade Social. Cada caso será informado pola comisión paritaria de seguimento, interpretación e aplicación e resolto polo concello que requirirá, unha valoración previa e a asistencia da conseguinte consignación orzamentaria.

2.-Axuda escolar.

Os/as traballadores/as cunha xornada mínima do 50% das horas da xornada completa e cunha antigüidade de máis de 12 meses ou un contrato de máis de 12 meses percibirán no ano da convocatoria, en concepto de axuda escolar as prestacións que se detallan a continuación, segundo dispoñibilidade orzamentaria:

- Na gardería municipal terán dereito preferente os fillos e fillas do persoal do Concello de Abegondo

- Educación especial: a comisión paritaria de seguimento, interpretación e aplicación valorará cada caso.

3.-Axudas a gastos de desprazamentos.

a) Desprazamentos.

Naqueles casos nos que sexa preciso que o persoal laboral utilice o seu propio vehículo para os desprazamentos como consecuencia do seu traballo, por razóns extraordinarias do servizo seralle compensado con 0,19 € por quilómetro coas revisións que proceda en cada momento no ámbito funcionarial.

4.-Axudas para actividades municipais.

Os/as traballadores/as, cónxuxe e fillos/as ao seu cargo poderán asistir gratuitamente ás actividades promovidas polo Concello de Abegondo sempre que sexan dentro do termo municipal e a estabilidade económica do servizo o permita.

5.-Axudas para a formación do persoal.

1.-Os/as traballadores/as poderán gozar de discriminación horaria para realizar estudos académicos regrados. Cada caso será estudado e resolto, se procede, pola comisión paritaria de seguimento, interpretación e aplicación.

2.-Os/as traballadores/as poderán asistir a cursos de formación, sempre que teñan relación coas funcións que desempeñan no Concello e poderán ser cofinanciados polo Concello, sempre que exista dispoñibilidade orzamentaria. Cada caso será estudado e resolto, se procede, pola comisión paritaria de seguimento, interpretación e aplicación.


CAPÍTULO X. RELACIÓN DE POSTOS DE TRABALLO (RPT)

 


Artigo 53. Relación de postos de traballo.

1. A relación de postos de traballo do Concello de Abegondo é o instrumento técnico por medio do que se realiza a ordenación do seu persoal, de acordo coas necesidades dos servizos.

2. A relación de postos de traballo comprenderá conxuntamente os postos de traballo do persoal, o número e características dos que poidan ser ocupados por persoal eventual, así como os que poidan ser desempeñados por persoal laboral e que son:

a) Os postos de natureza non permanente e aqueles de actividades dirixidas a satisfacer necesidades de carácter periódico e descontinuo.

b) Os postos de actividades propias de oficios.

c) Os postos correspondentes a áreas de actividades que requiran coñecementos técnicos especializados cando non existan corpos ou escalas de funcionarios cuxos membros teñan a preparación específica necesaria para o seu desempeño.

d) Os postos de carácter instrumental correspondentes ás areas de mantemento e conservación de edificios, equipos e instalacións, e artes gráficas, así como os postos das áreas de expresión artística.

e) Os postos de traballo de organismos autónomos de carácter comercial, industrial, financeiro ou análogo, agás aqueles que impliquen o exercicio de autoridade, inspección ou control, que se reservarán a funcionarios.

f) Os de prestación directa de servizos sociais e protección de menores.

3. A relación de postos de traballo será pública.

4. A creación, modificación, refundición e supresión de postos de traballo realizarase por medio da relación de postos de traballo.

5. A provisión de postos de traballo, así como a formalización de novos contratos, requirirá que os correspondentes postos figuren detallados na relación de postos. Este requisito non será preciso cando se trate de realizar tarefas de carácter non permanente mediante contratos de traballo de duración determinada e con cargo a créditos correspondentes a persoal laboral eventual ou ao capítulo de investimentos.

É función da relación de postos de traballo a racionalización e ordenación do persoal, a determinación dos efectivos reais de persoal de acordo coas necesidades da organización e dos servizos, trazando previsións para a súa evolución futura, así como precisar os requisitos esixidos para o desempeño dos postos de traballo e valorar cada un deles.

1. Os postos de traballo figurarán nunha relación na que aparecerá cada un deles individualmente, e farase constar como mínimo as seguintes circunstancias:

a) Denominación ou categoría.

b) Características esenciais.

c) Área, servizo, departamento ou centro directivo en que organicamente estea integrado.

d) Adscrición do posto a persoal funcionario ou laboral en atención á natureza do seu contido.

e) Requisitos esixidos para o seu desempeño, tales como titulación académica ou formación específica necesarias para o correcto desempeño deste, así como no seu caso os grupos, escalas ou subescalas.

f) Forma de provisión, por oposición, concurso, concurso-oposición, proceso de consolidación de emprego ou libre designación.

g) Indicación de se se trata ou non de posto singularizado.

h) Nivel de complemento de destino.

i) Complemento específico con indicación dos factores que se retribúen con este.

2. A relación de postos de traballo deberá conter indicación dos postos que estean suxeitos e compatibles á mobilidade funcional que implique desenvolvemento de funcións de distinta área funcional, categoría ou especialidade profesional.

3. Correspóndelle ao Pleno do Concello, previa negociación cos representantes lexitimados dos/as traballadores/as, a aprobación da relación de postos de traballo e as súas modificacións.

4. As modificacións que se introduzan no catálogo e relación de postos de traballo que supoñan variacións económicas ou específicas de postos que correspondan a discapacitados, serán obxecto de negociación na mesa de valoración de postos de traballo.

5. Sen prexuízo do establecido na lexislación ao respecto, a RPT poderá ser actualizada periodicamente, incluíndose nesta as modificacións sufridas nos distintos servizos ou postos concretos, previa negociación na comisión paritaria de seguimento, interpretación e aplicación.


CAPÍTULO XI. SELECCIÓN, PROMOCIÓN INTERNA E PROVISIÓN DE POSTOS DE TRABALLO

 


SECCIÓN 1.ª. INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN

 


Artigo 54. Oferta de emprego público.

1. De acordo co previsto na lexislación básica, as necesidades de recursos humanos, con asignación orzamentaria, que deban proverse mediante a incorporación de persoal de novo ingreso serán obxecto da oferta de emprego público, ou a través doutro instrumento similar de xestión da provisión das necesidades de persoal, o que comportará a obrigación de convocar os correspondentes procesos selectivos para as prazas comprometidas e ata un 10% adicional, fixando o prazo máximo para a convocatoria destes. En todo caso, a execución da oferta de emprego público ou instrumento similar deberá desenvolverse dentro do prazo improrrogable de tres anos.

