Jurisprudencia Civil de la Audiencia Provincial de Girona del año 2011 por FERNANDEZ FONT, JOAQUIN MIGUEL fallo : Desestima tipo : Sentencia

Fallo: Desestima Orden: Civil Ponente: Fernandez Font, Joaquin Miguel Tipo Sentencia: Sentencia Tribunal: AP - Girona Año: 2011

Sentencia Civil Nº 194/2011, Audiencia Provincial de Girona, Sección 2, Rec 136/2011 de 04 de Mayo de 2011

Orden: Civil Fecha: 04/05/2011 Tribunal: AP - Girona Ponente: Fernandez Font, Joaquin Miguel Núm. Sentencia: 194/2011 Núm. Recurso: 136/2011

Resumen: ...que en aquesta segona instància no podem entrar a analitzar un fet nou com el que fonamenta aquest motiu del recurs. Amb això n'hi hauria prou per desestimar-lo. Només volem afegir, tornant a situar la discrepància en el preu en els termes en què es va plantejar a primera instància, que com molt bé diu la sentència impugnada, la pericial presentada a fi i efecte de demostrar una facturació... ...FERNANDEZ FONT, JOAQUIN MIGUEL Sentencia Civil Nº 194/2011, Audiencia Provincial de Girona, Sección 2, Rec 136/2011 de 04 de Mayo de 2011 Sentencia Civil Nº 194/2011, AP - Girona, Sec. 2, Rec 136/2011, 04-05-2011...

Sentencia Civil Nº 228/2011, Audiencia Provincial de Girona, Sección 2, Rec 174/2011 de 23 de Mayo de 2011

Orden: Civil Fecha: 23/05/2011 Tribunal: AP - Girona Ponente: Fernandez Font, Joaquin Miguel Núm. Sentencia: 228/2011 Núm. Recurso: 174/2011

Resumen: ...de compra de la seva part indivisa. Ha desestimat la demanda respecte dels altres dos demandats i ha imposat a la demanant les costes d'aquests darrers. La demandant no està d'acord amb algunes de les decisions esmentades. A continuació estudiarem separadament els diferents motius del seu recurs. SEGON. Venda a tercers de la propietat comú. L'apel·lant defensa que la sentència de... ...FERNANDEZ FONT, JOAQUIN MIGUEL Sentencia Civil Nº 228/2011, Audiencia Provincial de Girona, Sección 2, Rec 174/2011 de 23 de Mayo de 2011 Sentencia Civil Nº 228/2011, AP - Girona, Sec. 2, Rec 174/2011, 23-05-2011...

Sentencia Civil Nº 189/2011, Audiencia Provincial de Girona, Sección 2, Rec 171/2011 de 02 de Mayo de 2011

Orden: Civil Fecha: 02/05/2011 Tribunal: AP - Girona Ponente: Fernandez Font, Joaquin Miguel Núm. Sentencia: 189/2011 Núm. Recurso: 171/2011

Resumen: .... A més de la resolució esmentada, també demanava una indemnització de 3.000 euros en concepte de danys i perjudicis. La sentència de primera instància ha desestimat la demanda. El demandant no hi està d'acord. En el seu recurs d'apel·lació defensa que la prova practicada a la citada instància no ha estat correctament valorada a la sentència impugnada. Essencialment, argumenta que la venedora va... ...FERNANDEZ FONT, JOAQUIN MIGUEL Sentencia Civil Nº 189/2011, Audiencia Provincial de Girona, Sección 2, Rec 171/2011 de 02 de Mayo de 2011 Sentencia Civil Nº 189/2011, AP - Girona, Sec. 2, Rec 171/2011, 02-05-2011...

Sentencia Civil Nº 158/2011, Audiencia Provincial de Girona, Sección 2, Rec 112/2011 de 11 de Abril de 2011

Orden: Civil Fecha: 11/04/2011 Tribunal: AP - Girona Ponente: Fernandez Font, Joaquin Miguel Núm. Sentencia: 158/2011 Núm. Recurso: 112/2011

Resumen: ...consideró esencial, o bien que entendió suficientemente justificada la cancelación aún cuando no se hubiese hecho constar en el Registro. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1.282 del Código Civil español, para juzgar la intención de los contratantes habrá que estar principalmente a sus actos coetáneos y posteriores al contrato. Desde esta premisa interpretativa, no se puede pasar por alto... ...FERNANDEZ FONT, JOAQUIN MIGUEL Sentencia Civil Nº 158/2011, Audiencia Provincial de Girona, Sección 2, Rec 112/2011 de 11 de Abril de 2011 Sentencia Civil Nº 158/2011, AP - Girona, Sec. 2, Rec 112/2011, 11-04-2011...

Sentencia Civil Nº 213/2011, Audiencia Provincial de Girona, Sección 2, Rec 124/2011 de 16 de Mayo de 2011

Orden: Civil Fecha: 16/05/2011 Tribunal: AP - Girona Ponente: Fernandez Font, Joaquin Miguel Núm. Sentencia: 213/2011 Núm. Recurso: 124/2011

Resumen: ...dels drets que la venedora tenia sobre l'immoble, sinó més aviat que això provocaria, segons la compradora, la impossibilitat avantdita. Els mateixos arguments de la sentència impugnada ens porten a una conseqüència jurídica completament oposada a la que arriba la citada resolució. La sentència de referència admet, d'una banda, que la venedora sempre ha volgut lliurar la possessió de la finca a... ...FERNANDEZ FONT, JOAQUIN MIGUEL Sentencia Civil Nº 213/2011, Audiencia Provincial de Girona, Sección 2, Rec 124/2011 de 16 de Mayo de 2011 Sentencia Civil Nº 213/2011, AP - Girona, Sec. 2, Rec 124/2011, 16-05-2011...

