C. Colectivo. Convenio Colectivo de Empresa de PANRICO, S.L.U de Baleares

Empresa Autonomico. Versión VIGENTE. Validez desde 01 de Enero de 2007 hasta 01 de Enero de 2007

TIEMPO DE LECTURA:

Resolucio del director general de Treball mitjançant la qual es disposa el registre i la publicacio oficial del Conveni Col lectiu de l empresa Panrico, S.L.U. (Boletín Oficial de las Islas Baleares núm. 108 de 25/07/2009)

Preambulo

Vist el text esmentat a l'assumpte i d'acord amb l'art. 90.3 de l'Estatut dels treballadors, el Reial decret 1040/1981, de 22 de maig, sobre registre i dipò sit de convenis col·lectius de treball, i l'art. 60 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999 de 13 de gener (BOE del 14.01.99);

Aquesta Direcció General de Treball resol:


Primer.

Ordenar la inscripció del Conveni Col·lectiu esmentat en el corresponent registre d'aquest Centre directiu, amb notificació a la comissió negociadora.


Segon.

Disposar la seva publicació en el BOIB.

Palma, 7 de juliol de 2009

El director general de Treball Pere Aguiló Crespí

(Vegeu-ne l'annex a la versió castellana)

- o -