2. A oferta de emprego público ou instrumento similar, que será aprobada anualmente polos órganos de goberno do Concello, deberá ser negociada cos representantes sindicais do persoal municipal e será publicada no diario oficial correspondente.

3. A oferta de emprego público ou instrumento similar poderá conter medidas derivadas da planificación de recursos humanos.

4. Nas ofertas de emprego público reservarase unha cota non inferior ao 5% das vacantes para ser cubertas entre persoas con discapacidade, considerando como tales as definidas no apartado 2 do artigo 1 da Lei 51/2003, do 2 de decembro, de igualdade de oportunidades, non discriminación e accesibilidade universal das persoas con discapacidade, sempre que superen os procesos selectivos e acrediten a súa discapacidade e a compatibilidade co desempeño das tarefas, de modo que progresivamente se alcance o dous por cento dos efectivos totais do cadro de persoal do Concello de Abegondo. Para estes efectos, o 5% de reserva computarase con carácter acumulativo para cada tipo de praza nas sucesivas ofertas de emprego aprobadas polo Concello a partir da aprobación deste acordo.

O Concello de Abegondo adoptará as medidas precisas para establecer as adaptacións e axustes razoables de tempos e medios no proceso selectivoe, unha vez superado o devandito proceso, as adaptacións no posto de traballo ás necesidades das persoas con discapacidade.


SECCIÓN 2.ª. SELECCIÓN E ACCESO

 


Artigo 55. Principios xerais e normativa aplicable.

1. A selección do persoal laboral ao servizo do Concello de Abegondo realizarase de acordo coa oferta de emprego público, mediante convocatoria pública e a través do sistema de concurso, concurso-oposición, ou oposición libre nos que se garantan, en todo caso, os principios constitucionais de igualdade, mérito e capacidade, así como os establecidos a continuación:

a) Publicidade das convocatorias e das súas bases.

b) Transparencia.

c) Imparcialidade e profesionalidade dos membros dos órganos de selección.

d) Independencia e discrecionalidade técnica na actuación dos órganos de selección.

e) Adecuación entre o contido dos procesos selectivos e as funcións ou tarefas que ha de desenvolver.

f) Axilidade, sen prexuízo da obxectividade, nos procesos de selección.

2.-O Concello de Abegondo, conforme ao previsto na disposición transitoria 4.ª do Estatuto básico do empregado publico, efectuará convocatorias de consolidación de emprego temporal a postos ou prazas de carácter estrutural correspondentes aos seus distintos corpos, escalas e categorías, que estean dotadas orzamentariamente e se atopen desempeñados interina ou temporalmente con anterioridade ao 1 de xaneiro de 2005, por persoal que estea dentro da RPT.

3. En todo caso, na selección do persoal laboral, o Concello de Abegondo estará ao disposto na Lei 7/2007, de 12 de abril, do Estatuto básico do empregado público e á Lei 13/2007, de 27 de xullo, de modificación da Lei 4/1998, de 26 de maio, da función pública galega.


Artigo 56. Regras comúns, requisitos xerais de acceso e órganos de selección do persoal.

1. As convocatorias de procesos selectivos deberán publicarse nos diarios oficiais que procedan e nun xornal de tirada provincial no caso de prazas de persoal laboral fixo.

2. Garantirase o anonimato dos aspirantes nas probas eliminatorias nas que sexa posible.

3. As bases xerais e específicas de cada convocatoria, tanto de persoal fixo como temporal, así como para a promoción interna e a provisión de postos de traballo, serán aprobadas previa negociación cos representantes do persoal.

4. Para poder participar nos procesos selectivos convocados no Concello de Abegondo será necesario reunir os seguintes requisitos:

a) Ser español e os estranxeiros que cumpran os requisitos establecidos pola normativa vixente. Sen prexuízo do establecido no artigo 57 da Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto básico do empregado público.

b) Posuír a capacidade funcional para o desempeño das tarefas habituais do grupo, categoría ou praza correspondente.

c) Ter cumpridos 16 anos e non exceder, no seu caso, da idade máxima de xubilación forzosa. Só por lei poderá establecerse outra idade máxima, distinta da idade de xubilación forzosa, para o acceso ao emprego público.

d) Non ser separado mediante expediente disciplinario do servizo de calquera das administracións públicas ou dos órganos constitucionais ou estatutarios das comunidades autónomas, nin acharse en inhabilitación absoluta ou especial para empregos ou cargos públicos por resolución xudicial, para o acceso ao posto de traballo, ou para exercer funcións similares ás que desempeñaban no caso do persoal laboral, no que fose separado ou inhabilitado. No caso de ser nacional doutro Estado, non acharse inhabilitado ou en situación equivalente nin ser sometido a sanción disciplinaria ou equivalente que impida, no seu Estado, nos mesmos termos o acceso ao emprego público.

e) Posuír a titulación esixida.

6. Poderá esixirse o cumprimento doutros requisitos específicos que garden relación obxectiva e proporcionada coas funcións asumidas e as tarefas que se han de desempeñar. En todo caso, terán que establecerse de xeito abstracto e xeral.

7. A extensión e profundidade dos programas adecuaranse aos niveis de titulación esixidos e á especialidade profesional dos correspondentes grupos de clasificación e categoría profesional de persoal laboral.

8. Nos procesos de selección que se realicen terá que demostrarse o coñecemento da lingua galega e castelán.

9. Os órganos de selección serán os estipulados pola lexislación vixente e a súa composición deberá axustarse aos principios de imparcialidade e profesionalidade dos seus membros, e tenderase, así mesmo, á paridade entre muller e home. Os órganos de selección velarán polo cumprimento do principio de igualdade de oportunidades entre sexos.


Artigo 57.Sistemas selectivos.

1. Os procesos selectivos do persoal laboral terán carácter aberto e garantirán a libre concorrencia, sen prexuízo do establecido para a promoción interna e das medidas de discriminación positiva previstas na lexislación vixente.

2. Os procedementos de selección coidarán especialmente a conexión entre o tipo de probas que terán que superar e a adecuación ao desempeño das tarefas dos postos de traballo convocados, incluíndo, no seu caso as probas prácticas. As probas poderán consistir na comprobación dos coñecementos e a capacidade analítica dos aspirantes, expresados de forma oral ou escrita, na realización de exercicios que demostren a posesión de habilidades e destrezas, na comprobación do dominio de linguas estranxeiras e, no seu caso, na superación de probas físicas.

3. Os procesos selectivos que inclúan, ademais das preceptivas probas de capacidade, a valoración de méritos dos aspirantes só poderán outorgar á devandita valoración unha puntuación proporcionada que non determinará, en ningún caso, por si mesma o resultado do proceso selectivo.

