C. Colectivo. Convenio Colectivo de Empresa de AYUNTAMIENTO DE SOLSONA. PERSONAL LABORAL Y FUNCIONARIO de Lleida

Empresa Provincial. Versión VIGENTE. Validez desde 01 de Enero de 2013 en adelante

TIEMPO DE LECTURA:

Tipo Título F. Publicación Boletin F. Vigor Vigencia PDF
C. Colectivo Pacte-Conveni de l Ajuntament de Solsona Convenio afectado por 08/01/2014 Boletín Oficial de Lleida 01/01/2013 Vigente Documento oficial en PDF
Convenio Colectivo
Tipo Título F. Publicación Boletin F. Vigor PDF
C. Colectivo Pacte-Conveni de l Ajuntament de Solsona 08/01/2014 Boletín Oficial de Lleida 01/01/2013 Documento oficial en PDF
Convenio afectado por
Tipo Título F. Publicación Boletin F. Vigor PDF
Modificacion/Interpretacion Modificacio del pacte-conveni del personal laboral i funcionari de l Ajuntament de Solsona 04/12/2019 Boletín Oficial de Lleida 01/11/2019 Documento oficial en PDF

Pacte-Conveni de l Ajuntament de Solsona (Boletín Oficial de Lleida núm. 4 de 08/01/2014)

Preambulo

Resolució de 2 de gener de 2014 per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Pacte/Conveni del personal laboral i funcionari de l Ajuntament de Solsona (el Solsonès), per al període 31-5-2013 a 31-5-2017 (Codi de Conveni número 25100011142013).

Vist el text del Pacte/Conveni del personal laboral i funcionari de l Ajuntament de Solsona (el Solsonès) per als anys 2013 a 2016, subscrit per les parts negociadores el dia 30 de maig de 2013, de conformitat amb el que disposen l article 90.2 i 3 del Reial Decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s aprova el Text refós de la Llei de l Estatut dels treballadors; l article 2.1.a) del Reial Decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball; el Decret 352/2011, de 7 de juny, de reestructuració del Departament d Empresa i Ocupació, i altres normes d aplicació.

RESOLC 1. Disposar la inscripció del Pacte/Conveni del personal laboral i funcionari de l Ajuntament de Solsona (el Solsonès) per al període 31-5-2013 a 31-5-2017 (Codi de Conveni número 25100011142013) al Registre de convenis i acords col·lectius de treball en funcionament amb mitjans electrònics dels Serveis Territorials del Departament d Empresa i Ocupació a Lleida, amb notificació a la Comissió Negociadora.

2. Disposar que el text esmentat es publiqui al Butlletí Oficial de la Província de Lleida.

Lleida, 2 de gener de 2014 El director, Octavi Miarnau i Roca

Pacte-Conveni del personal funcionari i laboral de l Ajuntament de Solsona, Per Al Període 31-5-2013 A 315-2017. Transcripció literal del text signat per les parts.


PACTE-CONVENI PER AL PERSONAL LABORAL I FUNCIONARI DE L AJUNTAMENT DE SOLSONA - ANYS 2013 A 2016

 


CAPÍTOL 1. Disposicions generals

 


Article 1. Àmbit personal

Aquest Pacte-Conveni és d aplicació general a tot el personal que presti serveis a l Ajuntament de Solsona, a excepció dels organismes autònoms.

S exceptuen aquells treballadors que desenvolupin llocs de treball d alta direcció, el personal amb contracte de formació en col·laboració amb altres entitats (que es regiran pel que s estipuli en el corresponent contracte) i el personal contractat mitjançant Plans d cupació o altres subvencions.


Article 2. Àmbit temporal

Aquest Conveni entrarà en vigor l endemà de la seva aprovació pel Ple de l Ajuntament i la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. La seva vigència serà de 4 anys.

Aquest Conveni quedarà prorrogat tàcitament per períodes anuals successius, llevat de denúncia expressa d una de les parts, la qual s haurà d efectuar amb una antelació d un mes a la data de finalització de la seva vigència, per escrit i amb constància fefaent a l altra part.

Mentre es dugui a terme la negociació i la corresponent aprovació d un nou Conveni, aquest mantindrà la seva vigència en totes aquelles previsions que jurídicament siguin de possible aplicació.


Article 3. Comissió paritària

Dins dels 15 dies següents a la signatura del present Conveni, es constituirà una Comissió paritària, amb funcions de seguiment, control, interpretació, desenvolupament i compliment d aquest Conveni, amb la composició de 3 representants per a cadascuna de les parts. Es podran elegir membres suplents per cobrir les possibles absències dels membres titulars. Així mateix, hi podran assistir, amb veu però sense vot, assessors per cadascuna de les parts.

Les funcions de la Comissió Paritària seran les de control, seguiment, desenvolupament i compliment del Conveni.

La Comissió paritària haurà de fer com a mínim dues reunions anuals ordinàries, 1 per semestre, que caldrà convocar amb un termini mínim de 7 dies. La petició de convocatòria es farà amb un mínim de 72 hores d antelació. Es podran convocar reunions extraordinàries a petició de qualsevol de les parts.

S aixecaran actes de les reunions i els seus acords seran de compliment obligatori. A la primera reunió de la comissió quedaran establertes les normes de funcionament.


CAPÍTOL 2. Condicions de treball

 


Article 4. Organització del treball

L organització del treball i l assignació de tasques i funcions, amb subjecció i d acord a la normativa vigent, és facultat exclusiva dels òrgans de govern de l Ajuntament de Solsona, sens perjudici dels drets reconeguts als treballadors en la normativa legal aplicable.

L organització de les tasques i funcions del personal té com a finalitat la prestació dels serveis públics, i en aquest sentit cal vetllar per l eficiència i l eficàcia d aquesta organització, sempre pensat en l interès general dels ciutadans de Solsona i, en la mesura del possible, atenent l exposat, pensant en la millora de les condicions laborals dels treballadors de l Ajuntament.

L obligació principal de tots els treballadors de l Ajuntament és comportar-se sempre de forma diligent, correcta i atenta amb els administrats, amb els seus companys, subordinats, caps i membres del consistori.


Article 5. Mobilitat funcional

La mobilitat del personal laboral dins l Ajuntament no tindrà cap altra limitació que les exigides per les titulacions acadèmiques o professionals necessàries per exercir la prestació laboral i per la pertinença al grup professional o categoria professional equivalent, atenent també la regulació de l article 81 de l Estatut bàsic de l empleat públic. Aquests canvis de lloc de treball s han de realitzar sense perjudici econòmic ni professional del treballador afectat.

La determinació de la mobilitat del personal correspon exclusivament a la facultat organitzativa de l Ajuntament als efectes d una distribució racional del seu personal, fent-la compatible amb les necessitats de cobertura i prestació dels serveis i atenent el que s estableix a la legislació vigent. Aquests canvis de lloc de treball del personal mai no es podran fonamentar en mesures arbitràries. L Ajuntament comunicarà, prèviament i amb suficient antelació, aquests canvis als representants dels treballadors així com els motius que els motiven.

1. Treballs de categoria superior

Quan les necessitats del servei així ho exigeixen, l Administració podrà encomanar de forma temporal als seus treballadors l exercici de funcions corresponents a una categoria professional superior a la que tinguin. Quan es realitzin treballs de categoria superior a la del treballador, aquest tindrà dret a la percepció de la diferència retributiva entre la categoria assignada i la funció que efectivament realitzi. Per determinar quines són aquestes funcions de categoria superior, i en conseqüència la seva retribució, caldrà revisar les fitxes dels llocs de treball. Quan la durada de les funcions de categoria superior sigui superior a 6 mesos dins d un període de 12 mesos, caldrà convocar la plaça.

2. Treballs de categoria inferior

Si per necessitats peremptòries i imprevisibles de l activitat productiva de l Ajuntament de Solsona li cal destinar un treballador a tasques corresponents a una categoria inferior a la que té, únicament podrà fer-ho pel temps imprescindible, i li mantindran la retribució i la resta de drets de la seva categoria professional.


Article 6. Classificació professional

La classificació professional té per objecte assignar a cada treballador unes funcions i unes competències, dins d un sistema ordenat en grups professionals, el qual especifica el contingut general de les prestacions de treball del Conveni amb les aptituds professionals i les titulacions. En matèria de classificació professional cal atenir-se al que disposen els articles 74, 75, 76 i 77 de l Estatut Bàsic de l Empleat Públic i la seva disposició transitòria tercera.

S estableixen els grups professionals següents, els quals determinen les retribucions bàsiques (salari base i triennis), segons el nivell de titulació, de coneixements exigits per accedir-hi:

Este documento contiene un PDF, para descargarlo pulse AQUI

La disposició transitòria tercera de l EBEP fixa l equivalència dels grups de classificació professional fins a la implantació de les noves titulacions acadèmiques oficials vigents.

Les equivalències amb els grups de classificació vigents a l anterior Conveni són:

Este documento contiene un PDF, para descargarlo pulse AQUI


Article 7. Plantilla de personal i oferta pública d ocupació

La plantilla de personal és un instrument tècnic i organitzatiu de classificació dels diferents cossos o escales i d ordenació dels empleats públics, ja sigui personal funcionari, personal laboral o personal eventual, que siguin necessaris per a realitzar totes les activitats i serveis atribuïts a l administració i de caràcter permanent.

L aprovació de la plantilla de personal és competència del Ple Municipal i juntament amb els pressupostos s aproven anualment. La Corporació facilitarà còpia als representants dels treballadors de l expedient de plantilla per aprovar amb els pressupostos per emetre informe preceptiu però no vinculant, abans de la seva aprovació.

Totes les places de la plantilla vacants i pressupostades que es considerin necessàries per al funcionament dels serveis públics essencials, dins de cada exercici pressupostari, s hauran d incloure a l Oferta Pública d Ocupació sempre que la normativa ho permeti i sense superar el límit fixat per la llei de pressupostos. Totes aquestes places seran comunicades als representants dels treballadors una vegada s hagin aprovat per l òrgan competent.


Article 8. Relació de llocs de treball (RLT)

L Ajuntament de Solsona a partir de l entrada en vigor d aquest Conveni es compromet a confeccionar i executar, en la mesura que sigui possible i la normativa ho permeti, una relació de llocs de treball.

Aquesta RLT serà una eina dinàmica de gestió dels recursos humans, i serà objecte de revisió i actualització periòdica sempre que els procediments de creació, modificació i/o supressió dels llocs de treball ho exigeixen i amb la participació dels representants dels treballadors.

La RLT establirà per a cadascun dels llocs de treball les especificacions següents: - Denominació del lloc i el seu enquadrament orgànic.

- Les característiques essencials del lloc, incloent les funcions atribuïdes.

- Els requisits exigits per ocupar el lloc.

- El complement de destinació que tingui assignat.

- El complement específic que tingui assignat, així com els factors que l integren.

- La forma de provisió del lloc.

Per proveir un lloc de treball cal que consti a la RLT.


Article 9. Selecció de personal

L accés a un lloc de treball a l Ajuntament de Solsona es portarà a terme d acord amb el que estableixen els articles 55 i 56 de l Estatut Bàsic de l Empleat Públic (EBEP) i la normativa autonòmica que en el futur els desenvolupi.

Per accedir a un lloc de treball a l Ajuntament aquest prèviament haurà d estar a l oferta pública d ocupació i posteriorment caldrà fer les convocatòries corresponents, que estaran sotmeses als principis d igualtat, mèrit, capacitat i publicitat de les convocatòries. Els requisits que s exigiran per ocupar el lloc de treball així com la forma de provisió estarà recollit a la fitxa corresponent d aquell lloc.

Es reservarà un percentatge del 33% de les places ofertades per a promoció interna, sempre que sigui possible per la tipologia de la plaça a cobrir.

S informarà prèviament de totes i cadascuna de les convocatòries als representants del personal.


Article 10. Formació.

El personal inclòs en l àmbit d aplicació d aquest Conveni té dret, en igualtat de condicions, a la formació i perfeccionament professionals constants.

S entén com a formació l eina que ha d afavorir els canvis i la millora en l organització de l Ajuntament, així com potenciar el desenvolupament professional i personal dels seus treballadors amb l objectiu de solucionar les disfuncions o problemes que es detectin en els serveis existents, millorar la seva capacitació i desenvolupament professional i personal per, en definitiva, donar un millor servei.

Als delegats sindicals, representants de personal laboral i funcionari, ja siguin delegats de personal, membres del comitè d empresa o membres de les Juntes de Personal o del comitè de seguretat i salut laboral, se ls facilitarà l assistència a cursos de formació i també seran compensats pels desplaçaments i dietes de manutenció que es produeixin, segons l article 28.2 d aquest Conveni.

L Ajuntament promourà l assistència del personal a cursos per al perfeccionament de la seva formació i donarà publicitat dels cursos que promoguin organismes públics (Pla agrupat de Formació Contínua i altres) o privats entre tot el personal que, per les seves funcions, puguin estar interessats en realitzar-los, garantint en tot moment la igualtat d oportunitats per a l assistència.

La Corporació facilitarà fins a un màxim de 40 hores anuals d activitats formatives, tot i que en casos excepcionals es podrà ampliar el nombre d hores anuals, i tota persona interessada en la realització d algun curs haurà de presentar una sol·licitud degudament signada pel seu responsable o superior immediat. La resolució de les sol·licituds de cursos formatius estarà supeditada a l interès professional del curs i la idoneïtat, l afectació del servei al que està subscrit el treballador, el cost, el pressupost disponible i la igualtat d oportunitats dels treballadors.

La Comissió paritària elaborarà un pla anual de formació i exercirà les facultats de control, gestió i aplicació del Pla de Formació, així com el seguiment i la incidència en el personal.

