Sentencia Penal Nº 1132, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 63 de 15 de Junio de 2000

TIEMPO DE LECTURA:

  • Orden: Penal
  • Fecha: 15 de Junio de 2000
  • Tribunal: AP - Pontevedra
  • Ponente: Alfaya Ocampo, Juan Manuel
  • Núm. Sentencia: 1132
  • Núm. Recurso: 63
Resumen:

 

 

Téndoselles notificada a devandita sentencia ás partes, CELSO L (ADHERIDO) e JAVIER R interpuxeron recurso de apelación, que foi admitido en ámbolos dous efectos. Pois ben, esa testemuña é coherente, sólida, concreta e clara en dúas esenciais afirmacións: a primeira, que foi o recorrente, Javier, quen os chamou para dicir que había uns señores interesados pola compra de viño, e a segunda, que a persoa coa que concertou a venda foi co acusado, Celso. No terceiro termo, existe a máis absoluta orfandade probatoria verbo de que o acusado recorrente dispuxese, en proveito propio ou alleo, de todo nin dalgunha parte do viño subministrado, ou o que é o mesmo, que obtivese algún lucro desa operación, vendéndoo, ou tentando vendelo, polo menos, a diferencia do outro acusado condenado, como de seguido se ha examinar. Que é mester nós acollérmo-lo recurso formulado por JAVIER R , e que é mester nós rexeitármo-la adhesión a este de Celso L , contra da sentencia pronunciada polo Xulgado do Penal Vigo 2, na data de 15 de xullo de 1999, e é mester nós absolvérmo-lo acusado JAVIER R , libremente, do delicto de estafa que o Ministerio Fiscal lle imputa, declarándose de oficio as dúas terceiras partes das custas procesuais da primeira instancia, e a totalidade desta alzada.

 

 


Delito de estafa
Estafa
Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal
Arresto
Tipo de interés
Interés legal del dinero
Coautoría
Acto de disposición
In dubio pro reo

Ver el documento " Sentencia Penal Nº 1132, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 63 de 15 de Junio de 2000 "
¡Es gratis!

  • Accede a más de 4.000.000 documentos
  • Localiza la información que necesitas
No hay legislación relacionada...