Jurisprudencia Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña del año 2017 por CASTELL VALLDOSERA, LIDIA tipo : Sentencia

Orden: Social Tribunal: TSJ Cataluña Año: 2017 Ponente: Castell Valldosera, Lidia Tipo Sentencia: Sentencia

Sentencia SOCIAL Nº 7271/2017, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 5332/2017 de 27 de Noviembre de 2017

Orden: Social Fecha: 27/11/2017 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Castell Valldosera, Lidia Núm. Sentencia: 7271/2017 Núm. Recurso: 5332/2017

Resumen: ...conseqüència demana que es condemni a la Sra. Lorena solidàriament amb la societat que administrava.Com va posar de relleu aquesta Sala en la sentència de data 21.11.11 (R. 3451/11 ), el Tribunal Suprem ha examinat la possible responsabilitat dels administradors socials en diverses sentències, afirmant que, com a regla general, la Jurisdicció Social no és competent per examinar la seva gestió com a òrgans... ...CASTELL VALLDOSERA, LIDIA Sentencia SOCIAL Nº 7271/2017, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 5332/2017 de 27 de Noviembre de 2017 Sentencia SOCIAL Nº 7271/2017, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 5332/2017, 27-11-2017...

Sentencia SOCIAL Nº 7517/2017, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 5235/2017 de 05 de Diciembre de 2017

Orden: Social Fecha: 05/12/2017 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Castell Valldosera, Lidia Núm. Sentencia: 7517/2017 Núm. Recurso: 5235/2017

Resumen: ...constituir una incapacitat permanent per una persona i no pas per una altra. En aquest sentit la jurisprudència ha declarat reiteradament - Sentències de la Sala Social del Tribunal Suprem de 12 de juny i 24 de juliol de 1986 , entre moltes d'altres- el caràcter essencial i determinant de la professió.QUART.Doncs bé, tenint en compte l'anterior doctrina, el motiu s'ha de desestimar, tant pel que fa a la... ...CASTELL VALLDOSERA, LIDIA Sentencia SOCIAL Nº 7517/2017, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 5235/2017 de 05 de Diciembre de 2017 Sentencia SOCIAL Nº 7517/2017, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 5235/2017, 05-12-2017...

Sentencia SOCIAL Nº 3918/2017, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 1387/2017 de 16 de Junio de 2017

Orden: Social Fecha: 16/06/2017 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Castell Valldosera, Lidia Núm. Sentencia: 3918/2017 Núm. Recurso: 1387/2017

Resumen: ...ocasionada per un accident laboral, per la qual cosa es vulnera el dret fonamental a la integritat física i el dret a no patir discriminació per raó personal o social i també l' art. 44 de l'ET perquè en el cas que s'examina va quedar patent la successió d'empreses.L'article 193 a) de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Social reconeix a les parts la possibilitat d'impugnar en Suplicació les sentències... ...CASTELL VALLDOSERA, LIDIA Sentencia SOCIAL Nº 3918/2017, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 1387/2017 de 16 de Junio de 2017 Sentencia SOCIAL Nº 3918/2017, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 1387/2017, 16-06-2017...

Sentencia SOCIAL Nº 3529/2017, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 1229/2017 de 31 de Mayo de 2017

Orden: Social Fecha: 31/05/2017 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Castell Valldosera, Lidia Núm. Sentencia: 3529/2017 Núm. Recurso: 1229/2017

Resumen: ...en la dita situació si ingressava les quotes pendents de pagament, en el termini de trenta dies a partir de la notificació de l'esmentada resolució.La qüestió controvertida en el present recurs és si l'actor té dret a que se'l declari en situació d'Incapacitat Permanent Absoluta, tenint en compte que la sentència d'instància ha reconegut que les lesions que pateix són constitutives de la dita... ...CASTELL VALLDOSERA, LIDIA Sentencia SOCIAL Nº 3529/2017, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 1229/2017 de 31 de Mayo de 2017 Sentencia SOCIAL Nº 3529/2017, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 1229/2017, 31-05-2017...

Sentencia SOCIAL Nº 5112/2017, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 2840/2017 de 31 de Julio de 2017

Orden: Social Fecha: 31/07/2017 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Castell Valldosera, Lidia Núm. Sentencia: 5112/2017 Núm. Recurso: 2840/2017

Resumen: ...PRIMER.Enfront la sentència d'instància, que desestimà la demanda presentada per la part actora, en reclamació de que es reconegués que la seva prestació de serveis per la demandada s'havia de qualificar com una relació laboral, s'interposa per la demandada Recurs de Suplicació.La sentència d'instància va desestimar la demanda, argumentant que l'empresa per la qual presta serveis el demandant és... ...CASTELL VALLDOSERA, LIDIA Sentencia SOCIAL Nº 5112/2017, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 2840/2017 de 31 de Julio de 2017 Sentencia SOCIAL Nº 5112/2017, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 2840/2017, 31-07-2017...