El cursos proposats per l Ajuntament que siguin necessaris pel lloc de treball seran finançats al 100% per la Corporació dins les hores de treball i abonant les dietes que corresponguin, veure article 28.2. Si aquests cursos es fan fora de l horari de treball, aquestes hores seran compensades amb el mateix nombre d hores de descans.

Els cursos proposats per personal i acceptats per l Ajuntament, que tinguin una relació directa amb el lloc de treball o que els seus continguts siguin aplicables de forma important, es finançaran per l Ajuntament amb les mateixes condicions que en l apartat anterior, excepte si les hores es fan fora de l horari de treball que en aquest cas no es compensaran, tot i que sí que es podrà facilitar l horari de treball per a que el personal hi pugui assistir.

En el cas de formació proposada pel treballador i que el seu contingut no tingui relació amb les funcions pròpies del seu lloc de treball, es facilitarà en la mesura que sigui possible l horari per realitzar-los, podentse pactar les condicions de recuperació de la jornada laboral, sens perjudici de les necessitats del servei i amb les despeses a càrrec del treballador.

Es facilitarà al personal l obtenció de títols acadèmics. Es procurarà ajustar el seu horari, període de vacances, etc. per fer-los compatibles amb l assistència al centre docent en la mesura que les necessitats del servei ho permetin.


CAPÍTOL 3. Jornada, calendari laboral, dedicacions horàries, vacances, permisos i llicències

 


Article 11. Jornada laboral

La jornada de treball ordinària és de 37 hores i 30 minuts de treball efectiu setmanal de promig en còmput anual.

El temps de treball es computarà de tal forma que tant a l inici com al final de la jornada diària, el treballador/a es trobarà al seu lloc de treball.

Qualsevol modificació legal en la determinació de la jornada anual de treball serà directament aplicable al personal inclòs dins l àmbit d aplicació d aquest Conveni i la normativa derogada no generarà cap mena de dret consolidat.

S entén per jornada de treball anual ordinària el resultat de restar als 365 dies anuals, el nombre de dies de vacances, el nombre de dies de festius oficials del calendari laboral i el nombre de dissabtes i diumenges de l any. El nombre de dies resultant s ha de multiplicar per la jornada diària establerta amb caràcter general (7,5 hores), donant, com a resultat, la jornada anual efectiva. Anualment al calendari laboral es fixarà la jornada anual per a l exercici.

Els llocs de treball que, per raons organitzatives, duguin a terme la seva jornada de forma irregular al llarg de la setmana o de períodes temporals variables (estiu/hivern, etc.), tindran assignat el mateix nombre d hores establert anteriorment, si bé la seva distribució temporal es durà a terme de la forma i amb les característiques que es fixi en cada tipologia horària, d acord amb el seu propi calendari laboral, i respectant sempre el còmput anual d hores fixat.


Article 12. Calendari laboral

En la primera reunió de la Comissió Paritària s establirà el calendari laboral que serà d aplicació a tot el personal de l Ajuntament de Solsona.

Tot el personal tindrà dret a gaudir de 12 dies festius que s inclouen en el calendari de fetes aprovades per la Generalitat de Catalunya, més els 2 dies de festes locals aprovades per l Ajuntament de Solsona.

Les tardes dels dies 24 i 31 de desembre es consideraran festives. La jornada laboral finalitzarà a les 13 hores. Aquells treballadors que hagin de treballar se ls compensarà amb hores de descans.

Per a la Policia Local tindran la consideració de festius per a cadascun dels agents els dies no laborables del seu quadrant.


Article 13. Dedicacions horàries

La pluralitat i singularitat de molts dels llocs de treball que existeixen a l Ajuntament de Solsona fa que sigui impossible determinar una tipologia horària per a tot el personal. Molts serveis tenen un horari propi, alguns fàcils de determinar i d altres no per la particularitat de la prestació o del servei en general.

És per aquest motiu, que es recullen totes les tipologies horàries possibles amb la finalitat de poder incloure a cada servei dins de la tipologia o modalitat horària més adient. Cal preveure també que durant la vigència d aquest Conveni els horaris de determinats serveis poden variar i en conseqüència caldrà anar adaptantlos a les noves circumstàncies. Aquestes variacions dels horaris es recolliran al calendari laboral corresponent, que es treballarà juntament amb els representants dels treballadors.

La jornada i l horari de treball dels empleats municipals s ha de desenvolupar d acord amb alguna de les modalitats següents: Horari ordinari: la modalitat d horari ordinari és la que es desenvolupa de manera habitual i ordinària en torn de matí, tarda o nit, de dilluns a divendres o de dilluns a diumenge segons l àrea o departament.

Horari de jornada partida: és la jornada en la qual es presten serveis de dilluns a divendres en horari de matí i tarda, o de dilluns a diumenge en horari de matí i tarda segons l àrea o departament.

Horari per torns: la modalitat horària per torns és la que es realitza de manera habitual i programada, de manera rotativa, en els torns de matí, tarda o nit, indistintament.

Horari flexible: aquesta modalitat horària distribueix una part de la jornada laboral fixa i una altra de forma irregular en funció de les necessitats del servei. El nombre d hores de jornada de distribució irregular dependrà de les condicions específiques de cada lloc de treball, segons els horaris fixats als annexos II, III i V.

D acord amb l organització dels serveis i les modalitats horàries expressades, cal destacar que determinats llocs de treball han de garantir la disponibilitat de les persones que ocupen aquests llocs, amb les següents modalitats:

Disponibilitat completa (guàrdia): contempla aquelles situacions en què els ocupants dels llocs de treball estaran localitzables i al servei de la Corporació les 24 hores del dia, incloent caps de setmana i festius, poder ser requerits, si s escau, amb la presència efectiva en el lloc de treball. Aquesta disponibilitat és d aplicació al personal del servei funerari i el personal de la brigada d aigües.

Disponibilitat per períodes específics (guàrdia): contempla aquelles situacions en què els ocupants dels llocs de treball estaran localitzables i al servei de la Corporació durant determinades franges horàries o dies concrets, ja sigui en dia laborable o en caps de setmana o festius, podent ser requerits, si s escau, amb la presència efectiva en el lloc de treball. Aquesta disponibilitat és d aplicació al personal de la brigada d obres i serveis i al personal de l àrea de cultura sempre que hagin de garantir aquesta disponibilitat per determinats actes concrets i com a encarregats de les diferents sales.


Article 14. Descans dins de la jornada

El personal que realitzi un horari diari mínim continuat de 6 hores seguides gaudirà d una pausa de 30 minuts diaris, computables com a treball efectiu. Els 30 minuts de pausa que no s utilitzin, no es poden emprar en cap cas com a hores per compensar en cap còmput horari diari, setmanal o mensual.

El descans diari del personal serà de 30 minuts per jornades laborals fins a 8 hores, sempre que un mínim de 6 hores siguin continuades, i serà de 60 minuts per jornades laborals de 12 hores.


Article 15. Descans entre jornades

S establirà un període mínim de descans diari de 12 hores consecutives en el curs de cada període de 24 hores.


Article 16. Descans setmanal

S establirà, per a cada període de 7 dies, un període mínim de descans ininterromput de 36 hores. Per als períodes de 14 dies laborals continuats el descans serà de 72 hores.

Per al personal de determinades àrees, com biblioteca, instal·lacions esportives, Turisme i àrea de cultura s establirà un règim específic, amb la finalitat de mantenir l horari d aquests serveis. La Policia Local estarà exclosa per tenir un règim específic.


Article 17. Vacances

1. El personal inclòs dins l àmbit d aplicació d aquest Conveni tindrà dret a gaudir, durant cada any complet de servei efectiu, de 22 dies laborables o 30 dies naturals retribuïts de vacances, o dels dies que proporcionalment corresponguin si el temps de servei durant l any fos menor.

2. Les vacances es podran fraccionar en 3 períodes, que seran com a mínim de 7 dies naturals. Els 7 dies restants es podran gaudir solts. Es podrà negociar un possible canvi per acord d ambdues parts. En tot cas les vacances hauran d estar finalitzades abans del 15 de gener de l any següent.

3. Les vacances es gaudiran, amb caràcter general i sempre que les necessitats del servei ho permetin, en el període comprès entre l 1 de juny i el 30 de setembre. Tanmateix, a sol·licitud del personal interessat, les vacances es podran gaudir en altres períodes, d acord amb les necessitats del servei i amb autorització prèvia del responsable corresponent.

4. S elaborarà anualment el pla de vacances que s haurà d aprovar abans del 30 d abril, prèvia recollida de totes les sol·licituds dels treballadors abans del dia 31 març. Quan no s hagi formalitzat per escrit el formulari de vacances per part dels treballadors abans de la data d aprovació del pla anual, serà l Ajuntament el que fixarà la distribució de les vacances d aquells treballadors. Cal salvaguardar les necessitats dels serveis i en aquest sentit durant la Festa Major de Solsona i els dies previs (del dia 1 al 12 de setembre) el personal de brigada, cultura i OAC no podran fer vacances.

5. Per elaborar el pla de vacances es reunirà la Comissió Paritària a fi i efecte de revisar tots els plans i donar-los el vistiplau. Es recomana que cada departament consensuï les vacances abans de trametre les sol·licituds per a l elaboració del pla anual, tenint en compte que cap departament podrà quedar amb menys efectius dels necessaris per atendre el servei. Si no hi ha acord intern al departament prevaldrà l antiguitat del treballador el primer any i el següent es donarà preferència a l altre treballador de forma rotativa i així successivament.

6. Cap empleat podrà iniciar les vacances si es troba en situació de baixa per malaltia, accident o llicència per maternitat o paternitat. Se li respectarà el seu gaudiment en un altre període dins el mateix any si succeeix aquesta eventualitat. Si el període del permís de maternitat i paternitat coincideix total o parcialment amb el període de vacances, la persona afectada gaudirà de les vacances l endemà de la data de finiment del permís.


Article 18. Permisos i llicències

Els permisos a què tindrà dret el personal inclòs dins l àmbit d aplicació d aquest Conveni seran els que estableixi en cada moment la normativa vigent en matèria de funció pública. Aquests permisos i llicències seran actualitzats en cada moment que es produeixi una modificació al respecte.

Qualsevol modificació legal en la configuració i regulació dels permisos i llicències serà directament aplicable al personal inclòs dins l àmbit d aplicació d aquest Conveni i la normativa derogada no generarà cap mena de dret consolidat.

Per sol·licitar qualsevol dels permisos inclosos en aquest article caldrà formalitzar-ho amb una sol·licitud i presentar-la al Registre d entrada de l Ajuntament. Caldrà aportar els justificants corresponents quan sigui necessari per a la resolució del permís.

A títol informatiu s informa dels graus de consanguinitat o afinitat:

Este documento contiene un PDF, para descargarlo pulse AQUI


Article 19. Permisos retribuïts

a) El permís per assumptes personals, de què pot disposar el personal inclòs dins l àmbit d aplicació del present Conveni, és de 3 dies per cada any complet de servei, o la part proporcional que correspongui quan el temps de treball efectiu sigui inferior a l any, així com en els casos de reducció de jornada. Aquest permís es podrà disposar per fraccions de ½ hores, amb una fracció mínima d 1 hora., i en aquest cas tot el permís es gaudir serà de 22,5 hores anuals

La concessió d aquest permís, que no requereix de justificació, queda subjecte a les necessitats del servei en tot moment. El període de gaudiment del permís per assumptes personals és el comprés entre l 1 de gener i el 31 de desembre. Aquest permís es gaudirà íntegrament en dies o en hores a determinar pel treballador. S entendrà que el permís es gaudeix per dies si no s especifica el contrari.

b) El permís per mort, accident, hospitalització o malaltia greu d un familiar dins del primer grau de consanguinitat o afinitat té una durada de tres dies hàbils. Aquest permís és ampliable a cinc dies si el fet es produeix en un municipi diferent del municipi del lloc de treball. Excepcionalment i per motius degudament justificats, es pot ampliar el permís fins a sis dies hàbils

S entendrà, d acord amb la jurisprudència sobre la matèria, que el concepte d hospitalització del redactat anterior inclou el supòsit d intervenció quirúrgica sense hospitalització que requereixi repòs domiciliari.

c) El permís per mort, accident, hospitalització o malaltia greu d un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat té una durada de dos dies hàbils. Aquest permís és ampliable a quatre dies si el fet es produeix en un municipi diferent del municipi del lloc de treball. Excepcionalment i per motius degudament justificats, es pot ampliar el permís fins a sis dies hàbils. S entendrà, d acord amb la jurisprudència sobre la matèria, que el concepte d hospitalització del redactat anterior inclou el supòsit d intervenció quirúrgica sense hospitalització que requereixi repòs domiciliari

d) El permís per matrimoni o per inici de convivència, en el cas de les unions estables de parella, té una durada de quinze dies naturals consecutius. Els cònjuges o convivents en poden gaudir dins el termini d un any a comptar de la data del casament o de l inici de la convivència

e) El permís per matrimoni d un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat té una durada d un dia d absència del lloc de treball. Aquest permís és ampliable a dos dies si el matrimoni té lloc fora de Catalunya

f) El permís per trasllat de domicili, és d un dia si és al mateix municipi. Si el trasllat és a un municipi que està a una distància de fins a 25 km. el permís serà de 2 dies i si la distància és superior el permís serà de 3 dies

g) El permís per a exàmens finals en centres oficials i per a altres proves definitives d avaluació i alliberadores en els esmentats centres, durant els dies de la seva celebració

h) El permís per a deures inexcusables de caràcter públic o personal, durant el temps indispensable per complir-los. Es considerarà, a aquest efecte, com a deure inexcusable aquell l incompliment del qual pot incórrer en responsabilitat, no pot ésser portat a terme mitjançant representant i el seu compliment està determinat per una norma legal o decisió administrativa o judicial

i) El permís per maternitat té una durada de setze setmanes ininterrompudes, que són ampliables, en els casos de part, acolliment o adopció múltiple, a dues setmanes més per cada fill o filla a partir del segon i en pot gaudir qualsevol dels dos progenitors. L altre progenitor o progenitora, sempre que tingui la guarda legal del fill o filla, pot fer ús de tot el permís de maternitat, o de la part que en resti, en el cas de mort o malaltia incapacitant de la mare o en el cas de guarda legal exclusiva

En el cas de filiació biològica, el període de permís pot començar abans o immediatament després del part. Les sis primeres setmanes posteriors al part són de descans obligatori per a la mare.