4. Para asegurar a obxectividade e a racionalidade dos procesos selectivos, as probas poderán completarse coa superación de cursos, de períodos de prácticas, coa exposición curricular polos candidatos, con probas psicotécnicas ou coa realización de entrevistas. Igualmente poderán esixirse recoñecementos médicos.

5. Os sistemas selectivos de persoal laboral serán os de oposición libre, concurso-oposición e concurso de valoración de méritos.

6. Os órganos de selección non poderán propor o acceso dun número superior de aprobados ao de prazas convocadas, excepto cando así o prevexa a propia convocatoria.

No entanto ao anterior, sempre que os órganos de selección propoñan o nomeamento de igual número de aspirantes que o de prazas convocadas, e co fin de asegurar a cobertura destas cando se produzan renuncias dos aspirantes seleccionados, antes do seu nomeamento ou toma de posesión, o órgano que convoca poderá requirir do órgano de selección relación complementaria dos aspirantes que sigan os propostos, para o seu posible nomeamento. Igualmente, as relacións complementarias dos aspirantes a prazas de persoal fixo poderán constituír listas de agarda para contratacións de persoal temporal.


SECCIÓN 3.ª. PROMOCIÓN INTERNA

 


Artigo 58. Promoción interna.

1. A promoción interna consiste no acceso dende un corpo ou escala dun grupo a outro do grupo inmediatamente superior e, excepcionalmente, dende un corpo ou escala a outra do mesmo grupo.

2. Como criterios xerais en materia de promoción teranse en conta os seguintes:

a) A promoción interna haberá de constituír un instrumento indispensable para a implementación dun modelo avanzado de carreira profesional.

b) A promoción interna deberá ser o instrumento para incrementar a capacidade de traballo dos empregados públicos e, en definitiva, os niveis de motivación e integración.

c) A promoción deberá basearse no esforzo profesional, o historial profesional e a carreira, a formación e cualificación adquiridas, debendo ser tamén obxecto de consideración a antigüidade.

d) De acordo con estes criterios, previa a aprobación do cadro de persoal que deba formar parte dos orzamentos ordinarios do Concello de cada ano, analizaranse na mesa de negociación a cualificación, formación do persoal e as funcións desempeñadas polos distintos postos de traballo, co fin de determinar a implementación de procesos de promoción e a modificación dos postos e a súa adscrición.

e) Os procesos de promoción interna poderán realizarse en convocatorias independentes dos procesos de ingreso.


Artigo 59. Requisitos para participar na promoción interna.

1. Para participar en probas de promoción interna o persoal laboral fixo deberá posuír unha antigüidade de, polo menos, cinco anos en categorías profesionais do grupo de titulación inmediatamente inferior ao da categoría á que pretendan acceder, así como reunir os requisitos e superar as probas que para cada caso se establezan.

2. No suposto de promoción do grupo D ao grupo C eximirase do requisito de posuír a titulación requirida aos traballadores cunha antigüidade de dez anos nun corpo ou escala do grupo D, ou de cinco anos e a superación dun curso específico de formación ao que se accederá por criterios obxectivos.

3. Con carácter xeral, nas probas de promoción interna eximiranse os candidatos da acreditación de coñecementos sobre aquelas materias cuxos coñecementos xa fosen acreditados suficientemente nas probas de ingreso ás categorías profesionais de orixe.


Artigo 60. Sistemas de promoción.

1. Como regra xeral, a promoción interna do persoal laboral fixo efectuarase mediante o sistema de concurso-oposición, con suxeición aos principios de igualdade, mérito, capacidade e publicidade. Excepcionalmente a promoción dentro dun mesmo grupo de clasificación poderá facerse polo sistema de concurso ou por medio da superación de cursos específicos. En todo caso, e como norma xeral, a fase de concurso será valorada como máximo co 40% da puntuación total.


SECCIÓN 4.ª. PROVISIÓN DE POSTOS DE TRABALLO

 


Artigo 61. Sistemas de provisión.

1. Con carácter xeral, a provisión de postos de traballo do persoal laboral fixo realizarase a través dos sistemas de: concurso ordinario de méritos, concurso específico de méritos, ou libre designación, de conformidade co que determine a relación de postos de traballo en atención á natureza das súas funcións. As convocatorias e resolucións que se diten para prover postos de traballo por concurso ou por libre designación serán publicas.

2. Excepcionalmente, nos supostos previstos neste convenio os postos de traballo poderán ser provistos mediante comisión de servizos, adscrición provisional e traslado voluntario ou forzoso.

3. En todo o non previsto neste convenio será de aplicación a normativa sobre provisión de postos da Lei da función pública de Galicia.


Artigo 62. Concurso ordinario e concurso específico.

1. O concurso ordinario constitúe o sistema normal de provisión. Neste concurso teranse en conta unicamente os méritos esixidos na correspondente convocatoria, entre os que figurarán os adecuados ás características de cada posto de traballo, a categoría profesional adquirida, a valoración do traballo desenvolvido en anteriores postos, o coñecemento do idioma galego e os cursos de formación e perfeccionamento superados que teñan relación cos postos de traballo que se vai cubrir.

2. No concurso específico, reservado para aqueles postos que polas súas especiais características se determinen na convocatoria, os méritos adecuados ás características de cada posto de traballo serán obxecto de valoración independente dos demais, podendo, asemade, ser obxecto de valoración por medio da elaboración de memorias e/ou entrevistas persoais que se especificarán na convocatoria.

3. Co fin de valorar os méritos referidos crearanse comisións de valoración que axustarán a súa composición ao previsto na normativa aplicable ao funcionariado público e que poderán estar integradas por persoal laboral fixo.

4. O persoal laboral fixo deberá permanecer en cada posto de traballo de destino definitivo obtido por concurso un mínimo de cinco anos para poder participar nos concursos ordinarios ou específicos de provisión, a non ser por supresión do posto de traballo. No cómputo do dito período incluirase o tempo de destino provisional.

5. As convocatorias dos concursos, que deberán ser públicas, conterán as bases destas, coa denominación, nivel, descrición e localización dos postos de traballo ofrecidos, os requisitos indispensables para o seu desempeño, os méritos que se han valorar e o baremo por medio do que se puntuarán estes, puntuación mínima para a adxudicación das vacantes, así como a previsión, no seu caso, de memorias ou entrevistas, a composición das comisión de valoración e o prazo de presentación de solicitudes que, en ningún caso, poderá ser inferior a 15 días hábiles.

6. Os postos de traballo provistos mediante concurso ordinario ou específico poderán ser removidos por causas sobrevidas, derivadas dunha alteración no contido do posto, realizada a través da relación de postos de traballo, que modifique os supostos que serviron de base á convocatoria, ou dunha falta de capacidade para o seu desempeño manifestada por rendemento insuficiente que impida realizar con eficacia as funcións atribuídas ao posto. A remoción levarase a cabo logo de expediente contraditorio instruído para o efecto e informe do órgano de representación do persoal, mediante resolución motivada do órgano que efectuou o nomeamento.


