Revision , Modificacion/Interpretacion. Convenio Colectivo de Sector de HOSTELERIA (15000745011981) de Coruña

Sector Provincial. Versión anterior. NO VIGENTE. Validez desde 01 de Enero de 2005

Volver al Convenio

Tipo Título F. Publicación Boletin F. Vigor Vigencia PDF
C. Colectivo , Revision Resolucion de inscripcion e publicacion do convenio colectivo do sector de hostaleria da provincia da Coruña. Codigo nº15000745011981 Convenio afectado por 30/08/2013 Boletín Oficial de A Coruña 01/01/2011 Vigente Documento oficial en PDF
C. Colectivo Convenio colectivo do sector de hostaleria (codigo convenio 1500745) Convenio afectado por 29/09/2007 Boletín Oficial de A Coruña 01/01/2006 No Vigente
C. Colectivo Resolución do 31 de xullo de 2003, da Delegación Provincial da Coruña, pola que se dispón o rexistro, o depósito e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, do convenio colectivo do sector de hostalería. Convenio afectado por 26/09/2003 Diario Oficial de Galicia 01/01/2001 No Vigente
C. Colectivo Convenio colectivo do sector de hostalería 04/09/2003 Boletín Oficial de A Coruña 01/01/2001 No Vigente
C. Colectivo Resolución do 12 de xaneiro de 1999, da Delegación Provincial da Coruña, pola que se dispón a inscrición no rexistro e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, do convenio colectivo do sector de hostalería da provincia da Coruña. Convenio afectado por 17/02/1999 Diario Oficial de Galicia 01/01/1997 No Vigente
C. Colectivo Resolución do 21 de decembro de 1995, da Delegación Provincial da Coruña, pola que se dispón a inscrición no rexistro e a publicación no Diario Oficial de Galicia do convenio colectivo do sector de hostelería. Convenio afectado por 26/02/1996 Diario Oficial de Galicia 01/01/1995 No Vigente

Convenios anteriores

Modificación/Interpretación

  • Boletín Oficial de A Coruña nº 73 del 19/04/2017

   • Código: 15000745011981
   • Tipo: Sector
   • Ámbito: Coruña
   • Fecha Publicación: 19/04/2017
   • Fecha de efecto: desde 30/03/2017

   Visto o acordo relativo á prórroga da ultraactividade do convenio colectivo do sector de Hostalería da provincia da Coruña, (código de convenio 15000745011981), publicado no Boletín Oficial da provincia da Coruña o 30 de agosto de 2013, que foi suscrito pola comisión negociadora na xuntaza do 30.03.2017, de conformidade co disposto no artigo 90 do Real decreto lexislativo 2/2015, de 23 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores, no Real decreto ...
  • Boletín Oficial de A Coruña nº 48 del 13/03/2017

   • Código: 15000745011981
   • Tipo: Sector
   • Ámbito: Coruña
   • Fecha Publicación: 13/03/2017
   • Fecha de efecto: desde 09/02/2017 hasta 30/03/2017

   Visto o acordo relativo á prórroga da ultraactividade do convenio colectivo do sector de Hostalería da provincia da Coruña, (código de convenio 15000745011981), publicado no Boletín Oficial da provincia da Coruña o 30 de agosto de 2013, que foi suscrito pola comisión negociadora na xuntaza do 09.02.2017, de conformidade co disposto no artigo 90 do Real decreto lexislativo 2/2015, de 23 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores, no Real decreto ...
  • Boletín Oficial de A Coruña nº 120 del 29/06/2015

   • Código: 15000745011981
   • Tipo: Sector
   • Ámbito: Coruña
   • Fecha Publicación: 29/06/2015
   • Fecha de efecto: desde 20/05/2015 hasta 09/02/2017

   Vista o texto da acta da reunión celebrada o 20.05.2015 pola comisión paritaria do convenio colectivo do sector de HOSTALERÍA da provincia da Coruña, na que aclara o artigo 22.6 do convenio colectivo publicado no B.O.P. do 30.08.2013, de conformidade co disposto no artigo 90 do Real decreto lexislativo 1/1995, do 24 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores, no Real decreto 713/2010, do 28 de maio, sobre rexistro e depósito de convenios e acordos co...

Corrección

  • Diario Oficial de Galicia nº 7500 del 17/04/1996

   • Código: 15000745011981
   • Tipo: Sector
   • Ámbito: Coruña
   • Fecha Publicación: 17/04/1996
   • Fecha de efecto: desde 01/01/1995 hasta 01/01/2007

   Advertidos erros e omisións na publicación das táboas salariais do citado convenio colectivo no DOG nº 40, do 26 de febreiro, cómpre face– las oportunas correccións: 1995. Sección terceira: catering Categorías profesionais Luxo I. L. G. L. –Persoal cociña Xefe cociña 18.643 124.277 2ª xefe de cociña 18.017 120.115 Xefe partida 17.411 116.075 Reposteiro 17.411 116.075 Ofc. reposteiro 16.797 111.970 Cociñeiro 16.797 111.970 Axd. Coc.– Repos. 14.988 99.919 Pinche– Fregdra. 14.657...

