Jurisprudencia Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña del año 2008 por CASTELL VALLDOSERA, LIDIA fallo : Desestima tipo : Sentencia

Orden: Social Tribunal: TSJ Cataluña Año: 2008 Ponente: Castell Valldosera, Lidia Fallo: Desestima Tipo Sentencia: Sentencia

Sentencia Social Nº 5319/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 3153/2008 de 26 de Junio de 2008

Orden: Social Fecha: 26/06/2008 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Castell Valldosera, Lidia Núm. Sentencia: 5319/2008 Núm. Recurso: 3153/2008

Resumen: ...económicas por incapacidad temporal por no haber comparecido sin aportar justificación alguna al control médico al que había sido convocada. Frente a dicha decisión la actora presentó demanda que fue desestimada por sentencia del Juzgado de lo Social nº 14 de Barcelona, de 27 de diciembre de 2007 ". Es fonamenta en els documents que es troben als folis 71 i 374 a 377, 454 i 457 a 465 de les actuacions... ...CASTELL VALLDOSERA, LIDIA Sentencia Social Nº 5319/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 3153/2008 de 26 de Junio de 2008 Sentencia Social Nº 5319/2008, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 3153/2008, 26-06-2008...

Sentencia Social Nº 5718/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 4565/2007 de 08 de Julio de 2008

Orden: Social Fecha: 08/07/2008 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Castell Valldosera, Lidia Núm. Sentencia: 5718/2008 Núm. Recurso: 4565/2007

Resumen: ...no pas per una altra. En aquest sentit la jurisprudència ha declarat reiteradament -Sentències de la Sala Social del Tribunal Suprem de 12 de juny i 24 de juliol de 1986, entre moltes d'altres- el caràcter essencial i determinant de la professió. Doncs bé, tenint en compte l'anterior doctrina, el motiu s'ha de desestimar perquè l'Institut recorrent no ha impugnat el fet provat sisè i és evident, a... ...CASTELL VALLDOSERA, LIDIA Sentencia Social Nº 5718/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 4565/2007 de 08 de Julio de 2008 Sentencia Social Nº 5718/2008, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 4565/2007, 08-07-2008...

Sentencia Social Nº 2980/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Rec 9309/2007 de 08 de Abril de 2008

Orden: Social Fecha: 08/04/2008 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Castell Valldosera, Lidia Núm. Sentencia: 2980/2008 Núm. Recurso: 9309/2007

Resumen: ...Enrique a la sentència del Jutjat Social 1 Sabadell de data 18 d'agost de 2007 dictada en el procediment núm. 275/2007 en el qual s'ha recorregut contra la part DESARROLLOS METALICOS,S.A.,JPG INTERGRUP AIE, JG GROUP BURO S.A. i NOVA BARCELONA 2000 S.L., ha actuat com a ponent Il·lma. Sra. LIDIA CASTELL VALLDOSERA.Primer. En data 24 de maig de 2007 va arribar al Jutjat Social esmentat una demanda sobre... ...CASTELL VALLDOSERA, LIDIA Sentencia Social Nº 2980/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Rec 9309/2007 de 08 de Abril de 2008 Sentencia Social Nº 2980/2008, TSJ Cataluña, Rec 9309/2007, 08-04-2008...

Sentencia Social Nº 336/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Rec 406/2005 de 16 de Enero de 2008

Orden: Social Fecha: 16/01/2008 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Castell Valldosera, Lidia Núm. Sentencia: 336/2008 Núm. Recurso: 406/2005

Resumen: .... i les Sres. Ana i Olga a la sentència del Jutjat Social 28 Barcelona de data 10-01-2006 dictada en el procediment núm. 406/2005 en el qual s'ha recorregut contra la partPrimer. En data 7-6-2005 va arribar al Jutjat Social esmentat una demanda sobre Reclamacions grans empreses (TV,RENFE), en la qual l'actor al.lega els fets i fonaments de dret que va considerar procedents i acabava demanant que es... ...CASTELL VALLDOSERA, LIDIA Sentencia Social Nº 336/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Rec 406/2005 de 16 de Enero de 2008 Sentencia Social Nº 336/2008, TSJ Cataluña, Rec 406/2005, 16-01-2008...

Sentencia Social Nº 595/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 685/2005 de 22 de Enero de 2008

Orden: Social Fecha: 22/01/2008 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Castell Valldosera, Lidia Núm. Sentencia: 595/2008 Núm. Recurso: 685/2005

Resumen: ...infringit l' article 115.1 de la Llei General de la Seguretat Social perquè l'esmentat article es refereix únicament al treballadors que executen un treball per compte d'altri i no als treballadors autònoms com és l'actor, tal com consta en el fet provat primer de la pròpia sentència i en el segon s'al.lega que la sentència recorreguda ignora l'existència d'una disposició específica referent als... ...CASTELL VALLDOSERA, LIDIA Sentencia Social Nº 595/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 685/2005 de 22 de Enero de 2008 Sentencia Social Nº 595/2008, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 685/2005, 22-01-2008...

