Llei 13/2005, de 27 de desembre de mesures tributaries i administratives - Boletín Oficial de las Islas Baleares, de 31-12-2005

TIEMPO DE LECTURA:

  • Ámbito: Baleares
  • Fecha de entrada en vigor: 01/01/2006
  • Boletín: Boletín Oficial de las Islas Baleares Número 196
  • Fecha de Publicación: 31/12/2005
  • Este documento NO tiene versiones

EL PRESIDENT DE LES ILLES BALEARS

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de les Illes Balears ha aprovat i jo, en nom del Rei i d’acord amb el que s’estableix a l’article 27.2 de l’Estatut d’Autonomia, promulg la següent.

LLEI

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

I

Aquesta llei s’emmarca dins les conegudes com a “lleis d’acompanyament dels pressuposts generals”. La justificació d’aquestes lleis rau en les limitacions establertes pel Tribunal Constitucional amb relació a l’abast de les lleis de pressuposts, atesa la singularitat d’aquestes darreres. En aquest sentit, les anomenades “lleis d’acompanyament” pretenen complementar la Llei de pressuposts i constituir, amb aquesta, una unitat d’acció racional per complir els objectius de política econòmica, raó que justifica que es tramitin simultàniament amb les lleis de pressuposts generals.

Aquesta llei respon a aquesta finalitat i, en aquest sentit, recull bàsicament aspectes de caràcter tributari i d’acció administrativa.

II

El títol I (“Normes tributàries i de recaptació”)s’estructura en quatre capítols que contenen diverses normes relatives a tributs propis i a altres ingressos de dret públic, a tributs cedits i a la gestió recaptadora.

Pel que fa al capítol I (articles 1 a 36), s’estableix un nou impost, l’impost sobre la circulació de vehicles d’arrendament sense conductor, en el marc de la potestat tributària de la comunitat autònoma que resulta de la Constitució Espanyola, de l’Estatut d’Autonomia i de la Llei 8/1980, de 22 de setembre, de finançament de les comunitats autònomes.

En el capítol II (articles 37 a 39), relatiu a altres tributs propis i ingressos de dret públic, s’introdueix, d’una banda, un nou supòsit de no subjecció en el cànon de sanejament d’aigües regulat en la Llei 9/1991, de 27 de novembre, referit a la reutilització d’aigua depurada. D’una altra, es modifiquen diversos preceptes de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre règim específic de taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears, a l’efecte d’introduir nous fets imposables com a conseqüència de la prestació de nous serveis de caràcter divisible, o de modificar puntualment la quantia de determinades taxes o delimitar-les legalment, segons els casos, per tal d’adequar-les a la realitat actual. Finalment, es regulen els trets essencials del règim jurídic dels preus que han de satisfer els usuaris sense dret a l’assistència sanitària de la Seguretat Social i altres persones obligades al pagament d’aquests serveis.

En el capítol III (articles 40 i 41)s’estableixen les mesures tributàries en relació amb els tributs estatals cedits a l’empara de la capacitat normativa que reconeix la Llei 21/2001, de 27 de desembre, per la qual es regulen les mesures fiscals i administratives del nou sistema de finançament de les comunitats autònomes de règim comú i ciutats amb estatut d’autonomia, les quals es limiten a la modificació puntual d’una deducció autonòmica en l’impost sobre la renda de les persones físiques i de les quanties relatives a la taxa fiscal sobre el joc, tot això sens perjudici, evidentment, de la vigència de totes les mesures tributàries que es contenen en els articles 1 a 25 de l’anterior Llei 8/2004, de 23 de desembre. Així, i pel que fa a l’impost sobre la renda de les persones físiques (article 40), es fa una nova delimitació de la deducció autonòmica per als declarants amb minusvalidesa física o psíquica o amb descendents amb aquesta condició a què es refereix l’article 6 de la Llei 8/2004, de 23 de desembre, de mesures tributàries, administratives i de funció pública, a l’efecte d’incrementar la deducció aplicable per raó de minusvalidesa psíquica igual o superior al 33%, la qual s’equipara a la minusvalidesa física igual o superior al 65%, atesa la distinta incidència real d’un mateix grau en la capacitat efectiva de cada un d’aquests dos col·lectius. Quant a la taxa fiscal sobre el joc del bingo (article 41), es manté el tipus impositiu en el joc del bingo del 31%; es deflacta l’escala de gravamen corresponent al joc a casinos amb la finalitat de compensar els subjectes passius dels increments merament nominals de la base imposable derivats de la inflació; i s’actualitzen les quanties anuals exigibles pel que fa a les màquines dels tipus “B”, “C” i “D” o recreatives amb premi, d’atzar i màquines grua, respectivament.

El capítol IV (“Normes de gestió recaptadora”)conté un article (article 42)pel qual es modifica l’article 8 de la Llei 10/2003, de 22 de desembre, de mesures tributàries i administratives, amb la finalitat de perfeccionar tècnicament la redacció d’aquest precepte, particularment pel que fa a la recaptació en via executiva dels recursos titularitat del Servei de Salut de les Illes Balears i de les entitats de dret públic que han de subjectar la seva activitat al dret privat.

III

El títol II (“Normes de gestió i acció administrativa”)es divideix en set capítols, referents a la gestió economicoadministrativa (articles 43 a 45)i a l’acció administrativa en matèria de comerç interior (article 46), en matèria de mines (articles 47 i 48), en matèria d’ordenació farmacèutica (article 49), en matèria de transports urbans (article 50), en matèria d’aigües (article 51)i en matèria de forests (article 52).

La part final es completa amb quinze disposicions addicionals, a l’efecte de recollir la creació, la modificació i l’extinció de determinats ens públics instrumentals, entre d’altres determinacions normatives que, per raons de tècnica legislativa, no tenen cabuda al llarg de l’articulat de la llei, tres disposicions transitòries, una disposició derogatòria i quatre disposicions finals.

TÍTOL I NORMES TRIBUTÀRIES I DE RECAPTACIÓ

Capítol I Impost sobre la circulació de vehicles d’arrendament sense conductor

Secció 1a Disposicions generals

Article 1 Objecte de la llei

Constitueix l’objecte d’aquesta llei l’establiment d’un tribut propi de la comunitat autònoma de les Illes Balears de conformitat amb el previst en els articles 157.1.b)de la Constitució Espanyola i 61.1 de l’Estatut d’Autonomia i en la Llei Orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de finançament de les comunitats autònomes.

Article 2 Àmbit d’aplicació

L’impost sobre la circulació de vehicles d’arrendament sense conductor s’ha d’aplicar en tot el territori de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Article 3 Tractats i convenis

Allò establert en aquesta llei s’entén sense perjudici del disposat en els tractats i convenis internacionals que hagin passat a formar part de l’ordenament jurídic espanyol de conformitat amb l’article 96 de la Constitució Espanyola.

Article 4 Compatibilitat amb altres exaccions

L’impost regulat en aquesta llei és compatible amb qualsevol altra exacció autonòmica que, si n’és el cas, pugui gravar la mateixa base imposable.

Secció 2a Naturalesa, objecte i altres aspectes materials del tribut

Subsecció 1a Naturalesa i objecte del tribut

Article 5 Naturalesa

L’impost regulat en aquesta llei és un tribut propi de la comunitat autònoma de les Illes Balears, de caràcter objectiu, que grava la circulació dels vehicles de motor d’arrendament sense conductor pel territori de les Illes Balears.

Article 6 Objecte del tribut

L’impost sobre la circulació de vehicles d’arrendament sense conductor té per objecte gravar la capacitat de pagament que es palesa a l’hora d’utilitzar un vehicle d’arrendament sense conductor per a circular pel territori d’aplicació de l’impost, així com afavorir conductes que preservin l’entorn mediambiental.

Subsecció 2a Altres aspectes materials del tribut: fet imposable, supòsits de no subjecció i exempcions

Article 7 Fet imposable

1. Constitueix el fet imposable d’aquest impost la circulació pel territori de les Illes Balears de vehicles de motor d’arrendament sense conductor.

2. Als efectes del que es disposa en l’apartat anterior, tenen la consideració de vehicles de motor:

a)Els automòbils.

b)Els vehicles mixts per a transport de persones.

c)Les motocaravanes i autocaravanes.

d)Els ciclomotors i les motocicletes.

e)Els quads, tenguin o no la consideració de vehicles especials.

f)Qualsevol vehicle de motor apte per a la circulació per vies i terrenys públics i per al transport de persones que tengui una capacitat que no excedeixi les 9 persones.

3. Són vehicles de motor d’arrendament sense conductor tots aquells prevists en l’apartat segon d’aquest article que estiguin matriculats en els registres corresponents i es trobin afectes a l’activitat d’arrendament sense conductor.

Article 8 Supòsits de no subjecció

No són subjectes a l’impost:

a)La circulació de vehicles de motor que siguin objecte d’arrendament per temps superior a tres mesos a una mateixa persona dins un període de dotze mesos consecutius.

b)La circulació de camions, autobusos, camions tractor, cotxes de minusvàlids i vehicles especials, tret dels quads que tenguin aquesta consideració d’acord amb la normativa aplicable.

c)La circulació de vehicles de motor l’ús dels quals se cedeixi a través de contractes d’arrendament-venda o assimilats o d’arrendaments amb opció de compra.

d)La circulació de vehicles de motor que, per la seva configuració, no puguin destinar-se a cap altra finalitat que no sigui el transport de mercaderies.

e)La circulació de vehicles de motor d’arrendament sense conductor quan no existeixi el contracte d’arrendament a què es refereix l’article 10.1 d’aquesta llei.

Article 9 Exempcions

1. És exempta de l’impost la circulació dels següents vehicles de motor d’arrendament sense conductor:

a)Els vehicles el combustible dels quals no derivi dels hidrocarburs.

b)Els vehicles els gasos d’emissió dels quals no siguin anhídrid carbònic, diòxid de carboni, diòxid de sofre o qualsevol altre compost oxigenat de sofre, o diòxid de nitrogen, o qualsevol altre compost oxigenat de nitrogen.

c)Els vehicles elèctrics.

2. Aquestes exempcions s’han de sol·licitar. Les persones interessades han de demanar l’exempció mitjançant un escrit dirigit a la conselleria competent en matèria d’hisenda, en el qual cal indicar, com a mínim, les característiques tècniques del vehicle, la matrícula i la causa de l’exempció. Un cop que n’hagi declarat l’exempció, l’òrgan competent de l’Administració tributària autonòmica ha d’expedir i trametre a l’interessat un document que acrediti aquesta condició, la qual ha de ser inscrita d’ofici en el registre a què es refereix l’article 27.

Secció 3a Obligats tributaris

Subsecció 1a Subjecte passiu

Article 10 Subjecte passiu

1. Són subjectes passius a títol de contribuents les persones físiques, onsevulla que resideixin, que, mitjançant contracte, circulin dins el territori de les Illes Balears amb un vehicle de motor d’arrendament sense conductor. En el cas que el contracte d’arrendament prevegi l’existència de diversos conductors, es considerarà contribuent aquell que consti com a conductor principal en el contracte.

Sense perjudici dels supòsits de no subjecció a què es refereix l’article 8, als efectes d’aquesta llei, es considerarà contracte d’arrendament qualsevol negoci jurídic, formalitzat o no per escrit, que, d’acord amb el seu contingut, constitueixi essencialment un arrendament de cosa segons el dret privat, amb independència de la denominació que li donin les parts.

2. Tenen la consideració de substitut del contribuent, i estan obligats al compliment de les obligacions materials i formals derivades d’aquesta llei i de les disposicions que la desenvolupin, les persones físiques i jurídiques, així com les entitats sense personalitat jurídica a les quals es refereix l’apartat 4 de l’article 35 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, que duguin a terme, en nom propi, l’activitat d’arrendament sense conductor dels vehicles de motor a què es refereix l’article 7.2 d’aquesta llei.