Sentencia Civil Nº 260/2011, Audiencia Provincial de Girona, Sección 2, Rec 191/2011 de 08 de Junio de 2011

Orden: Civil Fecha: 08/06/2011 Tribunal: AP - Girona Ponente: Fernandez Font, Joaquin Miguel Núm. Sentencia: 260/2011 Núm. Recurso: 191/2011

Resumen: ...es pot fer d'ofici, com diu la sentència de 4 de gener de 2.007 : "La jurisprudencia interpreta literalmente el artículo 1.154 del Código Civil EDL 1889/1 (concretamente, la fórmula imperativa "modificará... ...FERNANDEZ FONT, JOAQUIN MIGUEL Sentencia Civil Nº 260/2011, Audiencia Provincial de Girona, Sección 2, Rec 191/2011 de 08 de Junio de 2011 Sentencia Civil Nº 260/2011, AP - Girona, Sec. 2, Rec 191/2011, 08-06-2011...

Sentencia Civil Nº 246/2011, Audiencia Provincial de Girona, Sección 2, Rec 195/2011 de 01 de Junio de 2011

Orden: Civil Fecha: 01/06/2011 Tribunal: AP - Girona Ponente: Fernandez Font, Joaquin Miguel Núm. Sentencia: 246/2011 Núm. Recurso: 195/2011

Resumen: ...corresponent als danys causats a l'estructura de l'edifici i al terreny envaït, però no als causats en la casa. Segon, diu que no hi ha cap motiu per disminuir la valoració que va fer el seu pèrit Sr. Teofilo . SEGON. El recurs que ara estudiem no és fàcil d'entendre en sí mateix, i molt menys si el posem en relació amb el que diu la sentència de primera instància. En aquesta darrera s'atorga... ...FERNANDEZ FONT, JOAQUIN MIGUEL Sentencia Civil Nº 246/2011, Audiencia Provincial de Girona, Sección 2, Rec 195/2011 de 01 de Junio de 2011 Sentencia Civil Nº 246/2011, AP - Girona, Sec. 2, Rec 195/2011, 01-06-2011...

Sentencia Civil Nº 211/2011, Audiencia Provincial de Girona, Sección 2, Rec 140/2011 de 16 de Mayo de 2011

Orden: Civil Fecha: 16/05/2011 Tribunal: AP - Girona Ponente: Fernandez Font, Joaquin Miguel Núm. Sentencia: 211/2011 Núm. Recurso: 140/2011

Resumen: .... La sentència de primera instància ha desestimat la demanda perquè ha considerat que no s'havia produït una modificació substancial de les circumstàncies existents quan es va signar el citat conveni. El demandant no hi està d'acord i impugna la resolució de referència. El seu recurs es fonamenta en la incorrecta valoració de la prova, ja que la seva situació econòmica és pitjor que la que tenia... ...FERNANDEZ FONT, JOAQUIN MIGUEL Sentencia Civil Nº 211/2011, Audiencia Provincial de Girona, Sección 2, Rec 140/2011 de 16 de Mayo de 2011 Sentencia Civil Nº 211/2011, AP - Girona, Sec. 2, Rec 140/2011, 16-05-2011...

Sentencia Civil Nº 247/2011, Audiencia Provincial de Girona, Sección 2, Rec 215/2011 de 01 de Junio de 2011

Orden: Civil Fecha: 01/06/2011 Tribunal: AP - Girona Ponente: Fernandez Font, Joaquin Miguel Núm. Sentencia: 247/2011 Núm. Recurso: 215/2011

Resumen: ...parcialment la reconvencional, tot condicionant la condemna al demandant principal a lliurar el certificat esmentat a la verificació de l'acabament de les obres. Cap de les dues parts litigants està d'acord amb aquestes decisions. El demandat principal defensa en el seu recurs que la sentència és incongruent perquè condiciona el lliurament del certificat final d'obra sense que el demandant principal... ...FERNANDEZ FONT, JOAQUIN MIGUEL Sentencia Civil Nº 247/2011, Audiencia Provincial de Girona, Sección 2, Rec 215/2011 de 01 de Junio de 2011 Sentencia Civil Nº 247/2011, AP - Girona, Sec. 2, Rec 215/2011, 01-06-2011...

Sentencia Civil Nº 205/2011, Audiencia Provincial de Girona, Sección 2, Rec 161/2011 de 09 de Mayo de 2011

Orden: Civil Fecha: 09/05/2011 Tribunal: AP - Girona Ponente: Fernandez Font, Joaquin Miguel Núm. Sentencia: 205/2011 Núm. Recurso: 161/2011

Resumen: PRIMER. La societat demandant, dedicada a l'activitat de lampisteria, reclama de la demandada, promotora d'immobles, el pagament de la part d'uns treballs que la segona li va contractar en un edifici que va promoure, feines que diu que encara no li ha pagat. La sentència de primera instància ha estimat íntegrament la demanda. La demandada no hi està d'acord. En el seu recurs d'apel·lació... ...executades o incomplertes. Per tot el que hem exposat, és procedent confirmar la sentència de primera instància. QUART. De conformitat amb l'article 398.1 de la LEC imposem les costes de la segona instància a la part apel·lant. FERNANDEZ FONT, JOAQUIN MIGUEL Sentencia Civil Nº 205/2011, Audiencia Provincial de Girona, Sección 2, Rec 161/2011 de 09 de Mayo de 2011 Sentencia Civil Nº 205/2011, AP - Girona, Sec. 2, Rec 161/2011, 09-05-2011
54 Resultados