Revision salarial e modificacion dos artigos 6, 19 e 20 do convenio colectivo do sector de hostaleria, Codigo de Convenio nº 1500745 (Boletín Oficial de A Coruña núm. 67 de 22/03/2006)

Preambulo

Visto o expediente da revisión salarial e modificación dos artigos 6, 19 e 20 do convenio colectivo do sector de HOSTALERIA, que tivo entrada nesta Delegación Provincial da Consellería de Traballo o día 24.02.06, e subscrito pola comisión paritaria do convenio o día 23.02.06, de conformidade co disposto no artigo 90.2 e 3 do Real decreto lexislativo 1/1995, do 24 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores, Real decreto 1040/81, do 22 de maio, sobre Rexistro e Depósito de Convenios Colectivos de Traballo e Real decreto 2412/82, de 24 de xullo, sobre traspaso de funcións e servizos da Administración do Estado á Comunidade Autónoma de Galicia, en materia de traballo, esta Delegación Provincial

ACORDA:


PRIMEIRO

Ordena-la súa inscripción no Libro Rexistro de Convenios Colectivos de Traballo, obrante nesta Delegación Provincial, e notificación ás representacións económica e social da Comisión Negociadora.


SEGUNDO

Ordena-lo depósito do citado acordo no Servizo de Relacións Laborais, Sección de Mediación, Arbitraxe e Conciliación (S.M.A.C).


TERCEIRO

Dispoñe-la súa publicación no Boletín Oficial da Provincia e no Diario Oficial de Galicia.

A Coruña, 2 de marzo de 2006

A DELEGADA PROVINCIAL

Asdo: María Debén Alfonso


ACTA DE LA COMISION PARITARIA

En La Coruña, a 23 de febrero de 2006, siendo las 18.00 horas en los locales de la Asociación Provincial de Hostelería, se reúne la citada comisión, la cual en uso de sus facultades, decide tomar los siguientes

ACUERDOS:

1º.Aprueba la revisión de las tablas salariales para el año 2005, y de los arts. 6, 19 y 20 del convenio colectivo que se adjunta.

2º.En contestación a la consulta planteada por la empresa CAMIÑO SANTO, S.A. a esta comisión paritaria sobre cuál es el salario que debe percibir el recepcionista de noche, esta comisión acuerda resolver en el sentido de que no hay en el convenio categoría de recepcionista de noche, debiéndose aplicar la categoría única de recepcionista y el salario fijado en las tablas salariales, correspondiente a dicha categoría de recepcionista.

3º.En contestación a la consulta planteada por D. Julio José Dosil Mariña, delegado de personal de la empresa AREAS, S.A., esta comisión paritaria acuerda que el salario que debe aplicarse en la cuestión sometida es la de jefe de sector establecido para la sección de lujo en las tablas salariales de convenio colectivo.

Sin más asuntos que tratar, las partes integrantes de esta comisión así lo acuerdan y firman.

Artigo 6.-RETRIBUCIÓNS.

Os salarios garantidos e fixos que corresponden ás diversas categorías profesionais serán, a partir da vixencia de este convenio, os que figuran para calquera clase e categoría nas táboas anexas.

Os traballadores que tivesen xa recoñecido o dereito da manutención e aloxamento, incrementaránselle, durante o ano 2005 a 44,40 e 12,61 euros mensuais, respectivamente, sempre e cando non fagan uso de tal dereito.

A tódolos efectos entenderanse como salarios reais os garantidos establecidos nas táboas salariais anexas, incrementados co importe de aloxamento, manutención e antigüidade consolidada, en cada caso.

Artigo 19.-QUEBRANTO DE MOEDA.

En concepto de quebranto de moeda nos establecementos clasificados de luxo, 1-A, 1-B e 2 da ordenanza laboral, percibirán:

No ano 2005:

O caixeiro xeral, 20,23 euros/mes; o caixeiro de hotel, 15,18 e 15,19 os caixeiros de departamento.

Artigo 20.-SERVICIOS EXTRAORDINARIOS.

O persoal alleo á empresa que realice servicios extraordinarios percibirá as seguintes retribucións.

Durante o ano 2005:

* Xefe de Cociña: 81,17 euros por servicio

* Cociñeiro: 62,92

* Axudante: 62,92

* Fragadora: 62,92

PERSOAL DE COMEDOR:

* Xefe de comedor: 81,17 euros por servicio

* Camareiro: 62,92

* Axudante: 62,92

Cando o persoal extra realice a faena de montaxe, percibirá por iso a cantidade de 4,87 euros durante o ano 2005, incrementándose esa cantidade na mesma contía cós salarios.

O servicio corrente de restaurante ou limoada será retribuído con 1,96 euros de soldo inicial e tanto por cento correspondente garantido de 43,09 euros diarios.

Os servicios de esta índole fóra da localidade producirán un aumento do 50% correspondente, e sendo a cargo da empresa os portes de desplazamento, manutención e aloxamento a que houbere lugar.

Esta norma contiene tablas, si desea consultarlas pulse AQUI

(Para poder leer los documentos es necesario el lector Adobe Acrobat)