Artigo 63. Libre designación.

1. Polo sistema de libre designación só se cubrirán aqueles postos que así se determinen nas relacións de postos de traballo.

2. A designación realizarase previa convocatoria pública na que, ademais da denominación, grupo, categoría, localización, nivel de complemento de destino e complemento específico, prazo de presentación de solicitudes, que non poderá ser inferior a 15 días hábiles, e demais requisitos para o desempeño do posto, poderán recollerse as especificacións derivadas da natureza das funcións encomendadas a este.

3. O persoal laboral fixo nomeado para postos de libre designación poderán ser cesados con carácter discrecional. A motivación desta resolución referirase á competencia para adoptala.


Artigo 64. Traslado voluntario e forzoso.

1.Voluntario.-O órgano municipal correspondente poderá trasladar ao persoal laboral fixo a postos de traballo en distinta unidade ou centro de traballo, previa solicitude baseada en motivos de saúde ou rehabilitación do traballador con previo informe do servizo médico oficial legalmente establecido e condicionado a que existan postos vacantes con asignación orzamentaria, que o nivel do complemento de destino e específico non sexa superior ao do posto de orixe e se reúnan os requisitos para o desempeño deste. Este traslado terá carácter definitivo.

2. Forzoso.-Cando por necesidades do servizo, urxente e inaprazable, se teña a necesidade de trasladar un traballador con carácter forzoso, este traslado, terá unha duración máxima de tres meses.


Artigo 65. Adscrición provisional.

1. Os postos de traballo poderán proverse por medio de adscrición provisional nos supostos de remoción ou cese nun posto de traballo, supresión do posto de traballo ou reingreso ao servizo activo do persoal laboral fixo sen reserva de posto.

2. No caso de adscrición provisional por remoción, cese ou supresión do posto ao traballador deberá asignárselle un posto de traballo non inferior en dous niveis ao que viña ocupando e de similar categoría profesional e retribucións.

3. Os postos cubertos mediante adscrición provisional convocaranse para a súa cobertura con carácter definitivo polos sistemas previstos na relación de postos de traballo.


Artigo 66. Comisión de servizos.

1. Cando un posto de traballo quede vacante poderá ser cuberto, en caso de urxente e inaprazable necesidade, en comisión de servizos de carácter voluntario, cun traballador que reúna os requisitos establecidos para o seu desempeño na relación de postos de traballo.

2. Poderán acordarse tamén comisións de servizos de carácter forzoso cando, realizado o concurso para a provisión dunha vacante, esta se declare deserta e sexa urxente para o servizo a súa provisión. Neste caso será destinado ao posto o que, reunindo os requisitos para ocupar o posto, teña menores cargas familiares e, en igualdade de condicións, menor antigüidade.

3. As comisións de servizo terán unha duración máxima dun ano prorrogable no caso de non terse cuberto o posto con carácter definitivo.


Artigo 67. Reingreso ao servizo activo.

1. O reingreso ao servizo activo nun determinado posto do persoal laboral fixo que non teñan reserva de posto de traballo efectuarase mediante a súa participación nas convocatorias de concurso ou de libre designación para a provisión de postos de traballo.

2. Así mesmo, o reingreso poderá efectuarse por adscrición provisional, condicionado ás necesidades do servizo e sempre que se reúnan os requisitos para o desempeño do posto. Os postos asignados con carácter provisional deberán convocarse para a súa provisión definitiva e o persoal laboral terán a obriga de participar nas convocatorias, solicitando o posto que ocupa provisionalmente ou, de existir, os demais postos correspondentes á súa categoría profesional. De non participar nas ditas convocatorias o persoal laboral fixo sera declarado de oficio na situación de excedencia voluntaria.


Artigo 68. Mobilidade entre administracións públicas.

1. O persoal laboral fixo do Concello de Abegondo terá preferencia para acceder aos postos de traballo do Concello nos procesos de provisión de postos, ou mediante procesos de promoción interna.

2. Unha vez rematada a quenda de promoción profesional e de provisión de postos de traballo, previa a aprobación da oferta de emprego público, o Concello de Abegondo poderá abrir a provisión de postos de traballo ao persoal laboral fixo doutras administracións.


CAPÍTULO XII. INCOMPATIBILIDADES

 


Artigo 69. Réxime de incompatibilidade.

A todo o persoal incluído no ámbito de aplicación deste convenio aplicaráselle o réxime de incompatibilidades establecido na Lei 53/1984, do 26 de decembro, de incompatibilidades do persoal ao servizo das Administracións Públicas.


CAPÍTULO XIII.CLASIFICACIÓN PROFESIONAL

 


Artigo 70.Grupos profesionais.

O persoal laboral ao servizo do Concello de Abegondo clasificarase de acordo coa lexislación vixente.


Artigo 71. Categorías profesionais.

O persoal laboral clasificarase provisionalmente, en tanto non se aproba definitivamente a RPT, conforme aos orzamentos para o exercicio 2012.

A aprobación da RPT implicará a adscrición do persoal aos grupos e categorías profesionais que correspondan, a cal determinará as funcións que ha desenvolver e aptitudes profesionais cunha incorporación automática ao convenio.


CAPÍTULO XIV. SISTEMA RETRIBUTIVO

 


Artigo 72. Estrutura retributiva.

As retribucións do persoal laboral do Concello de Abegondo clasifícanse en básicas, complementarias e pagas extraordinarias.

1. As retribucións básicas son as que retribúen o/a traballador/a segundo a adscrición do seu posto de traballo a un determinado subgrupo ou grupo de clasificación profesional, e pola súa antigüidade neste. Dentro delas están comprendidas os compoñentes de soldo e trienios e as pagas extraordinarias.

a) O soldo asignado a cada subgrupo ou grupo de clasificación profesional.

b) Os trienios, que consisten nunha cantidade, que será igual para cada subgrupo ou grupo de clasificación profesional, por cada tres anos de servizo na categoría profesional correspondente. Para estes efectos computaranse a totalidade dos servizos prestados mediante relación laboral, tempo efectivo, ou estatutaria no Concello de Abegondo. No caso de que o/a traballador/a preste os seus servizos sucesivamente en diferentes categorías de distinto grupo, terá dereito a seguir percibindo os trienios devindicados en grupos anteriores. Os trienios serán de aplicación ao persoal laboral coa contía establecida nos anexos na táboa de retribucións no presente convenio.

