BASES PER A LA CONCESSIÓ D'AJUTS ECONÒMICS A ESTABLIMENTS DE COMERÇ, SERVEIS, RESTAURACIÓ I PERSONES AUTÒNOMES AMB CENTRE DE TREBALL OBERT AL MUNICIPI DE CASTELLBISBAL, AFECTATS PER LES MESURES PRESES PER FER FRONT A LA COVID-19 I A L'IMPACTE ECONÒMIC QUE COMPORTEN. - Boletín Oficial de Barcelona de 12-02-2021

TIEMPO DE LECTURA:

BASES PER A LA CONCESSIO D AJUTS ECONOMICS A ESTABLIMENTS DE COMERÇ, SERVEIS, RESTAURACIO I PERSONES AUTONOMES AMB CENTRE DE TREBALL OBERT AL MUNICIPI DE CASTELLBISBAL, AFECTATS PER LES MESURES PRESES PER FER FRONT A LA COVID-19 I A L IMPACTE ECONOMIC QUE COMPORTEN.

  • Plazo de la solicitud: Ver Detalles , 12/02/2021 hasta ----
  • Tipo: Bases
  • Beneficiarios:
    • Empresas y autónomos
    • Particulares
  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Categorías: Comercio y marketing, Investigación, desarrollo e innovación (I+D+i)

Descargar en PDF


Per acord del Ple Municipal de data 25/01/2021 va aprovar inicialment les bases corresponent a: Comerç. Bases reguladores per a la concessió de subvencions en règim de concurrència no competitiva per a la concessió d'ajuts econòmics a establiments de comerç, serveis, restauració i persones autònomes amb centre de treball obert al municipi de Castellbisbal, afectats per les mesures preses per fer front a la COVID-19 i a l'impacte econòmic que comporten.

En compliment d'allò que disposa l'article 124.2 del Decret 179/1985, de 13 de juny, es sotmeten a informació pública pel termini de 20 dies naturals durant el qual es podran presentar al·legacions amb el benentès que si transcorregut l'esmentat termini no s'ha presentat cap, les bases/convocatòria quedaran definitivament aprovades. Text íntegre:

BASES REGULADORES PER LA CONCESSIO DE SUBVENCIONS EN RÈGIMEN DE CONCURRÈNCIA NO COMPETITIVA PER A LA CONCESSIÓ D'AJUTS ECONÒMICS A ESTABLIMENTS DE COMERÇ, SERVEIS, RESTAURACIÓ I PERSONES AUTÒNOMES AMB CENTRE DE TREBALL OBERT AL MUNICIPI DE CASTELLBISBAL, AFECTATS PER LES MESURES PRESES PER FER FRONT A LA COVID-19 I A L'IMPACTE ECONÒMIC QUE COMPORTEN

1. Objecte de l'ajut

L'objecte d'aquestes bases és regular les condicions per l'atorgament d'ajuts econòmics a comerç, serveis, restauració i persones treballadores autònomes amb centre de treball obert i amb seu social a Castellbisbal i que, d'acord a la normativa restrictiva pressa per la situació d'emergència sanitària derivada de la COVID-19, s'hagin vist afectats en la disminució o reducció del seu negoci o en el tancament de la seva activitat econòmica.

L'ajut anirà adreçat al finançament de despeses fixes associades a l'activitat econòmica (tributs, nòmines, lloguers, subministraments bàsics,..) fetes durant el període que s'hagi vist afectat degut a les mesures preses derivades de la COVID-19

Aquest ajut serà reconegut si la persona titular o representant de l'activitat es compromet a garantir la continuïtat d'aquesta, així com el manteniment dels llocs de treball del personal adscrit com a mínim durant 3 mesos des de la finalització de l'afectació de les normatives aplicades per el control de la pandèmia provocada per la COVID19.

Els ajuts a que fan referència aquestes bases tenen caràcter eventual, són lliurament revocables i reduïbles, no generen cap dret respecte a l'obtenció d'altres ajuts per anys posteriors i no es poden al·legar com a precedents.

2. Naturalesa de l'ajut i servei responsable

L'Ajuntament de Castellbisbal promou aquesta subvenció amb la finalitat de pal·liar l'afectació negativa que ha tingut sobre el teixit productiu la declaració de l'estat d'alarma del 14 de març de 2020 i les posteriors normatives que en cada moment s'han adoptat per aplicar mesures restrictives en el desenvolupament normal de l'activitat econòmica , adoptant diverses mesures i ajuts per tal de reactivar el teixit comercial i de restauració i impulsar la promoció i dinamització d'aquest sector.

