Jurisprudencia Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña del año 2008 por FACORRO ALONSO, ALBERTO FRANCISCO fallo : Desestima

Orden: Social Tribunal: TSJ Cataluña Año: 2008 Ponente: Facorro Alonso, Alberto Francisco Fallo: Desestima

Sentencia Social Nº 4003/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 902/2008 de 15 de Mayo de 2008

Orden: Social Fecha: 15/05/2008 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Facorro Alonso, Alberto Francisco Núm. Sentencia: 4003/2008 Núm. Recurso: 902/2008

Resumen: ...finalidad sean necesarios y adecuados". Evidentemente no se escapa a la Sala que la mentada Ley Orgánica entró en vigor al día siguiente de que la demanda tuviera entrada en el juzgado de lo social. Esta consideración, sin embargo, no empece que dicho redactado sea plenamente aplicable al supuesto analizado, en tanto que redacciones normativas similares son apreciables en textos legales previos, así como... ...FACORRO ALONSO, ALBERTO FRANCISCO Sentencia Social Nº 4003/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 902/2008 de 15 de Mayo de 2008 Sentencia Social Nº 4003/2008, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 902/2008, 15-05-2008...

Sentencia Social Nº 753/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 8115/2006 de 28 de Enero de 2008

Orden: Social Fecha: 28/01/2008 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Facorro Alonso, Alberto Francisco Núm. Sentencia: 753/2008 Núm. Recurso: 8115/2006

Resumen: FACORRO ALONSO, ALBERTO FRANCISCO Sentencia Social Nº 753/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 8115/2006 de 28 de Enero de 2008 Sentencia Social Nº 753/2008, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 8115/2006, 28-01-2008

Sentencia Social Nº 4542/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 5568/2007 de 02 de Junio de 2008

Orden: Social Fecha: 02/06/2008 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Facorro Alonso, Alberto Francisco Núm. Sentencia: 4542/2008 Núm. Recurso: 5568/2007

Resumen: ...normales aquellas en las que se ofrezcan tales carencias, al ser incuestionable que el trabajador ha de ofrecer unos rendimientos socialmente aceptables"Aplicant aquests criteris hermenèutics al supòsit analitzat, el recurs ha de ser desestimat. En efecte, inalterat el relat fàctic, és clar que les lesions acreditades no incapaciten la demandant per a realitzar feines sedentàries o en les que l'esforç... FACORRO ALONSO, ALBERTO FRANCISCO Sentencia Social Nº 4542/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 5568/2007 de 02 de Junio de 2008 Sentencia Social Nº 4542/2008, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 5568/2007, 02-06-2008

Sentencia Social Nº 3316/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Rec 477/2008 de 17 de Abril de 2008

Orden: Social Fecha: 17/04/2008 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Facorro Alonso, Alberto Francisco Núm. Sentencia: 3316/2008 Núm. Recurso: 477/2008

Resumen: ...es va formar aquest rotlle.Que hem de desestimar i desestimem el recurs de suplicació interposat per l'empresa TECNOCONTROL, SA contra la sentència dictada pel Jutjat Social número 16 de Barcelona en data 3 d'octubre de 2007, recaiguda en actuacions 466/2007 , en virtut de la demanda instada per Franco contra el dit recorrent en reclamació per acomiadament i, en conseqüència, hem de confirmar i... ...FACORRO ALONSO, ALBERTO FRANCISCO Sentencia Social Nº 3316/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Rec 477/2008 de 17 de Abril de 2008 Sentencia Social Nº 3316/2008, TSJ Cataluña, Rec 477/2008, 17-04-2008...

Sentencia Social Nº 4878/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 2311/2007 de 10 de Junio de 2008

Orden: Social Fecha: 10/06/2008 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Facorro Alonso, Alberto Francisco Núm. Sentencia: 4878/2008 Núm. Recurso: 2311/2007

Resumen: FACORRO ALONSO, ALBERTO FRANCISCO Sentencia Social Nº 4878/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 2311/2007 de 10 de Junio de 2008 Sentencia Social Nº 4878/2008, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 2311/2007, 10-06-2008

Sentencia Social Nº 2903/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 8964/2006 de 07 de Abril de 2008

Orden: Social Fecha: 07/04/2008 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Facorro Alonso, Alberto Francisco Núm. Sentencia: 2903/2008 Núm. Recurso: 8964/2006

Resumen: ...dret de la demandant a percebre el pagament de les despeses d'assistència privada per compte dels diners de la Seguretat Social (i, en definitiva, no de la Mútua recorrent, atès que per bé que aquesta pogués pagar en primera instància, la dita despesa es derivaria als pressupostos públics). I en aquesta tessitura és clar que l'actuació de la recorrent no enervà que la intervenció quirúrgica es... ...FACORRO ALONSO, ALBERTO FRANCISCO Sentencia Social Nº 2903/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 8964/2006 de 07 de Abril de 2008 Sentencia Social Nº 2903/2008, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 8964/2006, 07-04-2008...