3. En el cas que el titular de l’activitat d’arrendament no perfeccioni el contracte d’arrendament dins el territori d’aplicació de l’impost, tendrà la consideració de substitut la persona física, jurídica o entitat sense personalitat jurídica que, en nom d’aquell titular, faci la posada a la disposició del vehicle dins el territori de les Illes Balears.

Subsecció 2a Responsables

Article 11 Responsables

Responen solidàriament de l’ingrés del deute tributari meritat pels contribuents les persones físiques, jurídiques i entitats de l’apartat 4 de l’article 35 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, que contractin en nom propi els vehicles d’arrendament sense conductor perquè siguin utilitzats pel contribuent.

Secció 4a Normes de quantificació del deute

Subsecció 1a Base imposable

Article 12 Base imposable

1. La base imposable estarà constituïda per una part variable i una part fixa. La part variable de la base imposable serà determinada pel nombre de quilòmetres recorreguts, i la part fixa pel nombre de dies de durada del contracte, tot això dins el territori de les Illes Balears.

2. La determinació de la base imposable s’ha de dur a terme a través dels règims següents:

a)Estimació directa, que s’ha d’aplicar en els termes prevists en la Llei general tributària.

b)Estimació objectiva, que es regularà reglamentàriament d’acord amb les normes següents:

1a. Per a la delimitació dels substituts que poden determinar la base imposable d’acord amb el règim esmentat s’ha de tenir en compte la variació anual de la flota de vehicles afecta a l’activitat d’arrendament en els termes que es fixin reglamentàriament.

2a. Per a l’estimació de la base imposable en el règim d’estimació objectiva s’han d’utilitzar els signes, índexs o mòduls que siguin aprovats reglamentàriament. A aquests efectes, podran constituir signes, índexs o mòduls els següents: nombre de vehicles afectes a l’activitat d’arrendament dins el territori de les Illes Balears, tipus i característiques tècniques del vehicle, nombre de dies durant l’any en què el vehicle estigui arrendat o en disposició de ser arrendat, grau d’utilització, antiguitat del vehicle, localització del recorregut dins el territori de les Illes Balears, nombre de conductors autoritzats, durada del contracte d’arrendament, variacions durant l’exercici en el nombre de vehicles d’arrendament del mateix substitut, estacionalitat i antiguitat mitjana de la flota.

c)Estimació indirecta, que s’ha d’aplicar d’acord amb el previst en la Llei general tributària. Quan l’Administració tributària determini la base imposable a través del règim d’estimació indirecta caldrà tenir en compte, preferentment, els signes, índexs i mòduls establerts per a l’estimació objectiva.

3. En cas de fracció en el nombre de quilòmetres recorreguts, la part variable de la base imposable s’ha d’arrodonir per excés al quilòmetre immediat superior, si la fracció és superior a 5 hectòmetres, i per defecte al quilòmetre immediat inferior, si la fracció és igual o inferior a 5 hectòmetres.

4. Per dia, s’ha de prendre el període de 24 hores. Es considera com un dia sencer el període que no completi les 24 hores.

Subsecció 2a Tipus de gravamen i quota tributària

Article 13 Tipus de gravamen

1. El tribut s’ha d’exigir per l’aplicació d’un tipus variable, en funció dels quilòmetres recorreguts, i un tipus fix, en funció del nombre de dies d’arrendament.

2. Els tipus de gravamen que s’han d’aplicar són els següents, segons les característiques del vehicle que s’assenyalen tot seguit:

Esta norma contiene tablas, si desea consultarlas pulse AQUI

(Para poder leer los documentos es necesario el lector Adobe Acrobat)

3. En el cas que el contracte d’arrendament prevegi més d’un conductor, la quota fixa resultant de l’aplicació del tipus fix a què es refereix l’apartat 2 anterior ha de ponderar-se d’acord amb els coeficients multiplicadors següents:

- Un conductor: 1

- Entre dos i quatre conductors: 1,05

- Més de quatre conductors: 1,10

4. La quota fixa resultant de l’aplicació del que es disposa en els apartats anteriors d’aquest article tendrà el caràcter de quota mínima a pagar, sense perjudici del que es disposa en l’article 14 d’aquesta llei.

Article 14 Immobilització

En el cas que per alguna circumstància o fet imprevist i excepcional es produeixi la immobilització del vehicle durant un període superior a 15 hores al dia, no s’exigirà la quota fixa a què es refereix l’article 13.4 anterior corresponent als dies d’immobilització, sempre que hi hagi prou justificació documental i no es produeixi la substitució del vehicle afectat per un altre dins d’aquest termini de 15 hores. A aquests efectes, es consideraran com a circumstàncies imprevistes i excepcionals els accidents, les avaries greus, les sancions administratives i qualssevol altres esdeveniments que suposin la impossibilitat mecànica, administrativa o legal de circular.

Article 15 Quota íntegra

1. La quota íntegra serà constituïda per la suma de la quota variable i de la quota fixa.

2. La quota variable és el resultat d’aplicar el tipus variable a la part variable de la base imposable, mentre que la quota fixa és el resultat d’aplicar el tipus fix a la part fixa de la base imposable graduada amb els coeficients multiplicadors a què es refereix l’apartat 3 de l’article 13.

Article 16 Bonificacions

S’estableixen les bonificacions següents sobre la quota íntegra:

a)Un 25% per la circulació de vehicles mixts que funcionin amb electricitat i amb carburant derivat d’hidrocarburs.

b)Un 50% per la circulació de vehicles amb certificat de vehicle ecològic expedit per la conselleria competent en matèria de medi ambient.

c)Un 75% per la circulació de vehicles mixts que funcionin amb electricitat i amb carburant no derivat d’hidrocarburs.

Article 17 Quota líquida

La quota líquida serà el resultat d’aplicar sobre la quota íntegra les bonificacions previstes en l’article 16.

Secció 5a Aspectes temporals de l’impost

Article 18 Meritació

1. L’impost es merita amb l’inici de la circulació del vehicle arrendat sense conductor pel contribuent dins el territori de les Illes Balears.

2. En tot cas, s’entendrà que l’inici efectiu de la circulació s’esdevé el mateix dia de la posada a la disposició del vehicle dins el territori de les Illes Balears.

Article 19 Exigibilitat

1. El substitut, en haver-se acabat el període d’arrendament, ha d’exigir l’impost al contribuent, el qual és obligat a satisfer-li’n l’import.

2. L’exigència de l’impost ha de fer-se en factura o document anàleg per a cada contribuent, en el qual han de figurar separadament la base imposable, els tipus de gravamen aplicats, la quota íntegra, les bonificacions, si n’és el cas, i la quota líquida.

En el cas que el contracte prevegi l’existència de diversos conductors s’exigirà l’impost al conductor principal.

3. Els requisits i el contingut del document a què es refereix l’apartat anterior s’han d’establir reglamentàriament, com també els supòsits que aquesta obligació de caràcter documental pot ser substituïda per una altra o, fins i tot, suprimida en el cas que la base imposable que hagi de declarar el substitut es determini en règim d’estimació objectiva.

Secció 6a Normes de gestió de l’impost

Subsecció 1a Comunicacions

Article 20 Comunicació de dades

El contribuent ha de declarar al substitut, per escrit i en el moment de la devolució del vehicle arrendat, els elements determinants de la quota tributària. En tot cas, el contribuent ha de declarar els períodes d’immobilització del vehicle a què es refereix l’article 14 i ha d’aportar els justificants corresponents.

Subsecció 2a Declaracions tributàries

Article 21 Autoliquidacions

1. L’impost s’exigirà en règim d’autoliquidació a càrrec del substitut del contribuent, el qual també és obligat a fer l’ingrés de les quotes corresponents.

2. L’autoliquidació o les autoliquidacions han de ser presentades i ingressades en el lloc, en la forma i en els terminis que es determinin reglamentàriament.

Article 22 Ingressos a compte

Els substituts acollits al règim d’estimació objectiva són obligats a fer un o diversos ingressos a compte, que tendran la consideració de deute tributari, i han d’autoliquidar-ne i ingressar-ne l’import en la quantia i les condicions que es determinin reglamentàriament.

Article 23 Declaració resum anual

1. Els substituts del contribuent han de presentar, dins els quinze primers dies hàbils del mes de març i en la forma i el lloc que es determinin reglamentàriament, una declaració resum anual, on consti el resultat de les autoliquidacions i, si n’és el cas, dels ingressos a compte presentats durant l’exercici fiscal.

A aquests efectes, l’exercici fiscal estarà comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre de cada any.

2. Aquesta obligació pot ser modificada o, fins i tot, suprimida en els termes que s’estableixin reglamentàriament per al cas que la base imposable que hagi de declarar el substitut es determini en règim d’estimació objectiva.

Article 24 Declaració informativa

1. Els substituts del contribuent han de presentar, dins els quinze primers dies hàbils del mes de març, una declaració informativa en la qual s’han de detallar, per a cada vehicle, els arrendaments fets, i s’han d’indicar, entre altres dades, la identificació del conductor principal, els dies de durada del contracte, els quilòmetres recorreguts durant el període d’arrendament, l’impost exigit, el tipus de vehicle i les bonificacions aplicades, si escau.

La declaració ha de recollir tots els arrendaments fets durant l’exercici fiscal de referència i s’ha de presentar en la forma i el lloc que es determini reglamentàriament.

2. Aquesta obligació pot ser modificada o, fins i tot, suprimida en els termes que s’estableixin reglamentàriament per al cas que la base imposable que ha de declarar el substitut es determini en règim d’estimació objectiva.

Article 25 Declaracions telemàtiques

Per ordre del conseller competent en matèria d’hisenda pot ser exigida la presentació i el pagament telemàtic de les autoliquidacions i dels ingressos a compte a què es refereix aquesta subsecció per a aquells substituts amb un determinat import net de xifra de negocis o nombre de vehicles afectes a l’activitat d’arrendament.

Subsecció 3a Registres

Article 26 Registre de substituts

1. Els titulars de les empreses que duguin a terme l’activitat d’arrendament de vehicles sense conductor a les Illes Balears, així com de les empreses que, en nom d’aquelles, lliurin i posin a disposició els vehicles dins el territori d’aplicació de l’impost en els termes previnguts en l’article 10.3 d’aquesta llei, s’han d’inscriure en el registre que, a aquest efecte, es crea a la conselleria competent en matèria d’hisenda.

2. Amb caràcter general, les persones i entitats que resultin obligades a inscriure’s en el registre han de presentar davant l’oficina gestora corresponent la documentació següent:

a)Una sol·licitud d’inscripció subscrita pel titular de l’activitat o pel seu representant. En aquesta sol·licitud, que pot estar subjecta a model aprovat per la conselleria competent en matèria d’hisenda, cal fer-hi constar, com a mínim:

1r. El nom i els llinatges o la denominació social, el domicili fiscal i el número d’identificació fiscal del sol·licitant, així com, si escau, del representant, que, a més, ha d’adjuntar-hi la documentació que n’acrediti la representació.

2n. La classe concreta d’activitat o activitats que desenvolupa i el lloc o els llocs de posada a la disposició dels vehicles, tot expressant-se l’adreça i la localitat.

3r. La ubicació de les oficines d’atenció al públic, dels tallers, dels pàrquings i dels dipòsits on es trobin els vehicles quan no estiguin a la disposició del públic o en circulació.

b)Original o còpia compulsada de la declaració d’alta, si escau, en l’impost sobre activitats econòmiques.

c)Original o còpia compulsada de la documentació acreditativa de les autoritzacions sectorials que, si escau, correspongui atorgar a altres òrgans administratius per raó de l’activitat d’arrendament de vehicles sense conductor.

Reglamentàriament, s’han d’establir els terminis per instar les inscripcions i, si escau, els models i els documents exigibles en cada cas.

3. Qualsevol modificació ulterior de les dades consignades en la declaració inicial o que figurin en la documentació aportada ha de ser comunicada a l’oficina gestora.

