Jurisprudencia Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña del año 2008 por CASTELL VALLDOSERA, LIDIA

Orden: Social Tribunal: TSJ Cataluña Año: 2008 Ponente: Castell Valldosera, Lidia

Sentencia Social Nº 5319/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 3153/2008 de 26 de Junio de 2008

Orden: Social Fecha: 26/06/2008 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Castell Valldosera, Lidia Núm. Sentencia: 5319/2008 Núm. Recurso: 3153/2008

Resumen: ...económicas por incapacidad temporal por no haber comparecido sin aportar justificación alguna al control médico al que había sido convocada. Frente a dicha decisión la actora presentó demanda que fue desestimada por sentencia del Juzgado de lo Social nº 14 de Barcelona, de 27 de diciembre de 2007 ". Es fonamenta en els documents que es troben als folis 71 i 374 a 377, 454 i 457 a 465 de les actuacions... CASTELL VALLDOSERA, LIDIA Sentencia Social Nº 5319/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 3153/2008 de 26 de Junio de 2008 Sentencia Social Nº 5319/2008, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 3153/2008, 26-06-2008

Sentencia Social Nº 6402/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 2697/2008 de 28 de Julio de 2008

Orden: Social Fecha: 28/07/2008 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Castell Valldosera, Lidia Núm. Sentencia: 6402/2008 Núm. Recurso: 2697/2008

Resumen: ...trabajadora ha prestado sus servicios en el mismo puesto de trabajo primero para la empresa COMPAÑÍA ELECTRÓNICA DE TÉCNICAS APLICADAS, S.A. desde el 20-11-1978, que cambio su denominación por AVANZIT TECNOLOGÍA, S.L. y consta en el TC 2 de la empresa como trabajadora de esta empresa hasta el 10-10-2002 doc. 2 de esta última empresa, con número Seguridad Social NUM000 SALOR. En fecha 2 de Octubre de 2002 la... ...CASTELL VALLDOSERA, LIDIA Sentencia Social Nº 6402/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 2697/2008 de 28 de Julio de 2008 Sentencia Social Nº 6402/2008, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 2697/2008, 28-07-2008...

Sentencia Social Nº 5718/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 4565/2007 de 08 de Julio de 2008

Orden: Social Fecha: 08/07/2008 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Castell Valldosera, Lidia Núm. Sentencia: 5718/2008 Núm. Recurso: 4565/2007

Resumen: ...de la llar. La Disposició Transitòria 5ª bis del Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel R.D.L. 1/1994, de 20 de juny, en la redacció que li va donar la Llei 24/1997 , de consolidació i racionalització del Sistema de la Seguretat Social, estableix que el que disposa l'article 137 de la mateixa Llei només serà aplicable a partir de la data en que entrin en vigor les... ...CASTELL VALLDOSERA, LIDIA Sentencia Social Nº 5718/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 4565/2007 de 08 de Julio de 2008 Sentencia Social Nº 5718/2008, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 4565/2007, 08-07-2008...

Sentencia Social Nº 2980/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Rec 9309/2007 de 08 de Abril de 2008

Orden: Social Fecha: 08/04/2008 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Castell Valldosera, Lidia Núm. Sentencia: 2980/2008 Núm. Recurso: 9309/2007

Resumen: ...Enrique a la sentència del Jutjat Social 1 Sabadell de data 18 d'agost de 2007 dictada en el procediment núm. 275/2007 en el qual s'ha recorregut contra la part DESARROLLOS METALICOS,S.A.,JPG INTERGRUP AIE, JG GROUP BURO S.A. i NOVA BARCELONA 2000 S.L., ha actuat com a ponent Il·lma. Sra. LIDIA CASTELL VALLDOSERA.Primer. En data 24 de maig de 2007 va arribar al Jutjat Social esmentat una demanda sobre... ...CASTELL VALLDOSERA, LIDIA Sentencia Social Nº 2980/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Rec 9309/2007 de 08 de Abril de 2008 Sentencia Social Nº 2980/2008, TSJ Cataluña, Rec 9309/2007, 08-04-2008...