2. As retribucións complementarias son as que retribúen a categoría profesional dos postos de traballo, a carreira profesional ou o desempeño, rendemento ou resultados alcanzados.

a) O complemento específico ou de posto destinado a retribuír as condicións particulares dos postos de traballo en atención á súa especial dificultade técnica, dedicación, responsabilidade, incompatibilidade, perigosidade ou penosidade, etc.

b) Complemento persoal transitorio de ser o caso.

c) O complemento de produtividade destinado a retribuír o especial rendemento, a actividade extraordinaria e o interese ou iniciativa con que o traballador desempeñe o seu traballo.

d) As gratificacións por servizos extraordinarios prestados fóra da xornada laboral.

3. As pagas extraordinarias serán dúas ao ano, cada unha polo importe dunha mensualidade de retribucións básicas e da totalidade das retribucións complementarias salvo que figuren rateadas no contrato.

4. O persoal laboral percibirá tamén as indemnizacións correspondentes por razón do servizo. Darán orixe á indemnización ou compensación os supostos recollidos na normativa vixente ao respecto e aplicable ao funcionariado da Administración local.

5. Non poderá percibirse participación en tributos ou en calquera outro ingreso das Administracións públicas como contraprestación de calquera servizo, participación ou premio en multas impostas, aínda cando estivesen normativamente atribuídas aos servizos.

6. En todo o non previsto neste convenio será de aplicación a normativa sobre retribucións aplicable ao persoal laboral do Concello de Abegondo.


Artigo 73. Contía das retribucións.

1. As retribucións básicas dos/as traballadores/as do Concello de Abegondo xeraranse cada ano na contía e coa periodicidade previstas na correspondente Lei de presupostos xerais do Estado segundo o grupo no que se clasifican as distintas categorías profesionais.

2. O complemento de destino dos/as traballadores/as do Concello de Abegondo retribuirase cada ano na contía e coa periodicidade previstas na Lei de orzamentos xerais do Estado, en relación cos niveis asignados a cada posto na relación de postos de traballo do Concello. Para tal fin, fíxanse como niveis mínimos e máximos dos postos de traballo os que estean vixentes na lexislación correspondente.

3. A contía que se percibirá en concepto de complemento específico, será a estipulada na relación de postos de traballo do Concello de Abegondo.

Na determinación da contía que se ha de asignar en concepto de complemento específico, ademais das circunstancias previstas na normativa vixente, teranse en conta especificamente as tarefas desempeñadas en réxime de especial dedicación, en horarios nocturnos, festivos ou en réxime de distorsión horaria.

En ningún caso poderá asignarse máis dun complemento específico a cada posto de traballo, aínda que ao fixar este poderán tomarse en consideración conxuntamente dúas ou máis das condicións particulares que poidan concorrer nun posto de traballo.

O Pleno determinará, unha vez valorado e dentro da marxe que lle permita a lei, as contías que en concepto de complemento específico lle corresponden a cada posto de traballo.

4. En tanto non se proceda á valoración dos postos e á aprobación da correspondente relación de postos de traballo, os complementos de destino e específicos asignados provisionalmente aos postos de traballo desempeñados por persoal laboral serán os que figuren nos orzamentos para o exercicio 2012.

5. Correspóndelle ao alcalde a distribución e asignación individualizada da contía global fixada nos orzamentos para complemento de produtividade, de acordo cos criterios xerais previamente establecidos polo Pleno. As cantidades que perciba cada traballador por este concepto serán de coñecemento público dos demais traballadores, así como dos representantes sindicais.

En ningún caso as contías asignadas por complemento de produtividade durante un período de tempo orixinarán ningún tipo de dereito individual respecto ás valoracións ou apreciacións sucesivas.

6. As gratificacións, que non poderán ser fixas na súa contía nin periódicas na súa xeración deberán retribuír servizos extraordinarios realizados fóra da xornada habitual de traballo.

No suposto excepcional de que, de conformidade co previsto no artigo 45, os servizos extraordinarios realizados fóra da xornada laboral sexan remuneradas economicamente, seguiranse os seguintes criterios:

a) Con carácter xeral, cada hora extraordinaria traballada será retribuída co valor de 1,5 horas normais.

b) As horas extraordinarias traballadas en horario nocturno ou en domingos ou en festivos retribuiranse co valor de 2 horas normais.

c) As horas extraordinarias traballadas os domingos ou festivos en horario nocturno retribuiranse co valor de 3 horas normais.

d) O valor da hora normal de traballo será o resultado de dividir a retribución anual bruta correspondente a cada categoría profesional (deducida a produtividade) entre a xornada anual de traballo.


Artigo 74. Indemnizacións por razón do servizo.

1. Darán orixe a indemnización ou compensación por razón de servizo os supostos previstos no Real decreto 462/2002, do 24 de maio.


Artigo 75. Gratificación especial.

O persoal que por necesidades do servizo se vexa obrigado a traballar as noites dos días 24 e 31 de Nadal, será compensado cunha gratificación especial de 150 €.


CAPÍTULO XV. ACCIÓN SOCIAL

 


Artigo 76. Anticipos.

1. O Concello determinará nas normas de xestión dos orzamentos anuais unha contía máxima sobre a masa salarial anual, para a concesión de anticipos ao persoal laboral cos seguintes criterios.

a) Os empregados municipais terán dereito a percibir anticipadamente ata o 90% das súas retribucións mensuais brutas, que se descontará automaticamente na nómina do mes en que se conceda.

b) Os empregados municipais terán dereito a percibir anticipadamente o importe das súas retribucións de dúas mensualidades, que se reintegrarán sen xuro no prazo máximo dun ano natural.

2. Por pedimento do interesado os anticipos poderán amortizarse en prazos inferiores aos establecidos ou mediante entrega de contías a tanto alzado.

A concesión dos distintos tipos de anticipos que se establecen serán compatibles entre si. Non obstante, a concesión simultánea de anticipos previstos no presente artigo obriga os beneficiarios á amortización simultánea e individualizada de cada un deles.

3. Será requisito imprescindible para poder solicitar o anticipo salarial que o traballador se atope incluído na nómina de haberes, polo menos, dende o mes anterior á formalización da solicitude, que a súa vinculación laboral co Concello de Abegondo teña, de principio, unha duración superior ao período de devolución do anticipo e que non teña outro anticipo sen cancelar.

4. A devolución das cantidades anticipadas practicarase por cantidades iguais en cada mensualidade, mediante deducións nas nóminas correspondentes e a partir do mes seguinte ao da concesión do anticipo, cun máximo de 12 mensualidades.

5. No suposto de que o traballador a quen se lle outorgou un anticipo causase baixa no seu posto de traballo, como consecuencia da extinción da súa relación laboral, concesión de calquera tipo de excedencia, permiso sen soldo ou suspensión da relación laboral, con excepción da dimanante de incapacidade temporal ou maternidade na muller traballadora, deberá reintegrar as cantidades non devoltas dentro do mesmo mes en que se produza a mencionada baixa, en caso contrario serán deducidas das baixas.