4. Una vegada efectuada la inscripció, l’oficina gestora ha de lliurar a l’interessat una targeta acreditativa de la inscripció en el registre, subjecta al model que aprovi la conselleria competent en matèria d’hisenda, on ha de figurar el número de registre que el titular ha de fer constar, amb caràcter general, en les seves relacions amb l’Administració tributària autonòmica en virtut d’aquest impost.

Article 27 Registre de vehicles afectes a l’activitat d’arrendament sense conductor

1. Els subjectes obligats a inscriure’s en el registre previst en l’article 26 també han d’instar la inscripció de tots els vehicles la circulació dels quals estigui subjecta a l’impost i que estiguin afectes de manera permanent o temporal a la seva activitat en el registre que, a aquest efecte, es crea a la conselleria competent en matèria d’hisenda.

2. Amb caràcter general, les persones o entitats que resultin obligades a instar la inscripció dels vehicles esmentats en aquest registre han d’identificarse amb el número de registre a què es refereix l’article 26 i, a més, amb el seu número d’identificació fiscal i, si escau, el del seu representant.

3. S’han d’inscriure les següents operacions relatives als vehicles afectes a l’activitat subjecta al tribut:

a)Altes, per raó de la nova incorporació d’un vehicle a la flota de l’empresa afectada a l’activitat d’arrendament desenvolupada a les Illes Balears.

b)Baixes, per raó de la desafecció del vehicle a l’activitat desenvolupada a les Illes Balears o de la baixa del vehicle en la flota de l’empresa.

c)Modificacions, per raó de les alteracions eventuals en les característiques dels vehicles inscrits en el registre, com ara la cilindrada, el tipus de combustible, la concessió d’algun benefici fiscal o altres.

4. Per a la inscripció de les altes, baixes o modificacions, l’oficina gestora competent pot sol·licitar els justificants corresponents i, en particular, els relatius al model del vehicle, a la cilindrada, al pagament de la taxa corresponent, si escau, al tipus de combustible, a la matrícula, a la data i al lloc de matriculació, a la data d’afecció o desafecció a l’activitat, a l’oficina de dipòsit, a la titularitat del vehicle i a les característiques tècniques del vehicle.

Reglamentàriament, s’han d’establir els terminis per instar les inscripcions i, si escau, els models, i els documents exigibles en cada cas.

5. Una vegada practicada la inscripció de l’alta del vehicle en el registre, l’oficina gestora ha de lliurar un distintiu o una marca fiscal que ha d’adherir-se en un lloc visible del vehicle i que servirà com a justificant d’haver-lo inscrit en el registre.

En el cas de pèrdua o deteriorament del distintiu podrà sol·licitar-se un duplicat a l’oficina gestora de l’impost.

En el cas de baixa en el registre, a més de la documentació que calgui aportar a aquest efecte, s’ha d’adjuntar la marca fiscal del vehicle que generi la baixa en el registre.

Reglamentàriament, cal desenvolupar les característiques de la marca fiscal.

6. Per ordre del conseller competent en matèria d’hisenda podran dictarse normes específiques per a la gestió per mitjans telemàtics de les altes, baixes i modificacions en el registre, així com de les marques fiscals a què es refereix l’apartat anterior.

Subsecció 4a Altres normes de gestió

Article 28 Representant

Aquells substituts el domicili fiscal dels quals no estigui situat dins el territori de les Illes Balears són obligats a nomenar un representant amb domicili en aquest territori als efectes de les notificacions i altres relacions de caràcter tributari amb l’Administració tributària autonòmica que es derivin de l’aplicació d’aquest impost.

Article 29 Obligacions d’informació

Els titulars de les empreses navilieres que operin dins el territori de les Illes Balears són obligats a comunicar les entrades i sortides de vehicles destinats a l’activitat d’arrendament de vehicles sense conductor en els termes que s’estableixin reglamentàriament.

Secció 7a Infraccions i sancions

Article 30 Règim sancionador

Les infraccions tributàries de l’impost regulat en aquesta llei seran qualificades i sancionades conformement al disposat en la Llei general tributària, sense perjudici de les especialitats previstes en aquesta llei.

Article 31 Infracció tributària per incompliment de les obligacions registrals en el registre de substituts

1. Constitueix infracció tributària l’incompliment, dins els terminis prevists per fer-ho, de les següents obligacions registrals regulades en l’article 26 d’aquesta llei:

a)La no sol·licitud d’altes, baixes o modificacions en el registre quan es donin les circumstàncies previstes per fer-ho.

b)Les inexactituds o omissions en la documentació exigida per a la inscripció.

2. Les infraccions regulades en aquest article es consideraran infraccions tributàries greus.

3. La sanció consistirà en les multes pecuniàries fixes que s’estableixen a continuació:

a)Pel que fa a la infracció a què es refereix la lletra a)de l’apartat 1 anterior, multa de 600,00 euros per cada inscripció no feta, tret del supòsit de retards en les sol·licituds d’inscripció inferiors a 3 mesos i sense requeriment previ de l’Administració tributària, cas en què la sanció serà de 200,00 euros.

b)Pel que fa a la infracció a què es refereix la lletra b)de l’apartat 1 anterior, multa de 300,00 euros per cada inexactitud o omissió o conjunt d’inexactituds o omissions que afectin una mateixa inscripció.

Article 32 Infracció tributària per incompliment d’obligacions registrals en el registre de vehicles

1. Constitueix infracció tributària l’incompliment, dins els terminis prevists per fer-ho, de les següents obligacions registrals regulades en l’article 27 d’aquesta llei:

a)La no sol·licitud d’altes, baixes o modificacions en el registre quan es donin les circumstàncies previstes per fer-ho.

b)Les inexactituds o omissions en la documentació exigida per a la inscripció.

2. Les infraccions regulades en aquest article es consideraran infraccions tributàries greus.

3. La sanció consistirà en les multes pecuniàries fixes que s’estableixen a continuació:

a)Pel que fa a la infracció a què es refereix la lletra a)de l’apartat 1 anterior, multa de 400,00 euros per cada inscripció no feta, tret del supòsit de retards en les sol·licituds d’inscripció inferiors a 3 mesos i sense requeriment previ de l’Administració tributària, cas en què la sanció serà de 150,00 euros.

b)Pel que fa a la infracció a què es refereix la lletra b)de l’apartat 1 anterior, multa de 200,00 euros per cada inexactitud o omissió o conjunt d’inexactituds o omissions que afectin una mateixa inscripció.

Article 33 Infracció per incompliment de l’obligació d’acreditar la marca fiscal

1. Constitueix infracció tributària el fet de no incorporar de manera visible al vehicle la marca fiscal a què es refereix l’article 27 d’aquesta llei.

2. La infracció regulada en aquest article es considerarà infracció tributària greu.

3. La sanció consistirà en una multa pecuniària fixa de 300,00 euros.

4. Aquesta infracció és compatible amb la prevista en l’article 32 d’aquesta llei, en el cas que el vehicle no estigui inscrit en el registre per causa imputable a l’infractor.

Article 34 Infracció per incompliment de l’obligació de nomenar representant

1. Constitueix infracció tributària el fet de no complir l’obligació de nomenar representant a què es refereix l’article 28 d’aquesta llei.

2. La infracció regulada en aquest article es considerarà infracció tributària greu.

3. La sanció consistirà en una multa pecunària fixa de 300,00 euros.

Secció 8a Facultats de comprovació i inspecció

Article 35 Comprovació i inspecció

La comprovació i la inspecció del compliment de les obligacions que aquesta llei estableix, així com la imposició de les sancions pertinents, corresponen als òrgans que resultin competents en cada cas d’acord amb la normativa vigent.

Secció 9a Revisió en via economicoadministrativa

Article 36 Recursos

Contra els actes de gestió, inspecció, liquidació i recaptació de l’impost regulat en aquesta llei es pot interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició o, directament, reclamació economicoadministrativa davant la Junta Superior d’Hisenda de les Illes Balears.

Capítol II Altres tributs propis i ingressos de dret públic

Article 37 Cànon de sanejament d’aigües

S’afegeix un segon paràgraf a l’article 2 de la Llei 9/1991, de 27 de novembre, reguladora del cànon de sanejament d’aigües, amb la redacció següent:

«No està subjecte al cànon de sanejament d’aigües l’abocament d’aigües residuals que es posa de manifest per la reutilització d’aigua depurada».

Article 38 Modificació de determinats aspectes de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre règim específic de taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears

1. Es modifica la denominació del títol I i es crea un nou capítol, el capítol III, amb la redacció següent:

«Títol I. Conselleries competents en matèria de Presidència, Hisenda i Telecomunicacions

Capítol III. Taxa per la inscripció en el registre de vehicles afectes a l’activitat d’arrendament sense conductor previst en la normativa reguladora de l’impost sobre la circulació de vehicles d’arrendament sense conductor

Article 8 bis. Fet imposable Constitueix el fet imposable de la taxa la realització per part dels òrgans competents de l’Administració tributària autonòmica de les següents actuacions:

a)La inscripció d’altes en el registre de vehicles afectes a l’activitat d’arrendament sense conductor i l’expedició del distintiu o de la marca fiscal.

b)La inscripció de baixes en aquest registre.

c)La inscripció de les modificacions registrals previstes en la normativa reguladora del registre.

d)L’emissió d’un duplicat del distintiu o de la marca fiscal en cas de pèrdua o deteriorament.

Article 8 ter. Subjecte passiu Són subjectes passius de la taxa els subjectes obligats a instar les inscripcions registrals de conformitat amb el disposat en la normativa reguladora de l’impost sobre la circulació de vehicles d’arrendament sense conductor.

Article 8 quater. Exempcions

1. Són exempts del pagament de la taxa l’Administració General de l’Estat, les administracions de les comunitats autònomes, les entitats que integren l’Administració local i els altres ens de dret públic, territorials o institucionals, quan actuen en interès propi i directe per al compliment dels seus fins.

2. L’exempció es concedirà a petició prèvia de l’entitat interessada, que ha d’acreditar la concurrència dels requisits abans indicats.

Article 8 quinquies. Meritació

La taxa es meritarà en presentar la sol·licitud que determini la iniciació de les actuacions administratives descrites en el fet imposable o, si no hi ha sol·licitud, quan aquestes actuacions s’iniciïn d’ofici per l’òrgan competent per fer-ho.

Article 8 sixties. Autoliquidació i pagament

1. Els subjectes passius de la taxa són obligats a practicar les operacions d’autoliquidació tributària necessàries per ingressar-ne l’import.

2. El pagament de la taxa s’ha de fer en efectiu i amb anterioritat a la presentació de la sol·licitud corresponent, en la forma establerta en l’Ordre del conseller d’Hisenda i Pressuposts de 15 de desembre del 2000, per la qual s’aproven els models i s’estableix el contingut dels impresos 046 i 048 d’ingrés de taxes, preus públics, multes, sancions i altres ingressos.

Article 8 septies. Quantia La taxa s’ha d’exigir d’acord amb les tarifes següents:

a)Inscripció per altes i expedició de la marca fiscal:

- Ciclomotors, motocicletes i quads, tenguin o no la consideració de vehicles especials: 15,00 euros

- Automòbils, vehicles mixts per a transport de persones, motocaravanes, autocaravanes i qualsevol altre vehicle de motor apte per a la circulació per vies i terrenys públics i per al transport de persones que tengui una capacitat que no excedeixi les 9 persones: 70,00 euros

b)Inscripció per baixes:

- Ciclomotors, motocicletes i quads, tenguin o no la consideració de vehicles especials: 10,00 euros

- Automòbils, vehicles mixts per a transport de persones, motocaravanes, autocaravanes i qualsevol altre vehicle de motor apte per a la circulació per vies i terrenys públics i per al transport de persones que tengui una capacitat que no excedeixi les 9 persones: 50,00 euros

c)Inscripció per modificacions:

- Ciclomotors, motocicletes i quads, tenguin o no la consideració de vehicles especials: 25,00 euros

- Automòbils, vehicles mixts per a transport de persones, motocaravanes, autocaravanes i qualsevol altre vehicle de motor apte per a la circulació per vies i terrenys públics i per al transport de persones que tengui una capacitat que no excedeixi les 9 persones: 40,00 euros

d)Emissió de duplicats de distintius o marques fiscals:

- Ciclomotors, motocicletes i quads, tenguin o no la consideració de vehicles especials: 5,00 euros

- Automòbils, vehicles mixts per a transport de persones, motocaravanes, autocaravanes i qualsevol altre vehicle de motor apte per a la circulació per vies i terrenys públics i per al transport de persones que tengui una capacitat que no excedeixi les 9 persones: 25,00 euros

Article 8 octies. Gestió, comprovació i inspecció La gestió, la comprovació i la inspecció de les obligacions derivades de la taxa correspondrà als òrgans competents de la conselleria competent en matèria d’hisenda.»

