Modificacion/Interpretacion. Convenio Colectivo de Empresa de MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES MARIOLA de Alicante

Empresa Provincial. Versión VIGENTE. Validez desde 21 de Diciembre de 2015 en adelante

TIEMPO DE LECTURA:

Modificaciones/Revisiones
Tipo Título F. Publicación Boletin F. Vigor PDF
Modificacion/Interpretacion DIES D ASSUMPTES PARTICULARS I DE VACACIONS DEL PERSONAL D ESTA MANCOMUNITAT 21/12/2015 Boletín Oficial de Alicante 21/12/2015 Documento oficial en PDF

DIES D ASSUMPTES PARTICULARS I DE VACACIONS DEL PERSONAL D ESTA MANCOMUNITAT (Boletín Oficial de Alicante núm. 243 de 21/12/2015)

El Ple de la Mancomunitat de Serveis Socials Mariola, en sessió ordinària de data 30 de setembre de 2015, i d'acord amb el que disposa el Reial Decret Llei 10/2015, d'11 de setembre, pel qual es concedixen crèdits extraordinaris i suplement de crèdit en el pressupost de l'Estat i s'adopten altres mesures en matèria d'ocupació públic i d'estímul a l'economia, va adoptar el següent acord en relació als dies d'Assumptes particulars i vacacions del personal d'esta Mancomunitat:

PRIMER.- Establir d'aplicació per als empleats (Funcionaris i Laborals) de la Mancomunitat de Serveis Socials Mariola, fins a dos dies addicionals de permís per assumptes particulars al complir el sext trienni, incrementant-se, com a màxim, en un dia addicional per cada trienni a partir de l'octau, SEGON.- Els empleats (Funcionaris i Laborals) de la Mancomunitat de Serveis Socials Mariola, en el cas d'haver completat els anys d'antiguitat en l'Administració que s'indiquen, tindran dret a gaudir dels següents dies de vacacions anuals: Quinze anys de servicis: Vint-i-tres dies hàbils. Vint anys de servici: Vint-i-quatre dies hàbils. Vint-i-cinc anys de servici: Vint-i-cinc dies hàbils. Trenta o més anys de servici: Vint-i-sis dies hàbils.

El que es fa públic per a general coneixement.

En Muro de l'Alcoi, a 10 de desembre de 2015

LA PRESIDENTA

Firmat: Jovita Cerdá García