Revision. Convenio Colectivo de Empresa de BOTAMAVI SERVICIOS GENERALES MARITIMOS, S.L. (36004562012010) de Pontevedra

Empresa Provincial. Versión VIGENTE. Validez desde 01 de Enero de 2020 en adelante

Volver al Convenio

TIEMPO DE LECTURA:

  • Código Nuevo: 36004562012010
  • Tipo: Empresa
  • Ámbito: Pontevedra
  • Boletín Oficial de Pontevedra nº 41 del 28/02/2020

    ...Convenio Colectivo de Empresa de BOTAMAVI SERVICIOS GENERALES MARITIMOS, S.L. (36004562012010) de Pontevedra Economía Social... ...Comisión negociadora... ...Sindicatos... ...Comisión Paritaria...
TÁBOA SALARIAL 2020 DA EMPRESA BOTAMAVI SERVICIOS GENERALES MARÍTIMOS, S.L. Convenio o Acordo BOTAMAVI SERVICIOS GENERALES MARÍTIMOS, SL - Expediente: 36/01/0028/2020 - Data: 18/02/2020 - Asunto: RESOLUCIÓN DE INSCRICIÓN E PUBLICACIÓN - Código de Convenio número 36004562012010 (Boletín Oficial de Pontevedra núm. 41 de 28/02/2020)

XUNTA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

SERVIZO DE EMPREGO E ECONOMÍA SOCIAL

Outros documentos, notificacións e informacións públicas

TÁBOA SALARIAL 2020 DA EMPRESA BOTAMAVI SERVICIOS GENERALES MARÍTIMOS, S.L.

Convenio o Acordo

BOTAMAVI SERVICIOS GENERALES MARÍTIMOS, SL

- Expediente: 36/01/0028/2020

- Data: 18/02/2020

- Asunto: RESOLUCIÓN DE INSCRICIÓN E PUBLICACIÓN

- Código de Convenio número 36004562012010

Visto o Acordo da Comisión Negociadora polo que se aproba o texto do acordo sobre a táboa salarial do ano 2020 para os traballadores da empresa BOTAMAVI SERVICIOS GENERALES MARÍTIMOS, SL, subscrito en representación da parte económica, por unha representación da empresa e da parte social, pola delegado de persoal representante dos traballadores, elixido na candidatura da organización sindical CIG, en data 31 de xaneiro do 2020.

Primeiro.-Dito Acordo foi presentado na Xefatura Territorial de Vigo en data 16 de febreiro do 2020.

Segundo.-Que no mesmo non se aprecia ningunha infracción da legalidade vixente e as súas cláusulas non conteñen estipulacións en prexuízo de terceiros.

FUNDAMENTOS  DE  DEREITO

Primeiro.-Que o artigo 90.2 e 3 do Real Decreto Lexislativo 2/2015, do 23 de outubro, do Estatuto dos Traballadores, outorga facultades a Autoridade laboral competente en orde ao rexistro, publicación, depósito e notificación dos Acordos Colectivos  pactados  no  ámbito  da súa competencia.

Segundo.-Real decreto 713/2010, de 28 de maio, sobre Rexistro e Depósito dos convenios e acordos colectivos de traballo.

Terceiro.-Real decreto 2412/82, do 24 de xullo, sobre traspaso de funcións e servizos da Administración do Estado á Comunidade Autónoma de Galicia, en materia de traballo,

Esta xefatura territorial,

A  C  O  R  D A:

Primeiro.-Ordenar o seu rexistro e depósito no Rexistro de Convenios e Acordos Colectivos de Traballo da Comunidade Autónoma de Galicia, creado mediante Orde do 29 de outubro do 2010 (DOG nº 222, do 18.11.2010).

Segundo.-Dispoñer a súa publicación no Boletín Oficial da Provincia.

Terceiro.-Ordenar a notificación desta Resolución á Mesa Negociadora do mesmo.

O xefe territorial

Ignacio Rial Santomé

ACTA DE LA COMISIÓN PARITARIA DEL CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA BOTAMAVI SERVICIOS GENERALES MARÍTIMOS, S.L.

Vigo, 31 de enero de 2020

Siendo las 11h del día 31/01/20, se reúnen en los locales de la empresa los miembros de  la comisión paritaria del Convenio.

Asisten por parte de los trabajadores:

- D. Alejandro Carbajo Prieto, con DNI 11968044V, delegado de personal de los trabajadores

- D. Luciano Villar González, con DNI 35277760S, en calidad de asesor de la representación de los trabajadores por parte de la Confederación Intersindical Galega (CIG)

Por parte de la empresa:

- D. José Manuel García Vázquez, con DNI 36066536Y, representante legal de la empresa

- D. Francesc Xavier Altadill Llort, con DNI 43505659D, abogado, en calidad de asesor de la empresa

El objeto de la reunión es establecer las tablas salariales para el presente año 2020.

De acuerdo con el apartado b) del artículo 24, se procede a aplicar el incremento del 1,75%    a los conceptos de Convenio, quedando fijados los mismos del modo siguiente y con vigencia desde 1 de enero de 2020:

Artículo 20

- Festivos:                                         36,80 €

- Festivos (24,25, 31 de diciembre): 52,09 €

Artículo 23

- Plus transporte:                        111,56 €

- Plus actividad:                                  55,77 €

- Plus disponibilidad:                        167,34 €

TABLA SALARIAL 2020

(Omitida. Consultar PDF de la disposición)

Finalmente se procede a la firma de la tabla salarial para 2020 y revisión de los conceptos   de Convenio afectados por el incremento del 1,75% y se autoriza al letrado Francesc Xavier Altadill Llort para la presentación, a través de Regcon, de la revisión salarial acordada, registro y publicación de la misma.

Representante de la empresa

- Fdo. José Manuel García Vázquez

Delegado de personal

- Fdo. Alejandro Carbajo Prieto

Secretario de la comisión y asesor

- Fdo. Francesc Xavier Altadill Llort

Asesor

- Fdo. Luciano Villar González