2. Es deixa sense contingut el capítol VI del títol II relatiu a la taxa aplicable als assaigs i treballs del laboratori de control de qualitat de l’edificació.

3. Es modifiquen els articles 122, 123 i 125 i s’afegeix l’apartat 3 a l’article 124 amb la redacció següent:

«Article 122. Fet imposable Constitueix el fet imposable de la taxa d’avaluació d’impacte ambiental la tramitació, per part dels òrgans competents, de les avaluacions d’impacte ambiental, de les avaluacions ambientals estratègiques i de la resta d’informes ambientals relacionats en l’article 124 d’aquesta llei.

Article 123. Subjecte passiu Són subjectes passius d’aquesta taxa les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, que promoguin el projecte o el pla o programa subjecte a avaluació d’impacte ambiental, a avaluació ambiental estratègica o a informe ambiental, o que n’instin l’exoneració.

Article 124. Quantia

3. Avaluació ambiental estratègica de plans i programes: 600,00 euros.

Article 125. Meritació i pagament La taxa es merita en el moment en què es realitza l’activitat administrativa en què consisteix el fet imposable, sense perjudici que se n’exigeixi el pagament, en concepte de dipòsit previ, en el moment de la sol·licitud de l’informe o de la iniciació del procediment corresponent».

4. S’afegeix un nou capítol al títol VIII, amb la redacció següent: «Capítol XIV. Taxa pels serveis d’autorització, inscripció, convalidació, canvi de titular, activitat o domicili, i cessament en l’activitat de carnisseria, carnisseria salsitxeria i carnisseria xarcuteria

Article 388 quinquies. Fet imposable Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa l’autorització, la inscripció, la convalidació, el canvi o el cessament de l’activitat de carnisseria, carnisseria salsitxeria i carnisseria xarcuteria, així com el canvi de titular, de denominació comercial o de domicili industrial o social.

Article 388 sexties. Subjecte passiu Són subjectes passius de la taxa les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, a les quals es prestin els serveis que constitueixen el fet imposable.

Article 388 septies. Quantia La quota tributària d’aquesta taxa es fixa d’acord amb les tarifes següents:

- Autorització de l’activitat i inscripció en el registre: 151,10 euros

- Canvi de titular o denominació comercial o domicili social: 32,39 euros

- Convalidació de l’activitat: 151,10 euros

- Canvi de l’activitat: 151,10 euros

- Canvi de domicili industrial: 151,10 euros

- Cessament d’activitat: 82,34 euros

Article 388 octies. Meritació i pagament La taxa es merita quan es presti el servei o l’activitat que en constitueix el fet imposable. La taxa s’ha d’exigir en règim d’autoliquidació, que s’ha d’ingressar en el mateix moment que es meriti. No obstant això, pels serveis prestats a instància de part, s’ha d’efectuar el dipòsit previ del seu import al mateix temps de la sol·licitud del servei.»

5. Es modifica la denominació del títol IX, que passa a tenir la redacció següent:

«Títol IX: Conselleries competents en matèria d’agricultura, indústria i energia»

6. S’afegeixen els apartats 9, 10 i 11 en la relació de fets imposables de l’article 405, amb la redacció següent:

«9. Inscripció en el registre d’instal·lacions de raigs X amb finalitats de diagnòstic mèdic.

10. Autorització o modificació de la posada en funcionament d’instal·lacions radioactives de segona i tercera categoria.

11. Sol·licitud de clausura d’instal·lacions radioactives.»

7. Es modifica l’article 407, que passa a tenir la redacció següent: «La quota de la taxa s’ha de determinar segons les tarifes següents, en euros:

1 Verificacions i mesuraments

1.1 En laboratori

1.1.1 Comptador d’aigua i gas: 1,50

1.1.2 Comptador elèctric d’inducció: 2,00

1.1.3 Comptador elèctric estàtic: 5,00

1.1.4 Transformador d’intensitat o de tensió: 0,50

1.1.5 Interruptor de control de potència (ICP): 1,50

1.2 Comprovació individualitzada

1.2.1 Comptador d’aigües i gas: 10,00

1.2.2 Aparells assortidors. Per mànega: 24,00

1.2.3 Altres equips de mesurament: 38,00

1.3 Altres serveis

1.3.1 Tramitació de l’aprovació de model o autorització d’ús d’equips: 95,00

1.3.2 Certificat de verificació amb l’estudi previ del certificat d’assaig emès pel laboratori autoritzat: 14,00

2 Inspeccions i comprovacions

2.1 A instal·lacions d’ús domèstic i particular: 70,00

2.2 Altres instal·lacions (ús comercial, industrial, públic): 180,00

2.3 Presentació de certificat o proves reglamentàries fetes per OCA o empreses: 4,00

3 Autoritzacions i posades en servei i registres

3.1 Autoritzacions i posades en servei d’instal·lacions

3.1.1 INSTAL·LACIONS LIBERALITZADES: Baixa tensió, aparells elevadors, aparells de pressió, tèrmiques (calefacció, climatització i aigua calenta sanitària), frigorífiques, productes petrolífers, emmagatzematge de gasos combustibles, productes químics, receptors de gas, instal·lacions contra incendis i altres

3.1.1.1 Instal·lacions l’única documentació tècnica de les quals sigui el certificat d’instal·lador: 18,00

3.1.1.2 Instal·lacions d’ús domèstic: 52,00

3.1.1.3 Instal·lacions per a altres usos: 63,00

3.1.2 INSTAL·LACIONS NO LIBERALITZADES: Línies de mitjana i alta tensió, centrals, subestacions i estacions transformadores, emmagatzematge, transport i distribució per canalització de combustibles, i altres

3.1.2.1 Fins a 12.000,00 euros de pressupost d’execució: 63,00

3.1.2.2 De 12.000,01 euros fins a 150.000,00 euros de pressupost d’execució, per cada 6.000,00 euros o fracció: 11,30

3.1.2.3 Resta per cada 6.000,00 euros o fracció: 7,55

3.1.3 INSTAL·LACIONS DE GENERACIÓ D’ENERGIA ELÈCTRICA EN RÈGIM ESPECIAL

3.1.3.1 Amb projecte

3.1.3.1.1 Fins a 30.000,00 euros de pressupost d’execució: 63,00

3.1.3.1.2 De 30.000,01 euros fins a 150.000,00 euros de pressupost d’execució, per cada 6.000,00 euros o fracció: 4,50

3.1.3.1.3 Resta per cada 6.000,00 euros o fracció: 3,00

3.1.3.2 Sense projecte: 63,00

3.1.4 CANVI DE TITULARITAT D’INSTAL·LACIONS: 11,00

3.2 Autoritzacions de suspensions temporals

3.2.1 De serveis de subministrament d’energia: 4,00

3.3 Agents autoritzats, organismes de control, organismes verificadors, laboratoris de metalls preciosos, d’assaig o calibratge i altres

3.3.1 Primera autorització: 184,00

3.3.2 Renovacions o modificacions: 74,00

3.4 Registre industrial, registres i certificats d’empreses instal·ladores i/o mantenidores, tallers de tacògrafs, tallers de limitadors de velocitat i altres

3.4.1 Primera autorització i/o inscripció: 45,00

3.4.2 Renovacions o modificacions: 23,00

3.4.3 Canvi de titularitat: 11,00

3.5 Documents de qualificació empresarial

3.5.1 Primera obtenció: 40,00

3.5.2 Renovacions o modificacions: 4,00

4 Inscripció en el registre d’instal·lacions de raigs X amb finalitats de diagnòstic mèdic: 30,00

5 Autorització o modificació de la posada en funcionament d’instal·lacions radioactives de segona i tercera categoria: 60,00

6 Clausura d’instal·lacions radioactives: 30,00»

8. Es modifica la denominació del capítol VI del títol IX, que passa a tenir la redacció següent:

«Capítol VI. Taxa per serveis en matèria d’aigües, mines i voladures».

9. S’afegeix l’apartat 7 a l’article 409, amb la redacció següent: «7. Realització d’informes de projectes de voladures d’activitats no mineres».

10. Es modifica l’article 411, que passa a tenir la redacció següent: «La quota de la taxa s’ha de determinar segons les tarifes següents, en euros:

1 Autoritzacions o ampliacions d’activitats extractives i projectes de restauració

1.1 Fins a 6.000,00 euros: 57,00

1.2 En els excessos, per 6.000,00 o fracció: 15,00

2 Aprovació del pla de labors amb visita d’inspecció

2.1 Fins a 6.000,00 euros: 76,00

2.2 Des de 6.000,01 euros fins a 150.000,00 euros, per 6.000,00 o fracció: 15,00

2.3 Resta per 6.000,00 o fracció: 8,00

3 Canvi de titularitat de drets miners: 38,00

4 Visites d’inspecció a autoritzacions mineres, concessions, permisos d’explotació i d’investigació: 76,00

5 Permisos d’explotació, investigació, concessions directes i derivades:

5.1 Per primera quadrícula: 2.266,00

5.2 Per primera i segona quadrícula: 3.022,00

5.3 Per primera, segona i tercera quadrícula: 4.155,00

5.4 Per primera, segona, tercera i quarta quadrícula: 5.851,00

5.5 Per cada quadrícula d’excés: 1.511,00

6 Expedició-renovació de permisos de palista: 30,00

7 Expedients de caducitat de recursos miners: 113,00

8 Instal·lacions que requereixen exclusivament butlletí d’instal·lador: 11,00

9 Informe de projectes de voladures per a activitats no mineres

9.1 Fins a 6.000,00 euros: 75,00

9.2 De 6.000,01 euros fins a 150.000,00 euros, per cada 6.000,00 euros o fracció: 15,00

9.3 Resta per cada 6.000,00 euros o fracció: 8,00»

11. S’afegeixen els apartats 6 i 7 en la relació de fets imposables de l’article 413, amb la redacció següent:

«6. Altres certificats, còpies i informes.

7. Emissió de certificats d’eficiència energètica d’edificis.»

12. Es modifica l’article 415, que passa a tenir la redacció següent: «La quota de la taxa s’ha de determinar segons les tarifes següents, en euros:

1 Expedició de certificats

1.1 Per la recerca de dades o antecedents de sol·licitud del subjecte passiu: 12,00

1.2 Fotocòpies o còpies compulsades de documents administratius, per pàgina: 3,50

2 Concessió i renovació de carnets d’instal·lador, mantenidor i conservador autoritzats

2.1 Primera tramitació: 15,00

2.2 Renovacions: 12,00

3 Certificats de posada en pràctica de patents i models d’utilitat: 38,00

4 Informes tècnics sobre concessió i modificació de les tarifes de subministraments públics: 14,00

5 Drets d’examen: 8,00

6 Altres certificats, còpies i informes

6.1 Informes: 14,00 6.2 Legalització i segellament de llibres: 4,00

6.3 Comunicació de dades no confidencials: 20,00

6.4 Altres serveis a petició de part: 38,00

7 Emissió de certificats d’eficiència energètica d’edificis en el seu conjunt o de parts d’aquest que s’hagin dissenyat o modificat per tal de ser utilitzades per separat: 100»

13. S’afegeix un nou capítol al títol IX, amb la redacció següent: «Capítol VIII. Taxa per expedients d’expropiació forçosa de béns i imposició de servituds de pas

Article 417. Fet imposable Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la tramitació, per part de la conselleria competent en matèria d’indústria i d’energia, d’expedients d’expropiació forçosa o d’imposició de servituds de pas.

