Jurisprudencia Civil de la Audiencia Provincial de Tarragona del año 2011 por PERARNAU MOYA, JOAN fallo : Estima

Orden: Civil Tribunal: AP - Tarragona Año: 2011 Ponente: Perarnau Moya, Joan Fallo: Estima

Sentencia Civil Nº 216/2011, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 452/2010 de 19 de Mayo de 2011

Orden: Civil Fecha: 19/05/2011 Tribunal: AP - Tarragona Ponente: Perarnau Moya, Joan Núm. Sentencia: 216/2011 Núm. Recurso: 452/2010

Resumen: ...requisito" ( SSTC 24/1990, de 15 de febrer, FJ 4; 154/1995, de 24 d'octubre, FJ 3; 66/1996, de 16 d'abril, FJ 5; 115/1996, de 25 de juny, FJ 2; 116/1998, de 2 de juny, FJ 3; 165/1999, de 27 de setembre, FJ 3 ). Procedeix estimar el motiu d'impugnació, doncs és evident que la sentència recorreguda té una absoluta falta de motivació respecte a la reconvenció interposada -i també respecte a la demanda... ...PERARNAU MOYA, JOAN Sentencia Civil Nº 216/2011, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 452/2010 de 19 de Mayo de 2011 Sentencia Civil Nº 216/2011, AP - Tarragona, Sec. 3, Rec 452/2010, 19-05-2011...

Sentencia Civil Nº 438/2011, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 150/2011 de 08 de Noviembre de 2011

Orden: Civil Fecha: 08/11/2011 Tribunal: AP - Tarragona Ponente: Perarnau Moya, Joan Núm. Sentencia: 438/2011 Núm. Recurso: 150/2011

Resumen: ...de 2.003) se fijó en el 4,25% para dicho año (Ley 52/2002 ), se considera que el interés moratorio pactado del 2% mensual, esto es, el 24% anual, es abusivo y desproporcionado, por lo que debe ser reducido al 10,63% anual, esto es, 2,5 veces el interés legal del dinero". En el mismo sentido Autos AP Tarragona, Secc. 3ª, de 30 de junio de 2009 y 9 de diciembre de 2009 , entre otros. En... ...PERARNAU MOYA, JOAN Sentencia Civil Nº 438/2011, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 150/2011 de 08 de Noviembre de 2011 Sentencia Civil Nº 438/2011, AP - Tarragona, Sec. 3, Rec 150/2011, 08-11-2011...

Sentencia Civil Nº 21/2011, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 327/2010 de 18 de Enero de 2011

Orden: Civil Fecha: 18/01/2011 Tribunal: AP - Tarragona Ponente: Perarnau Moya, Joan Núm. Sentencia: 21/2011 Núm. Recurso: 327/2010

Resumen: ...considerar que es tractaria d'una condemna de futur per un fet incert, per la qual cosa l'actora hauria d'anar a un nou procediment. SEGON .- Front a tal sentència, que estima doncs parcialment la demanda, interposa recurs la demandant, al·legant infracció dels arts. 45.6 i 57 del Reial decret 1434/2002 . L'art. 56.1. disposa que "L'empresa distribuïdora pot interrompre el subministrament als... ...PERARNAU MOYA, JOAN Sentencia Civil Nº 21/2011, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 327/2010 de 18 de Enero de 2011 Sentencia Civil Nº 21/2011, AP - Tarragona, Sec. 3, Rec 327/2010, 18-01-2011...

Sentencia Civil Nº 502/2011, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 339/2011 de 20 de Diciembre de 2011

Orden: Civil Fecha: 20/12/2011 Tribunal: AP - Tarragona Ponente: Perarnau Moya, Joan Núm. Sentencia: 502/2011 Núm. Recurso: 339/2011

Resumen: ...presentat, amb el monitori o al judici verbal, la relació de trucades, missatges i els altres serveis que reclamava, cosa que no ha fet i comporta la desestimació de la seva demanda. Procedeix, en conseqüència, estimar el recurs, revocar la sentència impugnada i desestimar la demanda, imposant les costes de primera instància a l'actora conforme l' art. 394 LEC . QUART.- Conforme als arts. 394 y... ...PERARNAU MOYA, JOAN Sentencia Civil Nº 502/2011, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 339/2011 de 20 de Diciembre de 2011 Sentencia Civil Nº 502/2011, AP - Tarragona, Sec. 3, Rec 339/2011, 20-12-2011...

Sentencia Civil Nº 320/2011, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 114/2011 de 26 de Julio de 2011

Orden: Civil Fecha: 26/07/2011 Tribunal: AP - Tarragona Ponente: Perarnau Moya, Joan Núm. Sentencia: 320/2011 Núm. Recurso: 114/2011

Resumen: ...els motius d'oposició al·legats al judici (pagament; deficiències en la prestació dels serveis per part de l'actor, i no haver prestat l'actor alguns dels serveis que factura). És doctrina reiterada d'aquest Tribunal ( S de 29 de març de 2011 , entre moltes) que procedeix rebutjar ad limine les al·legacions en els casos que s'oposa al judici verbal derivat d'un monitori una causa diferent a la... ...PERARNAU MOYA, JOAN Sentencia Civil Nº 320/2011, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 114/2011 de 26 de Julio de 2011 Sentencia Civil Nº 320/2011, AP - Tarragona, Sec. 3, Rec 114/2011, 26-07-2011...