En el cas d adopció o acolliment, el període de permís per maternitat computa a partir de la sentència judicial o resolució administrativa. Si es tracta d una adopció internacional el permís pot començar fins a sis setmanes abans.

La persona que gaudeix del permís per maternitat ho pot fer a temps parcial, d una manera ininterrompuda. La manera en què es distribueix el temps de permís requereix l acord previ entre la persona afectada i l òrgan competent per a la concessió del permís. En el cas de filiació biològica, la mare pot gaudir del permís a temps parcial només a partir de la sisena setmana posterior al part. El permís per maternitat a temps parcial és incompatible amb els permisos per lactància o per fills prematurs i amb la reducció de jornada per guarda legal.

El progenitor o progenitora que gaudeix del permís per maternitat pot optar perquè l altre progenitor o progenitora gaudeixi d una part determinada i ininterrompuda d aquest permís. El permís es distribueix a opció del progenitor o progenitora que gaudeix de la primera part del permís. Els progenitors poden gaudir de la compartició del permís d una manera simultània o successiva, sense superar les setze setmanes o el temps que correspongui en els casos de part, acolliment o adopció múltiple. En el cas de la filiació biològica, si s opta per gaudir de la segona part del permís successivament al de la mare, només es pot fer a partir de la sisena setmana posterior al part i sempre que, en el moment de fer-se efectiva aquesta opció, la incorporació de la mare al treball no comporti un risc per a la seva salut.

L opció exercida per un progenitor o progenitora en iniciar-se el període de permís per maternitat en favor de l altre progenitor o progenitora a fi que aquest gaudeixi d una part del permís pot ésser revocada en qualsevol moment per aquell si s esdevenen fets que fan inviable l aplicació d aquesta opció, com ara l absència, la malaltia o l accident, o també l abandonament de la família, la violència o altres causes equivalents, llevat que aquests tres darrers casos siguin imputables al primer progenitor o progenitora.

j) El permís per adopció o acolliment internacional, si fos necessari el desplaçament previ dels progenitors al país d origen de l adoptant, pot ser de fins a dos mesos de durada, percebent durant aquest període exclusivament les retribucions bàsiques

Amb independència del permís de fins a dos mesos previst en el paràgraf anterior i per al supòsit previst en aquest paràgraf, el permís per adopció o acolliment, tant preadoptiu com permanent o simple, es podrà iniciar fins a quatre setmanes abans de la resolució judicial per la qual es constitueixi l adopció o la decisió administrativa o judicial d acolliment.

Durant el gaudi d aquest permís es podrà participar en els cursos de formació que convoqui l Administració.

k) El permís per naixement, adopció o acolliment, per al progenitor o progenitora que no gaudeix del permís per maternitat, té una durada de cinc dies laborables consecutius dins els deu dies següents a la data de naixement, o a l arribada del menor o la menor adoptat o acollit a la llar familiar en el cas d adopció o acolliment. En el cas de part, adopció o acolliment múltiple, la durada del permís s amplia a deu dies si es tracta de dos fills i a quinze dies si en són tres o més

l) El permís de paternitat té una durada de 4 setmanes consecutives. Es pot gaudir des del finiment del permís per naixement del fill o filla, des de la resolució judicial per la qual es constitueix l adopció o a partir de la decisió administrativa o judicial d acolliment, i fins que finalitzi el permís per maternitat, o també immediatament després d aquest permís. El progenitor o progenitora d una família monoparental, si té la guarda legal exclusiva del fill o filla, també pot gaudir d aquest permís a continuació del de maternitat

m) El permís per lactància d un fill menor de 12 mesos és d una hora diària d absència del lloc de treball, la qual es pot dividir en dues fraccions de trenta minuts. Aquest dret podrà substituir-se per una reducció de jornada normal en mitja hora a l inici i al final de la jornada o, en una hora a l inici o al final de la jornada, amb la mateixa finalitat. Aquest dret podrà ser exercit indistintament qualsevol dels progenitors, en el cas que ambdós treballin. Igualment la treballadora podrà sol·licitar la substitució del temps de lactància per un permís retribuït que acumuli en jornades completes el temps corresponent. Aquest permís s incrementarà proporcionalment en els casos de part múltiple

n) El permís per atendre fills prematurs o que hagin d ésser hospitalitzats a continuació del part, es tindrà dret a l absència en el lloc de treball fins a un màxim de dues hores, percebent les retribucions íntegres. Igualment tindran dret a reduir la jornada de treball fins a un màxim de dues hores, amb la disminució proporcional de les retribucions

o) Per raons de guarda legal, el permís per cura directa d un menor de dotze anys, de persona gran que requereixi especial dedicació, o d una persona amb discapacitat que no desenvolupi activitat retribuïda, es tindrà dret a la reducció de la jornada de treball, amb la disminució de retribucions que corresponguin

Es tindrà el mateix dret en el supòsit de cura directa d un familiar, fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, que per raons d edat, accident o malaltia no pugui valer-se per sí mateix i no desenvolupi activitat retribuïda.

p) El permís per a atendre fills discapacitats, per part dels progenitors amb fills discapacitats, consisteix en gaudir, conjuntament, de permisos d absència del lloc de treball per a poder assistir a reunions o visites en els centres educatius especials o sanitaris on rebin suport. Així mateix, tenen dret a dues hores de flexibilitat horària diària per a poder conciliar els horaris dels centres d educació especial o dels altres centres on el fill o filla discapacitat rep atenció

q) El permís prenatal, per a les dones embarassades, consisteix en el dret d absentar-se del lloc treball per a assistir a exàmens prenatals i a tècniques de preparació per al part, durant el temps necessari per a dur a terme aquestes pràctiques, amb la justificació prèvia de la necessitat de fer-ho dins la jornada de treball

Les parelles que opten per l adopció o l acolliment permanent o preadoptiu tenen dret a absentar-se del lloc de treball per a dur a terme els tràmits administratius requerits per l administració competent fets a Catalunya, durant el temps necessari, amb la justificació prèvia que s han de fer dins la jornada de treball.

r) El permís per situacions de violència de gènere, per a les víctimes de situacions de violència de gènere que, per aquest motiu, s hagin d absentar del lloc de treball, consisteix en el dret que aquestes faltes d assistència es considerin justificades d acord amb el que determinin els serveis socials, policials o de salut corresponents. Així mateix, tenen dret a les hores de flexibilitat horària que, d acord amb cada situació concreta, siguin necessàries per a llur protecció o assistència social

s) Permís per visites mèdiques en horari laboral del treballador. Es concedirà aquest permís per al temps necessari sempre i quan no es pugui concertar la visita mèdica fora de la jornada laboral, aportant el justificant corresponent i incloent l hora d entrada i sortida

t) El permís de flexibilitat horària recuperable consisteix en l absència del lloc de treball per un mínim d una hora i un màxim de set per a visites o proves mèdiques d ascendents o descendents fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, per a reunions de tutoria amb els docents responsables dels fills i el permís prenatal pels pares. El temps d absència l ha de recuperar la persona afectada durant la mateixa setmana o la immediatament següent en què es gaudeixi del permís, tenint en compte les necessitats del servei. Aquest permís pot ésser puntual o periòdic

u) El permís per cura de fill menor afectat per càncer o una altra malaltia greu, sempre que ambdós progenitors, adoptants o acollidors de caràcter preadoptiu o permanent treballin, dóna dret a una reducció de la jornada de treball d almenys la meitat de la durada d aquella, percebent les retribucions íntegres a càrrec dels pressupostos de la Corporació, per a la cura, durant l hospitalització i tractament continuat, del fill menor d edat afectat per càncer (tumors malignes, melanomes o carcinomes) o per qualsevol altra malaltia greu que impliqui un ingrés hospitalari de llarga durada i requereixi la necessitat de la seva cura directa, contínua i permanent acreditat per l informa del servei públic de salut o, en el seu cas, de l entitat sanitària concertada corresponent i, com a màxim, fins que el menor compleixi els 18 anys

Quan concorrin en els dos progenitors, adoptants o acollidors de caràcter preadoptiu o permanent, pel mateix subjecte i fet causant, les circumstàncies necessàries per tenir dret a aquest permís o, si s escau, puguin tenir la condició de beneficiaris de la prestació establerta per aquest fi en el Règim de la Seguretat Social que els sigui aplicable, el funcionari tindrà dret a la percepció de les retribucions íntegres durant el temps que duri la reducció de la jornada de treball, sempre que l altre progenitor, adoptant o acollidor de caràcter preadoptiu o permanent, sense perjudici del dret a la reducció de jornada que li correspongui, no cobri les seves retribucions íntegres per mitjà d aquest permís o com a beneficiari de la prestació establerta per a aquest fi en el Règim de la Seguretat Social que li sigui d aplicació. En cas contrari, només es tindrà dret a la reducció de jornada, amb la consegüent reducció de retribucions.

Així mateix, en el cas que ambdós prestin serveis en el mateix òrgan o entitat, aquesta podrà limitar l exercici simultani per raons fonamentades en el correcte funcionament del servei.


Article 20. Permisos i llicències no retribuïdes

a) El permís sense retribució per a atendre un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat és per un període mínim de deu dies i màxim de tres mesos, prorrogable, excepcionalment, fins a tres mesos més. Aquest permís és incompatible amb l autorització de compatibilitat, que resta suspesa d ofici fins al finiment del permís

b) Es poden concedir llicències per a assumptes propis, sense cap retribució, la durada acumulada de les quals no pot excedir en cap cas els sis mesos cada dos anys. La concessió d aquesta llicència s ha de subordinar a les necessitats del servei

c) Es poden concedir llicències no retribuïdes per fer estudis sobre matèries directament relacionades amb el lloc de treball, sempre que hi hagi un informe favorable del cap de la unitat orgànica en la qual el funcionari presta els seus serveis, en cas que no siguin d interès propi de l Administració. L apreciació d aquest interès de l Administració correspon als òrgans competents en matèria de personal


Article 21. Excedències

Les excedències a què tindrà dret el personal inclòs dins l àmbit d aplicació d aquest Conveni seran els que estableixi en cada moment la normativa vigent en matèria de funció pública. Aquestes excedències seran actualitzades en cada moment que es produeixi una modificació al respecte.

Qualsevol modificació legal en la configuració i regulació de les excedències serà directament aplicable al personal inclòs dins l àmbit d aplicació d aquest Conveni i la normativa derogada no generarà cap mena de dret consolidat.

No es poden acumular dos períodes d excedència en el cas que s esdevingui una nova causa. Si durant el període d excedència un nou subjecte causant dóna dret a un altre període d excedència, l inici d aquest posa fi al primer.

L exercici simultani de l excedència per dues persones que presten llurs serveis en el sector públic per raó d un mateix fet causant només és permès, amb l autorització prèvia, si ho sol·liciten d una manera expressa els interessats i si no afecta el funcionament dels serveis.

Les excedències per a tenir cura d un fill o filla o de familiars són incompatibles amb l autorització de compatibilitat, que resta suspesa d ofici fins al finiment del termini d excedència.

Si un cop finida la causa que ha originat la declaració de l excedència voluntària la persona afectada no sol·licita el reingrés en el termini d un mes, es declara d ofici la situació d excedència voluntària per interès particular.

En el cas d excedència voluntària per raó de violència de gènere, l Administració ha de notificar a la persona afectada, amb un mes d antelació, que fineix l excedència i que disposa d un mes, a comptar del finiment de l excedència, per a demanar-ne l ampliació o per a reincorporar-se.

a) L excedència voluntària per a tenir cura d un fill o filla es pot sol·licitar en qualsevol moment a partir del naixement o de la sentència o la resolució judicial de constitució de l adopció o l acolliment. Aquesta excedència té una durada màxima de tres anys, a comptar de la data del naixement o de la sentència o la resolució judicial en el cas d acolliment o adopció

El període d excedència computa als efectes de reconeixement de triennis, de consolidació del grau personal i del sistema de previsió o drets passius. Així mateix, durant tot el període d excedència la persona afectada té dret a la reserva del lloc de treball amb destinació definitiva. No obstant això, si la persona afectada ocupa un lloc de treball amb destinació provisional, conserva els drets generals sobre aquest fins al cessament o fins al moment en què es resolgui la convocatòria de provisió corresponent.