Article 418. Subjecte passiu Són subjectes passius de la taxa les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, a les quals es prestin els serveis que constitueixen el fet imposable.

Article 419. Quantia La taxa s’ha d’exigir segons les tarifes següents:

1. Entre 1 i 10 parcel·les (per parcel·la)100,00 euros

2. Entre 11 i 20 parcel·les (per parcel·la)130,00 euros

3. Entre 21 i 30 parcel·les (per parcel·la)145,00 euros

4. Més de 30 parcel·les (per parcel·la)160,00 euros

Article 420. Meritació i pagament La taxa es merita quan es presti el servei o l’activitat que en constitueix el fet imposable. La taxa s’ha d’exigir en règim d’autoliquidació, que s’ha d’ingressar en el mateix moment que es meriti. No obstant això, pels serveis prestats a instància de part, s’ha d’efectuar el dipòsit previ del seu import al mateix temps de la sol·licitud del servei, i n’és necessari l’abonament per a continuar la tramitació del procediment.»

14. Es redacta novament el títol X, que passa a tenir la redacció següent: «Títol X. Conselleries competents en matèria d’economia i comerç Capítol I. Taxa per llicència autonòmica de gran establiment comercial

Article 421. Fet imposable Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestació, a instància de part, de l’activitat de tramitació i de resolució sobre la llicència autonòmica relativa a la implantació, la modificació d’activitat o l’ampliació de grans establiments comercials.

Article 422. Subjecte passiu Són subjectes passius de la taxa les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària a les quals es prestin els serveis que constitueixen el fet imposable.

Article 423. Quantia La quota de la taxa és la següent:

a)Per cada metre quadrat de superfície d’exposició i venda implantada o ampliada: 35,28 euros.

b)Per cada metre quadrat de superfície de venda existent, quan la sol·licitud sigui motivada per un canvi d’activitat: 17,64 euros.

Article 424. Meritació La taxa es merita en el moment de fer les actuacions administratives que constitueixen el fet imposable. Això no obstant, el pagament podrà exigir-se en el moment de formular la sol·licitud.»

15. S’afegeix un nou capítol en el títol X, amb la redacció següent: «Capítol II. Taxa pel subministrament d’informació del Registre General de Comerç de les Illes Balears

Article 425. Fet imposable Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa el subministrament d’informació continguda en el Registre General de Comerç de les Illes Balears.

Article 426. Subjecte passiu Són subjectes passius de la taxa les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària a les quals es prestin els serveis que constitueixen el fet imposable.

Article 427. Quantia La taxa s’ha d’exigir segons les tarifes següents:

Esta norma contiene tablas, si desea consultarlas pulse AQUI

(Para poder leer los documentos es necesario el lector Adobe Acrobat)

Article 428. Meritació i pagament La taxa es merita amb la realització del fet imposable, si bé el pagament s’exigirà en el moment que l’interessat faci la sol·licitud del servei.

Article 429. Exempcions Estan exempts del pagament d’aquesta taxa les administracions públiques territorials.»

16. S’afegeix un nou capítol al títol X, amb la redacció següent: «Capítol III. Taxa per activitats o professions habilitades o regulades per la Direcció General competent en matèria de Comerç

Article 430. Fet imposable Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestació dels serveis relatius a les activitats gestionades per la Direcció General competent en matèria de Comerç que s’esmenten a continuació:

1. Sol·licitud de drets d’examen per a obtenir els carnets professionals o tècnics que habiliten per a l’exercici d’activitats la regulació de les quals correspon a la Direcció General competent en matèria de Comerç, així com la sol·licitud de la carta d’artesà i de mestre artesà.

2. L’expedició de carnets, certificats i altres documents que acreditin l’aptitud per a l’exercici de les activitats esmentades.

3. La renovació de carnets, certificats i altres documents que acreditin l’aptitud per a l’exercici de les activitats esmentades.

4. La sol·licitud d’inspeccions de qualificació en general i la sol·licitud del document de qualificació artesanal.

Article 431. Subjecte passiu Són subjectes passius de la taxa les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària a les quals es prestin els serveis que constitueixen el fet imposable.

Article 432. Quantia La taxa s’ha d’exigir segons les tarifes següents:

1. Sol·licitud de drets d’examen i sol·licitud de carta d’artesà o mestre artesà: 7,80 euros

2. Expedició de carnet, certificat o un altre document d’aptitud per al desenvolupament d’una activitat determinada: 7,80 euros

3. Renovació de carnet, certificat o un altre document d’aptitud d’una activitat determinada: 4,00 euros

4. Inspecció de qualificació i document de qualificació artesanal: 40,00 euros

Article 433. Meritació i pagament La taxa es merita amb la realització del fet imposable, si bé el pagament s’exigirà en el moment que l’interessat faci la sol·licitud del servei.»

17. Es modifiquen els articles 212 i 213 de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre règim específic de taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

«Article 212. Base imposable.

1. La base imposable estarà constituïda pel valor del bé ocupat o aprofitat, que es determinarà d’acord amb els següents criteris:

A)Ocupació del domini públic portuari.

a)Ocupació de terrenys i instal·lacions. Serà el valor dels terrenys i de les instal·lacions, que es determinarà sobre la base de criteris de mercat tenint en compte la seva ubicació i la dimensió general del port.

b)Ocupació de les aigües del port. Serà el valor dels espais d’aigua, que es determinarà per referència al valor dels terrenys de la zona de servei.

B)Aprofitament del domini públic portuari. Quan es tracti de l’aprofitament del domini públic portuari, la base imposable estarà constituïda pel valor dels materials aprofitats a preu de mercat.

2. Per a la determinació del valor dels terrenys i de les aigües del port, la conselleria competent en matèria de ports aprovarà, a proposta de l’ens públic Ports de les Illes Balears, la corresponent valoració de la zona de servei del port d’acord amb el següent procediment:

a)Elaboració per l’ens públic Ports de les Illes Balears de la valoració de terrenys i aigües del port, que haurà d’incloure entre els seus antecedents i estudis necessaris una memòria economicofinancera.

b)Informació pública durant un termini no inferior a 20 dies, que serà anunciada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

c)Sol·licitud d’un informe preceptiu a la conselleria competent en matèria d’hisenda i pressuposts per part de l’ens públic Ports de les Illes Balears, que s’haurà d’emetre en un termini no superior a un mes

d)Remissió de l’expedient a la conselleria competent en matèria de ports que, previ informe dels serveis jurídics competents, haurà d’aprovar la valoració corresponent mitjançant resolució que es publicarà al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Els valors continguts a l’esmentada resolució no seran susceptibles de recurs autònom, sense perjudici dels recursos que procedeixin contra la notificació individual conjunta, de l’esmentat valor i de la nova quantia de la taxa, als titulars de les concessions o autoritzacions corresponents.

Les valoracions, que s’actualitzaran l’1 de gener de cada any en una proporció equivalent a la variació interanual experimentada per l’Índex General de Preus al Consum per al conjunt autonòmic de les Illes Balears en el mes d’octubre, podran ser revisades per a la totalitat de la zona de servei cada cinc anys i, en qualsevol cas, hauran de revisar-se cada deu anys. Així mateix, hauran de revisar-se quan es produeixi qualsevol circumstància que pugui afectar al seu valor. En tot cas, la revisió de les valoracions haurà de seguir el procediment establert a les lletres a), b), c)i d)del primer paràgraf d’aquest apartat.

Article 213. Quantia

1 En el supòsit d’ocupació de terrenys, d’instal·lacions i d’aigües del port, la quantia serà la que resulti d’aplicar a la base imposable el tipus de gravamen del 5%.

2 Quan es tracti de l’aprofitament de béns de domini públic portuari, la quota tributaria serà la resultant d’aplicar a la base imposable el tipus de gravamen del 50%.

3 La taxa s’actualitzarà o es revisarà periòdicament en la mesura que augmenti o disminueixi el valor dels elements que serviren de base per determinar la base imposable.

4 L’import de la taxa satisfeta pels titulars de concessions de construcció o explotació de ports esportius no serà repercutible tributàriament sobre els usuaris dels llocs base d’amarratge.

5 Qualsevol modificació que el concessionari pretengui aplicar a l’import de la contraprestació dels serveis portuaris requerirà autorització prèvia de l’ens públic Ports de les Illes Balears».

18. Es modifiquen els apartats 2 i 4 de l’article 221 de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre règim específic de taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears, que passen a tenir la següent redacció:

«2. La quantia de la taxa s’obtindrà aplicant la fórmula T=(C*P2/3)/5,5 en euros, essent C el coeficient que per a cada cas s’assenyali, i P la base indicada.

4. Les quanties mínimes exigibles seran:

En redacció de projectes 649,73 euros

En confrontació i informe 192,54 euros

En taxacions d’obres i similars 120,35 euros

En taxacions de projectes 72,20 euros

19. S’afegeix un apartat 4 a l’article 229 de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre règim específic de taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears, amb la següent redacció:

«4. En cas que no es disposi de l’arqueig d’acord amb el Conveni Internacional d’Arqueig de Vaixells (1969)s’aplicarà el següent valor estimat d’arqueig:

Valor estimat d’arqueig = 0,4 x E x M x P, on E = eslora màxima en metres.

M = mànega màxima en metres.

P= puntal de traçat en metres.»

Article 39 Règim jurídic dels preus que s’han de percebre per la prestació de serveis sanitaris a terceres persones obligades al pagament o a usuaris sense dret a l’assistència sanitària de la Seguretat Social

S’afegeix la disposició addicional vuitena a la Llei 5/2003, de 4 d’abril, de salut de les Illes Balears, amb la redacció següent:

«Disposició addicional vuitena.

1. Les contraprestacions en concepte de preus per la prestació de serveis sanitaris a terceres persones obligades al pagament o a usuaris sense dret a assistència sanitària de la Seguretat Social, en qualsevol centre de la xarxa sanitària pública, tendran el caràcter d’ingressos de dret públic i gaudiran de les prerrogatives per al seu cobrament que a aquests efectes disposa l’article 16 del text refós de la Llei de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 24 de juny.

2. La regulació d’aquests preus es farà mitjançant ordre de la conselleria competent en matèria de salut, sense perjudici que la fixació i la revisió de les quanties es pugui aprovar per resolució d’aquesta conselleria, a proposta de l’òrgan competent del Servei de Salut de les Illes Balears o de l’entitat corresponent.»

Capítol III Tributs cedits

Secció 1a Impost sobre la renda de les persones físiques

Article 40 Modificació de la Llei 8/2004, de 23 de desembre, de mesures tributàries, administratives i de funció pública

Es modifica l’article 6 de la Llei 8/2004, de 23 de desembre, de mesures tributàries, administratives i de funció pública, que passa a tenir la redacció següent:

«Article 6. Deducció autonòmica per als declarants amb minusvalidesa física o psíquica o amb descendents amb aquesta condició

1. Per cada contribuent i, si escau, per cada membre de la unitat familiar resident a la comunitat autònoma de les Illes Balears que tengui la consideració legal de persona amb minusvalidesa física o psíquica, s’estableixen les deduccions següents en la quota íntegra autonòmica segons la naturalesa i el grau de la minusvalidesa:

a)Minusvalidesa física de grau igual o superior al 33% i inferior al 65%: 60,00 euros.

b)Minusvalidesa física de grau igual o superior al 65%: 120,00 euros.

c)Minusvalidesa psíquica de grau igual o superior al 33%: 120,00 euros.

2. En el cas que els cònjuges hagin optat per la tributació individual i tenguin dret a la reducció prevista en concepte de mínim per descendents establert en l’article 43 del Reial Decret Legislatiu 3/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’impost sobre la renda de les persones físiques, cadascun tendrà dret a aplicar-se íntegrament la deducció.

