ANUNCIO sobre criterios de actuación de la Red Audiovisual Local ante la convocatoria de elecciones municipales de 26.5.2019. - Diario Oficial de Cataluña de 13-03-2019

TIEMPO DE LECTURA:

  • Ámbito: Cataluña
  • Estado: VACATIO LEGIS
  • Fecha de entrada en vigor: 02/04/2019
  • Boletín: Diario Oficial de Cataluña Número 7829
  • Fecha de Publicación: 13/03/2019
  • PDF de la disposición
  • Este documento NO tiene versiones

El conseller delegat de la Xarxa Audiovisual Local, SL en data 25 de febrer de 2019 ha adoptat la següent Resolució:

RESOLUCIÓ 13/2019

CRITERIS D ACTUACIÓ DE LA XARXA AUDIOVISUAL LOCAL DAVANT LA CONVOCATÒRIA D ELECCIONS MUNICIPALS DEL 26 DE MAIG DEL 2019

Vist que la Xarxa Audiovisual Local, SL (XAL) és una societat mercantil limitada de capital íntegrament públic de la Diputació de Barcelona creada per a la gestió del servei públic de caràcter econòmic de suport i foment de la comunicació audiovisual local; i amb aquest objectiu, gestiona La Xarxa de Comunicació Local, una plataforma única de continguts multimèdia i serveis adreçats als mitjans de comunicació locals.

Per tal poder portar a terme els objectius de la societat definits en els seus Estatuts i en el seu pla estratègic, el Conseller Delegat de la XAL, en virtut de les competències que té atribuïdes

RESOL

PRIMER.- APROVAR els criteris d actuació de la Xarxa Audiovisual Local davant la convocatòria d eleccions municipals del 26 de maig de 2019, d acord amb el document adjunt.

SEGON.- PUBLICAR el text de l acord en el Bolletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).


Annex a l acord: CRITERIS D ACTUACIÓ DE LA XARXA AUDIOVISUAL LOCAL DAVANT LA CONVOCATÒRIA D ELECCIONS MUNICIPALS DEL 26 DE MAIG DEL 2019
1.- Marc legal d aplicació i calendari electoral
VACATIO LEGIS

D acord amb la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de Juliol, del Règim Electoral General (LOREG) i la Instrucció 4/2011, de 24 de març, de la Junta Electoral Local, darrerament modificada per la Instrucció 1/2015, de 15 d abril, els mitjans de titularitat tant pública com privada han de garantir, durant els períodes electorals, els principis de pluralisme polític, social, igualtat, proporcionalitat i neutralitat informativa.

D una banda, el període electoral de les eleccions municipals del 26 de maig de 2019 comença el 3 d abril de 2019 i s acaba el 26 de maig de 2019, data dels comicis (ambdós inclosos). La campanya electoral començarà a les 0 hores del dia 10 de maig de 2019 i finalitzarà a les 24 hores del dia 24 de maig de 2019.

D altra banda, la convocatòria d eleccions a les Corts Generals per al 28 d abril de 2019 situa en el mateix calendari un altre procés electoral, la campanya del qual comença a les 0 hores del dia 12 d abril de 2019 i finalitza a les 24 hores del dia 26 d abril de 2019.

En aquest marc, la Xarxa Audiovisual Local (XAL), com a estructura pública de suport als mitjans de proximitat, ha de vetllar perquè la planificació d entrevistes i continguts informatius no alteri el compliment de la normativa electoral i dels principis de pluralisme polític i social, la igualtat, la proporcionalitat i la neutralitat informativa que han de regir l actuació de cadascun dels mitjans locals adherits a la XAL durant el període electoral.

No obstant això, d acord amb la Instrucció anteriorment citada, és una atribució dels òrgans de direcció de les entitats públiques adherides a la XAL, l elaboració i presentació a la Junta Electoral que correspongui, dels seus plans de cobertura electoral informativa, en els quals s inclouen els debats, entrevistes i programes que pretenguin realitzar, així com els criteris sobre la informació específica relativa a la campanya electoral.

