Modificacion/Interpretacion. Convenio Colectivo de Empresa de AYUNTAMIENTO DE CREIXELL. PERSONAL LABORAL Y FUNCIONARIO (43003122142008) de Tarragona

Empresa Provincial. Versión VIGENTE. Validez desde 20 de Diciembre de 2018 en adelante

TIEMPO DE LECTURA:

Modificaciones/Revisiones
Tipo Título F. Publicación Boletin F. Vigor PDF
Modificacion/Interpretacion Acord de millora de prestacions per a les situacio d? incapacitat temporal del personal de l? ajuntament de Creixell. Acord del Ple de 20.12.2018. 31/01/2019 Boletín Oficial de Tarragona 20/12/2018 Documento oficial en PDF
Modificacion/Interpretacion Modificacio per l ampliacio de l acord de condicions de treball/Conveni col lectiu per al personal de l ajuntament per als anys 2015-2020. Aprovacio. 05/10/2018 Boletín Oficial de Tarragona 21/09/2018 Documento oficial en PDF
Modificacion/Interpretacion Modificacio per ampliacio de l¿Acord de Condicions de Treball/Conveni Col lectiu per al personal. Text. Aprovacio. 23/08/2018 Boletín Oficial de Tarragona 19/07/2018 Documento oficial en PDF
Modificacion/Interpretacion Acord regulador de les condicions de treball dels empleats publics de l Ajuntament de Creixell, anys 2015-2020. Codi de conveni num. 43003122142008. 03/05/2016 Boletín Oficial de Tarragona 01/05/2015 Documento oficial en PDF

Acord de millora de prestacions per a les situacio d? incapacitat temporal del personal de l? ajuntament de Creixell. Acord del Ple de 20.12.2018. (Boletín Oficial de Tarragona núm. 22 de 31/01/2019)

AJUNTAMENT DE CREIXELL

El Tarragonès

EDITE

En Sessió Ordinària/Extraordinària de data 20 de desembre de 2018, el Ple va adoptar el següent Acord de millora de prestacions per a les situació d? incapacitat temporal del personal de l? Ajuntament, així com de regulació del règim d? absències a la feina per raó de malaltia o accident, :

Primer .- De regulació de prestacions econòmiques del personal de l? Entitat en la situació d? Incapacitat temporal, amb el següent règim de prestacions i complements retributius, abast temporal i condicions, amb independència que derivi de contingències comunes o de contingències professionals : 1. Reconèixer als empleats públics, tant funcionari com laboral, en situació d? incapacitat temporal, un complement retributiu, des del primer dia d? incapacitat temporal, que, sumat a la prestació del Règim General de la Seguretat Social, assoleixi el 100 % de les seves retribucions fixes del mes d? inici de la situació d? incapacitat temporal. En tots els casos, per retribució del mes s? entendrà la d? una mensualitat ordinària, exclosos els conceptes no fixos i periòdics determinats per la presència efectiva de l? empleat (gratificacions per serveis extraordinaris fora de la jornada ordinària, productivitat variable o singularitzada, i altres de meritació superior a la mensual) i pagues extraordinàries. Pels casos de reducció de jornada amb reducció proporcional de retribucions, els complements es correspondran amb aquesta reducció. En els supòsits de reingrés al servei actiu, nou ingrés o alta en nòmina des de situacions que no comportessin la percepció de retribucions, serviran de referència les retribucions del mateix mes d? inici de la incapacitat temporal elevades al mes complet. 2. Els anteriors complements no seran d? aplicació a les situacions d? incapacitat temporal ja iniciades abans de la data d? aquest Acord, a les quals se? ls continuarà aplicant la normativa vigent en el moment de causar-la (Acord de Ple i Decret d? Alcaldia de 4 i 19 d? octubre de 2012). 3. En els casos de malalties cròniques o de persistència prolongada en el temps, que impliquin incapacitats temporals successives, interrompudes per períodes intermedis d? activitat, i acreditades en el part mèdic de la baixa corresponent com a recaigudes d? un mateix procés patològic, es considerarà una única situació d? incapacitat temporal, sotmesa a un únic termini màxim, als efectes de la continuïtat en la percepció dels complements retributius en els percentatges que corresponguessin en el moment de l? alta prèvia a la recaiguda actual 4. No procedirà l? abonament de la millora de la prestació per Incapacitat temporal quan deixi de percebre? s per l? empleat públic la prestació a càrrec de la Seguretat Social per raó la seva retirada o denegació expressa per motiu que la persona beneficiària o hagués actuat fraudulentament per obtenir o conservar aquesta prestació, o hagués refusat o abandonat sense causa mèdica el tractament en el seu cas prescrit, o o hagués desatès qualsevol de les convocatòries, exàmens i reconeixements establerts pels metges encarregats del seguiment de la Incapacitat Temporal.

Segon .- De regulació del règim d? absències a la feina per raó de malaltia o accident, amb el següent règim de prestacions i complements retributius, abast temporal i condicions : 1. Absències a la feina que donin lloc a incapacitat temporal El previst en l? apartat primer. 2. Absències a la feina sense baixa mèdica a. Quan siguin degudament justificades Les absències a la feina motivades per malaltia o accident que no donin lloc a la incapacitat temporal no seran objecte de descompte en nòmina si no excedeixen d? un màxim de quatre durant l? any natural, de les qual només tres podran ser en dies consecutius. L? acreditació de l? absència a la feina per aquest motiu requerirà el corresponent justificant mèdic, i en tot cas haurà de ser comunicada al Cap de l? Àrea, dependència o Servei al qual estigui adscrit/a l? empleat/ da dins les dues hores següents a la d? inici de la jornada ordinària de treball. L? Àrea o Servei de personal o recursos humans podrà requerir en qualsevol moment a l? empleat/da que aporti el justificant emès pel facultatiu que l? hagués atès/atesa, sens perjudici de poder recavar del Servei mèdic de la Mútua o entitat col·laboradora en la gestió de la contingència els informes adients per tal de verificar l? efectivitat de la malaltia o accident. Les indisposicions durant la jornada laboral, computades per les hores d? absència efectiva, s? entendran incloses dins aquests dies, llevat que s? acrediti l? absència amb justificant de visita mèdica coincident en dates i horaris. Una vegada superat durant l? any natural el límit d? aquests quatre dies, les absències per raó de malaltia o accident que no donin lloc a incapacitat temporal comportaran la corresponent deducció de retribucions prevista a l? apartat següent per a les absències sense justificació. b. Absències sense justificació Quan s? incompleixi l? obligació d? acreditar les absències, s? aplicarà el règim de les absències injustificades a la feina, i comportaran la deducció proporcional d? havers pels temps que abastin. Creixell, a la data de la firma electrónica

L? Alcalde

Jordi Llopart Senent

Fecha: 2019.01.24 07:37:44 +01'00' Butlletí Oficial