3. Tenen dret a aquesta deducció aquells contribuents amb la part general de la renda del període que no superi la quantia de 12.000,00 euros en el cas de tributació individual, i de 24.000,00 euros en el cas de tributació conjunta.»

Secció 2a Taxa fiscal sobre els jocs de sort, envit o atzar

Article 41 Tipus de tributació i quotes fixes

Els tipus de gravamen de la taxa fiscal sobre els jocs de sort, envit o atzar, són els següents:

a)El tipus tributari general serà del 21%.

b)El tipus tributari aplicable al joc del bingo, en el qual s’entendrà inclòs el cost del cartó, serà del 31% i s’haurà d’aplicar de la forma següent:

b.1)Un 27,50% sobre el valor facial del cartó.

b.2)Un 3,50% sobre la part del valor facial del cartó que, d’acord amb la normativa aplicable, s’hagi de destinar a premis.

c)Als casinos de joc s’ha d’aplicar la tarifa següent:

- Porció de base imposable entre 0,00 euros i 1.761.695,00 euros. Tipus aplicable: 22%.

- Porció de base imposable entre 1.761.695,01 euros i 2.914.805,00 euros. Tipus aplicable: 40%.

- Porció de base imposable entre 2.914.805,01 euros i 5.813.595,00 euros. Tipus aplicable: 50%.

- Porció de base imposable superior a 5.813.595,01 euros. Tipus aplicable: 61%.

d)Màquines del tipus “B” o recreatives amb premi.

d.1)Quota anual: 3.467,00 euros.

d.2)Quan es tracti de màquines on puguin intervenir dos o més jugadors de manera simultània i sempre que el joc de cada un sigui independent del realitzat per la resta de jugadors, s’han d’aplicar les quotes següents:

- Màquines de dos jugadors: dues quotes segons el que es preveu en el punt d.1)anterior.

- Màquines de tres jugadors o més: 6.934,00 euros, més el resultat de multiplicar per 2.347 el producte del nombre de jugadors pel preu màxim autoritzat per la partida.

e)Màquines del tipus “C” o d’atzar.

e.1)Quota anual: 4.946,00 euros.

e.2)Quan es tracti de màquines en què puguin intervenir dos o més jugadors de manera simultània i sempre que el joc de cada un sigui independent del realitzat per la resta de jugadors, s’han d’aplicar les quotes següents:

- Màquines de dos jugadors: dues quotes segons el que es preveu en el punt e.1)anterior.

- Màquines de tres jugadors o més: 9.892,00 euros, més el resultat de multiplicar la quantitat de 4.946,00 euros pel nombre de jugadors i pel coeficient 0,123.

f)Màquines del tipus “D” o màquines grua. Quota anual: 150,00 euros.

Capítol IV Normes de gestió recaptadora

Article 42 Modificació de la Llei 10/2003, de 22 de desembre, de mesures tributàries i administratives

Es modifica l’article 8 de la Llei 10/2003, de 22 de desembre, de mesures tributàries i administratives, que passa a tenir la redacció següent:

«Article 8. De la gestió recaptadora

1. La recaptació dels recursos la titularitat dels quals correspongui a l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, a les seves entitats autònomes o als organismes o a les entitats de dret públic que en depenen l’han d’exercir els òrgans competents en cada cas, sota la coordinació superior del conseller competent en matèria d’hisenda.

2. La recaptació en període voluntari correspondrà als òrgans de la conselleria competent en matèria d’hisenda o, si escau, als òrgans de les entitats autònomes, dels organismes o de les entitats de dret públic que en depenen que, en cada cas, tinguin atribuïda la gestió dels recursos corresponents.

3. La recaptació en període executiu dels recursos integrants de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears i de les seves entitats autònomes que siguin exigibles en via de constrenyiment correspondrà als òrgans de la conselleria competent en matèria d’hisenda.

No obstant això, la recaptació en període executiu dels recursos integrants del Servei de Salut de les Illes Balears i de la resta d’organismes o entitats de dret públic dependents de la comunitat autònoma que siguin exigibles en via de constrenyiment correspondrà als òrgans de la conselleria competent en matèria d’hisenda quan així ho estableixi una llei o s’acordi per conveni entre l’entitat interessada i l’Administració de la comunitat autònoma. En tot cas, sense perjudici del que pugui disposar la llei en virtut de la qual s’atribueixi la recaptació executiva als òrgans corresponents de la conselleria competent en matèria d’hisenda, la participació a favor de la comunitat autònoma per la realització de les funcions de recaptació en via executiva s’ha de determinar en el conveni corresponent i s’ha d’aplicar directament al titular de la recaptació de zona.

4. La recaptació i, si escau, les funcions de gestió, inspecció, liquidació i revisió dels recursos titularitat d’altres administracions públiques que, mitjançant llei, conveni, delegació de competències o encomana de gestió, siguin atribuïdes a la comunitat autònoma de les Illes Balears, correspondran als òrgans de la conselleria competent en matèria d’hisenda».

TÍTOL II NORMES DE GESTIÓ I ACCIÓ ADMINISTRATIVA

Capítol I Normes de gestió economicoadministrativa

Article 43 Modificació de determinats preceptes del text refós de la Llei de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 24 de juny

1. S’afegeix l’apartat 8 a l’article 58 del text refós de la Llei de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 24 de juny, amb la redacció següent:

«8. Les operacions comptables relatives a les despeses i als ingressos pressupostaris del Servei de Salut de les Illes Balears poden ser registrades amb caràcter provisional en la comptabilitat financera o patrimonial, sense perjudici que, posteriorment, siguin anotades en els estats d’execució pressupostària corresponents. No obstant això, el pagament de les despeses exigeix, en tot cas, l’aplicació de la despesa als crèdits pressupostaris corresponents i, en conseqüència, la prèvia disponibilitat del crèdit.»

2. S’afegeix un segon paràgraf a l’article 78 del text refós de la Llei de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 24 de juny, amb la redacció següent:

«Així mateix, la comunitat autònoma pot concedir un segon aval sobre els avals que, de conformitat amb el que estableix el paràgraf anterior, concedeixin les entitats autònomes i empreses públiques. En aquests casos, i als efectes de l’import màxim que es fixi en la Llei de pressuposts generals en els termes prevists en l’article 76 d’aquesta llei, només s’ha de computar l’aval concedit per l’entitat autònoma o l’empresa pública.»

3. Se suprimeix el contingut de la lletra e)de l’article 91 del text refós de la Llei de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 24 de juny.

Article 44 Modificació de la Llei 3/1989, de 29 de març, d’entitats autònomes i empreses públiques i vinculades de la comunitat autònoma de les Illes Balears

1. Se suprimeix el darrer paràgraf de la lletra a)de l’article 1 de la Llei 3/1989, de 29 de març, d’entitats autònomes i empreses públiques i vinculades de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

2. Es modifica l’apartat 1 de l’article 2 de la Llei 3/1989, de 29 de març, d’entitats autònomes i empreses públiques i vinculades de la comunitat autònoma de les Illes Balears, que passa a tenir la redacció següent:

«1. La llei de creació de cada entitat autònoma ha de determinar la finalitat institucional de l’entitat, com també si aquesta ha de tenir un pressupost propi i independent del pressupost de l’Administració de la comunitat autònoma. Si no, els pressuposts de les entitats autònomes s’han d’integrar en el pressupost de l’Administració de la comunitat autònoma com a seccions pressupostàries.»

Article 45 Modificació de la Llei 7/1985, de 22 de maig, de creació de la Companyia de Radio i Televisió de les Illes Balears

S’afegeix la lletra i)en l’article 11 de la Llei 7/1985, de 22 de maig, de creació de la Companyia de Ràdio i Televisió de les Illes Balears, amb la redacció següent:

«i)La resta de funcions que, d’acord amb la normativa vigent, corresponguin a la companyia i que no estiguin atribuïdes expressament a cap altre òrgan».

Capítol II L’acció administrativa en matèria de comerç interior

Article 46 Modificació de determinats preceptes de la Llei 11/2001, de 15 de juny, d’ordenació de l’activitat comercial a les Illes Balears

1. Es modifica la lletra d)i s’afegeix la lletra e)en l’article 48 de la Llei 11/2001, de 15 de juny, d’ordenació de l’activitat comercial a les Illes Balears, amb la redacció següent:

«d)L’incompliment de les obligacions d’inscripció i de comunicació de variació de dades en les seccions del Registre General de Comerç de les Illes Balears.

e)L’incompliment de les obligacions establertes en aquesta llei o en les disposicions reglamentàries de desplegament quan no estigui tipificat com a infracció greu o molt greu.»

2. Se suprimeix el contingut de la lletra e)de l’article 49 de la Llei 11/2001, de 15 de juny, d’ordenació de l’activitat comercial a les Illes Balears.

Capítol III L’acció administrativa en matèria de mines

Article 47 Declaració de zona no registrable

Per raons d’interès públic, es declara tot el territori de les Illes Balears com a zona no registrable als efectes del que estableix l’article 39.3 de la Llei 22/1973, de 21 de juliol, de mines, i l’article 57.3 del Reial Decret 2857/1978, de 25 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament general per al règim de la mineria.

Article 48 Declaració d’interès general

Es declara l’interès general, a efectes urbanístics, de les pedreres que, l’1 de gener del 2006, figurin incloses en l’annex II del Decret 61/1999, de 28 de juliol, d’aprovació definitiva de la revisió del Pla director sectorial de pedreres de les Illes Balears, en els casos en què el planejament urbanístic no hagi adaptat la classificació del sòl a les determinacions previstes en l’article 13 de l’esmentat Decret 61/1999, de 28 de maig.

Capítol IV L’acció administrativa en matèria d’ordenació farmacèutica

Article 49 Modificació de determinats preceptes de la Llei 7/1998, de 12 de novembre, d’ordenació farmacèutica

1. Es modifica l’apartat 2 de l’article 19 de la Llei 7/1998, de 12 de novembre, d’ordenació farmacèutica, que passa a tenir la redacció següent: «2. La distància prevista en l’apartat anterior ha de ser observada, així mateix, respecte dels hospitals, centres de cirurgia ambulatòria, centres de salut i resta de centres sanitaris, tots aquests pertanyents al sector públic, tant si estan en funcionament com en fase de construcció».

2. Es modifica la lletra d)de l’article 21 de la Llei 7/1998, de 12 de novembre, d’ordenació farmacèutica, que passa a tenir la redacció següent:

«d)En el cas que per autoritzar una nova oficina de farmàcia es computin places turístiques i/o habitatges de segona residència en la forma establerta en els apartats b)i c)anteriors, el titular de la direcció general competent en matèria de farmàcia, una vegada ateses les necessitats d’atenció farmacèutica de la zona de farmàcia corresponent, ha de delimitar el lloc on s’ha d’ubicar la nova oficina de farmàcia, la qual s’ha d’establir dins la zona acotada, i ha de respectar, en tot cas, les distàncies mínimes a què es refereix l’article 19 d’aquesta llei».

Capítol V L’acció administrativa en matèria de transports urbans

Article 50 Normes especials en matèria de transport discrecional de viatgers en vehicles de turisme

1. Fins que la comunitat autònoma de les Illes Balears no legisli en matèria de transports urbans, i atesa la desproporció existent entre l’oferta i la demanda del servei de taxi en temporada estival, els consells insulars de Menorca i d’Eivissa i Formentera poden atorgar llicències d’àmbit insular de transport públic de viatgers en vehicles de turisme que tenguin una durada estacional determinada, dins l’àmbit territorial de les illes de Menorca i d’Eivissa, respectivament.

2. Els consells insulars de Menorca i d’Eivissa i Formentera han de regular les condicions a les quals s’han de subjectar aquestes autoritzacions, el nombre màxim de llicències a atorgar segons els municipis de l’illa respectiva, el procediment d’autorització, les condicions de prestació del servei, els drets i les obligacions que ha d’assumir el subjecte autoritzat, el termini de durada de l’autorització, la quantia de la taxa que, si escau, es fixi, i els supòsits de revocació. En el procediment d’autorització s’ha de demanar informe als ajuntaments corresponents, el qual s’ha d’emetre en el termini màxim d’un mes.