La gestió de la convocatòria i atorgament dels ajuts correspon a l'Àrea de Promoció Econòmica de

l'Ajuntament de Castellbisbal.

3. Despeses subvencionables

Les despeses que es poden imputar a la subvenció són aquelles vinculades directament a l'activitat duta a terme per part de les persones incloses en aquesta línia de subvenció d'acord a la següent tipologia:

a) Despeses corrents necessàries pel manteniment de l'activitat habitual durant el període de suspensió de l'activitat.

b) Despeses corrents necessàries per a la reactivació de l'activitat habitual durant el període de suspensió de l'activitat, en un període màxim de dos mesos des que s'aixequi la normativa que ha provocat la suspensió de l'activitat parcial o total.

Les despeses consistiran concretament en els pagaments corresponents a:

a) Lloguers

b) Quotes d'hipoteques

c) Quotes de préstecs

d) Tributs

e) Serveis i subministraments bàsics (aigua, llum, gas...)

f) Costos laborals

g) Serveis, subministraments o manteniments necessaris per reactivar l'activitat habitual, sempre que obeeixin a la implantació de mesures relacionades amb el COVID-19.

No són despeses elegibles les corresponents a:

a) Obres d'instal·lació, remodelació o d'adequació dels locals que puguin ser considerades com una inversió.

b) L'IVA de les factures

c) I, si escau, els impostos indirectes equivalents quan siguin susceptibles de recuperació o compensació.

4. Beneficiaris

Les persones beneficiàries hauran de complir els requisits següents:

' Ser persona física o jurídica amb establiment comercial o de restauració obert en el municipi de Castellbisbal.

' Tenir la seu social al municipi de Castellbisbal.

' Haver suspès la seva activitat, total o parcialment, com a conseqüència de la normativa restrictiva aplicada per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

' Tenir un màxim de treballadors/es, quantitat que es determinarà a la convocatòria, en el moment de l'aplicació de les mesures restrictives que afectin a l'activitat econòmica de l'establiment.

' Tenir un volum d'operacions no superior a 600.000 euros anuals (exercici anual anterior).

' Haver patit una reducció en el volum d'operacions com a conseqüència de la normativa restrictiva aplicada per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. en la comparativa entre l'any 2019 i els mesos afectats per la normativa restrictiva.

Queden excloses:

-Les entitats bancàries i les entitats asseguradores.

- Aquelles empreses l'activitat de les quals no sigui el comerç i servei de proximitat o

restauració.

Aquelles persones que reuneixin els requisits anteriors hauran de presentar la seva sol·licitud i tota la documentació requerida dins el termini establert en la convocatòria.

Els beneficiaris tenen l'obligació de facilitar tota la informació que li sigui requerida per l'Ajuntament de

Castellbisbal.

Els beneficiaris no poden estar incurses en cap dels causes d'incompatibilitat o prohibició per obtenir subvencions de conformitat amb l'article 13.2 de la Llei 38/2003 , de 17 de novembre, general de subvencions.

Aquest ajut té consideració de subvenció a efectes tributaris i segons normativa vigent serà comunicat

a l'AEAT.

5. Quantia de l'ajut

La quantia total màxima establerta per els ajuts i l'aplicació pressupostària on es farà la despesa

quedarà regulada a la convocatòria, en qualsevol cas no superaran els 3.000¬ per beneficiari.

6. Forma de pagament de l'ajut o subvenció

El pagament es realitzarà d'un sol cop mitjançant transferència al compte bancari del beneficiari

prèvia la presentació dels justificants dins dels terminis establerts.

7. Període d'execució

El període d'execució dels ajuts concedits a l'empara d'aquestes bases quedarà determinat a la

convocatòria.

8. Presentació de sol·licituds i documentació a aportar

Les persones interessades formalitzaran la petició per mitjans electrònics a través del tràmit específic de la Seu Electrònica o Oficina Virtual de tràmits de l'Ajuntament de Castellbisbal que s'informarà en cada convocatòria, i opcionalment pels altres mitjans que senyala l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

Els interessats hauran de presentar tota la documentació que es sol·liciti a la convocatòria.

Tenir en compte que quan la documentació presentada sigui incorrecta o incomplerta les persones beneficiàries tenen l'obligació de facilitar tota la informació que li sigui requerida per l'Ajuntament, especialment l'Ajuntament podrà sol·licitar en cas de dubte que es presentin els documents originals per tal d'aclarir-los amb les còpies presentades en la sol·licitud.

