Revision. Convenio Colectivo de Sector de CENTROS DE EDUCACION INFANTIL de Baleares

Sector Autonomico. Versión VIGENTE. Validez desde 01 de Enero de 2002 en adelante

TIEMPO DE LECTURA:

  • Tipo: Sector
  • Ámbito: Baleares
  • Boletín Oficial de las Islas Baleares nº 73 del 22/05/2004

    Resolucio de la directora general de Treball i Salut Laboral de data 05-05-2004, per la qual novament es fan publics els acords de dates 28-02-2002, i 05-03-2002, sobre complements especifics, referents a centres d Educacio Infantil, el primer, i d Educacio Especial el segon. CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Convenio Colectivo de Sector de CENTROS DE EDUCACION INFANTIL de Baleares Com a conseqüències de l'aplicació de l'apartat VIIIè de l'Acord per a la millora de l'ensenyament privat concertat, subscrit dia 14 de maig de 2001 p...
Modificaciones/Revisiones
Tipo Título F. Publicación Boletin F. Vigor PDF
Revision Resolucio de la directora general de Treball i Salut Laboral de data 05-05-2004, per la qual novament es fan publics els acords de dates 28-02-2002, i 05-03-2002, sobre complements especifics, referents a centres d Educacio Infantil, el primer, i d Educacio Especial el segon. 22/05/2004 Boletín Oficial de las Islas Baleares 01/01/2002
Revision Resolucion de la Directora General de Trabajo y Salud Laboral de fecha 05-05-2004, por la que nuevamente se hacen publicos los acuerdos de fechas 28-02-2002 y 05-03-2002, sobre complementos especificos, referentes a centros de Educacion Infantil, el primero, y de Educacion Especial el segundo. 22/05/2004 Boletín Oficial de las Islas Baleares 01/01/2002

Resolucio de la directora general de Treball i Salut Laboral de data 05-05-2004, per la qual novament es fan publics els acords de dates 28-02-2002, i 05-03-2002, sobre complements especifics, referents a centres d Educacio Infantil, el primer, i d Educacio Especial el segon. (Boletín Oficial de las Islas Baleares núm. 73 de 22/05/2004)
ACORD PER A L'ESTABLIMENT D'UN COMPLEMENT ESPECÍFIC PER AL PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS DELS CENTRES DOCENTS D'EDUCACIÓ INFANTIL CONCERTATS DE LES ILLES BALEARS.

Com a conseqüències de l'aplicació de l'apartat VIIIè de l'Acord per a la millora de l'ensenyament privat concertat, subscrit dia 14 de maig de 2001 per les entitats patronals i sindicals i la Conselleria d'Educació i Cultura, l'administració educativa ha iniciat el procés per equiparar progressivament la partida anomenada "altres despeses" al cost real de les despeses de funcionament dels centres concertats.

Això ha ocasionat que, al llarg de l'any 2002, alguns centres rebran un petit increment net sobre les quantitats rebudes l'any 2001 per aquest mateix concepte.

Per aquesta raó, les patronals i organitzacions sindicals del sector, creient convenient que aquest increment tingui reflex sobre les retribucions del personal d'administració i serveis dels centres concertats, han acordat:


Primer

Àmbit d'aplicació. El present acord serà d'aplicació en els centres concertats als quals sigui aplicable el VI Conveni Col·lectiu d'àmbit estatal de centres d'assistència i educació infantil (BOE de 25 de gener de 2000).


Segon

Personal afectat. L'acord afecta al personal d'administració i serveis descrit a l'article 8 de l'esmentat conveni i, concretament, a les categories professionals detallades al Grup IV que cobri amb càrrec al concert.


Tercer

Complement Illes Balears. En tant els centres afectats per aquest acord mantinguin la seva condició de centres totalment o parcialment concertats, abonaran al personal d'administració i serveis amb jornada completa un complement de lloc de feina, dotze vegades a l'any, i juntament amb la mensualitat ordinària, les quantitats següents:

Des de gener a agost de 2002: 24 euros.

Des de setembre a desembre de 2002: 30 euros.

L'import serà proporcional en el cas de personal contractat a temps parcial. El complement serà, inicialment, lineal per a totes les categories, sense perjudici de la seva futura proporcionalitat, d'acord amb les retribucions de cadascuna de les categories professionals del Conveni.


Quart

Compensació i absorció. Els centres que, en el moment d'entrar en vigor aquest acord, ja venien abonant complements de millora al personal d'administració i serveis, podran aplicar les regles de compensació i absorció, de tal manera que podran reduir o absorbir aquests complements dins el Complement Illes Balears que passin a abonar.


Cinquè

Futurs increments. Essent conscients de que aquest acord és només una primera passa per tal de compensar el desequilibri existent a la nostra comunitat entre les retribucions dels personal docent i no docent dels centres concertats, les parts signants manifesten la seva voluntat de treballar junts per a l'adequació progressiva de les partides que es reben en concepte de despeses de funcionament al seu cost real. En la mesura que futurs augments d'aquestes partides suposin per als centres concertats increments nets de les quantitats rebudes actualment de l'administració educativa, -tenint en compte els increments d'IPC i l'import efectivament abonat en el moment de procedir a l'increment-, les patronals s'obliguen a destinar una part d'aquests augments a incrementar el Complement Illes Balears del personal d'administració i serveis, fins al restabliment de la proporcionalitat salarial i la compensació de la pèrdua de poder adquisitiu del PAS soferta des de 1998.


