Sentencia Penal Nº 22, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 1062 de 04 de Abril de 2000

TIEMPO DE LECTURA:

  • Orden: Penal
  • Fecha: 04 de Abril de 2000
  • Tribunal: AP - Pontevedra
  • Ponente: Alfaya Ocampo, Juan Manuel
  • Núm. Sentencia: 22
  • Núm. Recurso: 1062
Resumen:

Non hai proba de abondo de que o acusado penetrase analmente a Víctor."O Ministerio fiscal, nas súas conclusións definitivas, cualificou a súa versión dos feitos como constitutivos dun delicto de a) abusos sexuais dos arts. Como o TS ten proclamado (ss de 28-5-86 e 19-4-95), a superioridade téñena os que ostentan preeminencia ou ascendencia pola súa condición de autoridade, funcións docentes ou educadoras, calidade patronal ou de xefatura funcionarial ou laboral, atendemento terapéutico ou relixioso, garda ou custodia, prestación económica, ou mesmo feitos casuais ou deliberadamente provocados polo axente para acada-la posición de supremacía. O inculpado ten que ter tal situación de ascendente sobre a víctima que esta non se ache en condicións de decidir con enteira liberdade pola súa situación de inferioridade. Tódolos presupostos precedentemente sinalados danse na conducta do acusado.Por riba de todo, é ben puntualizarnos que o tribunal non garda dúbida ningunha verbo da veracidade do relato da víctima respecto dos actos sexuais mantidos co acusado, constitutivos do delicto continuado de abusos sexuais do art. 181 do Cp. Nesta cuestión o propio acusado recoñeceu nese acto solemne, tanto que Víctor viviu e durmiu na súa casa tres ou catro días, como que lle dera clases de informática e contabilidade, e que a nai lle pedira que o axudase nos estudios, aceptando o acusado. Do devandito delicto continuado de abusos sexuais é responsábel, en concepto de autor do art. 28 do Cp, o acusado, pola súa participación directa, material e dolosa nos actos que o integran.No feito axuizado, e polo que é condenado o acusado, non concorre circunstancia ningunha modificativa da responsabilidade penal. Mester é declararmos a insolvencia do devandito acusado, aprobando o acto emitido en tal senso polo instructor.

 


Estupro
Abuso de menores
Intimidación
Violencia
Indefensión
Condición de autoridad o funcionario público

Ver el documento " Sentencia Penal Nº 22, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 1062 de 04 de Abril de 2000 "
¡Es gratis!

  • Accede a más de 4.000.000 documentos
  • Localiza la información que necesitas
No hay legislación relacionada...