El personal en aquesta situació podrà participar en els cursos de formació que convoqui l Administració.

b) L excedència voluntària per a tenir cura de familiars es pot sol·licitar per a tenir cura d un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat inclòs, amb la condició que no es pugui valer i que no pugui exercir cap activitat retribuïda. Aquesta excedència pot ésser atorgada per un període mínim de tres mesos i màxim de tres anys. El període concret d excedència és determinat segons l acreditació del grau de dependència i la durada estimada d aquesta

El període d excedència computa als efectes de reconeixement de triennis, de consolidació del grau personal i del sistema de previsió o drets passius. Així mateix, durant tot el període d excedència la persona afectada té dret a la reserva del lloc de treball amb destinació definitiva. No obstant això, si la persona afectada ocupa un lloc de treball amb destinació provisional, conserva els drets generals sobre aquest fins al cessament o fins al moment en què es resolgui la convocatòria de provisió corresponent.

c) L excedència voluntària per agrupació familiar es pot concedir sense el requisit d haver prestat serveis efectius en qualsevol de les administracions públiques durant el període establert als funcionaris el cònjuge dels quals resideixi en una altra localitat per haver obtingut i estar acomplint un lloc de treball de caràcter definitiu com a funcionari de carrera o com a laboral fix en qualsevol de les administracions públiques, organismes públics i entitats de dret públic que en depenen o hi estan vinculats, en els òrgans constitucionals o del poder judicial i òrgans similars de les comunitats autònomes, així com a la Unió Europea o en organitzacions internacionals

Els qui estan en situació d excedència voluntària per agrupació familiar no meriten retribucions, ni els és computable el temps que estiguin en aquesta situació als efectes d ascensos, triennis i drets en el règim de Seguretat Social que els sigui aplicable.

d) L excedència voluntària per violència de gènere s atorga a les dones víctimes de la violència de gènere per a fer efectiva la seva protecció o el seu dret a l assistència social integral, sense haver d haver prestat un temps mínim de serveis previs i sense que sigui exigible termini de permanència en la mateixa. Durant els sis primers mesos tindran dret a la reserva del lloc de treball que ocupessin, essent computable aquest període als efectes d antiguitat, carrera i drets del règim de Seguretat Social que sigui d aplicació

Quan les actuacions judicials ho exigissin es podrà prorrogar aquest període per tres mesos, amb un màxim de divuit, amb idèntics efectes als assenyalats anteriorment, a fi de garantir l efectivitat del dret de protecció de la víctima.

Durant els dos primers mesos d aquesta excedència la funcionària tindrà dret a percebre les retribucions íntegres i, si escau, les prestacions familiars per fill a càrrec.

e) L excedència voluntària per interès particular es pot sol·licitar quan s hagin prestat serveis efectius en qualsevol de les Administracions Públiques per un període mínim de cinc anys immediatament anteriors. La concessió de la present excedència resta subordinada a les necessitats del servei degudament motivades. No podrà declarar-se quan al funcionari públic se li instrueixi un expedient disciplinari

Procedeix declarar d ofici l excedència voluntària per interès particular quan, finalitzada la causa que va determinar el passi a una situació diferent a la de servei actiu, s incompleixi l obligació de sol·licitar el reingrés al servei actiu en el termini establert reglamentàriament.

El personal que es trobi en aquesta situació no té dret a percebre retribucions, ni li serà computable el temps de permanència en l esmentada situació a efectes d ascens, triennis i drets en el règim de la Seguretat Social que li siguin d aplicació.

f) L excedència voluntària per incompatibilitat, es concedeix si els funcionaris públics es troben en situació de servei actiu en un altre cos o una altra escala de qualsevol de les administracions públiques o passen a prestar serveis en organismes o entitats del sector públic, sempre que no els correspongui de quedar en una altra situació i llevat que hagin obtingut l autorització pertinent de compatibilitat, d acord amb la legislació d incompatibilitats. L òrgan competent pot concedir automàticament i d ofici aquest tipus d excedència


Article 22. Reduccions de jornada

Les reduccions de jornada a què tindrà dret el personal inclòs dins l àmbit d aplicació d aquest Conveni seran els que estableixi en cada moment la normativa vigent en matèria de funció pública. Aquestes reduccions seran actualitzades en cada moment que es produeixi una modificació al respecte.

Qualsevol modificació legal en la configuració i regulació de les reduccions de jornada serà directament aplicable al personal inclòs dins l àmbit d aplicació d aquest Conveni i la normativa derogada no generarà cap mena de dret consolidat.

Les reduccions de jornada establertes per aquesta llei són incompatibles amb l autorització de compatibilitat, que resta suspesa d ofici fins al finiment del termini de la reducció.

No es pot concedir la reducció de jornada a dues persones pel mateix fet causant, llevat que l exerceixin d una manera alternativa i sense que el termini global superi l establert com a màxim.

a) Es pot gaudir d una reducció d un terç o de la meitat de la jornada de treball amb dret al 80% o al 60% de les retribucions respectivament, en els supòsits següents:

1. Per a tenir cura d un fill o filla menor de sis anys, sempre que se n tingui la guarda legal.

2. Per a tenir cura d una persona amb discapacitat psíquica, física o sensorial que no faci cap activitat retribuïda, sempre que se n tingui la guarda legal.

3. Per tenir a càrrec un familiar, fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, amb una incapacitat o disminució reconeguda igual o superior al 65% o amb un grau de dependència que li impedeix ésser autònom, o que requereix dedicació o atenció especial.

4. Les dones víctimes de la violència de gènere, per a fer efectiva llur protecció o llur dret a l assistència social íntegra.

Es pot optar per gaudir de forma compactada, d acord amb les necessitats del servei, i a partir del finiment del permís de maternitat o de la setzena setmana posterior al part, l adopció o l acolliment del primer any de la reducció d un terç o la meitat de la jornada amb el 80% o 60% de les retribucions respectivament per tenir cura d un fill o filla menor de sis anys a què fa referència el present article. El fet de compactar el primer any de la reducció establerta suposarà una regularització proporcional al temps compactat, que podrà implicar o bé una regularització econòmica o bé la prestació de serveis en jornada completa percebent el 80% o el 60% de les retribucions.

b) Sense perjudici d allò establert en el punt anterior, es pot gaudir d una reducció d un terç o de la meitat de la jornada amb la reducció proporcional de les retribucions, per part de les persones que, per raó de guarda legal tenen cura directa d un fill o filla menor de dotze anys. Només si les necessitats del servei ho permeten, aquesta reducció pot ser d una fracció de jornada diferent, que ha de ser, en tot cas, entre la vuitena part i la meitat de la jornada

c) Es pot gaudir d una reducció de jornada per discapacitat legalment reconeguda, per part de les persones amb aquesta condició que, per aquest motiu, han de rebre tractament en centres públics o privats, equivalent al temps que hi han de dedicar, sense pèrdua de llurs retribucions íntegres. Per a gaudir d aquesta reducció de jornada cal un informe del servei mèdic corresponent que justifiqui la necessitat del tractament, la periodicitat o durada aproximada i la necessitat que es dugui a terme en l horari laboral

d) Es pot sol·licitar una reducció d un 15%, 1/3 o la meitat de la jornada en relació amb la jornada ordinària o parcial, amb reducció proporcional de les retribucions, per interès particular. La concessió de l esmentada reducció de jornada resta subjecta a les necessitats del servei. No es pot sol·licitar la realització de la jornada ordinària fins que transcorri un any des de l inici de la reducció de jornada


Article 23. Control horari i justificació d absències

Tot el personal estarà subjecte als sistemes de control horari que l Ajuntament estableixi. Es facilitaran els sistemes de control horari necessaris per a cada centre de treball.

En aquest sentit és obligació del treballador municipal la utilització del sistemes de control horari tant a l inici com a la finalització de la jornada així com la resta d entrades i sortides del lloc de treball sempre que no siguin amb motiu del lloc de treball.

La manca d assistència al treball caldrà comunicar-la al departament de personal o al coordinador general durant l hora posterior a l horari d entrada, excepte en casos d impossibilitat degudament justificats, que es farà amb la major brevetat possible.

Totes les absències caldrà justificar-les. En el cas que siguin conseqüència d un procés d incapacitat temporal (malaltia comú o accident no laboral) caldrà justificar l absència amb el comunicat de baixa per malaltia o accident no laboral corresponent expedit per un facultatiu del servei públic de salut a partir del tercer dia. En els casos de baixa per accident laboral caldrà justificar-ho amb el document de baixa per accident corresponent expedit pel servei mèdic de la mútua d accidents. Cal recordar que el personal té 3 dies per presentar a l Ajuntament el comunicat de baixa corresponent, i igualment té 3 dies per a presentar els comunicats setmanals de confirmació de baixa. La no presentació d aquests justificants o la presentació fora de termini poden ser motiu de falta disciplinària i poden suposar la pèrdua de la prestació d incapacitat temporal corresponent.

Quan l absència sigui amb motiu d una indisposició (s entendrà per indisposició aquella absència de durada d 1 a 3 dies sense baixa mèdica), durant el primer dia no serà necessari aportar cap justificant. A partir del 2n. dia caldrà justificar-la amb un certificat mèdic o qualsevol altre document expedit pel facultatiu del servei públic de salut. La retribució per als períodes d indisposició serà la mateixa que s aplica per als processos d incapacitat temporal, és a dir el 50% de les retribucions ordinàries del mes anterior (article 29), es fixa però un període exempt totalment de reducció de 4 dies anuals, que en aquest cas la retribució serà del 100%


CAPÍTOL 4. Condicions retributives

 


Article 24. Increment retributiu

L increment retributiu pel personal que es troba dins l àmbit d aplicació d aquest Conveni per al període de vigència del mateix, serà el fixat per les respectives lleis de pressupostos generals de l Estat anualment.


Article 25. Conceptes retributius

Les retribucions del personal al servei de l Ajuntament de Solsona tindran l estructura legalment establerta, amb caràcter bàsic, per a la Funció Pública, classificant-se en retribucions bàsiques i retribucions complementàries.

Determinats llocs de treball tenen retribucions complementàries que responen a factors com la disponibilitat, l especial dificultat, la dedicació horària, la penositat, etc. i a la espera de la corresponent Relació de Llocs de Treball es continuaran retribuint com fins a l actualitat. L Ajuntament es compromet a confeccionar una Relació de Llocs de Treball (RLT) a partir de l entrada en vigor d aquest Conveni.

Per equiparar l estructura retributiva del personal de l Ajuntament de Solsona a la del personal funcionari, s adaptaran totes les retribucions bàsiques i complementàries a l estructura legalment establerta amb caràcter bàsic per a la Funció Pública a tots els treballadors, mantenint -los les seves retribucions actuals.


Article 26. Retribucions bàsiques

Són retribucions bàsiques el sou, els triennis i les pagues extraordinàries: a) Sou: és la quantitat que es correspon amb el grup o subgrup de classificació professional (A1, A2, B, C1, C2 i les diferents agrupacions professionals sense requisit de titulació que puguin crear-se) i la seva quantia serà la que es fixi anualment a la Llei de pressupostos generals de l Estat de cada any

b) Triennis: consistents en una quantitat que es fixa a la Llei de pressupostos generals de l Estat de cada any per a cada grup o subgrup de classificació professional per cada tres anys de servei

c) Pagues extraordinàries: seran dues a l any, per un import mínim, cadascuna d elles, d una mensualitat sencera: sou, triennis, complement de destinació i complement específic (retribucions bàsiques i complementàries, excepte el complement de productivitat i les gratificacions per serveis extraordinaris). Es meritaran en els mesos de juny i desembre, i es reduirà la part proporcional que correspongui si el temps efectivament treballat fos inferior al període de meritació. El període de meritació de la paga del mes de juny serà de l 1 de desembre al 31 de maig i la meritació de la paga del mes de desembre serà de l 1 de juny al 30 de novembre. Es pagaran el dia 30 de juny i el dia 22 de desembre, respectivament


Article 27. Retribucions complementàries

Són retribucions complementàries el complement de destinació, el complement específic, el complement de productivitat, les gratificacions per serveis extraordinaris i altres retribucions.

a) Complement de destinació: retribueix el nivell del lloc de treball que es desenvolupa, consistint en una quantia fixa per a cada nivell en què es classifiquen els llocs de treball (dels 30 existents a la normativa sobre funció pública). La seva quantia vindrà fixada, per a cada grup de classificació professional, a la Llei de Pressupostos generals de l Estat de cada any

Este documento contiene un PDF, para descargarlo pulse AQUI

b) Complement específic: està destinat a retribuir les condicions particulars dels llocs de treball atenent l especial dificultat tècnica, el grau de dedicació, la responsabilitat, la incompatibilitat o les condicions en què es desenvolupa el treball (perillositat i/o penositat). Aquest complement ha de figurar a la relació de llocs de treball (o en qualsevol altre instrument organitzatiu similar). Aquest complement és d índole funcional i la seva percepció dependrà exclusivament de l exercici de l activitat professional i del lloc de treball assignat, per la qual cosa no tindrà caràcter consolidable. El desglossament del complement en factors i subfactors s haurà de concretar en la Relació de Llocs de Treball

c) Complement de productivitat: té com a finalitat retribuir l especial rendiment, l activitat extraordinària, l interès i la iniciativa amb què el personal desenvolupa la seva feina. En cap cas les quanties assignades en concepte de productivitat durant un període de temps originaran cap tipus de dret individual respecte a les valoracions o apreciacions corresponents a períodes successius. S estableix una dotació d un fons equivalent a l 1,5% de la massa salarial, que inclou salari base, triennis, complement específic i complement de destí. Posteriorment a la signatura d aquest Conveni s establiran els criteris que hauran de regir la distribució de l esmentat fons. El pagament d aquest complement es farà el mes de març

d) Gratificacions per serveis extraordinaris: tenen per objecte retribuir els serveis extraordinaris prestats fora de la jornada normal de treball

Té la consideració d hora extraordinària cada hora de treball, degudament autoritzada, que es porti a terme de més respecte de la durada màxima de la jornada ordinària de treball pactada en aquest Conveni realitzada de manera voluntària amb caràcter excepcional i sempre per a la realització de treballs urgents i imprevistos.

S entendrà com a hora nocturna aquella que es presti de les 22 hores a les 6 hores del dia següent; s entendrà com a hora festiva aquella que es presti els caps de setmana de les 14 hores de dissabte a les 6 hores del dilluns, o bé aquelles dels dies festius prestades de les 6 hores del dia festiu a les 6 hores del dia següent; i finalment s entendrà com a hora festiva nocturna aquella que es presti de les 22 hores del dissabte a les 6 hores del diumenge i de les 22 hores del diumenge o festiu a les 6 hores del dilluns.

