Sentencia Penal Nº 109, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 1103 de 16 de Diciembre de 1999

TIEMPO DE LECTURA:

  • Orden: Penal
  • Fecha: 16 de Diciembre de 1999
  • Tribunal: AP - Pontevedra
  • Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon
  • Núm. Sentencia: 109
  • Núm. Recurso: 1103
Resumen:

Por unha anda pódese referir a opinión de que téndose condenado ó agora recorrente en apelación a unha pena privativa de liberdade, corno era a de arresto menor, da cal o arresto domiciliario previsto no artigo 85 non era senón unha forma de cumprimento, o abandono do domicilio os días fixados para seu cumprimento constituía un quebrantamento da pena imposta que enchía así tódolos elementos do tipo penal sinalado no artigo 334 do derrogado Código Penal de 1973; e que a desaparición no novo Código Penal de 1995 de tal forma de cumprimento da pena non significaría a despenalización da conducta descrita. Insístese así por tal corrente doutrinal en que "no afecta a la sanción que haya desaparecido la pena de arresto menor (por esa regla de tres, al cambiar la denominación de todas las penas privativas de libertad con el código de 1995, serian impunes los quebrantamientos de todas las penas correspondientes al antiguo código aún en ejección), ni, por lo expuesto, que del vigente código haya desaparecido también el cumplimiento domiciliario de ciertas penas privativas de libertad.Mais é que no presente caso (a parte de que se ben os feitos aconteceron baixo a vixencia do derrogado texto punitivo de 1993, a pena de arresto menor impúxose por primeira vez o 25 de marzo de 1997, vixente xa o Código Penal de 1995, no que o arresto domiciliario non figura entre o catálogo de penas:, existen dúbidas mais que fundadas verbo do incumprimento por parte do acusado da pena imposta de arresto menor (na súa modalidade de domiciliario).

 


Arresto
Arresto domiciliario
Delito de quebrantamiento de condena
Responsabilidad
Apercibimiento
Antecedentes penales
Falta de lesiones
Tipo penal
Despenalización
Localización permanente
Prisión preventiva
Habeas Corpus
Antijuridicidad
Punibilidad

Ver el documento " Sentencia Penal Nº 109, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 1103 de 16 de Diciembre de 1999 "
¡Es gratis!

  • Accede a más de 4.000.000 documentos
  • Localiza la información que necesitas
No hay legislación relacionada...