Capítol VI L’acció administrativa en matèria d’aigües

Article 51 Normes en matèria d’aigües

1. En l’àmbit territorial de les Illes Balears, la persona titular de la concessió a què es refereix l’apartat 4 de l’article 61 del text refós de la Llei d’aigües aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, ha de ser el propietari de les terres a les quals sigui destinada l’aigua o el titular de l’explotació agrària.

2. A l’àmbit de les Illes Balears s’afegeixen dos apartats, tercer i quart, a l’article 109 de la Llei d’aigües, aprovada mitjançant Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, que queden redactats de la següent forma:

«Article 109. Règim jurídic de la reutilització.

3. Qualsevol persona física o jurídica que hagi obtingut una concessió de reutilització d’aigües podrà subrogar-se per via contractual en la titularitat de l’autorització d’abocament de les esmentades aigües, amb assumpció de les obligacions que aquesta comporti, incloses la depuració i la satisfacció del cànon de control de l’abocament. Aquests contractes hauran de ser autoritzats pel corresponent organisme de conca, als efectes del canvi de titular de l’autorització de l’abocament. En el cas que la concessió s’hagi atorgat respecte d’aigües afluents d’una planta de depuració, les relacions entre el titular d’aquesta i el d’aquella concessió seran regulades igualment mitjançant un contracte que haurà de ser autoritzat pel corresponent organisme de conca.

4. D’acord amb el principi de recuperació de costos que recull l’article 9.1 de la Directiva 2000/60 CE del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’octubre del 2000, per la qual s’estableix un marc comunitari d’actuació a l’àmbit de la política d’aigües, el contracte al qual es refereix l’apartat 3 d’aquest article, quan es tracti de la reutilització d’aigües depurades per a camps de golf, contemplarà necessàriament la recuperació de l’esmentat cost, en els termes que es prevegin concretament en el contracte i s’autoritzin per l’administració hidràulica.

En cap cas no hi haurà lloc a la recuperació dels costos quan es tracti de reg de zones ajardinades, neteja viària o bé altres usos públics, així com usos agraris, pel que fa als efectes socials que tal recuperació suposa.»

3. En l’àmbit territorial de les Illes Balears, s’afegeix una nova infracció administrativa a les previstes en l’apartat 3 de l’article 116 del text refós de la Llei d’aigües aprovat per Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, amb la redacció següent:

«Dins l’àmbit territorial de les Illes Balears constitueix infracció administrativa en matèria d’aigües, a més de les previstes en l’apartat 3 de l’article 116 del text refós de la Llei d’aigües aprovat per Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, l’incompliment de les normes tècniques d’execució de sondeigs, en especial, de l’obligació de cimentar l’espai anular entre l’entubament i la paret dels sondeigs. Són responsables d’aquesta infracció les persones físiques o jurídiques que executin els sondeigs i els directors facultatius d’aquests.»

4. Es modifica la lletra e)de l’apartat 6 de l’article 76 de la Llei 6/1999, de 3 d’abril, de les directrius d’ordenació territorial de les Illes Balears i mesures tributàries, que passa a tenir la redacció següent:

«Els usos recreatius, tret del reg de camps de golf, que s’ha de regir pel que disposa l’article 4 de la Llei 12/1988, de 17 de novembre, de camps de golf».

Capítol VII L’acció administrativa en matèria de forests

Article 52 Normes en matèria de forests

Dins l’àmbit territorial de les Illes Balears es tipifica una nova infracció administrativa en matèria de forests en desplegament de la infracció prevista en la lletra k)de l’article 67 de la Llei 43/2003, de 21 de novembre, de forests, amb la redacció següent:

«Dins l’àmbit territorial de les Illes Balears constitueix infracció administrativa en matèria de forests, a més de la prevista amb caràcter general en la lletra k)de l’article 67 de la Llei 43/2003, de 21 de novembre, de forests, la circulació i/o la permanència de ciclomotors, motocicletes i quads a les forests que siguin propietat de qualsevol administració pública. Aquesta prohibició no afectarà les tasques pròpies de gestió del mont, ni les tasques de vigilància i seguretat.

El caràcter lleu, greu o molt greu d’aquesta infracció s’ha de regir pel que disposen els apartats 1.a), 2.a)i 3.a)de l’article 68 de la Llei 43/2003, de 21 de novembre, de forests.»

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Disposició addicional primera

Les funcions de la Comissió Interdepartamental de Retribucions de la comunitat autònoma de les Illes Balears, creada mitjançant el Decret 91/2005, d’1 de setembre, es poden exercir en relació amb totes les entitats que, d’acord amb la legislació de finances, integren el sector públic de la comunitat autònoma, amb inclusió d’aquelles entitats que, de conformitat amb les seves lleis de creació, disposin d’autonomia pressupostària o financera.

Disposició addicional segona

1. Totes les referències a les entitats autònomes de tipus administratiu contingudes en la normativa vigent s’han d’entendre fetes a les entitats autònomes.

2. Totes les referències a les entitats autònomes de tipus comercial, industrial, financer o anàleg contingudes en la normativa vigent queden sense contingut.

Disposició addicional tercera

S’atorga als titulars d’aprofitaments d’aigües privades afectats per les disposicions transitòries de la Llei 29/1985, de 2 d’agost, d’aigües, que estiguin en possessió de les autoritzacions corresponents atorgades per l’organisme competent en matèria minera o hidràulica amb anterioritat a l’entrada en vigor de l’esmentada Llei d’aigües, o que, si no en tenen, puguin acreditar que els aprofitaments són anteriors a l’entrada en vigor del Decret Llei 11/1968, de 16 d’agost, del Decret 632/1972, de 23 de març, o del Decret 3382/1973, de 21 de desembre, pel que fa a l’àmbit territorial de cada una de les illes de Mallorca, d’Eivissa, i de Menorca i Formentera, respectivament, de dos anys comptadors a partir de l’entrada en vigor d’aquesta llei per sol·licitar la seva inclusió en el catàleg d’aigües privades.

Disposició addicional quarta

Es modifica la disposició addicional quarta de la Llei 10/2003, de 22 de desembre, de mesures tributàries i administratives, que passa a tenir la redacció següent:

«1. S’autoritza el Govern de les Illes Balears perquè creï una empresa pública amb la forma d’entitat de dret públic que ha de sotmetre l’actuació a l’ordenament jurídic privat, d’acord amb el que preveu el punt 1 de la lletra b) de l’article 1 de la Llei 3/1989, de 29 de març, d’entitats autònomes i empreses públiques i vinculades a la comunitat autònoma de les Illes Balears, adscrita a la conselleria competent en matèria de medi ambient, la finalitat institucional de la qual serà la gestió dels parcs i altres figures de protecció especial a l’empara de la Llei 4/1989, de 27 de març, de conservació dels espais naturals i de la flora i fauna silvestres, i de la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental.

La normativa reguladora del règim jurídic de l’entitat ha de determinar les condicions d’acord amb les quals els funcionaris i el personal laboral de la Direcció General de Biodiversitat de la Conselleria de Medi Ambient, com també el personal laboral de l’Institut Balear de la Natura s’han d’adscriure o transferir a aquesta entitat, a l’entrada en vigor de la normativa esmentada, per raó d’ocupar llocs de treball les funcions dels quals passin a exercir-se per l’entitat que es creï. En tot cas, el personal laboral s’ha de transferir en les mateixes condicions i règim jurídic, d’acord amb el que disposa l’article 44 de l’Estatut dels treballadors.

2. Es modifica la finalitat institucional de l’empresa pública a què es refereix l’apartat segon de la disposició addicional cinquena de la Llei 4/1996, de 19 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a 1997, pel que fa a la finalitat institucional atribuïda a l’entitat a què es refereix l’apartat primer anterior d’aquesta disposició addicional.»

Disposició addicional cinquena

1. Es dissol la Cambra Agrària Interinsular de les Illes Balears.

2. S’autoritza el Consell de Govern perquè, mitjançant decret, reguli el procediment de liquidació dels recursos materials i personals de la Cambra Agrària Interinsular i de les cambres agràries locals dissoltes en virtut de l’article 26 de la Llei 10/2003, de 22 de desembre, de mesures tributàries i administratives.

3. Mentre no s’aprovi l’esmentat decret, l’Administració de la comunitat autònoma, a través de la conselleria competent en matèria d’agricultura, assumirà provisionalment els drets i les obligacions de les entitats dissoltes.

Disposició addicional sisena

Es modifiquen els apartats quart i cinquè de la disposició addicional dotzena de la Llei 8/2004, de 23 de desembre, de mesures tributàries, administratives i de funció pública, que passa a tenir la redacció següent:

«4. Les aportacions econòmiques que es facin a càrrec d’aquest fons no tenen caràcter finalista i, per tant, correspon a cada municipi determinar la finalitat concreta a què s’aplica. No obstant això, a càrrec d’aquest mateix fons es poden fer convenis de col·laboració, fins i tot de caràcter plurianual, per a objectius determinats.

5. D’acord amb el que estableixen les lletres d)i e)de l’article 2.3 de la Llei 5/2002, de 21 de juny, de subvencions, no és d’aplicació a aquest fons la legislació en matèria de subvencions.»

Disposició addicional setena

1. En l’impost sobre la circulació de vehicles d’arrendament sense conductor regulat en el capítol I del títol I d’aquesta llei, s’estableix un premi de recaptació en concepte de compensació per les despeses de gestió i recaptació a favor del substitut del contribuent, segons la següent escala a aplicar sobre la quota anual a ingressar:

- Fins a 24.000,00 euros: 5%

- Entre 24.000,01 euros i 300.000,00 euros: 4%

- Entre 300.000,01 euros i 600.000,00 euros: 3%

- Des de 600.000,01 euros en endavant: 2%

2. La indemnització a què es refereix l’apartat anterior inclourà, si escau, els impostos directes i indirectes meritats.

3. La quantitat total a percebre per cada substitut del contribuent estarà constituïda per la suma de les quantitats corresponents a cadascun dels trams de quota esmentats en l’apartat primer anterior, sense perjudici del límit màxim que a aquests efectes s’estableixi reglamentàriament. L’aplicació d’aquest premi es farà per via de deducció en la darrera autoliquidació de l’exercici fiscal.

4. L’incompliment dels deures materials i formals regulats en aquesta llei o en les disposicions que la desenvolupen podrà suposar la pèrdua del premi de recaptació en els termes que s’estableixin reglamentàriament. En tot cas, l’incompliment del deure material d’ingrés en la hisenda de la comunitat autònoma dels ingressos a compte i/o de les autoliquidacions de l’impost determinarà que no es meriti el dret al premi, la qual cosa s’ha de fer constar, si escau, en la liquidació corresponent.

Disposició addicional vuitena

1. Es crea la Comissió Mixta per al consens i l’avaluació de l’impost regulat en el capítol I del títol I d’aquesta llei, la funció principal de la qual serà la formulació de la proposta de signes, índexs o mòduls que s’han de fixar reglamentàriament de conformitat amb el disposat en l’article 12.2 d’aquesta llei.

2. La composició, les funcions i el règim de funcionament de la Comissió Mixta s’han d’establir reglamentàriament, en la qual han d’estar representades, en tot cas, l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears i les organitzacions empresarials més significatives dels sectors d’arrendament de vehicles sense conductor dins el territori de les Illes Balears.

3. La proposta que formuli la Comissió Mixta s’ha de fonamentar en informes i estudis econòmics consensuats dels sectors afectats. Quan concorrin circumstàncies excepcionals que ho justifiquin, la Comissió Mixta pot proposar la revisió dels signes, índexs o mòduls ja fixats abans que acabi el període de vigència.

