Sentencia Penal Nº 46, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 15 de 31 de Julio de 2000

TIEMPO DE LECTURA:

  • Orden: Penal
  • Fecha: 31 de Julio de 2000
  • Tribunal: AP - Pontevedra
  • Ponente: Alfaya Ocampo, Juan Manuel
  • Núm. Sentencia: 46
  • Núm. Recurso: 15
Resumen:

Non está suficientemente probado que a heroína estivera destinada ao tráfico, ou pola contra, ao consumo dos moradores da vivenda.Tampouco non aparece acreditado que os outros dous acusados,realizaran algún acto de tráfico de drogas, ou a posuiran ou se concertaran con as outras acusadas con ese propósito.O auto é xurídicamente escrupuloso na sua parte dispositiva, ao ordear a intervención polo plazo dun mes logo prorrogado, aomandar á policía que informe ao xulgado cada oito días, ao esixir a grabación íntegra das conversas telefónicas, ou ao ordear ás forzas policiais a conservación e remisión ao xulgado das cintas orixinais.No segundo termo, e fronte ao afirmado pola defensas, obran na causa as cintas orixinais, as mesmas conteñen as convesas telefónicas na sua integridade, e a transcripción que delas se fixo no sumario gozan da autenticidade que procede da compulsa e dación de fe do Secretario.A segunda, que non se propuxo nin, conseguintemente, se practicou proba pericial ningunha para acreditar as voces dos acusados.No piso vivían as acusadas,.Mais o Tribunal non chega á plena e total convicción de que a droga se atopara nesa vivenda antes de ser arroxada ao patio. Esas meras declaracións non poden levar sen mais a estimar acreditado que a droga achada no patio foi lanzada ao mesmo pola acusada, Nuria, pois, dunha parte, os propios axentes policiais recoñecen que non viron á devandita acusada tirar a droga, doutra parte, apropias características de rapidez e sorpresa que arrodearon a dilixencia de entrada e rexistro conciliase mal co feito de que a inculpada collera a droga e procedera a tirala ao patio, e doutra beira, non cabe esquecer que ee patio era común a todo o edificio e que a él daban, por conseguinte, outras vivendas. E cuarto, nen as declaracións da testemuña, Jesús S , prestadas sumarialmente, pois ademais de ser negadas no acto do xuicio oral, non conducirían, en todo caso, mais que a unha única conclusión certa, como é a da sua intención de adquirir droga, mais non á de que lle fora vendida naquela vivenda por algunha das acusadas. Non está, en definitiva, acreditado, nin que a droga atopada no patio fora das acusadas, nin que éstas tiveran na sua vivenda, para a venta, outra cantidade de droga, que non foi achada pola policía, non obstante o rexistro levado a cabo.

 


Drogas
Heroína
Tráfico de drogas
Intervención telefónica
Autorización judicial
Arresto
Grabación
Responsabilidad
Inhabilitación absoluta
Reincidencia
Calificación provisional
Decomiso
Secreto de las comunicaciones
Derecho al secreto de las comunicaciones
Fumus bonis iuris
Flagrancia
Comisión del delito
Indefensión
Descubrimiento del delito
Documento privado
Prueba pericial
Tipo penal
Asociación ilícita
In dubio pro reo
Presunción de inocencia
Agravante

Ver el documento " Sentencia Penal Nº 46, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 15 de 31 de Julio de 2000 "
¡Es gratis!

  • Accede a más de 4.000.000 documentos
  • Localiza la información que necesitas
No hay legislación relacionada...