Es prioritzarà la compensació per temps de descans dels serveis extraordinaris, tenint en compte que la compensació amb temps de descans s ha de realitzar sempre i quan no s alteri la prestació del servei. Només quan, per motius de servei, no es puguin compensar en temps de descans, es compensaran econòmicament, prèvia autorització.

El nombre d hores extraordinàries retribuïdes per efectiu no pot ser superior a 80 hores anuals, excepte en els casos en què l excés de les hores extraordinàries sigui per prevenir o reparar sinistres i altres danys extraordinaris i urgents.

En cas que les hores es compensin en temps de descans, es farà segons les següents equivalències, en funció de la tipologia d hora extraordinària:

Este documento contiene un PDF, para descargarlo pulse AQUI

En cas que les hores s hagin de compensar econòmicament, els preus estipulats seran els següents, en funció de la tipologia d hora extraordinària:

Este documento contiene un PDF, para descargarlo pulse AQUI


Article 28. Altres retribucions

1. Complement de disponibilitat: Es retribuirà la disponibilitat segons el tipus de la següent manera: Aquest complement absorbeix el precepte del Conveni anterior anomenat guàrdies.

Disponibilitat completa: Contempla aquelles situacions en què els ocupants dels llocs de treball estaran localitzables i al servei de la Corporació les 24 hores del dia, incloent caps de setmana i festius, podent ser requerits, si s escau, amb la presència efectiva en el lloc de treball. Import 200 euros mensuals. Aquest complement es percebrà per 12 mensualitats, per tant no estarà inclòs a les pagues extraordinàries.

Disponibilitat per períodes específics: Contempla aquelles situacions en què els ocupants dels llocs de treball estaran localitzables i al servei de la Corporació durant determinades franges horàries o dies concrets, ja sigui en dia laborable o en caps de setmana o festius, podent ser requerits, si s escau, amb la presència efectiva en el lloc de treball.

L import serà el següent: per dissabte 15 euros, per diumenges i festius 25 euros i festius especials 35 euros (1 de maig, 25 i 26 de desembre i 1 i 6 de gener). Aquesta disponibilitat s entendrà regular i rotativa entre el personal de la brigada d obres i serveis.

En els casos puntuals i no regulars el personal que hagi d estar disponible per períodes o dies específics, percebrà un complement de disponibilitat de 35 euros/dia.

Aquest concepte una vegada confeccionada la corresponent Relació de Llocs de Treball s afegirà al complement específic del lloc de treball que requereixi d aquesta disponibilitat.

2. Dietes per manutenció, locomoció i quilometratge Pels viatges i desplaçaments prèviament autoritzats que per necessitats del treball o per ordre de l Administració hagin d efectuar els treballadors fora de Solsona, se ls haurà d abonar les dietes en la mateixa quantia que en cada moment s estableixi per a tot el personal de l Ajuntament.

La percepció de dietes i indemnitzacions previstes seran per l import màxim assenyalat, si bé es percebran les quantitats degudament justificades, amb els rebuts que en justifiquin el seu import. Es tindrà dret a percebre una dieta per manutenció, per l import que es justifiqui sense superar el màxim previst, quan es realitzin funcions o activitats de formació fora de Solsona i aquestes activitats finalitzin mes enllà de les 14 hores i de les 21 hores, i sempre que les funcions o activitats es realitzin a més de 52 quilòmetres de Solsona (més enllà de Manresa).

Dietes: 12,50 euros per dinar o sopar. En cap cas es percebrà dieta per esmorzar.

Per allotjament: segons import justificat i prèviament autoritzat.

Quilometratge: 0,25 euros per quilòmetre en vehicle particular.

Desplaçaments en transport públic: segons import justificat.

Peatges: segons import justificat i sempre que no hi hagi vies alternatives de no pagament, o prèvia autorització.

Pàrquings: segons import justificat i sempre que sigui necessari.

Per percebre aquestes indemnitzacions caldrà justificar la despesa realitzada presentant els justificants dels pagaments i el model de sol·licitud de dietes i desplaçaments.

3. Gratificacions per assistència a judicis o citacions judicials El personal de l Ajuntament que per la seva funció hagi de comparèixer davant l autoritat judicial per assumptes relacionats amb el seu lloc de treball, si no està de servei en aquell moment, es retribuirà de la manera següent:

- Per assistència a un judici o citació a Solsona: 30 euros

- Per assistència a un judici o citació fora de Solsona: 60 euros

- El quilometratge es pagarà segons l apartat anterior, article 28.2

4. Renovació del permís de conduir especial i permís d armes Quan la naturalesa d un lloc de treball comporti la necessitat que el seu titular disposi d un permís especial per conduir vehicles públics, l Ajuntament es farà càrrec de les despeses de renovació. Igualment es farà càrrec de la renovació dels permís d armes.

Caldrà aportar el justificants de pagaments.


CAPÍTOL 5. Millores socials

 


Article 29. Complement per malaltia o accident

A partir del quart dia de no assistència al treball per motius de malaltia o accident laboral es presentarà al Registre general el corresponent comunicat de baixa mèdica expedit per un facultatiu del servei públic de salut, en el termini màxim de 3 dies. Igualment es presentaran els partes de confirmació de baixa cada vegada que es produeixin i el treballador igualment disposarà de tres dies per a presentar el justificant corresponent a l Ajuntament.

Durant els períodes d incapacitat temporal es complementarà la prestació que percebi el personal funcionari i laboral al seu servei amb aquests límits:

Prestació d incapacitat temporal per contingències comunes: Del dia 0 al dia 3, es percebrà el 50% de les retribucions. Del dia 4 al dia 20, es percebrà el 75% de les retribucions. Del dia 21 fins a la finalització del procés d IT, es percebrà el 100% de les retribucions.

Prestació d incapacitat temporal per contingències professionals: Del dia 0 fins a la finalització del procés d IT, es percebrà el 100% de les retribucions.

Supòsits excepcionals: En aquests casos es complementarà des del dia 0 fins a la finalització del procés de IT, el 100% de les retribucions.

Tindran la consideració de supòsits excepcionals aquells processos de IT que es derivin d una causa de malaltia greu. Per determinar quines malalties es consideren greus s aplicarà l annex del Reial Decret 1148/2011, de 29 de juliol.

Annex 2 del Conveni.

S inclouran també dins aquests supòsits excepcionals, els casos següents:

- Intervenció quirúrgica, hospitalització i postoperatori, durant els dies que es doni aquesta situació. Caldrà aportar l informe o justificant corresponent.

- Processos d IT conseqüència de situacions de violència de gènere.

- Processos d IT durant l últim mes de gestació.

- 4 dies anuals per motius d absències per indisposició.

- Processos d IT derivats d embaràs de risc, pel fetus o per la mare.

Per poder percebre el complement d IT del 100% en els casos de supòsits excepcionals caldrà un informe del facultatiu que ha emès la baixa conforme la causa de la mateixa és alguna de les malalties recollides a l annex del Reial Decret 1148/2011, de 29 de juliol o bé és conseqüència d alguns dels altres supòsits excepcionals.


Article 30. Bestretes

Es podrà concedir al personal de l Ajuntament de Solsona que es trobi en situació de servei actiu una bestreta sense interès a compte de les retribucions a percebre. Aquesta bestreta no podrà excedir la quantia equivalent a una mensualitat de les seves retribucions brutes.

El reintegrament de la bestreta s efectuarà mitjançant una deducció de les retribucions de l interessat al llarg de 12 mesos posteriors a la concessió, o per un període inferior si l interessat ho sol·licita, en quantitats proporcionals a la quantia de la bestreta concedida. No es podrà concedir una nova bestreta fins que s hagi liquidat l anterior i només es podrà concedir un màxim de dues bestretes anuals.


Article 31. Fons d acció social

L Ajuntament de Solsona destinarà per a cada exercici durant la vigència d aquest Conveni un 0,50% de la massa salarial (salari base, triennis, complement específic i complement de destinació) per als fons d acció social. Durant el període de gener a novembre es podran presentar les sol·licituds que es pagaran el mes de febrer de l exercici següent.

S atendran totes les sol·licituds presentades i en relació al pressupost disponible es farà el repartiment proporcional sense superar en cap cas els límits màxims fixats per aquests conceptes ni el límit del fons per aquell exercici.

Els treballadors amb menys de 12 mesos d antiguitat a l empresa tindran dret a aquests ajuts en proporció al temps treballat. L assignació de les quantitats a donar en cada cas serà decidit per la Comissió paritària.

S estableixen els ajuts socials següents:

- Ajut per a fills disminuïts

Objecte: és per a fills dels treballadors que tinguin un grau de disminució física, psíquica i/o sensorial igual o superior al 33% Requisit: fill menor de 18 anys o major sens cap tipus d ingrés, aportar certificat de disminució Import: del 33% al 64% de disminució: 750 euros anuals Més del 65% de disminució: 1.200 euros anuals

- Ajut per la Llar d infants municipal

Objecte: col·laborar en la despesa originada per l assistència dels fills a la llar d infants municipal Requisit: tenir fills menors de 3 anys Import: 50% dels rebuts acreditats pel servei de llar d infants i amb un màxim de 150 euros anuals per fill

- Ajut per l Escola Municipal de Música de Solsona

Objecte: col·laborar en la despesa originada per l assistència dels fills i treballadors a l escola municipal de música Requisit: tenir fills matriculats a l escola municipal de música de Solsona Import: 20% dels rebuts acreditats pel servei i amb un màxim de 120 euros anuals per fill i treballador/a

- Ajut escolar per fills i treballadors universitaris

Objecte: col·laborar en el finançament de la despesa originada pels estudis universitaris dels treballadors i fills Requisit: matrícula del curs corresponent Import: 15% de la matrícula i amb un màxim de 250 euros anuals per fill i treballador

- Ajut per defunció i sepeli Objecte: compensar les despeses esdevingudes per la defunció del treballador, del seu cònjuge, parella de fet o fills Import: 150 euros

- Ajut per tractament de salut derivats d accident laboral

Objecte: sufragar les despeses per tractaments mèdics del treballador que siguin deguts a un accident laboral i que no estiguin inclosos a la Seguretat Social Import: Fins a 300 euros per tractaments per causa d accident laboral Fins a 300 euros per tractaments odontològics per causa d accident laboral

- Piscina municipal

Els empleats públics de l Ajuntament de Solsona disposaran cada any d un abonament familiar gratuït per les piscines municipals. No tindran dret a aquest concepte aquells treballadors amb un contracte de durada inferior a 12 mesos.

- Ús de les instal·lacions esportives

Els empleats públics de l Ajuntament de Solsona podran fer ús de les instal·lacions esportives següents: tennis, pàdel, frontó i rocòdrom de forma gratuïta. Per poder gaudir d aquesta gratuïtat tot treballador haurà de sol·licitar un carnet per poder acreditar la seva condició.


Article 32. Assegurança de responsabilitat civil

L Ajuntament assumirà la responsabilitat civil per a tot el personal de l Ajuntament per aquells actes en que, per raó de treball o servei, es vegi involucrat en procediments d aquesta mena, sempre que aquesta responsabilitat no sigui imputable a imprudència, negligència o a ignorància inexcusable i a dol o mala fe declarats per sentència judicial.


Article 33. Pòlissa d assegurances d accidents

L Ajuntament contractarà una pòlissa col·lectiva d accidents laborals per tots els empleats públics de l Ajuntament amb un capital per persona de 30.000 euros per mort i 30.000 euros per invalidesa parcial, total i/o absoluta.


Article 34. Assistència jurídica

L Ajuntament garantirà l assistència jurídica dels empleats públics que actuïn com a denunciats en un judici a conseqüència de l exercici de les seves funcions sempre que no siguin causes interposades per l Ajuntament contra els treballadors.


Article 35. Assistència mèdica i revisions mèdiques

L Ajuntament té contractada la gestió de la incapacitat temporal per contingències comuns a través de la mútua d accidents per donar resposta al seguiment i gestió dels processos de malaltia comú, i donar als treballadors més recolzament professional en els processos de malaltia comú.

Anualment l Ajuntament facilitarà al seu personal la realització d una revisió mèdica a través del servei mèdic que ofereixi la mútua d accidents laborals concertada per la Corporació, que tindrà caràcter voluntari i abastarà especialment els aspectes d incidència de cada lloc de treball en relació als protocols mèdics establerts pel servei de prevenció de riscos laborals. El resultat serà tramès directament al treballador i tindrà caràcter reservat, sense que en cap moment es conegui el diagnòstic individual. L Ajuntament podrà conèixer únicament els resultats globals de la patologia laboral a fi i efectes d adoptar mesures correctores de les presumptes deficiències.


Article 36. Uniformitat, vestuari i eines de treball

Anualment, una vegada a la tardor i l altra a la primavera, l Ajuntament facilitarà als treballadors de la brigada municipal, cementiri municipal, servei funerari, instal·lacions esportives i servei municipal d aigües les peces d uniformitat que cada treballador necessiti en funció del seu desgast. Aquesta uniformitat es composa de: 2 pantalons, 1 polo de màniga llarga, 2 polo de màniga curta, 1 dessuadora i 1 folre polar.

El calçat de seguretat es subministrarà individualment a cada treballador quan aquest ho sol·liciti, ja que el deteriorament dependrà de les tasques que duu a terme cadascun d ells així com altres factors relacionats amb les seva tasca.

Pel que fa al personal de la Policia Local vestirà l uniforme reglamentari, que els serà lliurat per l Ajuntament atenent sempre a les necessitats del servei i de cadascun dels policies.

Respecte les eines de treball seran els responsables de cada servei els que subministrin al personal totes les eines necessàries per executar les seves tasques en condicions òptimes.