Artigo 77. Asistencia xurídica e responsabilidade civil.

1. O Concello garantirá a prestación de asistencia xurídica a todo o persoal que a precise por razón de conflitos con terceiros derivados da prestación do servizo.

2. Así mesmo, o Concello concertará un seguro de responsabilidade civil que comprenda a todo o persoal laboral do Concello de Abegondo.

3. O Concello concertará unha póliza de seguro colectivo de accidentes para o seu persoal laboral, que cubra os riscos de morte e invalidez garantindo os seguintes capitais

a) Morte por accidente: entre 60.000 e 90.000 €.

b) Invalidez total: entre 150.000 e 200.000 €.

c) Invalidez parcial: segundo baremos.


CAPÍTULO XVI. RÉXIME DISCIPLINARIO

 


Artigo 78. Réxime disciplinario.

1. O persoal do Concello de Abegondo poderá ser sancionado pola comisión das faltas tipificadas e a través do procedemento establecido no Título VII da Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto básico do empregado público e, subsidiariamente polo Decreto 94/1991, do 20 de marzo, polo que se aproba o regulamento de réxime disciplinario dos funcionarios da administración da Comunidade Autónoma de Galicia, ou normas que as substitúan.

2. O réxime disciplinario establecido enténdese sen prexuízo da responsabilidade civil ou penal en que poidan incorrer os empregados públicos, que se fará efectiva na forma que determine a lei.

3. As faltas cometidas polo persoal laboral no exercicio dos seus cargos poderán ser moi graves, graves e leves, tal e como se establece na lexislación referida.

4. As persoas responsables, infraccións e sancións disciplinarias, extinción de responsabilidade e tramitación do procedemento configurarán no seu conxunto o réxime disciplinario.

5. En todo caso garantirase a audiencia do/a interesado/a e a presentación pola súa parte das alegacións que estime oportunas ao longo do procedemento, así como a audiencia dos órganos de representación sindical nos momentos procesuais determinantes da resolución final, como son a incoación do expediente e a formulación do prego de cargos e da proposta de resolución.


CAPÍTULO XVII. CONSOLIDACIÓN DO EMPREGO TEMPORAL E FUNCIONARIZACIÓN

 


Artigo 79. Principios xerais.

Principio xeral.

Conscientes da existencia no Concello de Abegondo dun importante volume de emprego temporal que responde a necesidades de carácter permanente e estruturais, así como dun número de traballadores laborais fixos que, de acordo coa normativa vixente ocupan postos que deberían estar reservados a persoal funcionario, co obxectivo de solucionar as situacións aludidas, levaranse a cabo as seguintes actuacións:

Consolidación do emprego temporal.

1. Co obxectivo de axilizar os procesos de consolidación de emprego temporal, o Concello comprométese a elaborar e aprobar no prazo máis breve posible, dende a entrada en vigor deste convenio, unha relación de postos de traballo (RPT). No proceso de elaboración da RPT garántase a participación do persoal a través dos seus representantes. Nesta avaliarase a situación laboral do Concello e proporase a creación das correspondentes prazas co fin de incluílas na oferta de emprego público e de acordo coa normativa vixente. Antes da súa aprobación polo Pleno do Concello, a RPT será negociada cos representantes sindicais.

2. Ao abeiro do disposto na disposición transitoria 4.ª do Estatuto Básico do Empregado Público (EBEP), o Concello de Abegondo efectuará convocatorias de consolidación de emprego a postos e prazas de carácter estrutural, que se atopen dotadas orzamentariamente, e que estean a ser desempeñadas interina ou temporalmente con anterioridade ao 1 de xaneiro de 2005. Os criterios xerais aplicables ao desenvolvemento destes procesos, que en todo caso, deberán adaptarse ao establecido na normativa de aplicación, serán obxecto da oportuna negociación coa representación dos/as traballadores/as.

3. A consolidación de emprego deberá realizarse de acordo coas necesidades de planificación extratéxica dos recursos humanos. En consecuencia, poderá levar á recolocación e traslados de prazas e postos precisos, de conformidade coas necesidades dos servizos e ao abeiro dos procedementos de provisión previstos neste convenio e pola normativa vixente.

5. Conforme ao disposto na D.T 4.ªdo EBEP os procesos selectivos garantirán o cumprimento dos principios de igualdade, mérito, capacidade e publicidade.

6. O contido das probas gardará relación cos procedementos, tarefas e funcións habituais dos postos obxecto da convocatoria. Na fase de concurso valorarase, entre outros méritos, o tempo de servizos prestados nas administracións públicas e a experiencia nos postos de traballo obxecto da convocatoria.

Os procesos selectivos desenvolveranse conforme ao disposto nos apartados 1 e 3 do artigo 61 da Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto básico do empregado público.

Procurarase facilitar ao persoal, dentro dos plans de formación, ou a través de plans específicos, formación axeitada para a superación dos procesos de consolidación.

As condicións para a consolidación do emprego temporal fixadas nos apartados anteriores aplicaranse nas ofertas de emprego público posteriores á aprobación deste convenio.

Procesos de funcionarización.

Os procesos de funcionarización responden á necesidade de adaptar á normativa vixente o réxime xurídico funcionarial ou laboral dos postos de traballo do Concello.

O Concello, tras a negociación coa representación sindical, definirá na relación de postos de traballo aqueles postos que deberán ser desempeñados por persoal funcionario e que, en consecuencia, deben ser obxecto de funcionarización.

Os procesos de funcionarización regularanse polas bases específicas da convocatoria, que deberán ser obxecto de negociación coa representación sindical, de acordo cos seguintes criterios:

i) Só poderán participar nestes procesos os traballadores fixos contratados en réxime laboral no Concello de Abegondo que ocupen postos que deban ser desempeñados en réxime funcionarial.

j) Os aspirantes deberán reunir os requisitos xerais de acceso á función pública local, de acordo coa normativa vixente.

k) As convocatorias poderán ser sectorizadas e esixiranse coñecementos relacionados coas tarefas que se desenvolvan na área de actividade correspondente.

l) A convocatoria dos procesos selectivos para a funcionarización do persoal laboral efectuarase de acordo cos principios de igualdade, mérito, capacidade e publicidade.

m) Procurarase facilitar ao persoal afectado formación axeitada ás esixencias dos correspondentes procesos selectivos.

n) Os plans de emprego poderán establecer criterios específicos, en particular sobre as oportunidades dos candidatos para concorrer ás probas selectivas.