En aquest sentit, les actuacions i els programes emesos per emissores tant públiques com privades que tinguin incidència electoral podran ser impugnats davant la Junta Electoral Competent.


2.- Criteris d actuació
VACATIO LEGIS

Els criteris d actuació de la XAL que recull aquest document fan referència als continguts informatius relacionats amb les eleccions municipals, entenent que aquests continguts formen part de l àmbit d actuació específic de les entitats adherides a la XAL. La XAL no impulsarà la producció i/o distribució de continguts informatius d altres comicis que no siguin les eleccions municipals del 26 de maig de 2019, i específicament no actuarà en l àmbit de les eleccions a les Corts Generals convocades perl al 28 d abril de 2019.

Els criteris d actuació afecten els contenidors informatius que es detallen tot seguit:

-Notícies en Xarxa matí (TV i ràdio)

De dilluns a divendres, de 7 a 10h

-Notícies en Xarxa migdia (ràdio)

De dilluns a divendres, de 14 a 15h

-Notícies en Xarxa vespre (ràdio)

De dilluns a divendres, de 19 a 20h

-Butlletins horaris (ràdio)

De dilluns a divendres, de 9 a 22h

-Butlletins horaris cap de semana (ràdio)

Dissabtes i diumenges, de 8 a 22h

-Notícies en Xarxa cap de setmana matí (ràdio)

Dissabtes i diumenges, de 7 a 9h

-Notícies en Xarxa cap de setmana migdia (ràdio)

Dissabtes i diumenges de 14 a 15h

-Al Dia cap de setmana (TV)

Dissabtes i diumenges, de 21:30h a 22h

Els criteris d actuació de la XAL davant la convocatòria d eleccions municipals del 26 de maig de 2019 són els que s exposen a continuació:

2.1. Període anterior al 3 d abril de 2019

Amb caràcter previ a l inici del període electoral de les eleccions municipals, els contenidors informatius de la XAL mantindran la línia habitual de continguts d interès local, amb entrevistes i continguts informatius sobre els protagonistes de l actualitat local, donant resposta a les propostes de continguts que fan arribar a la XAL les seves entitats adherides. En aquest període, no s aplicarà cap nou condicionant que alteri la línia de treball habitual.

2.2. Període del 3 d abril al 28 d abril de 2019

En aquest període -afectat per l inici del període electoral de les municipals i per la campanya electoral de les eleccions a les Corts Generals- no hi haurà entrevistes a representants polítics ni continguts informatius sobre la campanya electoral als contenidors informatius de la XAL.

Pel que fa a la informació local del dia a dia, s evitarà la difusió de declaracions que tinguin directa o indirectament la intenció de promoure opcions polítiques o candidatures polítiques. Les aparicions de representants institucionals a les peces informatives quedaran limitades a l actualitat puntual relacionada amb el seu àmbit de gestió ordinària.

2.3. Període del 29 d abril al 9 de maig de 2019

A partir de l endemà de les eleccions a les Corts Generals i fins a l inici de la campanya electoral de les eleccions municipals, no hi haurà entrevistes a representants polítics als contenidors informatius de la XAL.

En aquest període, la XAL incorporarà als contenidors informatius una sèrie de peces informatives on les entitats adherides, en atenció als seus propis criteris editorials, podran explicar als espectadors i/o oients les principals claus informatives de les eleccions municipals als seus respectius àmbits d actuació.

El criteri editorial d aquestes peces serà exclusivament el que decideixi aplicar cada entitat adherida en compliment del seu pla de cobertura electoral, i la XAL no hi intervindrà en cap cas. Serà, per tant, decisió de cada entitat adherida el criteri d inclusió i selecció de declaracions de representants polítics en aquestes peces.

Els criteris de la XAL per a la inclusió de peces informatives sobre les eleccions municipals als contenidors informatius en aquest període es detallen a continuació:

-Podran aportar peces informatives totes les entitats adherides a l Annex 2 del Protocol General de Serveis de la XAL (continguts informatius) i que tinguin certificada l emissió d algun dels contenidors informatius subjectes a aquests criteris d actuació.