Finalment, respecte els equips de protecció individual i col·lectius s estarà al que disposa la legislació en matèria de prevenció de riscos laborals i segons l avaluació de riscos de cadascun dels llocs de treball.


CAPÍTOL 6. Salut laboral

 


Article 37. Seguretat, higiene i salut laboral

1. L Ajuntament de Solsona es compromet a promoure la seguretat i la salut dels seus empleats per mitjà de l aplicació de mesures i desenvolupament de les activitats necessàries per a la prevenció de riscos derivats del treball.

2. En les matèries que afecten la seguretat, higiene i salut laboral, s aplicaran els disposicions contingudes a la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals i altres disposicions concordants.

3. A l empara de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, i el seu posterior desenvolupament, el treballador té dret a una protecció eficaç en matèria de seguretat i salut en el treball, així com el deure d observar i posar a la pràctica les mesures de prevenció de riscos que s adoptin legalment i reglamentàriament i, en concret, dintre del compliment íntegre de l esmentada Llei a: - Conèixer detalladament i concretament els riscos als quals està exposat en el seu lloc de treball, les avaluacions d aquest risc i les mesures preventives per evitar-lo.

- Interrompre la seva activitat, en cas necessari, quan aquesta suposi un risc immediat i greu per a la seva salut o la seva vida, comunicant-ho tant aviat com sigui possible al responsable del servei.

- Rebre una formació adequada en salut laboral.

- Totes aquelles altres competències i obligacions determinades per la legislació vigent.

4. L Ajuntament de Solsona ha de:

- Promoure, formular i aplicar una política de seguretat i higiene adequada als seus centres de treball i facilitar la participació dels treballadors en aquesta tasca.

- Garantir una formació adequada en aquestes matèries als treballadors de nou accés, o quan canviïn llocs de treball o s hagin d aplicar noves tècniques, equips i materials que puguin ocasionar riscos al treballador, als seus companys o a terceres persones. El personal estarà obligat a seguir aquests ensenyaments i a realitzar les pràctiques que es facin.

- Determinar, avaluar els factors de risc que puguin afectar la seguretat i la salut del personal, tant de les instal·lacions com de les eines de treball, manipulació de productes o procediments.

- Totes aquelles altres competències i obligacions determinades per la legislació vigent.


Article 38. Comitè de Seguretat i Salut

1. El comitè de Seguretat i Salut (CSS) és un òrgan destinat a la consulta regular i periòdica de les actuacions de l Ajuntament en matèria de prevenció de riscos. És un òrgan paritari i col·legiat segons recull l article 34.d) de la Llei de prevenció de riscos laborals i esta format pels delegats de prevenció dels funcionaris i pels delegats de prevenció dels treballadors laborals d una part, i igual nombre de representants de la Corporació de l altra part.

2. El CSS es reunirà trimestralment i a sol·licitud d alguna de les seves representacions.

3. Són funcions del CSS:

- Conèixer i informar la memòria i programació anual de serveis de prevenció.

- Conèixer directament la situació relativa a la prevenció de riscos en cada lloc de treball, realitzant a aquest efecte les visites que siguin necessàries.

- Conèixer tots aquells documents i informes relatius a les condicions de treball que siguin necessaris per al compliment de les seves funcions.

- Totes aquelles altres competències i obligacions que determina la legislació vigent.

4. En les reunions del CSS hi poden assistir, amb veu però sense vot, 1 representant de cadascuna de les parts, seccions sindicals i servei de prevenció aliè, que no formi part del comitè.


CAPÍTOL 7. Drets sindicals

 


Article 39. Drets sindicals i de representació

1. Es garanteix el dret a la lliure sindicació i a l organització dels empleats municipals i, també, a la no discriminació, perjudici o sanció per raons d afiliació o d exercici dels drets sindicals.

2. Els representants del personal al servei de l Ajuntament tenen dret a exercir lliurement l acció sindical i es respectaran totes les garanties i drets establerts per la legislació vigent, en especial per la Llei orgànica 11/1985, de llibertat sindical, i per la Llei 7/2007, de 12 d abril, de l Estatut Bàsic de l empleat públic.

3. Els representants del personal tindran les garanties següents: - Audiència dels delegats del personal i dels membres del comitè d empresa en els supòsits de seguir-se expedient disciplinari a un d ells, sense perjudici de l audiència a l interessat regulada al procediment sancionador.

- Lliure expressió individual o col·legiada de les seves opinions en les matèries concernents a la seva representació.

- Distribució lliure de les publicacions que es refereixin a qüestions professionals i sindicals, previ avís a la Corporació.

- Crèdit horari de 15 hores mensuals retribuïdes i no recuperables per a l exercici de les seves funcions com a representant del personal, aquest crèdit l estableix la normativa vigent. No computarà amb càrrec a l esmentat crèdit d hores sindicals el temps dedicat a la negociació del Conveni col·lectiu.

- No ser traslladats ni sancionats per causes relacionades amb l exercici del seu mandat representatiu, ni durant la vigència del mateix, ni durant l any següent a la seva extinció, exceptuant que l extinció sigui amb motiu de revocació o dimissió.

- Accés i lliure circulació per les dependències municipals, sense pertorbar el funcionament normal del servei, amb motiu de la seva tasca de representació i dins dels horaris habituals de treball, exceptuant les zones que es reservin.

En cap cas, els representants dels treballadors podran utilitzar fora de l estricte àmbit de l Ajuntament de Solsona cap document confidencial per a finalitats diferents a les que van motivar la seva entrega. També han de garantir la confidencialitat de totes les dades i assumptes en l exercici de les seves funcions de representació i guardar reserva professional fins i tot després d haver acabat el seu mandat.

4. L Ajuntament facilitarà a la representació del personal els mitjans materials necessaris per al degut compliment de les seves funcions.

5. Els representants dels treballadors han de comunicar al seu cap, amb antelació suficient, l absència del servei per realitzar actes de representació o reunió dels treballadors.


Article 40. Quota sindical

A petició del treballador es descomptarà de la nòmina mensual la quantitat corresponent en concepte de quota sindical i l abonarà directament la Corporació a la respectiva central sindical. Caldrà formalitzat la sol·licitud per escrit al registre d entrada de la OAC.


Article 41. Dret de reunió

Es podran convocar assemblees pels treballadors, dintre de l horari laboral i d acord amb la normativa legal vigent. En tot cas, els convocants es responsabilitzaran que es duguin a terme normalment.

Per convocar una assemblea, caldrà:

- Comunicar la realització de l assemblea a la Corporació, amb una antelació mínima de 48 hores.

- Presentar un escrit al registre d entrada en el qual s ha indicar l hora i el lloc de l assemblea, l ordre del dia i les dades de qui convoca.

S estableix que el nombre màxim d hores anuals per realitzar reunions serà de 20 hores.


CAPÍTOL 8. Drets i deures dels treballadors i règim Disciplinari

Tots els empleats públics municipals hauran de desenvolupar amb diligència les tasques assignades i vetllar pels interessos generals i pel compliment de l ordenament jurídic.


Article 42. Principis ètics i de conducta

Els empleats públics municipals hauran d actuar d acord amb els principis ètics i de conducta fixats en les lleis i, entre d altres, amb els següents: - Tractaran amb atenció i respecte als ciutadans, als seus superiors i a la resta d empleats públics municipals.

- L actuació dels treballadors prioritzarà els interessos generals per sobre d interessos particulars, personals, familiars, corporatius o clientelars. Aquestes actuacions s ajustaran als principis de lleialtat i bona fe amb l Ajuntament, amb el seus superiors, companys, subordinats i amb els ciutadans.

- La conducta dels treballadors es basarà en el respecte als drets fonamentals i llibertats públiques, evitant qualsevol actuació que pugui produir discriminació de cap mena.

- S abstindran en tots aquells assumptes en els que tinguin un interès personal o que puguin suposar un conflicte d interessos amb el seu lloc de treball.

- Actuaran d acord amb els principis d eficàcia, economia i eficiència, i vigilaran la consecució de l interès general i el compliment dels objectius de l organització.

- Vetllaran per mantenir en secret aquelles matèries classificades com reservades i mantindran la necessària discreció sobre aquells assumptes que coneguin per raó del càrrec.

- El desenvolupament de les tasques corresponents al seu lloc de treball es realitzarà de forma diligent amb compliment de la jornada laboral i horari que estableixi l Ajuntament d acord amb les necessitats en la prestació dels serveis públics municipals.

- Obeiran les instruccions i ordres professionals dels seus superiors jeràrquics verbals o escrites d acord amb les normes vigents, i compliran amb diligència les tasques que els corresponguin.

- Informaran als ciutadans, facilitaran l exercici dels seus drets i el compliment de les seves obligacions.

- Administraran els recursos i els bens públics amb austeritat, no els faran servir en el seu propi profit i vetllaran pel seu correcte estat de conservació.

- Es rebutjarà qualsevol regal, favor o servei en condicions avantatjoses que vagin més enllà dels usos habituals, socials i de cortesia, sens perjudici de l establert al codi penal. No acceptaran cap tracte de favor de persones o entitats.

- Compliran les normes que les lleis i l Ajuntament estableixi sobre seguretat i salut laboral.

- Amb caràcter general, no es podrà utilitzar el correu electrònic ni l ús d Internet per a fins particulars. No es podran utilitzar aquests mitjans per a realitzar enviaments massius de missatges, ni realitzar enviaments sense relació amb l exercici professional que puguin vulnerar l imatge de la Corporació o pugui pertorbar el normal funcionament de l Ajuntament.


Article 43. Drets dels treballadors

Els empleats públics tenen, entre d altres, els següents drets:

- Desenvolupament efectiu de les funcions o tasques segons la seva condició professional i segons la progressió de la seva carrera professional.

- A la progressió en la carrera professional i promoció interna segons els principis d igualtat, mèrit i capacitat mitjançant la implantació de sistemes objectius.

- A percebre les retribucions i indemnitzacions per raó del servei.

- A la formació contínua i a l actualització permanent dels seus coneixements i capacitats professionals.

- A la no discriminació per raó de naixement, raça, sexe, religió, llengua, opinió, residència o qualsevol altra circumstància personal o social.

- A la salvaguarda i protecció dels seus drets de representació, reunió, participació, lliure informació i vaga.

- Al respecte a la seva intimitat, orientació sexual, imatge i dignitat en el treball, especialment davant l assetjament sexual, per raó de sexe, moral i laboral. En aquest precepte l Ajuntament de Solsona disposa d un protocol d assetjament, elaborat i consensuat amb els representants dels treballadors, per a recollir i tractar aquestes situacions d assetjament.


Article 44. Incompatibilitat

Són aplicables plenament al personal comprès dintre l àmbit d aplicació d aquest Pacte-Conveni les normes contingudes en la legislació sobre incompatibilitats del personal al servei de l Administració Pública, de manera particular la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d incompatibilitats del personal al servei de l Administració de la Generalitat de Catalunya i la Llei 53/1984, de 26 de desembre.

Tot treballador que hagi de cessar en el treball per causa d incompatibilitat sobrevinguda com a conseqüència de l aplicació de la legislació vigent tindrà dret que se li concedeixi l excedència voluntària recollida a l article


Article 45. Règim disciplinari

L incompliment de les obligacions laborals pròpies del treballador, si implica la comissió de fets o omissions constitutius de falta, donarà lloc a les sancions corresponents, independentment de les que, segons els casos, es poguessin derivar de les responsabilitats civils o criminals.

El reglament disciplinari aplicable és el regulat en el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d octubre, pel qual s aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.

Els tipus de faltes es classificaran en:

a) Molt greus

b) Greus

c) Lleus

El procediment per determinar la responsabilitat disciplinària i la imposició de sancions, si escauen, es regirà pel legislatiu 1/1997, de 31 d octubre, pel qual s aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública i per la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu comú, la qual ha de garantir els principis de legalitat, contradicció, audiència, presumpció d innocència i proporcionalitat i que es doni compte dels expedients disciplinaris als òrgans de representació col·lectiva. La durada màxima de l expedient és de sis mesos, llevat que l Administració justifiqui una pròrroga expressa o hi hagi una conducta dilatòria de l inculpat.


CAPÍTOL 9. Pla d igualtat i protocol d assetjament

 


Article 46. Pla d igualtat

De conformitat amb el que estableix la disposició addicional vuitena de la Llei 7/2007, de 12 d abril, de l Estatut Bàsic de l Empleat Públic, les parts signants d aquest Conveni acorden l aplicació del Pla d igualtat d oportunitats que, redactat i consensuat per la comissió d igualtat de l Ajuntament de Solsona, va ser aprovat pel ple d aquest Ajuntament en la sessió de 29 de juliol de 2010.


Article 47. Protocol d assetjament

El mes de març del 2010, l Ajuntament de Solsona, va elaborar el protocol d assetjament amb la supervisió de la comissió d igualtat, el comitè d empresa i els representants del personal funcionari, amb la finalitat d aconseguir un entorn de treball productiu, segur i respectuós per a totes les persones.

Per tal de prendre mesures de prevenció i abordatge de l assetjament laboral s elabora aquest protocol, que va ser aprovat pel Ple de la Corporació el passat 29 de juliol de 2010.

L Ajuntament de Solsona no permetrà ni tolerarà sota cap circumstància l assetjament sexual, per raó de sexe, o qualsevol altre tipus d assetjament físic o psicològic. Aquests comportaments seran sancionats amb contundència.


DISPOSICIÓNS DEROGATÒRIAS

 


D.DT. UNICA

Quedat derogat el Conveni-pacte del personal de l Ajuntament de Solsona per a l any 2004 vigent amb anterioritat a aquest nou Pacte-Conveni.


DISPOSICIONS ADDICIONALS

 


D.A. 1ª.