En todo caso, respectarase o establecido na Disposición transitoria 2.ªdo Estatuto Básico do Empregado Público (EBEP) para o persoal laboral fixo que desempeña funcións ou postos clasificados como propios de persoal funcionario.


CAPÍTULO XVIII. FORMACIÓN NO CONCELLO DE ABEGONDO

 


Artigo 80. Obxectivos.

A formación do persoal laboral constitúe un valor fundamental para calquera proxecto que queira afrontar a modernización dunha administración local. Neste contexto, a formación debe ser considerada como unha necesidade e unha obriga, constituíndo un obxectivo básico para incrementar a motivación e a integración dos empregados e un mecanismo eficaz e indispensable para articular a mobilidade e a promoción.

É manifesta, pois, a importancia da formación no momento actual para desenvolver unha administración máis eficaz, polo que as súas principais funcións serán as seguintes:

a) Unha función de adaptación permanente á evolución das profesións e do contido dos postos de traballo e, polo tanto, de mellora das competencias e cualificacións indispensables para incrementar a eficacia e a calidade dos servizos que presta o Concello e o persoal ao seu cargo.

b) Unha función de promoción que lles permita ao persoal laboral evitar o estancamento na súa cualificación profesional.

c) Unha función de adecuación e integración das previsións dos plans de emprego, entendidos como mecanismo de planificación estratéxica de recursos humanos.


Artigo 81. Plans de formación continuado Concello de Abegondo.

1. O Concello de Abegondo elaborará un Plan de formación continua para o seu persoal, en congruencia cos obxectivos e as prioridades da organización, e integrado na planificación estratéxica dos recursos humanos do Concello. Para estes efectos levará a cabo unha enquisa cara á detección de necesidades formativas.

2. Na elaboración do Plan de formación continua do Concello poderán ser tidas en conta as actividades formativas desenvolvidas por outras administracións públicas.

3. O Plan de formación continua do Concello de Abegondo poderá agruparse ou integrarse parcialmente noutros plans de concellos limítrofes, co fin de garantir unha maior eficacia e eficiencia da formación.

4. O Plan de formación continuaterá, como mínimo, o seguinte contido:

• Obxectivos e descrición das accións que ha desenvolver.

• Ámbito de aplicación do plan e unidades administrativas ás que afecta.

• Colectivo afectado e número de participantes.

• Calendario previsto de execución.

• Custo estimativo das distintas actividades formativas.

• Criterios de selección, que garantirán o principio de igualdade.

• Modalidade de xestión das actividades formativas.

• Institución responsable da impartición.


Artigo 82. Acceso aos plans de formación.

1. Todo o persoal laboral do Concello de Abegondo ten a obriga de acceder aos plans de formación continua que se desenvolvan dentro do propio Concello.

2. Nos plans de formación recolleranse primordialmente accións de formación que teñan unha alta demanda e que non se solapen con accións xa desenvolvidas ou que poidan ser realizadas noutra administración.

3. A formación recollida nos artigos anteriores computará como tempo efectivo de traballo.


CAPÍTULO XIX. SAÚDE E SEGURIDADE

 


Artigo 83. Introdución.

1. Para os efectos de prevención, seguridade e saúde laboral, será de aplicación no Concello de Abegondo a Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevención de riscos laborais.

2. A acción en saúde laboral debe estar dirixida á prevención e ao control dos riscos nos lugares de traballo.


Artigo 84. Funcións de prevención.

1. A Alcaldía poderá designar a un ou varios empregados municipais para ocuparse da actividade de prevención de riscos profesionais. Para estes efectos será oída a representación sindical.

2. As funcións dos responsables de prevención axustaranse ao disposto no artigo 31 da Lei de prevención de riscos laborais.


Artigo 85. Consulta e participación.

1. O exercicio da función de participación en materia preventiva levarase a cabo a través dos delegados de persoal.

2. A representación sindical terá dereito a participar nos procesos de determinación.


Artigo 86. Comité de seguridade e saúde.

1. O comité de seguridade e saúde é o órgano paritario e colexiado de participación, destinado á proposta e consulta regular e periódica dos plans, programas e avaliación de prevención de riscos nas administracións locais.

2. Constituirase un único comité de seguridade e saúde no ámbito do persoal funcionario e laboral ao servizo do Concello de Abegondo, que estará integrado polos delegados de prevención designados nos ditos ámbitos e por representantes do Concello en número non superior ao de delegados.

3. A constitución do comité de seguridade e saúde farase proporcionalmente ao número de efectivos do persoal laboral existente.

4. Nas reunións do comité de seguridade e saúde poderán participar, con voz pero sen voto, os delegados sindicais e os responsables técnicos.

5. O comité de seguridade e saúde reunirase trimestralmente e sempre que o solicite algunha das representacións neste.

6. O comité de seguridade e saúde adoptará as súas propias normas de funcionamento.


Artigo 87. Delegados de prevención.

1. Os delegados de prevención, ao abeiro do disposto no artigo 35.4 da Lei de prevención de riscos laborais, serán designados polas organizacións sindicais con representación no Concello.

2. A designación dos delegados de prevención deberá realizarse entre o persoal laboral.

3. O número de delegados de prevención que poderán ser designados no Concello de Abegondo axustarase á escala establecida no artigo 35.2 da Lei de prevención de riscos laborais.

4. O tempo utilizado polos delegados de prevención para o desempeño das funcións previstas no artigo 36 da Lei de prevención de riscos laborais, será considerado como de exercicio de funcións de representación.

O persoal laboral designado como delegado de prevención que non gozase de ningún tipo de crédito horario, a partir da súa designación contará co mesmo crédito horario que os delegados sindicais.

5. Os órganos competentes proporcionaranlles aos delegados de prevención os medios e a formación en materia preventiva que resulten necesarios para o exercicio das súas funcións.

6. A formación deberá ser facilitada pola Administración polos seus medios ou mediante concerto con organismos ou entidades especializadas na materia.

7. O tempo dedicado á formación en materia de prevención de riscos será considerado como tempo de traballo, e o custo da súa asistencia asumido polo Concello, cando se trate de cursos programados ou autorizados polo correspondente órgano municipal e sexan de asistencia obrigada.


Artigo 88. Saúde pública.

1. O Concello de Abegondo desenvolverá as accións e medidas en materia de seguridade e saúde laboral que sexan necesarias para lograr unhas condicións de traballo que non lle afecten á saúde do persoal laboral.

2. A formulación destas accións e medidas deberán estar encamiñadas a lograr unha mellora da calidade de vida e ambiente de traballo, a desenvolver obxectivos de promoción e defensa da saúde, mellora das condicións de traballo, potenciación das técnicas preventivas como medio para a eliminación de riscos na súa orixe e a participación sindical nos centros de traballo, e a dotarse dunha planificación preventiva de acordo coa Lei de prevención de riscos laborais. Os representantes dos traballadores participarán e velarán polo seu cumprimento en todo momento.