-Les aportacions es limiten a una única peça d aquestes característiques per a cada entitat.

-La peça elaborada per cada entitat ha de fer referencia únicament al seu àmbit d actuació.

-L aportació o no d aquestes peces per part de les entitats adherides és voluntària, com és norma habitual en el funcionament dels intercanvis de continguts informatius regulats per l Annex 2 del Protocol General de Serveis de la XAL.

-La durada de les peces, tant de vídeo com d àudio, serà d un minut i mig (mínim) fins a tres minuts (màxim).

-Les peces aportades per les entitats adherides es distribuiran entre els diferents contenidors informatius subjectes a aquests criteris d actuació atenent a dos criteris:

1. Idoneïtat del format en funció de cada contenidor (exemples: les peces curtes de ràdio aniran destinades preferentment als butlletins horaris; les peces de vídeo aniran destinades als contenidors de TV; les peces de vídeo de més durada aniran destinades preferentment al Notícies en Xarxa matí, que disposa de més hores d emissió)

2. Equilibri territorial: es vetllarà per evitar l acumulació de moltes peces del mateix àmbit territorial en un mateix contenidor i en una mateixa data.

2.4. Període del 10 de maig al 26 de maig de 2019

Durant la campanya electoral de les eleccions municipals i fins al dia dels comicis no hi haurà entrevistes a representants polítics ni seguiment informatiu de la campanya electoral als contenidors informatius de la XAL. Únicament s hi inclouran peces d informació de servei públic sobre el procés electoral: cens electoral, vot per correu, dades històriques de participació, reciprocitat de vot amb països estrangers, sistemes d elecció indirecta a les Diputacions, partits judicials, composició dels consells comarcals, composició de l Àrea Metropolitana de Barcelona, fitxes per comarca, etc.


3.- Criteris d actuació per a la resta de continguts informatius coproduïts per la XAL amb les entitats adherides
VACATIO LEGIS

En el cas dels informatius territorials (televisió) i els magazins territorials (ràdios) coproduïts per la XAL amb les seves entitats adherides, la XAL estableix el següent criteri:

-La XAL demana a les entitats públiques adherides que posin en el seu coneixement els plans de cobertura electoral informativa presentats a la Junta Electoral on s estableix el criteri aplicat en aquests continguts coproduïts amb la XAL.

-La XAL demana a les entitats privades adherides que posin en el seu coneixement els criteris i/o les normatives internes aplicades en aquests continguts coproduïts amb la XAL.


4.- Criteris d actuació per al portal web agregador d informació sobre les eleccions municipals
VACATIO LEGIS

La XAL mantindrà actiu un portal web agregador d informacions sobre les eleccions municipals a Catalunya, sota el domini municipals.cat. El portal s emmarca en el concepte de periodisme mashup , que construeix rutes hipertextuals que condueixen a continguts on-line ja existents en altres plataformes. La XAL, en compliment del seu rol de motor de la innovació en el sector audiovisual local, aposta per aquest projecte amb la intenció de projectar amb més força els continguts que genera el sector i treballar per la captació de nous públics.

Els continguts del portal seran elaborats i aportats per les entitats adherides a la XAL i per altres mitjans que se sumin al projecte, i la XAL no intervindrà en la seva redacció ni els modificarà en cap cas.

La funció principal del portal és facilitar l accés a aquesta informació ja existent en diferents llocs web, organitzant-la i presentant-la de forma atractiva per aconseguir esdevenir el punt de referència digital per al seguiment informatiu de les eleccions municipals a Catalunya. El portal generarà trànsit d usuaris cap a les webs on estigui allotjada la informació en origen i desenvoluparà accions de dinamització dels continguts en xarxes socials per aconseguir impacte sobre les comunitats digitals.

La XAL farà una curació de continguts del portal agregador per organitzar en una portada les diferents agregacions d informacions d acord amb criteris temàtics rellevants i atractius. L accés als continguts per part dels usuaris també estarà disponible sota criteris de cerca i filtre territorial.

Barcelona, 4 de març de 2019

Francesc Josep Pena Carbó

Conseller delegat


No hay versiones para esta norma