L Ajuntament de Solsona, a partir de l entrada en vigor d aquest Pacte-Conveni, treballarà en la confecció i implantació d una Relació de llocs de treball. El termini màxim per a realitzar la RLT serà el primer semestre de 2015.


D.A. 2ª. Homogeneïtat de les condicions de treball.

Sense perjudici de les peculiaritats del règim jurídic diferenciat del personal funcionari i laboral, es tendirà a equiparar les respectives condicions de treball, singularment horari i retribucions d ambdós col·lectius, quan el contingut del lloc de treball sigui igual o equiparable, en la mesura que sigui possible i garantint el compliment de la llei de pressupostos generals de l estat.


DISPOSICIÓNS TRANSITÒRIAS

 


D.T. UNICA

Qualsevol modificació legislativa en matèria de funció pública serà aplicable directament a l article i/o precepte d aquest Pacte-Conveni, especialment en matèria de permisos, llicències i excedències, ja que s han recollit en aquest document els vigents en les diferents normatives en matèria de funció pública, per tant quedarà rectificat/modificat tàcitament l article o precepte en qüestió.

Igualment serà d aplicació la legislació vigent que pugui modificar qualsevol altre precepte, i especialment les lleis de pressupostos anuals.


DISPOSICIÓNS FINALS

 


D.F. 1ª

Per a la validesa del present Pacte-Conveni haurà de ser aprovat pel Ple de la Corporació i signat per la representació de l Ajuntament i la representació dels treballadors.


D.F. 2ª

Aquest Conveni consta de 47 articles, 6 annexes, 1 disposició derogatòria, 1 disposició addicional, 1 disposició transitòria primera i 2 disposicions finals.


ANNEX I. Relació de malalties greus recollides al Reial Decret 1148/2011, de 29 de juliol, per als supòsits excepcionals del complement d IT.

Per poder aplicar el complement del 100% de la prestació d incapacitat temporal per contingències comuns recollit a l article 29, caldrà un informe del facultatiu que ha emès la baixa conforme la causa de la mateixa és alguna de les malalties recollides en aquest Annex.

ANEXO LISTADO DE ENFERMEDADES GRAVES

I) Oncología:

01. Leucemia linfoblástica aguda

02. Leucemia aguda no linfoblástica

03. Linfoma no Hodgkin

04. Enfermedad de Hodgkin

05. Tumores del Sistema Nervioso Central

06. Retinoblastomas

07. Tumores renales

08. Tumores hepáticos

09. Tumores óseos

10. Sarcomas de tejidos blandos

11. Tumores de células germinales

12. Otras neoplasias graves

II) Hematología:

13. Aplasia medular grave (constitucional o adquirida)

14. Neutropenias constitucionales graves

15. Hemoglobinopatías constitucionales graves

III) Errores innatos del metabolismo:

16. Desórdenes de aminoácidos (fenilcetonuria, tirosinemia, enfermedad de la orina con olor a jarabe de arce, homocistinuria y otros desórdenes graves)

17. Desórdenes del ciclo de la urea (OTC)

18. Desórdenes de los ácidos orgánicos

19. Desórdenes de carbohidratos (glucogenosis, galactosemia, intolerancia hereditaria a la fructosa y otros desórdenes graves)

20. Alteraciones glicosilación proteica

21. Enfermedades lisosomiales (mucopolisacaridosis, oligosacaridosis, esfingolipidosis y otras enfermedades graves)

22. Enfermedades de los peroxisomas (Síndrome de Zellweger, condrodisplasia punctata, adenoleucodistrofia ligada a X, enfermedad de Refsum y otros desórdenes graves)

23. Enfermedades mitocondriales: por defecto de oxidación de los ácidos grasos y de transporte de carnitina, por alteración del DNA mitocondrial, por mutación del DNA nuclear

IV) Alergia e inmunología:

24. Alergias alimentarias graves sometidas a inducción de tolerancia oral

25. Asma bronquial grave

26. Inmunodeficiencias primarias por defecto de producción de anticuerpos

27. Inmunodeficiencias primarias por defecto de linfocitos T

28. Inmunodeficiencias por defecto de fagocitos

29. Otras inmunodeficiencias:

a) Síndrome de Wisccott-Aldrich

b) Defectos de reparación del ADN (Ataxia-telangiectasia)

c) Síndrome de Di George

d) Síndrome de HiperIgE

e) Síndrome de IPEX

f) Otras inmunodeficiencias bien definidas

30. Síndromes de disregulación inmune y linfoproliferación

V. Psiquiatría:

31. Trastornos de la conducta alimentaria

32. Trastorno de conducta grave

33. Trastorno depresivo mayor

34. Trastorno psicótico

35. Trastorno esquizoafectivo

VI. Neurología:

36. Malformaciones congénitas del Sistema Nervioso Central

37. Traumatismo craneoencefálico severo

38. Lesión medular severa

39. Epilepsias:

a) Síndrome de West

b) Síndrome de Dravet

c) Síndrome de Lennox-Gastaut

d) Epilepsia secundaria a malformación o lesión cerebral

e) Síndrome de Rassmussen

f) Encefalopatías epilépticas


ANNEX II. Horaris de treball

L Ajuntament podrà assignar determinats horaris especials a títol individual, en funció de les característiques del lloc de treball, sense contradir el que disposa aquest Conveni, amb la finalitat de donar l adequada cobertura a tots els serveis públics vers els seus ciutadans i per satisfer necessitats puntuals dels treballadors per motius com la conciliació de la vida laboral i familiar, la realització d estudis oficials, necessitats puntuals per raons de malalties i altres situacions que motivin puntualment una modificació dels horaris fixats.

Anualment es fixaran els horaris al calendari laboral.

Puntualment, i segons programació i necessitats del servei, es podrà modificar una part de la jornada per la convocatòria de reunions, convocatòria d actes específics, entre altres, que es comunicarà al treballador amb l antelació suficient i acordant la redistribució durant la setmana de la jornada.

Per a tot el personal al servei de l Ajuntament de Solsona, excepte la Policia Local que té una regulació específica, les hores que es prestin durant les 22 hores del dia 24 de desembre i les 22 hores del dia 25, es computaran a raó de 1h.x2h. Igualment amb les hores que es prestin durant les 22 hores del dia 31 de desembre a les 22 hores del dia 1 de gener.

Personal d oficines Aquest horari serà d aplicació al personal d administració, serveis tècnics municipals, oficina d habitatge, tècnic de comerç, comunicació, i altres serveis que estiguin ubicats a l edifici de l Ajuntament. L horari serà de 8 a 15 hores, durant 4 dies de dilluns a divendres, i 1 dels dies es treballarà a la tarda en dos torns, que seran de 8 a 15 i de 16.30 a 19 o de 8 a 13.30 i de 15 a 19 hores. Les tardes es repartiran entre el personal a fi de que hi hagi algun treballador cada tarda.

Durant el període de 1 de juliol a 31 d agost aquest horari serà de 7.30 a 15 hores, sempre que les necessitats del servei ho permetin.

L Oficina d Atenció Ciutadana obrirà dissabtes de 9 a 13 hores.

Biblioteca L horari del personal del servei de biblioteca serà de dilluns a divendres de 16 a 20.30 hores. A partir de l entrada en funcionament de la nova Biblioteca Municipal s estudiaran i establiran nous horaris per aquest servei.

Conserge de l Escola Pública Durant el període escolar l horari serà matí de 8 a 13.30 i de 15 a 17.30 hores de dilluns a divendres, i la jornada serà intensiva els períodes no lectius.

Casal de Cultura L horari serà de 8 a 13 hores i de 15 a 17.30 hores, de dilluns a divendres. Durant el període 1 de juliol a 31 d agost es podrà fer jornada intensiva.

Museu Diocesà Horari de dimarts a dissabte, matins de 9.30 a 13.30 i tardes de 15.30 a 18.30 hores (l horari de tarda durant el període 1 de maig a 30 de setembre serà de 16 a 19 hores). Diumenges i festius de 10 a 14 hores. S alternarà un diumenge de treball amb un diumenge festiu.

Ràdio Municipal L horari de la Ràdio Municipal es distribuirà en horari de matí i tarda de dilluns a divendres segons la programació i necessitats de la ràdio. L horari ordinari és de 9 a 13.30 hores i de 16 a 19 hores.

Instal·lacions esportives. Pavelló Per al personal del Pavelló esportiu es fixaran tres torns. Torn 1 matí de 8 a 14 de dilluns a divendres i de 14 a 21.30 dissabtes, torn 2 tarda de 15 a 23 de dilluns a divendres i torn 3 dimarts i divendres de 8 a 14 hores, dissabte de 6 a 14 hores i diumenges de 7 a 14 hores.

Instal·lacions esportives. Camp de futbol L horari és de dilluns a divendres de 15.30 a 22.30, i dissabtes i diumenges segons calendari oficial de competicions.

Tècnic d Esports L horari del tècnic d esports és de 20 hores setmanals prestades de dilluns a divendres, que ell mateix s autoregularà segons les necessitats del servei.

Durant el període d obertura de les piscines municipals aquest horari es modificarà, previ acord de les parts, per atendre les necessitats d aquest servei, i el treballador es traslladarà durant aquest període a aquestes instal·lacions.

Turisme Es seguirà l horari fixat segons l oficina de turisme amb els torns corresponents i donant cobertura a l horari d atenció al públic prioritàriament.

Servei funerari El personal del servei funerari farà un horari fix de 8 a 14 hores de dilluns a divendres, i la resta de jornada es farà segons les necessitats del servei amb horari autoregulable. El còmput de les hores de la jornada autoregulable serà de 1h.x1h. treballada si es presta de dilluns a divendres de les 6 a les 19 hores, de 1x1,25 h. si es presta entre les 19 i les 22 hores i dissabtes al matí. La resta d hores es computaran a raó de 1h.x1,5h.

El personal del servei funerari estarà de guàrdia setmanal de manera alterna entre els treballadors del servei, durant les 24 hores del dia.

Cementiri L horari del personal d aquest servei serà de dilluns a divendres de 9 a 13 hores i de 15:30 a 18 i dissabtes de 9 a 13 hores.

Si per raons del servei, enterraments, és necessari prestar serveis dissabtes tarda o diumenges es compensarà amb temps de descans, segons l article 27.d).


ANNEX III. Brigada municipal d obres i serveis i Brigada d aigües

Brigada d Obres i Serveis L horari ordinari del personal al servei de la brigada municipal d obres i serveis és de 7.30 a 15 hores prestades de dilluns a divendres.

Es crearà una bossa d hores de distribució irregular, per treballador, durant el període del 15 de juny al 15 d agost, establint el següent horari de dilluns a divendres: de 7 a 13 hores. Aquest horari per crear la bossa d hores de distribució irregular, es podrà modificar puntualment per necessitats d algunes especialitats dins la mateixa brigada pròpies del servei que es presta, per tal de garantir la prestació dels serveis públics

El funcionament d aquesta bossa d hores serà el següent: - S avisarà al treballador amb l antelació suficient de la distribució d aquesta jornada irregular (mínim 5 dies).

- El còmput d hores de la bossa serà a raó de 1h.x1h. treballada si es presta de dilluns a divendres de les 6 a les 19 hores, i 1h.x1,25h. si es presta entre les 19 i les 22 hores i dissabtes al matí, fins a les 14 hores. Les hores nocturnes es computaran a raó de 1h.x1,5h, i les hores festives nocturnes es computaran a raó de 1h.x1,75h.

- Les hores que es prestin durant les 22 hores del dia 24 de desembre i les 22 hores del dia 25 es computaran a raó de 1h.x2h. Igualment amb les hores que es prestin durant les 22 hores del dia 31 de desembre a les 22 hores del dia 1 de gener.

- Una vegada consumit tot el crèdit de la bossa d hores, la resta es consideraran hores extraordinàries i la compensació es farà tal com indica el Conveni col·lectiu, segons l article 27.d).

- La realització de la jornada irregular la prestaran en primer lloc aquells treballadors que estiguin de guàrdia durant aquella setmana, excepte quan aquells treballadors ja tinguin la bossa d hores esgotada i hagin realitzat un nombre d hores superior a la resta de treballadors, i en aquest cas seran els treballadors amb menys hores realitzades els que seran requerits a prestar aquests serveis. El motiu d aquest ordre de prioritat no és més que el de no alterar la disponibilitat dels treballadors que no estan de guàrdia durant els períodes que no els correspon, sempre que sigui possible.

Guàrdies de la Brigada d Obres i Serveis Cada setmana hi haurà disponible com a mínim un treballador de la brigada d obres i serveis per a possibles actuacions extraordinàries que puguin requerir d aquest servei. Totes aquelles tasques que es puguin programar amb l antelació suficient i que es puguin executar durant la jornada ordinària (dilluns a divendres de 7.30 a 15 hores), no es desenvoluparan dins dels horaris o dies de guàrdia.

Les guàrdies funcionaran de la següent manera: - El telèfon de les guàrdies és 628.09.18.31.

- L horari de la guàrdia dels dies laborables serà de les 15 hores a les 17.30 hores.

- L horari de la guàrdia dels dissabtes i diumenges serà de 9 a 17.30 hores.

- La primera sortida de la guàrdia corresponent es comptabilitzarà com a mínim amb dues hores per treballador/a.

- Les situacions d emergències no es poden preveure i resulta molt difícil poder-les regular. S estableix en aquests casos que caldrà avisar a l encarregat de la brigada municipal i serà aquest qui gestioni en cada cas quins seran els treballadors que hauran de sortir en funció de les necessitats i la disponibilitat dels treballadors.

- Es confeccionarà anualment un calendari de guàrdies, que els treballadors podran modificar entre ells mateixos, essent el treballador "titular" de la guàrdia el responsable de buscar substitut o de cobrir aquella guàrdia.