3. As técnicas preventivas deberán tender á eliminación do risco para a saúde da persoa traballadora desde a súa propia xeración, tanto no que afecta ás operacións que se realicen como nos elementos empregados no proceso.

4. A formación en materia de saúde laboral e o adestramento profesional é undos elementos esenciais para a mellora das condicións de traballo e seguridade: as partes asinantes do presente convenio significan a importancia da formación como elemento de prevención e comprométense así mesmo a realizala de forma eficiente.


Artigo 89. Roupa de traballo.

1. O Concello de Abegondo facilitará a todo o persoal ao seu servizo, de acordo cos representantes do persoal e o anexo correspodente deste convenio, a roupa de traballo e calzado profesional homologado e de uso obrigatorio, podendo cada traballador solicitar as prendas que precise, aínda que sexan repetitivas, sempre e cando non se supere a contía anual establecida para este concepto. Tamén facilitará os equipos de protección individual axeitados para o desempeño das súas funcións, cando as condicións e a natureza do traballo o requiran.

2. Os equipos de protección individual deberán empregarse cando os riscos non se poidan evitar ou non se poidan limitar por medios técnicos de protección colectiva ou mediante medidas, métodos ou procedementos de organización do traballo. Os equipos de protección individual repoñeranse sempre que sexa preciso.

3. O Concello de Abegondo facilitará cada ano, naqueles postos que resulte preciso, un equipamento completo de inverno e outro de verán, que serán entregados en outubro e maio respectivamente. No caso de rotura dalgún dos elementos do equipo, este será substituído.


Artigo 90. Protección da saúde.

1. O Concello de Abegondo garantirá a correcta vixilancia da saúde de todos os seus traballadores por medio das probas e exames médicos previstos neste artigo.

2. As probas e exames médicos serán acordes ás funcións que se realizan en cada categoría, diferenciándoas en funcións dos riscos específicos dos respectivos postos de traballo. As probas médicas serán, por iso, específicas e repetiranse coa periodicidade suficiente para detectar posibles alteracións.

3. Os exames médicos serán voluntarios, agás aqueles imprescindibles para avaliar os efectos negativos das condicións de traballo sobre a saúde, para protexer a saúde, ou se, polas características do posto de traballo, a saúde do traballador puidese constituír un perigo para si mesmo, para os demais traballadores ou para outras persoas.

4. A periodicidade das probas será como mínimo anual, podendo ser menor se o caso o require.

5. O resultado das probas terá carácter persoal e privado, polo que o seu uso e difusión suxeitarase ao previsto na normativa vixente sobre esta materia.

6. As probas e exames efectuaranse, de ser posible, dentro da xornada laboral. O tempo empregado será o estritamente necesario, incluíndo o de desprazamento, e considerarase para todos os efectos como tempo efectivo de traballo no caso das probas de carácter obrigatorio. Nestes suposto os gastos de transporte correrán a cargo do Concello.

7. No suposto de probas ou exames obrigatorios efectuados fóra da xornada laboral o tempo empregado nestes será compensado deducíndose da súa xornada laboral.


CAPÍTULO XX. XUBILACIÓN DO PERSOAL

 


Artigo 91. Xubilación.

1. A xubilación do persoal laboral municipal poderá ser:

a) Voluntaria, por solicitude do/a interesado/a.

b) Forzosa, ao cumprir a idade legalmente establecida.

c) Pola declaración de incapacidade permanente para o exercicio das funcións propias da súa categoría profesional, ou polo recoñecemento dunha pensión de incapacidade permanente absoluta ou incapacidade permanente total en relación co exercicio das funcións da súa categoría.

d) Parcial. De acordo co establecido nos apartados 2 e 4.

2. Procederá á xubilación voluntaria, por solicitude do/a interesado/a, sempre que o/a traballador/a reúna os requisitos e condicións establecidos no réxime xeral da Seguridade Social.

3. A xubilación forzosa declararase de oficio ao cumprir o/a traballador/a a idade establecida na lexislación vixente, agás que teña que completar a cotización para obter o 100% da pensión.

4. O persoal laboral integrado no Réxime Xeral da Seguridade Social, que teñan 61 anos ou 60 cumpridos se tivese a condición de mutualista a 1 de xaneiro de 1967, de acordo coa lexislación vixente, e reúnan as demais condicións esixidas para ter dereito á pensión contributiva de xubilación da Seguridade Social, poderán acceder á xubilación parcial.

Disposición final I. Plans de igualdade.

En consonancia co previsto na disposición adicional 8.ªdo EBEP e no artigo 85.1 do Estatuto dos traballadores, o Concello de Abegondo implementou medidas dirixidas a promover a igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes no ámbito laboral e que se concretan no II Plan de igualdade do Concello de Abegondo, aprobado na sesión plenaria que tivo lugar o 18 de marzo de 2009, conforme á Lei orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para a igualdade efectiva de mulleres e homes.

O II Plan de igualdade do Concello de Abegondo configúrase como un instrumento para promover actuacións ou medidas en materia de igualdade nos distintos ámbitos ou áreas de actuación municipal, que inclúen o seu persoal laboral.

A comisión paritaria de seguimento, intrepretación e aplicación do convenio encargarase do cumprimento e seguimento dos obxectivos e medidas ou actuacións previstas no plan de igualdade nas diferentes áreas.

Disposición adicional transitoria. RPT.

Os postos de traballo do personal laboral municipal incluídos na plantilla presupostaria atoparanse recollidos na RPT unha vez realizada e aprobada polo concello.


ANEXO I. VESTIARIO

Anualmente

Vestiario de inverno:

• Operarios

* Un pantalón

* Unha cazadora

* Un chaleco, anos alternativos

* Un par de botas

Vestiario de verán:

• Un par zapatóns

• Un pantalón

• Unha cazadora

Protectores:

• Un par para a vista

• Un para para as pernas

Luvas: entregaranse as luvas precisas para o desenvolvemento do traballo.

Clases:

• Luvas serraxe

• Luvas PVC-anticorte

• Luvas risco químico-biolóxico

• Luvas pel flor-xardíns

O persoal laboral temporal dotarase do vestiario preciso para o desenvolvemento dos cometidos propios dos seus postos de traballo.

En Abegondo, 4 de xuño de 2012

Polo Concello:

José Antonio Santiso Miramontes

Polos representantes dos traballadores:

José Manuel Rodríguez Costa, José Manuel Meijide Sobrino, M.ªdel Carmen Iglesias Iglesias

O secretario

José Antonio Varela Doval

2012/14565