Disposició addicional novena

Es modifica la Llei 10/2005, de 21 de juny, de ports de les Illes Balears, pel que fa als següents articles:

1. L’article 3 de la Llei 10/2005 queda redactat de la manera següent: «1. Són competència de l’Administració autonòmica de les Illes Balears:

a)Els ports, les marines i instal·lacions portuàries i marítimes adscrits a la comunitat autònoma que permetin la realització d’operacions de trànsit portuari i presten serveis a les activitats pesqueres, esportives o nauticorecreatives, sempre que no siguin declarats d’interès general de l’Estat.

b)Els ports amb qualificació d’interès general quan l’Estat no es reservi la seva gestió i es produeixi l’adscripció a l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, com també aquells que determini l’Estat per qualsevol forma jurídica.

c)En tot cas, els ports i les instal·lacions delimitats en els plànols que acompanyen el Reial Decret 450/1985, de 20 de febrer, de traspàs de funcions i serveis de l’Estat en matèria de ports a la comunitat autònoma de les Illes Balears, i posteriors plànols i actes d’adscripció.

La present llei és també aplicable a l’ordenació i la gestió dels serveis portuaris que es presten a aigües, infraestructures i instal·lacions adscrites a l’Administració de la comunitat autònoma que no estiguin incloses expressament a la declaració de ports d’interès general.

Estan exclosos de l’àmbit d’aplicació de la present llei, els ports i les instal·lacions marítimes, la competència exclusiva dels quals correspongui a l’Estat.»

2. L’article 5 de la Llei 10/2005 queda redactat de la manera següent: «Integren el domini públic portuari de titularitat de la comunitat autònoma les superfícies de terra, les obres i les instal·lacions que la conselleria competent afecti a usos o serveis portuaris, així com les obres i instal·lacions realitzades sobre el domini públic maritimoterrestre adscrit per a finalitats portuàries.»

3. A l’article 11 de la Llei 10/2005 s’afegeix un nou punt 4: «4. Les modificacions del Pla director precisaran informe del ministeri amb competències en matèria de costes.»

Disposició addicional desena

Es declara d’interès general la següent obra d’infrastructura hidràulica de regadiu: projecte de millora de la síquia de Coanegra, Santa Maria del Camí (Mallorca).

Disposició addicional onzena

1. Una vegada que l’entitat Ports de les Illes Balears s’hagi constituït com a unitat pressupostària independent i hagi aprovat el seu primer pressupost en els termes que preveu la Llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma per a l’any 2006, s’ha d’iniciar el procediment d’extinció de l’empresa pública Infraestructures i Obres Portuàries, SA.

2. El personal que, el dia 1 de gener del 2006, mantingui relació laboral amb l’empresa pública Infraestructures i Obres Portuàries, SA quedarà subrogat, amb els mateixos drets i condicions, al servei de l’entitat Ports de les Illes Balears.

3. L’entitat Ports de les Illes Balears s’ha de subrogar en tots els drets i les obligacions originàries de l’empresa pública Infraestructures i Obres Portuàries, SA, sense perjudici que aquests drets i obligacions s’adaptin, en la seva forma i condicions, a la naturalesa jurídica de l’entitat Ports de les Illes Balears. En particular, els béns immobles titularitat de l’empresa pública Infraestructures i Obres Portuàries, SA s’adscriuran a l’entitat Ports de les Illes Balears.

Disposició addicional dotzena

1. Amb caràcter extraordinari s’integren en el cos d’advocats de la comunitat autònoma de les Illes Balears els funcionaris del Cos Superior de l’Administració de la CAIB, llicenciats en dret que, a l’entrada en vigor d’aquesta llei, duguin ocupant per qualsevol sistema de provisió durant, com a mínim, els darrers dos anys, places adscrites en la relació de llocs de treball al cos d’advocats de la CAIB.

2. L’opció d’integrar-se en el cos d’advocats s’ha de realitzar en el termini d’un mes a partir de la vigència d’aquesta llei. Aquesta integració tindrà els mateixos efectes que la integració automàtica i és irreversible.

Disposició addicional tretzena

S’afegeix un nou paràgraf a l’apartat a)de l’article 2 de la Llei 1/1994, de 23 de març, sobre condicions per a la reconstrucció en sòl no urbanitzable d’edificis i instal·lacions afectades per obres públiques o declarades d’utilitat pública i executades pel sistema d’expropiació forçosa, que passa a tenir la redacció següent:

«a)Que es respectin les servituds legalment exigibles, tant les imposades pel dret públic com les imposades pel dret privat.

Pel que fa a les expropiacions derivades de l’execució de projectes de carreteres, quan la parcel·la sobrant resulti insuficient per complir les servituds legals, l’administració competent podrà autoritzar l’esmentada reconstrucció a les zones d’afecció de la carretera, fora de la zona de domini públic, amb la imposició prèvia de mesures que garanteixin la seguretat vial».

Disposició addicional catorzena

1. S’autoritza el Govern de les Illes Balears perquè creï una empresa pública amb la forma d’entitat de dret públic que ha de sotmetre l’actuació a l’ordenament jurídic privat, d’acord amb el que preveu el punt 1 de la lletra b)de l’article 1 de la Llei 3/1989, de 29 de març, d’entitats autònomes i empreses públiques i vinculades de la comunitat autònoma de les Illes Balears, adscrita a la conselleria competent en matèria de joventut, la qual ha d’exercir el control d’eficàcia de la seva activitat.

2. La finalitat institucional de l’entitat és la coordinació i l’execució de la política autonòmica de joventut i lleure.

Disposició addicional quinzena

1. S’autoritza el Govern de les Illes Balears perquè creï tres empreses públiques amb la forma d’entitats de dret públic que han de sotmetre l’actuació a l’ordenament jurídic privat, d’acord amb el que preveu el punt 1 de la lletra b)de l’article 1 de la Llei 3/1989, de 29 de març, d’entitats autònomes i empreses públiques i vinculades de la comunitat autònoma de les Illes Balears, adscrites a la conselleria competent en matèria de joventut, la qual ha d’exercir el control d’eficàcia de la seva activitat.

2. La finalitat institucional de les entitats és la coordinació i l’execució de la política de joventut i lleure en l’àmbit de les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, respectivament.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Disposició transitòria primera

Les modificacions de la Llei 7/1998, de 12 de novembre, d’ordenació farmacèutica contingudes en l’article 49 d’aquesta llei s’han d’aplicar als procediments d’autorització de noves oficines de farmàcia, de concursos per a la concessió d’aquestes oficines i d’autorització dels locals on s’hagin d’ubicar aquestes que s’hagin iniciat i que no hagin finalitzat mitjançant resolució administrativa a la data d’entrada en vigor d’aquesta llei.

Disposició transitòria segona

1. Són exempts del pagament de la taxa per la inscripció en el registre de vehicles afectes a l’activitat d’arrendament sense conductor regulada en el capítol II del títol I d’aquesta llei, els subjectes passius que, en el moment en què sigui exigible la taxa, disposin de vehicles afectes a l’activitat d’arrendament, pels conceptes corresponents a la inscripció per altes i l’expedició del distintiu o marca fiscal d’aquests vehicles.

2. Les exempcions a què es refereix l’apartat anterior d’aquesta disposició s’han de concedir prèvia petició del subjecte passiu interessat, el qual ha d’acreditar la concurrència dels requisits que es determinin reglamentàriament.

Disposició transitòria tercera

1. Fins que es procedeixi, en els termes prevists a l’article 212 de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre règim específic de taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears, a l’aprovació d’una nova valoració dels terrenys, les instal·lacions i les aigües del port, seran exigibles les quanties de les taxes satisfetes per aquests conceptes en l’exercici anterior, incrementades amb l’import corresponent a la variació anual experimentada per l’Índex General de Preus al Consum per al conjunt autonòmic de les Illes Balears.

2. A les concessions atorgades amb anterioritat a l’entrada en vigor de la Llei 10/2005, de 21 de juny, de ports de les Illes Balears, que no hagin optat pel mecanisme previst a l’apartat 2.b)de la disposició transitòria quarta de l’esmentada llei, el cànon per ocupació o aprofitament del domini públic portuari haurà d’adaptar-se a la regulació continguda a l’article 212 de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre règim específic de taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears, en relació a la taxa per ocupació del domini públic portuari. Als efectes prevists en el present apartat:

a)La quantia de la taxa corresponent a l’any 2006 es calcularà aplicant el tipus de gravamen a la primera valoració que s’aprovi amb posterioritat a l’entrada en vigor de la Llei 10/2005, de 21 de juny, de ports de les Illes Balears.

b)En aquelles concessions en què, com a conseqüència de l’aplicació de la taxa per ocupació del domini públic portuari, resulti una quantia a abonar a l’ens públic Ports de les Illes Balears, superior en un cent per cent a la que venien abonant en concepte de taxa per ocupació o aprofitament del domini públic portuari, l’ens públic Ports de les Illes Balears podrà efectuar una aplicació escalonada lineal de l’increment fins un termini de tres anys, prèvia sol·licitud justificada per part dels titulars de les concessions.

L’adaptació prevista en el present apartat s’entendrà sense perjudici de les actualitzacions previstes al títol d’atorgament i, si n’és el cas, de les revisions del valor dels terrenys d’acord amb el que es disposa a l’article 212 de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre règim específic de taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA ÚNICA

1. Es deroga expressament la disposició addicional quinzena de la Llei 8/2004, de 23 de desembre, de mesures tributàries, administratives i de funció pública.

2. Així mateix, es deroguen totes les disposicions de rang igual o inferior que s’oposin al que s’estableix en aquesta llei.

DISPOSICIONS FINALS

Disposició final primera

En el termini d’un any a comptar des de l’entrada en vigor d’aquesta llei, el Govern de les Illes Balears ha de presentar al Parlament de les Illes Balears un projecte de llei que reguli la reforma de l’impost sobre successions i donacions, com també, si s’escau, l’establiment de noves figures tributàries, en l’exercici i amb els límits inherents a les competències normatives assumides per la comunitat autònoma de les Illes Balears en el marc de la Llei Orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de finançament de les comunitats autònomes, i de la Llei 21/2001, de 27 de desembre, per la qual es regulen les mesures fiscals i administratives del nou sistema de finançament de les comunitats autònomes de règim comú i ciutats amb estatut d’autonomia.

Disposició final segona

1. Les lleis de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears poden modificar els tipus de gravamen i el règim d’exempcions i bonificacions de l’impost regulat en el capítol I del títol I d’aquesta llei, com també les quanties i el règim d’exempcions de la taxa per la inscripció en el registre de vehicles afectes a l’activitat d’arrendament sense conductor regulada en el capítol II del títol I d’aquesta llei.

2. Es faculta el Govern de les Illes Balears perquè, mitjançant decret, desenvolupi reglamentàriament l’impost regulat en el capítol I del títol I i la taxa per la inscripció en el registre de vehicles afectes a l’activitat d’arrendament sense conductor regulada en el capítol II del títol I, sense perjudici de les facultats normatives atribuïdes al conseller competent en matèria d’hisenda en virtut d’aquesta llei o dels decrets que la desenvolupin.

Disposició final tercera

Sense perjudici del que disposa la disposició final segona anterior, s’autoritza el Govern de les Illes Balears perquè dicti les disposicions necessàries per al desplegament d’aquesta llei.

Disposició final quarta

Aquesta llei començarà a vigir, una vegada publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, el dia 1 de gener del 2006, sense perjudici que l’efectivitat o l’exigència de l’impost i dels registres de vehicles i de substituts regulats en el capítol I del títol I, com també de la taxa per la inscripció en el registre de vehicles afectes a l’activitat d’arrendament sense conductor regulada en el capítol II del títol I, s’ajorni fins que entrin en vigor els decrets de desenvolupament a què es refereix l’apartat 2 de la disposició final segona d’aquesta llei.

Per tant, ordén que tots els ciutadans guardin aquesta llei que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin guardar.

Palma,a vint-i-set de desembre de dos mil cinc

EL PRESIDENT

Jaume Matas Palou

El Conseller d’Economia, Hisenda i Innovació

Luis Angel Ramis de Ayreflor Cardell


No hay versiones para esta norma