Sentencia Social Nº 3523/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Rec 857/2007 de 24 de Abril de 2008

Orden: Social Fecha: 24/04/2008 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Facorro Alonso, Alberto Francisco Núm. Sentencia: 3523/2008 Núm. Recurso: 857/2007

Resumen: ...parts contràries i el van impugnar les demandes Mutual Midat Cyclops i Lazarotrans, S.A. . Es van elevar les actuacions a aquest Tribunal i es va formar aquest rotlle.Que hem de desestimar i desestimem el recurs de suplicació interposat per Carlos Jesús contra la sentència dictada pel jutjat del social número 21 dels de Barcelona en data 3 de novembre de 2006 recaiguda en les actuacions 893/2005, en... ...FACORRO ALONSO, ALBERTO FRANCISCO Sentencia Social Nº 3523/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Rec 857/2007 de 24 de Abril de 2008 Sentencia Social Nº 3523/2008, TSJ Cataluña, Rec 857/2007, 24-04-2008...

Sentencia Social Nº 4269/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Rec 1239/2007 de 23 de Mayo de 2008

Orden: Social Fecha: 23/05/2008 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Facorro Alonso, Alberto Francisco Núm. Sentencia: 4269/2008 Núm. Recurso: 1239/2007

Resumen: ...ALUMINIS GIBERT SL a la sentència del Jutjat Social 2 Granollers de data 4 de setembre de 2006 dictada en el procediment núm. 1872/2003 en el qual s'ha recorregut contra la part TESORERIA GENERALPrimer. En data 20.11.03 va arribar al Jutjat Social esmentat una demanda sobre Accident de treball, en la qual l'actor al.lega els fets i fonaments de dret que va considerar procedents i acabava demanant que es... ...FACORRO ALONSO, ALBERTO FRANCISCO Sentencia Social Nº 4269/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Rec 1239/2007 de 23 de Mayo de 2008 Sentencia Social Nº 4269/2008, TSJ Cataluña, Rec 1239/2007, 23-05-2008...

Sentencia Social Nº 3866/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Rec 5505/2007 de 09 de Mayo de 2008

Orden: Social Fecha: 09/05/2008 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Facorro Alonso, Alberto Francisco Núm. Sentencia: 3866/2008 Núm. Recurso: 5505/2007

Resumen: ...recurs de suplicació, que va formalitzar dins del termini. Es va donar trasllat a la part contrària que no el va impugnar. Es van elevar les actuacions a aquest Tribunal i es va formar aquest rotlle.Que hem de desestimar i desestimem el recurs de suplicació interposat per Gema contra la sentència dictada pel jutjat del social número 27 dels de Barcelona en data 23 de març de 2007 , recaiguda en les... ...FACORRO ALONSO, ALBERTO FRANCISCO Sentencia Social Nº 3866/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Rec 5505/2007 de 09 de Mayo de 2008 Sentencia Social Nº 3866/2008, TSJ Cataluña, Rec 5505/2007, 09-05-2008...

Sentencia Social Nº 3791/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Rec 5305/2007 de 07 de Mayo de 2008

Orden: Social Fecha: 07/05/2008 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Facorro Alonso, Alberto Francisco Núm. Sentencia: 3791/2008 Núm. Recurso: 5305/2007

Resumen: ...sentència d'acord amb el que es demanava. Admesa la demanda a tràmit i celebrat el judici, es va dictar la sentència en data 16 d'abril de 2007, que contenia la decisió següent:"Desestimo la demanda promovida por Marcos contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social, en reclamación de incapacidad permanente en grado de absoluta y subsidiariamente total, derivada de enfermedad común, absolviendo a la... ...FACORRO ALONSO, ALBERTO FRANCISCO Sentencia Social Nº 3791/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Rec 5305/2007 de 07 de Mayo de 2008 Sentencia Social Nº 3791/2008, TSJ Cataluña, Rec 5305/2007, 07-05-2008...
452 Resultados