Sentencia SOCIAL Nº 4060/2017, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 1843/2017 de 22 de Junio de 2017

Orden: Social Fecha: 22/06/2017 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Castell Valldosera, Lidia Núm. Sentencia: 4060/2017 Núm. Recurso: 1843/2017

Resumen: ...tercer, hi ha normes que obligaven a actuar, però fins i tot, hi ha una obligació de l'empresa més enllà de les exigències reglamentàries, segons afirma el Tribunal Suprem en la sentència de data 30.6.10 (R. 4123/2008 ).L' article 193 a) de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Social reconeix a les parts la possibilitat d'impugnar en Suplicació les sentències dels Jutjats Socials en el supòsit que... ...CASTELL VALLDOSERA, LIDIA Sentencia SOCIAL Nº 4060/2017, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 1843/2017 de 22 de Junio de 2017 Sentencia SOCIAL Nº 4060/2017, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 1843/2017, 22-06-2017...

Sentencia SOCIAL Nº 3547/2017, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 1420/2017 de 01 de Junio de 2017

Orden: Social Fecha: 01/06/2017 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Castell Valldosera, Lidia Núm. Sentencia: 3547/2017 Núm. Recurso: 1420/2017

Resumen: ...l'acomiadament fins la data de la sentència).SEGON.El Recurs de suplicació consta d'un únic motiu, correctament emparat en l'apartat c) de l' art. 193 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Social , en el qual es denuncia la infracció dels arts. 268.4 , 268.5 a ) i c ) i 269.1 de la Llei General de la Seguretat Social , així com de la jurisprudència, citant concretament les STS de dates 26.3.2007 , 1.2.211 i... ...CASTELL VALLDOSERA, LIDIA Sentencia SOCIAL Nº 3547/2017, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 1420/2017 de 01 de Junio de 2017 Sentencia SOCIAL Nº 3547/2017, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 1420/2017, 01-06-2017...

Sentencia SOCIAL Nº 3669/2017, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 1454/2017 de 08 de Junio de 2017

Orden: Social Fecha: 08/06/2017 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Castell Valldosera, Lidia Núm. Sentencia: 3669/2017 Núm. Recurso: 1454/2017

Resumen: ..., malgrat que estigui publicat a Internet.QUART.Així mateix, en el segon apartat del mateix motiu afirma el recurrent que la sentència ha infringit l' art. 115, apartats 1 a 3 de la Llei General de la Seguretat Social i assenyala que, en tot cas, si es declarés l'actor en situació d'Incapacitat Permanent Total, s'hauria de considerar que les lesions que pateix deriven exclusivament de la pràctica... ...CASTELL VALLDOSERA, LIDIA Sentencia SOCIAL Nº 3669/2017, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 1454/2017 de 08 de Junio de 2017 Sentencia SOCIAL Nº 3669/2017, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 1454/2017, 08-06-2017...

Sentencia SOCIAL Nº 7192/2017, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 4897/2017 de 23 de Noviembre de 2017

Orden: Social Fecha: 23/11/2017 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Castell Valldosera, Lidia Núm. Sentencia: 7192/2017 Núm. Recurso: 4897/2017

Resumen: ...PRIMER.Enfront la sentència d'instància, que estimà en part la demanda presentada per la part actora, en reclamació de quantitat, concretament del plus de nocturnitat, del plus de perillositat i d'hores extraordinàries s'interposa per ambdues parts Recurs de Suplicació.La sentència d'instància va estimar la reclamació del plus de perillositat, perquè la demandada es va aplanar a aquesta pretensió... ...CASTELL VALLDOSERA, LIDIA Sentencia SOCIAL Nº 7192/2017, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 4897/2017 de 23 de Noviembre de 2017 Sentencia SOCIAL Nº 7192/2017, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 4897/2017, 23-11-2017...

Sentencia SOCIAL Nº 4348/2017, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 2521/2017 de 04 de Julio de 2017

Orden: Social Fecha: 04/07/2017 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Castell Valldosera, Lidia Núm. Sentencia: 4348/2017 Núm. Recurso: 2521/2017

Resumen: ...del recurs, correctament emparat en l'apartat c) de l' art. 193 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Social , el recurrent afirma que la sentència ha infringit el que disposen els articles 41 i 50 de la Constitució Espanyola , així com els arts. 25 i 28 del Codi Europeu de Seguretat Social , l' art. 65.10 del Conveni de l'OIT nº 102, l'art. 12 de la Carta Social Europea i al.lega, en síntesi... ...CASTELL VALLDOSERA, LIDIA Sentencia SOCIAL Nº 4348/2017, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 2521/2017 de 04 de Julio de 2017 Sentencia SOCIAL Nº 4348/2017, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 2521/2017, 04-07-2017...
136 Resultados