Sentencia Social Nº 336/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Rec 406/2005 de 16 de Enero de 2008

Orden: Social Fecha: 16/01/2008 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Castell Valldosera, Lidia Núm. Sentencia: 336/2008 Núm. Recurso: 406/2005

Resumen: .... i les Sres. Ana i Olga a la sentència del Jutjat Social 28 Barcelona de data 10-01-2006 dictada en el procediment núm. 406/2005 en el qual s'ha recorregut contra la partPrimer. En data 7-6-2005 va arribar al Jutjat Social esmentat una demanda sobre Reclamacions grans empreses (TV,RENFE), en la qual l'actor al.lega els fets i fonaments de dret que va considerar procedents i acabava demanant que es... ...CASTELL VALLDOSERA, LIDIA Sentencia Social Nº 336/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Rec 406/2005 de 16 de Enero de 2008 Sentencia Social Nº 336/2008, TSJ Cataluña, Rec 406/2005, 16-01-2008...

Sentencia Social Nº 595/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 685/2005 de 22 de Enero de 2008

Orden: Social Fecha: 22/01/2008 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Castell Valldosera, Lidia Núm. Sentencia: 595/2008 Núm. Recurso: 685/2005

Resumen: ...trabajo" i en el present supòsit l'accident no es va produir en el lloc de treball, sinó en el supòsit abans citat, que està exclòs d'aquesta consideració.Censura jurídica clarament condemnada al fracàs. Tal com correctament assenyala l'actor en el seu escrit d'impugnació del recurs, no s'ha infringit el que disposa l' article 115.1 de la Llei General de la Seguretat Social, atès que el R.D. 1273/2003... ...CASTELL VALLDOSERA, LIDIA Sentencia Social Nº 595/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 685/2005 de 22 de Enero de 2008 Sentencia Social Nº 595/2008, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 685/2005, 22-01-2008...

Sentencia Social Nº 1965/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 7103/2006 de 04 de Marzo de 2008

Orden: Social Fecha: 04/03/2008 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Castell Valldosera, Lidia Núm. Sentencia: 1965/2008 Núm. Recurso: 7103/2006

Resumen: CASTELL VALLDOSERA, LIDIA Sentencia Social Nº 1965/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 7103/2006 de 04 de Marzo de 2008 Sentencia Social Nº 1965/2008, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 7103/2006, 04-03-2008

Sentencia Social Nº 4022/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 2306/2007 de 16 de Mayo de 2008

Orden: Social Fecha: 16/05/2008 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Castell Valldosera, Lidia Núm. Sentencia: 4022/2008 Núm. Recurso: 2306/2007

Resumen: ...Seguretat Social i al.lega, en síntesi, que les lesions que pateix la incapaciten de manera absoluta per a tota professió u ofici, o, subsidiàriament de forma Total per a la seva professió habitual d'encarregada de la secció de carnisseria.La Disposició Transitòria 5ª bis del Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel R.D.L. 1/1994, de 20 de juny, en la redacció que li va donar la... ...CASTELL VALLDOSERA, LIDIA Sentencia Social Nº 4022/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 2306/2007 de 16 de Mayo de 2008 Sentencia Social Nº 4022/2008, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 2306/2007, 16-05-2008...

Sentencia Social Nº 13/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 8/2008 de 22 de Julio de 2008

Orden: Social Fecha: 22/07/2008 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Castell Valldosera, Lidia Núm. Sentencia: 13/2008 Núm. Recurso: 8/2008

Resumen: CASTELL VALLDOSERA, LIDIA Sentencia Social Nº 13/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 8/2008 de 22 de Julio de 2008 Sentencia Social Nº 13/2008, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 8/2008, 22-07-2008

Sentencia Social Nº 3998/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Rec 316/2007 de 15 de Mayo de 2008

Orden: Social Fecha: 15/05/2008 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Castell Valldosera, Lidia Núm. Sentencia: 3998/2008 Núm. Recurso: 316/2007

Resumen: ...Adolfo a la sentència del Jutjat Social 27 Barcelona de data 31 d'octubre de 2006 dictada en el procediment núm. 312/2006 en el qual s'ha recorregut contra la part Ministerio de Defensa, ha actuat comPrimer. En data 2 de maig de 2006 va arribar al Jutjat Social esmentat una demanda sobre Reclamació quantitat, en la qual l'actor al.lega els fets i fonaments de dret que va considerar procedents i acabava... ...CASTELL VALLDOSERA, LIDIA Sentencia Social Nº 3998/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Rec 316/2007 de 15 de Mayo de 2008 Sentencia Social Nº 3998/2008, TSJ Cataluña, Rec 316/2007, 15-05-2008...
419 Resultados