Sentencia Social Nº 1965/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 7103/2006 de 04 de Marzo de 2008

Orden: Social Fecha: 04/03/2008 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Castell Valldosera, Lidia Núm. Sentencia: 1965/2008 Núm. Recurso: 7103/2006

Resumen: ...PRIMER.- Enfront la sentència d'instància, que estimà la demanda interposada per la part actora, en reclamació de quantitat, s'interposa per la demandada Recurs de Suplicació, el qual consta de tres motius, en el primer es demana la revisió dels fets provats, en el segon es sol.licita l'examen del dret aplicat i en el tercer s'afirma que la sentència li ha causat indefensió i es sol.licita la... ...CASTELL VALLDOSERA, LIDIA Sentencia Social Nº 1965/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 7103/2006 de 04 de Marzo de 2008 Sentencia Social Nº 1965/2008, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 7103/2006, 04-03-2008...

Sentencia Social Nº 4022/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 2306/2007 de 16 de Mayo de 2008

Orden: Social Fecha: 16/05/2008 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Castell Valldosera, Lidia Núm. Sentencia: 4022/2008 Núm. Recurso: 2306/2007

Resumen: ...en aplicació d'una jurisprudència constant (Sentències de la Sala Social del Tribunal Suprem de 12 de març, 3, 17 i 31 de maig, 21 i 25 de juny i 10 i 17 de desembre de 1990, i 24 de gener de 1.991, entre moltes altres), davant de dictàmens mèdics contradictoris, sinó es donen unes especials circumstàncies -que en el cas present no s'adverteixen-, cal atenir-se a la valoració realitzada pel... ...CASTELL VALLDOSERA, LIDIA Sentencia Social Nº 4022/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 2306/2007 de 16 de Mayo de 2008 Sentencia Social Nº 4022/2008, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 2306/2007, 16-05-2008...

Sentencia Social Nº 3998/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Rec 316/2007 de 15 de Mayo de 2008

Orden: Social Fecha: 15/05/2008 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Castell Valldosera, Lidia Núm. Sentencia: 3998/2008 Núm. Recurso: 316/2007

Resumen: ...Adolfo a la sentència del Jutjat Social 27 Barcelona de data 31 d'octubre de 2006 dictada en el procediment núm. 312/2006 en el qual s'ha recorregut contra la part Ministerio de Defensa, ha actuat comPrimer. En data 2 de maig de 2006 va arribar al Jutjat Social esmentat una demanda sobre Reclamació quantitat, en la qual l'actor al.lega els fets i fonaments de dret que va considerar procedents i acabava... ...CASTELL VALLDOSERA, LIDIA Sentencia Social Nº 3998/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Rec 316/2007 de 15 de Mayo de 2008 Sentencia Social Nº 3998/2008, TSJ Cataluña, Rec 316/2007, 15-05-2008...

Sentencia Social Nº 5154/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 3472/2007 de 18 de Junio de 2008

Orden: Social Fecha: 18/06/2008 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Castell Valldosera, Lidia Núm. Sentencia: 5154/2008 Núm. Recurso: 3472/2007

Resumen: ...Social del Tribunal Suprem de 12 de juny i 24 de juliol de 1986, entre moltes d'altres- el caràcter essencial i determinant de la professió.Doncs bé, tenint en compte l'anterior doctrina, el motiu s'ha de desestimar perquè l'Institut recorrent no ha impugnat el fet provat tercer de la sentència d'instància, i en el citat fet consta que l'actora pateix fibromiàlgia, trastorn depressiu ansiós, tendinitis... ...CASTELL VALLDOSERA, LIDIA Sentencia Social Nº 5154/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 3472/2007 de 18 de Junio de 2008 Sentencia Social Nº 5154/2008, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 3472/2007, 18-06-2008...

Sentencia Social Nº 4002/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Rec 9046/2006 de 15 de Mayo de 2008

Orden: Social Fecha: 15/05/2008 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Castell Valldosera, Lidia Núm. Sentencia: 4002/2008 Núm. Recurso: 9046/2006

Resumen: ...demanant que es dictés una sentència d'acord amb el que es demanava. Admesa la demanda a tràmit i celebrat el judici, es va dictar la sentència en data 5 de juliol de 2006 , que contenia la decisió següent:"Que desestimando la excepción de Incompetencia de jurisdicción y desestimando íntegramente la demanda interpuesta por DON Jose Luis, contra el MINISTERIO DE DEFENSA, debo absolver y absuelvo a la... ...CASTELL VALLDOSERA, LIDIA Sentencia Social Nº 4002/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Rec 9046/2006 de 15 de Mayo de 2008 Sentencia Social Nº 4002/2008, TSJ Cataluña, Rec 9046/2006, 15-05-2008...
318 Resultados