Modificacion/Interpretacion. Convenio Colectivo de Empresa de AYUNTAMIENTO DE MONTBLANC. PERSONAL LABORAL Y FUNCIOARIO de Tarragona

Empresa Provincial. Versión VIGENTE. Validez desde 12 de Junio de 2013 en adelante

TIEMPO DE LECTURA:

Modificaciones/Revisiones
Tipo Título F. Publicación Boletin F. Vigor PDF
Modificacion/Interpretacion Prorroga de la vigencia de l actual conveni col lectiu del personal laboral i de l acord de condicions de treball del personal funcionari. Acord del Ple de 29.05.2013. 12/06/2013 Boletín Oficial de Tarragona 12/06/2013 Documento oficial en PDF

Prorroga de la vigencia de l actual conveni col lectiu del personal laboral i de l acord de condicions de treball del personal funcionari. Acord del Ple de 29.05.2013. (Boletín Oficial de Tarragona núm. 136 de 12/06/2013)

Preambulo

2013-06455

Ajuntament de Montblanc

ANUNCI:

El Ple de l Ajuntament de Montblanc, en sessió del passat 29 de maig de 2013, va adoptar, entre d altres, els següents acords:

Atès que el Reial Decret Llei 3-2012, de 10 de febrer, de Mesures Urgents per a la Reforma del Mercat Laboral, el seu article 14, apartat 5 i 6, referent a la negociació col·lectiva, modifica els apartats 1 i 3 de l article 86 de l Estatut dels Treballadors, modificació que suposa que desapareixerà la ultra activitat dels convenis col·lectius.

Atès que el proper 7 de juliol entra en vigència aquest aspecte normatiu, restant aquest Ajuntament sense conveni col·lectiu sinó s adopta cap mesura, i amb ells tots els drets i condicions econòmiques i socials adquirides pels treballadors durant anys.

Atès que la Disposició transitòria quarta, vigència dels convenis denunciats.

Els convenis col·lectius que ja estiguessin denunciats a la data d entrada en vigor d aquesta Llei, el termini d un any al que es refereix l apartat 3 de l article 86 de l Estatut dels Treballadors, a partir de dita data d entrada en vigor. Atès que el proper 7 de juliol entra en vigència aquest aspecte normatiu, quedant-nos sense conveni col·lectiu si no fem res al respecte, i amb ells tots els drets i condicions econòmiques i socials adquirides pels treballadors durant anys

Vist que la Comissió negociadora dels representants dels treballadors, reunits en data 24 de maig de 2013, a la sala de plens de l Ajuntament de Montblanc amb el Sr. Alcalde-President de l Ajuntament de Montblanc van acordar sol·licitar a l Ajuntament de Montblanc que en el proper Ple s aprovi prorrogar la vigència del conveni col·lectiu actual i l acord de condicions econòmiques i socials adquirides pels treballadors durant anys, mantenint les clàusules obligacionals i normatives del conveni laboral tot i afegint una clàusula addicional amb el següent text:

Queden suspesos temporalment tots aquells articles i clàusules que contradiguin la legislació vigent, mentre duri la restricció per llei.

Per tot allò exposat, s acorda:


PRIMER:

Prorrogar la vigència de l actual conveni col·lectiu del personal laboral i l acord de condicions de treball del personal funcionari de l Ajuntament de Montblanc, fins a nova negociació del conveni col·lectiu.


SEGON:

Incloure una clàusula addicional amb el següent text:

Queden suspesos temporalment tots aquells articles i clàusules que contradiguin la legislació vigent, mentre duri la restricció per llei.


TERCER:

Publicar el present acord als Butlletins oficials i facultar a l alcalde per a la signatura de qualsevol documents que faci efectiva aquesta prórroga.

Montblanc, 3 de juny de 2013.

L alcalde, Josep Andreu i Domingo.