Sentencia Civil Nº 197/2011, Audiencia Provincial de Girona, Sección 2, Rec 80/2011 de 04 de Mayo de 2011

Documentos relacionados
Ver más documentos relacionados
 • Revisión en vía administrativa de actos tributarios

  Órden: Fiscal Fecha última revisión: 16/10/2015

    La revisión de los actos tributarios puede llevarse a efecto en dos vías distintas: - En la vía administrativa, cuando son los propios órganos de la Administración los que verifican la revisión. Revisiones ordinarias: Procedimientos especia...

 • Procedimiento de apremio en el ámbito tributario

  Órden: Fiscal Fecha última revisión: 22/01/2012

  El procedimiento de apremio es exclusivamente administrativo. Se iniciará e impulsará de oficio en todos sus trámites. La competencia para entender del mismo y resolver todas sus incidencias corresponde únicamente a la Administración tributaria....

 • Elaboración de Estados Financieros

  Órden: Contable Fecha última revisión: 13/01/2017

  Las Normas Internacionales de Contabilidad para la preparación y presentación de los Estados financieros: 1. Presentación del Marco Conceptual. Los estados financieros se preparan y presentan para ser utilizados y conocidos por usuarios externos d...

Ver más documentos relacionados
Ver más documentos relacionados
Ver más documentos relacionados
Ver más documentos relacionados
 • Orden: Civil
 • Fecha: 04 de Mayo de 2011
 • Tribunal: AP - Girona
 • Ponente: Masfarre Coll, Jaime
 • Núm. Sentencia: 197/2011
 • Núm. Recurso: 80/2011
 • Núm. Cendoj: 17079370022011100194

Encabezamiento

AUDIÈNCIA PROVINCIAL DE GIRONA

SECCIÓ SEGONA

Rotlle d'apel.lació civil: nº 80/2011

JUTJAT PRIMERA INSTÀNCIA 3 SANTA COLOMA DE FARNERS

Actuacions núm. 378/2009

Classe: procediment ordinari

SENTÈNCIA 197/ 2011 .

Il·lms. Srs.:

PRESIDENT

Sr. JOSÉ ISIDRO REY HUIDOBRO

MAGISTRATS

Sr. JOAQUIM MIQUEL FERNÁNDEZ FONT

Sr. JAUME MASFARRÉ COLL

Girona, 4 de maig de dos mil onze.

VIST, davant aquesta Sala el Rotlle d'apel.lació núm. 80/2011, en el que ha sigut part apel.lant Darío ,

representat pel Procurador MERCÈ CANAL PIFERRER .

Ha sigut part apel.lada SOCIETAT DE CAÇADORS ESPORTIUS DE ANGLES I COMARCA I MUTUAESPORT S.A, representat

pel Procurador JOAN ROS CORNELL .

Antecedentes

PRIMER. El present procés es va iniciar mitjançant la demanda presentada en nom de Darío contra SOCIETAT DE CAÇADORS ESPORTIUS DE ANGLES I COMARCA MUTUAESPORT S.A .

SEGON. La sentència que posa fi a la primera instància diu en la seva part dispositiva:

" De conformidad con la normativa aplicada y tomando en debida consideración los criterios jurídicos expuestos, ESTIMO ÍNTEGRAMENTE la demanda instada por D. Darío , representado por el Procurador de los Tribunales Dª. Carmina Janer Miralles y asistido por el Letrado D. Ignasi X. Sant Blanch, contra la SOCIETAT DE CAÇADORS ESPORTIUS D'ANGLÈS I COMARCA y la compañía aseguradora MUTUA ESPORT, S.A.,, representadas por el Procurador de los Tribunales Dª. Concepció Bachero Serrado, bajo la dirección letrada de Dª. María Amparo Martín Arranz y CONDENO a esta última a satisfacer al actor la cantidad de 3.102'06 euros, más los intereses legales correspondientes desde la interpelación judicial, con expresa imposición de las costas causadas en esta instancia." .

TERCER. En aplicació de les normes de repartiment vigents en aquesta Audiència Provincial, aprovats per la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, ha pertocat el coneixement del present recurs a la Secció Segona.

QUART. En la tramitació s'han observat les normes processals aplicables a aquest classe de recurs, havent efectuat les parts les al.legacions que poden veure's en els respectius escrits presentats en aquesta segona instància. Es va assenyalar per la deliberació i votació del recurs el dia 2 de maig de dos mil onze.

CINQUÈ. Conforme el que disposen les indicades normes de repartiment, es va designar ponent d'aquest recurs a l'Il.lm. Sr. JAUME MASFARRÉ COLL.

Fundamentos

PRIMER. La condemna de l'asseguradora demandada en aquest plet havia de comportar, com admeten ambdues parts, que se l'imposés el pagament dels interessos de l' article 20 de la Llei de contracte d'assegurances.

És cert, com diu la part apel·lada, que la demandant podia haver sol·licitat esmenar aquest fet per la via d'un aclariment de Sentència tota vegada que, a més a més, la imposició dels interessos del precepte esmentat s'ha de fer d'ofici segons s'hi estableix i atès que el no fer-ho a la instància sembla derivar d'un mer error material. En tot cas, res impossibilita que la part pugui plantejar la qüestió per via de recurs sense que, per altra banda, això comporti cap perjudici per la part apel·lada tota vegada que l'estimació de la impugnació comporta que no es faci imposició de les costes d'aquesta alçada.

SEGON. L'estimació del recurs fa que no s'imposin costes d'aquesta alçada ( art. 398 LEC ).

Atesos els preceptes legals esmentats i els altres de general i escaient aplicació

Fallo

Estimem el recurs d'apel.lació interposat per la procuradora Mercè Canal Piferrer en nom de Darío , i revoquem parcialment la Sentència d'instància, en l'únic sentit d'establir que els interessos que l'asseguradora demandada haurà de pagar a la demandant seran els que fixa l' article 20 de la Llei de contracte d'assegurances. No es fa imposició de les costes d'aquesta alçada.

Contra aquesta Sentència no es pot interposar cap recurs extraordinari, ja que s'ha tramitat el procediment no per raó de la matèria, sinó de la quantia litigiosa, que no excedeix de 150.000 euros.

Notifíqueu aquesta Sentència a les parts i deixeu testimoniatge en aquest rotlle i en les actuacions originals, que es tornaran la Jutjat de Primera Instància e Instrucció d'on procedeix.

Així ho ha decidit la Sala, integrada pels Ilms. Srs. Magistrats indicats, els quals, a continuació, signen.

PUBLICACIÓ.- Aquesta sentència ha esta publicada, d'acord amb el que s'estableix legalment, a data d'avui, del que en dono fe com a Secretària Judicial d'aquesta Secció.

Error material