- La retribució d aquesta guàrdia serà la que estableix l article 28 del Conveni, com a disponibilitat per períodes específics.

- Es retribuirà els dies de guàrdia durant la festa major a tots els treballadors que prestin servei durant aquells dies i que hagin d estar disponibles.

- En els casos en que es requereixi que un dels treballadors que condueix el camió estigui disponible, es retribuirà la guàrdia corresponent, segons l article 28 del Conveni.

Anualment el primer dia laborable del mes de maig, es dedicarà a fer una jornada laboral especial.

Brigada d Aigües L horari ordinari del personal al servei de la brigada d aigües és de 7.30 a 15 hores prestades de dilluns a divendres.

Es crearà una bossa d hores de distribució irregular, per treballador, durant el període del 15 de juny al 15 d agost, establint el següent horari de dilluns a divendres: de 7 a 13 hores. Aquest horari per crear la bossa d hores de distribució irregular, es podrà modificar puntualment per necessitats d algunes especialitats dins la mateixa brigada pròpies del servei que es presta, per tal de garantir la prestació dels serveis públics.

El funcionament d aquesta bossa d hores serà el següent: - S avisarà al treballador amb l antelació suficient de la distribució d aquesta jornada irregular (mínim 5 dies), sempre que sigui possible.

- El còmput d hores de la bossa serà a raó de 1h.x1h. treballada si es presta de dilluns a divendres de les 6 a les 19 hores, i 1h.x1,25h. si es presta entre les 19 i les 22 hores i dissabtes al matí, fins a les 14 hores. Les hores nocturnes es computaran a raó de 1h.x1,5h, i les hores festives nocturnes es computaran a raó de 1h.x1,75h.

- Una vegada consumit tot el crèdit de la bossa d hores, la resta es consideraran hores extraordinàries i la compensació es farà tal com indica el Conveni col·lectiu, segons l article 27.d).

- L ús d aquesta bossa d hores estarà destinat a: 1. Les emergències d avaries que puguin sorgir al servei d aigües fora de l horari ordinari.

2. La lectura trimestral dels comptadors d aigua.

3. Altres imprevistos propis del servei.

Guàrdies de la Brigada d Aigües Cada setmana hi haurà disponible un treballador de la brigada d aigües per a possibles emergències, imprevistos o altres actuacions extraordinàries que puguin requerir d aquest servei. Totes aquelles tasques que es puguin programar amb l antelació suficient i que es puguin executar durant la jornada ordinària (dilluns a divendres de 8 a 15 hores), no es desenvoluparan dins dels horaris o dies de guàrdia.

Les guàrdies funcionaran de la següent manera: - Cada setmana alterna estarà de guàrdia un treballador del servei.

- L horari de la guàrdia serà de 24 hores durant la setmana que correspongui.

- La primera sortida de la guàrdia corresponent es comptabilitzarà com a mínim amb dues hores per treballador/a.

- Es confeccionarà anualment un calendari de guàrdies, que els treballadors podran modificar entre ells mateixos, essent el treballador "titular" de la guàrdia el responsable de buscar substitut o de cobrir aquella guàrdia.

- La retribució d aquesta guàrdia serà la que estableix l article 28 del Conveni, com a disponibilitat completa.


ANNEX IV. Condicions específiques Policia Local

Serà d aplicació per als membres del cos de Policia Local tot allò recollit al Pacte-Conveni per el personal al servei de l Ajuntament de Solsona, excepte les particularitats recollides en aquest Annex.

La jornada de treball ordinària establerta serà de 37,5 hores de promig en còmput anual.

El quadrant horari és l instrument tècnic mitjançant el qual s estableix la distribució de la jornada i els horaris a efectuar per la Policia Local, determinant els dies festius i el períodes de descans setmanal de cadascun dels funcionaris de la Policia Local. Aquest quadrant es farà amb la màxim antelació possible, tot i que amb motiu de baixes mèdiques, canvis de torn, etc. es podrà retardar o modificar (article 13 horari per torns).

Els torns es planificaran amb un mínim de un agent per torn.

Sempre que les necessitats del servei ho permetin, els efectius de la Policia Local prestaran serveis el 50% dels caps de setmana de forma alterna.

Els agents que estiguin de servei les nits del dies 24 i 31 de desembre, gaudiran posteriorment de 1 dia descans.

Els serveis extraordinaris es retribuiran segons l establert a l article 27.d). d aquest Conveni, i la compensació es farà com a hora festiva en tots els casos.

Uniformitat reglamentària. Els efectius del cos de policia de l Ajuntament de Solsona estan obligats a dur l uniforme reglamentari per al compliment del servei, així com els mitjans tècnics i operatius necessaris per al compliment de llurs funcions. Aquesta uniformitat es renovarà per deteriorament.


ANNEX V. Condicions específiques del personal de l Àrea de Cultura

El personal de l àrea de cultura durant els dies de la Festa Major de Solsona, 8, 9, 10 i 11 de setembre, percebran el complement de disponibilitat per períodes específics, article 28.1.

Tècnic/a de Cultura Aquest personal farà un horari fix de 25 hores setmanals prestades de dilluns a divendres de 9 a 14 hores, que modificarà quan, amb motiu de les seves funcions, hagi de prestar serveis fora del seu horari ordinari. Cada setmana es generarà un crèdit d 1,5 hores setmanals, excepte durant els períodes de més activitat, que es destinarà a la creació d una bossa d hores de distribució irregular a disposar durant els actes com la Festa Major i d altres propis del servei.

Aquesta bossa d hores es disposarà amb els criteris següents: - 1h.x1h. treballada si es presta de dilluns a divendres de les 6 a les 19 hores.

- 1h.x1,25h. si es presta de dilluns a divendres de les 19 a les 22 hores, i dissabtes fins a les 14 hores.

- 1hx1,5h. treballades si es presta en horari nocturn o festiu, és a dir de les 22 hores a les 6 del matí, o bé dissabtes tarda.

- 1h.x1,75 h. treballades si es presta en horari festiu nocturn.

Una vegada esgotada la bossa d hores, l excés horari es considerarà serveis extraordinaris i es compensaran segons el que estableix l article 27. d).

Encarregat del Teatre L horari del personal del teatre serà de dilluns a diumenge a raó de 7,5 hores diàries 5 dies a la setmana. Es consideraran festius els dilluns i els dimarts, i en el cas que no hi hagin actes programats al teatre ni a la Sala Polivalent que requereixin la seva presència, es consideraran festius els diumenges i dilluns.

L horari variarà segons la programació d actes i d altres que es recullin a l agenda del teatre, que es coneixeran amb l antelació suficient (mínim 5 dies) segons la gestió d aquesta agenda.

Per al còmput de la jornada es tindran en compte els següents criteris: - La jornada ordinària fixada prestada els dies laborals en el seu horari de 6 del matí a 22 hores es computarà com 1 hora treballada. Si aquesta jornada es presta a partir de les 22 hores es computarà cada hora treballada com 1,50 hores treballades. Si determinades jornades especials s inicien en horari nocturn i finalitzen a partir de les 6 del matí (es a dir en horari ordinari), aquestes hores es consideraran totes nocturnes.

- Una vegada s hagi comptabilitzat la jornada segons els còmputs de l apartat anterior es determinarà la jornada d aquella setmana i l excès d hores es considerarà jornada irregular.

Durant els dissabtes que no hi hagi programació al teatre, i durant els mesos que la programació i l activitat del teatre disminueixi, es regularà l horari en funció de les necessitats del teatre i les jornades no treballades es reservaran per a la creació d una bossa d hores de distribució irregular en funció de les necessitats de la Corporació (màxim el 10% de l horari en còmput anual).

Aquesta bossa d hores es disposarà amb els criteris següents: - 1h.x1h. treballada si es presta durant la seva jornada laboral de les 6 a les 19 hores.

- 1h.x1,25h. si es presta de durant la seva jornada laboral de les 19 a les 22 hores, i dissabtes fins a les 14 hores.

- 1hx1,5h. treballades si es presta en horari nocturn o festiu, és a dir de les 22 hores a les 6 del matí, o bé dissabtes tarda.

- 1h.x1,75 h. treballades si es presta en horari festiu nocturn.

Una vegada esgotada la bossa d hores, l excès horari es considerarà serveis extraordinaris i es compensaran segons el que estableix l article 27. d). La compensació es farà a elecció del treballador dins dels 2 mesos següents i sempre que les necessitats del servei ho permetin.

Tant el personal del teatre com el de la Sala Polivalent es coordinaran i col·laboraran per a gestionar ambdós espais, especialment durant períodes de vacances i els actes que ho requereixin.

Encarregat de la Sala Polivalent L horari del personal de la Sala Polivalent serà de dilluns a diumenge a raó de 7,5 hores diàries 5 dies a la setmana, o la proporció segons el percentatge de jornada del treballador que faci les tasques d encarregat. Es consideraran festius els dilluns i dimecres, i en el cas que no hi hagin actes programats a la Sala Polivalent ni al teatre que requereixin la seva presència, es consideraran festius els dilluns i un altre dia acordat per ambdós parts.

L horari variarà segons la programació d actes i d altres que es recullin a l agenda de la Sala Polivalent, que es coneixeran amb l antelació suficient (mínim 5 dies) segons la gestió d aquesta agenda.

Per al còmput de la jornada es tindran en compte els següents criteris: - La jornada ordinària fixada prestada els dies laborals en el seu horari de 6 del matí a 22 hores es computarà com 1 hora treballada. Si aquesta jornada es presta a partir de les 22 hores es computarà cada hora treballada com 1,50 hores treballades. Si determinades jornades especials s inicien en horari nocturn i finalitzen a partir de les 6 del matí (es a dir en horari ordinari), aquestes hores es consideraran totes nocturnes.

- Una vegada s hagi comptabilitzat la jornada segons els còmputs de l apartat anterior es determinarà la jornada d aquella setmana i l excés d hores es considerarà jornada irregular.

Durant els dissabtes i diumenges que no hi hagi programació a la Sala Polivalent, i durant els mesos que la programació i l activitat de la sala disminueixi, es regularà l horari en funció de les necessitats del servei i les jornades no treballades es reservaran per a la creació d una bossa d hores de distribució irregular en funció de les necessitats de la Corporació (màxim el 10% de l horari en còmput anual).

Aquesta bossa d hores es disposarà amb els criteris següents: - 1h.x1h. treballada si es presta durant la seva jornada laboral de les 6 a les 19 hores.

- 1h.x1,25h. si es presta durant la seva jornada laboral de les 19 a les 22 hores, i dissabtes fins a les 14 hores.

- 1hx1,5h. treballades si es presta en horari nocturn o festiu, és a dir de les 22 hores a les 6 del matí, o bé dissabtes tarda.

- 1h.x1,75 h. treballades si es presta en horari festiu nocturn.

Una vegada esgotada la bossa d hores, l excés horari es considerarà serveis extraordinaris i es compensaran segons el que estableix l article 27. d). La compensació es farà a elecció del treballador dins dels 2 mesos següents i sempre que les necessitats del servei ho permetin.

Tant el personal de la Sala Polivalent com el del Teatre es coordinaran i col·laboraran per a gestionar ambdós espais, especialment durant períodes de vacances i els actes que ho requereixin.


ANNEX VI. Prima de productivitat

L Ajuntament de Solsona destinarà un 1,50% de la massa salarial (salari base, triennis, complement específic i complement de destinació) a retribuir als seus treballadors la prima de productivitat, que té com a finalitat retribuir l especial rendiment pel compliment de la jornada laboral anual i la reducció de l absentisme laboral.

Aquesta prima es repartirà de forma unitària, és a dir, l import total destinat per aquest concepte (1,5% de la massa salarial) es dividirà pel nombre de treballadors que tinguin dret a aquesta retribució.

L import anual corresponent a la prima de productivitat es determinarà amb la confecció dels pressupostos anuals i el seu pagament es farà efectiu el mes de març juntament amb la nòmina mensual.

S estableixen els següents criteris d aplicació de la prima: - Gaudiran d aquesta prima aquells treballadors/ores que romanguin en plantilla durant un període mínim superior a 6 mesos i que ocupin un lloc de treball dels previstos a la plantilla.

- Es prorratejarà per 12 mensualitats la prima a aquells treballadors/ores que hagin treballat menys de 12 mesos. Igualment la paga es distribuirà en 12 parts proporcionals quan el temps de treball sigui inferior a l any (jubilacions, baixes voluntàries, incapacitats, etc.).

- Les dades per a determinar si es té dret o no a la prima de productivitat faran referència a l exercici anterior.

- Per tenir dret a la percepció de la prima cal complir l horari anual fixat al calendari laboral. L incompliment de l horari anual igual o superior a 7,5 hores/any suposarà la pèrdua total de la prima.

- Si l incompliment de l horari anual és inferior a 7,5 hores/any, s aplicarà la reducció proporcional de la paga de tal manera que 7,5 hores/any sense justificació d absència implica la pèrdua total de la prima de productivitat, 3,75 hores/any sense justificació d absència suposarà el 50% de la prima,..

- En cap cas podrà percebre la prima de productivitat cap treballador/a que hagi estat sancionat/da per un expedient disciplinari durant l exercici anterior al pagament de la prima de productivitat.

L article 23 d aquest Pacte-Conveni estableix que tot el personal haurà de comunicar qualsevol absència al seu lloc de treball durant l hora posterior a l horari d entrada, excepte casos excepcionals, i estableix també que cal justificar totes les absències. S exceptuen de justificació les indisposicions d 1 dia de durada, fins a un màxim de 4 dies anuals.

L import de la prima de productivitat d aquells treballadors/ores que hagin perdut aquesta retribució, es destinarà al fons d acció social, recollit a l article 31.

Número de registre 55