Sentencia Civil Nº 367/2011, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 398/2010 de 16 de Septiembre de 2011

Orden: Civil Fecha: 16/09/2011 Tribunal: AP - Tarragona Ponente: Perarnau Moya, Joan Núm. Sentencia: 367/2011 Núm. Recurso: 398/2010

Resumen: ...demandat va reconèixer haver contractat en la seva contestació (" sacar ladrillo vista a soga i tizón" i "suministro y colocación de ojos de buey " per la quantia total de 3.390,30 euros). Impugna l'actora la valoració de la prova respecte a la factura NUM001 . Procedeix estimar el motiu d'impugnació. En primer lloc, perquè el demandat al contestar la demanda no va oposar que no s'haguessin... ...PERARNAU MOYA, JOAN Sentencia Civil Nº 367/2011, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 398/2010 de 16 de Septiembre de 2011 Sentencia Civil Nº 367/2011, AP - Tarragona, Sec. 3, Rec 398/2010, 16-09-2011...

Sentencia Civil Nº 341/2011, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 206/2011 de 13 de Septiembre de 2011

Orden: Civil Fecha: 13/09/2011 Tribunal: AP - Tarragona Ponente: Perarnau Moya, Joan Núm. Sentencia: 341/2011 Núm. Recurso: 206/2011

Resumen: ...resolució parla del Ministeri fiscal (i de l'Advocat de l'Estat), no consta a les actuacions que hi hagi intervingut tal i com és legalment preceptiu. Sent doncs les normes processals de ius cogens, i havent-se omès la preceptiva tramitació prèvia a poder dictar la resolució impugnada, procedeix estimar parcialment el recurs, amb impossibilitat d'entrar a conèixer dels motius al·legats al recurs, i... ...PERARNAU MOYA, JOAN Sentencia Civil Nº 341/2011, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 206/2011 de 13 de Septiembre de 2011 Sentencia Civil Nº 341/2011, AP - Tarragona, Sec. 3, Rec 206/2011, 13-09-2011...

Sentencia Civil Nº 18/2011, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 274/2010 de 10 de Enero de 2011

Orden: Civil Fecha: 10/01/2011 Tribunal: AP - Tarragona Ponente: Perarnau Moya, Joan Núm. Sentencia: 18/2011 Núm. Recurso: 274/2010

Resumen: ...alienar als mateixos, conforme l'art. 566.3.2 i l'art. 566.11.e) del Codi Civil de Catalunya (Llibre V ), que disposen que " la servitud sobre una finca pròpia publicada únicament per l'existència d'un signe aparent, si s'aliena la finca dominant o la servent, solament subsisteix si s'estableix expressament en l'acte d'alienació". Finalment, és impossible resoldre el plet -com fa la sentència... ...PERARNAU MOYA, JOAN Sentencia Civil Nº 18/2011, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 274/2010 de 10 de Enero de 2011 Sentencia Civil Nº 18/2011, AP - Tarragona, Sec. 3, Rec 274/2010, 10-01-2011...

Sentencia Civil Nº 469/2011, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 272/2011 de 14 de Noviembre de 2011

Orden: Civil Fecha: 14/11/2011 Tribunal: AP - Tarragona Ponente: Perarnau Moya, Joan Núm. Sentencia: 469/2011 Núm. Recurso: 272/2011

Resumen: ...del comprador, al ser el objeto impropio para el fin a que se destina, lo que permite acudir a la protección dispensada en los artículos. 1.101 y 1.124 del Código Civil , puntualizándose... ...PERARNAU MOYA, JOAN Sentencia Civil Nº 469/2011, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 272/2011 de 14 de Noviembre de 2011 Sentencia Civil Nº 469/2011, AP - Tarragona, Sec. 3, Rec 272/2011, 14-11-2011...

Sentencia Civil Nº 20/2011, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 305/2010 de 19 de Enero de 2011

Orden: Civil Fecha: 19/01/2011 Tribunal: AP - Tarragona Ponente: Perarnau Moya, Joan Núm. Sentencia: 20/2011 Núm. Recurso: 305/2010

Resumen: ...necessàriament, com així resulta també de la lectura completa del recurs, que s'està demanant també la desestimació de la demanda, ja que solament si es desestima la demanda es pot estimar la reconvenció, que és el que en realitat pretén la recurrent, al fonamentar-se tant una com altra en els mateixos fets (si s'ha fet o no correctament per l'actor el manteniment de la piscina). Per tant, s'ha de fer una... ...PERARNAU MOYA, JOAN Sentencia Civil Nº 20/2011, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 305/2010 de 19 de Enero de 2011 Sentencia Civil Nº 20/2011, AP - Tarragona, Sec. 3, Rec 305/2010, 19-01-2011...
44 Resultados