En el cas que no hagueu rebut abans cap pagament de l'Ajuntament de Castellbisbal o hagueu modificat el vostre número de compte corrent, heu de presentar apart el document d'alta de creditors a l'Ajuntament de Castellbisbal. Podeu tramitar l'alta o modificació de creditors a l'adreça:

https://oficinavirtual.castellbisbal.cat/portalCiutada/portal/literal.do?opc_id=10205&pes_cod=-2&ent_id=2&idioma=2.

9. Termini de presentació de les sol·licituds

El termini per a la presentació de sol·licituds d'aquests ajuts s'iniciarà l'endemà de la publicació de la

convocatòria al Butlletí Oficial de la Província.

10. Procediment de concessió

El procediment de concessió dels ajuts regulats a les presents Bases Reguladores serà el de concurrència no competitiva.

Les sol·licituds es resoldran per ordre cronològic de presentació, quan s'hagin efectuat les

verificacions oportunes, fins a esgotar el pressupost.

L'òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l'atorgament de les subvencions previstes en les presents bases i convocatòria correspon a la Regidora de Promoció Econòmica i comerç.

La resolució es realitzarà mitjançant acord de Junta de govern local.

Una vegada registrada la sol·licitud, es verificarà que el sol·licitant compleix els requisits i aquesta s'ha presentat dins del termini establert a la convocatòria. Així mateix, es verificarà la documentació de la sol·licitud i si aquesta no compleix els requisits es requerirà a l'interessat/da per tal que en un termini de 10 dies hàbils esmeni el defecte o adjunti els documents preceptius. Si no ho fa així, s'entendrà que desisteix, d'acord amb l'article 68 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre.

L'extracte de la convocatòria que regirà aquest procediment es publicarà, a través de la Base de

Dades Nacional de Subvencions, al Diari Oficial corresponent.

11. Termini de resolució i de notificació

El termini per a l'atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de dos mesos a comptar des de la data de finalització del període de presentació de sol·licituds, sense perjudici d'atorgaments periòdics conforme es vagin presentat les sol·licituds d'acord amb l'article 10.

Un cop acordada la concessió dels ajuts, aquests seran notificats als interessats en un termini màxim de 10 dies des de la data d'aprovació de la resolució, d'acord amb allò previst a l'article 40 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris.

12. Acceptació de l'ajut

L'acceptació de la subvenció per part del beneficiari s'entendrà efectuada de forma tàcita amb la notificació de la resolució d'atorgament de l'ajut, i en cas que no es presenti recurs contra aquesta en el termini d'un mes des de la pràctica de la notificació.

13. Obligacions dels beneficiaris

Són obligacions dels beneficiaris d'aquestes subvencions, a més de les especificades a l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, les que tot seguit s'indiquen. El seu incompliment originarà les responsabilitats que en cada cas corresponguin i la incoació de l'expedient de reintegrament de la subvenció.

' L'activitat econòmica desenvolupada estigui donada d'alta en el cens d'activitats de l'IAE i aquesta s'hagi iniciat abans del 14 de març de 2020.

' Mantenir en funcionament l'activitat a la qual es vincula aquesta subvenció així com el manteniment del llocs de treball del personal adscrit, durant un termini mínim de 3 mesos des de l'aplicació de la normativa per la situació sanitària derivada de la COVID-19.

' Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament , l'Agència Tributària, la

Seguretat Social i la Generalitat de Catalunya.

' Les persones beneficiàries de subvencions concedides per l'Ajuntament, s'obliguen a executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis de bona administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva justificació d'acord amb l'establert a les presents bases.

' Les persones beneficiàries d'una subvenció estan obligades a sotmetre's a les actuacions de comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció General de l'Ajuntament, i a aportar tota la informació que els sigui requerida en l'exercici de les actuacions anteriors i en relació a la subvenció concedida.

' Els documents de qualsevol mena justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, s'hauran de conservar per un període no inferior als 6 anys, a comptar des de la finalització del termini de presentació de les justificacions.

14. Termini i forma de justificació

El termini per a la justificació de les subvencions atorgades serà d'un mínim 4 mesos des de la data límit de la presentació de les sol·licituds.

Les persones beneficiàries hauran de justificar davant de l'Ajuntament de Castellbisbal l'aplicació de l'import de la subvenció atorgada a les despeses subvencionables especificades al punt 3 d'aquestes bases.

A tal efecte, presentaran un compte justificatiu simplificat que haurà d'incloure:

-Memòria explicativa breu de la destinació de la subvenció.

-Una relació classificada de les despeses de l'activitat, amb la identificació del creditor, el número de la factura o el document de valor probatori equivalent en el tràfic mercantil, l'import, la data d'emissió i la data de pagament. Aquesta llista ha d'estar acompanyada de les factures o dels documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa, i de la documentació acreditativa de pagament (extracte bancari o, en el cas de pagament efectiu, documentació acreditativa de la percepció de l'import per part del creditor).