Sisè

Proporcionalitat. Tenint en compte el caràcter inicial d'aquest acord, tot el personal d'administració i serveis rebrà el complement que es crea de forma lineal, sigui quina sigui la seva categoria professional i en atenció, únicament, a la seva jornada. No obstant això, els futurs increments no vegetatius que es produeixin podran tenir en consideració la progressiva proporcionalitat del complement, per tal de respectar les diferències salarials entre les categories que estableixi el conveni.


DISPOSICIÓNES ADICIONALES

 


Disposició adicional única

Aquest acord serà d'aplicació a partir de gener de 2002, i serà exigible un cop l'administració educativa hagi liquidat l'increment de la partida de despeses de funcionament previst a la normativa vigent sobre l'establiment dels mòduls econòmics dels centres concertats de la CAIB.


DISPOSICIONES FINALES

 


Disposició final única

Palma, 28 de febrer de 2002.

Per la part patronal : Miquel Bal·le Palou

Per Educació i Gestió: Josep Maria Balaguer Poblet

Per CECE: Francisca Picornell

Per FEIPIMEB

Per la part social : Neus Santaner Pons

Per l'STEI-i: Andreu Ferrer Gomila

Per FETE-UGT: Francisca Negre Bennàssar

Per CCOO: Antònia Seguí Soler

Per USO


ACORD PER A L'ESTABLIMENBT D'UN COMPLEMENT ESPECÍFIC PER AL PERSONAL COMPLEMENTARI,D'ADMINISTRACIÓ I DE SERVEIS DELS CENTRES D'EDUCACIÓ ESPECIAL CONCERTATS DE LA CAIB

Com a conseqüència de l'aplicació de l'apartat VIIIè de l'acord per a la millora de l'ensenyament privat concertat, subscrit dia 14 de maig de 2001 per les entitats patronals i sindicals i la Conselleria d'Educació i Cultura, l'Administració educativa ha iniciat el procés per equiparar progressivament el mòdul de personal complementari i la partida anomenada "altres despeses" al cost real de les despeses de funcionament dels centres d'educació especial concertats.

Això ha ocasionat que, al llarg de l'any 2002, alguns centres rebin un petit increment net sobre les quantitats rebudes l'any 2001 per aquest mateix concepte.

Per aquesta raó, les patronals i organitzacions sindicals del sector, creient convenient que aquest increment es reflecteixi en les retribucions del personal d'administració i serveis dels centres concertats, han acordat:


Primer

Àmbit d'aplicació. Aquest acord és aplicable als centres d'educació especial concertats de les Illes Balears als quals és aplicable al "IX Convenio Colectivo de Assistencia, Atención, Diagnóstico, Rehabilitación i promoción de Minusválidos" d'acord amb l'article 7 del conveni esmentat.


Segon

Personal afectat. L'Acord afecta al personal complementari (logopedes, fisioterapèutes, ajudants tècnics educatius, psicòlegs-pedagogs i treballadors socials ) que es descriu a l'annex III del Conveni esmentat i el personal d'administració i de serveis, i, concretament, a les categories professionals que cobren en càrrec als mòduls de concert educatius.


Tercer

Complement Illes Balears. Mentre els centres afectats per aquest Acord mantinguin la condició de centres totalment o parcialment concertats, abonaran al personal d'administració i de serveis en jornada completa un complement de lloc de treball, dotze vegades a l'any, i juntament amb la mensualitat ordinària, les quantitats següents:

Des de gener a agost de 2002: 24 euros.

Des de setembre a desembre de 2002: 30 euros.

L'import serà proporcional en el cas de personal contractat a temps parcial i en el cas del personal que efectivament treballi al centre educatiu. El complement serà, inicialment, lineal per a totes les categories, sense perjudici de la seva futura proporcionalitat, d'acord amb les retribucions de cadascuna de les categories professionals del Conveni.


Quart

Compensació i absorció. Els centres que, en el moment d'entrar en vigor aquest Acord, ja venien abonant complements de millora al personal d'administració i serveis, podran aplicar les regles de compensació i absorció, de tal manera que podran reduir o absorbir aquests complements dins el Complement Illes Balears que passin a abonar.


Cinquè

Futurs increments. Essent conscients de que aquest Acord és només una primera passa per compensar el desequilibri existent a la nostra comunitat entre les retribucions dels personal docent i no docent dels centres d'educació especial concertats, les parts signants manifesten la seva voluntat de treballar junts per a l'adequació progressiva de les partides que es reben en concepte de despeses de funcionament al seu cost real. En la mesura que futurs augments d'aquestes partides suposin per als centres concertats d'educació especial increments nets de les quantitats rebudes actualment de l'Administració educativa, - tenint en compte els increments d'IPC i l'import efectivament abonat en el moment de procedir a l'increment -, les patronals s'obliguen a destinar una part d'aquests augments a incrementar el Complement Illes Balears del personal d'administració i de serveis, fins al restabliment de la proporcionalitat salarial i a compensar de la pèrdua de poder adquisitiu que el personal no docent pateix des de 1998.


Sisè.

Informació al representant legal dels treballadors .Les empreses han de comunicar als representants legals dels treballadors la proporció de la jornada que assignin al centre educatiu en el cas del personal no contractat de manera no específica.


DISPOSICIONES ADICIONALES

 


Disposició adicional única

Aquest acord serà d'aplicació a partir de gener de 2002, i serà exigible un cop l'administració educativa hagi liquidat el mòdul de personal complementari i de l'increment de la partida de despeses de funcionament previst a la normativa vigent sobre l'establiment dels mòduls econòmics dels centres concertats de la CAIB.

Palma, 5 de març de 2002.

Per la part patronal: Juan Parera Mesquida

Per UNAC: Marc González Sabater

Per Educació i Gestió:

Per la part social: Francisca Negre Bennàssar

Per CCOO: Andreu Ferrer Gomila

Per FETE-UGT