Adhesion. Convenio Colectivo de Empresa de AJUNTAMENT DE TORNABOUS. EMPLEADOS PUBLICOS (25100422142020) de Lleida

Empresa Provincial. Versión VIGENTE. Validez desde 23 de Enero de 2020 en adelante

TIEMPO DE LECTURA:

Modificaciones/Revisiones
Tipo Título F. Publicación Boletin F. Vigor PDF
Adhesion Acord d adhesio de l Ajuntament de Tornabous a l Acord comu de condicons per als empleats publics dels ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants, per als anys 2015-2019 (25100422142020). 29/01/2020 Boletín Oficial de Lleida 23/01/2020 Documento oficial en PDF

Acord d adhesio de l Ajuntament de Tornabous a l Acord comu de condicons per als empleats publics dels ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants, per als anys 2015-2019 (25100422142020). (Boletín Oficial de Lleida núm. 19 de 29/01/2020)

Resolució, de 23 de gener de 2020, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord d'adhesió de l'Ajuntament de Tornabous a l'Acord comú de condicions per als empleats públics dels ens locals de Catalunya, de menys de 20.000 habitants, per als anys 2015-2019 (25100422142020).

Vist el text de l'Acord d'adhesió de l'Ajuntament de Tornabous a l'Acord comú de condicions per als empleats públics dels ens locals de Catalunya, de menys de 20.000 habitants, subscrit d'una banda pels representants de l'Ajuntament i de l'altra pels representants dels treballadors, el dia 9 de desembre de 2019; i d'acord amb el que estableixen l'article 38.6 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic; l'article 2 del Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball; el Decret 289/2016, de 30 d'agost, de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i altres normes d'aplicació.

Vista l'aprovació expressa de l'Acord d'adhesió per l'òrgan competent, en data 17 de desembre de 2019, segons el que disposa l'article 38.3 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.

Resolc

1. Disposar la inscripció de l'Acord d'adhesió de l'Ajuntament de Tornabous a l'Acord comú de condicions per als empleats públics dels ens locals de Catalunya, de menys de 20.000 habitants, per als anys 2015-2019 (25100422142020) al Registre de Convenis i Acords col·lectius de treball dels Serveis Territorials de Treball, Afers Socials i Famílies a Lleida.

2. Disposar la seva publicació en el BOP de Lleida.

Lleida, 23 de gener de 2020

El director dels Serveis Territorials, Vidal Vidal Culleré

Acord de la Comissió Negociadora de l'Ajuntament de Tornabous per adherir-se a l'Acord comú de condicions per als empleats públics dels ens locals de Catalunya, de menys de 20.000 habitants (codi de Conveni número 79100015072015)

A Tornabous, 9 de desembre de 2019, reunits, d'una banda els representants de l'Ajuntament Tornabous i d'una altra banda la representació dels empleats públics de l'Ajuntament, amb motiu de l'adhesió a l'Acord comú de condicions per als empleats públics dels ens locals de Catalunya, de menys de 20.000 habitants (codi de Conveni número 79100015072015), en la seva totalitat, d'acord amb l'establert en l'article 92.1 de l'Estatut dels Treballadors i en l'article 34. 2 de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, després de les consegüents exposicions de motius per part d'ambdues parts, de comú acord, manifesten:

- Ambdues parts es reconeixen capacitat i legitimació suficient, conforme a l'article 87 de l'Estatut dels Treballadors i a l'article 34 de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.

- En el moment de la signatura d'aquesta acta, les parts aquí representades no tenen constància de l'afectació de cap conveni col·lectiu.

En conseqüència, arriben als acords següents:

1. A l'adhesió, en la seva totalitat, del contingut de l'Acord comú de condicions per als empleats públics dels ens locals de Catalunya. de menys de 20.000 habitants (codi de Conveni número 79100015072015), en la seva totalitat, actualment en vigor, amb efecte des de la data que determini l'Acord d'adhesió del Ple de l'Ajuntament.

2. Facultar a M. Àngels Rius Pifarré, secretària de l'Ajuntament, perquè actuï en nom i representació d'aquesta Comissió Negociadora a efectes de dipòsit, registre i corresponent publicació de l'Acord d'adhesió.

3. Així mateix, aquest escrit i una còpia d'aquest es traslladaran a l'autoritat laboral competent als efectes de constància, registre i publicació.

I, en prova de conformitat de tot el que s'ha exposat, els sotasignats subscriuen aquesta acta en el lloc i la data de l'encapçalament.

En representació de l'Ajuntament

En representació dels empleats públics