- Altres ingressos i subvencions que hagin finançat l'activitat subvencionada amb indicació del seu import i procedència.

15. Circumstàncies que poden donar lloc a la modificació de la resolució

Sense perjudici de les responsabilitats que escaiguin, l'Ajuntament de Castellbisbal procedirà a la revocació total o parcial de l'ajut atorgat en els casos següents.

Motius de la revocació de la concessió de l'ajut:

' Quan es demostri la falsedat o incorrecció d'algun dels documents o declaracions presentats a la sol·licitud

' Per manca de justificació o la justificació incompleta dels requeriments indicats per a la presentació de la sol·licitud.

' Per l'incompliment de la finalitat i/o les condicions en base a les quals l'ajut va ser concedit.

' Per l'incompliment de les obligacions socials, fiscals, comptables, laborals o de conservación dels documents durant aquest temps

' La resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i control per part de l'òrgan municipal que gestiona l'ajut.

En el cas d'incompliment d'aquestes bases i per a fer efectiu l'import total o parcial de la ajut a retornar, a la qual s'afegiran els interessos de demora corresponents, es procedirà en primer lloc per la via voluntària i, en el seu cas, per la via de constrenyiment quan no es retorni el reintegrament de manera voluntària.

16. Compatibilitat amb d'altres subvencions

La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres administracions o ens públics o privats. Incloent-hi les subvencions municipals atorgades per altres projectes.

Tanmateix, l'import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total subvencionat.

Els beneficiaris hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública concurrent que no s'hagi declarat amb la sol·licitud.

17. Publicitat de les subvencions concedides

Les subvencions atorgades a l'empara d'aquestes bases seran objecte de publicitat, amb indicació de la convocatòria, l'aplicació pressupostària, el/la beneficiari/ària, la quantitat concedida, la finalitat de la subvenció, els diferents projectes o programes subvencionats i els participants en cada projecte o programa subvencionat, conforme es vagin publicant al Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions. La informació serà accessible a través del Portal de transparència de l'Ajuntament de Castellbisbal.

18. Causes de reintegrament

Quan a conseqüència de l'anul·lació, revocació o de la revisió de la subvenció, l'import definitiu d'aquesta sigui inferior a l'import pagat, el/la perceptor/a estarà obligat a reintegrar l'excés.

Així mateix, també estarà obligat a reintegrar, el/la beneficiari/ària que hagi percebut la subvenció falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la seva concessió; per incompliment total o parcial de l'objectiu de l'activitat o del projecte; per incompliment de l'obligació de justificar en els terminis establerts; per resistència o obstrucció a les actuacions de comprovació i de control financer i en els altres supòsits previstos en la normativa de la LGS.

Procedirà el reintegrament per part dels/de les beneficiaris/àries de la totalitat o part de les quantitats percebudes, i l'exigència de l'interès de demora des del moment del pagament de la subvenció fins a la data en què s'acordi la procedència del reintegrament.

19. Obligats al reintegrament

Respondran solidàriament els membres de les persones i entitats que gaudeixin de la condició de persones beneficiàries.

Seran responsables subsidiaris de l'obligació de reintegrar els administradors de les persones jurídiques, que no realitzin els actes de la seva competència necessaris per al compliment de les obligacions, adoptessin acords que fessin possibles els incompliments o consentissin el de qui d'ells depenguin. Així mateix seran responsables en tot cas, els administradors de les persones jurídiques que hagin cessat en les seves activitats.

20. Infraccions i sancions

En matèria d'infraccions i sancions s'aplicarà el que es disposa en el Títol IV de la LGS, en el Títol IV del RLGS i al Títol IV de la Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament.

21. Vigència

Aquestes bases regiran a partir del dia següent a la publicació del seu text íntegre al Butlletí Oficial de la Província, en la forma prevista en l'article 124.2 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, i continuaran vigents fins que es modifiquin o es deroguin expressament.

22. Règim jurídic

En tot allò que no estigui previst en les presents bases seran d'aplicació els preceptes de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i l'Ordenança general de subvencions aprovada pel Ple de l'Ajuntament de Castellbisbal, en sessió ordinària celebrada el dia 17 de maig de 2016 i publicada íntegrament al BOP de Barcelona de data 27 de maig de 2016, la qual regula de manera general el procediment de concessió de subvencions de l'Ajuntament de Castellbisbal.

Comercio
Comercio y marketing
Desarrollo económico